ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1939

- ČBCH OSLOV AK V pátek, dne 11. srpna 1939 BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY "Blackwelťs Island" with John Garíield Rosemary Lane AND OTHERS Also LOONEY TUNE COMEDY Z města a okresu. — Frank Bača ze San Angelo, za- vítal k nám dD West v úterý. Pan ! Bača jest znamenitý hudebník, jenž' jednou býval i ve West a nyni vla- ' st ní restaurant v San Angelo. Farmáři pozor! — Manželé Karel Blahutovi ho- dlají v sobotu si vyjeti na výlet do Yoakum ku svým příbuzným • • West, Texas. šW" Na prodej Oliver "70" traktor, y minulé schůzi Farmářské Legie, Hlaste se u Henry Matuše, Routě 2, která se konala jako obyčejně prv- West, Texas. (pd> | n, středu v měsíci, byly učiněny kro- - Rodina Aug. J.Mornse učinila způsobem bychom mohli SATURDAY — ONE DAY ONLY Gene Auíry —In— "Rhythm cf the Saddle" with Smilev Bumette AND OTHERS Also GOOD COMEDY. SUNDAY AND MONDAY Wallace Berry — in — "Sergeant Maddem" with Tom Brown Technicolcr also Cartoau & Noveltj lehlivě vj'koná: Johnny V. Horňák 501 N...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 September 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. 'ZU v. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU I Šíře- "o listu, šíříte prar- di' ecvV V^N Každý měl vědětt. inělostí a svorností do- ceskoslovenský lid y T - uznání a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO.) ČÍS. 36. Entered as secop.d-class matter January 2, 1920, at the post offiee at West, Texas, ander the Act of March 3, 1879. 8. ZÁŘÍ (SEPT.) 1939, \ / J ncouzi postupují—kruté boje u Varšavy Francmi obsadili části Siegfriejových opevnění. Poláci snaží se zachraniti Varšavu. Britiské vojsko ve Francií. Paříž, 7. září. — Britické vojsko bylo vyloděno ve Francii, by pomohlo francouzské armádě nyní probíjející se siti opevnění Siegfriedové linie. Podrobnosti o vylodění britického vojska se neudávají, ani počet jejich, ale vládní kruhy prohlásily, že britická armáda ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 September 1939

CECHOSLOVAK V pátek, dne 8. září 1939. SAŠA KRÁL - KALIVODA: VRÁTILA MU ŽIVOT ROMÁN "Dnes byl krátce po půlnoci nalezen ve svém byté na ]a hlas. ! hy. Chtél vejiti do domu, když se dveře náhle otevřely. V přisvitu zimni noci poznal Miřinu. "Kdo je?" zvolala chvějícím se hlasem. Nečekal, až se znovu zeptá, schvátil ji do náruči a při- tiskl na prsa. "Jene, muj drahý Jene!" zvolala a její paže tiskly ho tím úžeji. "Mohla bys mi odpustit, Miřino?" zaprosil. 'Nehněvala jsem se na tebe," ujišťovala ho a ztlumi- nábřeží továrník Dvorský na loži v bezvědomí. Nalezl jej jeho syn. v pražské společnosti známý sportovec doktor Artur Dvorský, který se tou dobou vrátil z klu- bu, kde dlel se svými sportovními přáteli. Při bližším ohledáni zjistil, že otec má na hlavě hlubokou krvavou jící připravovali teplá doupata pro svá mláďata. Láska rozechvi vala tiché večery, volala z tichých nocí. Miřina byla mladá. Milovala Jana, věděla, že se za krátko stane jeho ženou. Vzdala se mu jednoho večera zpita...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 September 1939

V pátek, dne 8. záři 1939. ČECHOSLOVÁK BUDUJEME NOVÉ ČESKO- SLOVENSKO. Karel Gam. K / \ (Dokončeni.) Jaký je náš úkol mladé inteligen- ce v práci pro ČSR.? Loni na podzim přijelo nás do A- meriky 15, abychom zde studovali nejen v našich oborech, ale aby- chom si všimali poměrů ameri- ckých vůbec. Skoro všecko co se v poslední době pro náš národ československý děla- lo, bylo děláno stále těmi lidmi, kte- ří už po dlouhá léta pracují — lidmi prostými. Přišel nyní čas, kdy oni litují, že inteligenti československé- ho původu jim nestojí v čele, ba ne- všímavě a sobecky stojí stranou. Ti- to lidé cítí, že kříž, který neseme je příliš těžký a že ideály kterými se těšíme a konějšíme, musí býti pode- přený tvůrčí prácí inteligence, ať již z ČSR. nebo amerických Čecho- slováků. A je to v prvé řadě ona če- sko-americká inteligence, která se přece musela přesvědčiti, že naše cí- le a naděje jsou správné a že tím, když bude pracovati pro malý národ československý, pomáhá celému lid- stvu a při...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 September 1939

Čechoslovák V pátek, dne 8. září 1939. Postup událostí evropské tragedie Hitler před reichstagem děkoval na německé území, jak oznamuje | premiéru Mussolinimu za vše co u- Paříž. V pátek. — Jak se zdá, pátek 1. září bude zaznamenán co první den nové všeobecné války v Evropě. Adolf Hitler zamítnul všechny anglo-francouzské návrhy k smír- nému vyrovnáni némecko-polské ro- zepře a nařídil vtrhnuti do Polska činil pro německý nacionalism a pravil, že nepotřebuje žádné cizí po- moci. To již tušil, že Itálie se nebu- de biti pro Hitlera. Itálie zůstává neutrální. Ve Varšavě protiletecká děla od- Z Berlína oznamuje depeše, že Němci obsadili Czenstochowu, blíz- ko průmyslového střediska v Hor- ním Slezsku, a poutní místo, kde každým rokem kolem 200,000 pout- státi, že by pán diktátor přišel o svo- ji slávu. Egypt přerušil diplomatické sty- ky s Německem, což znamená, že půjde do války po boku Britanie. Jihoafrická Unie slíbila také po- moc Britanii v přítomné válce. Němečtí a francouzští vo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 September 1939

V pátek, dne 8. září 1939. Čechoslovák 1 dvě důležitá upozobněnl / \ Besídka j Čtenářů j / Alvin, Tex., 4. září. Milí čtenáři a čtenářky Čechoslo- váka! — V neděli dne 33. t. m. jsme si zajeli zase na pěkné divadlo do sí- ně řádu Pokrok Houstonu; hráli ve- selohru "Slečinka z bílého zámeč- ku" se zpěvy. Herci byli všichni ti oblíbeni výborní. Když uvidíme v o- známce, kteří herci budou účinko- vat v divadle, tak už vás to těší, že se v divadle pobavíte. Jmenovat všechny herce a chválit bylo by zby- tečné, ale musím se zmínit o těch maldých hercích, jako slečna H. Švestková, slečinka ze zámečku, ta sehrála svoji úlohu znamenitě s je- jím milým p. Frank Košutem, a sl. Petřvalská zase s jejím milým ad- junktem, a což Pepík prášek, p. J. Starčala, ten jen se objeví na jevi- šti, ještě ani nemluví a už se jemu musí lidé smát. No, bylo to všecko hezké, mlynářská chasa, mlečky, děvčata, všecko v kroji, i panímáma ze mlýna, pí. Hošková, byla skuteč- nou mlynářkou. Počasí bylo pěkné, tak náv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 September 1939

Čechoslovák V pátek, dne 8. září 1939. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFF1CERS: Aug. J. Morris, President íoe. P. Holásek, Sec'y-Treas. DIKECTOKS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček počitati, ze až tyto malé národy u- vidí, že mají za sebou dosti velikou silu, že se všechny také vrhnou na Německo, jako vzteklou bestii, aby ji odstranili nadobro, aby více ne- hrozila rozšiřováním vztekliny. Proto Hitlerova sláva byla ve čtvr- tek minulého týdne na vrcholu a od té doby půjde rychle s kopce do- ze 1/ • ' j ' | Miss Mary Parma, ca mnoho jiných,! nrajane ao prače: |jichž podpisy jsme nemohli získat' Dr. Eduard Beneš oznámil bri-< tickému ministerskému/ předsedo- i vi Chamberlainovi v pondělí, že če- ský národ jest také ve válce s Ně- meckem, a že bude bojovati po bo- ku spojenců, až bude vybojováno vi- pro krátkost času). lu a jsdnoho dne se dočteme, mizerné zahynul jako pes. Výz...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 September 1939

V pátek, dne 8. záři 1939. ČECHOSLOVÁK Z města a okresu. jest pronásledován všude. Chci tím říci, proč vláda Č.S.R. nevyvlastní ony majetky, které před rokem 1908 MjSXNí SBOR DOBROVOLNÝCH byly lstivě za laciný groš a velkých HASIfť poŘÁDÁ KARNIVAL daní vyrvány sedlákům ve všech čá- y pAteK A V SOSOTU stech republiky a zvláště Valašska? 8. A 9. ZAŘÍ. Proč neučiní nápravu v lesích pan-1 ských, proč nechají pleniti a ničiti Bazár ve prospěch t S. R. ve West chloubou tamějšího kraje valašské- ho a přinesl by výtěžek viceronásob- ný? Zákon na papíře jest mrtvým a tmavou skvrnou národa, není-li vymáhán. Zemský úřad lesní v Br- ně a Praze lhostejně snad přihlížejí ku zločinům na nevinných lesích v panství Thonetově páchaných. Za- kroč — máš-li právo, vládo česko- slovenská, zachraň dědictví tvých otců. Nenech se okrádati! Sousedé Slováci mají více volné Ve schůzi výboru řádu Jaromír S. , Všichni členové místního sboru P.J.S.T. a westské odbočky Sdruženi dorost, který po několika letech pod...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 September 1939

Čechoslovák V pátek, dne 8. září 1939. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskaví oznámte jemu. ZNOVU OPRÁŠIL JSEM .... moji nástěnou mapu Československé republiky, vysící v moji dilné, kte- rou jsem koupil od zemřelého Jos. Buňaty roku 1925. Po zabrání, vlast- ně ukradení Němci 15. března Čech a Moravy, říkali mně návštěvníci, že již mohu dáti mapu dolu. že mi není vice platna, že více neexistuje Republika Československa. Ba ně- kteří dokonce říkali, že nikdy více existovat nebude. Neuposlechl jsem, nástěnou mapu jsem nedal dolu, ne- chal jsem mapu viseti na stěně a časem jsem ji oprášil, ale jen leda- byle, aby na ní prach nebylo vidět. V pondělí ráno jsem tuto mapu Re- publiky Československé oprášil, ale velice dobře, aby na ní ani prášečku nebylo, protože vzešla naděje, že snad tato mapa bude obnovena a také možná zvětšena. Člověk prý nemá ihned zoufati, má prý doufat, míti naději že zase bude lépe. Staré přísloví praví, že každému hrají na chvíli a Něm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 September 1939

V pátek, dne 8. září 1939. ČECHOSLOVÁK Němci prý neu- / va v okresní nemocnici byla úředně zakázána. Šeptanda praví, že ne- chtěl dáti souhlas, aby městské lesy mancinv? byly prodány jednomu nazistovi z IflcIIoiny • Krumlova. Obecni strážník Stoupa i byl šturmery utlučen, že nechtěl vy- .... , .'bubnovat ohlášku, že nikdo nesmí (Poz. redakce. — Nize uvedeny , . . . • , ,. . , , ... . mlátit doma. Vyšetřilo se ale, ze dopis ze staré vlasti jest dalším, jenz ... . 4. r. .. - .J,. . . . '.J í Stoupa ani nemecky neumel a neve- 1Síy, na^Ctena . d°stava tajné od, CQ Qd ně šturmeh svých příbuzných a zapůjčil nam je á V iiVArPirtom 79Pn7iemomunocmir. J I teď víc dozvíme, neb řetězáky se ujmuly a potom, jak to Pepa vysvět- Svobody a řvali, že tak pověsí Bene-1 doškovými střechami a kteří se tě- še až ho dostanou, což nám nepři-1 šíte americké svobodě, takže ani ne- mo potvrdilo, že je ještě živ, jak jsi: chápete jak krutě se s našim če- Psal. ; ským lidem v Čechách a na Moravě Rudolf Beran z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 September 1939

Čechoslovák V pátek, dne 8. záři 1939. SCHŮZE R.V.O.S. A SDRUŽENÍ V PENELOPE V NEDĚLI 10. ZÁŘÍ V S. P. J. S. T. SÍNI. w . j — Minulé pondělí se vrátili z — Taneční zábava v K. J. T. si- Z města SI okresu* I Carlsbad Caverns rodina Jno Šim- ni v Tours v neděli 10. záři. Hudba ^ , • ! cikova a slečna Hattie Matušova, Lone Star Play Boys. Každý jest — Slečny Marie a Ludmila . u a | všichni z ^aco. velmi se jim tam uctivě zván. kové, které pracují v Dal&s,^mes líbilo a přinesli si nezapomenutelné Schůze spolku Svornost R.VOS. -j 0(J minuiého týdne návštěvou ve započne v 1 hod. odpol. Dostavte se y svých rodičů Adolf Šulako- 1 všichni — musi se platit1 vých. IW Na prodej farma, 160 akrů v Hned po schůzi R.V.OS. asi ve * * ... . na k rio_ okresu Hill. Hlaste se u Frank J. 2:30 hod., bude schu/e Sdruženi a 3*- Hltila se usec k-j > •- « Hlavatý, West, Texas. (dzi žádáme všechny krajany a zástup- m.;d práci. Hlaste se u Mrs. Philip . . ce spolku v osadě, by se dostavili, chapman, S02 ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 September 1939

/ Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné $'2.00 Na půl roku $1.00 Do s^aré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: Čechoslovák publishing co. West, Texas. ě odporučte CechoslovAka f smu sousedu i / + 0« V 'o listu, šíříte prav- ^ -y každý mél vědětL .oměloatí a svom«stí do- ^ ^ československý lid v Te- aznání a ctL A* V AND WESTSKE NOVINY ročník (VOL.) xxviii (NO.i ČÍSLO 37. Entered as second-class mattei January 2, 1920, at the post office at West, Texas, mider the Act of March 3, 1879. 15. ZÁŘÍ ) SEPTEMBER) 1939. aršavu a Lvov Poli }i se probili z obklíčení. Němsi d uráží Amerika ve válce, Kongres svolán Žádné vládní zuřivě na Lvov. Francouzi obkličují Siarbrusken. Britanie vyhlásila válku na otevřená města. Kongres svolán. Obránci Varšavy oznamovali na rádio rozhlasu ve středu večer, že za- hnali Němce "daleko zpět od Varšavy" a že rychlé polské protiútoky za- tlačuji nepřátele zpět od Varšavy. Z Bukurcšlu se však oznam...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 September 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 15. září 1939. I s i #• SAŠA KRÁL - KALIVODA: VRÁTILA MU ŽIVOT ROMÁN T i Odplazil se zpět ke kůlně a usedl na pluh. Zaryl hla- vu do dlani a hořce se rozplakal. "Ubohá Miřina," šeptal polykaje slzy. "To ubohé, do- bré díté." XXI. Pani Sádecká byla nesmírné překvapena, když se jeji muž vrátil z hostinec domu v devét hodin večer, ačkoliv ji řekl, že se dnes zdrží v hasičské schůzi jisté přes půl- noc. "Copak0" ptala se. Mávnutím ruky jí odpovédél a dopadl na stůl. "Kde je Miřina?" zeptal se. "Šla si lehnout, neni jí néjak dobře." Chvíli mlčel, poklepávaje prsty na desku stolu. Hospo- dyně hned vytušila, že se stalo néco hrozného. "Co je ti muži?" ptaía se plna účasti. "Čekala jsem té na Jana, který volným krokem přicházel ze zahrady. Matka běžela proti němu a objala ho kolem krku: "Jene, je to pravda?" ptala se v pláči. "Nech toho, matko," pravil vzpurné. "Prosit ho ne- budeme. Sem k nám půjde každá ráda." "Koukejte, kmotře," pokoušela se je usmířit. "Co jsem ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 September 1939

V pátek, dne 15. záři 1939. Čechoslovák / \ Historka českého králíčka. Utíkal český králíček. Utíkal stra chem od Prahy na východ. Běžel přes Moravu, aniž se zastavil, běžel ještě rychleji přes slovenské doliny a vrchy, letěl přímo přes romantiku Podkarpatské Rusi a zastavil se u- dýchán a spocen až na rumunských hranicích. Sotva je přešel a sotva se trochu vzpamatoval, narazil na rumunského králíčka. A malý ru- munský králíček vida svého bratra v takovém zuboženém stavu, vysí leného, chvějícího se ještě otázal se soucitně: Proč pak tak utíkáš, před čím prcháš? Český králíček hodil očkem po ru- munském kamarádovi a odpovídá: Ale víš, oni ti Němci uřezávají u nás koním ocasy a tak jsem utekl Rumunský králíček se podíval u- diveně: No, dobře, když uřezují ko- ním ocas, tož tys nepotřeboval mí- ti strach. Český králíček zakýval smutně hlavou a podíval se na rumunské- ho králíčka také s údivem: Co pak ty víš! Jak to těm Němcům doká- žu, že nejsem kůň a jen králíček. )o( TAROKY! Hra taro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 September 1939

CeohostovAk V pátek, dne 15. září 1939. Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Z Budapešti, Uhersko, se oznamuje, že z rádio stanice ve Varšavě někdo hlásil v polské řeči s německým akcentem, že Němci vkročili do města a varoval obyva- telstvo, že bude přísné trestáno, jest-li 11 někoho bude nalezena zbraň. Druhý polský rozhlas napro ti tomu hlásil, že Varšava jest do sud v rukou Poláků, každý jest na svém místě a že "Němci sebrali na- ši délku vlny". Dále toto rádio hlá- silo rozkazy generálního štábu: "Vo- jíni, musíte brániti naše hlavní mě- sto všemi sílami. Zaujali jsme po- sice, z kterých nesmíme ustoupiti ani kroku. Čas nadešel k pomstě za prolití krve žen a détí a vojínů, kte- ří padli v boji pro Polsko. Útoky ne- přátel se vyčerpají samy na naší defensivé. Pořádek bude zachován". Z toho jest vidéti, jak německé zprávy jsou vylhané, jak byla vy- lhána celá jejich předválečná kam- paň, a Němci se neštítí žádné lsti. Ve skutečnosti v pátek Varšava by- la v rukou Poláků, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 September 1939

V pátek, dne 15. září 1939. Čechoslovák / El Campo, Texas, 10. září. Ctěná redakce a všichni čtoucí Čechoslovák! Tak zas jedenkráte a to na slib nejen redakci ale i některým čtená- řům, baj i čtenářkám, že zas hodím něco do tak oblíbeného westského listu Čechoslováka. Příležitost, po- psat potulováni se kouskem veliké- musím podotýkat. Karel a jeho jen "h", ale takto mé jméno Bar- manželka byli, jak říkáme, vyrejzo- j tosh, to už je přeci jen kapánek váni nedaleko texaské matičky Pra-; moc, nezdá se vám? I u Čechoslo- hy. Co tak hovoříme, přijede na váka mně bez mého dovolení to "h" nutí na chvíli na ty pozemské tram- j tlemanem, což jsem si tenkráte ne- ÍA v-| r ji | poty. Představilo se mi několik bra- chal líbit. Věřte, pi. Bartošová, že 41 DGSÍQKR Í trů> bř*- Vanduch, Mareš, bych si i já rád přidal to na koneč- ' ' tamější džinař, Bartoš, ne Jožka, ale1 ku místo toho háčku "h", ale všech- Karel, Franta Riple, že snad mám! ny dídy na farmu mám psané bez to- vyřídit pozdrav jeh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 September 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 15. září 1939. ČECHOSLOVÁK Aisl) vvtsisJlt NOVINX Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President lot. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Postup událostí evropské tragedie (Pokračování se strany 4.) Úřední orinámení pravilo, že za- - „,in<;o] v kni^ "Můi boi" že chce U- stavení hunských hord u Varšavy krajinu. Stalin Ld Hitlera zná, nátlakem divísí na západní Guvernér W Lee 0'Daniel ve svém má veliké naděje na pomoc od Mus- pravidelném rozhlasu v neděli pra- soliniho, který má lepší příležitost vil že lidé kteří nyní neodloží po- v dobré vůli dostati od Francie né- litiku stranou po dobu přítomné vá- které území, o které se tolik hlásil léčné doby by se méli stydéti. Že a zachovali si přátelství za neutra- vypukla valka v Evropě, to ještě ne- litu. Rusko! Pochybujeme, že Josef nasytí starce v Texasu přes zimu. Stalin by byl tak na hlavu padlý a 0'Daniel sliboval jim všem $30 pen- nechal si zahnízditi Ně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 September 1939

V pátek, dne 15. záři 1939. ČECHOSLOVÁK Z OKRESU FAYETTE Podává Jan Hanáček. Spolek sv. Ignáce K.J.T., konal svou rádnou čtvrtletní schůzi v ne- děli v osadni síni. Schůze byla hod- ně zajímavá. Jednalo se o utvoření odbočky Československého Sdruže- ni. Hugo Ahlschlaeger z Nechanitz měl pořádnou nehodu, když ve stře- du při zájezdu do Richmond se sra- zil s nákladním autem. Auto Hugo- vo bylo rozbito a celá jeho rodina, pět děti a manželka, utrpěly zraně- ní, na štěstí ne nebezpečné. Cena cukru vystoupila v La Gran- ge na $6.50, pak ale klesla na $5.75. Zdá se, že "žralokům" by se mělo nasypat trochu otravy do žaludku, aby neokrádali své splouobčany a z války nedělali miliony. Pan Petr Šulák s rodinou 2e Smithville byli u nás na krátké ná- vštěvě. Sdruženi Čechoslovanů v La Grange a okolí, má býti v krátké do- bě založeno. Na den 24. září svolána bude schůze Čechoslovanů v La Grange a okolí. Schůze bude koná- na v osadni síni o 2. hod. odpoled- ne a proto pozor na datum, v neděli 24...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 September 1939

riUMMi CECHOtíiXjVAK V pátek, dne 15. září 1939. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. Bl'DOU U NÁS ODVÁDĚT? Stál jsem pod tou vojenskou mí- rou třikrát v Rakousku-Uhersku a vždy jsem měl pro ty odvodní pány toho lidského špeku na sobé málo a vždy mě propustili. Roku 1917 jsem byl u registrace zde v Crisp, kde v obchodě Simse konal se zápis těch, kteří patřili do toho školního di- striktu. Ten samý rok jsem šel k a- sendu po čtvrté zde v Ennis, kde v městské radnici v prostorném sále pět lékařů odvádělo brance na voj- nu. Když jsem přišel v řadě nahá- čů, u odvodu je nucen člověk svléci ze sebe všechno, a lékař po prohlíd- ce, která byla docela jiná jak u těch c. k. doktorů a oficírů, a po zvážení na decimálce váze uznal mně lékař za vojáka! Při odvodu v tomto sále bylo tolik lidu jako herinků, černo- ši v rohu, chlapi jako hory. Když — Rodina Joe Škrocha ztrávila v Galvestonu minulou neděli na vý- letě, kam sobě zajeli. Jejich tři dce- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 September 1939

V pátek, dne 15. září 1939. CECH OSLOV AK Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková Přece jen obětí Československa nebyl zachován mír a přece se jen rozpoutala válečná litice, která se- bou strhne do svého víru ještě další snad národy, pravě tak, jak tomu bylo v poslední světové válce. A proč to všechno, jen proto, že jednomu zběsilému šílenci se namanulo o- vládnouti celý svět. To sobě určil ve své knize "Můj boj". Do jaké záhuby tím může přivésti svůj národ, ve své šílené zaslepenosti v nadvládě nad celým světem přehlíží. Svůj národ vědomě klame a lže mu, takže není si ani vědom, do jakého hrozného postavení ho může ten jejich šílený vůdce přivést. Co utrpení a bídy bu- dou muset zakoušet, když již nyní na počátku války mají citelný nedosta- tek potravin a životních potřeb. Jest ku podivu, že jeho národ se tak leh- ce dá ovládat jeho lživou chvástavo- stí a že ho neprohlédl a neřekl: až potud a dost. Dovede mu však vlád- nout železnou rukou, kdo by se opo- vážil jen trochu pr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x