ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
COWRAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

WWKASm. Möödunud aprillis asutati New South Wales'} uus Jäbikäigulaager, mille uimeks on ' 'Migrant Holding Centre Cowra." Elujõulisena alus tas laager tegevust juunis. Linn, mille järgi ta sai oma nime — Cowra—on vaike: umbes 3000 ela nikuga/Kuid laager hõlmab '4000 elanikku—uusaustraallast. Arvuli selt pole eestlaste osatähtsus laa gris suur: laagri elanikkonnast nad moodustavad vaid umbes kaks prot senti. Kuid eesti .rahvale omase tublidusega on nad seal siiski saa vutanud mõõduandva positsiooni. Septembrikuul korraldati laagris rakenduskunsti ja käsitöö .näitus, millele järgnes Cowra põllumajan duslik näitus. Seal esinesid ka eestlased väljapanekutega ja saa vutasid oma väljapanekute ^kvali teediga silmapaistva koha. Euhtees tilisist väljapanekuist oli esitatud naiskäsitöö, hõbesõled ja rahvarii ded—need kõik tegid eesti väiksele rahvusgrupile liime. Eriti silma paistvad olid Haapsalu rätid, mis olid näituse" väljapanekuist- - klass omaette. Cowrä laagri' elus esines kurva sündm...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

Teel Austraaliasse õnnetu surma läbi lahkunud mag. HARJO SANDUR'it x mäjtestavad sügavas leinas - x Priit Kaldma, ■ . v v " perekond Tammisto J ja sõbrad Saksamaal , ning U.S.A.-s. JÕULUDEKS PHILIPS RAADIO Ületamatu kvaliteedilt, t Ü,LAUBE 116 Glenmore Rd., Paddington. ! Ostke järelmaksuga—20% sissemaks. v KAASMAALASTELE SOODUSTUSED.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTLIK VANGLA OLI PÖRGULIK. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

KOMMUNISTLIK VANGLA OLI PÕRGULIK. Endine Ühendriikide kindralkon sul Mukdenis, Angus Ward, kes oli vangistatud Hiina kommunistide poolt neli nädalat, ütles reporteri tele, et aeg, mil ta viibis kommunis tide vanglas oli põrgulik. Ta näeb välja kõhn, olles kaota nud 25 naela oma kaalust ja ta punane habe on muutunud halliks. Ward areteeriti 24. oktoobril koos nelja konsulaarametnikuga. Teda süüdistati kallaletungis ja kehavigastuse tekitamises ühele hiina teenrile palga asjus tekkinud vaidluses. Rahvakohus määras War dile tingimisi karistuse. Pärast seda, kui teda oli hoitud vangis kuu aega, andis kohus käsu- ta de porteerimiseks Hiinast välja, ja ta asus Ameerika laevale |'' Lakeland Victory." Ward eitab kommunistdie poolt esitatud süüdistuste paikapidavust ja ütleb, et ta ikkagi ei tea, miks teda ja teisi konsulaarametnikke viidi kohtu ette. ,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PALUTAKSE ÜHENLRIIKIDE ABI FORMOOSALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

PALUTAKSE ÜHENLRHKIDE 1 ABI FORMOOSAtiE. Vabariiklaste senaator Homer Ferguson kutsus Ühendriike . üles vältima Formoosa langemist Hiina kommunistide kätte. Ta ütles, et seda tuleks teha isegi siis, kui see tähendaks Ühendriikide vägede saatmist Formoosale.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LRO OTSUS JERUUSALEMMA SUHTES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

LRO OTSUS JERUUSALEMMA SUHTES. Viimaseid LRO Üldkogu akte enne neljanda istungjärgu lõpeta mist oli Austraalia ettepaneku vas tuvõtmine Jeruusalemma rahvus vaheliseks linnaks tegemisel. Ette paneku . poolt hääletasid kolmküm mend kaheksa rahvust, kuna. 14 olid selle vastu. Seitse rahvust ei hääle tanud. 1 - Üldkogu määras kaheksa miljoni dollarit linna administratsiooni kuludeks esimesel aastal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSA NATSISM TÖSTAB PEAD ISEGI KOHTUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

SAKSA NATSISM TÕSTAB PEAD ISEGI KOHTUS. Pealtkuulajad Briti Apellatsiooni kohtus Hamburgis olid hämmasta tud, kuuldes saksa advokaadi Dr. Walter Grimme väidet kohtunikku dele, et Liitlased oleksid pidanud moodustama Saksa Valitsuse Ad miral Doejiitz'i all,-kui nad astusid Saksa pinnale. Dr. Grimme väitis, et Liitlaste SõjaVäevalitsuse poolt väljakuulu tatud seadused on kehtetud, sest nad pole kooskõlas üldtunnustatud rahvusvahelise õiguse printsiipidega ja kokkulepetega nagu Haagi Kon ventsioon. "Admiral. Doenitz oli Hitleri õiguslik järglane ja saksa rahva õigusepärane esindaja, kellega liit lased oleksid pidanjid läbi rääkima okupatsiooniseaduste üle," ütles Dr. Grimme. Peakohtunik Kindral-major Inglis katkestas advokaadi | väitluse jär sult, öeldes, et kohus ei ole valmis kuulama selliseid argumente.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
POLITIKA MÄNGU VON MANSTEIN'I PROTSESSIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

POLITIKA MÄNGU VON MAN STEIN'1 PROTSESSIS. Kindral-prokurör L. A. Colling wood süüdistas praegu käimas olevas feld-marshäl v<m Manstein'i protsessis Manstein'i kaitset polii tiliste momentide mängutoomises. Teatavasti süüdistatakse von Man stein'i sõjaroimades, mida ta pani toime Poolas ja Venemaal. Collingwood'i väite järgi, korral dused, mis anti Manstein'i poolt omal, ajal, olid kuritegelised mis tahes tsivilisatsiooni ja inimsuse mõiste ja põhimõtete alusel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MOSKVA ÜMBERMUUTMAS EUROOPA STRATEEGIAT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

MOSKVA ÜMBERMUUTMAS EUROOPA STRATEEGIAT. Nõukogud on ümberkorraldamas; oma Euroopa strateegiat , nende* poliitika luhtumise tõttu Jugoslaa-i vias, arvab üks kõrgem Jugoslaavia: ametnik. Kommunistliku partei puhastused mitmetes maades, anti kommunistide protsessid ja Miarshal Rokosovski määramine Poola sõja ministriks tahavad vältida edasisi "Tito juhtumeid."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Bernard Kangro "Linnuaiad" Sydneys [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Bernard Kangro „Linnuaiad" Sydneys Ba.thursti laagri näitetrupi külas käiguetenidus Eesti Majas 17. det sembril oli Sydney teatrihuvilistele sündmuseks. ... Meie pagulas-näitetruppide kavas pole "Linnuaiad" just tihti esinenud ja seda põhjusel, et see võrdlemisi peer koeline psühholoogiline draa ma iii lavastajale kui ka • näitleja tele sitab suuri nõudeid. Üldjoontes on draama aineks paljukordi kir janduses käsitatud abielu sobima tuse probleem. "Linnuaedades" pole süüdlast ega ka teisest madalamal seisvat abielupoolt. Kliiniku juhataja dr. Jüri Kurve ja tema endisest ande kast näitlejatarist naine Irma võik sid väliselt vaadates kujundada sobiva abielu. Mõlemad on haritud, väärikad ja tublid vaimsete huvide ga inimesed. Viga seisneb ainult selles, et mees on teaduse kõrval abielu hooletusse jätnud, kuna naine ■vastupidi just abielu huvides la valt lahkunud ja kujunenud abi kaasana mehele lihtsaks seltskond likuks mööbliks. Skandaal heas perekonnas toimub väheste kõrvalnägijate. — ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TITO LÖHESTAB PUNASEID LÄÄNES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

TITO LÕHESTAB PUNASEID LÄÄNES. Titoismi mõju 011 levinemas lääne pool "raudset eesriiet. Prantsusmaal võtab Kommunistlik Partei ette oma -suurimat puhastust ajaloos. Norras lõhenesid kommunistid hil juti kahte gruppi. Lääne-Saksamaä Kommunistlik Partei heitis äsja välja neli kõrgemat Partei^iQfit-. nikku "Titolikii 'kõrvalekaldumise'' tõttu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIISKOP KÖPP 75 AASTANE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

PIISKOP KÕPP 75 AASTANE. Piiskop Johan Kõpp astus 9. novembril 1949. a. üle 75-nda aasta künnise. Ta on eesti rahvuslikke suurmehi, kelle teened Eesti luthe riusu kiriku ja eesti teaduse ülese hituse alal on .kustumatud. Johan Kõpp viibib- maapaos Rootsis, kust juhtib eesti pagulaskirikut ja abis tamistegevust.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMETÜHINGUD VASTU PUNASTE VÄLJALÜLITAMISELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

AMETÜHINGUD VASTU PU NASTE VÄLJALÜLITAMISELE. NSW Töönõukogu esimehe C. Anderson'i seletuse järgi on ametü hingud teravalt vastu uue valitsuse püüetele sulgeda välja kommuniste unionide ametkohtadel! Kommu nistide eemaldamine võiks tähen dada ametühinglaste tagakiusamist. Andersoni arvates on suurem osa töölisi kommunistide vastu, eriti kuna nad mõistavad, et kommunis tide poolt, juhitud streigid ja sabo taazhid viisid Töolisvalitsuse kuku tamisele, kes tegi palju tööliste elujärje parandamisel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kultuaririndelt EESTI KUNSTITÖID VATIKANI NÄITUSELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Kiilluaririndelt l / EESTI KUNSTITÖID VATIKANI NÄITUSELE. Nagu kunstnike ringkonnist kuul dub, on paavsti nuntsius. Ttondonish annud edasi kutse, eesti kunstnikele paguluses esineda Vatikanis kor raldataval kiJhJSnäitusel, Samasu gune kutse oA ^esitatud- ka /teiste""' rahvaste pagulaskunstnikele. Poola ja Balti. kunstnikele on lubatud-, kokku 40 kohta väljapanekuteks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜHENDRIIGID TOETAVAD CHIANGI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

ÜHENDRIIGID TOETAVAD ' CHIANGI. Ühendriikide Riigidepartmangu ametnikud ütlevad, et U.S.A. Valit sus kavatseb anda President Chi ang-Kai-shek'ile majanduslikku . ja diplomaatilist toetust tema pingu tustes teha Formoosa kantsiks Hiina kommunismi vastu. See tähendab, et Ühendriigid ei tunnusta Hiina kommunistidevalit sust Hiina de faeto valitsusena, vas tandina Britile, kes on seda teinud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NELJA KUNSTNIKU NÄITUS STOCKHOLMIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

NELJA KUNSTNIKU NÄITUS STOCKHOLMIS. Novembris korraldati Stockhol mis/kunstnik Karin Lutsu ateljees nelja kunstniku näitus, kus oli esi tatud ümmarguselt kolmkümmend maali. Maalijaist esinesid sellel näitusel Endel figuraalkom positsioonidega, IffiflH Luts natüür-, mortidega ja k^HP^ftsioonidega, Raul Lind maastikkudega ja ÖTev Mikiver imaginaristlike koguposit sioonidega. # Neist kaks viimatinimetatut kuu luvad meie maalijate nooremasse j generatsiooni, . kusjuures O. Miki ver on tuntud ka luuletajana.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOKKULEPE INDONEESIA SUHTES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

KOKKULEPE INDONEESIA SUHTES. Haagi ümarguse-laüa konverent sil on saavutatud kokkulepe kindla sõprusealuse loomiseks Indoneesia ja Hollandi vahel. Indoneesia soovib sõprust ka Austraaliaga. Indoneesia Ühendriigid kavatse takse rajada lõplikult järgmise aasta. jaanuaris. Praegu on käimas Hollandi vägede demobilisatsioon Jaaval ja nende kojusiirdumine.'

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PAUL OLAK SURNUD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

PAUL OLAK SURNUD. owuK-iioimis suri ö±. oktoobril pikajalise raske haiguse tagajärel Ee^ti kultuuritegelane Paul Olak 69 aasta vaimses. Lähemaist omakseist, jääb teda Rootsis leinama abikaasa Gerd Neggo-Olak. P. Olak oli pärit Muhu saarelt, !kus sündis 2.^'aug. 1880 a. Pärast lühemaajalist tegutsemist õpeta jana, siirdus ta Tallinna ning asus tööle ajakirjanduse alal. Seal sai te male eriliseks lemmikalaks teater' |ning 1922 aastal siirdus ta Estonia dramaturgi kohale. 1933 aastal va liti . ta Estonia teaatri direktoriks missugusel kohal püsis. ta lühemate vaheaegadega kuni põgenemiseni /Rootsi 1944 a. sügisel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Fõuluteroitus 1941 Marie Under. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Marie Under. Astun vaikselt jõululumist rada üle kannatanud kodumaa. Igal lävel, tallaks kummardada: ükski maja pole leinata. .Vihasäde hõõgub muretuhas, nördind-kalk ja valust hell on meel: ei saa mitte olla jõulupuhas sellel valgel jõulupuhtal teel. Ah, et oii nii kiviränki hetki kanda südamel kui kirstukaant! . Enam pole anda silmävettki— seegi armuand on otsa saand. r' Olen nagu tagurpidi sõudja: silmad ikka minevikku säet— tagurpidi—siiski kojujõudja ... ent mu hõimud-—kodutuks * on jäet. Ikka mõtlen neile, kes siit viidi . . . Taeva poole karjub nende äng. Nagu oleksime kõik ses süüdi, et neil puudub—meil on söök ja ,-säng! ■ ■ ' uskumata, et see taide' laeks: Kas me kunagi veel oma meeli saame tarvitada rõõmu hääks? Ühineb nüüd pimedus ja valgus, tähtedesse, tõuseb kustuv tund; Loojumisse pandud puhte algus— öö on siiski nagu avardund. Kõik on harras, tõsine ja püha, ripsmeil sulab lume hõbeleht; tõuseksin kui kõrgemale üha: kutsub nimepidi mind see täht? . » Äkki tunnen, et ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nonda on Jumal maailma armastanud... KIRJUTANUD ÖPETAJA FR. STOCKHOLM. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

KIRJUTANUD ÕPETAJA FR. STOCKHOLM. || ' Arge kartke! sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis kõigele rahvale peab ogaks saama, sest teile ou täna Õnnistegija sündmud, kes on Issand Kristus . . . " (Luuk. 2.1Ö.11.) "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, -^t Tema oma ainusündinud Poja on annud, et ükski, kes Temasse usub ei pea hukka saama, vaid et temal peab olema igavene elu." (Joh. 3.16.). <£. -J See oli kord pimedal ööl. kui kur vad. eluraskustega koormatud' kar jased õitsel olles kuulsid taeva saa diku sõna: ärge kartke, ma kuulu . tan teile suurt rõõmu, teile on täna õnnistegija sündinud—Jeesus Kris tus. Neid Au hiti ühe sõime juurde laudas, seöfj Õnnistegija maiseil vanemail ii j olnud muud aset vastsündinu^ lapsukesele! Ja selle sõimekese üle heljus õhus rist nagu see on kujutatud ühel pildil vanast . ajast. Õnnistegija ise 'ütleb suure õpeta jana lühima, selgeima sõna jõulusa ladusest: "nõnda on Jumal maailma armastanud, et.Tema oma ainusün dinud Poja 011 a...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kaks sōdurkirjanikku [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Ilmar Talve novellikogu "Ainult inimene" ja Arved Viirlaidi kahe köiteline romaan "Tormiaasta"—; need kaks sõdurkirjaniku raamatut on .mõlemad sellised, mida ei saa hooletult kõrvale visata peale-luge mist—Mõlemad kajastavad eesti •võitleva sõduri elamusi ja mõlemad teevad seda psühholoogilise usuta vusega ja sügava sisseelamise või mega. Raamatute läbilugemisel kirju tame kahel käel alla Arved Viir laid') "Tormiaasta" mottole:— "linuvaim saab suureks'võidus ja ica kaotuses, isegi alanduses, kui võideldakse õilsate aadete eest."— Ja aadete eest on võidelnud neci -clnrid, olgu kaugel idarindel vöi jv;i jala Kannaksel, Peipsi sois tel k;iilastel või Tallinna lähistel, šttttes oma kehadega põgenevate eraisikute voolu läände. Ei ole õilsamat aadet kui isamaa. Selle aate teenimisel jooksevad .y&rs tühjaks noored eesti sõdurid xniiih (kordselt ülekaaluka., vaenlase vastu võideldes. Kui Ilmar Talve piirdub vaid sõduri hingeeluga, tehes huvitavat süvaloodimist sõduri siseellu, siis ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x