ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 November 1908

ZE ZLATÉ DOBY ZEMĚ ČESKÉ. Napsal Karel Rnls. I. Byl již podvečer. Slunce zašlo za modré vrchy a lesy jemně šumí- cí voněly jarními květy i listím. Na jabloni před Žebráckou kovár- nou Švitořily vlašťovice; chystaly se již do hnízda. Na vrcholu jab- loně seděly rozčepýřené slepice. V kovárně b) lo jtště veselo, těžce supal měch a mistr Michal s po- mocníkem svým bušili do rozpále- ného železa, až jiskrami sršelo. Po zčernalých obličejích bělely se jim stružky, potem způsobené. Na prahu kovárny seděl hošík asi osmiletý a vedle něho děvčátko, možno že p polovičku mladší. Obě děti jasnýma, tmavýma očima po- zorovaly jiskrný dešť; při každé ráně perlíkem zachvěla se jim ví- čka nad očima. Byly sice těm ra- nám .již zvykly, každodenně vídaly sršící jiskry, ale stále se jim to lí- bilo. Zvláště takhle v podvečer, když se v kovárně již stmívalo a rudý plamen ve výhni tvořil po stěuách podivué obrazce a tváře kovářské osvěcoval do červena. Jindy .tak dlouho ua prahu nesedá- valy, přes tu chv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 November 1908

"Ať žije a slavně panuje král Karel IV. I Ať blaze a Šťastně žije pan Jíra z Roztok!" zvolal Michal as panem Jírou si přiťukli. Pane, to bylo vínko jinačí, než jaké mél doma v soudečku. "Nyní s Bohem! Přeji vám šťastnou cestu a někdy si na mne vzpomeňte!" Kovář s Jiříkem uctivě se poklo- nili a vyšli. Přede dveřmi již zná- mý panošek je očekával. Opět ze hradu je vyvedl a při rozchodu po- dával synkovi krabici řka: "Toto vezmi od pana Jíry pro matku a a sestřičku." U prvé brány setkali se s Okou- nem. "Nu, mluvili jste s paneni Jí- rou?" ptal se hlásný. "Mluvili, ovšem že mluvili." "Mluvili?" udiveně zvolal po věžný a mruče si cosi odcházel. Ku podivu! Vždyť viděl pana Jíru odcházet do lesů! Poctivům cesta přerychle uběh la. Před kovárnou zajásala Li- duška; "Již jdoull' A běžela jim na- proti. "Dědouš je také doma!" zvěsto- vala jim. Jiřík napřed letěl k dě- dečkovi. Ach, dědečku, kdybys věděli" jásal. To je ti na hradě krásy a jaké obrazy!" Dědouš hocha vyzdvihl a pocelo- val. "To...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 November 1908

K Zubit mnlou. Za šest hodin potom, co byl ko- pnut mulou při práci na Nolan St. v San Antonio, Texas, John Sval- la, vozka, zemřel ve velkých bo- lestech v City Hospitalu ve čtvrtek 5. listopadu odpoledne". Lékati provedli na nešťastníku operaci, ta však nepomohfa. Svalla byl za- městnán 11 W. D. Hipp-a, a pohá- něl muly zapfažené v rypadle (scraper.) Zmíněný den ráno je- dna z muli zapletla se do řetízků a když ji Svalla chtěl vyproetiti, ko- pla ho náhle oběma zadníma noha- ma do břicha, tak že tento svaHl se v bezvědomí k zemi. Bylodve- žen hned do City Hospitálu, kdež lékaři pozflali, že utrpěl těžké vnitřní zranění. Měl střeva ko- pnutím protržena. O 3.40 hod. odpoledne zemřel. Svalla přišel do San Antonio před několika tý- dny z Houstonu. Pokladnou usmrcen. Ve středu 5. listopadu v noci byl v Temple, Texas, řernoch Phil. Jackson, dělník při nákladním ná- draží dráhy Santa Fe, velkou že- leznou pokladnou, kterou z jedné káry do druhé s ostatuími dilní(ty dával, tak pomačkán, ž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 November 1908

Ki ví Okresttit zprávy. Distriktu! soud sešel se opět ve Středu po volbách, aby projednal případ Prentice Neumann a, obža lovaného z vraždy, povoleno však odložení do pondělka 29. března 1909. Pro tento případ obesláno zvláště 144 mužů, z nichž měla býti porota vybrána. Wallace Lewis, černoch, uznán porotou nevinen. Joseph Simpson; vloupání do že lezniíní káry. Případ odložen Hy. Quota dál za obžalovaného záruku v obnosu $500. Maude Middlebrook proti West. ern Union Telegraph Co.; žaloba na $1500 odškodného. Soud určil odškodné na $200. Anna Blaha proti Josefu Blaho, vij pře o rozdělení nemovitého a osobního majetku. Strany se do hodly a rozsudek vynesen dle toho. Zasedání distriktního soudu v tomto období bylo velice krátké, trvalo pouze tři týdny a výlohy ne- přesahují JI800, kdežto jiné období stály od )iooo do #1300. . Povolení k sňatku vyzvedli si Emil Fojtík asleč. Márie Venglář; Adolf Bohuslav a Lillie Hájek; John Štefek a Anna Šulák. Dnem 1. listopadu začala honeb- ní sezona...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 November 1908

X r ROČNÍK XVIII. NAŠICH DOPISOVATELŮV Klnkler, 10. listopadu. — V listopadové schůzi odbýval náš řád Slovanská Růže, čís. 36., vol. bu úřadníků pro příští rok a zvo- lil si týto úfadníky: Jos. Pustějovský, předseda. Martin Machač, dozorce, Jos. Mttlilstein. tajemník, August Moris, účetník, Tom Holý, pokladník, Fr. Chovanec, důvěrník, Martin Hnátek, průvodčí, Jos. Mikuš, vnitřní stráž, Petr Jašek, venkovní stráž. Účetní výbor: Martin Machač, V. Milhlstein, Jan Sralla ml. Nemocenský výbor: Vilem Řepka, Vilem Černota, Václ Rothbauer. Pak byla vystavena bratru Louis Rothbauerovi přestupní listina k řadu Nová Morava, čís. 23. Jos. Miihlstein, taj. Royal, 10. listopadu. — Nově !volení úřadníci pro řád Nová Ra- tolest, čís. 41., jsou tito: Jos. Marek, předseda, Jan Holý, dozorce, Frank Marek, tajemník, Frank Červenka, účetník, Bohumil Charbula, pokladník, Jos. Pečefla, průvodčí, J. J. Kovář, vnitřní stráž, Jiří Holý, venkovní stráž, Eduard See, důvěrník, Frank Truksa, dopisovatel. Majetko...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 November 1908

Obzor Hospodářský. Ca topts vinovaný rolnictví > zahrad nictviv domácímu hospodářitvi a příbuzným odvftvim. VycNésf každý čtvrtek. Sestro, pozastav se a přemýšlej! "Poj b« zdobně k sboru bratři Sěiter na Sloh mllf a jev. K práci Cllé ať nátvudu - '* Jejich láska, Český r.pfiv," Předpírtcé ročně $1.00 řa ,114 mo Jan ffadpUtltalds, Aiinra: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The ODly Agricultural aod Horticultural J ournS Hn the Bohemian language in the South. PulilisM cyer? OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. Advcrtising rates on application. Snterei os second-class maiter in the HntleVsville, Texas, post - offite Dát: se ze spolku vylouíiti, zna- mená ztrátu, a není snad na svfitě člověka, kterému jsou ztráty mi- lými. • Pojištění na život jest krokem k odstraněni chudoby a obchodem, který prospívá všem, kdož jej pod- porují. Je to marným nazývati někoho "bratrem", ve schůzi, jestliže ne- považujete jej též za bratra mimo schůze. Víra v nějakou věc známeuá pro tu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 November 1908

ZE ZLATÉ DOBY ZEMĚ ČESKÉ. V> Dokončeni. in. 1 V írj Kukačky, vlašťovky i špačkové odletěli ke slunnějším krajům Obi- li bylo ve stodolách, podzimní vá- nek svištěl již po strništi. Po pík. ném létě nastávala chladna . . . S prvým podzimkem poslal Pán Bůh do Žebrácké kovárny nového obyvatele — malinkého, rumčnčho, ale trochu plačtivého. Jiřík a Lid- ka dostali malého 'bratříčka, dě- douš vfioučka roztomilého. Stále byl by se s nim mazlil a čtveračil; jenom že drobeček nerozuměl ještě žertům a spíše pláčem odpovídal nežli smíchem V kovárně chy- stali křtioy; ale měli nehodu zlou, kmotříček Jiříkův z hospodářství u Berouua byl jaksi churav a ne- mohl na Žebrák přijít, nebylo po. moci, musili se postarali o jiného kmotříčka. Ale jen koho? Michal myslil si na někoho, ale jen učinil- li by jim tento skutek lásky a příz- ně obzvláštní? Mistr Michal Poctiva svěřil se s úmyslem svým starému otci. Což tatínku, abychom pana Jíru z Roztok poprosili?" Stařec zadíval se na syna a v očích mu za...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 November 1908

Spor Ním«k*s Francií. Německo žádá od francouzské vlády propuštění Němců, kteří de. sertovali z cízinské vojenské legie v Casa Blanca, a zadostučinění pro útok na jednoho podřízeného úře. dníka při tamním německém kon- sulátu. Výsledek voleb v okresu Lavaca ze dne 3. listopadu 1908 dle úředního sčítání. Names of Candidates Nynější zápletka mezi Němec- kem a Francií byla vyvalána šesti, vojáky cizinecké legie, kteří 25.zá ří dopustili se deserce. Dva z nich byli německého původu a je- den agent německého konsulátu do pravil je na jednu německou loď, kde však byli na rozkaz francouz- ského generála ďAmade zatčeni. Tito sběhové nacházejí se nyní ve francouzském vězení v Cassablan ce. Německo řádá, aby Francie nyní odprosila za svoje zakročení proti konsulovi. Naproti tomu francouzský ministr zahraniiních záležitostí Pichon prohlašuje, že nemůže Francie propustit uvězně- né sběhy, ani žádati Německo za prominutí. Za to ale je volna zá ležitost tu předložití smírčímu sou- du. Jeden úředn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 November 1908

OBZ ROČNÍK XVUI. HALLETHVIUI.E, TEXAS, VE ČtVRTLK 26. LISTOPADU 1908. ČÍSLO II. OD NAŠICH DOPISOVATELŮV. Eitttls, 15. listodadu. — Volby jsou odbyty; ačkoliv v neprospěch nás demokratů, přece jsme rádi, že máme kus perné práce za sebou. Co tu bylo namáhání, řečnění, pe- něz shánění, proneseno suchých a vyžilých frází, lhaní a to všechno jen pro čtyry roky posezení. Že peníze světem vládnou, máme nový důkaz před očima, neb nevěřím, že byl Taft zvolen většinou všech po- li ctivých hlasů. Jak si nás trusty 0- sedlají, budiž nám Bůh milostiv. Ačkoliv již týden po volbách, před- povídaná cena bavlny se stále ne dostavuje, na což republikán ba i demokrat dělá dlouhý obličej, inu, na sliby jest všecko dobré. Též i naše spolkové volby jsou již odby- | ty. Rok již uplynul od minulých voleb a co jsme si polepšili? Bratři řekněme si to upřímně; neděláme svou povinnost vůči nám samým, vůči své rodině, svým dítkám. Vo- lám k vám, Iratři, ještě jednou, ne zanedbávejte schůze a spolkové zá- ležito...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 November 1908

Výbuch ohňostrojů v kiifv. Houston 22. listopadu.—Výbuch zvláštního druhu udal se dnes asi o 4 hod. odpol. na zdejší nákladní stanici Santa Pe. Kára naplněna prskavkami, torpédy, hmoždíři, římskými svíčkami a jinými ohHo stroji k svátkům uríenými při ná- raze jiné káry na ni se vzňala a vše vylitlo do povžtří ve dvou vý- bušných ranách jako malá sopka. Vše událo se na rohu Walker Ave. a Broadway. Ohňostroje rozme- teny několik čtverců v okolí. Vý- buch povstal tím, že při sestavo- vání vlaku kára s pískem narazila na káru s ohňostroji, následkem čehož tyto se vzňaly. Výbuch po- dobal se srážce dvou armádních sborů, kde pušky a děla hřmí o zá- vod. Při prvním výbuchu, utržen vrch káry, při druhém, pak; strany vozu rozmeteny; při čemž šest ha- sičů, kteří se na místo dostavili, bylo více méně poraněno a pOpá- leno. Náčelník Thos. 0'Leary přijde o nohu, jež mu byla pod ko- lenem roztříštěna. Tcxasxké ilróliniwtl. V několika dnech objeví se na trzích v Texasu cukr, vyráběný v Sugarland,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 November 1908

<x OD NAŠICH DOPÍSOVATELĎV. Crisp, 17. listopadu Do řá- du Ennis, čís. 25., byli uvedeni v listopadové schůzi Frank Novák 8 pí. Ant. A. Jaroš. Pro příště má- me zase jednoho čekance k uvádě- ní a tři jsou navrženi. Z toho je vidno, že pokračujeme stále ku předu vzdor všem škůdcům, V listopadové schůzi odbýval řád náš volbu úřadníků a sice: Jos. Bobalík, st. předseda, Frank F. Ťoupal, předseda, Ant. TrojáČek, dozorce, F. W. Peter, tajemník, Fr. Vrla, účetník, Jan Jakubík, pokladuík, J. F. Kudrua, průvodčí, Jíate\ Moučka, vnitřní stráž, Karel Elšík, venkovní stráž, Pro nedostatek času nemohl být výbor volen, což se stane příští schůzi., l'\ \Y. Peter, taj. se náhodou sešli v Taylor; ona po- tom jela se svoji ?aměstnavatelkou v buggy domů. On šel pěšky tou samou cestou, ale dříve, a počkal si na ni až ho dohonily. Začai s ní hádku a pak jj strhnul z buggy dolů a nožem pořezal tak, že ostala krví zbrocená bez sebe ležet, až ji jeden Amerikán našel. Zaměstná vatelka její jela zpět do ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 November 1908

Obzor Hospodářský. Casofis vlnovaný rolnictví, zahrad nic lví, domácím u hospodářství a příbuzným odvltvlm. Práva a povinnosti člena. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně §1.00 Zasílá se Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultura! Journal in the Bohemian language in the South. Piblisbei every TMayby F. Fabian Advertising rates on application. Entcred as second-classmatter in the Hallettsville, Texas, post - offici Jen ten, kdo dovede reformovat sebe, dovede reformovat i jiné. Cti každého, kdo Podporu, Lid- skost a Bratrství v uctivosti má. PojiStění u bratrského podpůrné- ho spolku jest nejlacinžjší životní potřebou. Nezaviněná bída je nejkrutější. A skutky milosrdenství mají v tom případě cenu dvojnásobnou. Při výroční schůzi neměly by řády opomenouti zvoliti pravidelné dopisovatele do orgánu. Některé řády nepokračují jen proto, poněvadž členové jejich ne chtí přikročiti k obětavé agitační prá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 November 1908

STRAŠIDLO. # i Obrázek t vojny. — Napsul Tom. Kofii. Svoboduík Vokálek probudil se náhle z příjemných snů o vzdále- ném domově, usedl na odfenou ko- misní pryčnu, na níž dosud ležel, a upřel rozespalý, přimhouřený zrak ke stropu, kde umouněná petrole- jová lampa se sklem snad po mě- síce neclděným čadila. V první chvíli nedovedl se upamatovat kde je a co vlastně chce. Ale znenáh- la vrací se opět pamět. Oko za- vadí o vyhaslá kamna a stojan na pušky, na nichž svítí nasazené bo- dáky, špinavou konev na vodu, hrubý stňl — a utkví konečně na pryčně, na níž leží dva chrápající vojáci. Konečně chápe, že shledáni rodnou chaloupkou nebylo než pouhým luzným snem, mezi jehož vyplněním leží ještě celý dlouhý rok té prožluklé úmorné vojančiny Však za to nejvyšší čas vystřídá- ti stráž, jež už dobré dvě hodiny stojí u arestu na "chodbě důstoj- níka." Velitel stráže rozhodnuv se, na sadí na hlavu onen v rakouské ar- mádě pověstný "hlavokryt" se žlutou, černě protkanou šňůrou nad císařským ptákem...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 November 1908

! 'Tajemství cizinecké legie. Boje v Marokku a spor Německa s Francií vynesly na povrch den nich hovorň časté zprávy o hrdin- ském chování se cizinecké legie, té legie dobrodruhů a ztracených synů všech zemí evropských, kte. rá 1'ranciijiž tolik dobrých služeb prokázala, jíž Francie děkuje za dobytí Alžíru, Tonkiuu a Madaga- skaru. "Neměl jsem dosud cti obdivu, hodnějším vojákům veleti; vše mož. no na nich žádati," tak telegrafo- val generál Dodds ministru války po svém pozorováni cizinecké legie v Dalhomcji, a takový jest úspěch všech, kdo měli příležitost při vo- jenských operacích toto vojsko po- zorovati. Ale tento sbor hal! v sobě mno hé hádankovité osobnosti a tajem- ství, jsou v něm velmi mnozí, kte- ří tu hledají zapomenutí na věci minulé, které chtěj nechtěj občas znovu oživují a odhalují temný zá- voj na osudech takových ztracenců. Po založení cizinecké legie roku 1831 hrnulo sekni tolik cizinců všech národností, že utvořen byl pluk o sedmi praporech, v němž rozděleny jedn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 November 1908

i Po čtvrté určen Bílkovi den smrti. V úterý ráno 17. t. m. soudce Barnes vynesl své rozhodnutí v zá- ležitosti Heřmana Bílka. Měl je napsáno na několika stránkách a tlění tohoto vzalo skoro půl hodi- ny. Když dočetl, předvolal si Bíl- ka, který čtení naslouchal pozorní a pravil k němu: "Heřmane Zajíč- ku jinak Heřmane Bílku, máte k uvedení nějaké příčiny, proč byste neměl být popraven?" Zákon před písuje tuto otázku. Na to Bílek odpověděl takto: "Mám tolik pří- čin, že ani nevím, jak je v tak krát- ké chvíli přednésti, Jsem nevinen a nikdy jsem nikoho neotrávil. Nikdy mi ani nenapadlo, abych ně- komu ublížil. Měl by mi být po- volen nový soud, neboť proti mně při prvním a jediném soudu bylo křivě svědčeno. Proto žádám o nový soud — aby mi byla dána poctivá příležitost k žití. Nebo- jím se smrti. To není příčinou k mé žádosti o nový soud, neb v tom případu BCIh se smiluje nad duší mou." Bíiek mluvil pozvolna slo- vo za slovem. Soudcs byl překva- pen a hleděl na Bílka udiveně ještě k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 November 1908

Okresní zprávy. Z límnisarskrho K<<11<I11. Žádost A. Mladžnky a jiných o cestu druhé třídy povolena. Od Škodné určeno Chas. Mikešovi Í129.96, J. Kuntzovi $32.95 a pi. S. McMurry $22.50. Žádost Jos. Duška a jiných o cestu druhé třídy povolena. Cestň bude otevřena jako čásť cesty "Oaklandské" a cesta Sublimeská bude zrušena. Žádost Ig Štc-ffka a jiných, aby část cesty "Hallettsville a VValaci Milí" byla zrušena, povolena. F. Světlík podal žádost o náhra- du $15 za pozemek zabraný okre- sem. Obnos povolen a žadatel poukáEáa, aby si peníze vyzvedl u Jos. Stanzel a, jemuž byly neprá- vem jako náhrada vyplaceny. Ustanoveny platy okresním úřed- níkům: okresnímu soudci ŽS600; še. rifovi $600: distriktnímu klerkovi $500. Komisaři Eilersovi povoleno S45 za dohlížení na chudobinskou íar mu od února do listopadu 1908. Frank Graíe ustanoven správ, cem farmy s platem $40 mčsíční- od 1. listopadu 1908. Tento obnos je plat za Grafevou práci jako správce a manželky jeho co ku chařky v chudo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 December 1908

5SS5MB*6B665iw#V| ■555 OBZOR. ROČNÍK XV11I. H A LLET9VILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 3. PROSINCE 1008. ČÍSLO 12. Cameron, 28. list. —Máme ny- ^ ní zde zimu a tak nám nastanou lepší řasy, neb se bude stěhovat pan vepřovský do žaludkovic. Tak mi vždy v zimě přijde na mysl pří- pad ze staré vlasti. Tam žádný rolník neodebíral časopisu, jen Se t každý poptával vandrovního, když přišel do stavení, co je nového ve světě. Jednou přišel vandrovní k a, sedlákovi. Mlatci mlátili, selka sa- na doma chystala oběd; na přilep- šenou pekla mlatcům husu. Tu přijde vandrovní, když ucítil vůni husí, tu v něm srdce plesalo. Pro sil selku nejsladčími slovy o kou- sek chleba. Když se selka vzdáli- la, honem sebral husu a ubíhal pryč. Když sel kolem mlatců, pta- ^ li se ho, co nového. Vaudrovní odpověděl: Dnes nic nevím nové- ho, velmi pospíchám —jen to vím, že pan husinovský se stěhuje do kabelovic. — V poledne se všichn dozvěděli, že vaudrovní mluvil pravdu. Rok se blíží ku kouči. Někte- ří úřadníci se těší, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 December 1908

Obzor Hospodářský. Časopis vtnovaný rolnictví, zahraa nic tvít domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročné $1.00 Zasílá se Ion předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Jourual in the Bohemian language in the South. PnblisM every Tbnrsflay liy F. Fabian Advertising rates on, agplicatipn. Enterrd as seconi-class matter in thr Hallettsville, Texas, post - offic* Tohoto měsíce konány jsou vol- by úřadníka, . Bratři by se měli do Tolební schůze dostavili do jed- noho a zvolili si za úřadníky nej- scho.pnější bratry — v zájmu Jed- noty i svém vlastním. Když tak,člověk pozoruje rozdíl né ty proudy>řeky života lidského* obzvláMě v, ohledu spolkovém, jak zajímavý se t.u jeví pohled! Snad no jest mu tu rozeznali, jak ony se spolu mísí a navzájem potírají. Je- den prudký žena se střemhlav v před, všecko potírá, co se mu stavi v cestu, niče častokráte veliké lo idi, j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 December 1908

"TU é Císařský papoušek. Německý národ, jak v poslední době vyšlo na jevo, má již zrovna dost svého žvatlavého a potulného císaře. Škoda jen, že stále ještě nemá dosti kuráže, aby dovedl jej uvésti ua pravou míru. A jak si věci stojí, Vilém-mluvka v domý- šlivosti své dá starého kozla o to, co o.něm myslí národ, který dle jeho přesvědčení jest zde jen proto, aby konal služby vojenské a—pla- til. Všeobecné rozčíleni ve spoje- ní s císařovým interviewem, jenž uveřejněn byl v londýnském "Dai- ly Telegraph" neochablo ani v nej- menším. Jednáni císařovo v této kritické době jest všeobecně ostře kritisováno. Okolnost, že císař Vilém holdoval v Donaueschingen loveckému sportu, mezitím co zá- stupci národa v říšské radě dávali průchod svému rozhořčení, ještě zvýšila všeobecnou nevoli proti o- sobní vládě a politické správě. Ně- mecké časopisy počínají si v po- sledních dnech tak, jako by byly zapomněly úplně na to, že stává zákon o urážce veličenstva. Vše- cky časopisy píší o císařových pře...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 December 1908

Obžalován z lonpric. V San Antonio Daily Ligbt ze dne^zo. listopadu nalézá se zpráva, pojednávající o zatčení Will Clark-a který bydlí pfi Hallettsville, na obžalobu, že dopustil se vloupání do obchodu v San Antonio. Do úterka před tím zdržoval se Clark zde, pak odejel a nebylo o něm slyšeti až po zatčení. Kromě této obžaloby Clark nachází se pod zá- rukou, na obvinění z krádeže koně, provedené v okresu Victoria. Ve zprávě "D. L."se praví: Will Clark, který byl obviněn z účastenství na vyloupení ohnivzdor né pokladny v Geo. E. Plummer- ově grocerním obchodu, jež událo se asi před rokem, byl lapen poli cistou Nernon-em o 2. hodině po půlnoci při činu, když vnikl do obchodu Emila Blum-a, 517 East Houston St. Po jeho zatčení uká zalo se, že též v obchodě Frank Bros na Alamo plaza byla v noci loupež provedena a některé z ukra- dených věci byly u Clarka naleze- ny. Clark byl odpoledne dodán do okresního vězení a tři obžaloby ze Počinu proti němu vznešený před soudcem Ben Fiskem. Jedna ob...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x