ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 October 1938

Čechoslovák V pátek, dne 28. řijna 1938, MARIE KYZLINKOVÁ: ŽIVOT SE OPAKUJE ROMAN Blažková křečovité sevřela pěsti, neboť její vzrušení stoupalo na nejvyšší míru. Cítila, že se jí nehty prstů bolstně zarývají do dlaní, ale tato nepatrná tělesná bo- lest pro ni neměla významu. "Tak vy vy máte Věru rád — " zašeptala malátně a sklesle jako člověk, který všechno vsadil na poslední kartu a — prohrál! "Mám ji rád," přisvědčil klidně Jindra. "Dobře si s ní rozumím, ale nikdy jsme spolu nemluvili o lásce v tom smyslu, jak soudíte vy, a jak soudil žárlivě a ukvapeně Toník. Věra ho má ráda a hrozně ji bolí jeho nedůvěra. Tím jsem snad uspokojil vaše obavy o Toníkovo štěstí a mohu jít dál, že ano? Milena jistě bratrovi napíše, aby se umoudřil." Paní Kateřina náhle k němu přiskočila, křečovitě ho uchopila za ruce a mluvila rychle a přerývaně, hledíc mu zblízka do obličeje podivuhodně rozzářenýma oči- ma. "Smím vám věřit? Řekl jste mně pravdu? Věra a vy se máte rádi jen jako přátelé? Vy se s ní ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 October 1938

V pátek, dne 28. října 1938. cechoblovaK. Nemůže Jisti! J Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Tento muž právě zasedl k bohatému, chutnému jídlu. Myslel si, ze jest hladov. Po- trava byla lahodná. Ale ne- mohl ničeho jisti! Víte proč? Trpěl špatným vyměšováním! Tolik nečistot se nahromadilo v jeho zažívací soustavě, že neměl žádné chuti k jídlu. Cí- títe se někdy také tak? Proč tedy neřídíte se příkladem to- lika tisíců jiných; zkuste láhev Dra. Petra Hoboko. Od 186S tento výborný, časem vyzkou- šený, žaludeční posilující lék prospíval tisícům trpících zácpou, nervosností, nezáživností, zkaženým žaludkem, ztrátou spánku a chuti k jídlu a pocitem únavy a lhostejnosti, zaviněnými špatným vyměšováním. Napomáhá žaludeční činnosti; pra- vidlu je stolici; povzbuzuje činnost ledvin, čímž podporuje vyměšování; rmáhá a urychluje_ trávení. Trpíte- _ vy anebo někdo jiný ve vaši ro- dině špatným vyměšováním, pošlete si pro velkou 14 uncovou Zkušební Láhev (pravidelné hodnoty $1.20) d...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 October 1938

htrrrar"* V Dátek. dne 28. říína 19a cbotoslovak V pátek, dne 28. října 1938. ČESKOSLOVENSKO PROŽÍVÁ NEKONEČNÉ NESNÁZE Praha, 23. řijna. — Pres všechny ztráty, jež utrpělo Československo dosud čekají trpké zkoušky. Nejhor- ší nyní je nejistota před budoucno- stí. Snaha o rekonstrukci je zdržová na faktem, že hranice s Polskem a Madarskem dosud nejsou upraveny. Dosud to není žádný stát, nýbrž bez tvaré reservní teritorium, jež bylo Čechům a Slovákům ponecháno milosti mocných sousedů. Ve čtvrtek byl odmítnut v Buku- rešti polský zahraniční ministr Jo sef Beck, který tam hodlal získat schválení svého plánu na rozděle ní Podkarpatské Rusi mezi Polsko, Maďarsko a Rumunsko, ale nikdo nemůže říci, že nebude učiněn nový pokus o uvedení tohoto plánu v ži- vot tím či oním způsobem. Byl vznesen apel na Hitlera v Berchtesgaden a praví se, že jeho verdikt je příznivý čsl. republice. Ale co se stane, když Maďarsko a Polsko odhodlají se vzíti tuto věc do vlastních rukou? Co učiní Německo? Odpověď ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 October 1938

V pátek, dne 28. října 1938. ČECHOSLOVÁK VŠELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. Okres Nueces má odžinováno 71,- 035 balú bavlny. Sousední okres Kle- berg 3,955 balů. Zle se popálila pí. R. H. Denniso- vá, manželka zdejšího prominentní- ho farmera. Na pí. Dennisové se chytly šaty od ohřívače vody v kou- pelně, zamknouc za sebou dvéře, nemohla je honem otevřití. Na její srdcervoucí volání její manžel vyra- zil dveře, ale pí. Dennisová byla již tak popálená, že se ve zdejší nemoc- nici o její záchraně pochybuje. Dnes v noci, psáno v neděli, dosta- li jsme s čerstvým severákem deštik, který byl velice vítaný těmi, kteří mají vzešlou nějakou zeleninu. Ně- co zelí je již rozsázeno, ale proti ro- ku minulému ještě málo. Homer Brooks, kandidát za gu- vernéra komunistické strany, měl přednášku v Artesian parku v Cor- pus Christi v pátek večer. Brooks ve své řeči pravil, že jejich strana hlav- Janošík v Dallas. Mnoho bylo psáno o nádherném íilmu Janošík, který byl před ča- sem importován z Če...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 October 1938

Čechoslovák V pátek, dne 28. řijna 1938. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. officers: Aug. J. Morris, President; jas. f. Holásek, Sec'y-Treas. DIKECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. SRDCE EVROPY. "Kdo je pán Čech je pán Evropy". To nám dnes působí tíseň, to srdce úzkostně klokotá, cizák tam pěje svou píseň! Ty tam jsou dávné už hranice, i český šumavský prales, teď zní tam Ó du mein Boehmenwald, a také to ueber Alles. .•>■!" Národ náš má krásné pověsti, k nimž on se v duchu rád vracel, když byl už bezmála vyhuben, aniž by naději ztrácel. Není až doposud nejhůře; Svatopluk zanechal zkazku, a lid náš dosud je pamětliv těch jeho tří prutů svazku. To podivné proroctv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 October 1938

v pátek, dne 28. rijna 1938. CECH06L0VAK elektřina ve službách VÁLKY. Armand Pierhal. Psalo se mnoho o manévrech na dálku se všemožnými válečnými stroji, řízenými Hertzovými vlnami: s loďmi, tanky, torpédy, automobily atd. Vlastní tak zvané paprsky smr- ti nejsou nic jiného než elektrický proud, jenž prochází vzduchem bez drátu. Mimo to se studuje možnost vyrobit jiné, podobné paprsky, které by mohly vyvolat na dálku samočin- nou explosi nepřátelské munice. Co je na tom všem pravdy? Pro- zatím je jisté, že nebylo dosaženo zvláštních výsledků, nebo jinak ře- čeno, že ve vyvolaných explosích nešlo o samočinné výbuchy v pra- vém slova smyslu. Na příklad byly vynalezeny k o- chraně přístavů plovoucí miny, kte- ré mohou být přivedeny k explosi na dálku, bud' krátkými vlnami, ne- bo podmořským kabelem. Na pobře- ží na stanovišti hlídky se postaví fotografický aparát, jehož objektiv je namířen nad místo, kde je polo- žena mina. To místo, kam má přijet loď, se promítá na zvláštní zrcadlo. V...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 October 1938

Čechoslovák V pátek, dne 28. října 1938. I Enniský Věstník POftÁDÁ Zprávy z Ennis a JOSEF VYTOPIL. okolí laskavé oznámte jemu. ZA CO? Za něco, o čem my nevíme, dosta 11 od toho Hitlera to vyznamenáni ten pan Henry Ford a pan Kerel Lindbergh, oba dva páni hubení ja- ko třebas já. Když to člověk čte, o té americké bramborové šlechtě, která tt velice ráda opičí po té šlechtě ev- ropské, za těmi vyznamenáními a- neb po tom plechovém erbu, tak se musí člověk diviti a také smáti, že Ještě dnes ti boháči za něčím tako vým se pachtí. Kdo na pána si hrá, ten peníze má, a proto za ty peníze tito pánové, Ford, který zajisté pod póruje Němce, zrovna jako ten Du Pont, který dal před veselkou svoji dceři ček na jeden milion dolarů ja ko present — jen jako present, vždyť to nic není, papínek Du Pont dostal od spolutatíka Roosevelta na mnoho milionů objednávku střeliva a jiného válečného materiálu, že prý Amerika musí být připravena. Takoví žraloci peněz a lidské krve dělají válku. Tito páni najdou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 October 1938

V pátek, dne 28. řijna 1938. Čechoslovák Cesty a objevy soudruhů Kolumbových Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. Aasco Nuňez a hvězdopravec. — Návrat jeho do Akly. Starší spisovatelé španělští, kteří vypravují příběhy Vasca Nuňeza, připomínají anekdotu, která zaslu- huje býti uvedena, jsouc významu plna v ohledu na onen věk a tehdej- ší klid. Mezi strakatinou dobrodru- hů, jež pověst o bohatství a divech Nového světa vylákala za oceán, na- cházel se též jistý vlaský hvězdopra- vec rodem z Benátek, jmenem Micer Codro. V době, když Vasco Nuňez neobmezeně vládl v Darienu, tento nebeský hadač vykládal mu plane- tu. Ukazovav mu v noci jistou hvěz- du na nebi, předpovídal mu, že v tom roce, ve kterém spatří tu hvěz- du na jistém od něho poznamena- ném místě, život jeho bude u veli- kém nebezpečenství; pakli ale pře- čká tento nebezpečný rok, že stane se nejbohatším a nejslouvutnějším kapitánem ve všech Indiích. Několik let prý uplynulo od toho- to proroctví, které však nevyš...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 October 1938

čechoslovák V pátek, dne 28. řijna 1938. BEST THEATRE PROGRAM today and kriday "Port of Seven Seas" with Wallace Berry Maureen 0'Sullivan also BETTY BOOP CARTOON města a okresu. Společná osadili pouť a bazar ve v West ve prospědiCeskošlovenska Dámy jsou žádány. — Bernard Čoček nalézá se v lé- kařském ošetřování za příčinou ú- razu kolena, který utrpěl při hře footballu minulého týdne. • • — Dr. J. L. Čtvrtlík odejel 'v úte- rý do St. Louis, Mo., aby sp súčast- nil národního sjezdu zubních léka- řů, který se tam právě koná. Vrátí se v pondělí. m ■ jf Dřevo na prodej za $2.50 cord u Mrs. W. R. Denton, při County Line. by přinesly jídlo SATURDAY — ONE DAY ONLY Tim McCoy — in — "The Phantom Ranger" Also GOOD COMEDY SUNDAY AND MONDAY Fred Bartholomew Mickey Rooney "Lord Jeff" Also TECHNICOLOR CARTOON and MUSICAL COMEDY naši čeští hudebníci jsou ochotní ú- íinkovati při Českém dnu úplně zdarma. Přátelé, to těší jistě každé- ho, když vidí takovou ochotu a o- běť pro naši starou ustrkovanou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 November 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING co. West, Texas. i E, AND WESTSKE NOVINY odporučte Čechoslováka svému sousedu i •A Siř'- ustu, šíříte prar- -«y každý měl vědětL ^ -védoměloaU a svornssti do- .«ie si československý lid t Te- xasu uznáni a ctL ROČNÍK (VOL.) .XXVII. číslo (No. 44.) Entered as secocd-class matter January 2, 1920, at the post office at West. Texas, unrier th# nt m> h « imo 4. LISTOPADU (NOV.) 1938 Pojištění lékařského Jednohlasně odporu- ošetření farmářů Carl Walters, krajský koopera- tivní znalec Farm Security Admini- strace, cznámil ve středu, že plány k zajištění lékařské služby pro far- máře ve třech texaských okresech hyly ji"; dohotoveny. Až d:sud 480 rodin se přihlásilo k tomuto programu, z nichž 200 jest v ckre?u Limestcne, 150 v Hamil- ton a 130 ve Falls, domovu to spol- kového senátora Tom Connall...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 November 1938

DVÁK V pátek, dne 4. listopadu 1938. MARIE KYZLINKOVÁ: ŽIVOT SE OPAKUJE ROMAN Stáňa navrhoval jí i matce, aby odjely hned s ním. "Nechal bych vás nějaký den v Praze u Vrbů a ihned bychom mohli mít svatbu," řekl Milené a její matce. Ale paní Lukešová zavrtěla hlavou. "Jako mrzák k vám nepůjdu, Stáňo!" řekla pevným hlasem. "Zaopatřil jste už Toníka, vezmete si Milenu, třebaže nevíte, dá-li jí otec nějaké věno — a teď bych vám měla přijít na krk i já?! Milenu tu nesmím a ne- chci zdržovat. Ať jen se vrátí domů a ať se za vás vdá! Ale já tu ještě zůstanu. Fany mě tu ráda nechá a je mně tady docela dobře. I peníze mně posílá můj muž, abych jí nepřipadla tak docela na obtíž." "Ale já tě neopustím, maminko," vzlykla Milena. "Doktor říká, abys na jaře jela do sanatoria do Štýrské- ho Hradce. Tam se prý úplně uzdravíš. Dovezu tě tam a zůstanu pak tady u tety, dokud si tě nebudu moci od- vézt domů do Čech. Stáňa bude trpělivý a počká na mě do té doby, že ano?" Když Stáňa pokynul souhlasně hla...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 November 1938

V pátek, 4. listopadu 1938. 1/>V AK NAŠE POŠTA Their Political Fate in Hands of Votěr Fort Worth, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni jeho čtenáři, zde vám podá- vám pokračováni mého cestoupisu. Večer jsme se všichni súčastnili zábavy v Řepištích, v hospodě které se řiká "u Háje" nebo "u Lesa", což je přímo řečeno, neboť toto krásné misto je přimo v lese sosnovém. Do- stali jsme stůl pro osmnáct lidi, tak že jsme byli všichni pohromadě. Já nemyslila tančit, ačkoliv ráda tan- čím, ale při takové řízné hudbě no- hy samy skáčou. O půl noci shasli všechna světla, nechali svítit měsíc, který obíhal pod stropem. Měsíc byl . velice mistrně udělán. Mne k tanci vyzval jeden zeť švakrův, co má Bertu Bednářovu. Ta se mně začala dobírat, věděla že se tím neurazím. Když se přetančilo při tom měsíč- ku, ten tanečník pak zavedl svou tanečnici ven, kde cukrářka prodá- vala cukroví. Já nechtěla jít, neboť jsem nevěděla co tam je. Ten můj tanečník šel sám a přinesl různé to cukroví, kte...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 November 1938

wi* V pátek, dne 4. listopadu 1938. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Stále se nařiká na depresi, ale ne- kouká že by to bylo tak zlé, neb sou- dím tak z toho, jak se zdejší mlá- denci žení a děvčata vdávají. Však kdyby bylo tak zle, tu by ti mláde- nečkové v takovém množství nelezli do toho manželského chomoutu, kde veder taneční zábavu, při které hrá- ly dvě kapely, Majkova a Markova. Účast jak na pikniku a též večer na taneční zábavě byla veliká, jak mně sdělil náš syn. My jsme v neděli hned odpoledne jeli ke švakrové Kristynce Polanské při Cameron a přibrali jsme sebou naši sousedku pí. Žofii Lukšovou, a- by nám bylo po cestě veseleji, a sl. Lois Mae Markovou z Meeks, která jim nastávají jiné starosti než ve ^ přála navštivitl dcerušky moji stavu svobodném, anebo si každý švakrové, s kterými se již delší čas při tom mysli, že ve dvou se to lépe | neviděla. Také se tam sjeli d\ě vda- táhne. Neb i v Písmu svatém se pra-j dcerušky pí. Polanské, pí. Růž. ví "Není dobře...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 November 1938

V pátek, 4. listopadu 1938. CEOHC 7 SR STUDENTSKÉ ZPRÁVY A MYSL NA STÁTNÍ TEXASKÉ UNIVERSITĚ Milí přátelé! Několik přátel a známých se mne dotazovalo na oddělení slovanských jazyků na Státní universitě. Měli ve- liký zájem a byli velmi dychtiví sly- šeti nějakou zprávu. Jejich zájem a blahopřání k oddělení mně ujistilo, že mnozí by rádi slyšeli nějakou zprávu o tomto, a tak jsem se roz- hodl podati kratší popis. Na Státní universitě vyučuje se pět kursů češtiny a 69 studentů jest registrováno v těchto předmětech. 22 studentů bere Czech A. a. (Begin- neťs Czech). V druhé třídě, Czech 1. a. (Intermediate Czech), jest 24 studentů. 11 studentů jest registro- váno pro Czech 12. a. (Third year reading and composition). V Czech 20. a. (Czech literature of the 15th, 16th and 17th Century) jest šest studentů a v Czech 60. a. (Karel Ča- pek, a Modem Dramatist) jest také 6 studentů. Následující studenti be- rou češtinu: Czech A. a.: Adámek Milady, Češ- ka Julia Ann, Červenka Johnny L., Foyt Pa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 November 1938

ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICEBS: Ang j. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIEECTOES: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evrop? $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádáni. Advertising rates on applicatlon. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. PRESS Z KUCHYNĚ KRAMÁŘŮ. Hned se postav, Ameriko, v této době kritické, sama proti "diktátorům, to je přání britické. Anglie je ustrašena, podle lorda Churchilla, proto si tě Ameriko t k boji za ní určila. Jejich 'mír za každou cenu' musí ale varovat, " že by mohli Ameriku také Němcům darovat. A jak lorda Chamberlaina v parlamentě chválili! Když to vyhrál parapletem pročpak by prach pálili? Vymlouvání Halifaxe rozzlobí i pobaví, měli prý o český národ velké, strašné obavy! Ó my šťastní nevděčníci! rychle na zem padejme, v kajícno...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 November 1938

V pátek, 4. listopadů 1938. CECH08LO 7AK Z města a okresu. — Požár v pátek odpoledne zničil garáž dra J. L. Čtvrtlíka. Hasiči za- mezili, aby se plameny nerozšířily na residenci jeho otce. FARMA NA PRODEJ! Za příčinou stáří prodá se 284 a- krová farma, prvotřídní černice, 4 míle západně od Penelope. 5 domů, 4 stodole, studné s dobrou vodou, žádné kameni, pisek neb štěrk, žád- ná bavlna nevysychá, přírodní lou- ka, pekánový sad, něco dřeva a pa- stvy. Prodá se levně na mirné splát- ky. E. Ender, Rt. 6, Waco, Tex. (44p) • • — Minulý čtvrtek dlel ve West krajan Frank Slavík se svým synov- cem, také Frank Slavikem od Came- ron. Pan Slavík se velice zajimá o sloučeni se všech slovanských náro- dů v Evropě, kteří by pak mohli čeli- ti směle svým nepřátelům beze vše- ho strachu. Krásná to myšlenka, na kterou bylo již dávno pomýšleno, ale bohužel zdá se nemožná k usku tečnění následkem stávajících ne- přátelství mezi .Rusi a Poláky a mezi Čechy a Poláky. Kdyby se slovanské národy spojily, R...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 November 1938

CECHG )VAK V pátek, dne 4. listopadu 1938. Enniský Věstník POftÁDÁ Zprávy z Ennis a DUŠIČKOVÝ DEN. JOSEF VYTOPIL. okolí laskavě oznámte jemu. Hřbitově, hřbitove, zahrado zelená. Zde v této zemi těch zelených hřbitovů, zvláště zde v Texasu ne- ní, protože suchem všechno uschne, leda ten Johnsongrass, ta tráva se udrží v zeleni, ať je teplo jak chce. Ve středu připadal nám den těch Dušiček, kterýž den slavili ve staré vlasti, kde ty hřbitovy zvláště večer se hemžily lidmi, kteří tam přišli rozsvítiti svíčku a přinesli třebas u- mělé kvítko na opravený hrob svých milých, kteří se odebrali tam, odkud není více návratu. Ať již je kde chce člověk pochován, do země anebo spálen v krematoriu, tu to zůstává stejné, nám všem připadá povinost vtisknouti do naši mysle obraz na- šich zemřelých a oživiti vzpomínku na ně, ať jest to již v tento den Du- šiček v listopadu, aneb v měsíci květnu v Den zdobení hrobů. Třeba jsem smýšlení volného, přece mně to kouzlo večera dušičkového nevy- mizí z pamět...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 November 1938

T V pátek, 4. listopadu 1938. Cesty a objevy soudruhů Kolumbových Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. Mstivost Pedrariasova nebyla na- sycena smrtí své oběti, on krom to- ho pobral jeho jmění a zneuctil o- statky jeho, rozkázav jeho hlavu vstrčiti na kůl a vystaviti na veřej- ném náměstí. Tak skončil ve dva a čtyřicátém roce věku svého, v květu a nejlepší síle života i v plném běhu k slávě jeden z nejvýtečnějších a nejza- sloužilejších odkryvatelů španěl- ských. obětí se stav nejpodlejší a zrádné závisti. Jak marné bývají naše nejjistějši naděje, naše nejslavnější vítězství! drariasově. Mínění, běžné za onoho času mezi španělskými dobrodruhy na Novém světě, bylo, že Pedrarias jednal dle tajných rozkazů dvora. Kdybychom však i to připustili, že Pedrarias, který se vypravil ze Špa- něl dříve než přišla zpráva o objeve- ní Jižního oceánu, skutečně měl taj- né rozkazy proti Vascovi Nuňezovi čelící, ty zajisté vláda španělská od- volala zároveň s ustanovením Vas- ca Nuňeza ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 November 1938

fcfl i Čechoslovák V pátek, dne 4. listopadu' 1938. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Robert Montgomery Virginia Bruče — In — "Yellow Jack" also CAPTAIN KIDS CARTOON ! SATURDAY — ONE DAY ONLY Jack Luden Eleanor Stewart —in— "Stagecoach Days" Also OUR GANG COMEDY and ROBERT BENCHLEY SUNDAY AND MONDAY Edw. G. Robinson —in— "A Slight Case of Murder with Allen Jenkins AND OTHERS Also MELODY MASTER BAND ACT AND Charlie McCarthy — Pani W. R. McDanald-ová s dcerou z Fort Worth, súčastnily se též pobožnosti konané na katolic- kém hřbitově v úterý. ■ • — Pohřbu zesnulého Johna Pin- tra, jenž zemřel v Port Lavaca, ale jeho pozůstatky byly uloženy k věč- nému spánku na hřbitové ve West ve čtvrtek minulého týdne, súčast- nily se jeho sestry, pi. Frank Šmaj- strlová z Amarillo a pí. Robert Lee Curtisová ze Smyer; Texas, a bratr Anton Pinter z Floydada. Má o něčem kokrhati Nej vyšší ceny platíme za sme- tanu, drůbež a vejce. "Poctivá váha a poctivá zkouška Louis Kramr Prodice WEST, —TEXAS Z m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně !... $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adrem: ČECHOSLOVÁK PUBLLSHING CO. West, Texas. SSL BS >PORUčnS ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDUI Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, ktereu by každý měl vědětt. Pouze uvědoměloAÍ a svorností do- bude sl československý lid T T - zasu uznáni a ctL and westske noviny ROČNÍK (VOL.) XXVIII. ČÍSLO (NO.) 10. Entered as secocd-class matter January 2,_1920;_at^the^p^t office at West, Texas, ander the Act of March 3, 1879. Plán 0'Daniela k rozmachu průmyslu Austin, Tex., 4. března. — Guver- nér W. Lee 0'Daniel v sobotu vysvět- lil ve své šedesáti dvou stránkové brožuře svůj dvanácti bodový plán k rozvoji průmyslu v Texasu a upo- zornění venkovního světa na výho- dy našeho státu. 0'Daniel ve svém plánu věnuje velkou část své pozornosti přírod- ním a průmyslovým zdrojům. Svým rádcům, kteří pro něj sehnali různá data, vhodil kom...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x