ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

MÜÜGIL. "Meie Laulud "—634 seltskondlikku laulu sõnadega, hind 13/6 "Tähtraa mat 1950"—piltidega kaunistatud, hind 3/-. Raamatud saadaval laupäeviti kella 2- 6' p.l. Eesti Seltsis, piv Tults'i käest. "Postiga tellimisel raamatu hind + '-/6 saatekulu saata aadressil: Krist jan Tults. 3 Glen St., Paddington, Sydney, N.S.W. /; v: •' Arthur Kõivapuu'.d' otsib Waldemär Kass, kelle address . on1: . ' C.I.C., Bloek 18, Hut 15 \Bonegilla, Vic. Perekond Kukk'esid, kies saabusid Melbourne'i Augsburgist maikuu ■ keskpaigu 1949. a. S/S Öxford shire ?ga otsib. K. Kaljuste, kelle address 011: Dept. of Army, Ardäth, W.A. . Rudlof Nõmme, kelle nimele on jäänud peatuma Melbourne 'i Eesti Seltsi rida kirju, palutakse teatada oma aadress M.E.Ü. "Kodu" sek retärile. ... . './f ■; kelle address 011,: v: Ä. Sirkel, 88 Hope St., Stli. Yarra? Melbourne, Vic. v '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti selts Brisbane'i [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Eesti selts BrisbaneH Brisb,ane'i " vana-eestlaste" Lovi, Läaman'i, Ratnikü, Dieks'i j.t. kut sel tulid esimesel jõulupühal Bris bäne'i' ja selle ümbruskonna eest lased kokkti Lõvile kuuluva "Eight Mile Plain.s'i" tallu. Kohal oli 50 inimese ümber kaasaarvatud lapsed. Talu asub looduslikult ilusas kohas. Selle ilu aitavad tõsta paar tuhat värskelt istutatud seedripuud. Talul on ka saun, mis kahjuks pol nud köetud. Selleest lõid aga küla lised ujumisbasseini vahule Kraadi klaas tõusis sel päeval üle 100 F. Paljudele oli see esimesteks jõu ludeks sellises kuumuses. Lauda asudes majaperemees Lõvi tervitas kokkutulnuid ja avaldas lootust, et toit maitseb. Ja toit mait ses, sest uue kodumaa toitudest poi mid jälgegi. Laual leidus vaid eesti toite, nende seas musta leiba, kilu sid, sülti jm. 1 Pikema sõnavõtuga esinies * Puurand, kes kõne lõpul mainis, et me suudame anda oina osa meie ül diste sihtide saavutamiseks ainult Mis, kui oleme organiseeritud rah vusgrupina. Kuna see on üks esi m...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ŌPPIMISVŌIMALUSI EMAKEELES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Meie rahvuskä&šlasii, ^es ;iöiH paisatud kaugele Austraaliasse; 'föii' soodsaid võimalusi edasiõppimiseks aläl bma, Jemakeeleš -Eesti KbrtefepÖndents^iri^tituüdi jkursus-' tel. Uuemal ajal on. kirjateel' Õppi1 minevaga levinudja seda>tuleb: ka i meil -kastitadia;,; küriä'oleme paisatudT laiali üle maailma. Eesti; ,•... Koiy e^pon^entSTin^tituudi jp&res l Roo ttsjis;; on > yõii^alik oinandav, da mitmesuguseid praktilisi oskusi, nagu : näit; tehnilise joonestuse, ehitustehnika ja masinaehituse alal, inglise keelt omandades jne. Peale kursuste töötab . Instituudi juures iseseisva koolina Eesti Merekool end Tallinna Merekooli juhatajate ins. M. Nõmmiku" ja dr. E. Kägi juhatusel. Praegu töötab eelklass ja1 •Tdj^l^äastäi 5iälgävää tegevust III jär^ii- mehhaanikute ja ligisõidu tüürimeeste eriklassid. | 1 Öppimiyõg^L voil^ , äjätä . igfaf a^jäl güeJ^k^rsuSt^ie ? 'pjfi' myreköbli la!biJ ^a§tä,! Öppe^akišW .,täs|töiitoe' ttaaliast' >]$&otsi /oii? võimlik 'pW^...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Speak English correctly! j Alates kaesolevast numbrist hakkab "Meie JKodu" ataldama teatmeid, mis. tohiksid tulla kasuks neile, kes soovivad omandada korrektset inglise keelt. Kavatsetud teatmed ei taha moodus tada mingit siistemaatilist kursust: see oleks vahest igav. ning tahendaks paljnde lugejate, kel on olemas sustemaatiline inglise keele opp&raia Mia't,' asjatut tiiiitamist. Inglise keele nui'ga iile sand'eks oleks: 1) juhtida lugejate tahelepanu vigadele, mida eestlased eriti kalduvad tegema jnglise keeles, 2) aidat^ oinandada lugej aid tarv vilikke inglise ke>ele idjiomaatil&si valjeridfcid, 3) tutvuktada lugejaid Austraalias koneldava in glise keele omaparasustega (australianismidega). Nimetatud teatmete moistmine eeldab, mone vorra inglise keele tundmist, samuti pisut eel teadmisi grammatika alal (kahjuks on see nii, et keele korrektselt omandamine pole voimalik ilma teatavate grammatika elementide tundmiseta). JEdasi kavatseb "Meie Kodu" hakata ara toom...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA KUUMUSELAINE VÖIMUSES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

AUSTRAALIA KUUMUSELAINE VÕIMUSES. Jõuludepaigu vallutas Austraa liat tugev kuumuselaine. Paljudes kohtades saavutas temperatuur re kordilisi kõrgusi tõustes kuni 120 F. Isegi linde on nähtud kukkuvat surnuna lennust kuumuse tõttu. ' levinud mitmel p.ool laiaulatuslikud metsa- ja rohtlapõlemised, millede vastu võitlemine veepuuduse ja tuule .tõttu on olnud äärmiselt ras ke. Rida linnu on ümbritsetud tule merest. Sydneys tõusis temperatuur reedel 6. jaanuaril 103 F, mis on re kordiline kuumus viimase 3 aasta jooksul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Aegade tarvitamine inglise keeles ILMAR TAMMELO. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Aegade Uryitamine inglise keeles ILMAR TAMMELO. ■ Halvimaid vigu inglise keele kasutamisel mit teinglaste poolt on tegusona aegade valesti tar ; . -yitamine. Vigade esinemine sim . an eriti sage, jsest inglise keel oil siin, vorreldes teiste keeltega, ; • iisna omaparane. Vead aegade tarvit;artiisel on ,eriti halvad selletottu, et nad viivad vooritimoist rraisele inglaste . poolt ja tekitavad lieis- mulje \yalismaalase madalast- inteWigentsist. Jutitnooridena aggade digest! kasutamisel inglise keeles arvestatagu jargmist: a) Inglise keeles peab tegusona seisma lihtmine vikus (imperfektis), kui lause valjendab tege vust, mis aset leidis suletud ajavahemikus mine vikus. Et ajavahemik on suletud, sellele viita vad' ajamaarused nagu "yesterday," "last night," "last Monday," "last year" jne. Nait.: I read two books yesterday.—Ajavahemikku tuleb inoista suletuna ka kui tegevus, millest koneldakse, 011 minevikus ilmselt lopetatud (kuigi lauses ei esine vastavat ajamaarust, mis viitaks sell...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜHENDRIIGID KATSETAMA PÄRAST-SÖJAAEGSEID RELVI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

ÜHENDRIIGID KATSETAMA PÄRAST SÕJAAEGSEID RELVI. Kaheksakümmend tuhat Ühen driikide maaväe, mereväe ja õhu jõudude sõdurit võtavad osa käeso leva aasta oktoobris korraldada kavatsetavatest manöövritest Karil ibi Mere ääres. Nendel manöövritel võetakse rakendamisele pärast sõda väljaarendatud relvad, kaasaarva tud need relvad, mis on veel sala jased.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE CRUISE OF THE ERMA (Continued.) [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

' By Voldemar Veedam with Carl B. Wall. - (Continued;) In the cabins, the women rub and slap the children. There is not a dry cloth on board with Which to rub them down. Their faces have a pinched bluish look. Even when they sleep them seem- to shiver, but they cry only at night when a par ticularly violent sea crashes over us. . To-day is Lembit's 25th birthday. After his watch this afternoon, Maia and Ellen made their way over the slippery, heaving deck to bring him ,a small can of Norwegian sardines which they herorically had saved for the occasion. Maia had also written a poem which she read aloud. Lembit listened rather stoically, then opened the sardines. There was a tense moment when it looked as though he might actually eat them all—there were only 12. He remem bered. in time, however, and pass ed the can around." At Sea, December 10. The wind miraculously has shifted. It is a fresh, strong, warm south-westerly, and we are running before it. All day we have been singing at t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUKOGUDE LAEVAD U.S. MANÖÖVRITE VETES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

NÕUKOGUDE LAEVAD U.S. MANÖÖVRITE VETES. On. nähtud kolme salapärast Vene laeva Karaiibi mere vetes, kus peat selt kavatsetakse pidada: Ühendrii kide. ajaloo suurimaid Rahuaegseid manöövreid! Laevasid kirjeldatakse kui kala laevu, kuid neil puuduvad kalapüü giseadeldised. Sellevastu on nad varustatud äärmiselt võimsate raa diotega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
About Readjustment in Australia and Difficulties Caused by It [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

f About Readjustment in Australia and i > Difficulties Caused by It The present article does not at tempt to present critical opinions ..about tlie subject hut its purpose is to pay attention to certain pheno mena and to try to find out about tlii? . causal connection of those with the readjustment and thereby con tribute to their understanding and to overcoming them. The readjustment means here : getting used to the new conditions ..and the acquiring of certain ne cessary new conceptions and cus toms. It does not eonsist merely in accepting the differences of: the new country, but it often means a cer tain reaction _ of the personality, which may take various forms. In modern times the understanding of -these reactions is made easier by regarding man as a psychobiologieal .organism, in which the psychic and .somatic functions are closely inter related, reciprocally affeeting each other. This psycho-biological unit, rman, reacts not only to changes in him, but as well to changes ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUHU ON JÄÄNUD 370,000 JAAPANI SÖJAVANGI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

KUHXJ ON JÄÄNUD 370,000 JAAPANI SÕJAVANGI. Ühendriikide esindaja kavatseb jälle üles' võtta nende 370.000 jaapanlastest sõjavangide küsimuse, kes on ikko veel Vene kätes. Kin dral MacArthur kavatseb ka pöör duda Shveitsis asuva Rahvusvahe lise Punase Risti poole, et see sel gitaks puuduvate meeste saatust. . Jaapanlased väidavad, .et Veiie süüdistused, nagu oleksid jaapan-1 lased kasutanud bakterioloogilist sõ japidamisviisi, polevat muu kiii suitsukate ära juhtimaks tähele panu kadunud sõjavangide saatu selt. , > Üldiselt arvatakse, „ et Jaapani sõjavangid .upn surnuks vaevatud Vene örjalaägrfeis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HAIGEID JA VANU ROOTSI? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

HAIGEID JA 'VANU ROOTSI? Luteri Kiriku Maailmaliidu põ geriikeabi korraldaja' dr. Steward Herman saabus hiljuti lühemale külaskäigule . Stockholmi. . Tema üheks sõidueesmärgiks ■ - on saavu tada rootslastelt humaansuse akt siooni D.P.-de probleemi lahenda misel. Tenia eesmärgiks on taotleda, et Rootsi võtaks oma hoolduse alla Saksamaalt 1) 100 tuberkuloosihai ;get 2) 200 vana ja töövõimetut ning 3) teatava arvu teisi dipiisid: Ka rahvusvahelise naisliidu Root si osakoncl tahab pöörduda valitsuse poole, et kohaldaks heatahtlikku, sisserännu poliitikat riikkondsusota põgenike suhtes. V v

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTID VAEKAUSIL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

KOMMUNISTID VAEKAUSIL. "The Sunday Herald" 8. jaan. s.av, teatab, et Austraalia valitsusel o» lähemal ajal teoksil kommunistide ja nende pooldajate eemaldamine valitsusasutustest. . Peaministre Menzies uurib praegu üksikasjalikult valitsuse julgeole kupolitsei juhi Mr. Justice Reedi poolt tehtud ettekannet kommunisr tide tegevuse kohta, tutvunedeis ühtlasi "materjalide ja asitõendus tega, mis omal ajal saadi kätte Marxi Maja haarangul. ?

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSAUSTRAALLASTE KUNSTIPARAAD CANBERRAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

UUSAUSTRAALLASTE KUNSTI PARAAD CANBERRAS. 23.-27. jaanuaril korraldatakse Canberras 11.11. "Australian Citizen ship Convention" Immigration De partment'! eestvõttel. Sellest võta vad osa kõigi Austraalia tähtsamate organisatsioonide esindajad (näit. Rotary, APEX, Coüntriwomen, YMCA, YWCA, jt.), et arutada võimalusi ja teid uustulnukate kiiremaks kodunemiseks. Ettevõtte üldkorraldajaks on Austraalia YMCA Ülclsekretar Mr. Massey. Convention'iga ühenduses toimub kujutava kunsti, rakenduskunsti ja käsitöö näitus, milles väljapaneku tega _ esinevad uusaustraallasedv Pealeselle esinevad uusaustraallased muusika-, tantsu- ja lauluette kannetegä. Näitus ja, kontsert' leia- , vad aset Albert Hall'is. Eestlastest esinevad sopran Meeta Pruul, Lembit Saare rahvatantsu trüpp ja rida kujutavaid kunstnikke oma maalidega. Eesti Meeskoor Aus traalias peab loobuma osavotust, kuna ürituse korraldajail ei osutu võimalikuks koori esinemisega seoses olevate kulude, tasumine.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Moskva rusikas Soome kohal [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

' Uueaasta õnnesoovi asemel tabas Sooihet järjekordne üllatus Mosk vast.' .Vene esindaja LRO'š (UNO 's) Andrei GromÕko esines J ametliku demarshiga Soome Mosk va saadiku M. Sundströmi ees," süüdistades Soomet ei enamas ega vähemas kui SoomerVene vahelise rahulepingu rikkumises. ^ Noodid väideti, et Soome ei ole: leping* kohaselt vastutusele võtnud! sõjakurjategijaid, vaid oii koguni] kaasa aidanud nende varjamisel, varustades neid vale dokumenti-' dega jne. See rünnak on seda tähe lepanuväärsem, et seni on Soomet' rünnatud küll Vene ajalehtede ja telegrafiagentuur Tass'i poolt, kuid Nõukogude Valitsus pole ametlikult kaasa löönud nendele aktsiooni dele. , ■ Sellepärast on seekordne ametlik^ seisüKõhavõtt Moskva poolt esile,, kutsunud teatavat" ärevust Helsin-? gis;? Soome Välisasjade Komisjon! välisministri M. EekelPi juhatusel! ori 2. jaanuaril kogu päeva töötanud: venelaste poolt noodi läbi ülesker gitatud välispoliitilise' probleemi lahendamisel. -1» • Soome president Paasikivi o...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

> Samal ajal. kui Austraalias^ rahu likult veedeti ligi kolmenädalast pühade-vaheaega, polnud, see sugugi puhkuseks maailmapoliitikas. Prantsusmaal pääses vaevalt paari "kuu vanune Bidault' valitsus ri.-ö. *üle noa' tera eelarvevaidluste tulest, kus hoope tüli isegi tema enda par tei ridadest. Itaalias ; arenes asi koguni avalikkude .rahutusteni maata talupoegade hulgas, kes seni asjatult/on oodanud valitsuse vali miseelse lubaduse realiseerimist maareformi asjas. Sel puhul märgi takse õigustatult, et kui Itaalia va litsus ei taha-või ei suuda lubatud ja iseendast hädavajalikku maare formi aadlikkude vastuseisu tõttu, läbi viia, siis võib järgmistel vali mistel Itaalia hääletajate enamus kergesti langeda kommunistide vali misdemagoogia ohvriks. Poliitiline elu oli eriti aktiivne äga Aasia ruumis. Seniste kolooniate asemele tekkis kaks uut riiki: In doneesia Hollandi Indias ja Viet nam Prantsuse Indo-Hiinas. Eriti esimene juhatati sisse suure pidu ' likkusega, kuigi just samaaegse...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSAMAA JA JAAPAN LÄÄNE ÜHISRINDESSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

SÄKSÄÄAJA ÜHISRINDESSE. Ottawas peetud Kanada julgeo leku konverentsil rõhutas kindral H.D.G. Crerär, kes oli sõjaajal Kanada 1, armee juhataja, et Sak samaa ja Jaapan tuleb. kiiresti kaa satõmmata lääneriikide kaitsesüs teemi, kuna see on peamiseks lootu seks, mis aitab vältida kommunis tide poolt taoteldavat maailma valit semist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISMAA TUNNUSTAS KOMMUNISTLIKKU HIINAT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

IÄJSMAA TUNNUSTAS KOMI * MUNISTLIKKU HIINAT. f Reedel, 6. jaan. teatati Inglise; välisministeeriumi poolt, et Suur; Britannia otsustas tunnustada Hiitiaj Rahvavabariigi valitsust. Seega o|il Inglismaa esimene lääneriik, ; keš| katkestas suhted rahvusliku Hii-f naga. . , . , , , ' '' .i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÄNUAVALDUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

TÄNUAVALDUS. Avaldan südamlikku tänu Eesti Seltsi juhatusele sooja ja lahke vas tuvõtu eest, mis sai osaks Bathursti näitetrupile., Eriti südamest tänan Eesti Seltsi esimeest lir Varikut ja hr . Niine orgu. Südamlik tänu kõigile, kes külas tasid meie etendust ja suhtusid meisse soojalt. Bathursti 'näitetrupp.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KIITEV HINNANG EESTI KUNSTKÄSITÖÖLE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

KIITEV HINNANG EESTI KUNSTKÄSITÖÖLE. 11. detsembril Sydney Eesti Ma jas korraldatud näitust külastas muude hulgas Austraalia suure naisorganisatsiooni Maanaiste Liidu käsitööde peainstruktor, kes oma saatjatega vaatles ja uuris meie väljapanekuid tähelepanelikult ük sikasjadeni ja lahkudes ütles, et tema, kes on aastate jooksul välja õpetanud palju käsitöö instrukto reid polevat — ilma komplimendita —oma elus veel nii häid käsitöid näinud, kui sellel eesti näitusel. Ühtlasi teatas sajna daam, et ta õn Royal Show 'de kuninglik kohtunik ja meeleldi näeks eestlaste toicl Royal Show'l. Selle asjatundja Austraalia daa mi hj#nang annab meie kunstkäsi töö harrastajaile julgust ja ergu tust edasi töötada ja püüda edasi" areneda, samuti peaks ergutama ja julgustama lieid võimalus näidata omi töid austraalia laialdastele hul kadele, sest Sydney Royal Eastern Show'd külastab üle miljoni ini mese. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x