ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 November 1907

BUFFALO BOTTLING CO. Em il Heinrich, Manager. Buffalo Bohemian Lager och Porter, Albion Ale och Porter Tel. Oakland 458 870 WIKKS'VICR ST., Oakland. Svenskt Bageri KOFOD BROS. BAGERI *477-79 2ist Ave., Kast Oakland Rekommenderar sitt Knäckebröd, Skorpor och Råglimpor samt alla sorters H vetebröd och Bakelser. Telefon Merritt 2820 UR, KLOCKOR, FICKUR, RINGAR, BROSCHER OCH JUVELER säljas till de mest resonabla priser. Alla slags reparationer och rengöring af Klockor och ur utföres omsorgsfullt. CL F ^£1 IniTSr&fil ^021 1057 Franklin St Wc i • ii VJ»a 11 a S^II, mell. Iltli & I2th, Oakland. Telefon Oakland 3551 ADELINE GROCERY H8rne' lASl—7,11S,s' Al'(i. IXNBIN, Egare. SPECERIER AF ALLA SLAG, preserver, sill, fisk, frukt och grönsaker. telefon oakland 5095. Vi hafva öppnat ett departement för tillverkningen at SVENSKT KNÄCKEBRÖD, SKORPOR, LIMPOR, M. M. under personligt öfverinseende af Mr. Joseph Lander, välkänd sedan flera år tillbaka här på kusten som tillverk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 November 1907

P. Ö. PETERSON. Huset med de tu¬ sen ROMAN af MEREDITH NICHOLSON. (Forts. fr. förg. n:r.) is ii 4 »li1 — Skynda på! befallde jag. — Ja, som Jag nyss sade. det kan synas besynnerligt; men jag höll just på att undersöka muren för att få en uppfattning om huru den är byggd. En af vlllaegarrve p> venstra sidan om sjön har gifvlt mig order att uppföra ett stängsel kring hans tomt, och jag tänkte, att jag skulle kunna lära litet genom att studera hur den här muren är uppförd. Som ni vet, herr Glenarm, var er ärade herr farfar en mästare 1 dylika saker, och ni kan väl förstå, att jag ej trodde mig göra något orätt genom att — om jag så får uttrycka mig — draga fördel af hans erfarenhet. Jag skrattade. Han hade nekat för att han varit inne 1 huset med en sådan säkerhet, att Jag var beredd på en verkligt trovärdig förklaring pä hans intresse för muren. — Morgan — ni sade ju, att ert namn var Morgan, vill jag minnas — ni är utan tvifvel en kanalje af första rang. Det gör mig et...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 November 1907

Vestkusten den 21 Nov. 1?07. 7. Unfler skilda fair. Roman af OUIDA. (öfversättning från engelskan.) — Hvarför gick ni 1 krigstjenst? fortfor hon, innan han hann svara henne. Ni är född adelsman — bah! en blick är nog för mig att känna igen en aristokrat! "Ceux qui ont pris la jwine de naltre"- , (dessa som gjort sig den mödan att födas), — tycker ni om "Figaro"? Mina kamrater uppförde stycket förra vintern, och jag var sjelf Figaro Hit komma många aristokrater, men alltid är det någon hemlig anledning hvarför de komma. De flesta af dem ha blifvit ruinerade af "lejoninnor"- , som uppslukat en eller annan million på några månader! Ack! sådana flädermöss de bästa af er äro! Somliga ha spelat eller förlorat på vad, andra ha duellerat för mycket eller ställt till någon familjeskandal; »hufvudsuniman är, att alla aristokrater som komma till Afrika äro ruinerade. Hvad var det, som ruinerade er, min förnäme vän? — Jag är inte förnäm. Ni ser i mig endast en korporal vid jägare-regemen-tet — ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 November 1907

4 Procent. — fDetFopolis= TRUST & SAVINGS BAflK 1237 Van f4ess Ave., San pnaneiseo. Telefon Franklin 687. SVENSKA SÄLLSKAPETS BYGGNADSFONDS BANK och SVENSKA SaNGARFÖRBUNDETS Å SaNARFÖUNDETS PÅ STILLAHAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4"0 från L insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till salu. Svenska talas och skrifves. GEORilE M. Ill DICBKCK, Bitr. Kassör. SVKNSKA LUTH. KBENKZER KYKKAJN . 15.de och Dolores Sts. oudajrar: Högmessa kl. 11 f. 111., iftonsång kl. ö. Söndagsskola kl. jn. Ungdomshiöte hvar fredags- ' kväll. Alla välkomna. Philip Andrbbn, a. ri. Pastor. Bostad: 20H Dolores St., strax intill kvrkan. Telefon Market 3305 ÄSf Kan träfxas hvarje dag Kl. q—10 f. 111. SVENSKA BAPTIST KYRKAN håller sina möten i Emanuel Baptist Church, Bartlett S...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 November 1907

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å StUlahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vkstkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr tad. prenumerationspris Helt Ar $2.00 I Fjerdedel» år $0.65 Halft år 1.25 I Rtt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VestkOsten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. IndependeSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gene"Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publisPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Lcount 011 yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING. COMPANY 30 Sharon street, San Francisco. ALEX. OLSSON, Editor and Pro...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 November 1907

URAND CROSSING, CHICAGO, ILL. (Vi ha flyttat från Cincinnati och byggt ny fabrik här.) Agentur för California: West Coast Pub. Co., 30 Sharon St., San Francisco. Lokalagenter önskas. SVERIGE-NYTT STOCKHOLM. Lllliesköldska banken, Svenska kreditföreningen, liar nu Inglfvlt sin konkursstat, som visar (1,900,000 kr. i tillgångar, som dock äro hypotlserade för fulla värdet, och 1,500,000 kr. 1 skulder. Dessa anses emellertid vara ofantligt större. Endast 200 kr. finnas kontant. Räkenskaperna aro sä oordnade, att fullständig utredning ej stått att stadkomma. Den försvunne återfunnen död. Den 24 Okt. uppflöt i Strömmen utanför Gustaf III: s staty liket af en äldre man. 1-iket bogserades till färjläget vid Nationalmuseet och upptogs der samt fortskaffades derefter till bårhuset. Liket, som syntes ha legat 1 vattnet omkring 14 dagar, var tydligen af en omkring 60 års man med kal hjessa och gråsprängdt hår. Den döde bar kavajkostym samt sommaröfverrock. Genast då liket uppdrogs, uttalades de...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 November 1907

Vestkusten den 28 Nov. 1907. 3. I)en enda bank soLördags eftermidd?he Market Street Bank Handels- ocli kila slags bankaflärer . . . f Fntresse å sparbanksinsättningar \ VUtfärdar vexlar, ocli resekreditiv tillHar ett af de mest fullständiga och bkassalådor uthyras från $2.50 pr år. Mottager penningar på upp- och afskkorporationer, klubbar, firmor eller indiSydöstra hörnet af 7th & Ma1 NORGE. Michelsen har afgått. På grund il t Juklighet har statsministern Chr. Mihelsen, ledare af 1905 års revolatlon, lödgats afgå från sitt embete. Många jörja redan tvifla på lyckan af tnionsirottet, och Michelsen afgår ej (om en riumfator utan som en bruten nan. Tili statsminister har utnäunts utrikesminister J. G. Lövland, hvilken kommer att bibehålla ledning?» af utrikesdepartementet. Statsråden H. Bothner oclv Otto Jensen ha jemväl afgfttt. Deu förre har utnämnts till stiftsamtnian i Trondhjem och amtman i Sön/re Trondhjems amt och Jensen til sogneprest i Skjeberg, Kristiania /stift. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 November 1907

SFine CTothesMaker £a!timois /rf A?'" '>«.«« V. f »i-- ..- •J i * y« Hl' i-.».: ■. ■ /- "i .- "'Vif" i * S Ut/H! . to,'# Entered -at the Sail Francisco, Cal., Post Office Secoijd Qlass Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillaliafskusten. Utgifves Hvapje Torsdag . — fråu 30 Shåron st. San Francisco mellan 15th & l6th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft år . 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.5° j* v .> '' ; • Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. AliEX. OLiSSOfl, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. E. LUNN, - - RESEAGENT. John D. Rockefeller säger om penningkrisen: "Det värsta är öfver.- " Hoppas att han icke me»'nos- sig>sj alf* endast. Okl&hama kan denna tacksä gelsedag känna sig stolt öfver att räknas som en af staterna i Unionen. Om du icke h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 November 1907

Lager hos J. W. PETERSON, IMPORTÖR 511 Washington Street, San Francisco» Telefon West 5749 samt hos H .'evne & Co., Los ^ii^elss, Cal, Stillahafskusten. , MB I,IM-;!. ,< Turlock, Cal. CV a*les Lundahl, jjveleraren, uppför ett nytt hus ät sip: på två våningar i Cranes Addition och besknfves detsamma som ett af de elegantaste i trakten. — Tre guldgräfvare frän Alaska hafva pä senare tiden helsat pä sin vän N. O. Hultberg, nemligen H. Carlson, D. J. Elliot och O. Elfström. —Mr och mrs John Olson hafva hitflyttat från San Francisco. — Pastor Olof Bodins son Olof afled för ett par veckor sedan härstädes. Han var en omtyckt yngling och hade en mängd vänner. Hans begrafning, som egde rum från missionskyrkan, var den största som egt rum i Turlock. Han sörjes af föräldrar, en broder och två systrar. — Oskar Ekvall och mrs Ester J. Hultberg ingingo nyligen äktenskap i Stockton. — Två af vära landsmän härstädes, mr John Carlson och Arvid Anderson, hafva öppnat ett sl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 November 1907

6- Vestkusten den 28 Nov. 1907. i Huset med de tusen ljusen. ROMAN af MEREDITH NICHOLSON. (Forts. fr. förg. n:r.) — Hon har varit riktigt illa sjuk, men nu hoppas de att hon skall komma upp igen. — Det var väl; det gläder mig att höra. — Ja, det förefaller mig alldeles naturligt, att man intresserar sig för grannarne. Ferguson säger, att fröken Devereux' tillgifvenhet för tauten är riktigt rörande. Jag for upp och stirrade Bates i ryggen — han höll nemligen på att försöka dämpa vindens ryckningar i ett af fönstren. — Fröken Devereux! Jag skrattade högt. — Ja, så heter hon verkligen — ett bra underligt namn i mitt tycke. — Ja, det är mycket underligt, sade jag åter behärskad, utan att häntyda på napnnet. Jag tänkte på en viss paragraf i min farfars testamente: "Skulle han vid något tillfälle under sagda år fela mot denna föreskrift, skall nämnda egendom införlifvad med min öfriga kvarlåtenskap utan alla förbehåll och utan behof af laglig inblandning tillfalla Marian Devereux i staten...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 November 1907

THEWILLIAMSON HAFFNER LO ENGRÄVER5-PRINTER5 DENVER Under sölfla faior. PL om an af OUIDA. (öfversättning från engelskan.) Forts, fr. föreg. n:r. På hennn slösades ofantligt mycket guld. men hon förbleflikn fattig för dot. — Huh! brukadellon säga, när man någon gäng förebrådde att hon icke förstod att taga vara ]>å styfvern; penningen är som ett kvarnhjul, den bör aldrig stil stilla. Låt den gå, gä, gä, så fort den någonsin kan, desto mera bröd får folket att äta. Marketenterskan var — som man hör — af instinkt en klok nationalekonom. Sedan Cigarrette lemnat den s. k. Uel-a-faire-peur, förblef denne läijgo sittande orörlig bland ruinerna af den gamla moskén. Hans arm livilade mot knäet, och den brännande solen, som lyste på hans rika, xilkeslena skägg och den prydliga uniformen, syntes leke alls genera honom. Han var en ståtlig kavallerist, livars kropp bar märken efter minst ett dussin sår, som lian mottagit af beduiner under mänga och heta skärmytslingar. Han var en ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 November 1907

S. Västkusten don 23 Nov. 1007. 4Procent. — £Detropolis= TRUST & SAVINGS BAJ4K 1237 Van fJess Ave., San pnaneiseo. Telefon Franklin 687. SVENSKA SÄLLSKAPETS BYGGNADSFONDS BANK och SVENSKA SaNGARFÖRBUNDETS Å A SaNGNETS PÅ STILLAHAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4"0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar- '- nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $820,000 Svenska pengar till salu. Svenska talas oelj skrifves. GEORGE 91. RUDEBECK, Bitr. Kassör. THE JOHNSON FOTO STUDIO (förut i no. 10^ 6th St.) är nu öppnad i sin nya lokal i Arcade Bldg., 1228 Fillmore St.. nära Turk, hvarest mina skandinaviska vänner och kunder äro mer än välkomna. Bättre arbete än någonsin. Tag Fillmore eller Éddy St. spårvagnarne. CHÄS. JOHNSON. HENRY JOHNSON & SON IMPORTERAE AFIMPORTERARE AF SVENSKA och NORSKA DEUKATE88ER Alla...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 December 1907

SWEDISH-AM-2174 MARKET STREET, och Oakland, hvilka önska deltaga i dennvänligaste att gonast köpa biljetter af någplatser: "Vestkusten"- , 30 Sharon St., Ch. Wabeck, 1237 Van Ness Ave., H. Brunell, 21St., K. A. Lundström, 04 Market St. Utomstående personer kunna samtidhålla företräde i den ordning de inkommSällskapets medlemmar understiger 400, Publiken samlas i Kall-b-slaget 6 intagas platserna vid- !) eller half 10 är man färdig anträdes. Under aftonens logängne mångårige ordf., Josstörre porträtt af den gamle under sång af medlemmar abroder mins"- . K. Dybkhoh, O. A. LiKtemtöM, A. Lunpuvist, L. UlSHtplV, No. 49. 22:a årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 5 December 1907. ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. IndependeSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gene"Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publisPacific Coast and is an Unrivale...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 December 1907

DET VACKRA MILLBRAE PARK (SAN MATEO SPÅRVAGNEN) Tomter 35 x 200 säljas på billiga vilkor från $350 till högre priser. "VESTKUSTEN"- , 30 Sharon Street, San Francisco. Ni är härmed j- '- emte vänner inbjuden att förena er med oss för Lunch hvarje söndag i ENDAST 60 CENTS i kostar ett halft dussin Magnetic Silfver Skedar med ett års prenumeration på "Vestkusten" eller tillsammans $2.60. Dessa skedar äro garanterade att alltid bibehålla sin siliverhvita färg och i alla afseenden gora samma nytta som silfverskedar. Tillskrif oss med omgående medan det just inkomna lagret varar. SVERIGE-HYTT —. STOCKHOLM. Ifrågasatt stor kooperation. Stockholmskretsen för Sveriges postbetjente håller f. n. på att genom en komité utarbeta förslag till åtgärder för att på kooperativ väg söka åstadkomma en förbättring i de dyra lefnadsvilkoren härstädes. Meningen vore, att en sådan förening skulle omfatta alla statstjenare och bereda den kooperationens fördelar, dels ock att verka för beredande af egna hem ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 December 1907

Svenska Sidenflaggor, hvilket allt erbålles i SVENSKA BOKHANDELN, 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO liouis LiindstPÖm Svensk Damskräddare 1304 Post St., nära Franklin A/ade landsinaninnor inbjudas -att bese mitt nva latter. ALBERT BERGSTRÖM 718 14th SI., San Francisco. Agent för det beryktade Castle Rock Mineralvatten t Sänd in beställningar pr post eller telefonera Fell 7976. PHOTO STUDIO 2308 Mission St., nära 19th, S. F. Ktt stort porträtt gratis vid beställning af Panel fotografier. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Daipy För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera N S. Nju.son, Egark, 143-145 Noe St., mellan 14th & Ilenry. Orders mottagas och levereras Kalmar Hotell Nolson & Anderson, Egare. Präktiga rum. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Svenska Likörer af alla slag. 563-565 6th St., S. F., nära Brannan Ffed. FabeP ..Specerihandlare.. 3893 24th Street, San Francisco. Telefon Blue 476 Wm. Roehr. Jumus Fat.tings Continental Bar Viner, Likörer o...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 December 1907

Bästa arbete. Senaste mode. Kntered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. utgitues hferjo tonadaq från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & iötli, Church & Sanchez. Prkniimkrationspris: Ett år *2 00 Ktt halft år ! '-25 l{tt kvarts är . 65 Ktt är till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. fiUEX. OLiSSON, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. CARL E. LUNN. - - RESEAGENT. Ett telegram förmäler att konung Oscar är svärt sjuk och att kronprinsen öfvertagit regeringen. Det är dock möjligt att den gamle drotten ännu en gång öfverraskar verlden genom att kry och frisk återtaga regeringen, såsom ofta händt förut. Presidenten har sändt sitt budskap till kongressen och öfvertygat vänner och ovänner om att han är en man med både ideal, principer och statskunskaper o...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 December 1907

Västkusten den 5 Dec. 1907. 5. 'C ^ ht ^ ht ^ O) m! % 0 ti £ r* 5 <3 ■ J m I :5§'S '■♦H t/J rs »os ^ > ■£.«2 I bn < cä ö h- • ^ O) !- £ r* I 5'■♦H t/J rs »os ^ > ■£2 I .iö ^ .iö irJ' c c ^ . <v £ Ä v so- .- -o c S>< :n >• . '5 I •£ o--s I e •*-! ^ v* 3 a> S 2 J' . 5 ce c 53 5 o s r-Z U; ,Q <J c S>'5 ^ :d t ^ Z ■ £ ^ v* 3 a> z ~ w S 2 :o3 ^ v- cfl ^ 'X J' ^ O = 822 cn v II ;0 ;oq 1Oq3 'i, ~ ~- (/} n i-. 9 .2 a * r ^ & .c a; cd . Z M V Ä "iSrS-a "? g.»— 5 0°« § .Si», a tt, O O.T? -§ 1 a c« Ä •- ■g u bi) >5 i/:h, . * C o ;oq O .£ 1Oq3 'i, ~ ~ (/} n i-. 9 .2 a * r ^ & .c a; cd . Z M V Ä Sa- Välgjorda Rottingsmöbler af alla slag såsom gungstolar för barn och äldre, barnvagnar, möbler, 111. 111. säljas till billiga priser af Oakland Levereras fritt i Oakl. D/ITT OM Pfl &...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 December 1907

fi. Veatknsten den 5 Dec. 1007. ' I»- . Q. PETERSON. M. NEWMAN & CO. VINHANDLARE i parti och minut. 3150 24th St., mellan Howard & Folsoin Sts., San Francisco. (Förut i no. 254-256 3rd St.) Alla slags importerade svehska, norska ocli danska likörer. To Contractors and Builders Having recently connected myself with the Usona Mii.l and Manufacturing Co., I am now in position to furnish estimate [full mill bid] 011 any size contract and carry out the work promptly. Also special mill work such as Sash, Doors and interior fittings, Stores and Officers —either hard or soft wood. Home Office: El Carmo, 2560 Mission St. Mill: 1062 Brannan St., S. F. C. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med FÄRSK FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR och RÄKOR. 840 VALENCIA ST., mellan igth och 20th. ' San Franciscö Telefon Market 537. Haight St. Floral Co. IV. Peterson, Kgare Fönster- och Trädgårdsväxter, Blomsterprydnader, Buketter 324 Fillmore Street, nära Haight St., San Francisco...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 December 1907

ENGRAVERS PRINTERS DENVER Kuglc Saloon C. A. JOHNSON. Clias. Anderson 8ven8k SKOHANDLARARE 1633 Devisadcro Street Mellan Post cell Sutter, San Francisco. Utmärkta skor for gossar och män. Reparationer utföras väl oel' till resonabla priser. Depot: 1971 15th Street, mellan Dolores ocli Church, San Fran. Eureka Dairy a. FURRIER, Egare. Snabbleverans i parti och minut. I NDI AN DO KTORN 1M76 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Telefon Market 5343 Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON. - Egare. Om Ni önskar få reda på hur det är med edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante Vestkusten kan erhållas å följande platser i San Fr. Aug. Johnson, 22 & Capp st. I'- . Ii. Erickson, 108 Iiast, nära Mission. Model Stationery Store, 940 Fillmore St. Thrane Bros., 2100 Market St. G. T. Johnson, 201 3d st. Elite Billiard Parlors, 435 Duboce Ave. IL Brnnell, 2150 Mat ket st. I OAKLAND hos Red Cross Drug Store, 7th & Broadway. J. H. Nissen's Ci...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 December 1907

S. Vestkusten den 5 Dec. 1907. PÅ STILLAHAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4°0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vex.elkonto ined 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till salu. Svenska ta'as- '- och skrifvea. OEORGK i»I. RUDEBECK, Bitr. Kassör, 4 Procent. Procen"I lI- = (Detropolis— TRUST & SAVINGS BA^K 1237 Van pless Ave., San pfaneiseo. Telefon Franklin 687. SVENSKA SÄLLSKAPETS BYGGNADSFONDS BANK och SVENSKA SaNGARFÖRBUNDETS HENRY JOHNSON SON IM PORTER AR Ii AF SVENSKA och NORSKA DELIKATESSER Alla goda matvaror. 12 JVIAf^SHAIiLl SQUARE, Midtemot 8th och Market Sts. (Förut i no. 1045 Howard St. mellan 6th och 7th) > 45 i > THE JOHNSON FOTO STUDIO (förut i 110. io)4 6th St.) är nu öppnad i sin nya lokal i Arcade Bldg., 1228 Fillmore St.. nära Turk, hvarest min...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x