ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1908

2 ^ Prapory, odznaky, šerpy, | ® ^ m / _ -_w X UTTT ^ j|j nejvýhodněji lze objednati u největší české firmy toho druhu jjjj ^ .A .2^^- ■ *"lC M, Ji"^A nejvýhodněji lze objednati u největší české firmy toho druhu v Americe, E. Bachman, S80 So. Centre Ave., Chteago, 111, Sta odporučeni předložíme Pište si pro náš 40 stránkový cenník, velkého formátu, jakož i pro hotové vzorky, které ochotné ku prohlednutí zasílám. Mám medaliony se znakem S.P.J.S.T. jakož 1 špendlíky na od znaky Č. Ř. K. J. T. Ovšem i znaky všech čelných jednot českých, slo- vanských a chorvatských. 1 -Svůj k svému!-* Krajané, objednávejte všecky svoje potřeby pro dům a ho- spodářství u jediného českého zasilatelského velkozávodu v Americe, kterým jest U. S. Mail Order House VSechno naše zboii jest za- ručeno jako zboží nejlepií jakosti a ceny jeho jsou vel- koobchodní. Prémiový kupon dáme s každou objednávkou. Tisíce pochvalnýoh uznáni má- ravporuč®. Zd« J«dnoz nioh: "CtSní pánové: Dali fste ai se mnou zntinou práol. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1908

z II. státního sjezdu — zástupců — Rolnického Vzájemní Ochranného Spolku v Texas i odbývaného v LaGrunge, Fnyette eounty, Texas, dne 20. a 21. července l!)08. PROTOKOL I. Frrní whSzc druhého sjezdu R. V. 0. S. r LaGrauge, Texas, r [Anilí li dne 20.íerrence IliOH. Schůzi zahájil předseda Ú. S. V J. F. Kříštek, v io hodin ráno. U- vítal přítomné vyslance krátkou řečí, načež byl jím jmenován výbor k prozkoumání pověřujících listin vyslanců z následujících pánů. Jos. Dušek, J. P. Nedbálek, F. c) Čtení protokolu. d) Čtení dopisů. e) Zprávy výborů. f) Nedokončené jednání. g) Volné návrhy. 2 Žádnému zástupci není dovo- leno mluvili o návrhu déle jak io minut. Podruhé nebudiž mu slo- vo uděleno, pokud by se jiní o slo- vo hlásili. Po třetí o témž návrhu I mluviti není dovoleno, leč se svole. Šhindler. Výbor shledal povářu-j nim sjezdu. Vysloužili úřadníci, jící listiny vyslanců v úplném, po sjezdu přítomní*. mají právo k po- řádku, načež přikročeno ku čtení jmen vyslanců a shledáno, že jsou...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1908

OBZOR ROČNÍK XVIII. HALLETSVILLE, TEXAS, 1. ZÁŘI 1008. •> ČÍSLO 3 ě fy ě * Hospodářské školy a hospodář- ské vzděláni. Pak li hospodářství má se udr- žeti v stálém rozkvětu, pak-li mají naše prérie stále skýtati hojnost výživy pro hladovící, musí se dbá- ti dvou věcí. Přední je zapotřebí, aby synové a dcery rolníků se vzdělávali ve směru hospodářském aby se z nich stali hospodáři a ho- spodyně inteligentní, kteří dove- dou hospodařili s nejvčtším mož- ným výdělkem. Druhou věcí jest peěovat o stálé udržování našich zkušebilích stanic, kteréž bývají z pravidla ve spojení s hospodářský- mi školami, ve stálé činnosti, aby řešily záhady dosud nepoznané a zkoušely a posuzovaly podstatu fakt domuěle odůvodněných. — Účelem zkušebních stanic je lušti- li záhady a přesvčdčovati se o pod- statnosti fakt na pohled známých; účelem pak škol jest vštěpovat! po- sluchačům nauky za pravé uzna- ných a osvědčených. Vláda našeho Soustátí byla far- mářům vždy příznivou. Zákonem Morrillovým, přijatým ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1908

Obzor Hospodářský. Časopis vlnovaný rolnictví, tahrad- nictvl, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvím. Vysílili I. « IB. každého mísíce. Předplatné ročně 60 ctů. Zulll se Jel předplatiteli*! Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. Jak se získávají členové. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticullural Jo.i lintheBohemianlanguage ;n lite iouth. MM semimoiitlily tiy F. FaDiao. Advertising rates on application Enttred as second-class matter in thc Hallettsville, Texas, post - office Bratrství poskytuje nejlepšt pro- tekci proti nejistotě života. Važte si dobrých spolkových řadúíků a špatných při volbě hleďte zbaviti. ú- Kdo nezískal Jednotě ani jedi- ného nového člena, tomu neleží na srdci ani jeho vlastní zájem. Orgán Jednoty má mezi jiným býti též učitelem členstva. A po něvadi většina členstva má mylné náhledy o pojišťování na život tato nevědomost musí býti překo- nána, psali jsme, ponaučovali jasnými důkazy odůvodnili, že jen ve správném rozdělení pla...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1908

POMNÍK. 0 f } > N apsal N. A. Lejkin. Přel. J. Unieitig. Do obchodu s pomníky vchází, převalujíc se s nohy na nohu, ob- stárli a slabá kupcová v koberco- vém oděvu a s hedvábným Šátkem na hlavě. Uši, vystupující na šá tek, byly zavázány bílým kapes- níkem. Ji provází stařena v čer- ném soukeném šatě. Hlava byla obvázana též šátkem s cípy v za- du. V ruce nesla váěek na žen- ské ruční práce. Je vítá kupecký mládenec. "Ulil" hovoří kupcová. "Jsem všecka zmučena. Dovolte mi sed- nouti." "Sedněte, matičko, Vasilio Sa- veljevno, sedněte sem na tuto la- vičku," šukala kolem ní stařena. Kupcová usedla. "Jsem unavena, nadobro una- vena!" pokračuje. "Paty mně svrbí, v očích dělají se mžitky, kolena se třesou, srdce takřka ne- bije. "Co poroučíte, milostivá pani?" tázavě naklonil se k ní mládenec, opíraje se jednou rukou o stůl. "Ale počkej, hochu! Co tak na duši naléháš? Dej jí oddechnouti si!" domlouvá mu stařena. "Při šli jsme do obchodu s pomníky, te- dy, to se ví, jtseterového břicha ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1908

Tnylor, 16. srpna. — Do řádu Praha, čís. 29., uvedeni byli v srp- nové schůzi Jan J. Janota a Emil Veselka. Náš řád pokračii)e, neb čítá 56 členů a 17 členkyň. Chy- bou ale je, že žádný nedbá navště- vovat schůze a placeni měsíčních poplatků úplně zapomíná. Stává se, že se nás sejde ve schůzi 7—8, právě že můžeme zahájit schůzi a nutné záležitosti vyřídit, ostatní se odkládá z jedné schůze do druhé a tak dále, takže nadešla čtvrtletní schůze a mnoho na ní dluhují a aut za dobré neuznají do schůze přijít. Sbírání bavlny je teď v plném proudu, tak každý bude mít pení- ze, by řádové poplatky zaplatil. Právě na měsíc září nám připa- dá důležitá záležitost, ku které |e nutná přítomnost veškerého člen- ítva; pak nemíní řád déle žádné mu čekat a bude přísně dle stahov se řlditi. Doufám, že bratři do příští schůze půjdou a svým po- vinnostem zadost učiní. Jos. Nedbálek, taj. East Bernard, 17. srpna. — Řád Bratři Svornosti, čís. 60., se usnesl pořádat velkolepou slav- nost dne 8. září t. r.,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1908

o m V ■ | Prapory, odznaky, šerpy, | nejvýhodněji lze objednati u největšf české firmy toho druhu « v Americe, 1 E. Bachman, 580 So. Centre Ave., Chicago, III. Sta odporučeni předložíme Pište si pro náš 40 stránkový cenník, velkého formátu, jakož i pro hotové vzorky, které ochotné ku prohlednutí zasílám. Mám medaliony se znakem S.P.J.S.T. j?.kož 1 špendlíky na od znaky Č. Ř. K. ]. T. Ovšem i znaky všech čelných jednot českých, slo- vanských a chorvatských. •<4 lilistG-li éo, lite, aWe dostali, oč žáláti. ŽÉilt vžfly SEVEBOVY LÉIY a Ml jÉMI Ptáte-li se o # NEJLEPŠÍ LÉK PROTI MALARII -—- a nedostanete Severovu Febrokuru, 1 nedostáváte ten nejlepší a budete sklamáni. První třídy řeznický obchod, John Rothschmidt majitel, HALLI5TT8VILLE, TEXAS. ČERSTVÉ 111H8O vždy v zásobo, jakož i uzonky, roisllíné uzenářské pochoutky vlantni výroby 11 vůbec veSkcró zboží do oboru toho spadajioi. Barbecue každý den. Ceny levné a obsluha tádná. Obchod na starém mistfi. V nodčli otevřeno ráno do O hod...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1908

Hořké tíiio. Tuto uvádíme několik zpňsobft výroby hořkého vina, jei po do- micku dá se lacino upraviti. Ku výrobě vln žaludkových upo- třebuje se ponejvíce těžkých, na alkohol a cukr bohatých vin. Při tom se má pomocí koňaku obsah lihový ai na ij—jo % zvýšili. Trpká, tříslovinu obsahující vína se ku výrobě naprosto nehodí. Víno chínové jest z hořkých nej- ' oblíbenější a vyrábí se takto: i díl (dle váhy) gelatiny rozpustí v d. vody a smíchá se s iooo d. vína. To močí se po 8 dní. Na to se k tomu přidá 50 d. cukru. 'Pak po postaví se na 8—14 dní do chlad ného místa a scedí se plstí neb fil- trovacím papírem. Víno pelyBkové upravuje se tak to: 3 díly sušené nati pelyňkové, železným, hrubým sítem přeseté, 20 dílů cukru, kůru z jednoho po- meranče, 2 díly líhu nebo kuiiaku močí se s 1 kvartem převařeného a a vychladlého bílého vína po 3 dny v nádobě se širokým krkem. Pak se sctdí a zbytek pevných látek vylisuje. Jiné hořké vino z bylin upravuje se takto; 30 dílů kořene neb nati bodláku ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1908

OB Z ROČNlK XVIII. HALLET9VILLE, TEXAS 1G. ZÁftf 1908. ČÍSLO 4. *> $ Kterak se siřilo pěstováni brambor. Nejvýznamněji! potravinou dnes jsou brambory, které v zemích če- ských staly se opravdu druhým chlebem. Těžko !ze si představi- ti dnes jídelní lístek venkovský bez brambor a stejně těžko možno říci, čím by se mohly brambory nahra- diti, aby to jiné, svou výživností, ale hlavně lácí se vyrovnalo zemá- ku. Dnes, kdy brambor tak jest rozšířen, velmi nesnadno chápeme, proč brambor z počátku byl v opo- vržení a proč požíván byl s odpo- rem a nechutí. — Za brambor děkujeme Americe a je to také nejcennčjší dar, který nám země, Krištofem Kolumbem objevená, poskytla. Dosud však není s určitostí zjištěno, z které části Ameriky byly do Evropy při- vezeny — snad to byly krajiny ny- nější repubiiky peruánské, nebo chilské — a neví se také, kdo prvý brambory přivezl. Všeobecně se zásluha ta přičítá Františku Dra- keovi, zes. r. 1596, slavnému ná- mořníku anglickému, ale prvenství osobuji s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1908

■ 1.1 >. > I lh ■ Caldwell, 6. záři. — Kdyi ín- kdo z našeho ládu Nový Tábor, iís. 17., nic do našeho milého Ob- zoru nepíše, tak aspoň já něiaké zprávy od nás oaplši, aby btatťi a sestry nemyslili, že jsme zde uschli aí by to nebylo nic divného pH ta' kovém horku a suchém počasí jaké zde právé máme, zvláště co nastal misie záfí. V tervenci a srpnu nám tu občas za pršelo a zas slunce pálilo, a to velice uškodilo bavlné. V našem okolí pfr Tunia hude ba- vlny méně než loni, neb ji škodí pilousi. Též nám zde letos tádi bolcové housenky a nadělaly hodně škody; ještě dobře že aspoň kuku- 1 říci máme zde dosti dobrou, tak si vykrmíme nějakého toho vepříka a nebude tak zle. Musím se též zmínit, že jsme by li onehdy na besedě u pana Josefa Vondraše v Caldwell, bylo to po pri márních volbách. Pan Vondrašse ucházel za okresního tajemníka a byl dosti velkou většinou zvolen, tak to své zvoleni ten den oslavil. Pozval nej bližší své sousedy, s kterýmiž nám bylo mílo se sezná- mit, a při bc...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1908

Z Wmi tajemníte Hlaynllio Md ČÍ! Itozvrli nu úmrtí čís. 154. "V $ s. I.,. • í 30 Čís. 39-•• • *25 1, 3.. . •• 7 " 40... • 9 " J... •• 3 " 41... 4... .. 11 " 43... " S--- - 9 " 43... ,< 6 .. 24 " 44... . 6 II 7... .. 16 " 45 - • • • 13 II 8.. . 46 .. • 9 " 9... • • 34 " 47... . 21 " 10... ■ • 31 " 48... " 11... .. 15 " 49... • 15 " 13.. . .. 9 " 50... • 5 11 13... .. 17 " 51... • 19 ,, 14.. . .. 14 ?2... " 15 ■ • • ., 10 " Si-- •• 5 II l6. . . .. 13 54... .. 9 ,, 17... .. 44 " " ■T8 . . •• 3 " 56... .. 6 " 19... • • 25 " 57- • • 7 " 20. . . .. 32 " ,8... •• 7 " 31 . . •• 13 " 59- •• •• 5 " 33.. . •X '3 " .. 8 1, 23. .. .. 14 " •• 5 " 24.. ■ • 49 " 63... •• 3 " 25. .. .. 46 " 63... .. 6 " 26. . •• 4 " 64... .. 9 1, 27.. .. 18 " 65... .. 6 " 28 , .. 17 " 66... •• 3 " 29.. .. 17 " 67... .. 8 " 30- • •• 15 " 68... •• 15 ,1 31.. .. 11 " 69... •• 5 " 33.. 10 " 70... .. 9 " 33- ■ 71... •• 3 " 34" .. 8 " 73... •• 13 " 35- .'. 14 " 73... .. 4 " ,6.. 9 " 74... " 37- .. 8 " 75- •• 1 " 38.. 7...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1908

O b oř Hospodářský. časopis vinovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a pfíbutným odvltvím. Vjrokái< 1, • 1B. každého měsíce. Předplatné ročně 6octů. IuíU M tca předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hillettsville, Texas. •Obior Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian I anguage in the South. PrtMel semiraonttily by F, Fabian, Advertising rates on applicatíon. Rtitercd as srcůitd-cíass matter in the HallettsviHr, Trxas, post - office Při zasílání adresy udejte nám vždy jméno pošty, okresu a státu. Tvrditi o sobě: "Ji jsem příte- lem S.P.J.S.T." a zároveň agito- vat pro jinou Jednotu zní trochu ironicky. Plaťte své povinnosti k řádu správně. Jest to vaše povinnost, svatá povinnost k těm, kdož na vis závisí, tedy k vlastní rodině. Prospívání řádu a Jednoty jest možným pouze jen tehdy, když ú- řadníci řádoví konají bedlivě a svě- domitě povinnosti své. Každý řid, který mí takové úřadníký, po- kračuje zdárně. Pojišťování na ži...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1908

STARI MLÁDENCI. * A pak teprve matným odcházel ku svému bytu. - krokem Venelá historka od Jóiy Kratochllové- Učitel Rosol a řezník Dlask byli ti nejupřímnější přátelé. Pravá příčina jich Seznámení a té důvěr- nosti byla: Mládenectví. A totéž předsevzetí mři i řezník, který byl o nřkolik let mladší. Ne- chtěl nikterak zaměnili mládene- ctví za stav manželský — chraň pán Bftli — vždyť mu také nic ne- scházelo! Měl hezký baráček bez dluhů a obchod mu velmi dobře šel, an byl samojediným v městečku, dosti početném obyvatelstvem. / Arciť mnohdy pfece pociťoval nutnost poohlédnouti se po nějaké hospodyni, jen už k vňli živnosti, kterou byl nucen částečně do ci- zích rukou svěřiti. Ale zase hned utkvěla mu na mysli ta zlatá svo- boda, které by už více neměl! Zá- roveň i vzpomčl si na svého přítele Rosola, co by si ten počal bez něho. Vždyť sedávali denně u "mláde- neckého" stolu v hostinci "U Lo rencú" jen oni dva, a přece se vel- mi dobře bavili. ,Tam t^ké nejví- ce přilnuli k sobě. — Však...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1908

1 úřadovny tajemníka C. S. V. R. V. O. S. Ku konVi září t. r. tiude mnou zaslán všem spolkům R. V. O. S. výkaz, jak mnoho má každý spolek pojištěného majetku svých členů dne 21. zářit. r. Z toho majetku počínaje 20. září jest povinen kaž- -dý spolek zaplatit poplatek do zá- ložního fondu jak to přijal posled- ní sjezd, a sice v tom způsobu, že každý člen R. V. O. S. je povinen zaplatit z každých S100.00 jeho pojištěného majetku 10 centuv jednou ročně, a sice vždy v měsíci září. Ono ustanovení potrvá až do příštího sjezdu do roku 1913. Ony peníze na fond určené nebu- dou se posílat na státního tajem- níka, ale kaJdý spolek bude je 0- patrovati sám a následkěm toho bude zodpovědný za ony peníze ú řadovně Ú. S. výboru. Sjezd pří šti pak urči, co se má dále stáli v té věci K čemu má sloužiti záložní fond? Tento záložní fond má sloužili k tomu účelu, aby, když by se stal takový případ jako se stal za oné hrozné bouře roku 1900, kde by škoda na majetku členů obnášela přes dvě procenta, se...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1908

é o $ 0 V i o V #♦# * § Prapory, odznaky, šerpy, } 31 nejvýhodněji lze objednati u největší české firmy toho druh" v Americe, K. Bachman, 580 So. Centre Ave., Chicago, 111. Sto odporučeni předložíme Pište si prp náŠ4o stránkový cenník, velkého lormátu, jakož i pro hotové vzorky, které ochotně ku prohlednutí zasílám. Mám medaliony se znakem S.P.J.S.T. jakož i špendlíky na od znaky Č. Ř. K. J. T. Ovšem i znaky všech čelných jednot českých, slo- m vnských a chorvatských. První třídy řeznický obchod, f John Rothschmidt majitel, HALLKTTSV1LLE, TEXAS ČERSTVÉ n «6o vždy v zásobí, Jakož i uzenky, rozliCné uzenářsko pochoutky vlastní výroby a vňbee velkoré zboží do oboru toho Bpadajiul. Barbecue každý den. Ceny levné a obsluha řádná. Obchod na starém místř. V nedfill otevřeno ráno do B hod. Za kiiže platí neJvyfiSí tržní oeny. r I Kn I sve I spt r Svůj k svému !— Krajané, objednávejte všecky svoje potřeby pro dům a ho- spodářství u jediného českého zasílatelského velkozávodu v Americe, který...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1908

Kotf lyftaob konamoviní dřeva. Firma G. F. Lebioda v Bou- logni (Francie) dala si patentovat zpňsob konservováDÍ dřeva, který záleží v tom, že dříví motí se ve vodnatém roztoku formaldehydu a agar-agaru. Při tomto způsobu přichází formaldehyd v nerozpu stné sloučeniny, které vzdorují vSem ťitokňm zárodkfl a výtrusů bakterii a hub, usmrcují červy, hmyzy a jejich larvy, takže dříví nepodléhá rozkladu ani hnilobě. Sloučeniny ucpou všechny pory dřeva u:rozpustnou hmotou, >< níž formaldehyd je stejnoměrné rozdé len. Toto impregnování j*; účel níjší a levnější než napouštěni kreo šotem neb jinými dosud užívanými tekutinami. Osvědčuje seťzejmé- na pro dříví určené do zenií tropi- ckých, kde jak známo béfe« dtíví zkázu mikroorganismy. Notií ilnaS. Inženýři Maxim a Vickers se- strojili novou mitrailleusu, jež vy- střílí za čtvrt hodiny 6500 kulek. Strašlivá zbraň tato sestává z via stního děla a lafety. Celá zbraň váží 31.2 kg. tedy o 18 kg. méně, než nejlehčejši zbraně dosavádní toho ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1908

9 Ivk ROČNÍK XVIII. HALLETSVILLE, TKX^H, I. ŘÍJNA IV08. ČÍSLO 5. Vysýchání' bavlny — hniloba kořenů bavlníku. Hniloba kořenů bavlníkových je cizopásnou chorobou rostlinnou, o níž mnozí rolníci, bavlnu 'pěstující soudí, že velký vliv na ni má slože ní a povaha půdy. Než bedlivým pozorováním po dobu několika ro- ků, jakož i dotazy rolníky zodpo- vídanými, zjistili sedalo, že cho- roba tato se téměř na každé půdě ve větší neb menší míře vyskytuje. Pouze veleúrodné naplaveniny v nížinách řeky Brazos a Colcrado, jakož i v prérijních krajích golfi- ckých nemoc tato zřídka kdy se objevuje. Tak občas objeví se v okresích Washington, Fayette a Austin. Nejhůře však řádí v střed ním pásmu prérijním s hlubokou černou ornicí, jakož i v bezpro středním , sousedství pásma toho. Severní hranice zhoubného půso- bení její je Červená řeka (Red Ri ver), odkudž táhne se obvod její na východ až ku Paris, Tex., smě- rem pak jihozápadním ku San An- toniu a dále na zápasí. Západní- mi hranicemi její na seve...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1908

T'" Upomínka z výletu do Qalvestouu. Pii* Jan Schovajsa t B1eih!er*illf. Dne 29. srpna t. r. bratři Totr Mikeska, Jos. Sipták, Jan Jurčák, Jan Sipták a moje maličkost vsedli jsme v New Ulm o 3. hodině od- poledne do vlaku M K T., a plnoii parou ujížděli ke Cat Spring Po loha je v těchto místech porostlá ponejvíce zakrslými duby a cbra stím, což na bílém hlubokém písku lepší být nemňže. Za CatSpring má krajina již krásnějSí vzhled, je- nom že )e moc rovná a jak hodně prší, zůstane místy voda stát, ale úrody tam bylo vidět znamenité, zvlášlě bavlny. V Sealy přisedlo několik výletníků do vlaku, který ujížděl dále. touto rovinou k Brnok- shire. Zde byl pravý jarmark. Povozů jak když nabije; některý vůz měl boxu, některý jen kus, a viděl jsem dokonce i povo'., sesta- vený takto: předek z kočáru, zadek z vozu a místo pohodlného sedadla boxa. Též potah a postroj jeho svědčil o tqm, že majitel na pará- du nedrží. Domy obchodní tam jsou postaveny průčelím k trati. Vlak se hnul a unášel nás d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1908

% * §■ # z íéfij laimfta lani Slin s. p. j. s. T. Rozpočet na úmrtí čís. I5S., 156. a 157. Bratři a sestryl 155- Tímto se Vám oznamuje, že br. Jan Bohátod řádu Vesmír, tis. 61., ztmřel 17. září 1908, stár jsa 31 roků, na žaludeční nemoc. K Jednotě přistoupil 19*dubna 1908. Zaměstuáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 6040 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce Í1000, avšak tento rozvrh jest udělán jun na polovici, podíl to man- želčin. 156. Sestra Františka HubeBák od řádu Slovan, čís. 9., zemřela 21. září 1908, ve stáří 25 let, na černou Žloutenku. K Jt dnotě při- stoupila 12. list. 1905. Číslo certifikátu 4573 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce $1000. 157 Sestra Barbora Farek od řádu Hvězda Praporu, čís. 77., zemřela 22. září 1908, v stáří 35 let, na tyfus. K Jednotě přistoupila 4 -ledna 1903. Číslo certifikátu 1342 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce Í500. S bratrským pozdravem, J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Crlsp, 23. září. — V poslední schůzi řádu Enn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 October 1908

Obzor Hospodářský. Časopis vtnovaný rolnictví, zahrad nictvl, domácímu hospodářství a příbuzným odvřtvim. Vyohárí 1, a 15. každého měníce. Předplatné ročně........ 6o clft. Zašili se Jen přcdpIntitelAm Ailrtsa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language lil the South. Pntlisbed mmwMi tiy F. Fatiian Advertising rates on applicatinn. Pojišťováni na život. II. Rnterrd as second-class mattrr in the Hallettsviltr, Texas, post - ofiicc Bratři, buďme věrni sobě a naší Jednotě! Jen tím jí dodáme pra- vého lesku a vážnosti. Prokazuješ-li někomu dobrodiní, nechtěj tím lidské chvály ifískati, neboť němá ruka levá věděti, co pravá dává. Na prvním místě mějme v srdci náš Texas a pracujme o jeho po- vznešení. Že tak ěiníme, dokáže- me tím, když budeme pilně rozši- Fovati Slovanskou Podporující Jed- notu Státu Texas. Bratři, kteří žádají změnu adre sy na orgánu, musí nám vždy uda ti nejen starou a novou a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x