ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1939

Čechoslovák V pátek, dne 10. března 1939. A. MAREK: SRDCE NA KOLEJÍCH SEMAFOR ROMÁN Listopadovou nocí tiše spolu novomanželé odcházeli a její střevíčky podivně klapou po omoklém dláždění. Kdyby necítila Pavlovu ruku, kterou drží v podpaždí, kdyby necítila vedle sebe jeho silné rameno, snad by se chvěla — snad by se bála. Ale teď jde statečně, ano, přeje si to, vždyť si to všechno tak usilovně přeje. Po- zoruje Pavlův tvrdě řezaný profil, jeho krásnou, pev- nou, ošlehanou černou tvář, jeho rty, které ji líbaly a které ji teď budou líbat až k slastné únavě. A když odmykají dveře svého nového bytu, musí se je- ště jednou políbit, pro štěstí, pro lásku a pro všechen budoucí život, kterým půjdou spolu. Pavel ji stiskl do náruče. Ach, jak jsou pevná jeho ramena, jak jsou silné jeho ruce, na kterých ji donese ke štěstí. A když cvakne zámek, zevnitř zavíraný, políbí se znovu, tento polibek je přece pečetí na smlouvu, kterou uzavřeli předešlým polibkem na druhé straně dveří... Starý Doubrava...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1939

V pátek, dne 10. března 1939. ČECHOSLOVÁK Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Foj tašková stu Chudějovou pořádala v pátek ^ 24. února její sestřička pí. Joe Chla- I pek v domově jejich rodičů p. a pí. i Jos. Chudějových na Double Header. 1 VŠELICOS Tak přece jen se podařilo panu E SL Vlasta chudéjova se Padala za Bažantovi toho pana Vencla Votru- pana Nobel Barbee a nyni Přebývají bu vytáhnouti na světlo boži Ovšem v Dallas' Mladým manželům přeji že slibuje mu za to, že prý se oň stá- na jeji<Ih. s?olečné P°uti životem le otíral, že ho za to zvobrychtuje, m"?h.° št!stí' .. _. , ale to nic, jen když ho aspoň vyola- Slecna Juanlta Bartek' dcera P- a šil z jeho nemoci lenorky a ne iak pi' Ernest Bártek ze Seaton'a p-Ed" I on se vymlouvá, že tim byl vinen je- vin Marek' syn p' a pL Rudolf Ma" ho houser. Ještě dobře že se mu k rek z Meeks' byli oddáni 25' února v tomu nepřidal couravý psotník to Dallas> v domové pL Dotsonové rev- J. F. Morávek, Robstown, Tex. Robstownští skauti dos...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1939

Čechoslovák V pátek, dne 10. března 1939. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák pubush. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, f. j. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sděli se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PRESS papežem míru, svědčila jeho řeč ke kardinálům a celému svétu v pátek, kdy ve své první řeči co nový Svatý Otec, přimlouval se za mír. • ■ Virginio Gajda, tlučhuba, jenž v jeho listu obyčejně tlumočí náhle- dy premiéra Benito Mussoliniho, na- psal v neděli, že velké demokracie se připravuji na zahájení války pro- ti totalitním státům. "Vše nasvěd- čuje, že velké demokracie rychle spě- jí k válce", napsal Gajda v "La Voce Dltalia", kde napsal dále, že demo kracie vrhají desítky milia...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1939

s/ V pátek, dne 10. března 1939. ČECHOSLOVÁK Oznámení KANDIDÁTŮ. Za Mayora města West: GEO. E. KACÍŘ. Za Komisaře: RUD. STANISLAV FRANK BUSBY Černoch Winzell Williams popraven Huntsville, "flex., 6. března. — Winzell Williams, 191etý černoch z Dallas, jenž byl jakýmsi zkušebním morčetem guv. W. Lee 0'Daniela v jeho boji proti trestu smrti v Texa- su, zemřel v elektrické židli dnes ve 12:10 po půlnoci pro vraždu starého mlékaře v Dallas. "Přál bych si, abych byl posled- ním mužem, jenž jest popraven," pravil černoch, když se blížila hodi- na jeho popravy, a pravil, že chtěl poděkovati guvejnéru 0'Danielovi o dvoje odložení popravy. Zdálo se, že si ze smrti nic nedělal a často se u- smíval. Černošský hráč kostek měl posled- ní naději uniknouti elektrické židli, když poslouchal řeč 0'Daniele přes rádio v neděli ráno, ale guvernér se nezmínil slovem o jeho případu. Před večerem černoch pravil: "Neposkytnul mi žádné naděje. Gu- vernér měl na programu jenom hud- bu hillbilly a píseň, kter...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1939

p / Čechoslovák V pátek, dne 10. března 1939. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. sokolská Škola. Jelikož působení Jednoty S.P.J.S. T. odchovati v řadách svých lid ce- lý, dokonale po stránce tělesné, du- chovní i mravni, jsou totožné s cíli Americké Obce Sokolské, doporučuji bratřím a sestrám Jednoty naší, za- jímajících se o tělovýchovu a práci osvětovou (které považuji za důle- žitý prostředek k\ dosažení vytče- ných cílů), účastniti se této školy a po nabytých zkušenostech a vědo- mostech vrátiti se do svých řádů a státi se šiřiteli a pěstiteli šlechet- ných snah a zásad, jež naši Jedno- tu zdobí. Tak píše br. C. H. Chernoský, předseda Slovanské Podporující Jed- noty Státu Texas a vybízí všechny řády této veliké Jednoty, aby se po- dílely na této vzdélavací škole, kte- rou povedou bratři L. Kadlec z O- mahy, společný cvičitel Americké Obce Sokolské a Franta Houžvička, náčelník Župy Jižní z Dallas a mož- ná že také přijede samotný ná...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1939

V pátek, dne 10. března 1939. ČECHOSLOVÁK* Fort Worth, Texas. (Pokračování cestopisu, který, se blíži ku konci.) Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři! Dne 22. září jsme dostali bouřku, která přišla kdesi od New Yorku. Loď, ačkoliv veliká, přece to s námi házelo se strany na stranu. V Bře- men řvalo rádio samého Hitlera, na lodi nic, takže jsme nevěděli, co se děje v Evropě. Lidu na lodi kde je- nom jaké místo bylo, všechno plné, a k jídlu málo kdo šel, neboť byli snad všichni nemocní. Ráno jsem všechny známé obešla a pak šla do kabiny a lehla také. Tak jsem pře s ní jednou promluví. Přeji ti, Rozy, touto cestou mnoho úspěchu, ať ce- j lou tu štoru vykoupíš. Chtěla jsem jet s Anežkou k vám a do Temple, ale že je ta výstava, tak jsem to mu- sela odložit na později. Už bych ta- ké ráda viděla moji rodinu v Tem- ple, proč nepíšete. Ano, p. Vytopil dostane své zprávy do dílny, ale mně je nikdo nedonese. Bude lépe, když to převezme za mne někdo jiný, kdo se dozví více těch zprá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1939

f —i T' I i ■ Čechoslovák Z města a okresu, — V neděli narodilo se hezounké děvčátko manželům Joe Ježkovým. Gratulujeme! -gy Na prodej, dvoje váhy pro řez- | nika neb grocerní obchod, jako no- vé, levně. Buie Hardware, Itasca, Texas. (10) Italian Girl Víno všeho dru- hu dostanete za tyto ceny: Pint 25c, quart 45c, galon $1.35, ve Friendship Cafe u Opělly. (9-12) • • ' Jméno Buie Hardware v Itasca | jest vám dobře známa. Zkuste je i pro práci stroje, radia a elektrické lednice. Zdarma k vyzkoušení. (10) V pátek, dne 10. března 1939. — Manželé R. E. Špačkovi s dce- ruškou z Granger, ztrávili konec týdne u příbuzných ve West. — Roman Lichnovský s rodinou z Temple, byl v neděli návštěvou u | svých příbuzných ve West. Také s nimi přijela rodina Raymond Slo- vákova. — V pondělí narodilo se děvčátko manželům Royce Oolemanovým, u- sazeným ve Waco, ale nyní dlí ve West u rodičů Louis Colemanových. Opět letos budeme prodávati| automobilová čísla. Joe Holačka vj Bance, v Penelope, Texas. (9-10...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 March 1939

i u Vychází každý týden. předplatné Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, Jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adrertu: Čechoslovák publishing co. West, Texas. I and westske noviny at the post office at West, Texas, under the Act of March 3, 1879. matter January Kntered as second-class ročník (vol.) xxviii. 5ÍSLO (NO.) 11. odporuůte Čechoslováka svému sousedu i Čířením tohoto listu, Siříte prav- du, kterr by každý měl vědttL Zlostí a svornestí do- bue1 oKoslovenský lid t Tt- aánl a ctL 7. března (march) 1939. Hitler již úplným pánem Cesko-Slovenska Německé vojsko obsadilo Cechy a Moravu. President Hácha Hitler uvítán v Praze voláním fuj a hanba, vzdal se Hitlerovi Praha, 15. března. — Kancléř A- dolf Hitler dnes večer vkročil do Prahy, aby tu prohlásil "protekto- rát" nad zbytky roztrhaného Cesko- Slovenska. Nepřátelští Češi, volající fuj, hanba a bučící na německé voj- sko, byli vyhnáni z ulic do svých do- movů. Fuehrer, triu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 March 1939

V pátek, dne 17. března 1939. A. MAREK: SRDCE NA KOLEJÍCH sruivnR v r SEMAFOR ROMÁN Když zatloukli na dveře Novákova bytu, vyšla jeho žena. Neptá se ani, co se stalo. Zná tu ženu, ačkoliv ji nikdy neviděla. Před chvíli jí vypravoval muž, co se sta- lo Parlu Skálovi při jeho první rychlíkové jízdě. Tak je to ta povětrná, bůhví odkud přivátá žena, kterou ráno * jnašlí na kolejích. Po druhé už dnes omdle^ Nov|k6vá pocítila napřed něco jako odpor, odpor imf, která ví, .jak je těžké hájit klidnou domácnost před vliveftvťako- vých žen. Nováková nejdřív cítila nenávist ve Jménu neznámé Pavlovy ženy, ktařá na něj zatím čekala do- ma. Ale když spatřila ty bledé ruce a modrá víčka za- padlých očí, odpustil^ |á všechno. Musila. Byla to pře- ce trpící žena. Bolestná a slabá. Nelze ji nenávidět. Rozhodila několika pohyby postel a pomáhala mužům, když ji ukládali. A sama první přiložila na její bílé čelo •obkdlad, aby ji probudila. Zeman se dosud procházel po zábavních podnicích, když tu spatřil ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 March 1939

V pátek, dne 17. března 1939. čechoslovAk Kryptografie. Slovo to znamená v češtině taj- nopisectvi, ale nejen psaní různý- mi tajnými pismy, ale také jejich luštění. Všechny velké státy užíva- ly a dosud-užívají tohoto způsobu, zvláště ve válce světové to bylo o- hromně rozšířeno. Spojené Státy mely také při loďstvu svoji krypto- grafii, ale tak zastaralou a naivní, že to cizí experti četli jako písmo malého školáka. Proto při pěší ar- mádě bylo nutno zřídit službu ú- činnější skoro z ničeho. Začalo to s několika nováčky, ale časem se to rozrostlo do velkých rozměrů, až je- den z těch prvních, z nepatrných počátků a po nesmírné námaze vy- spěl v prvotřídního experta, který byl vyznamenán kongresní medaili. Po válce jim řízený odbor tento, ve zmenšené míře, existoval až do r. 1929, kdy nově ustanovený sekre- tář státního departmentu (snad Stims:n?) to zrušil. Proto ten expert, jménem Yard- ley, necítil se více vázán k mlčeni, a v roce 1931 napsal knihu, která i dnes je nesmírně zajím...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 March 1939

\ Čechoslovák V pátek dne 17. března 1939. SSB! BEST TMFATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Edw. G. Robinson —In— "I Am the Laww with Barbara 0'Neil John Beal also Cartoon Cemcdy and Seria! " The Lone Ranger" Z města a okresu. — Minulého pátku zemřela ve West paní Kate R. Fowlerová, 61- letá manželka bývalého poštmistra, která byla dobře známá mezi naši- mi krajany. Pohřbena byla za hoj- é účasti v sobotu odpoledne na ZA PANÍ T. H. ŠKRABÁNKOVOU. Ve středu ve 4 hod. odpoledne velký počet přátel shromáždil se > kapli pohřebního ústavu na Forest [ ^)ld s ~ ng B. Ave v Dallas, aby se rozloučili s Beairdem pani Emilií Škrabánkovou, manžel- . . kou p. Tom. H. Škrabánka z En ala j Učte Vaše dítko vyslovování a dcerou zasloužilého písmáka Jo- Buies, Itasca. (li) sefa Buňaty, která delší dobu chu ravéla a v úterý skoro ráno vydech- la naposled. Úplné obsazená větší SATURDAY ONE DAY ONLY William Boyd —in— "Bar 20 Justice" with Russell Hayden George Hayes Also COLOR CARTOON & BAND ACT SUNDAY ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1939

Á r x 1 Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adrem: Čechoslovák publishing co. West, Texas. odporučte CeckoslovAka SVÉM SOUSEDUI Šíř*- ,10 listu, šíříte prav- du oy každý měl vědětL -doměloatí a svorností do- československý lid ▼ te- and westske noviny 4* Č . uznání a cti. ROČNÍK i VOL.) XXVIII 'NO.) ČÍSLO 32. Entered as secocd-class matter January 2, 1920, at the post Office at West, Texas, under the Act oř Marcb 3, 1879. 11. srpna (august) 1939. Texas utrpš! poráž- Kongres zmírnil kou pensiiního piána daně v Washington, 8. srpna. — Odhac; Chicago, 111., 7. srpna. — Deset ti- letošní úrody bavlny, jenž byl vydťtnjsíc lidí přišlo se rozloučiti v ponědlí dnes odborem zemědělství, obnáší j 3 nešťastnou československou mat- li,412 000 balu na základě stavu ú- kou a její dvěma syny, jejíž zoufalý rody dne 1. srpna. Osev bavlnou, skok k smrti jest přičítán perse...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1939

čechoslovák V pátek, dne 11. srpna 1939. SAŠA KRÁL - KALIVODA: VRÁTILA MU ŽIVOT í i i ' ROMÁN * dlouhém čase zase prvně ruce. Snad to boži požehnání,! V sále zatím přehráli tři písně. Ani při jedné z nich které smiřovalo jejich myšleni, smířilo i jejich srdce. j pani Lola netančila. To usmířilo zlý rozmar Janův. Že obě panímámy následovaly přikladu svých manželů zvolna se blížil mezi procházejícími se páry k paní Lo- s radostí, netřeba připomínat. j i . Seděla orbácena zády, zabrána v rozhovor s několi- "Sbohem," šeptala Sádecká paní Skalníkové, "a za- ka selkami. Nepozorován přišel až k ní. Ucítila jeho | ' skočte k nám někdy večer. Ráda bych s vámi mluvila, blizkcst a chladla se. Blesk v jejích očích mu prozradil, ! i mám toho mnoho na srdci." | žetm-c s Miřinou ji popudil. ! "Vždyť já také", přitakala Skalníková. '"Kdykoliv budeš tančit s někým jiným než se mnou, IX. Již dvakrát v neděli navštívil stavitel Marek svou choť v Bobrové a pokaždé přivezl s sebou oba své přá Vždyť já t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1939

V pátek, dne 11. srpna 1939. V pátek, dne 11. srpna 1939. CECtf^-OVAir ČECHOSLOVÁK Zprávy z Penelope. Tak se dnes pěkně téžko mračí, jak kdyby mělo pršet. Myslím, že kdybychom dostali dobrý déšť, že by to hodně pomohlo bavlně, boltce by dorostly a bavlna, by znovu nasa- dila, neb později žádný o déšť ne- bude stát, neb bude pilné pikováni. V našem okolí tento týden hodně lidu začne pikovat, kdo má skorši bavlnu, tak džiny se začnou již zas hýbat. Tak teď co je u nás a při Mt. Calm nového? Minulý týden mladík Jerry, syn manželů Gelnerových při Mt. Calm, při balování cukrolu vstrčil nohu do lisu tak nešťastně, že si zlomil no- hu nad kotníkem, obě dvě kosti, takže si musí poležet několik týdnů a v tyto horké dny je to velice ne- příjemné. Pánové Louis a Henry Dudík a je- jich sestry pí. Macháčová a Hubíko- vá, jeli minulou sobotu do Gonza- les navštívit svoji maminku, která tam bydlí u své dcery a je vážné nemocná na cukrovku. Přejí pí. Du- díkové brzké uzdravení. Manželé Jos. Marešov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1939

ftKCIloaiXJVAK /, mhio iir.Nimi . / itAvU^ve vMoti i inl Mr Hltil 'I «■ «H 0 l li ti6 Hlinití n M rulu 1'MIIMO i In tajuVíil M I MmvmHHÍ «l IIMHM UIMMVMI V/|M# minky ind iiftvftievy v«> vltMill pť"' tlt.oill My 1'ICiiiin tuilitltil Hínlmn *n |iinplljfPlti wlolu, iit i •111 V ITiillťtMI nlilll IHIHlIltt t1ll|tl«l) linutu |ltn ?,|i iinli .ini vlet* (otiHýili Vli nlnlrt vlnolI Petit M MnittVV il '"l ;tl|llllnVtf, |Mlt lll-ltft jMi|tlnil|l V m iiimtf • v ■ i** tu ii iittrt rniii ( mii li i mi Ioimii nit il"!'1" I n#MlV V IMtipiltllI IIIJII V ť.HilIlO II II , <" 11111 (tu Mi<i v mm iiiiii' l"ii!il *|MI |||||I y,. v i tmi' itiiAIťoh ii llNHI-IVH u >" 11 v i li hiuliwll hl I* InnU "<l • • iiiUMIV rtiiiu/iiili'! MIM|M♦ !« IMIM I bíl it ImbII ti |Mi,'Hllll ll liti Vrtlll^ltll MltiVII (HHIll |«'|l' " l it |irilMlltllll 1'"'^ vi' v. I Um lil vit irii ii VahIIiui lln|i IihvI, ht l V vtuaihii, ňiitiil nP|rti v jloli iirilnimtiv iliirtilil vlnil ni olielnrt liulfi, (IIWmihM ii limy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1939

V pátek, dne 11. srpna 1939. ČECHOSLOVÁK Poslední pocta Mařákovi v Národním divadle. LittelFs Liquid. předplaťte si CechoslovAkj $2.00 ročně. i Crosby, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! Předminule jsem měl dotaz na Vás, chledně parity, pro bavlnové farméře, na minulý rok 1938. Kdež- to vy jste odpověděl,: že ona parity byla vyplacena, v oněch $2.40 na sto liber, co jsme obdrželi letos na jaře v květnu. Mluvil jsem ondyno s jedním vý- borem zdejším, co je na tom prav- dy? A ten říkal: že ona parity bu- de tepfve vyplacená, až bude všec- ko měření pozemků letos hotovo. Totiž i těch farmerů, co měli něco přeseto, a museli to vyorat. — Ale bude se to počítati parity na rok: 1938 — 1939, neb bavlnový rok vždy se tak počítá. Letošní parity bude vyplácená zas až příští rok 1940. Tak myslím, že v tom byl ten váš omyl, když jste psal, že to bude pa- rity vyplácená farmerům za letoš- ní rok. Minule jsem též psal, jak moc nám zde prší. Byla nějakých pár dní pře- stávka, tak že mnozí již něco ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1939

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 11. srpna 1939. , ¥>1 'í i ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTOBS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdělí se na požádání. AdvertLsing rates on application řÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. Mike 0'Daniel má se státi filmO' vým hercem. Jeho otec guvernér W. Lee 0'Daniel přece měl v něčem ú- spěch jako hlava Texasu, že synovi pomohl ku skvělé budoucnosti. — Ale co starci v Texasu, jimž slibo- val blahobyt? • • Mayor města New Yorku, F. H. La Guardia vsadil se pět centů, že Franklin D. Roosevelt nebude se u- cházeti o třetí lhůtu. Sázku přijal kongresník Jennings Randolphs, de- mokrat ze Západní Virginie. Máme za to, že La Guardia má djbrou sázku, poněvadž sami po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1939

V pátek, dne 11. srpna 1939. Čechoslovák w Českým studentům státní university v Austinu. Karel Gam, bývalý profesor v Brně, ČSR., t. č. graduate student v USA.' mohl přijít na ústav assistent-pro- fesor. A proč by to nešlo? Vždyť lo- | ni bylo na universitě mezi 150—175 i českých studentů a kde jsou ti vši- i chni? Při volbě onoho asistent profeso- j ra bude muset být dbáno nejen aby j měl všechny shora zmíněné vlastno- j sti, ale aby také byl organisátorem j a znalcem lidských povah, aby po- I rozuměl studentům, jejich tužbám a citům. Někdo by mohl myslet, že' zi Kolegyně a kolegové! Mohu vás tak nazvat, ač ještě ne- icem v,,, i • . . připravuji pudu sobe, ze jednám * sítě ale ya dva m/' univer- egoistických pohnutsk. Byla by to ( řpsť hvti nnsi.ir h .lce "du mít tu osudná chyba, kdyby někdo tak sitv vpni virií a.Ceí? univer- smýšlel. Nejsem linguista ani ne- ispm a snatv i Jsem>_sPati'il mám oněch požadovaných vlastno- snah' rtSne 0VPce: Stí. Budou to lidé jini a při jejich rřp...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1939

CkchoslovAK V pátek, dne 11. srpna 1939. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. SCHODY K LÉKAŘŮM. V této zemi skorém ku každému lékaři se člověk musi drápat po schodech nahoru do prvního po- schodí neb někde až do třetího po- schodí budovy. Ne že člověk nemoc- ný má někdy co dělat ujiti trochu po rovné zemi, ne tak když má lézti po vysokých schodech k lékaři jako ně- kam do holubníku, kde je člověk nucen několikráte odpočívati. Že prý mají ty úřadovny nahoře laci- skrze lacinější _ Do Little Rock ve státu Arkan- sas jel v neděli přítel Jos. Cikánek, který jel navštíviti svého bratra Ja- na Cikánka, který se nalézá na lé- čeni ve vojenské nemocnici jako ve- terán ze světové války, ze které při- nesl sobě památku jako skoro kaž- dý veterán. — Václav Černý, obchodník v Te- lico, vykoupil obchodní budovu ve- dle svého obvdií, kterou vlastnil Da- vis a poslední čas budova byla prázdná. Městečko Telico mělo býti u nás střediskem obchodu, ale jak...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1939

V pátek, dne 11. srpna 1939. ČECHOSLOVÁK VSELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková Těšili jsme se, že letos uděláme trochu slušný krop, totiž ukázka na První tabák vypěstován byl pro' úrodu byla dosti dobrá. Potom však trh v okoli San Juan a McAllen a o-! nastala velká sucha a tak to vše s deslán do Lexington, Ky. Jest to | bavlny letělo dolů. Dosud tu máme druh zvaný "white burley". Col. M.! dobrou vláhu, ač byly asi dvě pře- M. Ford v McAllen, "táta" myšlen-1 háňky, nebyly tak vydatné, aby pu- ky pěstovat tabák ve Valley, pravil: j da dost nasákla. Na mnoha místech "Nyní víma, že se tabák nechá u nás: však kolem nás již dostali dobré de- pěatovat, nyní záleží na vůdčích o- sobách zde ve Valley, aby pomohli farmerům tento projekt fedrovati. Oheň zničil skladiště bavlny při džině a na 70 balů bavlny v něm. V pondělí odpoledne byli voláni hasiči W. Mattizou, operátorem džiny, asi 8 mil jižně od Robstown. Hasiči se dostavili v čas, aby zachr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x