ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
AUSTRAALIA NAEL VÖIDAKSE REVALVEERIDA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

AUSTRAALIA NAEL VÕIDAKSE REVALVEERIDA. Austraalia valimiste tulemused on elustanud usku, et Austraalia naela väärtust võidakse tõsta samale tasemele Inglise . naelaga, ütleb Daily Mail'i majandusala toimetaja. Austraalia naela revalveerimine oleks paljude inglaste huvides, kes 011 investeerinud oma kapitali Aus traalias lootuses Austraalia raha väärtuse tõusu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"POLTERGEISTI" UUS TRIKK. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

" POLTERGEISTI" UUS TRIKK. Eelmises "Meie Kodu" numbris tõime teate salapäraste juhtumite üle ühes' Tarcutta ligidal asuvas farmis, kus koorelahutaja osad len dasid seletamatul kombel õhus ja kauge maa taha. Need nähtused tulevat omistada paljude arvates n.n. "poltergeistile" (kolistavale vaimule), kes on laialttuntüd tegur 'spiritistliKfkudjfes ringkondades. Hiljuti tõid Sydney lehed ära teate, mis näitab, et arvatav "pol tergeist" on võimeline hakkama saama isegi suuremate vägitükkide gä. Reedel, 16. detsembril s.a. len das pealt salapärasel kombel Mande maris Bowrali - ligidal ühe kuuri raske raudkatus tugeva möirgava liääle saatel. Sel ajal valitses abso luutne . tuulevaikus, isegi puulehed ei liikunud. Nimetatud kuurikatus oli soliidselt kinnitatud ja pidanud vastu tugevatele tormidele. Kui sellele nähtusele tõesti ei peaks leitama muud seletust kui "poltergeist," siis meieteada on see "poltergeistide" kuulsusrikkas aja loos suurim vägitegu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÜÜDISTATAKSE "MIGRANTE" NATSISMIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

SÜÜDISTATAKSE "MIG-RANTE" NATSISMIS. Austraalia võimudele 011 esitatud kaebusi, eriti juutide poolt, et im migrantide . seas olevat endiseid natse."} On kuuldud • immigrante hooplevat, - et nad kuulunud SS-i. Kellegi Melbourne'i rätsepa suhtes väidetakse, et ta olnud brutaalne ametnik ühes. Saksa kontsentratsi oonilaagris.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEADAANNE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

TEADAANNE. Käesolev number on "Meie Kodu" viimane number sel aastal. Järgmine number ilmub 12/ jaanuaril 1950. a. 28. detsembril 1949. ä. ja 5. jaanu aril1950. a. pole võimalik lehte välja anda trükikoja osalise sulge mise tõttu pühadevahea jaks. , ;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEATEID KODUMAALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

TEATEID KODUMAALT. —Tartumaal olevat lood nalvacl kartuligraafiku . täitmisega, nagui märgib "Rahva Hääl," Graafik pidi olema täidetud 1. oktoobriks, kuid paljud vallad polevat sel ajal kar tulivõtmisele veel asunudki. Kõige halvemad lood ses suhtes olevat Ahja ja\Kiidjärve valdades. — N. Eestis nõutakse järjekind lalt piima andmist, üle normi, mil leks on välja antud isegi "tähtis ja oluline määrus'." Nagu N. Eesti tele graafiagentuur teatab, toimuvat , selle määruse täitmine mõnes maa-! konnas väga nõrgalt. Viimasel ko hal olevat Võrumaa, kuid ka Jõhvir Hiiu ja Harjumaal ,polevat lugu. kuigi palju parem. Piima äräand^ ■ misele õhutamiseks pakutakse üle normi andjaile isegi lehmakooke: vastutasuks, kuna teised lõomapi dajäc^ nähtavasti neid ei saa. Kuid ka see ei näi palju aitavat, sest kurdetakse, et loomakasvatajad ei ole ikka veel õppinud hindama õlikoökide suurt väärtust.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Söetööstuses ei lühendata töötunde [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Söetööstuse Tribunaal lükkas tagasi 35-tunnilise töönädala nõude söetöölistele. Põhjendusena tuuakse, et töötundide lühendamine oleks Austraalia rahvuse ja söetööliste eneste huvide vastu. , Tribunali esimehe F. Gallagher'i arvamuse järgi viiks töötundide lühendamine söetoodangu tunduvale langusele. Tervishoidlikke kaalut lusi lühema tööaja kasuks ta ei pea mõõduandvaiks, sest pole ' mingit tõendmaterjali, et praegu rakenda tav tööaeg oleks kahjustanud söe tööliste tervist. F. Gallagher väidab, et võrreldes ennesõjaajaga on õnnetusjuhtumite arv söetööstuses vähenenud. On ol dud edukas tolmu vastu võitlemises söekaevandustes. Ta usub, et söe töölised . naudivad praegu küllaltki hüvesed, et teha söetöö ala külge tõmbavaks. See ala oleks veelgi külgetõmbavam, kui ei esineks tööseisakuid ja töölised võiksid nau tida täie töönädala hüvesid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Austraalia uus valitsus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

^ustraiaiia uus valitsus Peaminister Menzies tegi esmas päeval 19. detsembril teatavaks uue valitsuse koosseisu. Uus Liberaalide ja Agraarpartei koalitsioonivalitsus koosneb 19 ministrist, kusjuures äratab tähelepanu, et Informat siooniministri koht on kaotatud, kuna immigratsiooniala on liidetud. Töö—ja Hoolekande Ministeeriumi juurde. ' Kõige nooremaks ministriks valit suse kooseisus on Töö-, Hoolekande ja Immigratsiooni Minister Holt, kes 011 41 a. vana. Vanimaks minis triks on Tervishoiu Minister Sir Eärle Page—69 a. vana. Üldiselt peetakse kabinetti "nooreks," kuna ministrite keskmine vanus olevat vaid 55 aastat. T " , ; Kui Tööliserakonna "valitsuse koosseisus oli kolm advokaati, siis Liberaalide—Agraärerakonna koa litsioonivalitsuses on kuus advokaa ti. Esmakordselt Austraalia ajaloos/ on Menziese kabinetis saanud välit suse ' liikmeks naine, Dame Enid Lyons, kes on Valitsuse Nõukogu Asepresidendiks (Yice-President o£ Council). ,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA LEEDU ÜHINDU AASTAPÄEV. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

austraalia £eedu ühingu \ aastapäev; Austraalia Leedu Ühing (Aüstra lian Lithuanian Society) pühitseb 29. detsembril s.a. oma 20. aasta päeva. Selpyhul toimub. aastapäeva ball. V Trocadero 's," millest palu takse eestlasi lahkelt osa' võtta. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
A. CALWELL'I LAHKUMISLÄKITUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

A. CALWELL'1 LAHKUMISLÄKITUS Endine Immigratsiooniminister .Arthur A. Calwell saatis meie toi metusele alljärgneva ingliskeelse . läkituse, mida palub ära tuua •'Meie Kodus." Teeme sada meeleldi, avaldades tunnustust ja tänu A. * Calwell'i tööle suureulastusliku, eu rooplaste immigratsiooni sisse juha tamises ja energilises läbiviimises, mille tulemusena ka tuhandeil kaas maalasil avanes võimalus tulla Aus traaliasse. On December 15, tiie Minister for Immigration, the Hon. Arthur A. . Calwell, MHR, made the following statement: • "My term of office which enabled me to - formulate schemes, under which so many readers of your päper were able to come to Austra lia has come to an end. I hope that they and all other neweomers to this country realise that they have been very welcome. "I hope that moreand more New Australianš will arrive and that they, too, will be successful in sett ling down in this coimtry. "The result. of the elections is bnly a temporary setback for the Australian Lab...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kaasmaalaste Abistamisktsioonist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Kaasmaalaste Abistamisktsioonist Meie Kodu 1. dets. numbris, aval datud Abistamiskomitee üleskutse Saksamaal viibivate sõjainvaliidide, haigete, laste ja vanade abistami seks on rõõmustaval viisil leidnud laialdast vastukaja, sügavat arusaa mist ja täielikku toetust. Senini on ' Komiteele saabunud "" selleks juba • nimetamisväärne summa. Saatjateks _on,üksikisikuid kui ka gruppe. Vii mastest on huvitavaim saadetis In ghamist, Queenslandist, kes nimeta vad endid .'^rändlindude grupiks" jä kirjutavad järgmist: ' "Töötame siin suhkrupilliröö lõikajatena jä farmitöölistena 11 eestlast. Panime kokku • toetussum ma £21.—ja saadame selle väikese summa käesolevalt Teie käsutusse. Meil on tõsine häämeel, et saame mi dagi teha, et kaa§a&idata meie, Sak samaal masendava* raskes olukor ras olevate, rahvuskaaslaste saatus Askuste natukegi pehmendamiseks. See on meie aukohus ja selle täit mine teeb jõulurõõmu meile endile. Raha sihituseks meil erisoove ei ole. Külap Eesti Hooldusorgani sa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RASKUSED EKSPORDIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

RASKUSED EKSPORDIS. / Austraalia Eksportööride Liidu president A. Sparks süüdistas valit sust, et see oma ebaõnnestunud ma janduspoliitika tõttu olevat kaduma lasknud rida väärtuslikke välisturge. Sellel peamiseks põhjuseks olevat riiklik eksportkontroll, mis ei lase välja; vedada; teatud liiki tööstus kaupu, nagu nahakaupu jm, mille tagajärel tööstus ei saavat jalgu alla. ' Üldse olevat Austraalia kaubad maailmaturul väikese võistlusvõime ga, kõrgete palkade, lühikese töönä dala ja suhteliselt madala produkt siooni tõttu. , ' x

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEATAKSE SISSE ROHUTEADLASTE KARTOTEEK. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

■ SEATAKSE! SISSE ROHUTEAD- > LASTE KARTOTEEK. Kolmas iile-saksamaaline eesti rohuteadlaste päev peeti 30. okt. Augusburgis. Eelolevaks aastaks võeti tegevuskavasse: eesti . rohu teadlaste juhatuse asukoht viia üle New Yorki, võimalikult Eesti Majja. Tuleb luua kontakt kõigi eesti - rohuteadlastega paguluses milleks pidada elavat kirjavahetust. Tuleb sisse seada kartoteek kõigi ;eesti rohuteadlaste kohta paguluses. : Tuleb luua kontakt emigratsiooni maade rohuteadlaste keskustega eesti rohuteadlaste ja abijõudude kutselisele tööle rakendamiseks. Sa muti tuleb tutvustada eesti rohu . teadlasi emigratsioonimaäde aptee kide oludega, töölepääsu võimalus tega' ja töötingimustega. Selleks .võimalikult välja anda vastavaid bröshiiüre. Juhatusse valiti—Rudolf Wallner, V. Širgo, Joh. Pedak, Kr. ^äss ja Elise Mörd.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OKINAWA BAASIKS PUNASTE VASTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

OKINAWA BAASIKS PUNASTE VASTU. Ameeriklased kavatsevad muuta Okinawa suurejooneliseks sõjaliseks baasiks kommunistide edasitungi vastu Kaug-Idas. Okinawa väljaehi tamiseks moodsaks ja hästivarusta tud baasiks ollakse valmis kulutama miljoneid dollareid. Möödunud sõjas oli Okinawa ühe suurima Vaikse Ookeani lahingu stseeniks. Kuigi pärast rahu Jaa paniga on Okinawa sõjalised Sead med jäetud hooletusse, on neid vcftmalik Okinawa uuesti väljaehita misel kasutada. Oma 26 lennuväl jaga ja suhtelise ligidusega Hiina mannermaale kujuneks Okinawa tõhusaks pommil ennukite operatsioo nidel. Ka sõjalaevastiku baasina oleks ta suure tähtsusega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISMAA NATSIDE "PEALIK" VABASTATIKSE VANGLAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

INGLISMAA NATSIDE ' 'PEALIK'' VABASTATIKSE VANGLAST. v Briti okupatsioonivõimud Saksa maal arvastavasti vabastavad enne jõule vanglast mehe, keda Hitler kavatses teha Inglismaa '' Gauleite riks." ; Selle mehe nimi on Ernst Wil helm Bohle ja ta istus vanglas sõjaroimade pärast.\ Nagu Lansbergi vangla . direktor seletas, tuleb Boh lele kasuks uus määrus,. mis lühen dab karistusaega hea käitumise eest. : Bohle on sündinud Bradfordis. Ta oli Rahvussotsialistliku Partei Välis-Saksa Organisatsiooni juht. Ta tunnistas end ainukese, tipp-nat sina Nürnbergi protsessil süüüdi kõikides tema-vastu esitatud süüdis tustes.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Lingiad 1949 Excerpt of an Article from "Physical Recreation," October, December, 1949. No. 4. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Sslcsrpt of an Article from "Physical Recreation/' October, Decern ■ /:£r Z.* ber, 1949. No. 4. ' • By Phyllis G.Colson, Q.B.E - •• ^ Sweden was im vaded 'tE^;fs^iiier~not';by.' a coitt r.^atfmiy/amy^but by 15,000 :gym nasts, who represented more than r^O-ooraitries. They came to take 'W'tutt; jnftlie- second Lingiad^ which, like the first held m 1939, was arr \ ranged in honor of Pehr Henriljc Ling,; sometimes called the "father of scientific gmynastics." The aim of the Lingiad was to give all those interested in physir «al education; an opportunity to study the progress being made in different parts of the world to spread new ideas, and to provide an opportunity for international comradeship. Great Britain had more than 1,000 representatives including 700 demonstrators. Wednesday, July 27th, saw the inauguration of the World Gym nastics Festival, the main event of the Lingiad. Held at the flag be decked Stockholm Stadium, built /or the 1912 Olympic Games, it was ;?.sj impressive c...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT JA SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

SIIT JA SEALT. —Vatikani raadio annab eesti keelseid iradissaateid igal kolma päeval kell 18.45 lainepikusel 31 ja 50. Eestikeelsete saadete kor raldajaks on Vello Salo. —Seedorfi laager on viidud üle Münsteri, kus toimub nüüd ka vii mane skriinimine Briti tsoonist Austraaliasse . asumisel. Münsteri laagrist lähevad läbi ka need, kes oh Austraaliasse vastu võetud Fal lingbostelis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE CRUISE OF THE ERMA (Continued.) At Sea, November 30. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

CRUISE OF THE ERMA Bv Voldemar Veedam with Carl B. Wall. (Continued.) Sea, November 30. 4 tremendous, thunderstorm _ is -■r f>o;ing around us, and the wind hi.;> isen gale force. We had hoped :c ivich the Gulf Stream before the tr 'i t broke. The waves are 15 i'aliigh, and we are being driven 'U' t.ctly toward England. Wa have tried desperately to • ;ock the drift. Late this afternoon threw out the funnel-shaped 4'in anchor—from the stern, be cause Harry feared the strain S'v ould be too much for the half rotten bow planks. Almost in stantly a great wave crashed into the cabins. The stern has not suffi cient- overhang. Hprry and Arvid then tried an other theory. . They secured ten fathoms of heavy chain to the stern, then tied the storm anchor rope to tliat. As the anchor drifted away, the closely reefed jib was raised and "Erma" brought about so that the wind was quartered. The . chain's sagging weight had a shock-absorb ing effect between the stern and the storm anchor. The ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOME MEDICAL PROBLEMS VITAMINS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

By Dr. Felix Euut, Aahfield. VITAMINS. .•During the past 70-80 years a group- of factors was recognized to which the . name ; accessory food factors or vitamins was applied. The absence of these factors re sulted in certain deficiencies whicn may lead to a fatal outcome and are characterized by the cessation of: growth in growing organisms and by various more or less serious diseases in the adults. These factors were obviously not necessary for, energy production in the body. Their function is of a regulatory nature. The following is a classification of the known vitamins and their chief physiological effects: Vitamin A—antixetfophthaleinic Vitamin B complex-—includes 9 10 single factors. Vitamin C—antiscorbutic Vitamin D—antirachitic Vitamin E—antisterility Vitamin K—antihaemorragic Vitamin P—capillary permea bility. A detailed discussion of the vita mins would be out of the scope of the present article.; Therefore I shall point out to certain important aspects of vitamins in gener...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Mälestavad sügavas leinas kolmandal surma-aastapäeval (23.12.46) kallist August Park'i       Alati meiega! Abikaasa, tütar perekonnaga ja sõbrad.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BONEGILLAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

BONEGILLAST. Bonegilla eestlased pühitsesid. 26.12.49. ühiselt jõule. Peale laagri personaalis teenivate eestlaste oli palutud osa võtma ka vastsaabunud kaasmaalasi. Meeleolukas, õhtu algas jõuluvana külaskäiguga lastele, Mudilaste silmad lõid särama, saades igaüks väikese kotikese jõu luvanalt. Peale selle lauldi1 ühiselt Püha Öö,, ning jõuluvana lahkus. Lahkusid ka lapsed, Sest aeg > oli juba hiline. Pärast seda algas jalakeerutus vanadele. Tuju eest oli hoolitsetud eesti moodi. Suur õllevaat seisis ke set saali ning kannud käisid ringi, i Ettekannete" osas esitas kaks laulu I hr Härm ning hr Mürgi poolt kanti ette kaks 1 naljalugu. ^Ettekanded võeti rahva poolt soojalt vastu. Ei unustatud ; ka meie sõjainvaliide Saksamaal,, ning nende heaks tehti ühine korjandus. Hetkel on Bonegillas ligi 200 eestlast, küs peale laagris töötajate ori võrdlemisi palju hiljuti Euroo past saabunuid. On ka neid, kes mitmesugustel põhjustel pole saa nud veel töökohta ning viibivad sel letõttu laagr...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x