ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1908

€> fi íaúoyn y tajemníka Slavní ho Řáili Itozvrli nu linu ti f íg. 150. a 151. s. 1... 45 Čís. 39- .. *38 " 2... " 40.. .. 14 •3... •1 41.. .. 17 4... •• 17 11 42.. .. 15 " 5". •• 15 11 43.. " 6 .. 36 *' 44- " 7... .. 24 " 45- .. 19 " 8... •• 25 " 46 . .. 13 II 9.. •• 5i 11 47-• • 33 " 10.. •• 47 " 48.. .. 15 " 11... " 49- " 12.. •• 13 >1 50.. •• 7 " 13.. .. 26 •i 51- .. 28 ll 14.. ii 52- ... 24 II 15- .. 15 ii 53- • .. 8 II 16.. 11 54- • ... 13 " 17.. .. 66 11 55- " 18 . .. 4 11 56.. ... g " 19.. .. 38 •i 57- " 20. . .. 48 11 S8" " 21.. •i 59- • ... 8 " 22.. .. 19 n 60.. " 23. .. 11 61.. • •• .7 " 24.. •• 75 " 62.. ... 4 " 25. .. .. 69 n 63.. ... 9 " 2Š. . .. 6 11 64.. ... 14 " 27.. •1 65. . ... 9 " 78.. •i 66.. ... 4 II 29.. .. 25 " 67.. II 30. • " 68.. ... 23 " 3i- ■ •• 17 n 69.. ... 8 II 32.. 16 11 70.. ... 14 " 33- • •• 17 11 71 •• ... 5 " 3+.. .. 12 " 72.. ... 19 II 1 35-- 11 73- • ... 6 " 36.. •• 13 " 74.. " 37-- 75- • " 38.. •• 33 $1500.00 Řády čís. od i. do 36., pak č...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1908

I w Obzor Hospodářský. Časopis vínovaný rolnictvt. zahrad- nictví, iomicimu hospodářství a přlbusným odvltvim. Vjcháxl 1, ■ ts, každého nitlce. Předplatné ročně 60 ctů. - Zalitá 11 |en předplatitelem Adresa: "Obzor Hoši Hallettsville, Texas. •Obxor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language m the South. Pablislied scmiraontlily by F.. Fabian, Advertising rates on application Entired as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - oj, Jeden špatný člen uškodí více spolku a Jednotě než tucet do- brých pracovníka prospěje. Plať správně měsíční poplatky na úmrt| a to tak jako jest tvé přá- ní. f'\ členové zaplatili v pádu tvé ci na tvoji úmrtní podporu. Málo členi bratrských podpo- rujících spolků asi ví, že ty spolky "obrátí" za týden kolem dvou mi- lionů dolarů. Ponouká to ku pře- mýilení, Spolkové schůze jsou místo pro vyřizování spolkových záležitostí. Zda-li nutno mluviti o důvěrné zá- ležitosti mimo schůzi, hleď, aby nepovolan...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1908

DON QUIJOTE. Vy f % Ne snad Don Quijote ten ze Špa- něl, ale skutečný moderní Don Quijote z Makotrus vyvedl pove- dený kousek, o "němž chci se čte- nářem sdřliti, protože bylo by ho škoda, aby zůstal neznám. — Byl tedy jarmark v Lošticfch, ' místečku hodinu cesty od Mako- trus vzdáleném a náš moderní Don Quijote hned z rána se sem vy- pravil. Nejmenoval se ovšem Don Qui- jote, ale slyšel na poctivé jméno Krejcárek. liyl vyučen počestnému řemeslu ševcovskému, řemeslo však nepro- vozoval od té doby, co se vyučil. Přiženil se totiž do chalnpys ntkolika kousky poli, choval tro- chu toho dobytečka a nebylo-li v polích co na práci, vyváděl riizné šibalské kousky a dobře se mu při tom vedlo. Dnes do těch Loštic na jarmark nešel snad, aby tam něco kupoval, nedala mu Krejcárková s sebou víc než zrovtia na litr piva, ale chtěl se tam svým způsobem pobaviti a bude-li sloužiti vtip a štěstí juná cké, ztropiti tím měšťákům v Lo- šticich nějakou švandu. Den byl parný. Krejcárek po- ohlédnuv se v ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1908

w\ Okres Jméno poslance \ Austin Bell Burleson... Brazos Bee Colorado... Karnes De Witt.... Mc Lennan. Ellis Victor Ruoneis Williamson.. Falls Hill Washington. Milam...... Wharton Fayette Lavaca Harris Lee Fort Bend... Waller Travis. Bastrop Colhoun Houston Posta Jan Scliovaisa. Frank Bohalík. Josef DiiSek, Jr... Jind Blažek J. P. Nrdliálek.. Frank Huvar Filip Rohan Fr. Shindler .... Ondřej Janek.... Frank Vrla J. H. Mikeska... J. A. Žák Jan A. Miehna . . Jan Koppa J. F. Červenka.. 'E. Pisklak Josef Mondfík.. . L. Šumbera Jos. Drozd Hynek Božka .. . Jos. Škrabánek.. Jos. Koudelka.... Jan Mozola.. F. A Holík.. Jos. Dušek... Jan Adanitík. Karel Gerik.. J. L. Šupák.. Celkem hlasů 102 Osmia 18 Bleiblerville Holland.... Caldwtll... Bryan Skidmore .. WeimaV. ... Hobson.... Ynakutn .. West Ennis Vic.toria... RoiVena. .. Granger... Lott Mt. Cdlm.. Burton Camtron.. Taiton Flatonia .... Shiner Crosby Dime Box. .. WallisStaiion Mosaville. .. Elgin....... Smithville... Port Lavaca Lovelady ... ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1908

« mtjvýhodněji lze objednati u největší české firmy toho druhu v Americe, 580 So. Centre Ave., Chicago, 111. Stu odporučeni předložíme Pište si pro náš 40 stránkový cenník velkého formátu, jakož i pro hotové 'vzorky, které ochotné ku prohlednutí zasílám. Mám niedaliony se znakem S.P.J.S.T. jakož 1 špendlíky na od znaky Č. Ř. K. J. T. Ovšem i znaky všech čelných jednot českých, slo- vanských a chorvatských. Í-Svůj k svému H* Krajané, objednávejte všecky I svoje potřeby pro dům a ho- I Bpodářství u jediného českého I zasílatelského velkozávodu v I Americe, kterým jest U. S. Mail Order Housi Všechno naše zboří jest za- ručeno jako zboží nejlepžf jakosti a ceny jeho jsou vel- koobchodní. Prémiový kupon dáme s každou objednávkou. Tisíco pochvalných uznáni má- ni® po ruce. Zde jiduoznioh: "Ctění pánové: Dal< Jste st se maou značnou práol, |«n abyste mě oo n©|- poctlvěfl obsloužili. Budlí Vám sa to čestné uznání a oo ne)vřeU)fií dík I Neznám opravdu spolehllvěfší Spo- lečnosti, lež by s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1908

BBBP ■•■• '-"-"i -r^-rr - —- -*Tr -■ - _ ,,v.^ \ K demokratickým primárním vol- bám dne 25. července. Den a5. července se rychle blíží, to víme všichni. Třeba nevíme všichnit co může nám tato volba 1 prospěšného neb neprospěšného přinéstí, když se nebudeme míti na pozoru. Má se při této volbě hla- sovati pro úřadníky, a díle pro a- neb proti dodatku zákona, kterým by byla naše zákonodárná opráv- něn* plijati zákon, týkající se zá povědí prodávání nápoja pojných po celém našem státě. Otázkou tedy je: má naše záko- nodárná zavésti státní prohibici, nebo ne? Každý člověk, když něco činí, neb vykonává, má k tomu příčiny nějaké, má účel jakýsi před sebou. Něco je) vábí neb nutí, aby věc tu dělal neb nedělal. Kdo půjde k volbě ij. července, a měl by jiti každý demokrat neb každého de- mokrata bude třeba, bude . zajisté míti na mysli jakési rozhodnutí a musí se tázati sám sebe "Proč jdu k této volbě?" Jen tak mimocho- dem by snad nešel, neb bezpochy- by bude pilno na poli neb v ob- chodě.,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1908

OBZ <: ' R. go „3 '«!J ROČNÍK XVI1U HALLETSV1LLE, TV.%A'r |. SRPNA 1908. ČfSLO t. * f * Iw. Pomoc proti uštknutí jedovatými hady a hmyzy. • Brasilský lékař Dr. Fr. Bassevic v Porto Alegre, uveřejňuje zajíma- vé podrobnosti o svých pokusech učinili hadí jed neškodným. Prá- vě v Brasilii bývají případy smrti přivoděné účinky hadího jedu — neb v Brasilii jest agobyčejné vel- ké množství hadů jedovatých — skoro každodenní událostí. Dr. Bassevic při svých pokusech vy- cházel z toho stanoviska, že jedo- vatým hadům jejich .jed neškodí. V, jiné strany bylo zase dokázáno, že žluč jedovatých hadů jest proti jedům zvířat výborným protije- dem. Ježto však žluč se vylučuje výlfradnč z jater, připisuje těmto Dr. Bassevic onu moc rušiti účin- ky hadího jedu. U některých kme- nu indiánských požívá se také su rových jater hadích, aby hadí jed stul se tělu neškodným. Dr. Basse' vic připravuje z hadích jater ex- trakt, který vstřikuje pod kůži. Příprava tohoto prostředku, jehož jistý účiuek jest v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1908

lai S.P.J.S.T. Rozpočet na úmrtí čís. 152. a 153. Bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že sestra Žofie Slavík od řádu Hvízdá Jihu, čís. 30., zemřela dne 12. června 1908, ve stáří 24 let 11a tyfus. K Jednotě přistoupila 12. července 1903. Číslo certifikátu 2512 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce S1000, aiak tento ro/.vrh je udělán jen na polovici, podíl to manžela. Fr. Kurietkaod řádu Prapor Svobody, čís. 8., zemřel dne 9. červ- na igo8, stár jsa 34 roků na souchotě. K Jednotě přistoupil 14. list. 1897. Zaměstnáním byl dělníkem Č1M0 certifikátu 548 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce řtooo S bratrským pozdravem |. R. Kuběna, taj. H. Řádu Faye.teville, fsxas, 1. srpna 1908 Smetana, 10. července. — Po příkladu jiných řádů též náš řád si zvolil svého dopisovatele do or gánu, ale jak posud vidět, je tro chu "hala bala", tak že kdyby ne- bylo těch zpráv o našich čekaucích, které takřka každou sclmzi pfiji máme, zdálo by se, .že náš rád Bedřich Smetana ani neexistu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1908

i ! Seymour, 15. července. — U- plynula hezká doba co jsem napo- sled psal do tohoto listu. Byl jsem příliš zaměstnán a z té příčiny ně- mči jsem času k dopisování. Počasí zde máme výhodné; prší dost, úrody se skvěle ^ vyjímají. Kukuřice bude hojnost, pšenice a ovsy jsou uspokojivé. Nyní je do- ba mlácení pšenice a ovsů; pšenice sype piťiměmě do 25 bušlů poa- kru, ovsy od 60 do 75 bušlů po a- kru. Nová pšenice se již vozí do trhu, jakož i oves; tento plat! prů- měrem 44 ct. buši a nová pšenice od 90 do 93 ct. buši, což je uspko- jivá cena a krásné peníze. Zdejší farmáři nemusejí čekat na ten pe- níz až dostanou z toho balíku ba- vlny. Vše slibuje k nejlepší spo- kojenosti, bavlna' slibuje hojnou sklizeň, lepší než v loni, a tak se těšíme spokojené sklizni všeho druhu plodin. Na den 4. července se zde odby- la velkolepá slavnost (pikuik) asi míle východně od města, při Seymour Creek, kdež bylo připra- veno misto pod krásnými košatými stromy, návštěvníků bylo odhad- nuto na 2uoo, ovše...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1908

Obzor Hospodářský. Časopis vínovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvttvim. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Předplatné ročné 60 ctil. Zasílá se Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The ouly Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian Ianguage in the South. FiUbM semimonttily ti? F, Fabian, Advertising rates on application l ntered as second-class matter in th'e Hallettsville, Texas, post - cffice New Yorský státní superitendeni pojiStžní praví ve své předběžné zprávě o bratrských Jednotách to to: "Z četných zkušenosti, naby- tých za posledních let asi se šesti bratrskými Jednotami, čerpali jsme poučení, že jejich stupnice platební jsou nízké a nepostačitelné. Ná sledek toho byl, že pozůstalí po těch, kdož umřeli dříve, dostali ú- mrtní podporu nepoměrně velikou k poplatkům, které za ně odvede- ny byly, kdežto zbýva|ící členové musí nyní nésti břemeno poplatků jak za to přehnané úmrtné na...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1908

o O Zemskou bránu. ObréMk i války r. 1866. Napůl Torná! Kočl. 1 1 Před starou, pohraniční celnici na pravém bfehu Metuje, utábořil se dne 26. června 1866 oddíl bílých vojáků. Přišli z Josefova, aby obsadili "Branku", proslulý onen průsmyk a klič kraje náchodského, jenž za jiných okolnost! mohl hráti zcela jinou úlohu, než jakou mu nevší- mavost rakouských stratégů byla přisoudila. Důležitá, od samotné přírody takřka opevněná posice byla by se stala zajisté nedobytnou. Ale tato hrstka vojáků čítající pouhou půlsetninu 35. pluku a dvě kyrysnické škadrony s dvěma děly nemohla přece vážně zaměstnati nepřítele. Ovšem posud nikdo nevěděl, — kde se tento vlastuě nachází a do- měnky o tom luštěny nejfantasti- čtějším způsobem. Neboť co jedni tvrdili s určito- sti, že objevil se v mocné síle u Šanova, čekali jej jiní od Dušníků nebo Bystřice. Ale 11a průsmyk náchodský ni- kdo nepomýšlel. Vdyť Prušáci přece nemohou bý- ti tak hloupými, aby jako slepí krtci vlezli do přirozené této pasti, kde ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1908

První české divadelní předsta-1 veuí v Hallettsville. V sobotu dne n. červeuca 1908, uspořádal zdejší Divadelní Ochot- nický Spolek první představení v Opera House. Ku svému prvuí- mu vystoupení před veřejnost vy- bral si původní veselotmi "Baron Nezdara" čili "Otevření Hotelu u Kuřího Oka", obrázek z maloměst- ského života o 2. jednáních. Hra byla nastudována opraveju vzorně. Herci hráli nenucené a do vedli se (ač poprvé mnozí z nich octli se na prknech, jež znamenají svět) znamenitě pohybovat na je- višti. Pan Václ. Prá&ek, hrál svého Isidora Koblihu, majitele hotelu 11 Kuříh^ Oka, s temperamentem a velmi dobře se do své úlohy vžil. O nic dále nezůstal za ním púzadu p. Jaroslav Neumau, který úlohu Karla, číšníka ve službách Koblihy, obstaral k nejlep&í spokojenosti Výtečná byla úloha Julie, bchova^i- ky Koblihový, která nalezla pocho- pení pro svoji roli a sehrala ji vý- tečně. Pan An£. Smejkal, který vystoupil v úloze Veselého rovnčž se líbil. Též pp. F. G. Fabian co Kope...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1908

o I II [ d*. i 'iJm D r* Prapory, odznaky, šerpy, nejvýhodněji lze objednali u největší české firmy toho druhu v Americe, E. Bachraan, 580 So. Centre Ave., Clilcago, 111. Sta odporučeni předložíme Pište si pro náš 40 stránkový cenník, )• velkého formátu, jakož i pro hotové vzorky, které ochotně ku prohlídnutí zasílám. Máni medaliony se znakem / t S.P.J-S.T. jakož 1 špendlíky na od / znajky Č. Ř. K. J. T. Ovšem i znaky všec h čelných jednot českých, slo- vixských a chorvatských. Í-Svůj k svému !-^ Krajané, objednávejte všecky svoje potřeby pro dům a ho- spodářství u jediného českého zasílatelského velkozávodu v Americe, kterým jest U.S. Mail Order House Všechno naše /.hilř.í jest 7.a- ručeno jako zboří nejlepší jakosti a ceny jeho jsou vel- koobchodní. Prémiový kupon dáme s každou objednávkou. Tisioe pochvfilnýoh uhnáni má- me po ruce. Zde Jedno z nich: "CtSní pánové: Dali Jste si se mnou značnou práol, Jen abyste rnS co noj- pootivěji obsloužili. Budiž Vám Sostné uznání a co nelvřel...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 August 1908

f Laciné a Dobré Pozemky. Obnovením důvěry v peněžním a obchodním světě navrátil se všeobecný blahobyt a s ním nejrozmanitější příležitost uložili ptníze s jistým výdělkem v pozemku. Této výhody mohou použiti i takoví jednotlivci, kterým prostředky dovoluji jen v malém rozměru pozemek zakoupiti, aniž by se musili obávat ztráty. Vůbec kdokoliv-může si nyní zajistiti domovinu v kterékoli části Texas, když uváží láci, při které nabízíme pozemky níže uvedené. Ale tyto nízké ceny nepotrvají dlouho. Z našeho ohromného výběru podáváme jen některé v tomto popisu, můžeme vám však prodati pozemek v kterékoli části Texasu, tílášstátje veliký a náš výběr pozemků rozdílný, můžete si tedy z naší úřadovny vofíti a prohíednouti pozemek, který by se vám nejlépe hodil. Podnebí i půda odporučí se Vám k Vašemu plném u uspokojení. Naše pozemky ochotně každému ukážeme. Čís. i. 325 akrů 8 inil východ- ně od Temple, míli od Oscar. To- to jest hluboká, úrodná černice z lesa. 3 obydelni domy, jeden o 7 světn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1908

ě ■<& * ROČNÍK XVIII O změnách podnebí. Všeobecné se naříká na nestálost počasí. Ježto pak stesky takové, jak se zdá, ma- jí do sebe jistou oprávněnost,povšimně- me si blíže, pokud jsou správnými Nemáme tu vžak na zřeteli otázku, zda a jak dalece důležitým pro podnebí jest větší či mění rozsah oblasti lesíi, neboť, ač nepochybně vliv lesa přiznávati mu- síme, přece obmezuje se týž jcuom na jistá území, v nichž velikost lesa po je- dné či druhé stránce značně se změnila, avšak účinek na celkové podnebí cele země nebo jenom jednotlivých pevnin nemůže tím býti přivozen, jaks dostatek bylo prokázáno. Že však klima se prů- během let menší, jest nepochyb no, a nej- lepšim toho důkazem jest skutečnost, že ledovec vysokých pohoří v jistých perio- dách časových se zvětšují, t. j. pata le- dovců zasahuje hlouběji dolů do údolí, kdežto v jiných dobách vystupuje výše vzhůru, ledovec tudíž mizí a zmenšuje se. Tento mohutný přírůstek a úbytek nemůže však býti způsoben kolísáním teploty jed...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1908

7 I/ io. srpna.— Co to té. Buďme hrdými, jak krásně když jsme přijímali nám lo všecko pokračuje. Cyril Perer,taj. Smetana, bylo radosti, sl. Marii Kudrovou, že budeme mít aspoň jednu svobodnou člen- Jtyi! v našem řádě Bedřich Smeta- nu eď asi po třech měsících n ■ .u <o. tak vymastila. Ovšem že nic i.ložného neučinila, pouze to, že se vdala za Jana Regmuda. No, a že on jest též členem našeho tá du, tak mnoho neztratíme, pouze její jméno. Svatební obřad vyko nal vp. Celosner v chrámu Páně v Bryan dne 4. srpna. Mládenci a drftžičky byli: Ant. Kudr, F. Se vera. Jan Němec, Mollie Kalinec Sabina Regmund, Anna Kociuan. Mezi hosty, kterých bylo mnoho byl též p. Jos. Pasler z West. Ho dy svatební jsme užívali u nevěsti ných rodičů. Jídla a pití bylo jal na svatbě, a abysme neusnuli o to se zas staral p. Š. Němec se svým harmoniem, tak jsme tančili až do rána. Tak děvčátka jen se s chutí při- dávejte k naší Jednotě a uvidíte, že se brzy dostanete pod čepec, neb máme mnoho svobodných : spo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1908

msm Z flraťloyny taiemnítía Hlavního ten t I... 39... .. Í38 2.. . 40... .. 14 3... 41... .. 17 4.. . ... 17 " 42... •• 15 5... ... 14 " 43... 6 , .. 36 - 44... 7... .. 24 " 45-•• .. 19 8 , . .. 25 " 46 .. .. 13 9.. . 5i " 47... • 32 10.. . .. 47 " 48... 15 II.. . 49... 12. . . •• 13 " 50... •• 7 13.. . 51. •• 14.. . ,.. 21 " 52... ..•24 15.. . .. 15 " 53 ••• .. 8 16.. . 20 " 54... .. 13 17.. , ,.. 66 " 55 - •• 18 . . 4 " 56... .. 9 19.. . ... 38 " 57-- • 20. . . ... 48 " 58... 21. . . 59. .. .. 8 22. . . .. 19 " 23. .. .. 21 " 7 24.. . .. n " .. 4 25. .. .. 69 " 63... ■ • 9 26. . . .. 6 " 64... .. 14 27.. . ... 27 " 65... .. 9 28. . . 66 .. .. 4 29.. . ... 25 " 67... 30. .. '68 . .. 23 31. .. •• 17 " 69... .. 8 32.. • .. 16 " 70.. . .. 14 33. .. .. 17 '• 71... •• 5 34.. . 72... .. 19 35 ■ 73- .. 6 36... ... 13 " 74... 1 37-- • 75-•• 38-... •• 33 76. .. 1 77... Řády čís. i. až 29. $1500.00 pak 31., i5'f 36.. 37-. 38- a 2., 33-. 34-i 35' 3°'. 37-. 3°- 1 4. posíla|í peníze na br. JanČ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1908

T Obzor Hospodářský. časopis vřnovaný rolnictví, zahrad ničiví, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvím. Vyctaáxl lt a 1B, každého měMce. Předplatné ročně fto ctft Zufld se Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The onlv Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian lan^uage in the South. F. ratin. Advertising rates on application Bntered as second-class mattrr in l/u Hallettsville, Texas, post - office Říká se, že doliTá vře nepotře- buje reklamy. Není to pravda, a proto dělejte silnou reklamu i Jed- notě. Varujte své přáteté před "laci- nými" pojišťovacími Jednotami, které vstupují v život s humbukem a lží, a končí bankrotem. Máme sice v našich řadách zna- čný počet dobrých pracovníků a organizátorů, ale je tady ještě hod ně místa pro hodně jiných. Je zcela správným, jsou li hor- liví pracovníci pro Jednotu odmě- ňováni, a jest si jen přáti, aby vel- ký počet našich bratří se mohl chlubiti zlatým záslužným odzna- kem....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1908

'4 hi MEDVĚDÁŘI. Masopustní bublina. — PfSe Fr. 8. Jaroš. Lojzík s Frantíkem přišli k Fer- dovi: "Ferdáčku, mánie na tebe veli- kou prosbu. Zítra je masopustní úterý — budou chodit maškary po vsi — a rádi bychom taky níco provedli. Máme salionský nápad, ale ku provedeni jeho chybí nám jedna maličkost — vlastně to hla- vní — a ty nám můžeš vytrhnout z noliy trn." Ferdáček, selský synek, dobrák od kosti, přítel všeho, kde je "frc a legrace", zbystřil sluch: "Tak jen ven s tím!" "Tomáš tak: Vondráčkův stu- dent zaopatřil nám medvědí hlavu — papírovou larvu — mohli by- chom ustrojili medvěda a vodit ho po vsi — byla by to báječná švan- da — ale uéjakou chlupatinu po- třebujeme. A tu jsme sí vzpoměli, že ty máš kožich s takovou huňa- tou kožešinou — předloni jsi si ho koupil — pújč nám ho — to bude medvěd, jakělio nikdo u nás ještě nespatřil. — Co tomu říkáš?" Ferdáček se rozmýšlel a drbal se za uchem. "No, neboj se, bloude, nic se mu nestaue, projdeme jen dvakrát, třikrát vesnicí —" "Př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 August 1908

Z úřadovny tajemníka Ú. S. V., R. "V. O. S. / Rozpočet číslo 23. NA *1,908.450 pojištěného majetku členů R V. O. S., kde připadá iyí centu z každého *100 na uhraiení výloh vyslancům z druhého sjez- du Jednoty R. V. O ,S„ odbývaného dne 20. a 21. července 1908 v La Grange, Texas. Výlohy sjezdové obnáší celkem 8519.25 Na škody členům: Katlu Gerykovi, členu čísla 56., Port Lavaca, 1a bal ohnění poškozené bavlny Jakubu Strmiskovi, členu čís. 11., v La Grange, za udírnu zničenou bouřf Karlu Žaloudkovi, členu čís. 51., Ennis, za větrem poškoze- nou kolnu Komisi za vyšetření téže škody Františku Veselému, členu čís. 18., v Sunny Side, za sho- řelou stodolu... Komisi za vyšetřeni téže škody a zároveň i za vyšetření škody za vyhořelou síň Hospodářského Spolku v Sunny «•; Vi 4-oo Václavu Šafářovi, od Čís. 22., Taiton, za shořelé seno 18.1 Rolnický Vzájemně Ochranný Spolek v Texas. 20.00 2.50 75 00 Waller, Texas, 1. srpna 1908. Celkem $668.75 S pozdravem Ant. Kulhánek, taj. Ú. S. V. POznámky z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x