ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 March 1899

TEXA5 POSTEN, AUSTIN, IEXAS, T8<8LAOt:N DEN 16 MARS 1899. Bilder ur verkligheten. ▲F AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föreg. n:o.) Då blef jag ånyo uppkalla^ till hennes nåd och fick bannor för det jag icke kunde laga god mat med litet. För att nu tillfredsställa dem båda och slippa bannor, nödgades jag ofta anlita min egen lilla lön,och då fick jag beröm som en ypperlig hushållerska, men hade icke råd att på två hela år köpa mig en ny klädning eller ett par nya skor; men jag gör orätt att tala illa om dem, de voro i alla fall goda och välvilliga emot mig. Hur mången får ej slafva här i världen utan att någonsin hugsvalas af någon enda uppmuntrande blick!" "Men hårdt måste det vara," sade jag, "att, sedan man haft så mycket godt att laga och äta i sina dar, nödgas svälta när man blir gammal, såsom fallet ofta varit med de stackars hushållerskorna." "När man står öfver maten har man alls ingen ap- tit," sade f. d. hushållerskan; " men nog kommer appetiten, när m...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 March 1899

TEXAS POSTEN, A IN, TEXAS TORSDAQEN DEN 16 HÄRS 1899. (P a AbSTIN. Profnummer af Texas Posten Andes fritt på begäran På sjuklistan. Mr Sven Mar- tin blef i måndags så sjuk, att han måste intaga sängen. På onsda gen var han dock så pass återstå! It att han kunde vara uppe. Förstoppning kan lätt botas ge- nom några få doser af dh M. A. Simmons lefvermedicin. En ny sändning af medvurst och god ost inkommen till Dekn & Waixinu. Bröllopsklockor. I dag torsdag* den 15 mars, kommer ännu ett storslaget^bröllop att firas här då mr Alfr. Holm och miss Aman- da Larson komma att sammanvigas på kvällen i härvarande svenska luterska kyrkan. Vi halva just erhållit en ny sändning af hvit sill i tunnor samt ryska> sardiner. Deen & Wal- lino. Att återvinna vacker hy, klara ögon, spänstig gång och god helsa begagna dh M. A. Simmons lefver medicin. Helsar på i Austin. Mr Chas Bergsten, som för någon tid sedan reste härifrån staden, återkom i lördags, sedan han helsat på i Waco, Fort Worth oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 23 MARS 1899. / •An allmänheten. (fen behöfde bli "hard ens eder UPP icVe V 1 ^ / é'% Pil ; j. / WACO-BREF. [. och läsare af Texas Posten i du store Mel^nder 1 Så tänkte lertecknad,då han läste ett viBst ite vist) roos-kulört bref i Texas en, af den 2 mars. Efter att läst det åtskilliga gånger, frå- [e jag andra, som hade läst det a<^ det var eller hvad det mena- Möjligtvis Var där en mening, len den hade troligtvis gått för- •ad genom något slarf hos post- irket. Brefskrifvaren talar om itpourri på kulörta trasor ;"men ig tror att det mera liknar ett itpourri på >stora ord. Lyck- [gtvis fastna inte stora ord i hal- >n; för hade så varit fallet, så le vi fått sörja hädangången af af Wacos mest bildade och hyf- ide ungherrar. Efter en ordrik inledning skry- ir han öfver, att han logerar på afskrädeshög vid hörnet af ett ithus. "Hemskt sa' Rydingen." en tycke och smak får man inte :landra. Jag har alltid trott, att man inte ikryter m...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 March 1899

TEXAS POSTEN, A IN, TEXAS TORSDAQEN DEN a3 nARS 1899- AUSTIN. Prof nummer af Texas Posten •ändes fritt pä begäran. Vigde. Af pastor G. A. Dorf den 18 mnrs: Mr Andrew .John- son och miss Hilma Anderson, ba- da frun Moline, Texas.—Mr .John- son är en idog framgångsfull åker- brukare i Moline settleraent. Förstoppning kan lätt botas ge. nom några fä doser af ok M. A. Simmons lef vermedicin. Rest härifrån. Mr C. J. Carl- son flyttade i måndags härifrån staden till llound Kock, där han ännar att bosätta sig ftir framtiden. Texas Postkn önskar, att mr C. ml komma att trifvas och lyckas väl på den nya platsen. En ny sändning af medvurst och god ost inkommen till Dkkn & Walling. De första smultronen, för i år erhölls i tisdag hit till staden af Dunham & Co., frukthandlare här i .staden, Ii vilka alltid söka att mod första tillhandahålla allmänheten af årets läckerheter. Dessa smult- ron kommo från Mexiko. Vi hafva just erhållit en ny sändning af hvit sill i tunnor samt ryska- sardin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 March 1899

\ 1 TEXAS POSTEN? LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 30 Mars 189g. Vol. IV. No 13 Prat. värl- Aok, hur lugn ooh fridfull skulle den vara, Om förtal ooh lögn ooh prat el funnes där, Om p& fantasi man ville något spa- ra, Ooh om rätt ooh sanning eöra sig be- svär; Sluta ait beskrtfva Hvad man icke vet, Sluta att fördrlfva Nästans redlighet — Hvarför ständigt klandra b&de folk stat, Hvarför söka skada med försåtligt prat? och Vore det ej ädlare att Till det onda, som man finna roten kanske tror sig se. Än att till en spark lömskt lyfta uppå foten Medan munnen ännu tyoks sä menlöst le? Säg mig rakt 1 synen Hvad du säea vill, Rynka ögonbrynen Och sl& sedan till — Man kan sig försvara emot slik kra- bat Men hvad kan man göra emot lumpet prat? Har den religion, som Om din stackars nästa ej precis pä hå- ret du för dlgr' har valt Sluka ej, likt ulfven. det arma få- ret, Kanske ftr hans misstag Icke så fa- talt. Kallar du dig kr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 33 HÄRS 1899. SVEf 1E. Stockholm. , 100 nykterhetsföreningar tinnas nu i hufvudstaden. —58i millioner liter maltdryc ker, tillverkade inom hufvudsta den, runno i fjol genom de törsti- ga stockbolmawie strupar. Det blir ungefär 210 liter pr invånare. —Posttidningen meddelar ntt konungen på grund af utrikes resa för de närmaste t10 veckorna ha öfverlemnat regeringen åt kron- prinsen. Kungaparet for den 1 mars till utlandet. —Som bekant, medföljde bi- skop K. II. von Schéele tyske kej- saren på dennes ryktbara färd till den heliga grafven. Detta blef emellertid ett rätt dyrbart nöje för den svenska staten, som i dagarne presenterats hr biskopens reseräk- ning. Kostnaderna för kyrkofur- stens*tripp till Jerusalem slukade bara—2,256 kr. 93 öre! Väl an- vända pengar! —Det dyraste regemente i vårt land är som.bekant Wendes artil- leriregemente. Ar 1897 uppgingo kostnaderna för detsamma tid kr. 707, 120.64. Näst dyrast är Första Svea artilleriregeme...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 30 MARS 1899. FRÅN ALLMÄNHETEN. NEW SWEDEN-BREF. V å t New Sweden den 18 mars 1899. Ärade red af Texas Posten ! Som en tid förflutit sedan det i Texas Posten var synligt något från New Sweden eller omnejd, vill jug som hastigast insända någ- ra rader och därigenom meddela något af hvad som för närvarande kan vara att omnämna härifrån. Här råder för tillfället en ihållan- de torka, och om icke regn kom- mer snart, blifver här en svår tid för dem som skola köra vatten till sina kreatur eller drifva dem till vatten. New Swedens kvinnoförening synes gå framåt med stora steg, enär den, som ej ägt bestånd mer än ett års tid, likväl lyckats vara till stor nytta. Det sades, att när de voro samlade vid sista mötet uti mrs C. J.Görans ns hem, att där var en liten nätt kassabehåll- ning på nära etthundar dollars. Sedan bestämdes det, att nästa möte hålles hos A. J. Bengtson. Föreningen synes gå stilla men säkert framåt, om den fortfar samma mån som de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 March 1899

TEXAS P03TEN, AUSTIN, TEXaS, TORSDAQEN DEN 30 riARS 1899. TEXAS POSTEN Nyhets och Annons* Aning för Sven skarne i Amerika. jgff rrrrrnrrrr rrrrrmn TEXAS POSTEN <THE TEXAS POST.) PnbUabed evcry week, lo Au*tln, Teia bf the Bwcdish Amshioaw Fd li hi o Oo. The only wedlnh u*U«r ln Te*M, and the mat adrertlilDK medium to reach t kils cla « f cltlseog. J. M. Ojkkholm, Editor m. J. Knaps Manager Otto Knäte Reseagf-nt Entered at the post office in Austin Texas as second-cUss mail matter. Prenumeratlons-prls: Ett år, förskottsbetalning, - - •1.00, Ett år, på kredit, ----- $1.60 Ett hälft år, förskottsbetalning, — 60. Ett hälft fir,>på kreJlt, - - - - 15. Ett år till Sverige - - - - - 1.50. Prenumerationen är betalbart förskott och penningar böra sändas medelst "Po- ltal Note", "Mon> y Orcers" eller 1 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, ltO Bast Ninth 8t. Austin, Texas. Advartlslng Råtes. Op larger advertisementa råtes will be made 011 application. "Man kan aldrig riktigt ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 March 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXA3, TORSDAGEN DEN 30 MARS 1899. y v /s i\ v A t amerikanska nyheter. Sinneaevag landsmaninna. Salt Lake City, Utah, den 17 mars. Förklarad vansinnig och öfversand till dårhuset i Provo har 23 åriga Ella J. Berglund härstä- des blifvit. Hon-har i längre tid varit sjuklig af sig samt fick ny- ligen ett svårt angrepp af förkyl- ning, hvarvid hennes förstånd rubbades. HArdt pröfvad Slater, la., den 23 mars. John Sandbergs familj i Slater har nyli- gen förminskats genom att tvänne deras barn aflidit i lungsot. Den 28 febr. afled vid 17 år ålder sonen Bar Peter; och två veckor deref- ter, eller den 16 dennes afled dot- tern Selma Charlotta vid 19 åre ål- der.—Svithiod beklagar på det uppriktigaste sorgen. Dog på tröskeln. Whiting, la., den 23 mars. John Dalberg,sektionsförman vid Sioux City & Pacific järnvägen och haf- vande sin bostad i Whiting, träffa- des den 14 dennes på qvällen, just som han öppnat dörren och stiget öfver tröskeln till sitt hem, af hjärts...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXaS, TORSDAQEN DEN 30 fl ARS 1899. ANDHA DELEN. TJUGO AR I AMERIKA. VII. Köpet. Forts. fr. föreg. nr. härstammar kanske från Mar ni fader, moder. tär ull- "Ni Cuba < familj i" "Lånjrt därifrån: ja deles eusum i världen." "Ni är fader- och moderlös? Stackars unge man! Men Gud är allas fader och han liar städse f< r- blifvit er nära. lian har bevarat ert hjärtas känslighet, den osyn- liga träd, som leder till bot och ånger." Sjömannen betraktade prästen en lång stund och fortfor därpå: "Ni ser, att jag darrar, darrar af sinnesrörelse, förtrytelse ocl smärta, da jag talar med er om mina olyckor.... dessa olyckor, som beröfvat mig all frid, gjort mig tili en flykting här i världen och förfölja mig, som (inds för bannelse förföljde Kain. Ack, ni liknar inte dessa uslingar, ni skrat- tar inte därför att en man gråter, ni är en god människa.... O, om jag skulle berätta er mina olyckor ....0111 ni visste, hvad jag bär mitt hjärta... .om jng skulle tala med er o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, IEXAS, T#Ml>AöfcN DEN 30 MARS 1899. Bilder ur verkligheten. Y K i AT AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. företj- n:o.) Strax därefter mötte jag gevaldigern i trakten, åt- följd af Heie polisbetjäntei jämte annat folk. I få ord upplyste jag dem om hvad som passeradt. "Det var bestämdt han!" utropade gevaldigern; "men hvilken väg tog han?" Som jag ej visste det, delade han sin styrka i tvän- ne afdelningar, och hvilka togo sin väg åt enskildta håll. Själf följde jag med gevaldigern, men utan re- sultat. "Hvem tror ni det var?" frågade jag, sedan vi tröttnat vid jagten. "En som är lika mogen för galgen som en half punds gädda för fisk bra let," svarade gevaldigern; "det var bestämdt Bo Jonson Grip, fast han bar röd peruk för tillfället." Ifrågavarande beryktade och allmänneligen efter- lyste stortjuf hette egentligen blott Jonson, en som han stått i bo uti en småstad och där börjat sin bana med att gripa ur lådan, så hade han fått det i svenska ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 March 1899

8 TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 30 flARS 1899. CARL MAYER, Urmakare & Juve- lerare, 018 Congr. Ave., har det biina lasrer och t-äljer billigt. öosk r e<1' r handel. Tillfreds- ställelse garar. leran. W. R. Simcock, Tandläkare, 620J Congr. Ave., Room one, AustiD, Texas. AUSTIN. Profnummer af Texas Posten •Andes fritt pä begäran. "ON AGAIN!" • Besök, Linder förra veckan hade vi nöjet att få besök af hrr C. J. Berggren, Jonas Olson och Carl Almquist från Manila Förstoppning kan lätt bota ge nom några få doser af DB M. A. Simmons lefvermedicin. "OX AGAIN!" Ett djup fall. I söndags form. visade termometern !>0 grader, men i måndags morae hade den sjunkit till 4-f> och pa natten gick den ned till fryspunkten eller :$2. En ny sändning af medvurst och god ost inkommen till Deen & WAI xino. Använder nu änga. Austin damm spurvagnsbolag började i lördags använda ett lokomotiv för vagnarne på spårvägen ut till dammen, så att ett tåg nu afgår härifrån staden hvarje t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 April 1899

i v « TEXAS I POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 169. Austin, Texas, Torsdagen den 13 April 1899. Vol. IV. No 15 Alpstormen. Af konung Otcar II. Till räddning skyuden fort, aok skyn- den, väuner! En rymlig snöstorm rasar högt pä fjellen. Frän (fletcherns toppar tnd&s nordan kallt, Bland drlfvorna, som viixa, Ingen kän- ner Den smala stigen m-er, när sena kväl- len I dyster skymnlnglbörjar svepn allt. Vid dagens första svaga ljusning drogo Min stackars man och Jfrämllngen frän Norden Till vandring samman [öfver Seheidecks branter I trots af dimman, som låg tung på jor- den, I trots af kvalmet och den falska Föent* Som förde molnen upp från alla kanter. Förgäfves^ar min varning, var min bön, •Och dessa tårar, dem de blott beslogo. •O, ve mig, ve! 1 denna köld så sträng Hvad öde väntar dem, när inneslutna Af yrsnöns massor och med krafter brutna De digna ned på drifvans k Ila säng. 1Mln make, förarn, ej emotstå kunde Den raske svensk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 April 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 13 APRIL 1899. Stockholm. Prins Wilhelm ar nu i det när måste återstäld från de sviter ef ter influensan, af hvilka han varit besvärad. —De för uppresandet, af en minnesvård öfver konunp Carl XV samlade medlen uppgå för närva ranclejtill ett belopp af 69,400 kr —Det.beräknas, att under de se naste månaderna öfver 600 tyskar invandrat till Stockholm. Det är hufvudsakligen bandtverkare från Preussen, hvilka fått anställning här. —Konungen*konimer att öfver vara dejstora fälttjänstofningarna i Norge,JhvilkaCskola afslutas til den 1 sept., enär fälttjänstöfnin garna i Skåne,hvilka äfven komma att <>f ver varasjif konungen, skola taga sin|början någon af de första dagarne i nämda månad. —Såsom vi förut omnämt, an förde\docenten] Elisa Kschelsson besvär öfver universitetskanslerns den 15jdec. 18'Jb meddelade beslut i frägajom ^uppehållande på för- ordnande af professorsämbetet processrätt vid universitetet i Up sala. □ Målet har nu åtgjorts....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 April 1899

i A\ T /\ ^ if>> o 4 FRÅN ALLMÄNHETEN. PALM VALLEY-BREF. Palm Valley,Tex., i april 1899. * racle läsare af Texas Posten ! "Nu lell," sade smålänilingcn, skolen I få höra från svenskarnes hufvudplats i Texas, det sköna Brushy settlement, och-det till och med från en storskräflare, sona aldrig har skrifvit ett bref till en vän en gång, men nu slår sig på tidningsskrifveri, hvilket, som ni vill se, jag mycket bättre passar till än att arbeta på en farm. Jag kan ej förstå hvarför icke storgubbarne härifrån låta sina stora tankar blifva svnliga i den stora och störst spridda tidningen i Texas, nämligen Texas Posten. Det är icke okunnighet som gör, att de ej skrifva i tidningen, ty vi äro mycket lärda uti allting, både hvad som är ondt och godt, och tror oss vara riktiga storkaxar allesammans. Som detta är mitt första bref, kommer jag ej att behandla något visst ämne denna gång, ehuru så- dana ej fattas; ty här ske dagligen händelser, onda och goda, som borde komma in i tidningen oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 April 1899

TEXAS POSTEN. Nyhet - och Annons*' lning för Bven- ikarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THK TEXA8 POST.) Publlahed e*ery w«ek, Au tln, J*"*- b the 8widi h Amehicar Pc mshiiio Oo. ■fhe only wedlah paper lo Teia , and the DMI *dvertUltiK mealum to reacb tbl cli ( citUen . J. M. OjBRHOLM EJltOf. 15. J. Manager. Otto Knatk Reseagent. ■poocooooeeoc>eooocoooooeocoooooocx>xoc^cocw>. Entered at the post office in Auatin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett &r, förskottsbetalning, - - H.00. Ett år, på kredit, ----- 11.50. Git b&lft år, förskottsbetalning, — 60. Ett balft år, på kredit. - - - - "55 Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott :ch penningar böra sändas medelst "Po «tal Note", "Mon y Orters" ellerl 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN. ltO Bast Ninth St. Auttin, Ttxa*. Advertlslng Råtes. Op larger advertiteraents råtes will be made on application. Litet hvar har blifvit något lju- sare och ser ej framtiden f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 April 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 13 APRIL 1899. 4 V A% X A i \ / Wm. von ROsENBfcÄG, Advokat, 109 W. 8de gatan, Austin, Texas, (F. d. häradsdomare i Travis HArad.) Fitzhugh Thornton. Advokat, Litten Building. Austin, Tex. Denna plats är upptagen af W. D. HUnE. Se hans anpons nedom! AMERIKANSKA NYHETER. Egendomlig olyckshändelse. Rockford den 8 apr. Ernett Anderson, råkade i måndags afton under det han var stadd i en häf- tig politisk dispyt med en annan person, att ramla ned för trappan ledande till Lundbergs phimbing verkstad, samt erhöll i fallet gan- ska svåra skador. Afliden t dningsman. Rockford den 8 apr. F. O. Johnson, redaktör och egare af "Ogle County Reporter", som pu- bliceras i Oregon, 111., afled i sön- dags eftermiddag i Augustana Hospital i Chicago. Mr Johnson har under 30 års tid haft tidnin- gens redigering och affärer om hand, samt var allmänt känd och bekant inom hela norra delen af staten. jDet fick han för han tittade. Manchester,Mass., den 29 Mars. ■—...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 April 1899

TEXASCPOSTEN AUSTIN. TEXAS, TORSDAGEN DEN .3 APRIL .899- 1 1 1 l I I 8 t< 8 O k ni ai d- si V o< vi ht vi (i sr g' ANDRA DELEN. TJUGO ÅR I AMERIKA. x- El Paraiso. Forts. fr. foreg. l\t fojja afstand frän den nr. riku plantagoägurenB boning bofunn si<; ött litet elegant hus, hvars rum med sin inredning och sina möbler plminde om de italienska landt stal lena. Taflorna på väggarna fram:-tålde landskapsbilder frfin Lombardiet. På borden såg inan åtskilliga illustrerade resehandböc- ker från Italien i förgylda band, vidare en mångd småsaker af ala baster, elfenben och silfver, deri- bland en, som iörestålde ett hals- band af sikles- och majsax. Midt i en präktig salong fans piano af kokosnötträd i inlagdt arbete och där bredvid ett skåp, äfven af kokosnötoräd och fullt med musikalier. Sidentapeter, sammetsfoihängen, tina stickade halminattor, jaguarhudar—allt var suiordnadt på slösaktigt sätt ocli med utsökt smak. En lått doft ai svärdsliljor utbredde sig öfverallt dä rinne;fön...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 April 1899

Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. förest. n:o.) Jag återsåg iuke vår gemensamma herrskarinna på nianga år, men hörde henne desto oftare beskrifvas af min barndomsvän, hvilken fortfarande beaökte mig. Beskrifningen var sådan, att jag när som helst skulle ånyo ha spänt mig för hennes vagn, utan att vara det ringaste nogräknad pä konfektbitarne. Emellertid hade tolf år förflutit, sedan jag första gången såg fröken Mimi, då en söndagsmorgon Axel Svan inträdde på min lilla kammare. Han hade ma- gisterkragen på sin svarta frack,oaktadt han icke var äldre än tjugutvå år. Jag hade på tre år icke sett honom, emedan han under denna tid utes'utaade vi- stats vid akademien. Jag kunde icke nog betrakta lians höga, ståtliga gestalt, hans af naturen vackra och ädla ansigte, ytterligare förskönadt af det rastlö- sa vetandets längtan och de rika kunskapernas ljus. Äfven fulare anletsdrag blifva genom studier och re- flekterande vackra och liksom transpara...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 April 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 13 APRIL 1899. CARL MAYER, Urmakare & Juve. lerare, 618 Ccnifr. Ave., hur det bä«la Jaeer .ch säljer billigt. önskar ed' r handel. Tlllfre Is Still ^laei. a ra:, ter**. W. R Simcock, Tandläkare, 02 i Congr. Ave., Room one, Austin, Texas. AbSTIN. Profnummcr af Texas Posten •andes fritt pil begäran. hindra spel. Poliskommisisa- rierna hafva instruerat de nytill « tta "poliserna, att <lo förväntas noggrant fylla siuu plikter, uppe hitlla ordning oclikliunma «ft«*ralla spelare. En ny sändning af medvurst och god ost inkommen till Deen & Wallino. Austinkolonien ökas För om- kring en vecka sodan ankommo till staden hr Rasmussen med fa- milj från Galveston. Som de tim na att slå sig nod i Austiu, beder Texas Posten att fa hclsa herr- skapet väl ommet till Austin. Penningar utlånas på ur och juveler hos Austin Jewei.ry and Loan Co. Bollspelarne i rörelse. "Varsi- ty" bollklubben Jbereder sig på att göra en tur till Louisiana och Alabama s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x