ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 March 1899

i" / ,.//..i# ; 1 -t . ' —u TEXAS POSTEN. LIBERAI/ POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNEJ I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 163. Austin, Texas, Torsdagen den 2 Mars 189Q. Vol. IV. No 9 MITT FOSTERLAND. härliga Svea med mantel af snö (h krona af glittrande is! eger min kärlek, för dig vill jag dö, 5r dig vill Jag sjunga mitt pris. | u strålande flamma vid nordpolens rand, il sköna, mitt bärliga fädernesland! Jag älskar de nordiska skogarnes prakt, de skyhöga, botande fjell, och Ilande floder, som dånji 1 takt, den'högblA& stjernströdda peil. Vid dig är jag bunden med tusende band, I mitt sköna, mitt härliga fädernesland! Jag älskar din vlrliga blomrika skrud, de lössläppta bäckurnes dans, den susande skogen rned ekon och ljud, det fnistrande norrskenets glans. Du kostliga pferla frän skaparens band, mitt sköna mitt härliga fädernesland! Jag älskar din saga, jag älskar din sflng jag ärar de hjeltar du föd t, jag ser med beundran historiens gång hur äran din väg har bestrött O, Sverige...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 March 1899

Dr.! regu Vine Ko få ile prise E. P Le två ! äro t lunn guvt m..n d& t ten larn ket, den a g&r F. A pla rinj kei QE det no • ha aff ko va tal af &t< na qv at ta 6. fri sk d« A di st d< ki h' g' c h< ö v S fi h I texas posten, austin, texas torsdaqen den 2 flars 1899 SVERIGE. Stockholm. Ueväringens dn<r- aflöning vill, enligt riksdagsmo- tion, herr Ii. J. Jansson höjas till 1 kr. —I den höga åldern af H.'{ år af- led hiirstiides den 2! jan. efter långvarigt lidande direktör Fr. Lundström. —Hr Jansson i Saxhyttan mo- tionerar om höjning af anslaget ut' arhetareförwikringsfonden frän 1, *400,000 till >0,000. — Med bidrag från fattigvården uppfostrades under 18!)8 inom hufvudstaden 2,300 barn for en kostnad af | million kr. Antalet på Allmänna barnhusinrättningen a 250 kr. inlösta barn var 202. Hos enskilda voro 4 !-! barn inackorde rade. —Två nya pansarfartyg af för- sta klassen vill, enligt riksdagsmo tionen, hr Thor. Lundblad låta bygga under de två närmast...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 March 1899

AN ALLMANHETEN. SUCKAR. For Tcxtm Potten TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSOAQEN DEN a MARS 1899. |,föll -låg 11 gij"rna, men tärnan b ef kall, lapparne b"iin'le vid bii.'arpns svall; Bk suck ide hjerta , niir jatr si* tillf dricka ^slhut en skäl för min fl i C • I suckar s& länge den jtlimmund ■ sol, bl-knande mätte skin' ned pä min slo1, {Ils en gånsr ur liiknrens glas jas sk dricka |lL yttersta rus fiir min iroliisa flicka; John Roa*. >tJR EN QAnriAL SKOLFUX' EF. TERLEHNADE PAPPER. I1'"Ut t 1' ' eel I aboq| 13 I cleaa ■ lon" nr JT |apkit f fnyoue, jg ■ 00 v 3 triil, m .°*b « wthoot (9 cent å r 'ritte# with hine. JleS«w- lished |st Po - J^scsall landits Bon i) Tubiutd J-ength, ■ "ing, I it itu- letobe ■ws fast 1 stitch lid ana JVlways I Id quai- lie fol- aiority: Ittiuuib Ii goli 1 table. Jiit the ■iroush i v lchint, lid can Jieedlt; liigs to Ir-For ledoo ■eoper- I sida, Ig ten- | orda Netdk |e;tin Tjnsted Iftimc. |ionwe Om Iths ii? Tthreia i II tings k«M Viljen i veta mitt ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 March 1899

TEXAS POSTEN, AtS?W;'TE* AS, TORSDAQEN DEN a HÄRS 1899. I l EXAS POSTEN. Nyhet*- och Annonatidning för Bven- akarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, ln AuBtln, Texas, b tbe hwkdihll Amkhican pdbi.ibhiko Co. The only swedlsh piiper lu Te*aa, and tue oe t advertlslng medium to reacb thl cla#" f cltlieuH. J. M. ojhiuiolm,. BS. J. Knafk,.... Otto Knapk Editor Manager Reseagent ^oocoooooccocoiccocccooeoscooooocccccccc Entercd at the post office in Austin Texas as second-class mail mätter. Prenumerations-pris: Ett Ir, förskottsbetalning, - - #1.00, Elt år, p& kredit, ----- $1.50 Ett hälft Jr, förskottsbetalning, - - 00. Ett hälft ir,«pl kredit, - - - - riu Ett ftr till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iirbetalbar 1 förskott och penningar böra siindas medelst "Po «tal Note", "Mon y Or&er " eller 1 2-cents frimärken under adress. t:e2s:.a.s posten, ISO East Ninth Ht. Austin, Texas. Advertlslng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 March 1899

TEXAS POSTEN, AU3TIN, TEXA5, TORSDAGEN DEN a MARS 1899. AMERIKANSKA NYHETER. Vattenve ociped. San Francisco den 17 febr, Den af svenskarne Emil Olson och F. Winquist uppfunna vattenveloci- peden .af prof vailes i söndags utan- för Cliff House. Trots den gan- ska starka stormen och det häfti- ga vågsvallet * bestod maskinen prof /et. Tidigt inne på brottets bana. Superio den '23 febr. Odin Ol- son, en fjorton år gammal gosse, stal förliden vecka en portmonnä med inneliggande penningesumma i Spicer-Fannings butik. Han blef arresterad och stod i måndags in- for domaren Parker i municipal- domstolen. Odin erkände tillgrep- pet och blef ådömd att för en tid vistas i reformskolan i Waukosha, dit han samma dag afsändes. Starka karlar. New liritain, Conn., den 22 febr. Alfred Anderson och hans elev, Alex Swanson, uppträdde i ons- dags afton i Ansonia, gifvande prof pu sin styrka. Ingen der ipå platsen vågade att täfla i lyftning med våra starka landsmän. I går afton uppträdde de i Middletow...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 March 1899

TEXAS POSTEN," AUSTIN, TEXaS, TORSDAGEN DEN a riARS 1899. ANDRA DELEN. stödda på marken, dels uppritta och riktade n ot himir.elen, och bib hö lo på detM sätt sin plats Hand en oräk nelig mängd andra tammar, g enar och växter. Ofta nödgades det tys' låtna sällskapet stanna derför att TJUGU ÅR I AMERIKA. störtr<gnet förorsakat jordras eller bäckarnaTjjort djupa inskärningar VL t Slafskeppet. Forts. fr. föreg. n:i. Ändtligen tog den gode presten från sitt bröst en medalj af messing, hängde den kring y glingen* h.!s och sade med >oruen> stämma: "Gud välsigne di^ och gilve, att du lycklig måtte få återse des-a s-äl len, att du måtte återfinna din fadrr och moder cch framför n!It, att du den dagen mfttte var.t en god mer niska liksom i dag!" , , , . I ter stigens krökningar cch träden Härpå 1 ide han sina naniler pä *• . , , , . ' . , ... • , ■ o ka tä'het. El ett ljud r.ordes, men hans hufvud och valMgnaifc ln.nom ' . , , . , • - I hela luft ymden fö sattes 1 en svag kysste hon...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, IEXAS. TÖ*SL,AOEN DEN j MARS 1899. Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. f$. föreg. n:o.) Var det kanske Hktningen^för en nior, som sky ode ingenting för upprättandet af sitt Iwrns heder \ Var det inahända en ännu öininare Uänsla för den unga flickan, hvars kärlek han vunnit för att missbruka 'i Var det mahända allt detta fiiraiiult* Nog af det, han skref och leninaae det skrifna uti madam llolnis händer. % "Så tug det du!" ropade lian, ''och lär mij* sedan konsten att lefva gift med trehundra riksdalers årlig inkomst. , "Jag har wigt att det blir min försorg," svarade mängelskan, under det hon noga genomögnade pap- peret, "och jas/ ska ändå inte taga med i räkningen de der rönsaker na som ni nyss slo^ mig i ansigtet med.... Kom nu till oss på eftermiddagen, denna gång fast ja,' är hemma, och tro inte att ni gör oss en så förfasligt stor ära, för när jag lät min dotter lära sig laga mat i ryska ministerns kök, sy hattar hos ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 2 rtARS 899. AbSTIN. 1 Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. Besök. Mr C. Hrady från Jonah, Texas, var i staden i tisdags, da han äfven jonle en liten j uliel - ninjf hos Texas' Posten* 1 usen tack!- Förstoppning kan liitt hotas <re- 110111 nagra få doser af du M. A. Simmons lefverinediein. Pä sjuklistan. Miss Annie K k man har varit hjuklijr ett par vec- kors tid och är åunu klen af den alla angripande la grippeu. Af- vensti iiirs l orncpiist har varit hem- sökt af samma onda, ehuru-hon iti* näsrot bättre nu. Att ätervinna vacker hy, klara «i<ron, spiinstiji gung och <rod liolsa bepafjna du M. A. Simmons lefvcr medicin. Tjufvarne i verksamhet. Mr S. A. Anderson underrättade för- liden onsdag, den ~J'J fehr., polis- kontoret om att tjufvar hade hel- s:it pa vid hans <räi'd, hörnet af Lavaca och 14de gatorna, der di' franstulit honom 75 fot vattenrör. Ingen annan medicin liygger upp och skyddar systemet emot missfall...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 March 1899

1 r t 4 TEXAS (J/r /Ji _ TT <A-c POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 154. Glöd. Vill du strida, skull du blöda; Vill du lögnens ormar döda, skall du stingas 1 din biil. Vill du segerns hymner sjunga, skola svärd först falla tuiu-a För att slå din kraft ihjäl. Lifvets flod ej "lugnt" förrlnner, Llfvets tnäl du lo«e hinner, förr'n du bränningarne käul. Lifveodog, om "mgnt" det vore. Den är störst bland världens store, Som sin själ 1 glöd förbränt. Hvad jag hatar dessa sjäiar, maklighetens fege trälar, h vilkas a och o är •'lugu''! Måne dessa istnokromer smälta sönder till atomer ull tidens heta ugn! Kamp och strid med glöi i sinne, mänbkobröst med brand därinne, gnistor uti tal och skrift, eld J ögat, knutna nälvar, mål,som höut mot himlen >vufvar, vivat, det är sköll bedrift! Likna hvirfvelsiormens byar, likna blixtui.pfylda skyar med sitt ziz igskarpa Mus! Ryt som såradt lejon ryter, bryt som väldig bölja biyter emot stranci med ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 March 1899

I i i m TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 9 HÄRS 1899. .SVERIGE. . Finspång htyckebrnk bar i (lajrar- ne öfvergått till ett i Stockholm hildadt konsortium, l>e>-tående af bankiren Carl Cervin, bankdirek- tören II. Palme, bankdirektören Stockholm. Antalet af i Sverige utkomman- de dagliga tidningar ar f. n. 48, af Laugenskiöld, grosshandlaren L. L. Liberg, bankiren C. A. We dem två socialdemokratiska —I Sverige finnas sågverk och byflerier, som sysselsätta 3(5,- 797 arbetare. Ärliga tillverknings- värdet uppgår till 125.4 millioner kr.—det högsta belopp, som någon fabriksklass kan visa. Kammar- nes antal är 1,583 och hyfvelma- skinernas 542. —Utiikänkningsboliigets styrelse har i dagarne till alla krogförestån- dare utsändt ett cirkulär af inne- hall, att ej mer an tre supar fa serveras gäst, som a utskänknings- ställe intar middag eller frukost. Förut ha gästerna kunnat erhålla ända upp till 8—10 supar till ma- ten. —En anonym person har förkla- rat sig villig att till...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 March 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN a MARS 1899. V <' . V / \ v FRÅN ALLMANHETEN. Till jord igen. Till minne af Alfred Blom, som alled i Waco, Tex., den 19 nov. förl. år, efterlerunande en sörjande make och fyra barn samt talrika vänner. En af hans inti- ma' vänner, som ej kan förgäta hans ädla minne—ty minnet af en god man kan aldrig förgås—vill härnedan ägna honom några min- nesversar såsom den sista hyllnin- gen. •'Till jord igen", 'så en eång Skapar'n sade, Ooh samma ord vi böra än i da?; Ty dödens ängel banden Iskall lade På unjje Alfreds tärda anletsdrag, Ooh trötte anden Ifrån kroppens hydda Sig svingar fri till andra rymder hän. Och den vi älskat under dagar flydda Skall läggas ner till jord igen. "Till joM igen" i glada ungdomsåren, Då hoppet lysande för Alfred stod, Då lifvets glädje dolde sorgetåren, Ooh inga sorger tryckte ned hans mod. Men snart hans unga bröst af sjukdom täres, Hans öga blickar matt på mången vän; Och nu hans stoft af fordna vänner bä- res Ti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TE>AS, TORSDAOEN DEN g HÄRS 1899. k TEXAS POSTEN. Nyhet#- och AnnoniMning för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlithed everjr week, In Au tln, Te* , b the Hwehihii amkhicah Pcblushiko Co. ■fhe only wedl*h paper ln Teia , ana tbe oeat advertlalng medium to reacb thU cla** f cltlienH. j. m. ojekhoi.m Edltor. W. J. Knapk v "laser. Otto Knai*b R'h e'-nt. ^OO^OCCOCCOCOOC/XODOOGOOCOOCOSOOCCC- ^ ZSXXA- Entcred at the post office ir Austin, Texas as second-class mail matter. där mycket kol förbrukas, vår känning af denna kolstrejk,som vi önskade se bi lagd till ömsesidig belåtenhet för de tvistande. Strej- ker medföra sällan något godt. Prenumerations-pris: Ett Är, förskottsbetalning, - - 11.00. Ett Är, pA kredit, ----- #1 60. Ett hälft Ar, förskoltsbetalDlnif, — 60. Ett hälft ilr. pS kre.llt, - - - -15 (Jtt Ar till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen tir betalbar I förskott ocn penningar böra sandas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orf.ers"...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 March 1899

V v /"v 1 v J?rnväg till - laska. Järnvägen lär nn v ra färdig för traffik mellan JSkaguaj och höjd- platån (the sunimit) viu I^ike Ben- net. Dessutom är en lfräcka af ytterligare tre mil från bistniimn- da punkt färdig för nedläggning af skenor. Allvarsam olycka. Rockford den 2 mars. En landt- brukare vid namn Carlson, boende öster om staden, råkade i måndags ut för en olyckshändelse, som för någon tid kommer att förhindra honom från att utföra gina dagliga syssor. Han råkade nändigen hal- ka ned i ett s. k. "air" hal å South Main street, hvarvid han så illa skadade sin höft:han måste af- föras till hospitalet. Svår olyckshändelse. Ourap, Col., den 2 mars. En olyckshändelse, som antagligen kommer att kosta H. Anderson lifvet, inträffade i Revenue tun- neln i måndags e. m. Under det han, jämte andra, var sysselsatt med arbete, föll en stor timmer- stock ned och tillfogade honom ett gapande hål i hufvudet, och det tros att hufvudskålen är spräckt. Han fördes hit och intog i Miners' h...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TE*aS, TORSDAQEN DEN a flARS 1899. | Sv m ■ ■ ■ ANDRA DELEN. IJUGU ÅR 1 AMERIKA. VII. Köpet. Forts. fa. föreg. nr. Ett fyrtiotal negrer och negrin- nor voro sammanpackade inom denna barack om några kvadrat- meter. Där fnnnos unga gossar där funnos undersåtsiga, kraf tiga ynglingar, där funnos un- ga flickor och digifvande kvinnor med barnet vid bröstet. Trötta af resan, förslöade af hunger, lågo de där utsträckta,trafvade högvis på hvarandra liksom en hop bo- skap; en och annan stod upprätt och sug med vidöppna, slöa ögon genom sprickorna i väggen ut öf- ver fälten. Föga yttrades, föga jämmer afhördes, och dock skulle man väntat så mycket i den vägen. Mäklaren drog fram en piska ur läderbältet, som han bar kring höfterna och började slå på de när- mastes axlar utan att ta hänsyn till ålder och kön Ett af de förfärli- ga slagen träffade kinden på ett barn, sooi sof vid en stackars mo- ders bröst. Blodet stänkte fram, barnet vaknade och utstötte ett gällt skrik, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 March 1899

t \/ < Bilder ur verkligheten. AF * AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föres;. n:o.) Jag frågade förestånderskan,hvilken ledsagade oss, och hon förde oss till ett rum i samma korridor. Jag trädde in i kammaren. Presten stannade utanför, men som dörren stod pu glänt, kunde han likväl se hufvudpersonen därinne. "Ivarson skall brinna! Ivarson skall brinna!" ljöd emot oss en qvinnas entoniga röst Hon,som yttrade dessa ord, kunde ej vara öfver 30 år och stod nndt på golf vet, stirrande pä en och sam- ma punkt af väggen midt emot. Skymningen hind rade mig att uppfatta alla hennes anletsdrag, jaien, ehuru bleka och utmärglade, föreföllo de mig likväl icke motbjudande. Jag stälde några frågor till henne men på alla följde alltjiimt samma svar utan att hen- nes ställning rubbades: •'Ifvarson skall brinna! Ifvarson skall brinna!" "På samma plats har hon stått i nära 10 år," upp- lyst&förestånderskan, "och några andra ord än dessa har man aldrig hört från henne." Nyfike...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 9 flARS 1899. 1 I ff • i M i I SI ■ • AUSTIN. Profnummer af Texas •ändes fritt pä begäran. Svenska musikkärens berama- de konsert kominer att uppskjutas till någon dag längre fram. När den kommer att hällas blir tillkän- nagivet sedermera. Förstoppning kun lätt botas ge- nom nägra fä doser af ok M. A. Simmons lefvermedicin. En ny sändning af medvurst och god ost inkommen till Dkkn Wallino. Konserten uppskjuten. Sven aka musikbandet Nordens konsert har ytterligen blifvit uppskjuten tills nögon dag länffre fram, hvil- ket närmare kominer utt tillkänna gifvas då. Vi hafva just erhällit en ny sändning af hvit sill i tunnor samt ryska sardiner. Dkkn & Wal- lino. Att ätervinna vacker hy, klara ögon, spänstig gäng och god lielsa begagna dk M. A. Simmons lefver medicin. Bröllop. Nästkommande lör- dagskväll, ilen 11 fobr., kommer bröllop att firas i herrskapet C. Widerströms hem på 17do gatan, då deras dotter Amanda kommer att saminanvigas med mr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 March 1899

4 O i • ! TEXAS ■ \ / POSTEN. 1 4de Årg. Löp. No. 155. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. mim Den förste friarn. När den förste friarn kommer. Och bitr flickan Amors bud, Sker det oftast då hon blommar I den första vårens skrud. Just när 15, 16 vårar Räkna hennes dagars lopp, Är detofsast kärlek dårar Hennes hjärta med slit hopp. Men e1 alla erfar' lika. Det kan finnas undantag, Dä i känslans fullhet rika Hjärtat klappar karlekäslag Re'n 1 barndomstidens yra. Ty, fast tanke eller vett Ån ej vaknat fullt att styra Sinnet eller hjärtat rätt —kan dock känslan vara vaknad Redan uti späda bröst Och en namnlös ömhetssaknad Höjer der sid längtans röst; Och 1 menlöst hjärta tändes,— Kanske mldt bland ras och lek- Kärlek tlåga,—som ej släckter - Barnsligt öm, men utan svek. Snön var smält och solen lyste Varm på gräsbrodd, gömd i stcft, Snart hon llfskraft i t dem kysste — Grön blef marken. På ett loft öfver vagnsskjulet,dit båda Våra kälkar undansatts. Kunde man en da...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 16 flARS 1899. ■ P ■ i i k 1 m SVERIGE. Stockholm, Godtemplarordens själfhjäli) - förening utlietalude förra året i} febr. manad skett med (skomakaren Eksjö. Stundom intriiffar att äldre ma- kar fä följas åt i grafven. Detta händer däremot mycket Hällan bland de yngre. - Så har doc < dodsfalLsersättningar 96,200 kr. Behållningen uppgick till 124,200 kr. Medlemsantalet är 9,203. —Aktiebolaget Stockholms Pft- rasiticida har erhållit i uppdrag att desinticiera konungens privata vå- ning samt utskilliga af hof j>ersona- lens ruui. —Icke endast Stockholms, utan hela landets största privata fastig hetsägare, är nu det i varas här nybildade fastighetsaktiebolaget Drott, hvilket nu äger 37 fastig- heter i hufvudstadcn, represente- rande en summa af omkring 8, 700,000 kr. —Såsom ett bevis på. huru som- liga kringresande s. k. predikanter försöka slå dalgubbar i sina åhöra- re, må här anföras /oljande: På etts. k. bönemöte på en gästgifva regård...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 March 1899

texas POSTEN, au5tin, texas, torsdagen den 16 mars FRÅN ALLMANHETEN. / \ \ waco-brefkort. Waco, Tex., den 6 mars 1899. Eftersom-hr John Ross' uWaco- tankar" i no. 9 af Texas Posten satt allas våra hjärnor—som icke. begripa sig på annat än vanlig bondsvenska—i bryderi, så ville jag med redaktionens samtycke bedja hr Ross att ej skrif va så lärdt och högtraf vande, utan ge oss nå- got som en hvar dödlig kan förstå; annars är det fara för att någon får hjärnfeber af let myckna stu- derandet af hr Ross skarlakansruda skinn och färdigheten i att behand- la högsvenska. Hoppas att icke hr Ross allaredan börjat på "sitt yttersta rus för sin trolösa flicka". Jag ser af "Dallas-bos" bref, att vi icke äro nykterhetsvänner här i Waco, men huru skulle vi kunna vara det, när Dallas sänder oss den ena vagnslasten bier efter den an- dra. Till sist får jag omnämna, att somliga af Alladins vackra flickor börjat åka tvåhjuling, och som Waco har goda gator och ett gam- malt ordspråk säger, att "en flic...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 March 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 16 flARS 1899. Sjftf b 1 ANDRA DELEN. TJUGO ÅR I AMERIKA. VIL Köpet. Forte. fr. föreg. nr. "Hvem bar fråntagit er dem?" frågade kaptenen i mindre sträf ton. "En neger, om ra&handa trodde, att de hade något värde.... "Hvar är den negern? Ohoj!" tillade han vänd till mäklaren "lät genast återställa de där pap peren och gör mig inte vidare omak!" Då mäklaren hörde detta, skyn- dade han till fallrepstrappan och kallade med vredgad ton så många Knapt hade den stackars prä- sten hunnitnedtill haf stranden, för- i negrer som funnos i kanoterna upp rän negern skyndade fram till ho- på däck, och knappt hade han dem nom, grep honom i axlarne, ru-1 framför sig, innan han ursinnigt ekade honom, knuffade honom, I började slå med med piskan i hö- drog af alla krafter i ena ändan af gen, jopande: bätet och försökte rycka det af "Tag hit pappern, era kanaljer, honom, allt under det han fram- tag hit pappern!" skrek en mängd förvirrade ord på Vid denna ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x