ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 May 1899

TEXAS POSTEN, AlSTIN, TEXAS. TORSDAGEN DEN 4 riAJ 1899. V / I L V / \ Wm. von ROSENBfcftO, Advokat, 109 W. 8tle gatan, Austin, Texas. (F. d. häradsdomare i Travis härad.) ' AMERIKANSKA NYHETER. V Antal födda. (Jbicago den 25 apr. Antalet födda under sistförflutna veckan uppgick till 548, bvaraf '295 gos- sar och 163 flickor. Antal dödsfall. Chicago den 25 apr. Antal dödsfall under sistflutna veckan uppgick till 564, mot 579 under näst föregående vecka. 6 personer begingo själfmord och 22 ljöto på annat satt en våldsam död. Rymde frän fattighuset. Den ver, den 27 apr. Ett fattig- hjon, som år känd endast under öknamnet "Swede Charlie" rymde i söndags frän det nya fattighuset, dit han nyligen blef förflyttad. Han är 60 år gammal, döf och saknar båda armarne. Lifvet en börda. Chicago den 26 apr. Bokhållaren Olof C. Olsson begick i onsdags själfmord i sdtL-hem, no. 5605 South Halsted st., genom intagan- de af en dos karbolsyra. Olsson, som var 35 år gammal, hade en tid varit sjuklig och...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 May 1899

T TEXAS POSTEN1} AUSTIN, TEXAS, TORSPAQEN DEN 4 l8<>9' j C f 1 ANDKA DELEN. TJUQO ÅR I AMERIKA. XII Återseendet. (Forts, i fr. nr.) Just i detta ögonblick anmalde M lhurra don Feruande Azulejos Don Fernando kysste flickans hand, kastade 011 spejande blick på kaptenen, en annan ej fullt så genomträngande på Benita och sade: "Signora, ni är så upprörd kaptenen berättade er måhända om tilldragelserna under hans resa?" "Ja... .mumlade flickan." "De måtte verkligen ha varit bra förfärliga, ty ni har djupt upprört den siackars signora," sade han ironisk, vändande sig till kaptenen. "Äro de verkligen så förfärliga?" Columbo bet sig i lappen af för- trytelse, men Azulejos ton och blick gjorde honom djerf och han sva rade: "Pä den, som har ett så käns- ligt hjärta som donna Benita, kunna Blixtens olycköden göra ett djupt intryck." "Berätta dä något af dem äfven för mig... .om det behagar bennes nåd donna Benita," fortfor don Fernando med en bugning för flickan. Men i detta ögonblick in...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 May 1899

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, ONSDAQEN DEN 4 flAJ 1899. W. A. ACHILLES, 16 & Lavaca gatorna, Austin, Tex. Km. Ki Grocerier, frukt, hö, sm&säd och foder 'till billigaste prlser;köper ved och farm- produkter. önskar att fä eder handel. 'Phone 394. v? Sssfl* FRAN ALLMÄNHETEN. LOUISE-BREF. Louise i april 1899. Ked. af Texas Posten. Uti de dagarne då "Alladin" kom ut ur de Filisteers land, och fick se att "Calixtus" fick första priset för sina skrifningar i Po- sten, råkade han i förbittring och raseri, klef upp på en tunna' som brukes vissa gånger om dagen,hof upp sin röst, skrek och bölade och var öfvermåttan utomordentlig. Men som ingen aktade värdigt lyssna, steg han ned, luktade, stampade, och gick hem till sitt, fattade pennan och skref ett opus till Texas Posten om '"Calixtus" m. fl. I detta opus trodde han att han var ett lejon,men varsnade att han var en—åsna, hyilket han ock- ||C så medgifver, fastän han då sökte blanda korten, för att ge H. E—n en släng. Denna släng kän...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 May 1899

. 8 TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 4 HAJ 1899. CARL MAYER, Urmakare & Juve. lerare, 618 Conirr. A ve., har del buna lager och sälier billigt, önskar eder handel. Tillfreis- Ställelsegarar. leras. W. R Simcock, Tandläkare, 020é Congr. A ve., U'K>nn one, Austin. Texas. AbSTIN. Profnummer a! Texas Posten sändes fritt pä begäran. En kär visit. Herrar A. E. Engstruidjoch Noac'< från 1'ulra Velley, visiterade herrskapet Otto Swensons förliden söndag. Helsa, styrka och starka närver följer från bruk af dr M. A. Sim- mons lefvermediein, satnt försäk- rar god matsmältning. Kyrkliga nyheter. Predikan kommer att förrättas af pastor O. F. Carlson nästa tisdag den Ude maj i John Andersons hem 4$ mil norr om 11 utto. En ny sändning af medvurst Äch god ost inkommen till Debn & Waixino. Simmons Squaw Vink Wike eller Tablets mjukar upp, slaknar och utvidgar ihopkrympta mtisk ler, lindrar plågor och krampak- tighet. Rätt sä! Miss Julia Johnson från Johnson City, Blanco co., a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 May 1899

j \/ TEXAS POSTEN. \ LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FOR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 169. Austin, Texas, Torsdagen den 11 Haj 1899. Vol. IV. No. 19 Kärleken. Intages på begäran. \ ■ Af allt som prisas bland jordetingen, tiom starkast, ädlast och skönast var. En skatt det finnes som ännu Ingen Eess stora värde utforskat har. Som ull nöden En lindring finner, Och själfva döden Han öfvervinner, Och segrande genom porten går, Där han för evigt sin hyllning får. Och kärlek är denna stora skatten, Som störst af alla beskrifven är; Den lyser klart 1 den mörka natten Scm vandrar'n nöter 1 llfvet här; Du Qudaläga Som väldigt flammar Ifråu det höga Till jordens stammar! Ho kan beskrlfva din längd och bredd, Ditt djup och höjd utaf ingen sedd. O, brödrukärlek, där man dig finner Där finnes trefnad, där finnes frid; Ehvad dn möter, du öfvervinner, Och trofast står uti nödens stund. Du brödren aktar Att han ej såras Och troget vaktar Om ögat tåras PS en af dem, som du har kär, Då str...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 May 1899

/ TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSOAQEN DEN 11 HAJ 1899 H CREUTZFELDT J(PubIik vägtkål.) 501 östra 6te gat., Austin Tex* II .ndlar med siid, mjöl och gryn (1'tsädesfrö eu specialitet.) SVERIGE. Stocholm. livad stadens skogar äro varda. Värdet af kronoparkor, flygsands- falt, öfverloppsuiarker ocli krönn- marker, hvilka enligt taxerings- lan^der för år 18SM5 upptogos till ett värde af « <>,<M>1 ,<MM> kr., har nu stigit öfver 62,000,000 kr. Inkom- sten af skogarne stiger också till oinkrin 6,(MW,000 kr. ärligen. —Ett elektriskt väggur har efter tnänga års arbete- konstrue- rats af urmakaren Hjalmar Ander- son i Stockholm. Ett bolag, som t> all tillgodogöra sig-upptinningen ar snart färdighildadt och dess biifvande fabrik i Stockholm blir den första i sitt slag i världen. Uppfinningen har rönt litligt er- kännande. Klockan behöfvericke dragas upp utan går så länge ele- menten vara, 2 a 3 år. Den går säkrare än vanliga ur och ställer si.: billigare. —Det sibiriska A...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 May 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN u HAJ 1899. | il V A sr Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föret?. n:o.) Innan han hunnit sansa sig efter detta obehagliga, ehuru snabba kommunikationsmedel, kände han på sin rygg en tung kappsäck, en hattas, en jagtbössa i fodral, ett dussin gäddra? sammanknyttia, hvarefter han. i rågadt mått packad, nödgades linke förut till flygelbyggnaden, immerfort pådrifven af en förföl- jande fot, hvars dimensioner han icke så?, men hvais styrka han kände. Inkommen uti informatorns rum på nedre botten, kastade betjänten handlöst hela packningen ifrån sig pä golfvet, hvilket hade till följd, att han, med blix tens snabbhet utslungad på gården, föll med hufvu- deti en blomsterrabatt. Allt detta hade gått i en så- dan handvändning, att betjänten, där han låg på sitt örongått af reseda och tusenskön, en stund trodde att han endast haft en obehaglig dröm, till dess en våld- samt stickande hetta i båda öronen och...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 May 1899

1 TEXAS POSTEN} AUSTIN. TEXAS, TORSOAOEN DEN 11 flAJ iSgy. TEXAS POSTEN Wyhet* och AnnonaVlning för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. <!THE TEXAS POST.) Publlahed ever week, no b the Bwbdibh amibicah Pcilibhiwo uo. rte only wedlsb yaper In Tein*. ■ut advertUlug medium to reach thl cl « f cltlienn J. M. ....Ed!tor. tfi J. Manager. Otto Reseagent. Ooeoc< ooooooooccoocoooocooccc<^coocccooccc Entered at the post office in Auttin Te c as as second-class mail matter. Prennmeratlous-prl : Ett år, förskottsbetalning, - - #1.00. En år, på kredit, ----- 81 50. Ett hälft år, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft år, p! kredit, - - - - 13. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sändas medelst "Po- •tal Note", "Mon y Orders" eller I 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, ISO En t Ninth St. Auttin, Texa . Advsrtlalng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. Hvi yfves du så i! Endast en är tor—Gud; endas...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 May 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 11 riAJ 1899. A r /\ 'V V /s Wm. von ROSENBbftQ. Advokat, 109 W. 8de galan, Austin, Texas. (F. d. haradsdomare i Travis härad.) V AMERIKANSKA NYHETER. Solstyng i april. Chicago den 3 maj. Huru otro- ligt det må låta, erhöll Michael Remash solstyng för liden torsdag. Han är 18 år gammal. Han för- des till sitt hem å 52 Judd str. där han snart kom till sansen. So'dat får arf. Chicago den 3 maj. Josef Lynch, en af Deweys tappra soldater, som under de senare veckorna fö- reläst vid Manilla panoramat, erhöll underrättelse förliden vecka om att hans farfader hade lemnat honom $50,0(X). Gubben behöfde ej pengarne mera: Han hade be- tagit sig dit man ej handlar. En pojke på me kroken. Chicago den 3 maj. Nioårige Mathias Olson från no. 3740 Ar- mour ave. föll en dag i förra vec- kan i sjön från vågbrytaren vid 37th st, men räddades därigenom, att en fiskare kastade ut sin met- ref och högg kroken i pojkens klä- der, h varefter han sakta och för sikt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 May 1899

v TEXAS POSTEN" AlJSTIN, TEXAS, TORSOaJcN DEN ii nAJ 1899 TE Wyhst TE Pnbll bi the fbe 01 •Mt ad ( Cttti i. M. M. J. Otto •XXXXXK En Te al Ett är Ett Ar Ett ha Ett ht Ett år P/e 1 och p< it a I N frimäi •3 UO B, Oi> be m; Hl En ett ä Jo i var rons ' Ci kun 1 värt na e loso «le o lästi neon ning 4ieo D vot ""Ve aktii ut, SI brol öfv< en k froc do 1 h att 11 in i si; ock det till 1ivi tyc sin Itin \ f. i de, anl ute Hot Ha 00< kui me drl 1 dki föl inf fr A inf el k ku sin na till ni« ko ■uti iir ko lai sa' ef da Til; de de vä ha H; *1 • lä I ho reveremi George Brown ar en from man, och ni skall få höra honom predika." Samtalet fortsattes tem ligen ~ länge. Patern ville ha reda på ANDRA DELL . 1 biDaiständiflheter rörande den TJUGO ÅR I AMERIKA.; unge missionären, och vid kv allens inbrott begaf han sig jämte don XII Återseendet. (Korts. fr. föreg. nr.) "Med^sihta negersändningen föll i mina händer en verklig perla till karl, som predikar.. . .och så bra han predikar sedan!...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 May 1899

Paris. ), Hou- >, Co> |b, Da - 10 and Jervlce. rs, T. A. ile. mel södra fnäm- ^dost |ignar St. ti]) til) 1)1) s- Kl rent. I s. IS W. A. ACHILLES, 6 & Lavaca gatorna, Austin, Tex. Grocerier, frukt, hö, sm&säd och foder 'till billigaste priser;köper ved och farm- yro;3uki,er. önskar att få eder handel. 'Phone 394 fran allmanheten Landtmannen. Vid ett torp t en skog, Med en häst för en plog, En fattig bcnde körde och log. Bäst han körde en stund Stack han pipan i mun, Förnöjd af hjärtans grund. Nöjd på sin tufva, klen o. knapp Han vände siu lilla åkerlapp. Var så ren i sin själ, Tänkte ärligt och väl, Förutom larm och gräl. Solen glimma I skyn, AUa snarka 1 byn; Morgonrodnaden gladde hans syn. Alltid först gick han ut, Alltid sist hem till sitt, Och svettig i hvarklut Bordet se'n dukas snart, Vid källan rinner vattnet klart; Middag snart r?dest!ll Med en kaka, nu sill, Hans vällust nöjas vill. Då har. brutit sitt bröd, Se'n han lagt det.på glöd, Sin tunga läskar, törstig ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 11 May 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQ EN DEN 11 riAJ 1899. CARL MAYER, Urmakare & Juve. lerare, 018 Congr. A ve., har det bästa lager och b&l]er billigt önskar edir handel. Tillfreds- ställelse ga rar. teras. W. R Simcock, Tandläkare, 620i Congr. A ve., Room one, Austin, Texas. AbSTIN. Frofnummer af Texas Posten Mndes fritt på begäran. flissEmma Welander afreste till Lund förlidcn söndag för ett par veckors vesit. Helsa, styrka och starka närver följer från bruk af dr M. A. Sim- mons lefvermedicin, samt försäk- rar god matsmältning. Svenska teatersällskapet mötte förliden måndagsafton i afsigt att organisera nästa skadespel. Ett ganska trefligt stycke praktiseras och tvif velsutan kommer spelet att blifva förträffligt. En ny sändning af medvurst dch god ost inkommen till Deen & Walling. Ägendomsköp. Förliden vecka köpte inr August .Johnson, som just hitflyttat från Fisher county, huset 810 Östra 18de gatan af Carl Sjöberg. Affären bemedlades af B. P. Hintze & Co. Simmo...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 May 1899

V / \ TEXAS % k POSTEN. n .X LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg. N Löp. No. 170. Austin, Texas, Torsdagen den 18 flaj 1899. Vol. IV. No 20 MRS. McCLURE, Grocerihandel, 906 Cong. Ave., Austin, Texas. Phone 114. Mr. Emil Svenson till betjäna eder. Dr. C. O. Weller, Allmän läkare. Kontor öfver Tobins apotek, Austin, - Texas. TEXAS PÖSTE borde finna i hvarje svenskt hem i de södra staterna. Endast Il pr år. Vårens högtid. Små vattrade moln för vårligt yster bris På ljusblåa fästet segla, Och Byelfvens vågor, friade från ls, De lekande molnen spegla. Det grönskar uppå fält, Det löfvus uti lid, Och göken lockar gällt— Ty nu är sångens tid— Och blommor tusenfaldt af solen, vän och blid, Ha' lockats fram ur värmda mullen. En ångande doft af nyutsprucket löf, Af vlpden förs ned från åsen. 1 lagården stampar^otåligt hvar klöf, När lukten dem när i båsen. Då skramlar hvarje ked, Det rårnar från hvar kant, Från tjurens: "bu muh" ned Till spädkalfvens "diskarn"; Oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 May 1899

1 < \ fl y t a m ti TEXAS POSIbN, AUSTIN, TEXAS TOifSDAOEN DEN 18 riAJ 1899. H CREUTZFELDT. J(Publik^våg kål.) 501 östra 6te gat., Austiu Tex Handlar oied säd, mjöl och gryn (Utsädesfrö en specialitet.) SVERIGE. Stockholm. På Sotiahemmet är tilloppet af patienter nu så stort att man är betänkt på att utvidga detsamma. —Nära 5,000 brott be>ingo för- ra året i Stockholm. Dessa voro: 4 mord och dråp, 23 rån. 2,231 utölder, 1,698 snatterier, 26 for- falskningsbrott, 60H bedrägerier, 39 sedlighetsbrott, 31 skadegörelse å ägendom och 220 diverse brott. —De minderåriga och tobaken. Omkring 5,000 namnunderskrifter lära ha samlats under den petition wom föreningen "Bort mod toba- ken" ämnar inlomna till riksdagen om lagstiftningsåtgärder för för- bud mot försäljning af tobak till gossar under 16 år. —Sveriges röstr ättsf < > ren i nga r s öfverstyrolse beslöt vid sitt den 15 april hållna sammanträde att ver- ka för att rösträttsfrågan må blif- va uppsatt som första program- punkt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 May 1899

TEXAS POSTEN, AU3TIN, TEXAS, TORÅDAQEN DEN 18 nAJ 1899. Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föreg. n:o.) Kalle Utter stoppade ett par gäddrag i lickan, tog sin discipel vid handen och förde honom med sig ut, och snart voro båda till sjös, försedda med nödiga fiskredskap. Den nye informatorn hade tur på fiske. Sedan han på drag tagit några större gäddor,lade han till med båten vid aborrgrundet och lagade sina met- spön i ordning. "Sätt nu på mask, du," sade han och kastade disei- peln refven och kroken. "Ska" jag sätta pä mask?" frågade han med be drötiig min. "Visst ska' du det!.... Brukar du inte själf sätta på mask när du metar ?" "Nej, det gör alltid fiskarn eller också betjän- terna." "Skäms du inte i Ska1 du besvära äldre folk med det! Sätt genast på masken, eller sätter jag dig på kroken i stället!" Med gråten i halsen måste lille baronen fullgöra detta åliggande, som blef allt besvärligare ju mer det nappade, och det torde vara svårt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 May 1899

T reXAS POSTENJ AUSTIN, TEXAS, T0R£0a3£N DEN 18 HAJ 189V TEXAS POSTEN. Vy heta- och Annon *. lning för Sven- skarns i Amerika. TEXAS POSTEN. cTHE TBXAS POST.) K Publlshed every week, ln Auitln, Tex *. tbe Sweijihii Amibicam Pcblishiso Oo. - - |n Texas, and tbe B only wedlsh paper ln Texas, ana ine t advertUlng medium to reach tbl* cla««. f cltliens. J. M. OjBBHOLH M J. Knack Otto Knapk ............... Editor. Manager. ,.. .Reseagent. Entered at the post office in Austin Tetas as second-class mail matter. PretmmerntloiiB-prls: Ett år, förskottsbetalning, - - $1.00. Ett Ar, pä kredit, ----- 81.50. Ett hälft år, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft år, på kre.llt, - - - - "25 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra sändas medelst "Po- (tal Note", "Mon y Orcers" eller 1 2-cenU frimärken under adress. TE2C.A.S POSTEN, leo Bast Ninth St. Austin, Texas. men ett laglöst samhälle wUya af redlige man. Infrön behöfver lida, men mycket akall vinn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 May 1899

w A v As V /N Wm. von ROSENBERG, Jr. Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. .(F. d. häradsdomare i Travis härad.) AMERIKANSKA NYHETER. V Olyckshändelse i tryckpres. Brooklyn den 11 maj. Herman Erikson, 16 år gammal, en bok- tryckeriarbetare, boende i 1,315 Bushwick ave., fick sin venstra arm afskuren vid armbågen i mån- dags e. m. i en tryckpress i no. 22 North William str., Manhattan Han blef förd till Hudson str. Hospital. Död soldat. St. Paul, Minn.,,den 9 maj Os. car Peterson af kompaniet A. Tredje regementet, afled i fredags vid Fort Snelling. Han var en af hjältarne vid Santiago, och då han hemkom, var han angripen af ma- laria, och han har sedan dess hela tiden vistats i hospitalet. Till sist -Sitte pneumonia in,och hans system var allt för svagt att uthärda den nya sjukdomen. Peterson var tjugufem år gammal och född i Red Wing, Minn., där hans fader, John Peterson, bor. När hästen försvann. Minneapolis den 9 maj. Eli Christopher kom i fredags afton åkande i en vedvagn ute...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 May 1899

TEXAS POSTEN^ AUSTIN, TEXAS, TORSOaGEN DEN 18 riAJ 189*, ANDKA DELEN. TJUGO ÅR I AMERIKA. XII Återseendet. (Fort , fr. före*. nr.) > Nej, nej, det ar inte med en pefve eller hertijftitel man kun f:<>ra <lig lycklig. Tror du jag fä- ster mig vid, att han ej har någon förmögenhet? Har icke jag så mycket större:! Nej, mitt barn, jag vill, att han skall göra dig lycklig, att han verkligen skall ål- ska dig, och jag får veta det. ser du, jag får veta det, och sedan skola vi tre lefva tillsammans Vi skola resa långt bort från Cuba, om du vill fara härifrån, eller stanna kvar hår, om du vill stanna Men låt mig fa se dig glad på nytt som förr." Då flickan likväl fortfor att grå- ta, satte sig don Diego bredvid henne och sökte trösta henne och inge henne godt hopp. Han ut- tryckte på tusen satt sin ömhet, och efter ett långt samtal lemnade han henne, som nu endast gråt i öfvermåttet af sina känslor. XIV. Spåkvinnan. Följande dag satte sig Mahurra upp på en präktig mulåsna med Hil...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 May 1899

W. A. AChlLLES, 16 & Lavaca gatorna, Austin, Tex. Orocerier, frukt, hö, sm&säd och foder ttll billigaste prlser;köper ved och farm- produkier. önskar att fä eder handel. 'Phone 394. FRAN ALLMANHETEN. 1 Havana hamn. •« lnsändt. S. - Det v r en mörker natt Men stjärnan den sken gladt, Ner 1 hamnen af Havana, Som v&rt krigsskepp Maine Vlsltade med Spanien Ner 1 hamnen af Havaua. Kör. —Har du nyhet hört? Nej, hvad? Ner 1 hamnen af Havana. Om ett af våra skepp. Nej, hvad? Ner 1 hamnen af Havana. Manskapet låg och sof Uppå det stilla haf Ner i hamnen af Havana. De aldrig drömt eller tänkt Att nå'n fara för dem hängt Närl hamnen af Havana.—Kör. Men under skeppet Maine En "mina" lagts af Spanien, Ner 1 hamnen af davana, Då kom en väldig knall, Ja ska' säga att det small Ner 1 hamnen af Havana.—Kör. Tvåhnndra gossar blå Gick ner i hafvet då, Ner 1 hamnen af Havana. Vårt skepp fördärfvadt blef,' Och nu det.llgger ref Ner i hamnen af Havana.—Kör. Men Spanien aldrig mer Skall plundr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 18 May 1899

8 TEXAS POSIbN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 18 flAJ 1899. CARL MAYER, Urmakare & Juvc. lerare, 018 Ccnirr. A ve., har det bu«ia la,:cr ocb sä'ler billigt. Önskar eder handel, Tlilfre Is- etui inlse ga rar leras. W. R Simcock, ? andlakare, 620^ Congr. A ve., Room oue, Austin, Texas. Wra. W. OTTO, Urir.akitre och Ju- velerare lieperationrr en sp' cialltet. fe*4 Cong, A ve. M. C. Granberry, Advokat, Autiin, Texas. Referens: O. E Öländer AbSTIN. Profnummer af Texas Posten •ändes fritt pä begäran. Såg ett godt ord för tidningen, då ni besöker de köpman eller handtverkare, som annonsera i Texas Poktkn. Det gör mera till att uppmuntra annonsörerna an om vi en hel dag pre<lika om förträffligheten af att annonsera i den enda svenska tidniagen i Tex- as. Glöm icke det! En ny sändning uf medvurst -ich god ost inkommen till Dkf.n Wallino. Kyrkliga notiser. Syförenings- auktion och s. k. sociable kommer att hällas i härvarande svenska l>aptistkyrka torsdagen den 1 juni, klockan K, :$0 ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x