ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 December 1907

Vestkusten den ?f> Dec. 1007. K VÄRT SPRÅK. \'äi t språk, vårt vackra svenska språk, Som tälts af lar ocli nior, Som älskat är i slott och kåk, Hvarhelst en svensk lotld hor, Vårt språk, som skapts för drömmarfolk Och för soldat nation, Med klang af svärdet, vrede ns tolk, Men ock med visans ton. Det språket, ömsom vekt och kiirft, Vår so!, vår norrskensnatt, Det ha vi lärt, det lin vi ärft, Det är vår bästa skatt. Del är vår lösen på vår stråt Bland hundra tungomål, Vårt språk af storm och vallarlåt, Vårt språk af säf oeh stål. Och klingar det i fjerran land Från kvinna eller man, 'När hand blir räckt åt trämlingsliand, Vi strax förstå livarann. Men glöms ('et bort, men trycks det ned, Der det liar hemortsrätt, Vår kind blir röd, vår själ blir vred, Vårt hat ej släckes lätt. Vårt språk kan aldrig rotas ut, Det är ej mödan värdt Att topa: "Svenskans tid är slut!" Det språket är oss kärt; Så länge svenska skogen står Och fjellen ge metall Och liaf mot gråa klippor står...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 December 1907

P. O. PETERSON. G. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med FÄRSK FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR och RÄKOR. 840 VALENCIA ST., mellan inth och 20th. San Francisco Telefon Market 537. Haight St. Fioral Co. gN. Peterson, Kjfare Fönster- och Trädgårdsväxter, Blomsterprydnader, Baketter 324 Fillmore Street, nära Haight St., San Francisco. Telefon Market 2183 Högaktningsfullt, 30 Sharon Street, San Francisco. ALEX. OLSSON, Telefon Fell 8531 Importerade Svenska Varor såsom ESKILSTUNA KNIFVAR af alla slag, PENNSTÄLL, BREF PRESSAR, svenska kolorerade VYBREFKORT, från alla platser i Sverige. SNUSDOSOR, VESTERÅS, af messing med spegel i locket. NICKEL- och NÄFVER DOSOR, KORKSKRUFVAR, m. 111. finnes nu till salu hos undertecknad, som alltid håller lager af dessa varor. Varor sändas per post omgående. Bref och förfrågningar besvaras med största skyndsamhet. Förvissade 0111 mina landsmäns gynnande, tecknar SI. IlLAllERT, Fotograf. Fotografering enligt en ny elektrisk process. Nattetid genom ö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 December 1907

SKOHANDLARE 1633 Devisadcro Street Mellan Post och Slitter, ban Francisco. Utmärkta skur lör yossar och män. Reparationer utföras väl ocl'- . till resonabla priser. Clia». Anderson OVI2N8K K u ro ka Dairv A. FURRIER, Egare. Snabblcvernns i parti och minut. Depot: 1971 15th Street, mellan Dolores och Church, San Fran. 217G Howard St., S. F. [•XI)AST ÖRTER ANVÄNDAS. Telefon Market 5343 Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON. - Egare. Om Ni önskar få reda på hur det är nied edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante I N O 5 A INI D O K T O R M Pontus Franklin PI unxber 1409 Valencia Street, nära 25th. Midtemot Valencia Street station. Allt till yrket hörande arbete ut föres noggrant. Bekins Van & Storage Co. SKEPPN1NG och EXPRESS till lägsta priser 968 Broadway, Oakland d Telefon Oakland 907 13th & Mission Sts, San Francisco. Telefon Market 13' Vestkusten kan erhållas å följande platser i San Fr. Ang. Johnson, 22 & Capp st...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 December 1907

8. Vestkusten den 26 Dec. 1907. SVENSKA LUTH. KBKNEZERKYKKAN, 15 de och Dolores Sts. j > ondapar: Högmessa kl. n f. m., j I aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. j 19:45 f. m. Ongdomsmöte hvar fre- 1 r dagskväll. Telefon Market 3035 | piulii» andreen. a. m. pasl or Bostad: 208 Dolores St., strax intill | kyrkan. SVENSKA BAPTIST KYRKAN håller sina »nöten i Emannel Baptist Church, Bartlett St.. I mellan 22nd och ,- 23rd St., nära Mission St.. på fötjandé tider: Söndagar kl. 10:45 f. ut. och kl. 8 aftonen. Torsdagsafton kl. 8 bönmöte. Alla välkomna. John V. Rosquist. Pastor. qAdress: 2431 Mission St. Julottan i lutli. kyrkan var i år särdeles högtidlig. Kyrkan var rikt dekorerad med grönt, granar, hvaraf en stor stod bredvid predikstolen rikt pyntad, och blommor, kc$eu utförde tre sängnummer och pastor Andreen höll en kraftig predikan med ämne: Hvad tänker du 0111 K-istus? Kyrkan var fullsatt till sista plats. I afton firas söndagsskoUest som vanligt. Svenska sångsällskapet ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 January 1908

tillsattes en femmannautfå koffer draga nordbor vid näsan och lura ten med de 900,Q00 francs. De komité bestående af ingeniör Gu- det lilla blodstänkta vapnet föredem att kasta sig in på farliga letade öfverallt, men kommo slut- t f Qwanjntr konsui Friberir J n J ^ Dioastankta vapnet, lore affärer. i;«~« +;ii --w ww stat- . MvaUing' konsul ™erg, Ml det så bekant, att han beuttalat. tillsattes en femmannaFöåtid dblftligen till visshet om, att koffer- direktör Hammararkitekt Borg-1 ^it fådk- , ne med knif. Då domaren sagdet lilla blodstänkta vapnet föreJ J ^ Dioastankta vapnet, lore , raturen har utvecklats mycket nom Suez-kanalen får väl tills vi förslag eller också gör ett extra ne med knif. Då domaren sag och det har kevjsats att till och dare tagas som en "sjömanshi- anslag för utarbetandet af ritd dikhdti" ih dt f Qwanjntr konsui Friberir J n J ^ i;«~« +;ii --w ww stat- . MvaUing' konsul ™erg, Ml det så bekant, att han bee ligen till visshet om, att koffer- direktör Hammar, arkit...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 January 1908

2. Vestkusten den 2 Jan. 1908. SVERIGE-NYTT ^4» • STOCKHOLM. STOCKHOLM. Oscarsdagen firades d. 1 Dec. med flaggning i staden 00)1 salut frän Skeppsholmen. I kasernerna firades clasen som vanligt med en del/ festliga anordningar. En del ordenssällskap och klubbar hade högtidssammankomst, och på teatrar och restauranter var stämningen hög. Från landsorten ingingo meddelanden om fester på olika håll. Konung Oscar mottog pä morgonen lyckönskningar af den kungliga familjens medlemmar samt uppvaktades kl. 2.15 af tjenstgörande hof och stab. Föga anade väl dä hvarken- den kungliga familjen eller de uppvaktande, att den ädle monarkens frånfälle var så nära förestående. Dagen förut egde det sedvanliga "stjernfallet" rum och ett par "trlssor" förirrade sig till och med ända till Massachusetts. Utnämningar. Till generaldirektör för telegrafstyrelsen har d. 4 Dec. utnämnts t. f. generaldirektören i samma styrelse sedan förlidet år, byråchefen Sven Ludvig Herman Rydin. Som bekant har statsminist...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 January 1908

Telefon Oakland 7901. nd SURGE OKS ffice: 710 Van Ness Ave. 70 nära Eddy Street. jl Den enda bank Lördags-eftermidd-The Market Street Bank Handel*- oclAlla slags bankaffärer . i .1 IIntresse ä sparbank si »sättningar \ VUtfärdar vexlar, och resckreditiv tilIlarett af de mest fullständiga och bkassalådor uthyras frän fl.50 pr ar. Mottager pe nningar på upp- och afskkorporationer, klubbar, firmor eller indivSydöstra hörnet af 7th & NORGE. Ibsen efter Björnson? Författaren Hans Aanrud drager i norska "Dagbladet" ifrigt i härnad för att Sigurd Ibsen skulle anmodas att, efter Björn Björnson öfvertaga ledningen af "Na tionaltheatret" i Kristiania. Som motivering anför Aanrud: Sigurd Ibsen är socialt och ekonomiskt oberoende och tillhör ingen klick eller något parti. Han är, också litterärt, högt bildad och har administrativ talang. "Att han är intresserad för dramatisk konst, torde väl vara höjdt öfver allt tvifvel"- . Aanrud tänker här tydligtvis på hans namn. Invändningen at...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 January 1908

Högaktningsfullt Erik O. Lindblom. ' lit'WIK ROSNI'Mi, Kassöl. K«lered xt the San Francisco; Cal ecoiid Class Matter. V ESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahäfskusten. Utgifves Hvafje To*sdag Hj—från— året! 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & i6th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2 00 Ett halft år 1.25 I Ett kvarts år ; 60 Ett år till Sverige 2-55 ! Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. .1 annat fall fästes ingen "ippmärksamhet vid desamma. iÄLiEX. OliSSOfl, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. CARL E. LUNN, - - RESEAGENT. Detta är den årens tid, då man i tidningarna läser granna anmäl ningar om "hvad vi skola gör; och icke göra.- " Vestkusten hai är efter år sökt allt mer afkorta dessa anmälningar — och tidningen har likafullt bibehållit sin& prenumeranter. För att inte upp skakningen skall bli allt för häf tig hos läsaren, vilja vi emeller tid icke sluta så de...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 January 1908

Vestkusten den 2 Jan. 1908. 5. Stillahafskusten. Kingsburg, Cai. Poeten Fredenholm besökte staden kort före jul. — "Sjöman Anderson" och hans hustru hafva på senare tiden varit sjukliga, men tack vare goda grannar hafva de icke lidit någon nöd. . — Julius Smith'- , som för någon tid sedan bröt sig in i härvarande möbel handel ochsenare rånade en man nära Fresno har blifvit dömd till 50 års fängelse, så nu få vi nog vara i fred för honom. — Louis Hedman från Berkeley har besökt Kingsburg och lär tycka mycket om denna trakt. — Peter C. Hanson hade i julhelgen besök af sina slägtingar E. O. Hanson frän Vienna, S. D., och H. G. Rude från Nortwood, likaledes Södra Dakota. — L. E. Wilen blef nyligen öfverraskad af medlemmar ne inom baptistförsamlingen. Seattle, Wash. Ohederliga och samvetslösa kommissionskontor i Östern narra folk i stor mängd att bege sig till Seattle, hvarest de påstå att arbete fins i överflöd. De anlända i hundratal hit, oftast alldeles utblottade. De Barmhärtighetsor...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 January 1908

M. NEWMAN & CO. VINHANM.ARK i jvirti o*'1n minut. 3lbl) 2ItU St., mel'an Howard. & Folsoa, St.s., San Francisco. (Förut i no. ;"- ,4 .- ' ,6 3rd St.) Alla sittas importerade .svenska, norska och danska likörer. To Contractors and Builders Having récentry connected myself with the Usona Mill and ■ Manufacturing Co., i am now in position to furnish estimate [full mill hill] on any size contract and carry out the work ptoniplly, Also special mill work such as Sash, Poors and in'etior fittings, Stores and Officers —either hatd or soft wood. Home Office: El Carmo, 2560 Mission St. Mill: iof>: Brannan St., S. F I\ O. F£TEU^m •Huset med de tusen ljusen. ROM AN af MEREDITH NICHOLSON. (Forts. fr. föreg. n:r.) Medan jag flanerade pä perrongen 1 sällskap med Stoddard, kom Pickering ut pä plattformen af sin vaggong, följd af två damer och en äldre herre. De stego ur och började promenera på perrongen. Pickering såg mig ett ögonblick senare och kom emot mig...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 January 1908

C. A. JOHNSON*- . Vinor, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4tn St., hörn. af :>Iir.na S.F. Mer skilda fanor. Roman af OUIDA. (Öfversättning från engelskan.) (Forts, från föreg. n:r.) Det var en ung officer vid jägareregementet. som med ofvanstående tillsägelse \ äckte Cecil ur hans tankar, under det han långsamt promenerade med pipan i munnen och ott melankoliskt uttryck i sitt ansikte. Vår korpo ral stannade nch förde två fingrar till mössan, officeren hade redan i nästa ögonblick försvunnit bland folkhoparne. Cecil hann ej svara. Han stod nu en lång stund stilla och funderade öfver den befallning han sålunda fått mottaga. Ett moln lägrade sig öfver hans panna. Alla order, som rörde tjensteu, äfven de mest ovälkomna, hade han vant sig att lyda utan tvekan, men att tillfredsställa en förmans nycker i andra afseenden, att spela ett Blags lakejroll, det syntes honom verkligen påkommande. Och hvad var det man nu fordrade af honom? Jo, att han skulle bära otfikring si...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 January 1908

8. Vestkusten dpn 2 Jan. 1908. svknska t.uth. hbivnkzlvr KYRKAN, i,v<tr o v* i i l)olofrsSts. , ..uiiaK»» • il« ^>n«* - .a kl. ii t. ra., laftonsån#. lit. s. Söndagsskola Vi. I 9 4.- , t. in. t1 ngdoui'.tjaoit1 iivar Ire f Jsy.skxiLU. 'IVletori Market 303^ pHIUP ANPKl r.N, A. M, PARToK Bo^ta<.l c-uS Dolores st., stia* intill kjTkan. < SVDNSKA HAPTIS1 KYRKAN hÄller siua möten i F,mnii,uel Baplist Church, ttrtrtlVMi si., mellan 22nd och 23rd St., nära Mission St., pft lönande tider: Söndagar kl. 10:4«- , f. 111. ooh 1:1. 8 aftonen. '1 orsdagsaftoh 1.1. >> bönniöte. Alla välkomna. KPOJOHN 1'- . KOSQUISI . P.ASTOK. QAdress: 2431 Mission St. Svenska Sällskapet intog tio nya medlemmar i fredags. Fredagen den 10 jan. håller föreningen sitt första "stag party" i den nya byggnaden och dert: 1 äro alla medlemmar inbjudna, 1 v ;rför det antagligen blir s. k. luv-vä mning af. Ett förslag liar- ' diskuterat...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 January 1908

— Men då var mor duktig. Mor Mina är ett lefvande uttryck för det vackra bibelordet: "Menniska, förarga dig icke!" Hennes gubbe deremot illustrerar ordspråket "ilsken som en geting.- " Mig veterligt har dock mor Mina aldrig sagt till Janne: —o- —— — Ack, så söta tvillingar! Och hvad di ä lika se'n! — Ja, di ä så lika, att när den ena- , är lortig i syna, så kommer den andra och vill bli tvättad. Om svenskarna hemma och i Amerika har vår minister i Förenta Staterna, Lagercrantz, som för närr varande vistas i Sverige, till en tidningsman haft några beaktansvärda uttalanden. Man bör i Sverige, sade mi stern, söka skapa högre, mera erkänd social ställning åt.hela den producerande delen af samhället. Bostadsförhållandena måste äfven förbättras, så att folket må bättre trifvas här hemma, och man bör vara försiktig i öfvertalandet till återvandring, så att icke hemkomna svensk-amerika-nerna få anledning återresa till Amerika med känsla af besvikenhet och bitterhet mot hemlandet. Vi måste b...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 January 1908

2. Vestkusten den 9 Jan. 1908. THE SALUBRIN LABORATORY DR. JOSUA LINDAHI., MGR. GRAND CROSSING, CHICAGO, ILL. (Vi ha flyttat från Cincinnati och byggt ny fabrik här.) Agentur för California: West Coast Pub. Co.. 30 Sharon St., San Francisco. kLokalagenter önskas. FRAMGÅNG I LIFV FT BEROR VÄSENTLIGEN AF Frisk Vilja och Hurtigt Mod. Kroppslig värk och vånda, äfven små krämpor, kunna förstöra j em vikten i lynnet och dermed försvaga både vilja och mod och hindra framgången af vårt arbete; men glöm ej att tandvärk, hufvudvärk, bröstvärk, ryggvärk, magvärk, fotvärk, samt en hel hop andra åkommor för hvilka vi tidt och ofta äro utsatte, nästan alltid kunna botas med Salubriu. Gå ej och pinas, tills edra plågor blifva olidliga, innan Ni skaffar Er Salubriu. Köp det nu genast, äfven om Ni är fullkomligt frisk. (Salubriu behåller sin kraft i alla väder, så länge en god kork sitter i flaskan.) Haf det alltid till hands, och använd det för att mota krämpor, så snart de infinna sig, innan de hu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 January 1908

En elegant bok är den snyggaste, varaktigaste och mest värderade present ni kan skänka bort. Den varur alltid, kan bereda angenäma stunder för mottagaren och bidrager till spridandet af vår värdefulla svenska litteratur. Eran Augustanas såväl som Alb. Bonniers och "Ljus" med fleras förlag hafva vi i dagarne mot- , tagit de luest värdefulla svenska böcker som utkommit pä svenskt språk. Utstyrseln är elegant dessutom, vittnande 0111 boktryckeri- oell bokbinderikonstens höga ståndpunkt i vårt gamla fosterland och äfven för den sakensskull äro dess* arbeten värda att egy. samt utgöra dessutom en värdefull tillökning till hvarje bibliotek. SVENSKA BOKHANDELN, 30. sharon st., san francisco. Iiouis Lundström Svensk Damskräddare ' 1304 Post St., nära Franklin A.'ade laudsmaninuor inbjudas alt bese mitt nya lager. PHOTO STUDIO 2308 Mission St., nära 19th, S, F.- ' lOtt stort porträtt gratis vid beställning af Panel fotografier. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Dair*y För vidare up...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 January 1908

2644 Mission St f Pav Tvrk Nära 22nd St. Entered %t the Sau Francisco, Cal., Post Office ! Second Class Matter. j med glödande harm: "O, menniskofänad!" Jag känner det tomt omkring mig, tomt som i en milsvid ödemark, der ej ens ekot återljuder. . Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning forSvenskarnc på Stillahafskusten. skarnc på Stillahafskusten. Utgitve» Hvarje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco uicllan 15th & 16th, Church & Sanchez. AUEX. OUSSON, Utgifvare. Säkert rörde sig också i Oscar II :s nobla konstnärssjäl sådana tankar och känslor, ehuru han stod på tronens höjd och smektes af sefiriskt munväder. Han uppprknumkrationspris: täckte utan tvifvel under den Ett år $2.00 skimrande ytan af konventionelFtt kvarts år- *- 60 'a ^&ner och dogmer ett berg af Ett år till Sverige!^!!!!!""- .- ""!" ""- .2^51 trivialitet, af andlig platthet och stor fattigdom. Men han var opi A!la PJ"^nuiJiera^oner uiåste atfölja.s af I timist, sangviniker, f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 January 1908

I Västkusten den 9 Jan. 1008. 5. huset i Palo Alto, der han afled samma dag, utan att ha återfått medvetandet. Den tron att Hedoch California ave. höll pa att bli skjuten der han stod vid fönstret i sitt hem. Kulan passerade tätt Stillahafskusten. pI urlock, Cal. Hultberg & Lane förbi hans hufvud och slog in i: lund skulle ha fallit ut genom ett uppföra ett logihus på 30 rum. motsatta väggen. Några okända fönster lär vara tvifvelaktig, och motsatta väggen. Några okända fönster lär vara tvifvelaktig, och "hyärsskjutare" voro äfven här i dess ställe finnes starka misstanDet kommer att fylla ett länge kändt behof. — A. Peterson har flyttat in i sitt nya hem i Venice Park. kar att han varit utsatt för våld, hvilkét gifvit myndigheterna i San Mateo och Santa Clara counties anledning att taga saken om hand. Den aflidne, som varit känd| för ett fredligt sinnelag, var omkring 43 är gammal och medlem af Stenhuggarnes förening och Odd Fellows. Fresno, Cal. H. C. Odell, föreståndar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 January 1908

M. NEWMAN & VllNUlANDI.ARJi i parli oi'li minut, 3150 alili St., mellan Howard & Folsom Sts., San Francisco. (Förut i 110. 254-256 31-d St.) Alla slags importerade svenska, norska oeh danska likörer. To Contractors and Builders Having recently connected myself with the Usona Mili, akd Mamtfactuki'ng Co., I am now in position to famish estimate [inll mill bid J on any size con-tract and carry ont the work promptly, Also special mill work stich as .Sash, Doors and interior fittings, Stores and Officers —either hard or suit woo l. Home Office: El C a rum, 2560 Mission St. Mill: 106: Brann,111 St.. S. F F. O. PETEKSON. Huset med de tu¬ sen n usen. ROMAN af MEREDITH NICHOLSON. (Forts. fr. föreg. n:r.) XVI. Olivia försvinner. Bates kom in med en stor träkubb och placerade den på jernbocken i splseln. sä att gnistorna flögo som en raketkista upp genom rökgången. Alla beboeliga rum i detta besynnerliga hus kunde värmas upp, något som Bates hade praktiskt bevisat. Hal...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 January 1908

C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4tli St., hörn. af Minna S. F. Mer stia fair. Roraan af O U I D A . (öfversättning från engelskan.) (Forts, från föreg. n:r.) — Hon skulle ha blllvit en präktig pojke, tänkte Cecil, dä han, sedan hon försvunnit ur sikte, styrde sina steg till ett närbeläget kafé, för att der i fred och ro under suntältet röka sin pipa. Han Ilade kunnat säga hägot ännu mera; lian hade kunnat säga, att en hjelte gätt förlorad derför, att hon rflkat födas till kvinna. Cigarette stod i den varma kvällen under en himmel, hvarifrån millioner stjernor strålade, och inandas dofiten från millioner blommor. Hon befann sig framför den charmanta villa, som beboddes af Chateauroyj när han icke var i aktiv tjenstgöring, hvilket sällan • hände, emedan han med rätta räknades för en af de yppersta krigare och djerfvaste anförare inom afrikanska armén samt derför blef ofta använd. Krigets vedermödor och försakelser underkastade lian sig lugnt, sä länge han v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 January 1908

8. Vestkuston don 0 Jan. 10OM, S\'F NSKA I.lJTIf. i;i{KNF,Z!.R KVKKAN i.s:<1e och I><»lort-s Sls. onfiagat; Mi.grar^sa kl. ii I. in., jftoiisiing Kl. 8. Söndagsskola kl. I. in. lliipdoiiiMnfitr livar li<a^skviill Telefon Market 1'HIUP ANDREKN, A. W. P,As-loV • Hn<-t:i<l:2oS Dolores St.. stia* intill kyrkan. SVENSKA BAPTIST KYRKAN liftller sina mött-ii i Kimfnuel Ffciplist Chiircli, Bartlett St.. mellan 22nd och '23rd St., nära Mission St., j>:- '» följande tider: Söndagar kl. 10:4c; f. ni.och kl. x aftonen. Tors<Uigsaftoii kl. 8 bönniöte. Alla välkomna. FJohn 1*- . Kosqj;ist, Famok. AdMii- qAdress: 2,131 Mission St. Sin sedvanliga maskerad firar den Svenska I Ijelpföreiiingen i Cotilion hall ä Clnirch st. nära Market st. lördagen den 8 febr. Kom.tidigt! Den gamle musikanten Wetterman liar som nyårsgåfva skänkt Svenska Sångsällskapet en svensk och i-n amerikansk fla...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x