ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Castlereagh, The Delete search filter
Elephind.com contains 7,631 items from Castlereagh, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
7,631 results
OUR SERIAL STORY. My Lady's Way CHAPTER XX. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

01 H SEOUL bTUH¥. My Lady's Way By U-« author ol ?? MaAaai « Ward,' 'ALorg Laa*,' 'Crnal Kioarwi, Melissa aod th* M»rqu.4' etc , ate. CHAPTER XX. Pmiwtnn, an uequ »t»aaably valuss1* qualny 'o mm |« s-w-ssor, is ?omMim*-! no lex* unqut i ii.i »l-ljf a try log qualii) u- ihow iip.n whom u is tasromrt M»*» Gvorgii. 8. mlamore Ml by nature prxaorving, and by ens MM tod Inuaiittr ? spoilt ctnld— aihvr wis* a person, who, when *h« **t her Uiiud upuu it lulu ;, u. ..t;ly ^ut II By diot of persuading Sir Peregrine — who, grim a? be «u, could not re Btii quit* imppvions i - lb« wile* of the gold*a haired little (airy — by dint ol psmaa'iag tb* baronet, cosiidk Lady Algy, teasing Kelipa and Ktht-1 wy a, and saintly ignoring tbe satiric oonamsnt* of Plwetwood wbich shi kooahad down quit* as smartly as be aould a*l tbatu up — Georgia bad con trived to gat her way id a matter upon which bar mind wans*! witb unusual tenacity. Tba Christmas festivities %» Oast)* Wold war* to wind up with theatrica...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PROGRESS COMMITTEE ELECTION. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

PBOOBJC88 OOMMITTU KLBO T1OK. Tka ilistiaa of tka loaal Pragrtat CoaiBBittoe waa bald oa Waawaaiay night at Messrs MoCwea * Baaiaaa oaW Mr- A. A. Madia noted as Ba taratag Oasaar, assarted by Mr A. B. Bsciab. Ahkaagh oaly tsra boars wara alknrad for paUasg Mty twe aiiaihiii ?atod, aad uulaitkatoadiag Ika auai larity of aaaws ealy aaa tofanaal vato was atade. 4t akaat ton a'atoak Aw) aaWtaVsUasaat OasastMV BBAaM^naMasaal a^sM tasaltaf tka paU akaanag tkat Iks old ^a^aak^la-I_^aM^_, k^a^ Baaaaaak tBaB^^a^BkBa^B^ '4L VaMawaasiHaalV ??? SalwlB -V^BjBJBB]B)al WIVB on. aaaaprtoa, ria, J. W aJiHttig. taak tka piaaa af K. MaDaaiagk Tka retail *l. |k* paO waa « feilawa : Hawkea,R.0 ? 47 Miaak*l,U. W ? 47 8aniak,A.E ? 44 Madst, AA. ? 40 Marrtott,! ? tt Manto,M. ? M Hitokaa,J H ? M Marray, i. i ? M llcDaaagk,^. .., « Marray, Jaawa ? tT MaDaaaagk, K. ? U T ? I, A. ? U BiawMa,D ? II Mttajajar, A ? 11 o^-u^, .» After aeetoriag Ike paU, Mr. Madto ?aid ka had a piaatnag daay to pariarm, aad -at waa...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The New Chum. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

The New Chum. In tbe backblocki of Australia, aayt a London paper, new imtili an ooa tMwred Um legitimate butt of every joke that ran be played on them, neaoat It, writrx * Sydney correapondoat, a coaehdnver, btrkul up by hit pataria par', induced a ?('''~ nun, mwly trnved from Kouland, to t«li«vii that kangaroo* wvr* now u««d in that dis tucl a« lelli-r -»rriem. ' They meet tbe coach, he -« i.l, ' «n.l I give lb- u ibtir raastvr* lr(Utf, wlmb ibey put in tbrir poucben snd carry home.' Tbe ' Dew chom ' wa* incredaiooa; hut just then * gri«t kantraroo bopped on to tb* ruedwiy juttt in front uf them and itoud for a tnoitirnt looking at to* kdvancinK cuarh ' Nolbin;; fur you to day,' sboutnl the dmtr, and the animsl, turning di»sppt-artid tbrou|(b the scrub f ruin wbicb it bsd coiue. Tbe young Knglmbmsn is full of wonder at tb* striden uia le in -o young a nation at Anttralia.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
COLLIE FARMERS' AND SETTLERS' ASSOCIATION [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

COLLI1 FABJHB8' AMD t.KTT j LJiEo' ASSOCIATION I Tka aaaal BMetblr BMaUag of th* CoUi* kraaab waa bald oa ialarday last. Praasat : Maasia. W. Paaraa (obairaMa), 8. Taraor, T. Daroy, B. aodlor, U ktoMtoll, F. Firtb, and 0. W. Browa (aaaratory). Tka auaatas of tk* prarioas mosting war* adopted oa tka saotioo of Mown. Wood aad Taraar. Oorraspondaaaa waa atad froai Mr. P C. TkbkaM.DiataiataVaaaalagiaoar, aoufyiag Ikatia aaawar to tka aaaaai attoa a raaaoat. a wall woaid be aaak ataaaa oa UatkavOikjaadra toad. Mr. Wood aropoaad, Mr. Uaroy ?aaaadad, tkat tk* atto tor tka tank b* akoaaa. Carried Oa tka ?totiaa of Mini Browa aad Taraar, it was atcidtd to write to tka Dabao P. P. Board, aakiag for tka aaataa eoaetitaliog tka Collie OoBMna Traatass. It was proposed by Mr. Brown, nsoadia by Mr. Tumor, tkat Ika Btecetory wnto ti tk* Depety Post tsaator Uaaaral, asking bua to Lava a ?—ay order aaasa aatablwksd at Uollia. The ewating teraMaatod with a rote of tkaaks to tka okatraaaa.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Dressing Wounds on Sheep. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

Dreeing WouikIh on Sheep. Tbe following infnrr.iation, Mipplird to tba ' Arnculiursl OaM-tl-' ' by Mr. Crocker, Stock In-prctor uf Mud***, akoold prove uaaful to sheep ftrruen —For eletn cat', ? ^x«l dreMinjt to pnvent tbe fly trom 'willing on tbe wound it » mitturv uf one part of ttir peotinr, on« part Slnckbolm tar, and two parts salad or olive oil. The tur poatioe it cleaating, and it* ttronR tatoU keeps Um lief off , but U-mc ver] vornlik it wootd *oun evaporati' if oatd ?Mao. Tar u bealtofr, and beta*, stroag omelling it object waabl* to the fly. It aim) adberw to tk* wool aad ?oak, aad aawow) Io retota tka tarpaa tiaa. Bami or olive ml tends to softoe the otven oaTott* of the tar sod tarpt, ? Iw to a treat extent prevcots Um tar from injariOK Ike wool Tba name miitara it altn iffociive in dmlroyieg I be m*(|totn after ^h*vp sr« blown, and in hrtlmit Ibr wound' niadf hj them. Any luluiiMlin« oil or onlinsry fat woold wve »« a owhatlttU to mi with Um t.r snd tiirpa.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE SLATTERY CASE [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

THI 8LATTBRT CA8B T. M. Stottory waa anaigaad al tka CriaMaal Oaatt aa a akaif* af «k* traadalaal aaataraiaa af OjHQ tka praaartyaf Mary Waa Baaalaa. Tha aaart waa Ikroaaad with viaitara. Aaaaaad wfca ttoad ia tko doofc plttdid aot gailty, aad tkallaagad aia* jar^ bmb. Ia tk* ooaraa of a loagtby atotosMat froai tka daek tb* .eoaaad datlarad tkat all kit books bad baaa kapt baaaatfjr, *v*ry tkilling h* bad raaamd aa hakalf of Mr. Beaaloa waa aaawaatod for. Ha want to AoViaid* to aaeat kar to totlte aiattara k twaaa tkaai aatoMaaf aaykody akja. laatoad of anatiag Wai »V* bad kiai arrastod Mafafoa, Mr Waat tboa aid tasoa tk* toay. Tka jary, attar two boars daa&asa- tloa1 foasj«attory g»%, wMk a ?*? aRawMaV«7 waMMal ? ^'H NMMMtlv IB akiak k* aakad Ibraaaaray. H* ?aal ka bad kaU a naaXiaa of kaaer ib tk* Ham Em if b* »*r* pat in goal by a «Masaa who bad coat* froai W^^aMa»«Jaw Jap^W^J I* *?»? BajIs^BwwBj gj( owaja»fanW-AAkawoaM«ak(ora-) ????By* aaasW MMs) B«V^*Jbb*wW anav iriwvQI...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BALLADORAN [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

BALLADORAH Froai aar owa Corraaaoadaal Provpaato hjakad gtoaary araaad Ballyaaaley aa«ii ika rataM dowapaar of rat* briagki tk* aiga af araaparity again. Tb* fall of akoat tbrw iran of ataady aaakiaa? taia akoaid aanaaa taapnadia aaw baggs as aaay aJMM, Ika HaMkaflay ViSk ia rwaaaag — a aigkt ika! kaa aat baa* witaitni kar* for akaat tigbtoaa atoatU. Tka da* aaw boles aa iaaMaaa volatM of wator, bat ia a dry mbm tbw aooa di* appoara, aad tka aMaaa af atonag a aaraiaa^M aapply— aaak aa a larg* Ootaraiaal taak— akoaid aot a* laat aigklaf Tk* watar faauaa of ktat Mmawaataryjaatilaiikia. A krg* araa af groaad i* alrtady piowgkad by tka loaal famara, aad ao ubm will ba laat ia gotoiag tk* aaad ia, aiaa* tar 1 7 aowiag m always ad Tiaakla. Tka BMa aaiptoyad adaiLg ilnairi for tk* rairway ka** aow Uft aad ro BK-**d tka piaat, bat r.ot bafora tka graal aU*a of alaaaan lyng ia tb* Tard war* graatfy iiitnt. Tb* loaal aaw aaall ia oaariaaally at work, aad g^H tkjwaga aa lanaaaa* wtwannMSt W ll...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SHE HADN'T OBSERVED THE MOUSTACHE. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

BUE HADN'T OBSERVED TI1K MOUSTACHE. A wwsg man tad hia girl war* at tha lSapli'a ThM4ra th« oihar Diabt. The y— g n-M oarriad hw haad on om aid*, it baiog (orwd into that bmMm by tba wwghl of ? vary tan dar awiaaiahi, wbioh waa oompoaad ofwvaa h*tra ???? om aid* aad atMW wftm iM oaW aida of hia aoaa. Tm lawiiin oa lha ataf* bad fcrwafht » Iftufh by aoma alluaion to a boy** irat abaviDg «a«ouotar with a bftrkar, wbaa lb« yoaog man Iwaad ovar to bit girl and whispered ; ' TbAt'a tree to life, 1 can Ull* you.1 ' How do yo« know ?' luqaired tba girt. ' How do I know V he rapralwl in a wtiayar. *why, by titponumcr, of coarav; thai mm ib« way with m* wbi a 1 Aral golilwad.' ? Wkaa waa that T' aba aakad mao 1 Ob, bafora 1 rmiaad ay raouatacb*,' ka atetaatV aoviag aaaaailjr. 1 Wkftl aWMataeba T' aba -iu«nad, ? ltttk Mrpiaad. ' Wbftt aoMtaabf do you luppoae f* ka naortad, toromg rad. ? Why, Cbarlw,' wbiapaNi toe girl, ' I avrar at any aoiiaatki. Do you ' ltovwr aaind wbai 1 aaaa,' bisaai tka...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"ROCKLAND'S PRIDE." [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

'BOCKLAND'S PfcU.*.' Con ai anting oa tka tatriat ia tk* draagbt atoak aaatioa at taa rataat Woltiagtoa Skow, tka 'Gaaatto' taya : — 'Tka aaaria* ia Ika draagbl atoak MflVMB WM VflVT MUaMMWaatf *^^T '*' ate vary kifk aW Iadatd Mr. O. A. Okarak— a aapakW aad aipariiaiid )*ag* mob- nutation to obtirrt taat, wbiUt b* bad omb at qat* a aaa^ar of akowa Ikit yaar, a* bad n*t*r aaaa a* gaad a diaplay of draagbt horaat, partioalaHy tka ttoikoa*. It aaa aaatly ba iaMfiaad Ikao tkat tb* taak of jadgnaj -a tkia taatiot waa aa aaty ob*. Tka «ka«ftoa priaa far tka baat ?ullioaaa tka gtwaad waa tkia yaar takoa by Maana. Caira* and Haadtraoa of Oilgaadra. Tbaaa paaato bar. aafarkafoia tikibitod at ika WaUia|r toa M** aad tkia adtaat of bow impililiia, aaaaaiaUy ia ?i*w af Ika Mililil anJanri Iktf broagbt wilb Atam, to a Iliilaji miliiii ? 'Boak taad'a Prida,' Maaaaa. Oairaa and '??i ? * kana, ia a aag*, dapai* atawa. Clydniili ttolltoa, \1\ baada bigk aad aarfaatly Kavhad aad ptopai tioaad H* m ? ...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AN INDEPENDENT GIRL [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

AM INDEPENDENT GIRL Tkar^'i nothing about her tuggMtiiag tka'Bob,' Thatw'a bo »ffr«lal(pa about prattjr ?ao aaa» waaa at tha teWa, tha oorn f-MBtfaaaob, Aid oiraa not a oaet, what tb* boardari may aay. ' K«7 I kiat yo« r* It m in tha oreaard. Ma aoawarad him sot. Picking a leaf from a paar Ina aaar by -ba bandad it to him. H* tkoogfat hu rral bar »n»w«r — 'Laawo.' Taraiag, aa w»nt hia way. Ska gasad at bun in aatoniahanent, for ako naaat ksr anawar to ba, ' Yon nava teaf.' Aad ao it all andad. — o-- ? Darling, I aaaaok promiaa yon weattk, bat upon my ataall wUto is a luda of aartli. I aan giv* you a tomb atoao worthy of a qnaaa.' Navar kiaa ytmr utter before an otbar girl. If aka aoa of Ik* oUwc girl fnt. Ia what (hip hat tha graataat nnm bar of paoplo btim »ntk»d Cuuit »bip. --o - (icorge : Tb* rini( doMn't Mem to fit vary wall, Clara. lUdn't 1 better lake it back and get it made c mailer ?» Clara : No, George, an vngagvment ring m an engagement nog, e^ao if I bav« to wear it round...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
METHODIST CHURCH Rev. W Leak [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

Miiiutaii Caoaca Bar.W. Loak Haaday, April »tk— OalaiyaaiboB* U, an4.7J0iOarfcaar Moto— Owiag to a prior aagagaaaaat, Mr. Woodhoa— will b* aaaki* to praaoh at Oilgandra on Saaday nut.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
A Sea of Fire. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

A Sea of Fire. (BY A BANKEK.) Scattered tbroaghoat Ike daik, mn law raMaaesof tbe great deep are count MM varieties uf living orgaiiitms, soiue minute, nome large and powerful, which, couipvoMled by nature for ibe eternal nigbt in wbicb they dwell, ha\e tkepowcrof imitting «uflicunt Imbt to enable tbtm lo discern tbeir pray, to nee tbeir mate» and comrade*, and to illuminate tbeir eotnbrous burning grouoda. It \i true our koowledge of ibe dwellers of tbe remoter depths of tbe ooaan is necessarily limited, and mora especially in reference to tbe lar ger daniten* of those profound cham ber* of tbe abjsaal deep ; yet notwith standing tbe treaendoaa weight ever pressing down upon them, equal in places to more than two tons to the square incb, Koine of the ever glowing ; craaturrn which roam about in the per petual night of those dark and di«mal maters are both graceful au-i beautiful. What a weird spactaele must be prv aaotad in tbeas ocean depths if, as in Broaaba, avory living creatur...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CHURCH ANNOUNCEMENTS CHURCH OF ENGLAND Rev. C. H. Matthews. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

CHUBCH ANVOUNCKMENTS CautcH ur Knolamd IUt. C. H. Match.**. Snndty, April 9— It and ».»0 a.m. (k. o.), H «.« Children'! Sornaa, AM and 7 30 Ta* ouaaraMBoa -' ? r whioh war* to ha kald oa Bondaj out bav* baaa poarpoaad,

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
End of the World. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

End of tbe Worid. Several clergymen, some of consider able ability (nay* tbe Mkt'ot-ikt) are predicting at thii time that tbe world will cone to an end in tba year 1006, and that tha new Heaven and new earth of wbicb St. John speaks will then come. Thia is the extreme of rarbn*', ae.-l only those can he con vi need by them wbo arj coualitution ally credulous or utterly unac-]iiaintod with Ibe history of tbe world and witb the teachings of Ibe New Tertament. Other*, still more hysterical, are de claring that the Russian and JapaneM war will terminate in a mighty con dial spoken if in tbe Bible a* the battle of (iog and Magog in tbe Valley of Ar aageddon. Tbe literal and geograph ical interpretation of poetical expres sions produce some of tbe moxt fright ful absurdities that have ever oppressed Ibe hntnan mind.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
COLLIE [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

COLUI Frets oar owa aatiaapaadtat Tb* loaf leaked tor raia baa torn* \ ?I laat, 841 paiata boiag lagwactd ap - to 9 ?'?look aa Taaaday aioraiag. K**rroae 'a deaw sad leaks aroead ar* fall aaa y*a aaa aa«i*a tk* gasaa shoot ia tk* graaa already. W. bad Xi paiata laat w*ak ia Iowa, wbil* aat a few auto 114 petata w*r* ragiaUrail. Tka FaraMf* aad Battlers' aaartiag wa* kfU at Ika Calli* Ho«ol on Ik* Uik aUrvk bat tkara wara *aly a taw Tka Jbad 8«pariatoBiaa4 at Cooa aa»Ma kaa raqaaM^ tk. asaaiaari of th* aaov* to okaaaa a wto. for a larg* I— *: tor tk* aoawaianoa of tka pakfie mad travailiag atoak Tka BMiaikly atMtiag of at* Ban* of Um aaaaai of .vary qaiMly *a Satariay afcjkt amk, wtik a fawaoafB aa* raailaHaa* % tk* anaiban It wa* aot ap tk* aark it giaaiaJHy ia for aMat of U-« towaapaaala aad oat ?iaorf w*r* away Mr. It Marray of Qmiiag Park had a T*la**J* aMr* paaMaaa witk akankoroas wtkOT by «Mbm aa aid ra*-tor piokiagip a balt^^awatai b* Uppiail to taa km wkaa ana tiat took atek ...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Fifteen years a Captive. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

PlfteMa YwaUV ? C«|Kiv« Did yuu e\m think what a mirry Un-» of n th« »uu»tU !»»?, rnhurnu ill furUna il ia in Iiotuihu uagad uu in a wmtugieal K.i.l. n .i « u,.n»m»rui ' Ttiink »f tiaiag .Mil lor yt«l- f-W UM I ,. iu ii livw ' A gnat Ink, „!, - i, . ..i ? i.li«li, sinewy antk:. .., , king ele |-Imiii «li ? .ireiigth yut iIi'ihihxI to i-uv 'illy th« luumw aroa M Umir arngvi. 8i-iiw |*m-uI« I ink lluwu |- '4 rii«lur«-t an m U'«-a luck al Iwiiik f.«l -iul uanul I. r ilunng »1: thin live- But diil thiy fvur K|HiiHi wiwka, iiioolhn, yunra of their livw in their own hoatas, or in huapitaU, in Um custody uf that irriiuiiHMt and oroallont uf all |aotan, Uummm* I We ln-|H- nut ; but just read Ihw plain alory uf what Mr. Jmimw Tuwuaetiil, ail i-U atid wall-kuuwn resMlant of KumUhcrK, gn— inland, baa eadared : ut hi.« he was auwU a eaoiive shaear. fur yean, and h--w h« isiapsi fma that aaptivity. ' for iftera yean ?» life was made a bardta to a»e thfo«gk oaroaie dyapamw and NUtuwiam ' Thalia U...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

ST. PETERS' TRIBUTE. AftJNtASEIN PttfT. IlilHtifar.KMMHL (?y ? M|»ciat R«|-orUr ) h**t did tk« outlook Urn tkt Dftr Ma «adow * aior* rataato haw mm JM* «BMM*DI by tb« Mrratrva o- Mr. 1WmOM||^«- Mo * liomtKtl ?««i|-laiai ik«t kM barn Kaagiat u* to ?» lor itttwmm t«u a»-l xktm ymtn. ?Ml It M MlJIlll lo Wy tU I MM vary Ifctaktvil lor tbr run »W-ik -??? ?IwUri. How 1 woukl h«. Kot MMtt lor (UatuU Tonic I i.nIK tl» aui MM, ?? all o«krr ? I i-a.i !?*?? voakl do m* n, Dad ytm aay ,H' ? ?jar* iImk on' -' ? iu,, Mna ol illhni „. im.1 la 4uit» ? uoi, gut tt» IN« «lth - Im-'m . mm, I raw uiHiNM about . .. -h« mmmt OM MDNf. Mri k- .h.l I mIJ t»o*lD«t it ?oul.l U w.,iih iimk. a, our i'BMI MMnnl to (.DMtar ( umr «aaall- I bow hi n.m» ??.! (rota that da- (-? tan I Imv* had (ood rauaa t , a* »---»Md I d,ij ??tiat ?«»? -o«r a-ala truvaia*, Br Far4»r ? ??rll. I hail x- atit ikinv. «r-M« wilfc iim' tliai I hi... il. L... » »k-r. | , SSE^ff«rai'-' * '? a '? ' i -l m K «' ? | ., . ?? | I I !? t V'l ???'...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

GILOANDRA. - - *' ? , ? , M ,. , ,- ? r — — — — ^ _ _ —— A^^^^.— special mncE. -'? i On Al'KiL 1st, I will open an -*ft(M| 'M*^^.0^ 3L Winter ^Gooa*. UllHtl AH the hIM aha**, ?*?* atyla. '- *??» *»*? ?» I'**'* to FuunrBLLnru ; Id pal vamty plan ??- haey fraa «4- to W M y*. pt-JWNWlilMlflftf*'''1''''' '' 'W^ ' * P If ajjnm bpteodia ran** id ImIiw ivm); DNkit akirai UMniii, under ckrthiag id iH gtwim. Tn Lutut. HfctDM ID I«1hm B*U, tka bwl MMNtaMDl IB UllfUhin alaO fcalBa SMILU.I UJm i^MM m4 ek»ki th« lam* .k*k id Kft-t * ~ta«» fruDi. (No eftarg* for iDtpccUua.) UirW jack** aa** da*. M -paviDl prtcat. 2 Hoaiun 1 A lull ahxk of uwVnMt'i wi eaiWraat fcoiMfft BaMfcata ui ragi qttiity tbfJk aWijlWal .£*;, Bojr. mJ OMta't ilolMfeg, a ?*?*?? viator 4m\. '*~ hri- in. butta to ofdar froa- 4ft it ud ityU finiulMi bi»«.ui Ihmm : 1. du« ui»b . h!Cb grada Lit b4U, Ife M. Hi M, IS M, inapacl taWni. Otaar liaas Iroaj It Hi. Boots &. Shoes. ?* In Every Sty^' auc^ Q'»Hty. FURNITURE AND BEDDIN...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Love's Young Dream. LOVE'S LABOUR LOST. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

Love's Youug Dream LOVB8 LABOUl LOST. Bimlh tka wtedov of Imv room I ?Mt iy WMlHl MWtil Ajkl benfthai ay ftaiti to Ik* moo. M OB bit ll«hl gtultr I pUkjnd ; I pittuwi my Wfaettoa hh» the oawa, «mJ« *ai wan m4 d*»p. And ib ay m«W loinbt*! Uitito irao ?? ui*i t-Mi bw ik« II UM my wol with bii» to think tiMl £?»? mtiw*, ?hriMkwfl dot. BMmi km WMtaua slyly hid th* haog ?pas ?? woria of let% BIm hsag apoa my wwdi lb« while fear ikwrt in dniak with lov* lor A hMrt M eoMUol m Um tt*n that baaf) UkMr vigil with the m*. And to I MAg Mid Mng agftio the Map I kaaw sh* lottd to ha»r Til) fna Ik* eook't 4^«rtaM0t I be Mi « atedy h*«d mpfmr. And fHawily a voio* rvmarkad : 'Sail, wkilt 1 love* to ha*r - ub b*ll«r, Tb* Mfai what ynh'a looking (at ii gOM out with aaoihar f«ll*h.' I

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — The Castlereagh — 7 April 1905

?I ^ A| *^ Beautiful Presents Given Away liFiis»ii7N-»aiM,Ha-,*a. *tm*ymmtmm*'*klii «MMf, oaty )nur «? aaa aaaiwja. mm -n laiaaid »?» oar I«m M «M ? taa W tMBrt MM, wafc* »?? Mfl l«» vw at I* jm bat, aaa fM«n UalbM, An w. ?fhnw^ -«i MM* frw, pmImi fa* a LeaVs or tmm: law*, m rimM ;w an** » om ollk. teaMM pnmu AavrtWa la w NMMktKa.ll. An ?* Umm kt aHkaj ? kaaa 1 ?arM* .Hxh u» ? maMrfut Jtaaman, ait wUI aajn»|- atnMaa Una* ?rl.w. »aa- Uta atervl ??» -rit ai wlttSmwa. Ty» ahHIM, a- -«? aa- Man tka na- M (hki u- aril iImk. Oar MM an aaaataa, a«il»% awMataatorM Iraa IB* *aat«n«%-MU»a«aTM*a*. Man af kaMMMaa. -MM at oac* I* OOftDOM MAMUFAOTURINO OO MS (mm WHHBi Bartnaa, SVaesv, B.S.a. TrC.lljSHlNE^ M W.KISi Al HTKAI.U RCll'LL Uim/COTRD BV AI'ITmAUAMB, VCv^H^k riAltyCjl Lrj KoR AlTmUUlt* K»HMKI«A fiflHgL h The leading Machine in . ? ?/?^CT^Tj/ Australia, Aierica and Africa ^'k/;\^ '$? - ??? V^KV »la»iiif«.-l«r*r al h-n»M Hti nrJi »r Pun ?? ? ' AC* V\^-*»«, * A TSl-' IM» Pvataai, LU Htaaon x...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x