ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 April 1899

A TE :XAS 0 POST] EN. 4 y LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 160. Austin, Texas, Torsdagen den 20 April 1899. Vol. IV. No- 16 Är jag därhemma glömd? son helst! Waco tar brorparten af —— premierna. Detta hör vara den sta- dens svenska befolkning en orsak till stolthet. Nu midsommarstund är när Och tyst* stjärnor blänka I rymdens vida famn; Nu midnattsstund är när. Vid lampans matta sken Jag börjar svärmiskt tänka Pil iflngt försvunnen tid Bland björkar och sytén. Nu väras det 1 Nord, Och sippor, blå och blyga, Slä sina ögon opp Ur varm och fuktig jord. Omkrlnjr mitt barndomshem Mildt väst..nfläktar sm yga Och hviska: det är vår. Hur väl jag minnes dem! Ivrlng kyrkans höga torn Nu svartblå svalor sväfva Och bygga sina bon, Där Herren bott och bor; Och vid dess fot jag ser— Mitt hjärta, s>\ ej bäfva!— En liten grönklädd graf, . 0 du, min mor, min mor! Se friad bölja hur Hon uti sol^laus leker Och brusar utaf fröjd Vid kyrkogårdens mur. Dig, b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 April 1899

E H CREUTZFELDT. [(Publik vägskål.) 501 östra Gte jrat., Austin, Tex Handlar med säd, mjöl och gryn (Utsädesfrö en specialitet.) SVERIGE. Stockholm. Båda kamrarne ha bifallit för- slaget om upptagandet af ett stats- lan på 25 millioner kr. för att af- hjälpa landets brist pa utländska valutor. —"Le Figaro" omtalar, att ko- nung Oscar mött en af sina slag- tingar, S. Bernadotte, som är lito- jrrafisk arbetare i Bordeaux. Kör ofrigt, säger tidningen, uppenbara sig för hvarje gång kung Oscar besöker dessa trakter allt flere fal- ska slägtingar till majestätet. —Kronprinsen har öfverlemnat en summa af 150 kr. till national- goodtemplarlogerua "Hvita bane- ret", "Berzelius", "Benjamin Franklin" och "Brodersbandet" gemensamma bygnadsfond. —Soc. Dem. pastär, att de norrländska sägverksägarne haft möte i hufvudstaden, därvid man uttalat sig för att efter sin upp fattning erkänna föreningsrätten samt att besvara en sträjk på en punkt med en allmän lockout, och för krigskostnaderna i detta fä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 April 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 20 APRIL 1899. FRÅN ALLMÄNHETEN. U 1 1 WACO-BREF. Waco, Tex., den 3 apr. 1899. Ärade red. af Texas Posten! Ja, nu har påsken, vårens förpost åter varit här, och hvilka minnen frambringar den ej från fordna barnsliga, men lyckliga dagar, då vi njöto vårt sorgfria väsen och skrämde påskkäringarne j med påskeldar och påsksmällar! Men nu är det slut med den poesi- en; lifvets strider hafva bortjagat den, och vi fästa oss föga vid om äggen äro målade eller omålade. Dock står den lilla hyddan vid skogsbrynet ännu för vår syn, där de gamle vänta att få höra något från sina barn på andra sidan Atlanten, fast ofta förgäf ves. Ack, huru många gånger hafva vi ej framkallat bekymmer öfver deras hufvud med vår liknöjdhet! Som äggen haft en strykande åtgång här i påsk, är det att hop- pas det M. F. kröp ut ur det där ägget före påsk, ty det har nog gått med de andra, och 0111 endast de färgade skalen äro kvar nu, så är prinslifvet ej mycket vardt. Den 30...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 April 1899

TEXAS POSTEN AtSTIN, TE>AS, TORSDAGEN DEN 30 APRIL 1899 VEXA8P0STEN. Nyhet* och Annon ' Jning för Sven- •karne i Amerika. TEXAS POSTEN (THE TEXAS POST.) PublUhed every week, in Auitln, Tei\hm. bi the Bwbdibh Ambkicah Fublibbivo Co. only swedlsb paper In T®**-;. Hit advertlMinK medium to reacb thli CI ,*• r cltlien*. i. M. OJKKllOLM, EullOr. BS. J. K*af* Manager. Otto Knai-h R-geageni. ooooqoooooqoooocccqoooqcxxxx>cxx>ooo^c-occc<xx Entered at the post oflice ir Austin. "exas as second-class mail matter. Pren wmerat lons-pris: Ett år, förskottsbetalning, - - *1.00. Ett år, pil kredit, ----- $150. Ett hälft år, förskottsbetalning, — Mf. Elt halft flr, p*. kre.ht, - - - — "35 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar t förskon och penningar böra sunda"- medelst "I'o •tal Note", "Mon y Orders" ellt rl 2 c>-nt> frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 110 Bett Ninth St. Autttn, Texrni. Ad vertialng Ratea. Op larger advertisements råtes will be made on appl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 April 1899

«y TEXAS POSTEN, AU5T1N, TEXAS, TORSDAGEN DEN ao APRIL 1899. V /\ V /% * Wm. von ROSENBERG, Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas. (F. d. häradsdomare 1 Travis härad.) AMERIKANSKA NYHETER. m öfi vesterdt. Seattle den 7 april. Emigratio- nen från de östra staterna ut till vestkusten börjar antaga storarta- de proportioner. Den 5 dennes afeingo från St. Paul omkring 1,000 hemsökare, hvaraf största delen åmna köpa land och bosätta sig här i-Washington. jDr C. A. Swe son till östern. Chicago den 12 apr. Dr Carl Swenson gjorde oss i går ett ha- stigt besök på väg till östern, där herr doktorn skall bålla föredrag i Jamestown, New York, Brooklyn och New Britain. Han återkom- mer nästa vecka och torde stanna öfver och vara med om den "soci- able" Bethani-studenterna här i staden arrangera. •En hvet ering bland farmare. Wichita, Kan., den 9 apr. En mängd jordbrukare inom staten ha samnmnslutit sig till en ring eller trust i -syfte att uppbringa priset på majhyete. Ringen skall ha Wichita...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 April 1899

i I t ( a <1 ri fi lil fd on VA da) soi) för bali ick< har att s slotl ord n fat ti, 5 kr. lörda man Ka- der e tydlit spelai uiimn Häl man si från y nom t vcnsti tiden i sina b svårt 1 mal. Hiir grosse ' trakter ut på si Då han ek for han em< ) TEXAS FOSTEN ALST1N, TE> AS, TORSDAQEN DEN 20 APRIL 1899. ANDRA DELEN. TJUGO ÅR I AMERIKA. x- El Paraiso. Forts. fr. föreg. nr. Sedan <len första ifvern*utt lyck- önska. sä.a artighet och framstäl- la frågor lugnat si?. delade sig sällskapet i små partier om två, tre, eller Here personer under vsin- tau att aftonmåltiden skulle till- redas, för hvilket ändamål man såg negrer springa omkring i ele- ganta drägter men som vanligt barfota och med ett stort halshand af järn och stål liksom ett hund- halsband kring halsen. De huro präktiga silfvei skålar, fylda med ananas och bananer, fikon, sapotillas, granatillas, bu teljer med rosoli, enbärsbränvin, spanska |och portugisiska viner, (skorpor af pau- och maniocamjöl, förgylda fat fu...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 April 1899

v v \k 9 [I a IS s Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. 1 EXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, ONSDAQEN DEN 20 APRIL 1899. .=• (Forts. fr. föreg. n:o.) Ja,-hvarför icke'/—inympa sig själf i stammen,för att skjuta upp i samma krona och bada sin hjässa i samma flod åf ljus. Men hvar tinna detta stöd? livar denne man, vid hvars sida hon kunde, icke vetegera blott,utan lefva, i detta ords fullaste bemärkelse? Denne man, som,i samma ögonblick hon räckte honom sin hand, sam- mansmälte med henne i samma själ, samma vilja, tillit och hopp? Hade hon väl förmärkt minsta till- stymmelse till en sådan uti salongernas kvafva luft, bland balernas andelösa pjoller! Nej, icke där. Och ändå trodde hon sig ha funnit honom, men hvar Hon tryckte handen mot sitt bröst, och blygsamt framhvis<ade läpparne något, som länge förvarats i barnets och jungfruns hjärta. Hon hörde samma röst, till hvilken hon under sitt förflutna lif vant sig att lyssna, därvid hon städse trott sig höra vi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 April 1899

v 8 TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 20 APRIL 1899. CARL MAYER, Urmakare & Juve. lerare, 618 Ccnsrr. Ave., har det bii«ta 1 a..-.'" r>cb sft jt-r billiar t. önskar e<1' r handel. Tillfre Is- tilI.-Uesara:ier «. W. R Simcock, Tandläkare. 0201 Cotigr. Ave., Itoom one, Austin, Texas. / AbSTIN. Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. □ The Battle of Flowers. Ett stort antul af Austinbor vilja i morgon resa till San Antonio för att deltaga i festligheterna. En ny sändning af medvurst x;h god ost inkommen till Dken dl Wallino. "On Again"April 30,The Katy Flyer. Rymlingar. Två förrymda fån- gar från Williamson county om- håndertogs härstädes för liden måndag, och blifva återsända till Georgetown. Penningar utlänas på ur och juveler hos Aubtin Jewblkv and Loan Co. Legislaturen. Dar har ej blif- vit en knif dragen eller pistol riktad, ej heller någon lögn utslun- gad under de sednare dagarne upp i legislaturen. Detta är bemär- kansvärdt. Nyaste sortens modevaro...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 April 1899

% TEXAS POSTEN. V ♦ V1 LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR ^VENSKARNE I AMERIKA. 4 de Årg. Löp. No. 167. Austin, Texas, Torsdagen den 27 April 1899. Vol. IV. No 11 / ir' -\ Hvad jag älskar. Dig brusaude ont? f' d, Bom fram mellan klipporna kväller Och växer om våren och sväller Af kraft och mod, Du dunkélt drömmande, DipsjäH förglömmandp, När rramät atl gä det gäller Med friska'böljeslag— Dig älskar jag! Jag älskar dig, du-sunda kraft, I fattiga bygderna buren, Bom endast, den fria naturen Till moder haft. Som sl&r pä fötterna 'Och fäster rötterna I minsta reinna på muren, Och som i kamp som lek Än aldrig svek. Jag älskar de® varma.glöd, Som brinner hos allt det ung I glädjen, i dagens tunga, I lif och död— Pfi drömmar timrande, 1 so'glans skimiande, Med panna, med svärd, med tung*, Med mäjselns skaparkraft, Med färgers saft. Jag älskar den djärfva lust, Som flyger med egna vingar, Lik örnen, I vida ringat. Mot okänd kust, Och aldrie svikande— När u ålet vikande Till ständiga mö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 April 1899

TCV A C DACTHki A l > / Vi • nrim« * TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 27 APRIL 1899. v H CREU7ZFELDT. '(Publik vågakål.) 501 östra 6te gat., Austin, Tex. Handlar med säd, mjöl och gryn. (Utsädeafrö en specialitet.) 5VERIQE. Stockholm. . "-Sverige* järuvagsinannaföre ning har årsmöte i Örebro den lil- 21 augusti. —I början af maj afreser docen- ten Otto Nordenskiöld ånyo till Klondyke, där han kvarstannar öfver sommaren. —Sveriges folkskollärareföre- ning räknade vid 18! ! års slut 5,! 10 medlemmar, fördelade i '217 kretsar. Vid näst föregående års lut var antalet medlemmar 5,628 Och antalet kretsar 210. Under året ha i förening inträdt 12 nya kretsar. —Svensk öfveringeniör vid För- renta Staternas fyrväsen.—Inge- niör Karl Follin,till börden Stock- holmare och bosatt i Boston som konsulterande ingeniör, har bland 89 sökande utsetts till öfveringe- niör vid För. Staternas fyr- och båkväsen med station i New York. —Minnen från grekisk-turkiska kriget.—ltiddarkorset af grek...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 April 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS. TORSDAGEN DEN a7 APRIL 1899. Y K \ Bilder ur verkligheten, AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Fort«. fr. föres:. n:o.) Järnkrämaren. Min principal, hyrkusken vid R&da bodarna, dog och åkte till grafven efter egna hästar, men husbon- detömmarna förblefvo oförändrndt i enkans vana hand. Hon var en mycket amper kvinna.en fasa för både drängar och pigor, ty den af dem,som icke jämt stod på tå för henne, stälde hon ofta med egen hand på hufvudet. Hade skrapan i stallet varit i lika fli- tig rörelse som vår matmors hand, så skulle våra hä- star bestänult ha glänst som l'h<ebi spann. Också var det blott glansen sotn fattades dem, ty, liksom Ph<jeebi fålars, bestod för det mesta deras foder af luft och solsken. Hafren för dem, liksom plättarna för mig. kom blott livar söndag i fråga. Under de första månaderna efter mannens död gaf hon mig de ljufvaste blickar, det bästa javakaffe och plättrar till och med om hvardagarne; men som jag allt för m...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 April 1899

T TEXAS POSTEN AUSTtN. TE>*S, TORSDAOEN DEN vj APRIL VEXASPOSTEN. Wyheta och Annon * ining 8ven" ■kame i Amerika. TEXAS POSTEN. iTHK TICXAS POS T.) Publlabed e*er* week, ni? b* tbe 8w1dibh Ambkicah Pcbliohiik ite only wedUh uaper ln Tex «, *n<| advertlhlun medium to reacb thU cla t citlstfm im. Ojbkhoi.m, ... E0:ior . J. Manier oito knai-e r>' fäg«*nl aoeeooooooooooo3oeoooc<>ooceoooe<x>ecoec< o6c Entered at the post office ir Austin, Texas as second-class mail mätter. Prenumerations-pris s JEu ftr, förskottsbetalning, - - 11.W'. Eit fir, pÄ kredit. ----- 1 50. Ett hälft år, förskottsbetalning, — 00. Ett hälft fir, päl kreJlt, - - - - 15 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott och penningar böra siimlas medelst Po ■tal Note", "Mon y Orders" elleri 2-cent- frimärken under adress. TEXAS POSTEN", UO Kast Ninth St. Auitiri, Texas. Adv«rtlsing Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application Kn nordan mod vinter kyla ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 April 1899

$ l) v A Wm. von ROSENBfcÄö, Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas, d. häradsdomare i Travis härad.) <F. AMERIKANSKA NYHETER. [Skarlakan 'eber och difteri. Chicago den 19 april. Skarla k*nsfeber och difteri gå här i staden. Mer än 100 fall inrappor- terade till helsovården under gångna veckan. Gasolinexplosion. Austin, 111. den 17 april. Mrs Henrey Johansen å 5005 Cedar st. i Austin blef lifsfarligt bränd i måndags morse af en gasolinexplo- sion i köks kaminen. Dessa hem- ska olyckor med'gasolinkök ha nu börjat igen. De som använda des- sa lifsfarliga kök kunna ej vara nog försigtiga att handtera dem. Flyttat till Lindsborg. Marquette Kans., den 19 apr. Mrs Nyquist jämte söner har flyttat till Lindsborg. Mr (lust Nyquist, som under senare år på tillfredställande sätt skött lärare syssla här i granskapet, ämnar fortsätta sina studier vid Bethany. Han tillönskas framgång och glädje uti sitt arbete Guld frAn Alaska. Seattle, den 14 april. Ångaren Farallon, som anlände till Seattl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 April 1899

* TEXAS POSTEN AUSTIN. TEXAS, TORSDAGEN DEN 37 APRIL 1899- l *** T 1 K i o- B £ E E 8 o •' r ANDRA DELEN. TJUQO AR 1 AMERIKA. x- El Paraiso. Forts. fr. föreg. nr. Emellertid hade blixten gått för- bi punta di \laya och inlopp med hvalda segel i bugten nedanför . el Paraitso. Från den dag, då vi lemnade fartyget, hade ingenting af vigt tilldragit sig om bord. Carlo hade fört fartyget, alldenstund kaptenen fortfarande var sjuk, ehuru han dag för dag befann sig båttre. Då han vid nattens inbrott fått Cuba i Så snart båten lagt till land, spridde sig genast underrättelsen att Blixten var helt och hållet smittad af gula febern. Stumma och förvirrade återvände gästerna i största hast till el Paraiso. lleni- ta Injfann sig i ett tillstånd af för- färlig ungest och kunde med möda åter ha! la tårarna. Kyktet talade om ett olycksöde, en j>estsmitta, mot hvilken äfven de allvarsammaste försigtighets- mått skulle bli vanmäktiga, och i hela kolonien ansågs Blixten själf ett olycksotfer, för e...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 April 1899

,1 t X W. A. ACHILLES, 16 & Lavaca gatorna, Austin, Tex. Grocerter, frukt, hö, småsäd ooh foder till billigaste prlser;köper ved och farm- produkter. önskar uti f& eder handel. 'Phont: 394. EXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, ONSDAQEN DEN J7 APRIL 1899. FRAN ALLMÄNHETEN, Da! las-poesi. Intaget på begäran. Nu har ni l&U biografi Af våra fruar här. Därefter kommer poesi För tärnorna här är'. Men allt hvad nu kari sägas Om v5ra flickor visst Det är, de äro fria < Som fågeln uppå kvist. Nog kan väl hända sorgen Dem också tager fatt, D4 de en päng vid borgen Sin ur.gdomstjd är kvitt. Det säaes a<l fru E. V. Blef sjuk af utslag, men Det var ett rysligt felsteg, Ty frun var H Hon biifvlt sjuk af något Som ingen än förstår. Det var väl någon slags la-grlpp. Som kvinnor ofta får. Och våra många ungherrar, Dem känner icke jag. Det kanske flns en bättre skald, Som denna äran har. Här också blef ett bullar I Dallasstora, granna stad, « När E. V. slog upp sina ruller Uppå ett pappersbl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 April 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 27 APRIL 1899. CARL MAYER, Urmakare & Juv«?. lerare, Ö18 Ccntr. A ve., har det bä«ia lager <>ch >ä jer billigt. önskar ed* r handel. TUlfre Is- ■tällelse garanteras. W. R Simcock, Tandläkare, 62Ci Congr. Ave., Iloom one, Austin, Texas. Wm. W. OTTO, Urmakare och Ju- veleraie Reperationer eo specialitet. feW Cong, Ave. 1. C. Granberry, Advokat, Au*tln, Texas. Referens: O. E Öländer AUSTIN. Profnummer af Texas Posten Andes fritt pä begäran. Mr Theodor Low, afreste till New York förliden torsdag i och for affärer. Mr L. ainnnr att blifva Itorta en fyra månader, kommer äfven att taga en lusttur till gamla landet under sin borta- varo. En ny sändning af medvurst och god ost inkommen till Dken Sl Wallinu. "On Again"April 30,The Katy Flyer. En vacker och dyrbar precent, 'City marshal" Thorp, blef förli- den lördags afton af trogna gamla vänner förärad en utmärkt vacker medalj; Medaljen var tillverkad af juvelerare ,1. A. Bahn, och är ga...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 May 1899

J , 1 v v v /N fl v TEXAS POSTEN. V LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4 de Årg. Löp. No. 168. Austin, Texas, Torsdagen den 4 Haj 1890. Kanhända de dock gjordt illa. Det var på grönskande näset Det var p& den ljufliga strand. I blommiga, doftande gräset, Där sutto de hand i band. De gladdes åt vaggande säden, Åt sorlande böljornas g&ng. De hörde på fåglarnes kväden Och susande vindens sånfc. Om kärlek så öm och så trogen Beständigt de talade då; När dufvorna kysstes i skogen, De båda kysstes också. De tänkte väl bo och bygga, Som fåglarne små bygga bo. De sutto bland blomstern så trygga, De svuro hvarann sin tro. De tänkte kanhända att lefva, Som leende blommorna små, De där hvarken sy eller väfva, Men äro klädda ändå. De trodde väl llfvet blott vara En lek i en rosengård, Med sommar'11 och kärleken bara Och ingen vinterdrg hård. Men just 1 den ljufvaste stunden, Då hjärtat som häftigast slog, En Isande fläkt genom lunden Och fram mellan blomstren dtog...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 May 1899

« .. TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 4 HAJ 1899. ■IH1CREU7ZFELDT. HW J('ublik vågskål.) 501 östra 6te gat., Austin Tex Handlar med säd, n jöl (ib g 1\ (Utsädesfrö en specialitet.) SVERIGE. htifvud (illstaf Ii 11 fv lid- Stockholm Svenska frimarken till "petrole untkuugen."—I dagarna har en härvarande frimärkshandlare til en i New York afsiindt en större, utvald samling gamla svenska fri märken, hvilka bestalts af den be- kante petroleumkungen och mång- millionären Kockefäller i Chicago, som lär äga en af de värdefullaste frimärkssamlingar i Förenta Sta- terna. —Den 11 april afled i staden hofpredikanten Emanuel Beskow, en af stadens mest bekante och omtyck- te själasörjare. —Tomma fångvagnar.—Såsom något anmärkningsvärdt kan, sä- ger en meddelare till Stockholms- tidn., nämnas att tågen söderut den 4 April medförde helt och hål- let tomma fångvagnar. Detta har ickehändt någon gånsr förr på 30 år. —Konungaparets resor.—Drott- ningen af Sverige-Norge anlände till Wiebaden de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 May 1899

TEXAS POSTEN. AU5TIN, TEXAS. TORSDAQEN DEN 4 riAJ 1899. NK /\ 'V V /\ Bilder ur verkligheten. AT AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. förec;. n:o.) 4'Med största nöje skulle af ven jag skrifva under," förklarade denne; "inen som jag inte är fordringsä- gare i denna massa, så är mitt namn fullkomligen öfverilödigt." "Hvad! Herrn är inte fordringsägare?" ropade om hvarandra de rätte fordringsägarne, resande sig upp från ( ordet; "herrn är inte fordringsägare, och ändå ger herrn sig till att taga del i öfverläggningen samt till och med förestafva beslutet! Är herrn ga len! Hvad vill det här säga! Herrn har iu inte med massan att göra!" "Det är möjligt, att den stackars skomakaren köpt af mig på kredit ett hälft dussin klackjärn," menade Ek; "men det tänker jag visst inte bevaka. Jag sål- de en gång tolf hela stift åt en präst och kräfde inte honom för det. God natt nu, mine herrar, och ån- gren aldrig en god gerning! Ty hvad på jorden du förlorar, Du sjufaldt får i hlmme...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 4 May 1899

I r T TEXAS POSTEN ALSTIN, TEXAS, TORSOAUEN DEN 4 HAJ 1899- i I EX AS POSTEN. VyheU och Annons* Ining för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Publlsbed ev«*ry week, ln Austln, b the SWBDIBH AmKRICAW PDBL18H1SO Co. TOe only swedlhh yaper ln Texaj , and t^e eest advertlslng roealufia to reacb tbls o!a s f cltliens. J. M. Ojekholm, ....Ed i tor. M. J. Manager. Otto Reseagent. ^ooor>yyyyocoor/y>ocooooooc>yy^ocr^y^AcccKr^ Entered at the post office in Aust in Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ftr, förskottsbetalning, - - *100. Ett år, pä kredit, - - - - - 50- Ett hälft är, förskottsbetalning, - - 60. Ett hälft Ar, pä kre.llt, - - - - 'o. Ett är till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iir betalbar 1 lorskott och penningar böra sändas medelst Po- tta! Note", "Mon y Orcers" elleri 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN. HO E11U Ninth St. Autlin, Texan. Advertislng Råtes. Op largcr advertisements råtes will be made on application....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x