ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 September 1939

Čechoslovák V pátek, dne 15. září 1939. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Jane Withers — in — "The Arizona Wildcat Also Cartoon Z městaa okresu, — SI. Ella Dvořáčkova, dcera manželů Fr. Dvořáčkových, podro- bila se operaci v nemocnici ve Wa- co a jak se dovídáme, vede se jí již lépe. • • IW Na prodej kukuřice v kla- sech. Vavřinec Daněk, La Salle, Te- ! xas. <4t-pd> "GOLDEN WEST" *' — Manželé Fr. Mikeskovi oslavili minulou neděli v S.P.J.S.T. síni dvoj- čata taneční zábavou, při které se všichni dobře pobavili, takže se žád- nému ani nechtělo domů. SATURDAY AFTERNOON ONLY Show Starts at 1 0'ciock Tim McCoy —in— ar\ il D J* V Janem ml. a Fr. Kubelkou zastavili uutlaw S I aradise ' se minulého pátku ve West, když jeli Přijďte na taneční zábavu do siné sv. Josefa v pondělí 18. září. Hudba Kohutova orchestru. • • — Jan Janíček st. se svým synem — Vnedéli narodilo se děvčátko manželům Joseí Dlabajovým. Gra- tulujeme! • • — Manželé Henry Norsovi osla- vují narození děvčátka v ne...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 September 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adrecu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. 1 odporučte Čechoslováka p ^ *u sousedu 1 ^ & V \ ó* ^ — f J? Jto listu, Síříte prar- ' cČ/ by každ* mél vědétt. <. n .domélostí a svorností do- jSJ O . československý lid v TV "N uznání a ctL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO.) ČÍSLO 38. Entered as second-class matter January 3, 1920, at the post office at West, Texas, ander tbe Act oř March 3, 1879. 22. ZÁŘÍ (SEPTEM BER) 1939. v > BOUŘI—STA JICH UMIRA Rudá armáda v Polsky. Spijenci, válku do konce. Loď Břemen zajata Brity. Americky kongres zasedá. Londýn, 20. záři. — Britická vláda dnes večer oznamuje na základě spolehlivých zpráv, že revoluce se šíři v Československu proti německým tyranům a že sc odehrávají kruté pouliční boje. Sta Čechii jest popravo- váno. Boje byly sváděny již po dva dny a jsou do...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 September 1939

■■MB čechoslovák V pátek, dne 22. září 1939. saša král - kalivoda: VRÁTILA MU ŽIVOT romAN přené, avšak zvědavý pohled přešel brzy ve výraz ztr- nutí. "Nácku!" vyrazila ulekané. "Ty ještě žiješ?" "Žiji, Věro," usmál se Nácek trpce, "a jak vidím, mno- ho radosti jsem ti svým příchodem nezpůsobil. No, ja- ká pomoc. Maminka doma?" "Maminka už umřela," řekla Věra chladné. Nácek sklopil oči k zemi, aby nespatřila jeho slz. Tedy maminka již nežije, jeho jediná naděje zhasla. Jeho pevná naděje, to čisté světlo, které z jeho duše Nezbývá mu tedy nic, než přímá cesta k otci. vycházelo, ach jak to blažilo srdce. Objala jeho hlavu a A tatínek ^ sklonila ji nad svá ústa. Polibek, který mu dala, mélj "Šel za mésíc za ni", odpověděla Věra stejné ledově, být souhlasem, že přijímá jeho pomoc. V téchto několika slovech poznal Nácek, že je na své- "A nyní zase jdu", zvolal. "A ty, má drahá, zaplaš té sám. všecky starosti a véř, že štěstí se k tobé vrací. Až přijde "Jo, milý zlatý," počala Věra živé, "...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 September 1939

V pátek, dne 22. záři 1939. ČECHOSLOVÁK Postup událostí evropské tragedie / vatelstvu Varšavy letáky, které by-j bude miti snad velikou váhu na vý- ly spouštěny z aeroplánů. ;voj evropské války, bylo uzavření Poláci na toto varování odpově-: příměří Ruskem a Japonskem, kte- déli posláním od 40,000 do 50,000! rým má býti skončeno nepřátelství podél 1000 mil dlouhé fronty mezi sovětským vnějším Mongolském a i posily pod velením gen. Bartnow- | ského, jak se oznamuje z Budape- V pátek. — Východní bojiště v E-; šti, Uherska. j japonskou Mančukuou. Toto neo- vropě bylo dnes krvavé a pro lid, Gen. Bartnowski přivedl tři di- čekávané smířeni se Japonců s Ru- milujici demokracii, velice po-! vise na pomoc obklíčené posádce ve skem, bylo velikým překvapením chmurné. Co míní Rusko? tázal se Varšavě, která byla celý týden bom- pro celý svět, jako bylo smíření se každý. bardována ze vzduchu i z pevniny. Stalina s Hitlerem, když byla pode- Zatím co nešťastná polská Ukra jina, která trpěla v každ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 September 1939

Čechoslovák V pátek, dne 22. záři 1939. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zoravy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. DŮLEŽITÁ VŠEOBECNÁ SCHŮZE ČECHOSLOVANÚ V ENNIS V NÁ- HODNÍ SÍNI, DNE 24. ZÁŘÍ VE 3 HOOINV ODPOLEDNE. TÝDENNÍ ZPRÁVV. Válka v Evropě zuři 3 týdny, nej- krvavéjší v dějinách lidstva. Obrov- ské stroje nazistů šíří spoustu a zi svolávají nás všechny předseda — V neděli při velké schůzi v Ná- rodní síni bude účetní rolnického spolku čís. 51.. Fr. B. Vrla, vybírati povinné poplatky do tohoto spolku. — V sobotu večer mládež Brožko- va a Petrova dlela v Dallas na ve- selce svého bratrance Miltona Ne- sudý, syna manželů Will A. Nesudo- vých, kde se měli všichni dobře. — Viděl jsem v anglických novi- nách zprávu z okresní soudnice ve Waxahachie, že sobě tam vzali po- voleni k sňatku H. A. West a Zdeň- ka Hubáčkova. — Manželé Jos. Drozdovi z Nové Prahy, Minn., jsou již nastěhováni v Ennis. V minulosti bydleli tam po několik roku, kdež přitel Jos. Drozd — Zase peníze. — Z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 September 1939

V pátek, dne 22. záři 1939. CJSCHOSLOVAK / Besídka 'V o itenaru Myslel jsem, že ta škvárovna bude celá Evropa, ale doposud jest jí jen to ubohé Polsko. Proč Anglie a Francie nepomohou Polákům? Kaž- dý z vás se táže, jako já. Ale nejen my se tážeme, i veliké anglické de- níky v Londýně se táží šestipalco- j vými literami: What kind of war is Tulsa, Okla., 17. září 1939. this? Kde je ta válka do úplného Tak tedy nazdar krajané, jsem o- zničení Hitlerismu? Válka trvá již pět mezi vámi. Teď teprve vidím, dva týdny a spojenci dosud nebom- jaký "fun" to je, číst dopisy v če- bardovali jediné německé město, le- choslováku. Každý špekulujem, co a da bezpředmětnými letáky. Dvě tu- jak, jak to bylo, jak to je a jak to nu T.N.T. by přivedly do těch čtver bude, ale než se naše dopisy dosta- hranných německých palic víc roz Taylor, Texas zaseli. Všelijaké podřízené úřednič-! ky do Moskvy posílali a bylo vidět, Ctěná redakce! že s nimi nic nechtěli mít. Proč? j Sucho a horko s malými přeháň- Snad...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 September 1939

Čechoslovák V pátek, dne 22. záři 1939. CO. ČECHOSLOVÁK AMU WESTSK1S NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. West, Texas. i / ~ OFFICERS: jfeug. J. Morris, President Job. f. Holásek, Sec'y-Treas. J. C. Oestreicher, zahraniční re- daktor zpravodajské služby, soudí, že britický vrchní ministerský před- seda Neville Chamberlain naivním přijmutím Adolfa Hitlera za svého sům, ale jak již to bývá a jest, že jeden človék nebo několik zahrává si s osudy celých národů, tak si za- hial a do záhuby zavedl polský ná- rod Josef Beck, polský zahraniční přítele" loni v Mnichové, vykopal ministr s několika kapitalisty. Byl hrob britické říši. Oestreicher po- to Beck, jenž se přáteličkoval s Rib- ukazuje na to, že Hitler v knize btntropem a jezdil s ním na hony. "Mein Kampf" nikde nehrozil Bri- Byl to on, jenž loni z návodu Hitle- ___ tanii zničením, ale po vypuknutí no- ra chtěl sobe a polskému kapitálu _ directoks: vé evropské války, tvoří se nová ne- přidati do jejich bezedných kape...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 September 1939

V pátek, dne 22. září 1939. ČECHOSLOVÁK Tax Ordinance Je těžko předvidati běh události, v pár letech však již nastala změna.; kukuřičného pole, nastupujíc svou z nynějšiho zauzleni věci v Evropě z nejstarši Aničky stala se paní Le- denní pracovní pouť. A v tuto krás- miize se vyvinouti valka větších roz- šikarová, dnes již je dvojnásobnou nou idylu mísí se vůně čistého vzdu- měrú a strašlivější poslední světo- maminkou, malý Linwood byl pr-jchu a abych to skončil prosaičtéji, ORDINANCE LEV\ ÍNG TAXES vé války a nebylo by divu, kdyby vým, Petruška druhou ratolístkou ne méné příjemná vůně smažené, FOR THE IViEREST AND SINK- do ní byly zataženy za nějakou zá- vypučevší z toho kmínku, Mařenka či vlastně smažící se slaniny, vajec ING FUND FOR THE YEAR 1939, minkou i Spojené Státy. Ono se sice i Laura jsou již také paničkami, a vařené kávy. — j LEVYING OCCUPATION & POLL křičí v novinách, že nemáme plésti maminkami dosud ne, nač spěchá- j Těšilo mne, že jsem si mohl po- TAXES & APP...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 September 1939

Čechoslovák V pátek, dne 22. září 1939. ❖ 'zamrzelo bylo, když mě Šimon před-! Vím ještě ze staré vlasti, že neto- Besídka Čtenářů pýři se zamotají do vlasů. Tak jsem si pomyslel, kdyby tak do té mojí holé hlavy! Koupíme na místě po stavoval Hynkovi, jako svého bratra Hynek povídal, že ho těší, ale Ši- ' mon že je moc hezčí než jsem já; kdyby byl řekl jen kapánek hezčí, hkdnice, rozešlem nějaké a bereme ! to bych ani nemuk. Já mu na to, to zpáteční cestou do města Carls- jestli tak, tož že jeho krásná far-; bad, pak dále ohromnými kopci ma je horší než ty brejkse, co jsme xož čtěte, co mi Edmundova man- nimi jeli přes 100 mil, tak jsem ho želka Alma, Američanka, poznačila: trošku posadil. Neteře Albínu a Dol- 129 miles írom Carlsbad to Van Tož jak jsem se již zmínil, odjiž- fjnu jSem neviděl, od doby jako Horn, and no town between, we dime z města West posilněni! Pře-malé děvčátka, zde při El Campo traveled 133 miles řrom the time, T?r\v f \\7 f\ti h lřHp) U.. AlUinn r>řirvn nňl ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 September 1939

V pátek, dne 22. září 1939. Čechoslovák Besídka Čtenářů i mi praví, ten jeden dopisoval do no- vin a sice Frank Horák, který na- | vštévoval školy v Austinu. Teď po vystudování, kdy s prospěchem slo- I fí- moÍh í žil zkoušky v oboru matematiky, do- tienaru {'stal se na zdejší vysokou školu T.C. |1 u. (Texas Christian University), kde bude žákům vštěpovat do hlav, co on Fort Worth, Tex., 11. září. se naučil. Sem ho dovezli jeho bra- Ctěná redakce Čechoslováka, též j tři Ladislav a Alvin Horákovi, všichni čtenáři! — Napíši vám, jaký u manželů Vystavilových měli be- měli v Dallas program a sice 14. ve- sedu z Rosenbergu a sice p. a pí. čer. Bratr Milan při tom hrál a aby Hampula, syn a babička. Přibrali v nemuseli jet sami, tož sestra Mila- Rosebud slečnu Madlenku Soukupo- nová se mne ptala, jestli chci jet, že vu, která návštívila svou sestru a mohu jet s nimi, neboť jsem chtěla švakra Blaga Wanich. že pojedu po busu, tak to bude lepší, u manželů Kuchařových též mají když nás pojede v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 September 1939

Čechoslovák V pátek, dne 22. září 1939. SILNĚJŠÍ AMERICKÉ NÁ- MOŘNICTVÍ SE NELÍBÍ Tokio, 20. záři. — Mluvčí za japon- skou zahraniční úřadovnu pravil, že zesilování námořnictví Spoj. Států jest "nepřátelským aktem". Yakačiro Suma, bývalý konsular japonského vyslanectví ve Washing- tone, pravil japonským časopisům, že cítění amerického námořnictví k Japonsku jest velmi špatné, a že přípitek amerických námořních dů- stojníků jest "pamatujte na Pa- nay", čímž mini americkou dělovou loď, která byla potopena Japonci 12. prosince 1937 na Yangtze řece. Dále Suma pravil, že to nebude dlouho trvati, co Spoj. Státy budou ve válce, protože Amerikáni jsou proti Německu. 0 Tržní cen v. ve Waco, dne 21. záři 1939. Bavlna: Těžké slepice, libra 11c Middling 8.57 Drůbež: Těžké slepice, libra 10c Lehké slepice, libra 9c Kuřata k smažení, lib 14c Staří kohouti, lib 5c Kruty, čís. 1, lib 7c Kruty čís. 2., lib 5c Vejce čís. 1„ tucet 16c Vejce čís. 2., tucet 8c Dobytek: Krávy na zabití, lib 3V2C—5c Ročác...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 September 1939

Vychází každý tjden. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roka $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING (X). West, Texas. 1 ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU I i*' *" V) listu, Síříte pra*- . každý měl vědětt. o* ■ cdoměloatí a svorností do- ue sl československý Ud ? Te- xasu uznání a cti AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVIII O-TO.) ČÍSLO 39. Entered as sccond-class matter January 2, 1920, at the post office at West, Texas, under the Act oř March 3. 1879. 29. ZÁŘÍ (SEPTEMBER) 1939. Zničená Varšava se vzdává|°'Banie!chce Bažili! ji obsadí v pátek Váika na východě u konce, co 100,000 cbránců Varšavy musí složiti zbraně bezpodmínečně. Pan-slovancké hnutí v Evropě. na pensi Z Berlína se ve středu oznamuje, že obklíčené hlavní město Varšava, ležící úplně v ssutinách pumami, střelami a požáry, vzdalo se ve stře- du večer bezpodmínečně, jak ozna- muje nazistické vrchní velitelství. Německá zprá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 September 1939

* ! SAŠA KRÁL - KALIVODA: "Co není, může být," žertoval Nácek. "Co'" vykřikl Jan. "Cože může být? No, to ji tedy ne- paiv , j . i 7ná,š ale to ji vůbec neznáš. Jo, Miřina, ta je z nás, ta přivede zpět, chvili to dělá dobrotu a komedie začne. znas, aie j _ ! VRÁTILA MU ŽIVOT román *1 Objala jej kolem krku a v dlouhém polibku nechala! chce mít volnost. Dva, nejvýš tri ™esl"J|;htUpak si jj í přebíhat veškeru vděčnost, jíž přetékalo její rozradost- : pak mu uteče a on ]i honí po všech c • néné srdce. : P«vede zpět, chvíli to dela dobrotu a komedie zacn ^ ^ a[g Qna tQ }e docela Jlna zenska, docela Zbvtek večera věnovali rodiče úpravě svatebních znovu." . , 1 jmá Nechce se ani vdávat, aby neměla děti." li h pk "Můj bože, kdyby tak jeho tatik vstal. A samy dluh je. jma_ « ^ zvědavé ke stolu, jak tohle skonči. ! P°Třebaže Nácek pro Miřinu nechtěl ani haléře, přece Na domě nebude pomalu ani taška jeho Nejdnv Zaca^ ^ Janovi, aby mu dal Nácek notné na pa- ! nedal, si ani otec. ani matka vzít, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 September 1939

V pátek dne 29. záři 1939. Čechoslovák Fort Worth, Tex. Ctěná redakce Čechoslováka a též milí čtenáři! Dnes vám už mohu napsat, že se zde založilo Č. N. S. (České Národ. Sdružení). Včera na tři hodiny svo- lali schůzi do řádu číslo 92, bylo tam přítomno hodně lidu, ale také jich mnoho chybělo, proč? Mnozí se mylně domnívají, že ty příspěvky, co se teď seberou, jdou do naší po- robené vlasti, což je veliká chyba. Přátelé, vmyslete se co je našeho lidu na frontě ve Francií, co jich je v Anglii. Kdo jim co dá, kdo je za- opatří na zimu teplým spodním prádlem? Vlády teď nemáme, aby se o ně mohla postarat. Oni za nás pokládají své životy, svou krev. Kdo dá větší oběť? My naším malým příspěvkem, nebo oni svými životy. Hodně je též debaty, že za poslední války se také sbíralo, a některý ten voják co tem byl, že nedostal nic zdarma. Já vám něco povím. Ame- rický vojín má plat 30 až 35 dolarů na měsíc, tož když si už koupil ty cigarety, tu kendu, jemu to nic ne- udělalo. A naši mladí lidé šl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 September 1939

Čechoslovák V pátek dne 29. záři 1939. — — wm mm mm M'igi Besídka Čtenářů El Campo, Texas, 22. záři. (Pokračování.) Jak jsem posledně ukončil a zmí- nil se, že jedeme s toho hrozitán- ského kopce, kde je umístněn ten 82 coulový dalekohled, a že zajíždí- me do té indiánské vesnice, a jestli nás ti Indiáni nezamordujou že bu- du pokračovati dále. Tož pěkná výstavnost z kamene v takové úžlabiné, žluté oparáděná. Žádná divokost tam. Koupili jsme si tam sodovku a jakési tretky a kudbaj Indián Village, vyvázli jsme s vlasami na hlavě. Ovšem na mojí hlavě kdyby aj, by si mnoho nepo- padli. Z Fort Davis jedeme do Al- píne strašnými kopci, kde hajvej vede a objíždí strmé skály, tak že se zdá že by se mohl některý ten bal- van urvat, a následky tosaví že by to bylo považováno, totiž kdyby vo- zidlo zašahl, tak jako obyčejní ne- štěstí. Dojedeme do Alpine, kdež Al- ma Tobolová má strýce učitela. On časem učí v Alpine a časem v Au- stinu a to školu vyšší. Mladí naši už znali jeho bydliště, ale ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 September 1939

V pátek dne 23. záři 1939. Cfc^HOSLOVAK ' Besídka /ňi. ' v 0 Itenaru ■? i před řekou Hudson je jich též mno- i ho. Tázal jsem se několika přátel jest- j li nemají strach, že by město moh- | ! lo býti napadeno v pádu války ne- j i přátelskými vzdušnými loděmi, a _ „, _, _ _ ' pravili mně, že jest město chráně- i no a že Spojené Státy jsou úplně Caldwell, Tex. j připraveny pro ten případ. V po PROTOKOL ZE SCHŮZE OBLAST- NÍHO VÝBORU N. R. Č. V TEXAS, KONANÉ DNE 17. ZÁŘÍ V LA GRANGE, TEXAS. ČESKY MLUVÍCÍ FILM "KOME- DIANTSKÁ PRINCEZNA". ' tle dní ch letech oněsta a stát vykou-1 schůzi. Schůze zahájena br. předsedou A. J. Kalusem ve 2 hod. odpoledne v místnosti pana F. Kaluse, při čemž uvítal všechny členy v této Ctěná redakce:— Každý člověk, který zná neb znal pily a utvořily mnoho parků, jak v Všichni členové byli přítomni až Neu Yonc, musí se podivit změnám. méstě, tak kolem New Yorku. Vše- na br. Dr. Jos. Kopeckého, Rev. jak v New Yorku, tak v okoli, v po-, chny parky jsou opatřeny l...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 September 1939

Čechoslovák V pátek dne 29. záři 1939. ČECHOSLOVÁK and westskě noviny Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. officers: Aug. j- Morris, President Jot. F. Holásek, Sec'y-Treas DIRECTORS: A UK. j. 1 f. j. čoček, J. A. Urbanovský, jos. Pavliček I Někteří diplomaté soudí, že při- starci budou zkráceni na pensi, ze I tomná válka může býti opakováním konečné lidu to otevře oci a začnou 'třicetileté války, od r. 1618 do 1648. naléhali na spravedlnost. i kdy Německo bylo úplné zničeno. ^ Washingtone se hádají nyní | Třicetiletá válka začala v Nemecku q zménu neutralitního zákona, a rozšířila se do Francie, Rakouska, Borah a Neye vedou krutý boj pro- Španělska, Dánska, Švédska, Itálie,^. zrušeni embarga na vývoz váleč- Anglie, Belgie i Holandska a takr a materiálu válčícím mocno- ty a majetek. Ústavní dodatek mů- že býti zaveden pouze v pravidel- ném zasedání. Zastanci kapitalistů te na jiném místě tohoto listu. Mla- dý Cyclone Davis z Dallas, předse- da Sociál Securi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 September 1939

V pátek dne 29. záři 1939. niUJHOSLOVAK při vypuknuti přítomné války byl jmenován vrchním velitelem něme- ckých armád následkem jeho schop- ností co vojevůdce a stratég ze svě- tové války. Současně co bylo vydáno oznáme- ní o úmrtí gen. Fritsche, vojenské velitelství oznamovalo, že válka v Polsku "jest skončena", ač se při- znávalo, že Varšava se dosud brání. Lvov, dle těchto zpráv z Berlína, jest obklíčen, co ruské vojsko se k němu blíží. Lvov má připadnouti Rusům. Nazisti po třech týdnech válčení tvrdí, že vše jde jejich cestou a je- jich optimism se zakládá prý na třech věcích, veliká úroda obilí, neu- trální země že budou dodávati Ně- mecku zásoby, které Němci očeká- vali z Ruska; a že Britanii a Fancii bylo ukázáno, že Německo jest ne- přemožitelné. Z Paříže se oznamuje, že mocné protiútoky Němců na západní fron- tě byly odraženy na devíti mílové bitevní frontě v Saarsku. Francouzi pošinuli do předu své linie asi míli podél Luxemburských hranic, kde dobyli důležitý kopec severo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 September 1939

Čechoslovák V pátek dne 29. září 1939. I Enniský Věstník Na několik dní zde dlel z Dal -1 Needville, Tex. las mladý Tom Škrabánek, který i Čechoslovák Pub. Co., strávil se svým otcem T. H .Škra- West, Texas. Vyhledejte LESLIE R. JANOVSKY Pro nové Chrysler & Plymouth a bánkem tu samotu, kterou přítelj pánové vydavatelé čechoslo- dobrá upotřebená auta. nL'u.iifiíu:iiin;ini:!i'.i'iiiiiii.'iii;n .. nnrniTn::nr:á^ - Známý lékař W. A. Grant z Bardwell, který po 17 let provozoval i praksi v Bardwell, odstěhoval se do ] Austinu, kde obdržel místo ve stát- I ni nemocnici. Škrabánek prožívá. Mladý Toměš vilV^ pf-ecjem přijměte od nás srdeč- FRANKIE DAVIS MOTOR CO. — Tak to vzalo skorém 10 let než zastává odborné a dobře placené " poz(jrav 126 E. Jefferson — Telefon 9-3149 spravili tu křižovatku na cestách č i místo u plynové společnosti v Dal-i ' .... . ..i Dallas, Texas. (3i-4/>. 75. a 34. na E. Ave., kde se událo již | las po mnoho roku. | Co se .t>'ce Podani zPrav a ne-,a: mnoho ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 September 1939

I I V pátek dne 29. záři 1939. Evropa na prahu velké cicby. Proslov Dra Karla Hujera na oslavě Dělnického dne v Plzeňském parku v Chicagu, dne 3. záři 1939. Vstupujeme do ni, měsiců a snad i roku světodějných události. Jak kdysi Victor Hugo, který nese název otce francouzské revoluce tuto defi- noval, můžeme i vaiku označiti jako krutost a přisnost pokoroku, který se bez ni néttdy neobejde. Je smut- ně, je bolestne, že člověk nevyrostl do té miry slušnosti, aby své záleži- tosti vyrovnal bez války, bez kruto- sti a našili, ale slovy jednoho har- vardského filosofa můžeme take n- ci, že valka je těžká dan, kterou platime za to, abychom se stali kul- turnější. Proč? Poněvadž ranami a bolestmi půjdeme do sebe a v te no- vé neznámé zahradě míru zjevíme nového člověka, člověka s hlubším pochopením pro spravedlnost a pra- j vo všech iidi a národů. V ta^c vážných chvilich je na nás, abychom správně uplatnili cestu zásad a moudrosti ušlechtilých představitelů lidstva, jakým v na- šem národě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x