ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 January 1908

Vestkusten den 30 Jan. 1908. 5. SKANDINAVISKA NYKTERHETS KAFE-BOLAGET. Vid delta lill fälle, då sagda organisation står i begrepp att öppna en restaurant och kate ined läsrum är det kanske på sin plats att med någla la ord gifva några upplysningar och fakta om dess uppkomst'- , arbete och mål. För att börja från-börj an måste vi gå tillbaka tre år- Ykl •denna tidpunkt bildades i Oakland en Svensk Good Templarloge, ett lialft ar sumre en andra loge i San Francisco och förra året en tredje i Her keley. Dessa tre loger slogo sig tillsammans till en distriktloge för att på ett effektivt sätt kunna bedrifva uiissionering. Föga anade det fåtal, som för tre år sedan togo upp kampen, att nykterhetssaken på så kort tid skulle vinna en sådan tillslutning. Nykterhetssaken kan nu räkna sina anhängare i hundratal, fördelade på tre starka, lifskraftiga loger. Men det är icke allenast dessa hundratals medlemmar, som vi vunnit för vår sak, vi hafva äfven vunnit den svenska allmänhetens aktning och ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 January 1908

M. NEWMAN & CO. VIBillANUI.AKK i parti oel* minut. 3150 24th St,, mellan Howard & Folsom Sts., San Francisco, I (Fijrut i 110. 254-256 3rd St.) Alla sla^s importerade svenska, norska och danska likörer. To Contractors and Builders Having recently connected myself with the Usona Mill and Manufacturing Co., 1 am now in position to furnish estimate [hill mill lii^l] 011 any si/e contract and carry out the work promptly. Also special mill work such as Sash, Doors and interior fittings, Stores and Officers —cither hard or soft wood. Home Office: El Garmo, 2560 Mission Si. Mill: io(>; Brannan St., S. K. P. «. PETERSON. Huset med de tusen ljusen. ROMAN af A ' MEREDITH NICHOLSON. * > (Förta. fr. föreg. n:r.) Han tog en borste och började bearbeta ett par pantalonger, på hvilka lera och riskvistar hängde i klumpar. Hans rock och hatt lågo på en stol, äfven de illa åtgångna af väder och vind. Det tjenade aldrig någonting till att jiotsätta...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 January 1908

Saloon C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4tli St., hörn. af Minna S. F. Koman a f OUIDA. (öfversättning frän engelskan.), (Forts. fr. föreg, a: r.), Den okända gjorde ätskiinga uppköp, och mohren hade ali anledning att vara belåten med handeln, ty hon betalade frikostigt. Hon stod just i begrepp att åter aflägsna six, då. hon 1 andra ändan af rummet varseblef en lampa,- ' som behagade henne särdeles. — Är denna lampa till salu? frågade hon. När lion härpå- , erhöll ett jakande svar, gick :on med lätta steg öfvSr golfvet, fur att närmare se på den vackra lampan. Härvid kom hon Cecil helt nära och märkte då först hans närvaro. Hon stannade och syntes öfverraskad. — Sofver denne soldat? "Sofver denne soldat7" — Ja. han sofver, genmälde den gamle sakta. Han kommer hit ibland, när han känner behof af ro och stillhet. I dag var han mycket trött, och jag tror, att lian är sjuk också, fastän han icke vill tillstå det. — Jaså. Hennes ögon livilade på honom med djupt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 January 1908

M. Västkusten flen 30 Jan. 100ft, SVKNSKA I.r'1'N. KUUNK.ZKR HYKKAK is:'It* J>'»lores Sts. : HojMiitrSsa kl. 11 f. ni., k aitOTi'- ..- '- i!*].£. SÖmiagvskola 1.1. • "4 r, t, m. f.Uiyiioirismöte hvit r l'i<* ' i.iciy.r-.kviill. Velelbn Marke t PHlt.lP ANIlRKBK-j- ' A. M. HaS'1 Ok Bost: ti: äo8 Dolores St.. sträv intill k yrkan. SVENSKA BAt'TIST KYKICAN håller sinn möu-n I Km.inuel Hantist Cljitreli, Hartlelt St.. in lian 22ncl och 'svu St., nära Mission St., jui l'<illande tider: Söndagar kl. 10:45 f. 111.--0011 kl. s altoni 11. 'roi'sd:iijsal'tc»n kl. X bönmöte. Alla villkomiin. John 1*- . Rosqwist, Paktok. qAdress: 3431 Mission St. Tre unga btisfrön iVu.11 Marysville fördes föira veckan hit till staden anklagade för poströfveri i Marysville, hvilket nyligen omtalades i Vestkusten. Postiljonen Harvvood hade öfverenskommit med två afsi11a be kanta att de skulle öfverfalla honom och röfva posten, hvilket allt sa livctssjrannt utfördes. Det...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 February 1908

No. 6. att instituera en fobrikoff-reKim hälla i sig. Det : talf °™- .- a" en sföra rysk milltarstyrka till Finland. Marocko. Skärmyts] ingar före¬ komma nu och då mellan fransmän och araber. Den 23 januari drefvo fransmännen araberna till baka efter en 4 timmars batalj. , , , I mandags lara 10,000 araber ha , , ,.- - stupat, da de modigt gm go emot fransmännens kanoner, England. England kommer att sanda flera krigsskepp till Lissa^on för att stödja den vacklande tronen och den nye konungen, Rumänien. Baronessan v. Schwitj zer, en bekant skönhet, begick härom dagen sjelfmord dä hon fann att hon började åldras och Iatt hen»» skönhet som följd deraf var stadd nå reträtt Hon var - fatUga föräldrar, men tack vare sin skönhet blef hon gift med en rysk baron, som vid sin död efterlemnade åt henne $5,000,000. Vid 40 års ålder gifte hon sig med en österikare och lefde lycklig med honom i 12 års tid tills baronessan öfverväldigades af sin sorg öfver skönhetens förlust och nyligen begick sjel...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 February 1908

2. Vestkusten den 6 Feb. 1908. UNGDOMENS RÅDGIFVARE, en af oss utgifven boK på 43 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, fikteuskapet, mäiitca mIubb sjukdomar, »leras ftiljder o. 8. v. : den borde IHsaa af hvarje ung man. Sändes tritt I förseglat ornslug till Inar och en som pä ett postkort eller I brel insänder sin udress till ON. ROSENBERG CO., 80 Dearborn St., B26, CHICAGO, ILL AKTIEBOLAGET HEM-PA LANDET VASAGATAN 36 STOCKHOLM, SVERIGE. OBS! Referens: Alla Svenska Konsulat i Amerika. ]>EN GAMLA, BERÖMDA LÄKAREANSTALTEN, ROENBERG C- , , N. ROSENBERG CO., O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. ff ,- O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. ff är den enda skandinaviska läkareanstalt i Amerika som gör behandling af kroniska ochW privata sjukdomar till specialitet satnt brefvex- ffllar med svenska patienter pä deras eget språk, är den enda skandinaviska läkareanstalt i Amerika som gör behandling af kroniska ochW privata sjukdomar till specialitet satnt brefvex- ffl förorsakade a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 February 1908

Ull Min hos MRS KATE OLSON 16th och Dolores Street, San Kran. Tivoli Cafe Kafo och Lunch House. (>npet hela natten. 50 3 '- .»Mi Si., S;m Francisco. l'iirska direkt från farmen hvarje dag. Cari. G. Larskn, Egare. K U RI K O OLE OID, YJGORI och UTERINE J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndshmt ■ Ktablerad 5 Ja ti. 1S79. \ W. W. I Sv4:i*sk Urmakare 1102 McAllister Street San Francisco. Anchor Brand Svenskt Snus, Rulltobak, Cigarrer m. m. Thrassc Rrolhers, LS00 Market St., hörnet af Waller San Francisco. iVSission Trunk Factory CARI, C. IIKRZ, Kgare. 2318 Mission St., nära 19th. Spara pengar ocli köp ed ra Koffertar, Kappsäckar, Resväskor 111. m. direkt från fabrikanten. ÄL, SVAGA MAN UNGA, MEDELÅLDERS, GAMLA Lider ni af någon privat sjukdom? Tag: varning och blif rättvis mot er sjeVid första tecken til! någon smittosam eller annan sjukdom bör ni alttid genast söka liikarehjelp af c...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 February 1908

SVENSKA UNGHERRAR, som värdera god och vällagad mat, samt heuitrelliga rum för moderat pris, kunna erhålla dem i 2162 Pine st., mellan Webster och Buchanan. L. Hedlund. O, W. Jensen Köl, ocli VED Alla orders fyllas snabbt. Express at koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan I4th & !5<h, Church och Dolores. TIIE SCANDINAVIAN SAVINGS BANK OCH MERCHANTS NATIONAL BANK CHRONICLE BUILDING Makkkt Street, San Francisco. Kapital och öfverskott - - 8360,000. Totala tillgångar - - $2,300,000. 4 procent å tcrmininsättningar. 3^4 å vanliga dito. Penningar hemsändas till de skandiuav. länderna till lägstapriscr. CHARLES NELSON, Prksidunt. LEWIS I. COWGILL, Vick Pkks. L. M. MacDONALD, - - Kassör. Ämnar Ni resa till "Gamla Landet" eller sända efter släktingar? Jernvägs- och Ångbåtsbiljetter MED ALLA LI NI ER TILL BILLIGASTE PRISER Anvisningar försäljas på ledande Banker i alla länder till lägsta kurs "letters of Credit" (resekreditiv) och "Travelers Checks" .viljes af...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 February 1908

Vestkusten den 6 Feb. 1908. 5. Stillahafskusten. Turlock, Cal. Direktionen i Peoples State Bank bestar af M. Berg, Edgar Baxter, Claus Johnson, Claus Lindblom, M. Bothum, C. B. Weil och Peter Erikson. — Föreningen "Druids" har etablerat en "grove" i Turlock. En Odd Fellow loge finnes också. Bland inflyttade nykomlingar märkas familjerna Almen och Peterson, som f. n. bo hos familjen Dahlqvist. Frank och J. Youngberg från Iowa vistas här på besök hos sina bröder Axel och August. Hrr Carlson & Anderson hafva öppnat slagteriet "the Star market" a Main st. — Knut Knutson gör stora affärer f. n. i trädplantor. — Mr E. Larson har afrest till Los Angeles pä besök hos sina söner. — Peter Tuveson, en af Turlocks välbekanta innevånare, afled den 18 jan. Han var en man som alla tyckte om, karaktärsfast och arbetsam. Han anlände hit frän Colorado för 4 är sedan och skaffade några fä acres land, hvilka han skötte såväl, att han kunde lefva oberoende och åsidosätta kontater dessutom. H...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 February 1908

M. NEWMAN Ar. (O. VINHAMDI.AKS': i parti oi li minut. 31Ö0 21lh St., mellan Howard & Folsom Sts., San Francisco. (1'önit i no. 251 256 3rd SI.) Alla slaj;s importerade svenska, norska oell dan .ka likörer. To Contractors and Builders Having recently connected myself with the Usona Mill and Manufacturing Co., I am now in position to furnish estimate [lull mill bit I] on it ny si/.e contract and carry out the work promptly. Also speciai mill work such as Sash, Doors and intetior fittings, Stores and Officers —either hard or soft wood. Home Office: El Canno, 2560 Mission St. Mill: io(): Biminan St., S. F P. (). FKTliKSON. Huset med de tusen ljusen. ROMAN af MEREDITH NICHOVSON. (Forts. fr. föreg. n:r.) Stoddard var mycket upprörd och tittade sig omkring i det upp- och nedvända biblioteket med växande för' trytolse. vi samlades till ett krigsråd. Här var ett tillfälle att rekrytera ännu en ♦ ill mitt kompani. Vi voro skyldiga bSde skolan och honom att varna honom. Jag kände m...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 February 1908

Vestkusten l.an erhållas å loljande platser i San Er. Ang, Johnson, 22 & Capp st. j P. Ii. Erickson, 108 Kast., nära Mission. .Vodfel Stationery Store, 940 Fillmore St. Thrane Bros., 2100 Market St. ('- .. T. Johnson, 201 3d st. I ,lite Billiard Parlors, 435 Duboce Ave. It. Brnnell, 2150 Maiket st. 1 OAKLAND hos Red Cross Drug Store, 7th & Broadway, j j. II. Nissen's Cigarrbutik, 401- ' 14th Si. C. J. Larson, 467 10th St., nära Wash. Atncis News Co , 12th st. A Broadway. I Bergsten, Chester st. station. I BERKELEY hos Geo, W. Rix, 3217 Adeline St., So. I PORTLAND, OR., hos Ludvig Rommel, 506 Everett st. Mike Johnson, 221 Burnside st. Wuld. Lidell, 50 N. 6th st. I SEATTLE, WASH., hos Wilson McWay Co,, 104 Occidental ave. Frank B. Wilson, 207 Pike St. 1 MINNEAPOLIS, MINN,, has Alb. Baker, 1109 Washington ave. So, Iohnston A. Frank, 1127 Wash. ave. So, LOS ANGELFS, CAL., lios The International C0A1, Bureau, 128 So. HtoacUvaV. The SANCHEZ CIGARRER San Francisco. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 February 1908

8. Vestlcnst.en den fi Fob. 1008. \ svi nska m"i ii. i«;bi;ni;zrk K V !< K AN.!'- , <U oeh 1 >oloi r;s St:-. - ..^lnUi^ar. !lu{;rnrv,a kl. 11 I IM., afton* mig kl.- ». Söndagsskola k!» .j , 1. hi. rri|?a..in'.mötf hvar lr<da^kviill. T t le lon Mor k et Fin- '- LIP ANI»RI,1.N, A. M. 1'ASluK Hoslad: .- '<»s DoloicsSt.. str.'iv intill kyrkan. SKA BAPV1ST KYRKAN luiller *iuu Ivimiinicl Baptist Clmrcli. llnrtlcll St.. 22iwl och 1*31 «t St., niira Mission St., på tider: gar kl. 10:45 f. m. och kl S aftonen igsafton kl. S hön möte. Alla välkomna John I*- . Kosorisr, 1'astou. AdMiiStSV möte mel!: löij:* sö To Adress: ' 1 1 Mission St. Det talas fortfarande 0111 nil hilda ett bolag af insättare och aktieegare i Cal. Safe Doposit & Trust Co. for att förvalta hankens kvarlåtenskap, som f. 11. befinner sig i förvaltares händer såsom vi förut omtalat. Fastighetsmäklaren II. C. McCarthy fauns härom morgonen död...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 February 1908

j ökning. — En riktig svensk snöyra rasade här för några timmar förra veckan. — Edward Carlson är vald till Central Labor Councils president. — Ella Johnson, en 18-ärig flicka, försökte härom dagen begå sjelfmord genom att dricka träsprit i en restaurant, men fördes till sjukhuset, der hon räddades till lifvet. . — John Frozier, som nyl. sköt på sin kompanjon Nyqvist, har utsläppts mot $1,500 borgen. S ti 1 la haf sk u ^te n. Fresno, Cal. En obekant person begick sjelfmord i Rådhusparken härom dagen genom att skjuta sig. Ingen vet hvem han var eller hvar han hörde hemma. Han hade $53 i fickan, silfverur m. m. och syntes vara omkring 50 år gammal. Man har sedan funnit att hans namn var John Garino. Han led ofta af melankoli. — Ira Stafford, en 11-ärig gosse, blef härom aftonen öfverkörd af F. S. Hamilton från Visalia och blef rätt illa tilltygad men undgick svårare skador, hvilket ; betraktas nära nog som underverk. — Geo. Ede, en ung pojke i telefonbolagets tjenst, blef öfverkörd af...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 February 1908

AKTIEBOLAGET HEM PÄ LANDET VASAGATAN 36 STOCKHOLM, SVERiGE. OBS! Referens: Alla Svenska Konsulat i Amerika. 1)EN GAMLA, BERÖMDA LÄKAREANSTALTEN, ROSENBERG C1EN GAMLA, A, N. ROSENBERG CO. lii O OO O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. ar den enda skandinaviska läkareanstalt Amerika som gör behandling af kroniska ocli privata sjukdomar till specialitet samt brefvexlar med svenska patienter på deras eget språk. Privata och nervösa sjukdomar, förorsakade af ungdoms-dårfikaper, onaturliga vanor, ined alla deras förförliga följder, såsom förslappning, förlust af lifskraft, opasslighet för affärslivet, njur- och blässjukdomar. svag rygg o. s. v., behandlas snabbt, omsorgsfullt, billigt och i djupaste hemlighet med säkra och pålitliga mediciner. specielt prepareradt för hvar patient. Mediciner sändas öfverallt. O O C. M. WOOSTER CO. 702 MARKET STREET, SAN FRANCISCO •:* * -t* -> •:* *:• *:• ❖ * •:« »:• * * «:• <• .j. * * Egna hem med trädgårdar och småbruk i Sverig...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 February 1908

Vestkusten den 13 Feb. 1908. Dr. Gibbon 1 )«'ii 11« .unmle I illförlitli:;r m li välkände specialist i SHii Francisco fort> 1:11 .ilt kurera alla könssjukdomar såsom Gon<Mrha\ Gk-rt, Striktur, Syfilis i alla dess fortucr. '- ".j; 1 ml jukdoiu.tr, Neivösa , . „ ^åkommor, Allmän svag^rUuad könskraft ' v:i,c sijf.sjelfför- ' - '- -vallad rller ej. OCtJ livil ka - -yuiptoai v iili- • m äro blekliet <>. magerhet mö ti ■ lin i; 111: ii t öijoiirn, IjufVudvärk. riiitfuiitv; . • 11. brist pä sjelfitllit, tillbakadragenIk t. hjertklappninj» •>> ;.;li- t 1 rygg och ben, föl"- , lust I 111 itliicl, !; nua r i aiu-igtet. hosta, lungsot ii . d;; GIH I"- ; (' N liar praktisera? i San Fran-ci-vo : . år och lidand skulle'icke tveka att råd- ■ 1 i" ii - >ui och b. —agna sip af hans erfarenhet "< li .- -.i i lifchel. lian botar när alla misslyckas. I honom »ol '- .jara 11 leras. Pat...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 February 1908

ning som förut. HERRAR OCH DAMER, O. W. Jensen KOL och VED I unga oeh gamla, r-oin genom min bref. vexling önska stifta bekantskap i ;iktenskapssyfte, lor tankeutbyte eller för nöjes skull, torde för närmare upplysntngar sända 10 eents oeli pa svouska i tillskrifva WM, HEDLUND, Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & I5th, Church och Dolores. LOCK BOX 18, KICKHAVIiN, |>A. OR. PETER'S KURIKO är ett läkemedel af erkändt värde. Den är alldeles olik alla andra mediciner. Den må. hafva sina EFTERAPNINGAU, men der, FINNES INTET, som ersätter densamma. Den renar blodet. Den befordrar matsmältningen. Den verkar på lefvern. Den reglerar magen. Den verkar på njurarne. Den lugnar nervsystemet. Den närer, styrker och uppfriskar. Den är. kort sagdt, en familjemedlem i ordets fulla betydelse ocli borde finnas i livarje hushåll. Den kan icke erhållas a apoteken utan t illhandahållcs allmänheten direkt genom särskilda agen...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 February 1908

JOHNSON & TEMPLE REAL ESTATE INVESTMENTS ( \l Stillahafskusten. Santa Cruz, Cal. 3 frakttåg hafva under den gangna veckan urspårat här i närheten som följd äf de dåliga banvallarne, hvilka troligen ödelagts af de starka regnstormarne på senare tiden. Vallejo, Cal. Flottstationen å Mare Island kommer att erhålla ett anilag på $211,000 för förbättringar innevarande är. Everett, Wash. Spottning a trottoarerna är förbjuden här i staden och liera hafva bötfällts för denna "förbrytelse"- , North Yakima, Wash. En damm håller på att uppföras härstädes för att bilda en reveryoar, hvilken kjmmer att lemna vatten till konstbevattning för 4,500 acres land i Pleasant Valley, Portland, Oreg. Mr C. Borgquist har blifvit vald till "Coiumbias" ledare i stället för inr Holt. : Mr Ludvig Rommel är Vestkustens representant i Portland och eger rätt att inkassera för annonser och prenumerationer. — "Columbia"- , den svenska sångföreningen, kommer att biträda luth. kyrkan viden konsert i Vanco...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 February 1908

6. Vestkusten den 13 Feb. 1908. Huset ined de tusen ljusen. ROMAN af MERECITH NICHOLSON. Jf (Forts. fr. föreg. n:r.) — Hvar har ni hållit hus? frågade jag. — Här i köket, herr Glenarm; jag har diskat middagsdiskarna. Är det någonting herrarna önska? ■lag återvände till de andra i biblioteket. — Hvarför har du inte talat om för mig, att det spökar i den här feodalimitationen? frågade Larry i förnärmad ton. Det enda som fattades här var en treflig våldnad, och nu tror jag inte ens att en sådan saknas! Hur ofta är den ute och spankulerar? — Den är inte upptagen på inventarieförteckningen. Blåsten lekelr tafatt på flera ställen i huset och nyss haele den antagligen valt tornet'till tummelplats. — Nej, nog får ni leta upp en sannolikare förklaring, Glenarm. Det är så stilla att inte en kvist rörs, sade Stoddard. Det var alldeles tillräckligt med de faror som hotade utan att vålnaden skulle behöfva förfölja oss. Åtskilliga planer uppgjordes denna afton. Vi beslöto vidtaga omfattande försi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 February 1908

VWt kusten den 13 Feb. 1908. 7. Vestkusten kau erhållas å följande platser i Sau Fr. A'- .- 'g. Johnson, 22 & Capp st. P. E. Ivricksou, 108 East, uiira Mission. I 1 odel Stationery Store, 940 Fillmore St. Thrane Bros., 2100 Market S.t. G. T. Johnson, 201 3d st. Elite Billiard Parlors, 435 Dulioee Ave. 1 II. Brunell, 2150 Maiket st. I OAKLAND hos P.i d Cross Drug Store, 7th & Broadway. J. 11. Nissen's Cigarrbutik, 401 14th St. ( . J. Larson, 467 10th St., nära Wash. Amos News Co- , 12th st. A Broadway. J Bergsten, Chester st. station. I BERKELEY hos Geo, W. Rix, 3217 Adeline st., So. I PORTLAND, OR., lios Ludvig Rommel, 621 Wash st. • Mike Johnson, 221 Burnside st. Wald. Lidell, 50 N. 6th st. I SEATTLE, WASH., hos Wilson McWay Co., 104 Occidental live. Frank 11. Wilson, 207 Pike St. I MINNEAPOLIS, .MINN., lios Alb Baker, 1 109 Washington ave. So. Iohnston A. Frank, 1127 Wash. ave. So. LOS ANGELFS, CAL., lios j The International Com, Buicau, 12S So. ' Broadway....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 February 1908

Pa STILLAHAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt pä Sveriges Riksbank.till alla städer i Sverige, dlntresse betalas å vanliga insättningar med 4°0 från ^insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto ined 2%. t Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 [Svenska pengar till salu. Svenska tafas och skrifves. GEORGE M. RI'IIEBECK, Bitr. Kassör. SVi.NSKA M TU. KRKNKZKKRYKKAN. iv»lr .>c\\ i>..loir». Ms. •:riiii llnwirir-sa kl. 11 1. m., ■iftOJirång LI S. >öiid:igv- kohi k I , .f, (. Hi. I 'iihM<.ffivm«:.tr-hv.u ti< väll. 1 fit*ion Muik«t v.*;.*,f- . PH l LIT* AN I »H I'.f.N , v. M. i'ASluK. Hosl:)(1: yoS I.>ok»rcs St., Strå* intill kyrkan. f SV UN Siv A BAPTIST KVKKAN liftlki sinn möten i Immanuel 15aj>tist Church, Hfirtlett St., nullaii 22iid och 23rd St., nära Mission St., i>:- '- i föHatiflé tider: Söndagar ki. 1...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x