ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1908

KULÍŠ. Napsal B. Semov, Dnes už je na onom světě, 'je tomu hezká řada let, co jsem Ku- liše poznal; myslím, že bezmála třicet, ale podnes si na něho vzpo minám a mám podobu jeho živě před sebou. Nebyl slavným člověkem, ale v dalekém okolí znal ho přeee kaž dý. Kuliš byl blázen, ale z toho druhu, kterým se říká "chytrý blá- zen". Za starodávna mívali tako- vé chytré blázny u sebe panovníci a bohatá knížata, a dobře je za bláznovství jejich platili, Dnes nikdo vlastního blázna si nevydržuje, ale je takových chyt. rých bláznů ještě dost, žijí na útraty lidské společnosti, abych tak řekl, z hlouposti lidí. Myslí si: "Co já bych se staral na lidi, ať se lidé starají o mne!" Blázni tito jsou skutečnými mu drci, opovrhujícími všemi zákony a zvyky, jež moderní společnost vy- myslila. Jsou to moderní Dioge nové. Vždyť i sám Diogenes, kdy by dnes žil a prováděl své podiv- nosti a zvláštnosti, každým byl by jistě vyhlášen za blázna. A jedním z takových mudrců druhu Diogenova byl můj Kuliš. Ale...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1908

"!TS KRAJANÉ! Kaktusy bwi Iniú. Luther Burbank, proslulý ' kou- zelný zahradník" kalifornský, vy- pěstoval nyní po dlouholeté tiché práci kaktusy bez trnň, jejichž plo- dy se při tom vyznačují velmi pří- jemnou chuií. Tento úspěch ame- rického pěstitele má dalekosáhlý význam. Skoro 2 čtvrtiny velké- ho území Spoj Stálů od Tixasn až nahoru ke Kalifornii plodí ohrom- né množství kaktusů a také v pu- stinách rozsáhlé suché "Slaeked Plain", kde mnohý zbloudilý ce. ítující zahyne hladem a žízni, jsou místa pokryta celými kaktusovými lesy. Na tisíce mil prostírá si' ú- zemí této rostliny, jež má nesěetné odrůdy, které však dosud zůstá- valy nezužitkováuy, poněvadž se nepodařilo zbavili Šťavnatou rost- linu jejího ochranného bodliuatého šatu. Často již bylo uvažováno o problému, ufciniti velké přírodní le- sy kaktusové nějakým způsobem užitečnými a teprve před nčkolik lety vyslala americká vláda odbor- níka Davida GriíBlha, aby na mí- stě samém zkoumal možnost vyu. žilkování kaktusů. Farmá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1908

* 2 * Rosebud, 21. zářf. — Jsme tady nebo nejsme? Ó ano, jsme tady! Ale málo je tady těch prBvých, to- tiž pravých Čechů, kteří by se o náš pokrok zajímali. Kdyby jeden každý z krajanů, ktefí jsou zde u- sazeni, měl aspoň trochu citu a energie, a pracoval pro český cit a pro povznesení svého národa, dalo by se «elmi mnoho dokázat, ale je to zde bohužel velmi smutné. Ne- chci snad naše bratry krajany ká- rat, neboť jsem zde ještě nová- čkem, ale tolik jsem zde již pro- hlédl, že by si toho mnozí zaslou- žili. Uvedu jeden příklad od nás, když jsem vybízel v okolí Rosebud, aby se stali také členy naší české Jednoty S.P.J.S.T. a aby praco- vali s námi pro věc vlastní, totiž pro svou rodinu a český národ, tu se mnozí vymlouvali, že je to pro ně tuze daleko jezdit do schůze 10 až 12 mil, a tak jsem se přeptával, kolik bych mohl najiti nových čle- nů, každý pravil, že by šel, kdyby byl řád založen v Rosebud. Tak jsem dal návrh, aby byl nový řád založen zde, a zároveň jsem chtěl, aby byly s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1908

* o Testování smetan). Sdělte mnoho li liber smetany džlájednu libru máselntho tuku. Ku příkladu 5olb smetany, ki« rá testuje 3j, mnoho li to dílá libtr máselného tuku. Sdělte též ob- šírněji jak se to počíl*. Množství niástlndho tuku v ur- čitém množství snít tany zjišťuje sé nyní v máslártiácli a ptijimncích. stanicích tiýhtadně jen Babcocko- vým přístrojem na zkoušeni točno sti smetany. Zjišťování to nazý- vá se anglicky "te l" a použvadž slovo to je ve všeobecném užívání, upravili jsme si jej do če.-ko-ame rické češtiny v časoslovo "testová ti", Řekneme li tedy, že smetana testuje 35, znamená to, že smetana obsahuje 35% máselného tuku, ji- nými slovy: ve joolb takové sme any je 35H) má-elného tuku, v 5olb smetauy, která testuje 35, je tedy iT/iWí máselného tuku. Dle procentního množství máselného tuku se nyní v másláruách za sme- tanu plati a sice čím více máselné- ho tuku smetana obsahuje, čím je hustší (ovšem musí býti dubré ja kosti) tím více se za ní dostane. Za dobrou, hust...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1908

Cí OBZOR 4r í> t ROČNÍK XVIII. HALLETSVIIXE, TEXAS, 18. ŘÍJNA 1908. ČÍSLO 6. Prasata berkshireská pro jih. Pěstuji a chovám berkshireská prasata již po celou řadu let. Čím déle a bedlivěji je pozoruji a ku jiným plemenům přirovnávám, to tiž ku plemenům na Jihu chova- ným, utvrzuji se v přesvědčení, že žádné jiné plemeno vepřového do- bytka nám jižním íarmerům tak dobře se nevyplácí jako prasata berkshireská. Má-li se pěstování a chov prasat na jihu s úplným zdarem potkati a chceme li i v tomto oboru se zá- padním rolnictvem soutěžiti, musí- me hleděti si takových prasat, kte- ráž snesou naše úpalné vedro, ro- stou a tuční spásáním takových pícnin jako jest kravský bob, bob sója, jetel nachový a červený. Nám není tu možno vyhazovali prasatům komu po lopatě jak činí rolníci západní, poněvadž u nás na jihu stoj! buši kukuřice nejméně 50 centů, kdežto na západě jest té- měř o polovici lacinější. My musí- me míti takový druh vepřového dobytka, jenž co možno sám o se- be by se staral, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1908

Hlasujte pro školní dodatek. Na jiném místi t. 1. naleznou čtenáři naši dopis pana uiitele F. Kutaly z Moravie, v kterémž upo- zorfiuje voliče na dodatek k ústavé, kterýmž by bylo umožněno zlepšiti venkovské školy, aniž by to obča- ny cent stálo. Někteří voliči roz- rtuSují, že by přijetím tohoto do- datku školní daně se zvýšily, ale to není pravda, nýbrž právě naopak daně se zmenší, poněvadž asi za S/4 millionů bondů bude ztraceno, nebude-li dodatek přijat. Dle nynějšího školního zákona rozhoduje o školním fondu menši na — města. Venkov dostane, aby se tak řeklo, jen co zbude, ač- koliv máme velké venkovské okr- sky, které by si mohly zaříditi ško- ly jako v městech, kdyby tomu zá- kon nebyl v cestě. Proto pamatujte, že: 1.) Třeba, aby o školním fondu rozhodovala většina, nikoliv men- šina jako nyní se děje. 2.) Venkov a venkovské dítky mají míti právo na tak dobré školy jako měátské, což dle nynějšího zákona není možno. 3.) Že školní fond ztratí asi tři a pftl millionů dollarů, ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1908

z to f '3- 14, iS' *3- 24. *5- 26. 27. SBRAT&ENÝM ŘÁDŮM. Ctění bratři a sestry ! Ve schůzi úřadovny Hl. Řádu odbývané dne 4. t. m. usneseno bylo uvědomili prostřednictvím or- gánu všechny řády o stavu záruk jednotlivých řádů, které záruky jsou dobré, které vyžadují obnove- ní atd. Řády mají na libovůli buď peníze podržeti a poslati H. Úřa- dovné zákonitou záruku, aneb mo- hou je poslati na reservní banky k zúročení důvěrníkům fondovým. Řád íís. 1, Odevzdal pozemko- vé noty v obnosu *1450, jest povi- nen dáti záruku na £900. 2. Povinen za oba fondy. 3. Novou záruku na $1500. 4. Minulý rok odeslal peníze na banku. Záruku za rok letošní. 5. Hond dobrý. 6. Hond dobrý na ťiooo. Nový na $2000. 7. Bond dobrý 8. Nový bond na $2500. 9. Nový bond na Í4500. 10. Odeslal minulý rok na banku $1061.25. Bond nový na Í2000. 11. Nový bond na Í2000. 12. Bond za oba dva fondy. Bond dobrý na $686.35. No- vý na $1000. Bond dobrý na $546.02. No- vý na $1000. Bond dobrý. 16. Bond dobrý na $515.70. No- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1908

Obzor Hospodářský. ča:o,ňti v řn ováný rolnictví, zahrad nictvi, domácímu hospodářství a přibližným od vít vitu. Vyohéxt 1, a 15. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctft T- hí1& HO Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The onlv A^ricullural and Horticultura! |ourn:il in the Bohemian lauguage in the South. PoMisM scffliniontiily by F. Fatian Advcrtising rates on application. Rnlrrrd as secovd-class matfer in the Hallettsville, Texas, post - offiee Do výboru vyšetřovacího nema- jí býti voleni" příbuzní čekance. V takovém případu těžce lze vy- hnouti se stranictví a Jednota tím trpí škodu. Nezapomínejme, že jsme si po- vinni vespolek lásku bratrskou. Vždyť jsme se k pěstování bratr- ství slibem zavázali. Nově přijatý člen je považován za člena Jednoty od času, kdy za- platí jeden měsíční poplatek. To- to musí vždy tajemníku Hlavního řádu oznámeno býti. Nemluv nikdy špatně o bratru a řeč tvá nebudiž k němu tvrdá. Přívětivé, laska...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1908

JAK MNĚ JEDEN PÁLENÝ KOSTELNÍK ZAPLATIL. i Episoda se života miitra'.Jchliťky. Kdybych tisíc let byl ještě živ, nezapomenu na to, jak tni pan Trajtner zaplatil svůj dluh, vlastně chtěl zaplatili. Moje vroucně mi- lovaná polovička, již při křtu dáno vzácné jméno Matylda,_nikdy neo- pomene tuto trhlinu v našem ne- skaleném manželském štěstí občas otevfíti. Byl jsem tehdy ještě pocti- vým mistrem cechu krejčovského. Svým ^vysoko urozeným partajím mám co děkovati, že mohu dnes Bpokojeně z_vlastn( renty se živit a nemusím se více nedochvilnými dlužníky otravovali. Byli to zlí časové, když nucen jsem byl beze stesku k.tomu přihlíželi, Jak moje šaty, pracně vyhotoveny, dávno ve- tešníku propadly a já dosud ani vindry za ně neobdržel. Každou neděli podniknuta honba za jnými zákazníky, někdy s výsledkem, ně- kdy na prázdno. Avšak to patří k naši trpělivosti. Nejhůře jest, ne- lze-li našinci, svého dlužníka do- ma natrtfiti. To se mi v poslední době stávalo u p. Trajtnera. Čert ví, kde ten čl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1908

: : vého neštčstí se mi mělo ještě ke všemu i s nezaplaceným dluhem od toho do pekel horoucích pro- klatého Trajtnera dostati, Mně přešel zrak a sluch, ani snad hmat jsem necítil, jen trhnutí, které mne na věky od mé Adinky ododělilo, vzkřísilo mne z mého poklesnutí. Hned jsem vystřízlivěl a poznal, do jaké propasti morální, já zachova- lý, vzorný manžel, se řítil. Abych vám opakoval výmluvné kázání, které tu následovalo, oení naprosto možné, že však tentokrát jsem se ofl musel rozdělit s Adélkou, tak mi nepřišlo tak krutým. Co ta u- bohá ženská od mé Matyldy obdr- žela za vyznamenání, to snad za celý lehkovážný svůj život ani si nezasloužila. Vždyťkonečně také byla obětí toho darebáka Trajtne- ra! Aby nepřišel ani číšník na prázdno, tak jakmile obdržel od mé milé choti své peníze, tak se mu dostalo levit, že veškerá má pomsta byla aktem tímto smazána. Žc si toho však zasloužil, do- zvěděl jsem se později od pikola, jemuž jsem hodlal, za tak výtečné vyřízení mého vzkazu se náležitě ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1908

o 4M I Uacciu zvířat zove se uriitá skupina zvířat je- dnoho druhu nápadné se lišících od ostatních zvířat téhož drjihu údě- lem těla a souborem zvláštností, dědičně a bezpečně na potomstvo přecházajících. Plemenná zvířata čili plemenníci, přímo z původního místa jich domova, zovou se pfl vodními neb originálními. Různá plemena vznikla průběhem dlou- hých období buď vlivy přirozený mi, jako jsou: podnebí, povahy pů- dy a výživy a jmenují se plemeny přirozenými, aneb povstala zúmy- slným plemeněním a zasahováním člověka, kterýž je přezval opět plemeny kulturními. Ostatně jest přesné ohraničení plemene nebo kmene velmi nesnadné, poněvadž v sobě uzavřená plemena neb kme- ny vůbec ani neexistují. Vlivům přirozených poměrů a zasahování člověka každé plemeno podlehne a jeví dosti brzy nejrůznější přecho- dy jednoho plemene k druhému. CIstokreínoHt zvířat. Za čistokrevné uznává se zvíře jedině takové, o kterém dokázali lze, že pochází z čisté, přímé po- sloupnosti, a sice od zvířat skuteč-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 October 1908

Hbeumatlsm u vepřového do- bytka. Choroba tato jest dosti obyčej- nou, ale celkem vzato pěstitelům dobytka vepřového málo známou. Dosti zhusta shledáváme se s ní v rimě a na jaře a to zvláště je-li po. větrnosi jarní mokrá a studená. Z pravidla trpí ni prasata špatně hle- děná, venku na dvoře nebo v ohra- dách bez náležitého přístřeší přezi- movaná. Chladno, mokro, tmavé, špatně provětrávané chlévy a ne. správné krmení prasat nemálo při spfvá ku vývinu choroby této. Jak viastně rheumatism povstává, o tom náhledy zvěrolékařů i lékařů se různí, než na tolik možno za pravdr. vzíti, že hlavními příčinami jeho jsou: větší nebo menší náhlé ochlazeni, vlhké a neřisté přístřeší a nevhodná výživa. Uhodi li zi nia, pozorujeme, že prasata chystá jící se ku spánku, tlačí se v těsné houfy, při čemž ona u spodu ležící silně se zahřejí, zapaří a když pak za chladného rána ku korytům spě chají, jen se z nich kouří. Tato náhlá změna teploty přivodí zcela snadno nastuzení a to zvláště teh dy, pakli t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 November 1908

■V ,*-N :v - t % Z ROČNÍK XVIII. HALLETSVILLE. TEXAH, Vb ČTVRTEK 5. LISTOPADU 1908. ČÍSLO 8 Kyselina solné v hospodářství a domácnosti. Kyselina solná, anglicky zvaná muriatic acid, jest velmi silná, prudce, žíravá kyselina, nebezpečný jed a proto v domácnosti musí bý ti chována v silných láhvích, tak aby k ní děti neměly přístupu a má býti vždy nápisem "Jed" opa- třená. Jest to tekutina těžká, bez barvy. Zapáchá nepříjemně a na vzduchu při otevření láhve vypouští bílé pá- ry dusivé. Jméno nemá odtud, že je to slaná kyselina, nýbrž proto, že se 2e soli vyrábí. AČkoliV je prudký jed, jest přece v hospodář ství a domácnosti dosti, ano velmi potřebná. V hospodářství se potřebuje ku máčení (moření) semen jetelových, jakožto tekuté hnojivo. K tomu cíli užívá se jí jen jako velmi slabé ho roztoku ve vodě. Na i díl ky- seliny solné béře se na tooo dílů vody. Stměno se mělce roztrhne a jemně kropící konví pokropí a dobře prohazuje a promíchá. Jen k tomu se hleděti musí, aby ihned se zaselo,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 November 1908

Obzor Hospodářský. Catopis vfnovaný rolnictví, lahraa nictvl, lomicimu hospodářství a příbuzným odvltvim. Vychází každý čtvrtek. 1'ředplatné ročně §1.00 ne jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Axricultural and Horticultural I ourual in tlie Bohemian language 10 the South. nimMmr? Tfcnríóay by F. Fabian Advertising rates on application. Sntered as second-class mattrr in thr Hallettsville, T,exas, post - offia Podpůrné spolky velkou zásluhu z (skaly si o miliony lidí v této ze- mi, již jen tfm, že naučily je spoři- vosti. Různými spůsoby lze milé naší Jednotě prospěti, a proto co kde vidíš, učiň, aniž bys se ohlížel na jin ého, koná li co neb nekoná. Povinností každého bratra je, pečovati o rozkvět své Jednoty, zastávali se jí vůči nepřátelům a škůdrCtr—ale sám také nikdy ne- být jejím Škůdcem. Řády mají všemožně o to pečo- vati, aby neztrácely členů. Pravi- delné společnosti pojišťující mohou si to dovoliti, neb tím vyděl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 November 1908

ZLY SEN. Napůl K. Táborský. Právě když staré hodiny s kvě- tovaným Číselníkem odbíjely v kuchyni čtvrtou ranní, probudila se Vávrová. Vyskočila a zívajíc a lehce se třesouc zimou, hledala na stole sirky. Rozžehla jednu a v modrožluté záři pozorovala ho- diny. ^ "Čtyry hodiny — do šesti ještě dost času!" zamumlala. "Nesmím však zaspat, aby To- ník nepřišel pozdě do práce." Však nebála se toho. Dovedla se vždy v čas probudit, uvyklato- mu již dávno. Sirka dohořela. Po tmě přistoupila Vávrová k malé postýlce, a sklonivši se nad ní, s úzkostí poslouchala zrychle- ný dech jejího jedináčka — dvoule- tého hošíka. "Pořád ještě ta horkost! A tak těžce dýchá!" povzdechla. "Jen aby to nebyl záškrt!" Po paměti vyhledala to malé čílko a lehce jej pohladila. Pálilo jako oheň. Hošík sebou pohnul a zasténal. ♦'Hajej, Toničku, hajej 1 Ma minka je u tebe!" konejšila děcko a to zase upadlo v těžký spánek. Záblo ji v bose nohy. Zálezla tedy do postele a sepjala ruce, v duchu se modlíc, aby její synáček...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 November 1908

J3to silo Považovala to za zlé znamejií. A když po chvíli ozvalo se prask- nutí, jež jakoby přicházelo z po- koje, vykřikla přitlumeným hlasem: '•Můj muži, můj Antonel" Nestrpělo j( to dlouho ve světni- ci. Hodila přes sebe šátek a vy- běhla před vrata, aby se podívala, neuzří-li již muže na ulici. Byl nevlídný, sychravý, větrný večer. Ulicí přecházelo nemnoho lidí, a každý pospíchal domů; ni koho nelákal pobyt venku, když je tak nepHjemno. Vávrová dívala se v právo i v le- vo, však inuže nevyčíhala. Smutně vrátila Se domů. /• Co led'? Co si počne? Katn má jiti, koho se má doptati na muže? Nejlépe by věděl vrátný továrny. Je to však daleko, dítěti není do bře, nemůže je zanechatí samotné — a sousedky jsou tak neochotné, žádná by u něho nepočkala. V rozčilení pobíhala kuchyní, neodloživši šátku. A když zase uběhla delší doba, tak se rozhodla. Zamkne, klíč nechá u domovnice a půjde se do továrny zeptat. Kdyby se zatím muž snad vrátil, poprosí domovní ci, aby mu dala klíč a vyřídila mu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 November 1908

•fíj V * ROČNÍK XVIII. OBZOR. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 12. LISTOPADU 1908. ČÍSLO 9. Hruška. Jelikož hruška zaujala nyní mí- sto vedoucího ovoce na pobřeží Golfickém až na krajinu věnova- nou pomeranči, a jak ji vůbec pě- stovali, o toni podrobně bylo po- jednáno v zahradnických listech, jakož i ve knihách, zbývá nám jen málo ještě říci: zmíniti se o dru- zích, které jsou pro jih nejvýhod- nější. Především budiž uvedeno, že zkušeností z posledních let zcela určirě se stanovilo o sněti, že se jí zde netřeba -obávali, popřeje-li se sadům přirozeného odpočinku v zftně. Že rodící sady nemají se zaorávali, hnojiti ani prořezávati tou dobou, jest jisto. Není asi po- chyby, že stromy takto ošetřované zůstanou stále zdrávy, nenechají- li se přílišnou úrodou vyčerpati. Jé pravda, že všechny rodící sa- dy vysázely se stromovím s kořeny více méně dlouhými, ale vrozená sila čínské hrušky (Chinese pear) jest tak veliká a hladina vodní tak lilizká povrchu půdy, že přirozený pohyb mízy se v ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 November 1908

i I " : *M říočni jezdci. Tid Bartoň, zatčený na obviné- ni, že st .-účastnil zločinů ve spo lečnosli s nočními jezdci, přiznal se 28. í,'jna u přítomnosti šerifa, sondce a jednoho zástupce státní ho návladnitvf k vinč a vyjmeno- val čtyřicet občanů,.kteří byli jeho spoluvimiíky. Z těch jii je polovi na zatú* na a sedí ve včzení. Ti«l Burton vyzradil spiknuti proti právníku Rankinovi a byl převežt n z vězení v Tiptonville do vězení v Union City, Tenn. — Zat čenO dalších 23 podezřelců; všich ni, jež meškají v Camp Nemo a kteří se k vině přiznali, byli pře- veženi do Union City a tam budou postaveni před velkou porotu. Má se za to, že Frank Ferriner, jeden z největších provinilců, který se však stal státním svědkem, unikne veškerému potrestání. Asi 35 ze zatčených bylo propuštěno na svo- bodu, jelikož se jim nemohlo nic dokázali. V pondělí 26. října svoláno bylo zvláštní zasedání okružního soudu okresu Obion do Union City, za účelem formálního vyšetření smrti právníka Rankina, který b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 November 1908
Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 November 1908

I' Ob£or Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, za Jit au nic tví, domácímu hospodářství a příbuzným-odvětvím. Vychází Každý čtvrtek. Rtcdpiamé ročně $1.00 £ns<IA Ne Jen předplatitelům Adresa: "O.bzor Hospodářský", Rallctťsville, Texas. 'Ob/.or Hospodářský," The oniy Agricultural and Horticultura) Journal in the Bohemianlanguage in th - South. K volbám úředníků S. P,J. S.T. | Láska a povinnost. i Stroje a práce lidská v panam- i ském průplavu. Stanovy naše nařizují volby řá , Láska vé svétn nejvyšším po-1 qj v(ce práce vykonali se dá dových úředníků pí i výroční schů jmutí — úplným splynutím s před- ppužitim strojů n ež užíváním pou- zí, tato p; k připadá na druhou ne- jinčtem milovaným — je nejvzneŠe- |i(í pracovní síly lidské, ukazuje děli v prosinci. Některé řády od- j uějším sobectvím. "Milovali bii- nám porovnání, obsa/ené v časo- chylují se od tohoto pravidla z ! žního svého jako sebe samého", , pjse "Scieiuiíic American", IJvá- rozličných příčin, ale kde to jen | poněkud...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x