ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 January 1908

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å SUllahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Visstkdsten är spridd utmed hela Stillahafsknsten och utgör derlor ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning iöc. pr rad. Prenumerationspris Helt år $2.00 | Fjerdedels år. $0.65 Halft år 1.25 | l$tt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vest kust hk.- " No. 3. Maskinen är någonting nytt i sitt slag och påstås af fackmän vara den bästa som någonsin funnits, Hundbiten blef Hulda Marie Anderson i Rockford nyligen. Hon var stadd på väg till sitt arbete i Rockford College, dä en argsint hund, tillhörig en person vid namn Lyddon, anföll henne och bet och sargade henne illa i benet. Man befarar att blodförgift ning skall inträda, En belöning af $250 har utlofvats af guvernör Johnson till den som kan gripa John Clark, som eftersöktes i Cloquet, Minn., för mordet å John Holm. Anklagelsen mot C...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 January 1908

THE SALUBRIN LABORATORY DR. JOSUA LINDAHL, MGR. (iRAND CROSSING, CHICAGO, ILL. (Vi ha flyttat från Cincinnati och byggt ny fabrik här.) Agentur lör California: West Coast Pub. Co., 30 Sharon St., Snn Francisco. LkltökLokalagenter önskas. SVERIGE-NYTT STOCKHOLM. Bajonetten som brödknif. Mot hajonetten framträda år från år allt skarpare anmärkningar, yttrar chefen för Första lifgrenadlerregementet 1 skrifvelse till k. m:t. Det är tydligt — säger regementschefen vidare — att man vid dess konstruerande för litet, fäst afseende vid hufvudändamålet, nemligen användandet som stötvapen, och for mycket vid biändamå.let, att den äfven skall kunna användas som — brödknif. Bajonettens påsättande medför i hög grad en nedsättning af gevärets skjutegenskaper. Skjutöfningar i folkskolorna. På bemyndigande af k. m:t har ecklesiastikministern i dagarna uppdragit åt sakkunnige att inom ecklesiastikdepartementet biträda vid utredning i anledning af väckt fråga om införande af skjutöfningar 1 folkskolor...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 January 1908

Dr. Gibbon Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrlue, Gleet, Striktur, jSyfilis i alla dess former. Hudsjukdomar, Nei vösa åkommor, Allmän svaghet, förlorad kÖnskraft ln > vare sig sjelflör-l^^^^^is^^^c^-lvållad eller ej, och hvil kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist pii sjelfitllit, tillbakadragen, het. hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Francisco i 45 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet, lian botar när alla misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmet. 2>r. J. K. £^>44 Ca¬ lifornia St., Han X'raiicisco, Cal. När ni skrifver nämn annonsen sjelf. mäns sjukdomar, de må nu vara i just sin branch. Alla medlemlag...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 January 1908

—^— A. Vestkusteri tlen 10 Jan? 1908. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Vrisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusteu. Utgiftfes JtvaPje Toi<sdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15U1 & 16 ti v, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ktt år $2.00 Ktt halft år 1-25 Ktt kvarts år 60 Ett år till Sverige 2.55 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen -tppmärksamliet vid desamma. ÄIiEX. OLiSSON, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. CARL E. LUNN, - - RESEAGENT. Konung Gustaf V, som tillträdde sina fäders tron just under en all varsam finansiell kris, har beslutat att inbespara de med kröningshögtidligheterna förenade stora utgifT terna och inställa de storslagna kröningshögtidligheterna. Kanske blir han med tiden en lika stor rikshushållare som Gustaf I. Flottan har nått Rio Janeiro på sin reglats rundt "hornet" och blif...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 January 1908

SAM JOSE FURNITURE CO. Möbler, Mattor, Gångmattor, Linoleum, Salsmöbler och eleganta stolar. JOHN OLSON, Svenskt biträde. Butik, 122-124 E. Sania Clara St., Jan Jose, Cal Stillahafskustcn. - »lingen af skarlakanslVher. - San .los»- , Cal. Svenska föreningen (»arden Grove nr. 10 lf. A. O. I). £'iir framåt alltjemt. Den räknat' något öfver 100 medlemmar ocli har närmare I!,000 doll. i kassan. Föreningens ordf. är Elof Johnson, p ro t k.--sek r, Albert Marcotte, kassör Walfred Johnson. Möten hålles i Druids Hall hvarje tisdags afton kl. 8. Ansökan till medlemskap torde lemnäs till någon af föreningens medlemmar. — Mrs John Olson afled å Santa Clara County Hospital i söndags morgse. Begrafningen egKimida Young, almar län,den här den 3 jan. e samt4barn, lla, Clarence. saknad af alla Begrafningen; Itcsiio, Cal. Mrs Kimida Young, född i Kristvalla, Kalmar län,den 2'1 ok t. IS.1"- )'- .», afled här den 3 jan. efterlemnande make samt4barn, Arthur, Edith, Ella, Clarence. Hon är sörjd och sakn...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 January 1908

P. O. PETERSON. J Huset med de tu¬ sen ROMAN af MEREDITH NICHOLSON. (Forts. fr. föreg. n:r.) klockan fyra på eftermiddagen gick Jag derför öfver till St. Agatha och ringde pä porten till den byggnad, der jag lemnade Olivia den afton jag hade träffat henne i kapellet. En syster öppnade för mig och förde in mig i ett litet mottagningsrum, der jag förmodar att besökande anhöriga till eleverna brukade tagas emot. Hon lemnade mig ensam, och jag kände mig till inods som en skolpojke som kallats till sin lärare för art fB en uppsträckning. Jag stod cch vred och vände på min hatt, då jag hörde snabba steg i hallen, och i detsamma steg en brunklädd dam in. — Herr Glenarm? Det var en djup, välljudande röst soin uttalade mitt namn. En röst som tydde på sjelfmedveten siäkerhet — på en gång en verldsdams och en affärsmessig dams röst. Det hvita band, hon bar om pannan, gaf relief åt ett par underbara gråa ögon, som strålade af välvilja. Hon betraktade mig allvarligt ett ögonblick, drog derpå pä ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 January 1908

C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. . Möblerade Rum. IIS 4tll St., höra. af Minna S.F. För att tillmötesgå fleras anspråk på ett snyggt och godt brefpapper liar Svenska bokhandeln ahskaffat eleganta kuvert och snyggt brefpapper — s. k. bond eller linnepapper — oeli detta sales-icke i lådor, ty derigenom blir det mycket dyrare, utan att kvaliteten förbättras. Alameda Cafe 7 Market Street , San Francisco. JACOB FETERSOU. - Egare. Om Ni önskar få reda på hur det är med edertiielsotillstånd fritt besök den gamle bekante 49 Sacramento Street Allt till yrket höraiide arbete u t föres noggrant. Bekins Van & Storage Co. SKEPPNING och EXPRESS ^—till liigsta priser 963 Broadway, Oakland fd Telefon Oakland 907 13th « Mission Sts, San Francisco. Telefon Market 13. Pontus Franklin Pkuubcr Vestkusten kan erhållas å föliande platser i San Fr. Ang. Johnson, 22 & Capp st. 1'- . Ii. Erickson, 108 East, nära Mission. Model Stationery Store, 940 Fillmore St. Thrane Bros., 2...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 January 1908

8. Vestkusten den 16 Jan. 1908. ■i v»—,. VT/t.tf&A4<4>Ui.d *tx • "j ii: SVENSKA LUTH. EBKNKZKKKYRKAN, 15:1k och Dolores Sts. sondagar: Hognfiessa ti,!, n f. ni., aftonsång kl. b. Söndagsskola kl. 9:45 f. rn. Otigclomsniötehvar fredagskväll. Telefon Market 3305 I'lllUr AN DR KPN, A. M. PASTOK Bostad: 208 DolotesSt., strax intill kyrkan. SVKNSK.A BAPTIST KYRKAN häller sina niöteii i Kmanuel Baptist Church, Bartlett St.. mellan 22nd och 23rd St., nära Mission St.. på följande tider: Söndagar kl. 10:45 f in- och kl. 8 a flout-u. Torsdagsaftou kl. S bönmöte.- ' Alla välkoiuur.. John P. Rosquist, Pastor. qAdress: 2431 Mission St. Svenska byggnadsföreningens direktion hade i tisdags möte för att afsluta affärerna för året och blifva i stånd att aflemna rapport vid årsstämman med aktieegarne den 20 d:s. I stället för Jos. Okerblad, som atslutatsitt arbete för alltid inom byggnadsföreningen, tillsatte ordf. mr D. Molander som direktionsmedlem tills v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 January 1908

DOKTOR VICTOR HUGO WICKSTRÖM. Just som tidningen var färdig att gä i press förra veckan nädde oss den sorgliga underrättelsen att den vidtbereste tidningsmannen och författaren, riksdagsmannen fil. doktorn V. H. Wickström den 29 dec. 1907 hastigt aflidit i Östersund i en ålder af endast 51^ år. I fjol på nyåret förleddes han af ryktet om vår hädanfärd att skrifva m kort dödsruna i sin tidning, JSmiTuncfsposten, öfver nedtecknaren af dessa rader — och nu, blott ett år senare, tvingas vi att rista hans dödsruna — tyvärr icke blott på grund af ett falskt rykte. Wickström påstod ofta att han som författare icke var förstådd och hans ofta radikala uttalanden väckte stundom skarpt motstånd. Han var ingen hvardagsmenniska, som skref hvad som passade. Hans syftemål voro utan tvifvel ädla och höga. Sanningen sådan han säg den tvekade han aldrig att uttala. 1 sin närmaste omgifning såväl som öfver hela Norrland, der han i mänga år verkat, var han också allmänt afhållen. För ett par är sedan b...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 January 1908

CO. h j . Ö . I O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. den enda skandinaviska läkareanstalt I Amerika som gör behandling af kroniska och j privata sjukdomar till specialitet samt brefvexlar nied svenska patienter på deras eget språk. O ÖPrivata och nervösa sjukdomar, förorsakade af ungdoms-dårskaper, onaturliga vanor, med alla deras förfärliga följder, såsom förslappning, förlust af lifskraft, opasslighet för affärstfvet, njur- och hlåssjukdomar, svag rygg o.s. v., behandlas snabbt, omsorgsfullt, billigt och i djupaste hemlighet med säkra och pålitliga mediciner, specielt preparerad! för hvar patient. Mediciner sändas öfverallt. O C. M. WOOSTER CO. 702 MARKET STREET, SAN ERANCISCO »EN GAMliA, BERÖMDA T.AK A REANSTALTEN, ROSENBERG C- , , N. ROSENBERG CO. DCPFRIESEMdil S'tii. n O Ö- Carnegies PORTER Tillverkad och buteljerad i Goteborg, Sverige. Denna rena och närande maltdryck bör livar och en använda som känner sig matt ocli svag. Dess förmåga att återuppbygga ett nedbrutet kroppssystcm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 January 1908

En elegant bok / är den snyggaste, varaktigaste och mest värderade present'ui kan skänka bort. Den varar alltid, kan b eeda angenäma stunder för mottagaren och bidrager till spiidanilet af vår värdefulla svenska litteratur. Från Augustanas såväl som Alb. Bonniers oeh "Ljus" med lieras förlag hafva vi i dagarne mottagit de mest värdefulla svenska Ix'icker som utkommit på svenskt språk. Utstyrseln är elegant dessutom, vittnande om boktryckeri- och bokbinderikonstens höga ståndpunkt i värt gamla fosterland och äfven för den sakens skull äro dessa arbeten värda att ega, samt utgöra dessutom en värdefull tillökning till' hvarje bibliotek. S V K N S K A BOKHAND K L N, 30 SHARON ST., SAN KKA.N CISCO. Liouis JLiindst^öm Svensk Damskräddare 1304 Post St., nära Franklin A.'ade landsmaninnor inbjudas att bese mitt nya lager. PHOTO STUDIO 2308 Mission St., nära 19th, S. F. Ett stort porträtt gratis vid beställning af Panel fotografier. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från « San Carlos Daif*y För vi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 January 1908

4. Vestkusten den 23 JanT190S.- " Kulered at the Sail Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter* Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. Utglfves Hvarje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prknumerationspris: Prkeptt år j2.oo Ett halft år i-25 EttAlla prenumerationer måste atföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen •tppmärksamhet vid desamma. AUEX. OliSSON, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. CARL E. LUNN, - - RESEAGENT. Under det att folket i Los Angeles bedt om regn ha vi här haft mer iltj nog. Men så behöfs det också en hel del här bara för att hålla det envisa dammet nere. Inom kort blir det nog goda tider i den här staden. Vi ska nemligen göra slut på ett litet lån» på $32,000,000 för återuppbyggande al brandstationer, gatornas iståndsättande, rådhusets återuppförande; skolor, bibliotek och parker skola sättas i skick m. m. Stadsstyrel...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 January 1908

THE SALUBRIN LABORATORY OR. JOSUA LINDAHL, MGR. (iRANI) CROSSING, CHICAGO, ILL. (Vi ha flyttat från Cincinnati etch byggt ny fabrik här.) Agentur för California: West Coast Pub. Co., 30 Sharon St., San Francisco. JyOkalagenter önskas. Stillahafskusten. Boise, Idaho. Femtio beväpnade män besökte ett arbetareläger vid Mountain Home härom dagen hvarest grekiska arbetare uteslulandé äro sysselsatta. De väpnade männen hotade grekerna till I if vet om de icke lemnade platsen och sitt arbete. De äro sysselsatta med fruktträdsplantering och hafva införskrifvits af en entreprenör pa platsen och ar beta naturligtvis för lägre aflöning än arbetarne pä platsen. Los Angeles, Cal. Frank Oppenheimer och hans syster Marie sägas hafva erhållit ett arf pä $3,000,000 efter en onkel i New Zealand- Oppenheimer är konduktör och född i Tyskland. Tillika med sin syster blef han tidigt föräldralös. Om sin rike onkel hafva syskonen icke haft nägon underrättelse på 11 års tid. — Union Oil Co. säges ha haft st...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 January 1908

6. Västkusten den 23 Jan. 1903. P. O. PETERSON. M. NEWMAN «& CO. VlIVHANDI.AHli i parti ocli uiiimt. 3150 24th St., mellan Howard & Folsom Sts., San Francisco. (Förut i no. 254-256 3rd St.) Alla slags importerade svenska, norska och danska likörer. To Contractors and Builders Having recently connected myself with the Usona Mill and Manufacturing Co., I am now in position to furnish estimate [full mill hid] 011 any size contract and carry out the work promptly. Also special mill work such as Sash, Doors and interior fittings, Stores and Officers —either hard or soft wood. Home Office: El Carmo, 25O0 Mission St. Mill: 10O: Bran nan St., S. F. C. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med handlaFÄRSK FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR och RÄKOR. 840 VALENCIA ST., mellan ioth och 20th. San Francisco Telefon Market 537. Haight St. Floral Co. N. Peterson, Egare Fönster- och Trädgårdsväxter, Blomsterprydnader, Buketter 324 Fillmore Street, nära Haight St., San Francis...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 January 1908

Vestkusten den 23 Jan. 1908. 7. Hiller skia fair. Boman af OUIDA. (öfversättning frän engelskan.) (Forts. fr. föreg. n:r.) Icke heller nu sysselsatte hon länge hans tankar; ljudet af hästhofvar ne hade ännu ej bortdött, förrän han förgätit henne. — Hvem blund mina forna bekanta Sr det hon liknar? frågade han sig. Det var "prinsessan" med de djupblft, drömmande, stolta ögonen, som nu lefde i hans minne, icke amazonen, hvars lilla bruna ansikte han nyss smekt. . Emellertid färdades Cigarette till staden. Hon var van att sitta till häst och kunde ocksä, om det kom ifräga, rida vilda fålar utan både sadel och sporrar; stående på djurets rygg lika lugn och trygg som trots någon mané ge-hjeltinna. Hon red nu i sporrsträck direkt till afrikanska jägare-regementets kasern Vid framkomsten varseblef hon på gården just den person hon sökte och vinkade honom till sig som om han varit en simpel soldat i stället för den inflytelserike officern Francois VIreflau, kapten och adjutant. — Hallå, kapt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 January 1908

PA STILLADAFSKUSTEN HANK Vexlar siiljus direkt på Sveriges Riksbank till alla stader i Sverige. Intresse betalas å vanliga-insättningar med 4"- ,, från insättningsdageii. Inga uppsägningar nödvändiga.^ Intresse betalas på vexelkonto med 2%, Tillgångar och öfvorskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital • - $825,000 Sveii'- .- -ka pcu;;ar lill sala. Svenska talus och skrifves. BI. Itl DKIIUCK,- ' Bitr. Kassör. KNSKA LUTH. H UK N HZ HK KYRKAN. i5:de och Dolores Sts. udagar: Högmessa kl. n f. m.. \ ulousång kl. b. Söndagsskola kl. I ;\}5 f. m. Uugdomsmöte hvar fredagskväll. Telefon Market 3305 PHILIP A N f> REKN, A. M. Pastor. bostad.208 Dolores St., strax intill k\ rkan. f SVENSKA BAPTIST KYRKAN håller sina möten i Emanuel Baptist Church, Bartlett St.. ni :11a 11 22nd och 23rd St., nära Mission St., pa tuljaude tider: Söndagar kl. 10:45 f. m. och kl. S aftonen. Torsdagsafton kl. S bönmöte. Alla välkomna. PRPohn P. Rosquist, Pastor. iAdress: 2431 Mission St. Scandinvian-American...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 January 1908

BREF FRÅN NEW YORK. . nu torde han få kryssa omkringAngående spelet sutto vi undran- bakom fängelsegallret för någon de om Sembnck ämnade dö som ticl Romantik cch vei-klighet. den divine Sara,- '' men våra iakt- _ dll flden divine Sara,- '' men våra iakt- d. amerikansk minister till RyssUti "Vestkusten" för d. 2 jan. . _ , , . , , „ ^ omn;imnes att Svenski hieln- tagelser blefvo oafbrutet störda l Chicago togo sig de till flera land samt generalpgstmästare i föreningen i San Francisco på1 af a11 den "herlighed,- " lyx och; tusen uppgående arbetslösa före McKinleys första kabinett, afled tänker att sammanträda nå efter- fåfänga som passerade förbi oss. att anordna en parad utan pol i- nyl. i sitt hem i Philadelphia, GG midekgarne såsom Detta är en del af den fint bil- sens tillåtelse. Polisen sökte hin-1 år gammal. lämplig tid än aftnarna. Om den dåde verldens skick uti New | dra de marscherande, men dessa Nya gevär för hären. Alla till den så gör vore det särdeles önsk- York. M:me L...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 January 1908

SKANDINAVISK JERNHANDEU 215 Church St., hörnet af Cliurch. Tel. Church 7233. Alla slags kökssaker och kokkärl, spislar, kaminer m. ni. Alla slags verktyg för snickare 111. fl. yrkesmän samt rekskap, oljor, glas, målarfärg, träkol ni. m. Moderata priser. S. H. ISING, Egare. DEN GAMLA, BE11ÖM1U LÄKAREANSTALTEN, I'liiiuaiujuAi jLAAAULAJ ö A ii, JU A. Xill • ROSEBC- , , N. ROSENBERG CO., O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. ^ SENBERG CO.,O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. ^ är den enda skandinaviska läkareansfalt i Amerika som gör behandling af kroniska oclifåjf Ipaprivata sjukdomar till specialitet samt brefvex- f|L lar med svenska patienter på deras eget språk. är den enda skandinaviska läkareansfalt i Amerika som gör behandling af kroniska oclifåjf Ipa privata sjukdomar till specialitet samt brefvex- f|L lar med svenska patienter på deras eget språk. Privata och nervösa sjukdomar, förorsakade af4-ungdoms-dårskaper, onaturliga vanor, med alla deras förförliga följder, såsom förslappning...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 January 1908

XICUR kontor 1 r p 31 v* i nära Teleg- En elegant bok är den snyggaste, varaktigaste och mest värderade present ni kan skänka ixirt. Den varar alltid, kan b eeda angenäma stunder för mottagaren ocli bidrager till spiidatidet af vår värdefulla svenska litteratur. Från Augustanas såväl som Alb. Bonniers och "Ljus" med fleras förlag hafva vi i dagaruc mottagit de mest värdefulla svenska böcker som utkommit på svenskt språk. Utstyrseln är elegant dessutom, vilt minde om boktryckeri- och bokbinderikonstens höga ståndpunkt i vårt gamla fosterland ocli äfven för lien sakens skull äro dessa arbeten värda att ega, samt utgöra dessutom en värdefull tillökning till hvarje bibliotek. SVENSKA BOKHANDELN, 30 SHARON ST., SAX »FRANCISCO. Liouis Ltindstttöm Svensk Damskräddare 1304 Post St., nära Franklin A.ade iandsmaninuor inbjudas all bese mitt nya lager. PHOTO STUDIO 2308 Mission St., nära 19th, S. F. Ett stort porträtt gratis vid beställning af Panel fotografier. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör frå...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 January 1908

4. Västkusten den 30 Jan. 1908. Kmc red »t the Sau Francisco, Cal., Post Office .Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillaliafskusten. Utglfves Hvarje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th &. 16th, Church & Sanchez. Prunumkrationspris: lilt år #2.00 Jilt halft år i>25 Ktt kvarts år 60 litt år till Sverige 2-55 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen ippinärksamhet vid desamma. flUEX. OliSSON, Utgifvare. Vcstkustens nya Telefon No. är: Market 4851. CARLE. LUNN, - - RESEAGENT. SKOGENS FRAMTID. Sedan 25 år tillbaka existerat en förening, American Forestry Association, som satt sig till mål att främja skogens bestånd genom förståndig af verkning samt utveckling af regeringens skogar. Dess medel äro agitation och edukation. Den söker uppmuntra till rationell skogsvård hos privata skogsegare, små som stora,och den arbetar särskildt på I upprättande...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x