ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1908

«-Svůj k svému Krajané, objednávejte všecky svoje potřeby pro dům a ho- spodářství 11 jediného českého zasílatelského velkozávodu v Americe, klerVin jest U. S. Mail Order House Všechno naše zboží jest za- ručeno jako 7ho/.í nejlepší Íakosti a ceny jeho jsou vel- oobchodní. Prémiový kupou dáme s každou objednávkou. Tislco pochvalných uznáni má- me poruče. Zde Jedno z nich: "CtSní pánové: Dali jste sl se mnou značnou práci, fon abyste inS oo nej- poctivěji obsloužili. Budiž Vám xa to čestno uzViáni a co nofvřeletší dik 1 Neznám opravdu spolohllvěfši Spo- lečnosti, lež by s krajany našimi tak poctivé smýšlela a (odňala Jako Vyl Kéž by mně bylo možným, přosvod- čltl všecky naše Sesko-amerlcké kra- Jany o výtěžnosti Vašeho zboSí, o Je- ho nízké cen6 a znamenité obsluze! V každém rodáku našem inila by se probuditl vážnost k heslu "SvuJ k svému!" Krajané, podporujte náš íe- ský zasílatelský velkozávod a buďto ujištěni, že vaše důvěra v něj nebude zklamána. VáS věrný přítel T. J. Blil, \iěl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1908

Spravedlivé uznáni obchodu piany. Vítřistrí YV1I1 A. Watkin Co, Hudby milovnýduch velkého Ji- ho-západu nikdy Depromluvil vhod- něji a vlivu plněji jako v případu Will A. Watkin Co., kde podpo- rou svou povznesl tento obchodní dům hudebními nástroji a hudební' námi na první na jihozápadě. Od prvních začátku státu Texas tento dům pracoval a prospíval, jsa vždy mocným činitelem u vzbuzení a u držení krasocitu a lásky k umění na jihozápadě. Začátky jeho vyžadovaly pilné a namahavé práce, Obtíže, jakých bylo obchodu tomuto překonati v málo obydlené krajině s dopravní- mi prostředky velmi nedostatečný- mi, dovedou jen první osadníci u- znati. Vzdělání a uhlazenost mra vů jen zvolna razily si cestu. Hud- ba byla málo pěstována a obchod piany nebyl právě z nejvýnosněj- ších. Avšak vzdor všem překáž- kám Will A. Watkin Co. v Dallas, Texas, vzrostla v silnou a zdravou společnost. Dnes Will A. Watkin Co., těší se pověsti jako nejstarší a největší hudební dům v této zemi, jenž má přátelé a zák...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1908

OBZOR. ROČNÍK XVII. halletsville, texas, 15. června 1008. číslo 22. Dlpthcrlc slepic. Diptherie, zvaná anglicky roup, pozůstává v iníekčnfm onemocně- ní slizných blan hrdla a hlavy. Drobnohledné bakterie usazují se a množí rněrou úžasnou na bla- nách, nejprve v hrdle a na jazyku počínajíce. V tom stadiu si hospo- dář často nemoci ani nepovšimne, a teprve až oční blány se zanítí a otečou, hledá se pomoc. Zvířata nemocí touto postižená jsou na počátku smutná, ostýcha- vá, těžce dýchají a to zobákem po- otevřeným, ztratí chuť k žrádlu, seslabnou a zmalátní. Později ne- chají zobák otevřený docela, frka- jí, zbaviti Se chtějí hlenu v hltanu nahromaděného, jenž jest nažlout- lé barvy a zapáchá velmi nepří- jemně. Nejčastěji zachvátí nemoc noz- dry, přepážku nosní, dostane se do všech průchodů s nozdrami spoje- ných, uší, až celá hlava onemocní. Klapky oční zatečou, hřeben a laloky stanou se tmavočervenými neb modravými a když nemoc více pokročila, sesínají, jako by žádné krve v nich neby...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1908

Kde má farmář štěstí své hledat). Rolník nemá nikde jistějšího a spolehlivějšího pokladu nad svou půdu, kterou prací svou vzdělává. Podle toho však, jakým způso- bem, v jakém poměru tuto mateř skou půdu svou vzdělává a mrví, podle toho, v jakém poměru vzhle- dem k jakosti a rozličným případ- nostem místním i okolním ji osívá atd., I ude ten poklad hojný aneb ■ prabídný. ' Žádná půda, byť sebe špatnější byla, není svému majetníku nevdě- čnou tak, aby se mu za dokonalou práci a řádné pohnojení neodmě ťiovala, pokuď může. Právě půdy špatné potřtbují většího namahání a pilnosti rolníkovy, a zanedbává- li se půda taková, poskytuje arci majetníku malý neb žádný užitek, ba někdy působí mu škodu. Hospodář promyslný se však nesmí odstrašovat a hned zavrho- vat vše, co se mu jednou, třeba i dvakráte nezdařilo, je-li jinak pře- svědčen, že vykonal vše, jak bý ti mělo a že jest k tomu výkonu půda jeho úplně způsobilá. — Avšak veliká většina rolníků hle. dá štěstí jinde a nikoliv tam, kde by je ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1908

Novohrad, 8. června. — Už jsem myslel, že buflu muset ze svo- jí tvrdé palice něco vyníačkat a právě jsem si připravoval laparát k n oji íkrábsniní,, když tu jakona automobilu se přiženou kmotr R. a strýc H. Byl jsmi tomu povdě- čen a prcto jstm je s radostí uvítal. Při rozličných domácích rozpráv- láib jinf pliíli líkč la ckrfí-n záležitosti a tu kmotr li. praví: Nebyl jsem ve schůzi, kterouž ko- misaříký soud siolal pro opravu cest, ale jak ji-tm slyšel, bylo tam mnoho sobeckcsti. Hleďte, oni dají odhlasovat přirážku ze sta na opravu cest a za ty přirážky že se budou spravovat jen hlavní cesty, a zapotněli udělat zase druhé při- rážky na to, aby mohli koupit a to -velmi mnoho vzducholodí pro ty, co bydlí od hlavní cesty 5 až 7 inil, aby mohli sobě na tu dobrou hlav- yní cestu doletět. Na to strýc H. praví: No, však ono to ještě není, nemusíme proto hlasovat, třeba sem u hlavní cesty, ale nechci, a- by mi někdo na mou dobrou cestu platil a sám musel jezdit po kotá- rech. Ne, tohle ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1908

Obzor Hospodářský. Časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství s a příbuzným odvřtvim. Vychází 1. a 15, každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctú. Zasílá «e Jen předplatltelám Adresa: • 'Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. Mlished semimonthly ty F. Fabian. Advertising rates on application. Entered as secoml-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office Ve svornosti i malé věci se daří a rostou, v nešváru pak i velké vě ci hynou a rozpadávají se. Dopisujte do orgánu. Podávejte nám veškeré zprávy o činnosti va- šich spolků. Každá sebemenší zprá va bude s diky přijata a do tisku upravena. Každá snaha, která má za úkol naše rodinné, spolkové, národní a společenské zřízení zlepšiti, má na jít ohlasu a podpory v našich řá dech; pouze na nás záleží, zda li máme tolik schopnosti dle toho jednati. U S.P.J.S.T. se neptáme žád. ného člfena jakého přesv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1908

)l > I o • No o Filipo jakubská. Naiiaal Ed. Hloreh. Večer po západu slunce sešlo se u Kouřimské brány v Kutné Hoře několik sousedů; všichni mířili na Vysokou lioru, kdo budou se dnes pálili čarodějnice velikými ohni po . způsobu starodávném. Byl předvečer prvního máje léta Páně 1574. "Ba věru, přátelé" — pokračo- val v hovoru Jakub Zahrádka, kam- nář — "jen to nás všecky od moru uchránilo. Čarodějnice mají se vždycky upálit! Co zlého už v o- kolí našem natropily. Tu způsobí bouři a někomu zpustoší pole, neb Zaklejí na někoho nemoc, že se jí nezbaví, ano i zemře — a jsou ve spolku s ďáblem. Můj dědeček vi- děl letět dvě čarodejnice, jednu na koštěti, druhou na koze, ke sněmu na Kank." "Podívejte se tuhle dolů ke' Ko- línské bráně" — počal vypravova- ti Pavel Kuřátko, měšťan ze Slo- nového domu — "tam jsem sám vi- děl čarovat. Je tomu asi patnáct let. Byla to Marta Košíková. Vy- šla z brány na rozcestí a tu klekla, přes sebe něco vylila a něco říkala. I obával jsem se já i čeleď m...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1908

Zísiti BdUé VzW Mméo Spin v ta. Okres Austin Bell Burleson.... Brazos Bee Colorado.... Karnes De Witt Mc Lennan.. EUis Victoria Runnels Williamson.. Falls Hill Washington. Milani i Wharton.... Fayette Lavaca Harris Lee Fort Bend... Waller Travis Bastrop Colhoun Houston Jméno poslance Jan Schovajsa.... Frank Bobalík,. .. Josef Dušek, Jr... Jind Blažek. J. P. Nedbálek.. Frank Huvar Filip Rohan Fr. Shindler Ondřej Janek Frank Vrla....!.. J. H. Mikeska J. A. Žák Jan A. Michna . . Jan Koppa J. F. Červenka.. E. Pisklak Josef Mondřík... L. Šumbera Jos. Drozd Hynek Božka .. . Jos. Škrabánek.. Jos. Koudelka... Jan Mozola F. A. Holík Jos. Dušek Jan Adamčík.... Karel Gerlk J. L. Šupák Pošta Celkem hlasů 102 Bleiblerville Holland. .. . Caldwell ... Brv*n Skidmore . . Weimar. .. . Hobson.... Yoakum .. . West Ennis Victoria.... Rowena. .. . Granger.... Lott Mt. Calm... Burton Cameron... Taiton Flatonia .. . Shiner Crosby Dime Box.. W allisStation Monaville. Elgin Smithville. Port Lavaca Lovelady ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1908

«-Sviij k svému!-** Krajané, objednávejte všecky svoje potřeby pro dům a ho- spodářství u jediného českého zasílatelského velkozávodu v Americe, kterým jest U. S. Mail Order House VSechno naše z.boitf jest za- ručeno jako zboží ncjlepší jakosti a ceny jeho jsou vel- koobchodní. Prémiový kupon dáme s každou objednávkou. Tisíce pochvalných uznáni má- m« po ruce. Zde Jedno /. nich; "CtSní pánovo: Dali Jste sl se mnou slitinou práci, jen abyste mě co nej- poctivěji obsloužili. Budiž Vám za to čestné uznáni a co nefvřeletší dik I Neznám opravdu spolehlivější Spo- lečnosti, feŽ by s krajany našimi tak poctivě smýšlela a fednala Jako Vyl Kéž by mní bylo možným, přesvěd- čit! všecky nase česko-americké kra- jany o výtečnostl Vašeho zboii, o Je- ho nízké cenó a znamenité obsluze! V každém rodáku našem měla by se probudit! vážnost k heslu "Svůj k svému!" Krajané, podporujte náš če- ský zasílatelský velkozávod a buďte utištěni, že vaše důvěra v nSJ nebude zklamAna. V áš věrný přítel T. J. Blil...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 June 1908

(Iiopaíiiiil tp střelách. Jest dvojí druh škrkavek, totiž Echinohycus-gigas, které nachází- me v malých střevách prasete a které nemálo liovadu tomu Škodí tím, že provrtávaji střeva, a když, jak se řaseni stává, je jich velifté množství, i smrt zavifiují. Příznaky. Hovado jest nevrlé, a časem má průjem, zase zácpu a pak značná slabost v páteři. Léčení. Lečme následovně: nech me prasata dříve jak náleží vylila, dověti, a pak dejme do mléka pro každé prase as jednu velkou lžíci terpentinového oleje. Mléka ať je co možná nejméně a nechrne prasa- ta dalších šest hodin bez žrádla, Toto můžeme po několikráte opa- kovat!. Echinohycusgigas jest ku. latá škrkavka, samec je as tři palce dlouhý a samice dosahuje délky osmnácti palců. Oesophagostoma Columbiana. Jako všechny podobné parasity na- cházíme je v immaturní (nezralé) formě h maturní (zralé formě). V immaturní formě nachází se v ma- lých pupínkách po tenkých stře- vách někdy ve velikém množství. Uvnitř pupíuku lze nalézti jednu nevyvin...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1908

4) \ L x OBZOR. ROCN(K XVU. HALLETSVILLE, TEXAS, 1. ČERVENCE 1908. číslo 23. <1 (i i Stav leští v Texas. Stav lesů a stavebního dfeva státu Texas, jest mnohem vfitSí a rozsáhlejší, než jak se až dosud za to mělo, Stát Texas považován vždy před tím za velikou bezlesna- tou rovini), ale ve skutečnosti >má s'e to zcela jinak. V obvodu pře- ní jsou veškeré nižiny, zatáčky po- dél řek se rozprostírající dobrým stavebním dřívím porostlé a po většině státu toho přicházíme na prerie a půdu, jež jest lesem poro- stlá a která pfáni íarmerovu úplně vyhovuje. Mimo toho jest ale ce- lá východní a jihovýchodní část státu Texas hustým lesem, sestá- vající z výtečného stavebního dře- va, porostlá, obsahující skoro ve- škeré druhy lesních stromů, jež na jihu rostou. Jak ze zprávy zře- juifi vidno, vlastní stát Texas vcel- ku ještě asi 20.000.000 akrů půdy lesem porostlé. Od Red Kiver až k prériím tá- hnou se dvč nestejná pásma i^izné šířky a nekonečné délky. Dolejší pásmo jest huslčji a lepším...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1908

1 r Čtvrtletní zpráva bO. ti. 8. T., B. T. O. 8. poíinulíclditř 20. břnn* 1908 a kouřící 20. forma 1008, PfttjEM. , Celkem pojištěno od 20. března do 20. iervna za #75.726.00 majet- ku, i čehož připadá do poklad- ny Ú. S. v * 378 63 Za změnu certifikátů zaplatili: Jos. Staha, i. 44., St. John .50 J n Řezníček, č. 3., Cyclone . 50 Jos. Martinek, č. 76., Ellingcr.. 5° Jan Horák, č. 80., Smetana .50 J. Košárek, č. 80., Smetana .50 Jos. Trojáček, č. 51., Ennis .50 Jos. Mačat jr. č. 9., Nový Tábor 5° Louis Kneitz, č. 70., Fojtík .50 Na orgán za 1 čtvrtletí za- platili: Osada číslo 1... ^ H >> 2 .......... . " " 3 II H 4. ' •' " 5 .......... •' 6 " " " 13 . " " 14 " 16 " " 17 • " 18 " 20 " 21 v " M 22 .' " " 26 " " 27 " 30 ••••• " 38 ..... " " 40 " 4J " " 43. za 1.2.3. a 4. čtvrtletí 1908 5.60 " " 44. za 1. ^ letí " 46 I.IO 1.00 I.IO 1.20 2.90 •95 155 1.65 i-95 1.05 2.85 >•55 4.20 2.25 '•75 .85 1.30 .70 1.05 .80 1.50 70 1.40 V.- II 48., za2. ^letí *,85 t. u 49. za 1. Jí letí 1.65...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1908

Bryan, u. června. — Do řádu liedřich Smetana byli uvedeni dae 7. t. m., pí. Anna Pickel, Anna J. S asta a sl. Marie Kudrova. Jest to asi první děvče, které přistoupi- lo k řádu, co tento existuje. Jen, panenky, s chutí do fádu přistu- pujte! Ve schůzi odbývané dne 7. t. m. se sešlo dosti členů, a též i několik sester se schůze súčastnilo, jak to (jj bylo hezké. Vzdávám díky všem sestrám, které 3e podUefy na lYU- šem jednáni. V minulé schůzi jsme si zvolili výbor pro vypravení pohřbu v pá- du úmrtí některého člena našeho řádu a aby se také dalo vědět spí- še členům v pádu úmrtí, aby se mohli zúčastnit pohřbu. Zde u- ý vádim, kteří ve výboru tom jsou. Za každou osadu je zvolen jeden člen výboru. Za město Bryan Dr. A. L. Mondřík, za College Station lid. líorecký, VVheelock J. J. Sča- sta, Nové Brno J. Měrka, Smeta- tana John Košárek. Teuto výbor má povinnost v pá- _ du úmrtí uvědomit předně všechny * členy dotyčného výboru, a každý člun výboru má uvědomit co nejví. ce členň své osady, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1908

Obzor Hospodářský. Cěsofis v In ováný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvřtvtm. Vyohétí i. a ib. každého městce. Předplatné ročně 60 ctů. IWIM u Jen předplatitelem Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářsky," Tin- only Agricultural and Horticultiiral Journal in the Bohemian language in the South. FiHiikel lemimontlily by F, Fabian. Advertising rates on application. Bntered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, fest - office Vzájemná podpora náš účel. Chvály hodna není Štědrost, kte rá obdarovaného pofližuje, neb jej činí jen nešťastným. Kde to okolnosti dovolují, upo- zorněte vdovu po členu S.P.J.S.T. aby přistoupila k řádu. Tvrdit o sobě: "Já jsem příte- lem S.P.J.S.T." a zárcvtH agito- vati pro jinou Jednotu, zní trochu ironicky. Plaťte své povinnosti k řádu správně. Jest to vaše povinnost, svatá povinnost k těm, kdož na vás závisí, tedy k vlastní rodině. Nei-pomínejte zapraviti povin- nosti své k Jednotě přede ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1908

PROROCTVÍ. I. 0) $ & Neviní již, kterého to dne měsí- ce srpua toku ibi6 přijel ku bra- nám hlavniho velitelství v Granadě roztihaný a podivný cikán, šedesát- ník, povoláním střihač ovcí, které- ho jmenovali všichni přezdívkou Heredia. Jel na vyzáblém, neče- santm oslu, jihožlo celým postro- jem byl provaz přes prsa; a sotva seskočil na zeni, volal, že chceš generálem mluvit. Netřeba podo- týkali, že taková žádost zbudila rozhorlení stráže, smích ordonancí a pochybnost a nejistotu adjutantů, □ež dospěla až k sluchu Jeho Exce- lence Dona Eugenia Protocarrero, hraběte de Montijo, tou dobou ge- nerála a velitele ve staroslavném království granadském . . . Ale protože byl teuto hodnostář ve vel- nu dobré náladě a znal dobře He- rediu, slavného šprými, taškářstvím a láskou k cizímu majetku, — s při- volením podvedeuého majetníka,— nařídil, aby nechali cilcána vstou- pili. Ten vešel do bytu Jeho Excelen- ce, učinil dva kruky v před ujeden vzad, jakoby přicházel ve velmi dů- ležitých z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1908

I i I r |\ > E J !f i Otřes Austin Bell Burleson Brazos Bee Colorado.... Karnes DeWitt Mc Lennan.. Ellis Victoria Runnels Williamson.. Falls Hill Washington. Milatn...... Wharton.... Fayette Lavaca Harris Lee Fort tjr-.nd... Waller Travi i Bastrop Colhoun Houston.... Jméno poslance Jan Schovaisa.. Frank Bohalík,. .. Josef Dušek, Jr. Jind Blažek.... J. P. Nedbálek Frank Huvar... Filip Rohan Fr. Shindler ... Ondřej Janek... Frank Vrla J. H. Mikeska.. J. A. Žák Jan A. Michna . Jan Koppa J. F. Červenka. E. Pisklak. ... Josef Mondřík.. L. Šumbera.... Jos. Drozd Hynek Božka .. Jos. Škrabánek... Jos. Koudelka.... Jan Mozola....,. F. A. Holík...... Jos. Dušek Jan Adamčík Karel Gerik J. L. Šupák Pošta Celkem hlasfl 102 Bleiblerville. Holland Caldwull... Bryjn Skidmnre . .. Weimar Hobann Yoakum .... West Ennis Victpria Rowena Granger.... Lott.. Mt. Calm... Burton Cameron... Taiton Flatonia .... Shiner Crosby Dime Box... WallisStalion Monaville. ,. Elgin Smithville... Port Lavaca Lovelady ....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1908

Friijcm n záejui n koni a mul. Příčiny průjmu u koní jsou ná- sledující: Krmení zkaženou, ple- snivou pící; pit! zkažené, nečisté vody, špatné zuby, že nemůže píci náležitě žvýkat, požívání nestravi- telné píce: pastva na nízkých a bažinatých lukách, nastuzení, zvlá- ště pak lužeuí z jara neb na pod- zim ve studené rose^eb jinovatce, nezdravé vlhké stáje a různé ne- moce vnitřní,' jako je zánět slizné blány střev, zánět neb překrven! jater, atd. Někteří koně mají k té- to nemoci zvláštní náchylnost, ob- zvláště koně s úzkým, hlubokým břichem, dlouhými nohami a1 .uit- hým tělem. Někdy dostanou prů- jem, když se po uhřátí hned napoj! studenou vodou, neb když se po silném nakrmení napojí hned vo- dou. Koně se mají vždy spíše na- pájet před krmením, než po krme- ní, neb mají malý žaludek a když jest tento naplněn pící a naleje se ještě vodou, podráždí se někdy tak, že nastane průjem. Léčení toho jest jednoduché. Napřed se musí vypozorovati příčina a od- stranit. Ku př , když se krmí ple...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 July 1908

A A, Aby máslo nebylo přlllí mékké. Měkké máslo nedá se rozesílati, což padá hlavně na váhu proto, že jist ho, když jest teplejší počasí, nejvíce. Prostředky, jimiž přílišné měkkosti másla předejdeme, jsou trojího druhu, a sice vizí v krme- ní, v nHpravě másla a jeho dopra- vě. i. Krmení krav. Nejbližší pří- íina měkkosti másla jest patrně kr- krmení a dá se jí odpomoci tím, že neobmezíme se na píci zelenou, ný. brž že krmíme vedle toho pící su- chou, senem neb slámou, což ko- nečně přichází kravám i velice vhod, zvláště když krmí se pící mladou, vodnatou neb mokrou, jak to bývá v době dešťů; zabráníme tím také poruše zažívání. Zvláště ale dobře působí na tuhost másla řízky sušené, pokrutiny palmové a bavlníkové, které zvláště výradně co do obsaho živin slámu doplňují. i. Příprava másla. Pokusy bylo dokázáno, že možno z téže smetany připravili máslo růjného stupně tuhosti dle toho, na jakou teplotu smetanu ochladíme. Když totiž smetanu hned po odstředění schladime jen na teplotu vho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1908

OBZOR. ROČNÍK XVII. HALLETSVILLE, TEXAS, IS. ČERVENCE 1908. ČÍSLO 24. f i i Obchodní vypočítavost. Uměnim lze zváti onu bystrost u vystihování běžných poměrů a všech přítomných, možně nahodi- lýcli zrněn a obratů obchodních, bystrost v rozledu, již zovou ob- chodní vypočitavosti. Vypočítavost taková jest důleži- tou pomůckou v zápaso o úspěch — tak jako kormidlo na vysokém oceánu. Vlastnost tato je lidem více mé- ně vrozenou, proto možno ji cvi- kem síliti, nikoliv však silou nacvi- čili. Američané — to se jim neupře — jsou rození obchodníci, Podnika- vost jest jim zaměstnáním a úspěch cílem. Oni mají však ještě jinou vlast- nost, a ta se jim též neupře —jsou více méně lakotni. Leč to je snad právě dobře, neboť lakota účinkuje někdy jako záklopka u samočinné- ho napájedla — zavírá či trestá se sama, z čehož možno čerpat mno- hé poučeni. Uvedu zde jako doklad pozoru- hodný případ lakotnosti a její ná- sledků. Koku 1901, kdy postiženy byly, jak známo, mnohé kraje děsným suchem a neúro...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1908

( ,! L IHBq® \ i Hlasujte proti prohlblcl 25. července. V sobotu dne 25. července igo8 odbývány budou v naíem Texas demokratické primární volby, kde mimo jiné rozhodnouti maji demo- kratičtí voliči o nejdůležitěji! otáz- ce, jaká kdy od roku 1887 byla ob- čanům tohoto státu předložena: "Má příští zákonodárná nařiditi odbýváni státních voleb o dodatku k ústavě, jímž na vždy byl by zaká- zán prodej, výroba a doprava ve- škerých lihovin v hranicích státu Texas?" Prohibice, ť v jakékoliv formé, může se omluvit v monarchistické vládě, kde jednotlivec vládne nad celým národem; ale v lidovládě, kde vládne lid sám sobě, kde jsme si všichni rovni a kde vláda je vla- stně sluhou lidu, jehož vůli plniti musí, — tam nemůže být pro pro hibici Žádného místa. Kdyby lid demokratický však přece dal své svolení, aby prohibice, či obmeze- ni osobni svobody občanů, stala se zákonem, projevil by tím, že ne ní lidem demokratickým, není scho- pen samovlády, ale že nad sebou musl míti karabáč v podobě záko...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x