ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 September 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 22. záři 1939. jfji i f BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Joe Penner — in — "Mr. Doodle Kicks Off" Also MUSICAL COMEDY Z města a okresu. čáp hezounké děvčátko. Gratulu jeme! PROVOLÁNÍ ČESKÉMU LIDU. ' BAZÁR S. A. Č. T. VE WEST V pondělí 2. řijna o 8 hod. večer ZDAŘILÝM. j bude se odbývati v městské radnici (Pokračování se str. L) — Manželé Henry Lednických ra- valná schůze všech členů Slavie, spiše okusil již hodně chudoby, vši- dují se, neb v sobotu zanechal jim zde se ^^ytá opět příležitost všem chni musíme Hugovi přiznati, že vy- našincům i našinkám, aby připojili konal mnoho dobra pro národní a se k našemu združeni. Naším úče- dobročinné účely. lem jest, aby naše mateřština ne- Nechceme nikoho přehlédnouti, vymizela, péstovati český zpěv, če- kte" nam pomohli k úspěchu neděl- i f .i • ii ii « ... nihn hl7Ó l n n nnnrAííÁn.. 1_ l.i : Ly Vyprodám všechno farmářské nářadí, krmivo, a dobytek i s ren- . . , .. , . .... tem. Hlaste se v redakci Cechoslo- sk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 October 1939

Vychází každý týden. předplatné: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kajicí se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: Čechoslovák publishlng co. West, Texas. V V>VN\ X v • v N> \ * odporučte Čechoslováka svému sousedu! Šiřer' du, /V >• c*V ..%V ř .A. V a* -i, — > <v > jtu, šíříte praT- laždý měl vědětl. nělosfcí a svorností do- dskoslovenský lid t Tt- .znání a ctL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO.) ČÍSLO 40. Entered as sccor.d-class mat tet January 2, 1920, at the post office at West, Texas, wnder the Act oř Marcb 3, 1879. 6. října (october) 1939. Hitler svolal reichstag na pátek, líčel není známý Spojenci neví, zdali bude vrhati jen slova, neb pumy, neb obojí. Britanie a Francie nechtějí žádný mír s nazi- £ty, budcu bojovati do konce. Adolf Hitler svolal k zasedání reichstag, aby vyslechnul jeho pro- hlášení nové politiky v evropské válce. Kirke Simpson, pozorovatel Sdruženého tisku praví, že Hitler...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 October 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 6. řijna 1939. MARIE KYZLINKOVÁ: DVĚ MATKY ROMÁN "Přála bych si, abychom se spřátelili," řekla Božena, vřele chápajíc se rukou chlapců. "Vynasnažím se, aby se vám čeština zalíbila. Je pékné, znáti více řečí. Člo- věk prý žije tolika životy, kolik jazyků ovládá. Učila Jsem se řečem velice ráda a znám kromě svého mateř- ského jazyka plynné německy a francouzsky. Je 0- pravdovou rozkoší, mohu-li si nejlepší francouzské a německé autory přečisti v originále." Božena pohladila Oskara, ale Karel se vyhnul její laskajíc] ruce. "'Mama říká, že je nesmyslem, učiti se česky. Ve Víd- ni mluví česky jen služky a nádeníci," pravil Karel vzdorovitě. Božena lehce zbleďa. Steiner zamračil se však na chalpce a řekl přísné: 'Tvůj otec ví jisté, proč si přeje, abyste se naučili česky, a ty jsi ješté příliš malý, abys mohl jeho jednání kritisovati. Urazil jsi slečnu učitel- ko a odprosíš ji. Má právo býti na svou národnost stej- ně hrdou, jako ty. Lituji, že jsi se slečné tak š...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 October 1939

V pátek, dne 6. října 1939. ČECHOSLOVÁK Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková Farmářská výstava, která byla po- řádána na Seaton v síni řádu Hvěz- da Texasu čís. 47. S.P.J.S.T. ve dnech 23. a 24. října, kteréž datum připa- dalo na sobotu a neděli, vydařila se znamenitě Návštěva po oba dva dny byla veliká a vystavené farmářské výrobky těšily se velké pozornosti o- becenstva. Vše bylo pěkně a lahod- ně upravené jak uvnitř síně, tak i venku. V sobotu pro ty návštěvníky, kteří překročili 50 let, byl vstup vol- ný jak na výstavu ve dne, tak i ve- čer. Výstava sama o sobě byla velice zajímavá, zvláště pro naše farmář- ské kuchařinky, které měly hodně pěkně upravených stánků s rozlič- nými zavařeninami a plodinami, vy- pěstovaných v jejich zahrádkách. Rozličné zavařené ovoce, okurky, vše pěkně v láhvích uložené, což jim musilo dát velkou práci a píli, tak vše vkusně upravit. Škoda, že jsem si nepoznamenala jména výstavo vatelek, které měly tam své pěkně upravené stánky. Bylo jich ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 October 1939

Čechoslovák V pátek, dné 6. října 1939. m Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. — Manželé Jos. J. Žmolíkovi s dítkami dleli v Moscow, kde dleli návštěvou u rodiny Louis Zvonko- kových, od kterých mně přivezli po- zdrav. Díky! Méli se tam dobře. Zvonkoví prý tam mají pěkné zaří- zené hospodářství a dobře se jim daří, což jim přeji. Na zpáteční ce JUNIOR SOKOL V ENNIS. Milí čtenáři! Přicházím mezi vás s páru řádky, abych to moje pisatelské uměni, kte- ré je dosti krátké, dostala do prak se. Vždy když píšu, tak se rozhodnu, že budu psát více pravidelné a pak I stále dopisování odkládám, takže ta řŘEDÉLÁ STALIN HITLERA KOMUNISTU? NA TÝDENNÍ ZPRÁVY. Dnes všichni jezdí do Moskvy za Btalinem, jako když jim pod kole- marna namasti. Dříve by utopili ko- munisty v kapce vody, kdyby to šlo. Když kramařili v Mnichové, nechtě li aiáti Rusa, nechtěli polští státní- ci jednoho ruského vojáka na pol- ské půdě a dnes? Dnes leze Hitler ta Rusem, aby ho vy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 October 1939

V pátek, dne 6. října 1939. ČECHOSLOVÁK Besídka , konce nebo půjde do pense, kam již ) dávno patří. Tak včera to byl rok, co nás v Mnichově prodali. A když jsme byli Ona vůbec celá ta válka je nějaká už v tom, ještě to Polsko se na nas zašmodrchaná. Polsko nechali vykr- vrhl° s Madarii! Jako by neby o vácet. Ale proč ne, byla to polska | Německo stačilo na tu katovskou krev a ta je přece lacinější než an- P^áci. Do roka a do dne psa v po- glická a francouzská. Já jsem také i sledním Čechoslováku L. V. Jen a y ve svém životě viděl všelijaké ty se to. bratře, vyplnilo! Polákům se fajty", ale tento je nějak až moc''to vyplnilo take do roka bez par je- nom dni. Take když Svabi ]e řezali skočilo si na to Polsko i Rusko. Jako NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID. mo si již vyžaduje značných oběti na životech. Je-li zatim klidná fron- ta, tím více aktivnosti je na poli di- White's Cream Vermifuge. Tulsa, Okla., 30. záři 1939., íaj^ t No tak už nám teda nastává ta zi-, blbej. To mně žádný nenamluví, že I...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 October 1939

Čechoslovák V pátek, dne 6. října 1939. | i ČECHOSLOVÁK AND WESTSKJÉ NOVIN* Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. Wes'., Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jas. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTOKS: Aug J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdéli se na požádání. Advertlsing rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. Na Fritze Kuhna opět došlápli minulého týdne, kdy soudce Corne- lius F. Collins v New Yorku zvýšil nazistovi záruku na $50,000, a po- něvadž ji nemohl sehnati, byl str- čen tam, kam patří tento drzý lump — za mříže. Při výslechu, ks které- mu byl Kuhn předvolán, když di striktní návladní se dověděl, že obr nazista míní útěkem vyhnouti se soudu pro zlodějstvi peněz z jeho vlastního bundu, Kuhn se drze u- smíval, tak jako by se soudu vysmí- val a chtěl říci, "což vy, američtí soudci, v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 October 1939

V pátek, dne 6. října 1939. CECHOSLOVAK POZVÁNÍ NA VÝROČNÍ SCHŮZI EX-STUDENTÚ. Výroční schůze Spolku českých ex-studentů texaských bude se ko- nati v neděli dne 22. října ve dvě hodiny odpoledne v čísle 316 budo- vy Union Texaské státní university v Austinu. Na programu je velmi důležité jednáni. Všichni naši bývalí studen- ti i jejich přátelé jsou tímto srdečně zváni. Dostavte se určitě. S krajanským pozdravem, Dr. Jos. Kopecký, předseda; Eduard Míček, tajemník. Zprávy z Penelope. Z města a okresu *- í np v / lanecni Zábava VE I i i ! White Oak! ! í j v neděli 8. října j ( Hudbu obstará | í i j Kohutův orchestr j | Každého uctivě zvou j j POŘADATELÉ. ! I i Taneční Zábava! bude pořádána KOLUMBOVÝMI RYTÍŘI v síni sv. Josefa VE WEST ve čtvrtek 12. říj. Hudbu obstará Czech Famous Orchestra Při té příležitosti budou podá- vány večeře, občerstvení a po- řádány různé hry, jako Bingo a jiné. Nadarmo se neříká, že když divo- ké husy aneb kachny letí ze severu na jih, že je to předzvěst zimy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 October 1939

la ... rif . • . CECHOSLOVAK Besídka j Čtenářů | I stě ku př. v saloně, když se vypije za hladovou mzdu. Není čeho lito- o několik flašek piva víc, to neni ati; co užitečné není, na oheň o- nic. Proto napodobme Němce v tom- byčejně vrháno bývá. A konečne, to a vstupme všeci do našeho Sdru- to nejsou naši lidé, ti lidé jsou s žení Čechoslováků v Texasu a ne- modrou krvi. dávejme vstupné 25c, ale dolar. — zase jsem byl chycen za slovo, Druhý příklad německé svornosti, j v,ych vysvětlil ten rozdíl mezi mod-1 Mezi nimi Němci jsou napřed Něm- rou a červenou krví. Když to vědět VŠELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. Granger, Texas. Milí čtenáři Čechoslováka! Jelikož již dny jsou kratší a noci delší a již není takové hromské hoi- ko, a jelikož moje celá familije dnes v neděli odjela hned ráno kde- si do Austinu ku své sestře, tož já po obědě jsem trochu uklidil hrnce do almary, umyl jsem si ruce a hubu, vyzul jsem se z košile a ze šuzú, za- pálil fajku a pustil jsem se do psa- ní, ač nemám...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 October 1939

V pátek, dne 6. října 1939. I — Čechoslovák NĚCO O PANGERMANISMU A PANSLAVISMU. Karel Gam. Kacionální socialismus (Nazis- must chce politickou nadvládu Ně- mecka nad celou Evropou a nad ce- lým své tam, (na rozdíl od italské- ho fašismu, který — až na nepatr- né výjimky — chce zůstati čistě italský). Nacistická filosofie připo- míná Darwinovskou teorii vývoje, (Charles Darwin, věhlasný anglic- ký přírodopisec a tvůrce teorie o přirozeném výběru organismů bo- jem, kdy vítězi silnější a dokonalej- ší nad slabším a ménědokonalým "The Origin of Species" 1859 a později "The Descent of Man" 1871) a s tímto je v zápětí spojena nau- ka o méněcenosti některých lid- ských ras. (Arthur de Gobineau — 1857 "Essai sur linégalité des races humaines') V teorii o nestej- nocenosti ras pokračoval Vacher de Laponge, který vyvyšuje arijskou Ta ku nad ostatní a kteroužto nauku převzalo Německo. Neméně půso- bilo na Německo dílo Aouston Ste- wart Chamberlaina "The Founda- tions of the 19. century" — 1890...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 October 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 6. října 1939. m ■ Baž Z města a okresu — Ve středu minulého týdne na- rodil se statečný klučina manželům Jerry Petterovým. Gratulujeme. - m — Pi. H. S. Tullosová ze San An- tonio přijela ve středu do West ná- vštěvou a za obchodní záležitostí. Zdrži se do neděle. — V pondělí tohoto týdne podro- bil se vážné operaci krajan Joe Ma- rek, v nemocnici ve Waco. Přejeme jemu, by se co nejdříve uzdravil. — Paní Valentin Pustéjovská od- stěhovala se v pondělí z West do Orange Grove, kde bude bydleti se svoji sestrou pani Albert Habrnálo- vou. Neřádi ztrácíme z West pí. Pu- stějovskou, ale přejeme jí štěstí v novém domové. Na prodej kukuřice v kla- sech. Vavřinec Daněk. La Salle, Te- xas. (4t-pd> 3^TNa prodej neb do výměny za- ioba mladých mezku a kobyl. Hla- ste se u Aug. Duláka, v Cittonwood, Bohoslužby v chrámu Česko- Texas. (36-dz) Moravských Bratři budou 8. října • ráno v 10:15 hod. s vysluhováním —Schůze spolku sv. Aloise čís. Sv. Večeře Páně. — Rev. F. J. K...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3 50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány nu tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. -- v - ' x ' / w / ■ A X . v \. x ^ ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! * j listu, Siřité pra?- * každý měl věděU. uomělostí a svornosti do- C-,e iř y) -1 československý Ud v T - ,<$" a uznání a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO ) ČÍSLO 41. Entered as sccond-class matter January 2. 1920, at the post offioe at West. Texas. Mider the Act oř March 3. Norvéžsko a Švédsko zada f !o vlafa .. , v - utvořena ve Francii ^poj.Staty o zakročeni proti Rusku Anglie a Rusko uzavřely obchodní smlou- vu. Chamberlain zamítne Hitlerův návrh na m í r. Chystá se k veliké Loď Iroquois bezpečně připlula bitvě. Washington, 11. října. — Švédsko a Norvéžsko, stojíci za Finskem, na- vrhlo Spoj. Státům, aby s nimi pro- testovaly u sovětského Ruska proti nespravedlivému jednání pro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

J 1 l! ■ iH i. Čechoslovák V pátek, dne 13. října 1939. MARIE KYZLINKOVA: DVĚ MATKY ROMAN ' Ano, přiznám se ti, žárlím na to dévče. Proto jsem se tak změnila. Máš-li mne rád, propusť ji. Nalezneme za ni snadno náhradu a děti na ni zapomenou, až zde nebude," řekla posléze. Born zvážněl. Zkoumavě se zahleděl do tváře své že- ny, kterou k němu zdvihla s prosebným pohledem. "Ne, Irmo. To přece nemyslíš vážné. Víš, že za celé naše manželství pro mne neexistovalo jiné ženy. Jen ty jsi mné byla vždy vším a budeš! Víš, že neumim lhá- . ti. Vzal jsem si té z lásky a tuto lásku ti zachovám, po- kud budu živ. Tím buď jista. Bylo by projevem trpké nedúvéry, kdybys trvala na svém přáni. Věříš mné pře- ce! Či nikoliv?" Irma neodpovídala. Tajné její naděje se shroutily. Konečné vzdychla: "Ano, véřím ti. Ale nemohu za to, že nejsem klidnou." "Snad tě upokojí, prozradím-li ti tajemství, které by ti již dávno nemělo býti tajemstvím, kdyby tvá žárli- vost nebyla slepou. Což nepozoruješ, že Steiner je ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

V pátek, dne 13. října 1939. CECHOSLOVAK í f v o H iml ■ I _ Caldwell, Texas. Ctěná redakce:— Slíbila jsem našim čtenářům, že vypíšu naši cestu do Nového Yorku na výstavu. Vyjeli jsme z Galvestonu 21. červ- na t. r. po lodi Alonquin, a jela s námi paní Terezie Škrabánková. Loď byla přeplněna, bylo nás k 500 cestujících. Kajutu jsme měli dosti dobrou a obsluha byla také dosti dobrá, moře bylo klidné, kolem lodi viděli jsme hodně ryb, které kolem lodi skotačily a předháněly se s lo- di. Též jsme viděli velrybu; bylo vi- tíěti proud vcdy hnaný do výšky, ji- nak bychom jí byli nezpozorovali, neb byla kus od lodi. O zábavu by- lo postaráno, koníčkové dostihy, hry pro děti, každý den koncert a dva- krát za týden mluvící obrázky. By- la tam nádržka ku kcupáni, kde se mnoho mladého lidu celé dni kou- palo a plavali v mořské vodě, kte- rá tam ustavičně byla pumpována. Jednou sedíme na palubě a mlu- víme česky, já, můj muž a pani Škrabánková; v tom přistoupí k nám jedna paní a praví: "Jest to...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

TI Čechoslovák r ótpt Hnp 13. ríina 1936 ■ Postup událostí evropské tragedie j pouze Německo a Rusko, a v tomto | .státu byli by pouze Poláci. Česko- | slovensko má zůstati, jak jest nyní. 5. Německo nyní nemá žádných dalších požadavků, mimo kolonií, a tyto požadavky neznamenají ur- Ve čtvrtek. — Nejvétší a njino-i čitost, protože "náš pouhý požada- dernější vynález lží nazistů byla vek jest o kolonie, které by se hodi- výstraha velkoadmirála německého ly pro Reich", totiž vráceni býva- válečného loďstva Raedera vládě lých německých kolonií. Spoj. Státům ve čtvrtek, že ame- 6. Německo bude respektovati ne- rický parník Iroquois. vezoucí 275,utralitu Dánska, Belgie, Jugoslávie členů posádky a 584 amerických ce- a všech sousedů a žádá pouze silné stujících, prchajících z Evropy, bu- obchodní styky s nimi. de potopena, až se bude blížiti k 7. Zajištění míru jest možno jen břehům americkým. jedině na základě némecko-britic- Jakmile tato výstraha se dostala kého přátelství, po kterém Něr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

V pátek, dne 13. října 1939. OfccHOSLOVAK Pišme správně česky Prof. Karel Gam. MORAVA A JEJÍ KROJE. Kdy píšeme y a kdy Po souhláskách tvrdých Karel Gam, Brno, Morava. Morava v ČSR. je země po stránce národopisné-folkrostické nejrázovi „ ., . "i""'"' píšemei tější a nejpůsobnejší. A není to frá- . . po ' c • ' d' t> n, r . . . — Morava vskutku jest po strán- ce krojové nejrázovitějšim koutkem ' J r ' ' > ** ** * • • • i 21 na př. hýbati, kýchati, chytati, tý-' áen, nyní rychle a p. 1 ve střední Evropě, má svůj malebný, Po souhláskách měkkých píšeme, starodávný kr0j, zachovalý dodnes '/♦i1 i7-1: ěin' dlté ,d )' na moravském Slovácku, na Valaš- ' s*r y' hllch* , . ! sku, Lašsku, částečně na Hané a Ho- Psati jest y, y, kde obdobné (t. Í-! rácku. Rázovitost ovšem stupňuje se stejneho druhu a tvaru) slovo se i AFGANISTAN — RUSKO — ANGLIE. Karel Gam. wejneno arunu a tvaru) slovo se u nás od západu k východu a podíl souhláskou tvrdou má y, ý; a psáti berou na ni též ze slovanských ras...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

CBCHOSLOVAK V pátek, dne 13. října J93&. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKí, NOVINY Published every řriday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OťťICCKS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. UIItECTOKS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Hitlerův zástupce a štváč v Arae- de zrušeno embargo na válečný ma- řim v uvalení nespravedlivého bře- rice Fritz Kuhn byl v sobotu opět teriál válčícím zemím. Spéch je ú- mene na žádnou skupinu, ale věřím, propuštěn na svobodu, když kdosi plné nemístný, protože naši zemi ne- že ti, kteří se těší zvláštním privile- složil za néj peněžitou záruku, kte- hrozí žádný nedostatek, máme via- jím. měli by právě přispívati k fi- rá byla zvýšena na $50,000. Kdo zá- stné přebytek mnohých plodin, za- nancováni našeho programu sociál- ruku složil, není známo. Tak pracu- hrnuje v to cukr, ale lid se obává, ního zabezpečení. V pádu že svoláte jí Ntmci. Kdyby se dostal do nesná- j že bude válka a proto zbyt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

V pátek, dne 13. října 1939. CECHOSLOVAK Z české třídy vyšší školy ve West. Více bolí rána jazykem nežli mečem. Betty Trlica. Jeník přišel domů ze školy dříve než kdy jindy. Sestra ležela v posteli, ale Jeník myslel, že ona spí, tak si sebral vozíček a jezdil po pokoji. Za chvíli zvolala sestra: "Jeníku, ty opice, nemáš víc roz- umu než mne vzbuditi ze spaní! a tak mne hlava bolí k tomu." "Odpusť," prosil Jeník, "já jsem nevěděl, že tě hlava bolí." "Neodpustím!" zvolala sestra, "a proto tě nebudu míti ráda." Jeníkovi bylo do pláče. Podíval se na sestru, ale viděl že sestra míní každé slovo, tak si sebral vozíček a šel ven. Jezdil velmi rychle, neb si nemohl pomyslet, že už ho sestra nemá ráda. Nevšímal si kam jede a pak vrazil do stromu. Spadl a o- mdlel. Sestra v tom čase stála ve dveřích a viděla když spadl. Běžela k němu a vzala ho do náruče. Do- nesla ho do postele a ošetřovala ho. Pak se ho zeptala: "Jeníku, drahoušku, co je ti?" "Nic mne není!" odpověděl smut- ně. "Co tě bolí,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

Ti Čechoslovák V pátek, dne 13. řijna 1939. da v proudu. x , * směl být v českém tisku pražském Septana propagan- uveřejněn. Leč náš lid se dozvěděl o projevu druhého presidenta re- publiky přece a to zase z ' kruhů nepovolanějších". (Tisková služba Čsl. N. R.) Německá vláda vynutila si totiž na presidentu Háchovi a pražské Ješté než začala se válka, Gesta- vládě (která ovšem nevládne, nýbrž po poslalo do Francie mezi česko- musí plnit příkazy a pokyny z Ber- elovenskou emigraci několik lidi, lína) prohlášeni proti zahraniční mluvících dobře česky, aby se ve- j akci. Berlín poručil a dodal prohlá- třeli mezi naše krajany a rozvrace-! šení a Praha musela prosté podě- li odbojové hnutí, by využívali na-'psat a uveřejnit. hodilých rozporů v tamní kolonii,; Na štěstí tento projev, v němž se zasévali nedůvěru a rozkol a sbi- prohlašuje, že "státní president a rali současně informace Gestapu! vláda, vidí se nucení za této situa- potřebné. Tito lidé jsou z kruhů ce jasné prohlásiti, že zde...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 October 1939

V pátek, dne 13. října 1939. ČECHOSLOVÁK v Z OKRESUFAYETTElj Podává Jan Hanáček. , j Čtrnáct dam z La Grange podíle-1 i lo se na konvenci austinskéhó obvo-! j * ■v. *•— *] SDRUŽENÍ AMERICKÝCH ČECHOSLOVÁKŮ ! VE STÁTU TEXAS. jl í i Tajemníkům odboček ku povšimnuti! I Národní Rady podepsán předseda a následuji státu sila, jak vždy tvrzeno, a dokázali že vá- jména různých složek předsedů, za české Ná- žíme si sympatii a pocty prokazované našemu í Ježto někteří tajemníci, ačkoliv založení je- jich odbočky oznámeno bylo státní jednotné du Národního Svazu Katolických organisaci, na kterou příspěvky zasílají, v je- žen, pořádané ve Fayetteville . jich dopisech do novin však nazývají tuto "Od- Poštovni úřadovna bude zase o ! F°rt Worth' Texas bočka Českého Národního Sdruženi", což činí tevřena pro veřejnost v sobotu od- čechoslovaka- tež, na veřejnost dojem jako oposice státní organi- poledne. Od doby kdy v La Grange milí čtenaři! i sace jednotné, proto podávám opětné vysvět- byla postavena ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x