ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 January 1899

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 26 JANUARI 1899. ■t ! v " 1 I FRÅN ALLMÄNHETEN. Julafton i Askeryds prest- gård 1858. (Sunnfardlsr hiindelse, upptecknad nf Hunna Johnson ) — • Julafton var Inne och glädjen var ny Och klockorna ljödo i dåden. Stjernmännen framgingo frän by och tlU by Ocli sjöngo i torp, som i salen. Men inne satt prostfar i vännernas ring Och bugaren vandrade laget omkring. Och gubbame sutto merl silfrade skägg Och skämtade, glada och qvicka. Och fruarne sutto som bilder kring vägg Och visste att sirligt sig skiCKa. Men öfverst satt prostfar, fryntlig och röd. Vid sidan af prostmor,som fägnad kring- bjöd. Då öppnades dörren med buller, och se, Inrullande kommer en tunna. Pi tunnan stod skrlfvet: "Till tröst åt Eglé" (Vår prestgårds sörjande nunna.) Man menande fnitirar bak prestdottrens rygg Men liten Eglé står förlägen och skygg. Men plötsligt gör tunnan in rullning, ett kast, Och gafveln far ut ur dess käril Ocli — liksom ur puppan — framkryper med hast ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 January 1899

TEXASOPOSTEN.cAUSTIN, TEXaS, TORSDAGEN DEN 26 JANUARI 1899. FÖRSTA DELEN. EN OBETÄNKSAMHET. 1. Obetänksamheten. Forts fr. föteg. nr. "Ni!'' utropade den arma qvinnan bleknande. "Men tror ni, att jag är .edsen deröfver? Nej, nej, jag iir lugn, ja,jag kan till och med omtala,att jag är nöjd, emedan jag endast längtar efter att dö, att en gång få hvila mig, och jag har orsak dertili. Men jag är allt för mångordig. Tillåt mig några yttranden, som röra er; de äro oskyldiga på mina läppar likson, i hjerta. Tusen gånger, på aila möj liga vis och vid hvarje tillfälle har jag sett era drag på duken, återgif- vit dem ur minnet, kanske somliga tror, men det tror ej jag, emedan jag alltid har er för mina ögon så lefvande, som ni nu är. Men likväl hade jag knappt fullbordat arbetet, förr än jag kastade det, ty jag fann ej er själ deri—det var icke ni sjel , Ah, om jag skulle yppa alla mina griller till er! Och likväl var det så lätt att begripa, hvarför jag ej var nöjd med ni tt arbete...." 1 de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 January 1899

TEXAS POSTEN, AUST1N, IfcXAS, T&KSL.AGEN DEN a6 JANUARI 1899. Bilder ur verkligheten. ats ni- ng ch ma al- la 11 ga ka n- AF s \ f AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. före . n:o.) Den som berättat denna tilldragelse för mig är sielf en ovanligt handfast hofslagaro och långtifrån buska- bly*. Men, så fullo hans ord, "vid detta nappa- teg bleknade vi alla, och väggarne skälfde, golfvet suckade, och stycken af takgips föllo ned i den half- fyllda bålen. Men striden var ej lång. Snart såeo vi, huruLöfgren fattade Ekeberg vid halsen med den högra handen och i hans ena ben med den venstra lyfte honom så från golfvet jemnhögt med sitt ansigte och vrok honom sedan handlöst ifrån sig, så att han Ekeberg, kastades mot golftiljorna och det med en fart och en skräll, så att alla fötter i salen, bordens och stolarnes såväl som mästersmedernas, ovilkorli- gen hoppade till på samma gång." Derpå följde några sekunders tystnad, och så fruk- tad var Ekebeig, att, ehuru allas ansig...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 January 1899

TEXAS POSTEN, AUSTlN, TEXAS TORSDAQEN DEN 36 JANUARI 1899. AUSTIN. Profnummer al Texas Posten sändes fritt pä begäran. Helsade p.1 ho-, sina b öiltr i Aus- tin j"ide förra veckan mr Aug. Olson fi ån Georgetowu. Kom ihåg konserten den 11 febru- ari! Speeielt jjodtköp ,,f olnlö-t pantgods ho-. Au st in Jewelry de l.oan Co. Har sluppet "grippen." Mr C. F. Runipi I, som ii.>11 t-ti al v.i samt an- fall af la gripp, är nu uppe oeli på sin gamla po-t j bu iken igen. La gripp må-te 1 delta lall släppa sitt grepp. f Gl<>m ej konserten, som hålles den 11 februari. Speeieltg,odtköp i ringar för män hos A ustut Jcivctry <£• l.oan C o. Musikkärene årsfest. Sveii-ka mu- sikbaiuiet Noulen kommer att hälla sin årsf'st lördagen den 11 febiu..ri Föl bert deKer att göra den riktigt Storartad komma att vidtaga*, sä att allmänheten kan vänta något extia. J Speeielt godtköp i lindar för män nos A tis t i 11 Jevuel ty it l.oan Co. Speeielt godtköp af oinlöst pant<;ocls hos Auslin Jewelry &...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 February 1899

/ / v £ " 1^ * r s i % i 1 \l /* < TEXAS POSTEN. LIBERAI, POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNA I AMERIKA. 4de Arg. Löp. No. 149. Austin, Texas, Torsdagen den a FEBRUARI 1899. EN LEXA. ai^i 1 —— Liten blomma växte skär Invid gröna skogen. Strax bredvid pä tegen der Bonden gick vid plogen. Trött ooh mödd, 1 myllans stolt, Fram sin väg han vankar När bos honom blommans doft Alstrar dessa tankar: Liten blomma vid min fot, Här du står alena, Sträcker likväl himlen mot Dina blomblad rena. Kall tycks marken här, och härd, Der du satts att växa. Men du blommar i Guds vård!— Här har jag en lexa! Skall då jag i storm, som lugnt, Här bak plogen springa Sköta så mitt kall, fast tungt, På min plats den ringa Vill, som du, o, blomma skärl El jag mycket orda Uppåt sträcka mitt begär, Och min plikt fullborda. M. Wiel-Ojerholm. Vol. IV. No 4 Krönika. För Texas Posten. Åter har mnnnen på den bläcka hästen lidit skarpskodd öfver den annars fridlysta familje-inhägna- den och under sin hejdlösa fra...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 February 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN a FEBRUARI 1899. Pi sant H tin OK. K ari! S ho-> B Ru fall &in gn gie b e 11 5 hos B sik sin Fö sto all E< no 6 ho fel. fÖ! SO D h£ sk .SVERIGE. Ii' b ti g t< ti 1: ] t V Stockholm. 1'ä Norra spår- vägsl>olagets sex linier befordrades under föregående år 12,289,320 passagerare. —Från Stettin meddelas att im- porten af sill från Sverige under 1898 uppgick till 17,.'555 tunnor mot 7,599 och 45,509 de båda nast föregående åren. - —"Borlinor I-Kikalunzeigers"Pa- riskorrespondent tror på allvar att grefve Carlo Landbergs expedi- tion står i samband med Englands maktutvidgningsplaner i Arabien. —En tjenstellicka i Stockholm har bland sina kamrater insamlat 302 kr. 25 öre, hvilka sändes som julklapp till soldatdottern Helga Fast. hvilken fick sina båda ben öfverkörda, då hon i höstas var pä väg till sin plats i Örebro. —I en på ryska affattad adress ha 30 svenskar vändt sig till Leo Tolstoi med anmodan att han ville göra hvad han ku...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 February 1899

v / l B Saf. TEXAS POSTEN, AUÄTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN a FEBRUARI 1899. FRÅN ALLMÄNHETEN. "Skapelsens herrar." —___ • Ord af svenska qvluuor. (Insäcdt af H. J.) "Mannen skapad stor och vis, Icke ens i paradis' Kund? slå sig fram och lefva. Stackar' visste lng< råd, Förr'n vär Herre i sin näd Skaple Evtf " 8 N. Att vår Herre er gjorde af stoft en gång, Det märken- mun ofta än. Men den lefvande Ande, hall blåste In Uti stofthyddan—hvar är den?" Jacobine. "Jag skall mycket gerna säga eder min mening om 'Skapelsens herrar', om ni tala om hvar de fin- nas." Alfhild Agrell. "Du tvekar, lilla syster, i valet mellan tvenne män. Den ene be- dyrar att han djupt föraktar hela qvinnokönet; den andre svär att han dyrkar qvinnan och betraktar henne såsom skapelsens krona. Välj då utan tvekan den förre. Han skall bära dig på sina händer, men ' den andre skall trampa diar under sina fötter. E. T. "Ju bättre jag tycker 0111 en man, desto mindre kan jag vara allvarsam, då jag ser på honom. Den ma...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 February 1899

TEXAS POSTEN,nAUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN a FEBRUARI 1899. TEXAS POSTEN. i ■ I P 'I ti: O ar P fl si K K r 1 1 •I Hybets och Annonatidning för Sven- skarna i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlthed every week, ln Aufttln, Texwi, bl the ÖWBDJ8H AMBHICAM PUBLIBHIKQ OO. ite only awedlnh paper ln Texiu , and the mt advertUlng medium to reacb til IM cla#** f cltliens. J. M. ÖJKKHOr.M, EditOf. M. J. Knape Munaaer. Otto Knape Reseagi-ni. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumeratlons-prls: Elt ftr, förskottsbetalning, - - H.OO Ett fir, pä kredit, ----- #1.50 Ett hälft &r, förskottsbetalning, — u0- Ett hälft dr, p& kredit, - - - - 75 Ett ftr till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen iirbetalbart förskott och penningar böra sändas medelst 'Po- ■tal Note", "Mon y OrCers" ellerl 2-oents frimärken under adress. TEX-A.S POSTEN", ISO East Ninth St. Austin, Texas. Advortlslng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on applicati...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 February 1899

'p " 1 TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXA3, TORSDAGEN DEN a FEBRUARI AMERIKANSKA NYHETER. Hisatog medicin. Chicago den 24 jan. Agnes Brandt, 19 år gam mal och bosatt i 143 Townsend st., råkade natten till lörliden onsdag intag? en för stor dosis af kloroform, som hon använde som märtstillande medel. Då mrs Olson, som hon bodde hos, på morgonen kom för att väcka henne, belanns hon vara död. Hon var sömmerska. Dog på en krog. Oakland Ca den 20 jan. En finsk sjöman vid namn Erik Elikson ko.n i söndags in till en saloon å hörnet af First & Webster sts. Han skulle just begäta ett p;las af|någon dryck, då han föll ner baklänges och dog på fläcken. Han var ungefär 40 år gammal och anstäld å barken Nickolas Thayer. Försvunnen norrman. Seattle den 24 jan. Brigth Sjursen, boende i huset no 313 First ave., och nyligen anländ från Fordanger, Norge, ön- skar finna sin broder Ole Sjuisen eller Olof Siversen, hvilken för 11 år sedan var fiskare här på Sundet. Ole hade köpt land nära Tacoma. Han är när...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 February 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN a FEBRUARI 1899. £ sa tit O Bl I fi S £ R 1 fl.j FÖRSTA DELEN. EN OBETÄNKSAMHET. 1. Obeta n ksa m hete n. Forts fr. föret;.nr. skulle nu den skadeglada Hur mängden, som finner fläckar till ocl med på den nylöddes dopklädning kunna tiga, då den hade så synbar anledni ig att tala? Martino blef föremål för otaliga speglosor, och han sjelf, om hört talas om saken, utan att likväl, såsom helt naturligt var, ha någon aning om, att det var ingen annan än han, som spelade första rollen i denna bedröflig.i ko- medi, hade skrattat på råare sätt än någon annan åt den bedragne äkta mannen. På bankplatsen, mötesplatsen för affärsmän, men tillika för nyhetsjä- gare, dagdrifvare och vinglare, der så många köpmansaflärer komma på tal, men der också så mycket lätt- sinnigt prat förekommer, och der företalet ständigt hackar på sina of- fer, talade man ej om annat än den bedröfliga historien, som förvräng- des förvärrades och förökades med tillägg af det slag...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 February 1899

4 \ Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. före?. n:o.) Alltid finnes det något nattsty\ke ur lifvet, sona man för första gången hör. "Millioner raketer!" svor öfversten till, i det han steg upp, återtagande sin raka gestalt; "de äro ju döda båda två, och jag öfverlefver dem ju blott för att förlåta och glömma." Derefter närmade han sig dörren, men kommen dit, vände han sig om och sade: "I morgon skall ni få en bättre pistol, och jag får rapporten för tvenne dagar." Och han afliigsnade sig. Den lilla öfverstinnan. Öfversten höll ord. Dagen derpå kom han och gaf mig ett par vackra terzeroler i ersättning för ryttarpistolen, med hvilken ett så olycksaligt minne varit förenadt, men hvarom jag sedermera icke hör- de det ringaste ord. Den gamle mannen visade sig glad och fryntlig som förut, och jag började nästan tro, att den der hemska berättelsen ur hans förflutna lif mer tillhörde en för tillfället uppjagad fantasi än verkligheten,ehuru jag seder...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 February 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, IfcXAS, T®ÄSL AQEN DEN a FEBRUARI 1&99- I a i ] tin Ol. 3 ari ht R fa Bil g K I i: AOSTIN. s s I s a Profnummer af Texas Poaten Andes fritt på begäran. FA beaök. Lärarinnan miss Mary Abraham on från Manda var i Austin förliden lördag i och för affärer för skolan. Kom ihåg konserten den ii febru- ari! Specielt godtköp af oinlöst pantgods hos Austin Jewelry & Loin Co. Systerföreningen inom svenska M. E. församlingen håller sitt reguliära månadsmöte i dag, torsdag, hos mr och mrs George Peterson. Mötet fortgår såväl på eftermidJagen som qvällen, och äro alla, gamla och un- ga, hjertligt inbjudna att närvara. ^Qlöm ej konaerten, som hålles den ii februari. Specielt godtköp i ringar för män hos Austin Jewelry <& Loan Co. En oljeapiael exploderade. I sön- dags strax elter middagen råkade en "gasolint-stove" i ett hus på Lava- ca gatan att explodera och sätta eld derpå. Brandkårens snara an- komst hindrade dock lågornas vidare Utbredning, så att skada t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 February 1899

/ 5 M * Å TEXAS POSTEN. 4de Årg. Löp. No. 162. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den 23 Februari 1899. Vol. IV. ' No 8. I GOSSENS VISA. I h&fvets dj jp gä hajtoch hval, I strömmen gå foreller, Och unga flickor gä på bal, Pä verkstan gå gesäller, Oob sol går upp, och natt går in— Jag gårtlU lilla vännen min. Pä skenor mötas jernvägståg, På gatan möts polisen, Och skutor mötas uppå väg Och grytor uti spisen, Folk mötes som går ut och in— Jag möter lilla vännen min. Tornvaktarn öfverlägset ler Mot folk i stadens gränder. På sina slantar gnidarn ser, Tandläkaren ser pä tänder. Spågumman ser 1 korten in— Jag ser på lilla vännen min. På dörren klappar fattig man, Tvättgumman klappar kläder. Och bagarn klappar degen han, Skomakarn klappar läder. På scenen klappas sångarn in— Jag klappar lilla vännen min. Boktryckarn trycker tidningsblad, Sorg trycker mångas bjertan; Sko trycker fot och strumpa vad, Bnörlifvet lilla snärtan. I lack sigill...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 February 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 33 FEBRUARI 1899. ! I \ K ANDRA DELEN. tjugu ar i amerika. H vi. Slafskeppet. * Fort , fr. föreg. n :i. En väldig sandbank på den sto:a bågens stränglinie gör inloppet far ligt, emedan de starka strömmarne Och vågorna, som skummande bryta sig mot kusten, med skeppsbrott hota det fartyg, som ville segla in genom någon af de båda mynningarna. Belägen som den är under equa torns btännande sol, skakad i sina grund v lar af rasande orkaner, som snart sagdt hvarje dag bryta sina bo- jor, utan en stad, ut n en by, som upplifvar den, utan en bergspets, som hvit af snö eller brant och kal höier sig öfver en enformig bergkedja, drager till sig blicken och gör ett af- brott i den glödande horizontens lån- ga linie, ingtr hela trakten vemod ett djupt, smärtsamt vemod. Här och der på någon höjd synes bland några giöna fläckar, bildade af buskvaxter, det platta taket af ei. hydda, hvarifrån en smal rökpelare hvirflar upp och långsamt stiger mot himmelen;...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 February 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TftftSbAQEN DEN 33 FEBRUARI 1899. *1 Bi {der ur verkligheten AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föreg. n:o.) Småningom blef cirkeln ullt mindre och mindre; ännu en gång såg jag sabeln och dess sida blixtra, röda af den gryende dagen, röda äfven af blod. Slut ligen såg jag dem icke mer. Oroad både af hans och af den stackars flickans öde, ville jag ånyo blanda mig i denna vilda hop, som tjöt af segerfröjd öfver en enda man; men ånyo drefs jag tillbaka, förföljdes och måste rädda mig genom en snabb tlykt utåt Kos- lagsvägen. Några timmar hade jag derefter strofvat fram och tillbaka på vägen mellan Kräftriket och Frescati, då jag beslöt taga hemvägen genom Uggleviken. I hof- jägarbostället hörde jag,att en hästgardist under nat- ten blifvit ditförd döende och sodan af jägeribetje- ningen transporterad till Stockholm; men om flickans öde visste ingen. Jag gick vidare och fann nästan öfverallt folk i buskarna. "Du var bra smord i natt," hörde...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 February 1899

■ TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAQEN DEN 23 FEBRUARI 1899 I i TEXAS POSTEN. Nyhets* och Annonstidning för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THB TEXAS POST.) Publlshed everv week, ln Auntln, Texas, b* the Hwkihhh America* Publibhiwo Oo. The only swedtsh paper ln Texas, oesi advertUlng medium to reacb tbi cla* f cltliens. J. M. Ojkrholm, - ....Ed.tor. SS. J. Manager. Otto Knape Reseagent. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Hr, förskottsbetalning, - - #1.00. Ett är, pä kredit, - - - - ~ '1-B0. Ett hälft är, förskottsbetalning, 60. Ett hälft fir,>p& kredit, - - - -lä Ett ftr till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott och penningar böra sandits medelst ' Po lta.1 Note", "Mon y Orcers" ellerl 2-oents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, ISO Kast Ninth St. Austin, Texas ar v Se Advertlslng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. En mjölqvarns trust är det sena ste...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 February 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXA3, TORSDAQEN DEN 23 FEBRUARI 1899. « AMERIKANSKA NYHETER/ i f *< . • r A ii£i Dödad af bantåg. Tacoma, Wash , Hen 15 dec. John Alf. Johnson, en svensk grufarbetare, blef en natt, då han gick banan mellan Buckley och Burnett, öfverkörd af ett tåg samt ögonblickligen dödad. Han var 35 år gammal. Olycksfall i grufva. Cripple Creek, Col., den 16 febr. Andrew Nyland föll den 11 denne* ned för en 30 fots brant sluttning i Vindicatorgrufvan af högra benet mellan knäet och vri sten. Han lördes till Sisters hospi tal, der det befans, att han också skrapat af skinnet på andra delar af kroppen. Postens hemligheter. Marinette, Wisc., den 17 febr. Lars Grä§ fick i tisdags ett bref tilloaka, som han sände till en bror i Ryssland i janu- ari 1896. Brefvet har varit nästan öfver hela verlden, men lär ha till- bringat sin mesta tid i Norge. På brefvets baksida var en liten beskrif- ning på franska hur brefvet gått o. s. v. Föll genom elevatoröppningen. S*n Francisco den ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 February 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 23 FEBRURI 1899. SVERIGE. Stockholm. Till anskaffning af 200,000 Ht. nya gevur från Carl Gustafs stads gevärsfaktori begii- resett anslag af 1,147,000, kr. —Utförseln af svensk jernmalm steg i fjor till 1,430,872,000 kg.— den största qvantitet som något år utförts från Sverige. —Sädesskörden i Sverige kan i sin helhet för 185)8 uppskattas till 272 millioner kr., ett totalvärde, som öfverstiger medeltalet för de tio närmast föregående åren. —Femtiofyra stndentskor be- funno sig bland de K22, som under sistl. år vid Sveriges allmänna och privata läroverk eröfrade den livi- ta mössan. —Genom postanvisningar afsän- des i fjor frän Sverige till Förenta Staterna 1,193,470 k r. och frän För. Stat. till Sverige ej mindre än 5,067,233 kr. —Frälsningsarmeens försakel- sevecka, som inföll i oktober förra året, inbragte li!4,4oo kr. 40 öre mot 123,201 kr. 14 öre ur 181)7. —Sjelfmord i hufvudstaden un- der fjolåret—de som kommit till offentligheten—voro ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 February 1899

■Ml.1!'* FRÅN ALLMANHETEN. t Kärlek och tro. För Texas Potten. Om björnarne hou och gäldsiu'!) slås opp. Åt söder jag ställer mlu kosa och lopp Jag köper ej ära, jag säljer e) vän; Om ovän förföljer, jag älskar lger.. Den rike han lefver 1 vällust och fröjd. Jag, fattig, n ed litet är bät re förnöjcj Om allmakten hotar och straffar derpå' Hur skall det, o meonlska, då med dig gli! Uppriktigt jag älskar—hvad har jag derfört Bedragen jag lelver, men trogen jag dör. Johr. Iloss. LA CONNER-BREF. La Conncr, Wash. den 7 febr. 1890. Fot en längre tid har ja haft förmånen att få räknas till Tex- as Postens läsare krets. Och ehu- ru jag ej bor inom Texas gränsens område, tager jag dock friheten att sända några rader i förhopp- ning att de må vara välkomna. Jag gratulerar våra landsmän i Texas för att hafva i Texas Po- sten ett godt gemensamt organ. Värdet af en sådan tidning kun ej för mycket uppskattas; ej allenast för lokala förhållanden, utan den borde spridas till våra landsmän inom hel ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 February 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEX^S TORSDAGEN DEN 33 FEBRURI 1899. AbSTIN. Prof nummer al Texas Posten Andes (ritt pä begäran. Kyrkliga nyheter. Pastor Stame line ft&n New Sweden predikar här i svenska luterska kyrkan nästkon:- minckj-ö dig, den 26 febr., kl. 8 eftermiddagen. Alla fotografier, gjorda i Marks ati- lier, garanteras trau nu att ej ble Ana. Dr. Baxter, tandläkare, 600 Con- gress Ave. Öfver första National- banken. Nya brandredskap. Brandchefen mr Stumpf och, medlemniarne al brandkåren äro särdelen förtjusta öf ver stadsrådets beslut att anslA me- del till inköp af två slantjvagnar och 1000 fot nya slangar. Med dessa två nya vagnar får Austin med dit bästa frivilliga brandväsen i staten. Beed och Cabaniss, foder, salu- stall och vagnsgård vid bron, Cong. Ave., Austin. Tex. För rena och friska droger och me- diciner till billig 1 priser gå till Mor- le y Bros., 206 E. Pecan str. g Ej frisk ännu. Fl U Öjerholm, som \arit sjuk ända sedan första d garne i december, är ännu sängl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x