ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1908

Temple, 21. dubna. — Po del- ším otálení chci vstoupiti v řadu dopisovatelů, abych mohla proje- viti svou radost nad tím, že kone- čně už ta bouře přešla a počíná se jasniti v myslích našich milých bratrů. Bylo to chvílemi až mno- ho ostré, ale ve skutečnosti to přec snad na škodu nebylo. Každá kritika je dobrá, jen neužívat hned slov urážejících, které často více bolí než rána holí. Nebylo by též dobré, kdyby byli jen samí kýva- lové. Kolik je nás, že bysme do smrti nebyli vedčli, co je v onom 3. článku obsaženo, kdyby se toho nebyli mnozí chopili a na svétlo to nebyli přivedli. Takhle to víme všichni. Ale za to si máme bedli- věji všimat našich milých pracov- níků, kteří se nenechali ničím zvyklat a stále neohroženo pracuji. Jsou to bratři Galia a Kuběna, kte- ří se tak otcovsky starají a stojí v čtle naši milé Jednoty jako mocní sloupové, kteří vzdorují každému nárazu. Sleduji pilné vývoj Jed noty hned, když poprvé vydechla, a vím jak byly těžké její začátky, co v ní tehdá museli...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1908

Obzor Hospodářský. časopis vinovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvitvlm. Cestu k společnému blahobytu. Vychézl 1. a 15. ketždOlio ttié icc. Předplatné ročně.. 60 ctii. Zasílá so jou předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. Ptttilísticá scmimoiitlily by F. Fabian. Advertising rates on application. Kntcred as second-class matter in t/i, ffa/lcttsvillr, Texas, post - offut Jednota zvaná "Knighs and La- dies of Honor" (Rytíři a dámy cti), která čítá 86.000 členů, usne- sla se vypláceti pojistné s ohle. dem na nové členstvo tímto sp 11 - sobem: Zemře-li člen během pr- vního roku od svého přijetí,.obdrží pozůstalí jednu třetinu obnosu po- jistného; zemře-li během druhého roku, obdrží dvě třetiny pojistné- ho; zemře-li během třetího roku, obdrží'8o proernt pojistného. Po třech letech pak obnos celý. Po- važuje se to za ochran...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1908

V ROZPUKU JARA. NuimuIu Joza Ksatochvilovú. Když dnes kráčel revident Pa- vlousek Celtou k Strunkoví!, neli- toval tolio pranic, že se byl tolio odvážil. Všude zřel přírodu ve vi- Hvím rozpuku, kteráž nejen na stromech v něžných, ostýchaví: vy- < Íi.i]ících lístcích byla znatelná, a- j i na polích, lide osení po dluit j héin, úmorném spánku probnu/e ; lo se plným proudem se svými na- zelenalými stouky, a posilovalo se tím zdravím prosyceným vzdu- chem. Nejspíš vyburcovalo vše liýřivé slunko, jež svými paprsky, i ohnivé koule vycházejícími, za otavovalo celou tu širou krajinu stále víc a více. A ke vši mu ten čaruý inodrojas třepetal Se na blan kytném obzoru, dodávaje celku překvapujícího souladu. Opravdu jeden z těch nejkrásnějších jarních dnu se svými vybranými skvosty, na odiv se vystavujícímiI . . . Pavlouska však ani nezlákal to- teu příjemný čas, jako spíše ji- ™ příčina, jež v nitru jeho klíčila a nejvíce se srdce dotýkala. Při- šlo vše tak náhle, neočekávaně, že byl tím vš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1908

MB" East Bernard, 23. dubna. — Pro mizerné počasí nebyla odbývá- na žádná schůze, následkem toho jsou všichni bratři i sestry žádáni, aby se příště, t. j. 10. května, v plném počtu dostávili, jinak "Stro- fu" neujdou. Jakožto rolník a zárovefi dopi- sovatel, nemohu opomeoout zmín- ku o počasí, neb to má snad již každý, jak se říká v krvi, a za dru- hé vyplní se tím kus místa, čímž velké procento dopisovatelů pro jeho dlouhý dopis ukazuje svoje "vědomosti." Poslední dobu máme čast^deště, které povzbuzují semena setá i ne- setá, užitečná i neužitečná ku vzrťV stu. Pak li nebude 14 dni neb ví ce pršet, bude dobře, pak'li ano, tak jsem jist, ženmohý i "zasakru- je", což je ovšem na to slabá dicína." Dne 20. t. m. měl zde pohřeb zdejší občan Fr. Kubeš, který ze- mřel ve Flatonii v nádražní stanici! vraceje se od tamnějšího lékaře, Věru smutné shledáni pro jeho pří- buzenstvo. Pokud mně známo, není zde žádný povážlivě nemocen na což ani není pro nastalou práci v poli času, neb za sebe by ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1908

Nedokonalejší výběr drátěných plotů, ohrad a to jak tolních tak i pro drůbež a dobytek vepřový i skopový naleznete u nás. Máme do prodeje hotové farmy při Engle, Gouzales, Columbus, Houston, Refugio a jin- de od ři5 do $35 akr. Také máme spojení s majiteli pozemků v okre- sích Harris, Jackson, Victoria, Ke- fugio, Calhoun, Knox, 13aylor, Wichita, Porter, Scurry, Atascosa, Bexar,Limestone, Madison, Walker Liberty, Brazoria atd. Pište, kde chcete domov sobě založit a kdy- koliv se sejde pít nebo více kupců, pojede náš průvodčí s Vámi po- zemky vám ukázat. Sloveqi máme do prodeje pozemky hodící se pro pšeničné pole, rýžové pole, cukro- vé, citronové sady, vinnice a j. O další podrobnosti pište pod adresou 1. J. (iAMJA, taj. O K LANI)CO. EiikIc, Texas. Obrázok tento ptedatavujonáS drfibežni- oký plot zhotovený z nejleofiiho ocelového, dobraRalvanUovnnéhodrátu. p«|>i# Jeho Jukofc i vScrli ostatních ttftlioh uiťkovýoh I tlratGnJoh imleznoto v nuBom katalogu iih stránkách 409. u 410. Ma...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1908

. I KHíruii koňA n 1& hrají velmi důltžituu úlohu v hor natých krajinách, kde je třeba vý horných nosičů blemcn po místech sebe neschůdnějších, kde kůň ani osel k službě takové se nehodí. Vi Španělsku, Sicílii, Istrii a v Habe- 5i pěstují se kříženci hřebců koň- ských s klisnami oslími, ne vzhled ni mezkové, kteří se podobají o- slům celou svou postavou, majíce po koních jen delší hlavu, plnější stehna, ohon po celé délce ožíně ný a hlas ržání koňskému úplně podobný. Jinde vesměs již dávno bylo od chovů mezků upuštěno a místo nich rozšířeni jsou všeobe- cně dalfko krásnější a užitečnější mulové, kříženci hřebců oslích klisnami koňskými. Jak možno seznati na první pohled, jsou mu- lové zvířata skvostná, která krá- sou koním ničeho nezadají i rovna- jí se jim také velkostí a statným vzezřením docela. Liší se od ořů jen poněkud formou hlavy, delší- ma ušima, ocasem, jen na konci chvostem žíní opatřeným, štíhlej- šími stehny a užšími kopyty, nt oslí kopyta upomlna|ícími. Zbar vením ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1908

'■«. 'U ZOR ROČNÍK XVII. HALLETSVILLE, TBXAS, 1S. KVĚTNA 1V08. ČÍSLO 20. Cltrunčc. I Všude asi na svití vystaven jest rolník ntdo ssidař živelním pohro- mám a neplechám různých druhů, ať jsou to již housenky, pilousi,ko- bylky, povodni, sucha ueb krupo- bití. Všechno to jsou ovšem velmi mrzuté věci, ale v naší Floridě, kde pomeranče jsou plodinou zrovna tak důležitou jako v Texasu bavlna nebo v Illinois kukuřice, nic liorši- Ito nemůže potkali sadaře a nic tak meatřesc hospodářstvím celého stá- ttu jako třeskutý mráz, tento neví- taný host ze zasmušilého severu, který občas udělá si piknik až do ■středu Floridy a zde jedovatým de- chem svým ničí nejen pomeranče, $ Jíle skoro vše, co v zahradách a sa- dech zeleného. Menší mrazy neškodí ovšem stro- mům ani ovoci pomeraučovému, ale jakmile rtuť v teploměru maší- ruje dolů pod 20 stupňů F., tu bý. vá hotové dopuštění. V minulém století stalo se tak pětkrát, kdy zničeny ve Floridě skoro všechny stromy pomerančo- vé, od Jacksonville až po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1908

Bartlett, 30. dubna. — Dne 28. dubna ve 4 hod. odpoledne uveden byl do svazku bratrem ]. R. Ku běnou, taj. Hl. Ř., a bratry řádu Komenský, nový řád pod jménem Svoboda, čís. 75. Zakládající členové jsou. H J. Hillmann, Fr. Mikeska, Karel Ma- chu, J. A. Malečekml., W. AI- bright, Karel Jabousek, K. Malí- ček, E. G. Kunz, O. Drisga a A. Beckmann. Bratři s přestupními listinami: J. J. Kunz, Joe Barabáš, L. H. Hilmann, E. L. Jochec, August Becker, J. Drisga, V. Hillmann, Jos. Grossmann a J. J Buček. Po uvedení řádu přikročeno k volbě a zvoleni následující úřaduí- ci: Karel Machu, překseda, E. L. Jochec, dozorce, J. J. Bucek, ta- jemník, L. H. Hillmann, účetník, Wm. Albright, pokladník, J. J. Kunz, průvodčí, John Maleček, vnitřní stráž, C. J. Jabousek, veu kovní stráž, J. ]. Buček, důvěrník. Po volbě bylo občerstvení,-které přichystáno bylo novými členy, a večeře byla objednána na 6 hodin pro všecky, tak byla schůze odlo- žena až do 7.30 večer. Po večeři schůze zahájena jak ustanoveno a j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1908

'ravldlu pro kravaře a tnáslaře. \ shingtonský vládní odbor pro ímědělství, a vůbec hospodář- ství olnické, sestavil "padesáte pra Jel pro máslaře a kravaře" (Fi ■ Dairy RuliS), která na po- žád i( každému kravaři nebo má- slatjsou zaslána, tak aby je mohl ve s!m závodř nápadným způso- bem y věsiti a svým zaměstnancům vždjv paměti udržovati. Pravidla ta z i. !uď pilným ve člení běžné li- tera ry svého odboru a hleď, abys vždj tebe j věděl, co se kde nového pro : yskytlo. 2. Jdržuj a pěstuj všude kolem svél dobytka nejpřísnější čistotu a tal ji ani u svých zaměstnanců nenili zanedbávali. Buď přísným, aby taje, mléčnice, ináslarna a vše i dobí k tvému závodu náleže- jící 1 lo vždy co nejčistší. 3. e-li která osoba tvého závo- du atlio tvé rodiny stížena jakou- si nmocí nakažlivou, nedopusť aby ;s blížila k dojnicím anebo k výrolnáni tvé živnosti. 4. hliovej dobytek dojný k závo- du ťému náležející vždy v jediné prostoře, nebo aspoň v jediném stavtjí — a nejlepším jest, když tako\£ stá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1908

Obzor Hospodářský. časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Nízké úmrtní poplatky u Jednot znamenají obelháváni členritva* Vychází a 16. každého městce. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá s« Jen pňdplatltallH Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," Tiie only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PollisM sciniraouttily by F. Fabian, Advertising rates on application. Kntercd as sccond-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office z.ivot lidský jest příliš krátký, než abychom se všemu z vlastni zkušenosti, vlastním poznáním na- učiti mnohli. Proto poradu beřme s pokročilými sousedy, pročítejme pečlivě spolehlivé a odborné časo pisy, pozorujme a přemýšlejme. — Jen ten za vzdělaného a pokročilého považovati se může, kdo zle od do- brého rozeznati dovede. Výbor, jenž byl ustanoven Ná- rodním bratrským kongresem a kte- rému bylo uloženo, aby připravil náčrt zákona n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1908

I SLEČNA DOKTOR. kou větu. "Jsem velice nemocen!" vykřikl * i • § • • ® Napsal Kujíhio Pourrler. Přeložil Jan MiircS. Fernatid Delrat, mladý inženýr, pln snfělých nadějí do budoucno- sti, obýval malý byt v ulici de Prouy jeliož jedinou pozoruhodnosti bylo, že o poschodí výše bydlila se svou matkou slečna Rosa Lervisová, svého zaměstnání doktor medicíny, ale zároveň také rozkošné a mladé děvče. Slečna Lervisová obdrže- la právě svůj.diplom a na základě tohoto otevřela ordinační síň. Inženýr potkával ji častěji na sclodech. Krása děvčete nezů- stala na něho ovšem bez účinku a co se stává z pravidla v takových případech, stalo se také zde. Bě- hem necelých čtrnácti dnů byl Fer- nand Delrat" až po uši zamilován do slečny Rosy Lervisové. To o- všem nebylo žádným neštěstím, a- le při své vrozené ostýchavosti byl Fernand ve velkých starostech, ja- kým způsobem by svou zbožňova- nou uvědomil o svých citech. Tak uběhl nějaký čas, zatím co jeho vášeň pro rozkošnou slečnu doktora se stávala st...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1908

1 "Vaše Veliíenstvo, ráčíte pied sebou míti toho nejpolitováního- dnějšího milence na světě." "Toť pěkná příčina, k vňli kte- réž mne obtěžujete." "Mebuďte nemilosraná." "Eh, co mám ve vašem bolu lás- ky činiti?" "Kdybyste ráčila dovolili, aby nějaké zrcadlo.. Královna, chvějíc se hněvtm, povstala. "Opovažujete se mluvit o zrca- dle," pravila, skřípajíc zuby. "Neraite se horšiti, Vaše Veli čenstvo! Probňh, vyslechněte mne. Tato mladá dívka, kterouž před sebou spatřujete, tak svěží a tak sliěná, nalézá se v největším omy. lu: domnívá se, že jest ošklivá..." "Nužel" děla královna; s divo- kým smíchem, "má pravdu, neboť ještě nikdy neviděla jsem nic tak ohyzdného!" Hyacinta myslila, že při těchto slovech zemře lítostí. Nebylo již žádné pochyby, neboť byla v ořích královniných právě tak ošklivá, jako v očích žebračky. Zavřela pozvolna oči a jako mrtvá sklesla na stupně trůnu. Avšak milenec, zaslechnuv tato krutá slova, nedal se jimi nikterak odstrašili. Křičel co mohl, že jest královna ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1908

í _ _ L«vř fl v , vyber drátěných plotů, ohrad a to jak polních tak i drůbež a dobytek pro vepřovy i skopový naleznete u nás. Ohráz«k tento představuje uáS dríibožni- cký plot zhotovený /• neJleuBlho ocelového, dobře gulvauUovnnéliourátii. HližAi |>o| is Jeho jakož i vSeoli ostatních niiSioh plotu laťkovích l drátěných naleznete v nnftem kiitiiloizu nu st rúnkňoh 400. a 410. Mate-li v limyslu kupovali nějaký hospo- dářsky stroj, vúz, buguy nebo kotár, ne- čiňte tak dHve, dokud jste ní neprohlédli náš katalog. Itm-ime váni za to, že. váni u- šetříme značnou řástku penéz, pro(o/.C nato m\y vmtIi lios|HHliU skýcli po- třeli jsou daleko nižšími než u kteréhokoli jiného zusylntelského Zlí'vod O. Totéž platí i o našem zboZÍ upa- dajícím do odděleni sedlářského. iVy,a| omíiH'jte také, ze jsme tnu jediným mislliileiským velkoobcho- dem v eelé Alltťrirť, jenž (láva svým oclkopníkům prémiové ku- že je pony. Veškeré naftě zboží je zaručeno, takové, jak je popsáno v katalogu. Zooži nehodící ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 May 1908

o ANNOUNCEMENTS 25. SOUDNÍ DISTRIKT. ltobt. F. Nixoii uclia/.i si' u úřad ilittriktliilio návladniho (l)istrict AMorney) 25. soudního dlatrlku, h podmínkou, že oi-drži demokratickou nominaci při primárních volbách. AUSTlN COUNTY Feřd. Hnilo UC.tlH/.l 46 O tlřlld HUSťKfTH okrVStl A HHtill. 8 pod mitikon, 2c ohdrAi demokratickou iioiniiiaoi ph primárních volbách. H. C. Rummel ueházi se o dřad okresního tajemníka (oounty clerk) a žádán lnskavou podporu | ři pfiinérniob volbách. IIURUÍSON COUNTY. Josepli Woinlrnsli nehází hp o úřád okreaniho tajemníka (County Clerk) "křenu Hurleson a Mdá ol. rodáky o la lkavou podpora při primárních volbách dne 28. Července. John Strnwe uchází Be o navrženi do ufndu okresního ndhadči- ho (tax nnsegoor) okresu Hurleson při nrimarnloh volbách dne 25. Července a žádá Vás o laskavou podporu. Hluboké oráni. "Kdo s koho, ten s toho." Ve všech oborech lidského vidění u- měni pozorovati neobyčejné napje- tf. Mezi různými stavy, ba i mezi jednotlivými národy vzp...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1908

ZOR. ROČNÍK XVII. HALLETSVILLE, TEXAS, I. ČERVŇX ip08. ČÍSLO 21. Farmer, dělník a kapitál. Boj práce s kapitálem, jenž zuř! dnes po celém téměř světě, mezi všemi národy, jimž dopřáno blaha civilisace, denně vážnější tvářnost na sebe bčře. Jako bouřliváčkové, věStící zkázonosnou buři, den ode dne četnější objevují se zvěsti o . krvavých vzpourách a nepokojích, při nichž i pušky rachotí, smrť chr- líce v řady lidu,Jenž odvážil se vy. pnouti šije z jařma, jenž povstai, a. by vydobyl "lidem práce" toho, co mu po právu náleží. Kdo jsou ti bojovníci, kteří bojují za nápravu neutěšených poměřil nynějších, za práva lidu vyssávaného a uhnětné- ho? Jsou to lidé prostí, jichž ma- jetkem jest jen krvavý mozol v tvrdé dlani, jest to—dělnictvo. A kdo jsou dále ti lidé práce, pro jichž dobro zápas tento se vede. Zaji sté opět jen dělníci, Dělník! Jak širokého významu jest slovo loto! Kdo jest dělníkem? Dle názoru některých jest to člověk jenž prací ve službách cizích chléb svůj si vydělává. Tento ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1908

T Sbratreným řádům! X \ \ Béhem měsíce kvčtna nebylo o- známeno žádué úmrtí a následovně rozpočet pro měsíc červen nebyl rozeslán. V tomto měsíci bude placen čtvrtletní poplatek na vý. lohy úřadovny II. Řádu v obnosu 20 ct. na mužské a 5 ct. na ženské Členy. S bratiským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. \ Uloženi fondů; Čís. 1. Pozemkové noty! 1 2. 3- 4- 5- 6. 7- 8. 9- 10. 11. ta. 13- !4. 15. 16 . 17. záruka 18. Banka v New Ulm záruka Banka v Shiner. záruka. záruka Bauka v Shiner záruka záruka 'I záruka záruka a Nár. Banka v záruka záruka If osobní noty, záruka zaručené Banka v New Ulin Banka v Shiner záruka Bank v New Ulm záruka osobní noty, zaručené záruky Banka v New Ulm 19. 20. 21. 33. 33. " ' *4- " 25- " 36. " 27- " 38. " 29- " 3°- " Ji. " 31- " 33- " 34- CaldwellJ " 35- 36. " 37- " 38. " 39- " 4°- ' " 41. " +*• " 43- " 44- " 45- " 46- " 47- " 48. " 49- " 5°- " 5'- " 52- " 53- " 54- " 55- " 56--- " 57. osobní zaručené noty " 58. záruka " 59. Bank* v New Ulm " 60. - — " 61. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1908

Nelsonvllle, 12. května.— Hla- va 11. v našich stanovách obsahu- jící druhý účel, totiž: "pečovali o všeobecné povzneseni spolurodákO našich jak v mravním tak i v du- ševním a blahobytném ohledu", je sice jedna z nejdůležitějších částí našich stanov, ale jak se mně zdá, tak je to naše "bratrství" jen na- psáno a zůstává holými literami. Doposud aspoň nevidím nikde, že by naše Jednota byla se starala nějak zvlášť o naše "všeobecné po- vznesení." Jednota ovšem jsme my, a proto jsme tím jedenkaždý vinen. Jak nejlépe docíliti tohoto povznešení není nesnadné k odpo- vědění, ale horší jest jak toho do- cíliti. Mám totiž ná mysli orga- nisaci, spojení neL> unii. Jen tak můžeme očekávati nějakého zlep- šení osobního a i společného. Ale jak se spojití? Vždyť stále se jen rveme, pronásledujeme jeden dru- hého á to ne pro zásady, ale jaksi jen ze zisku. A pak se máme spo- jili? Máme v této zemi veliký počet dělníku, kteří se skládají z mnoha národnosti. Tito ale přece zapo- menou na svoji n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1908

Obzor Hospodářský. Časopis vfnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvftvím. Výchozí I. a 15. každého raisicc. PředpfV"1 ročně 60 ctů. /nnVln hc lua prcdplatltelAta Adresa: "GUizor Hospodářský", Halletlíville, Te^čřs. * -s —A ■ " •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in tJie Bohemian language in the South. Pntilistiea scmimoíittily by F, Fabian. Advertising rates on application. Entcrcd as srcond-class matter in the Hallrttsvilh, Texas, post - office Každý člověk, který má zdravý rozum, ví, Je spolkový úřadník může a smí úfadovati jenom na zá- kladě stanov, které jsou v platno- sti za jeho úřední lhůty. Jenom z těch on čerpá všecka svoje práva jako úřadník. On se nemůže ni- kdy dovolávali stanov minulých, které už neplatí, ani stanov bu- doucích, které teprve přijdou v platnost. V tomto čísle orgánu máme hod- ně dopisu od bratří. Zaznamená- váme to s potěšením v naději, že kruh dopisovalvlů bude stále větší a větší, násled...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1908

)0 i no ZE STARÉ ŠKOLY. Obrázky od Ferd. Mařenky. Ta škola. Toník Kodešovic se bojí Školy jako čert kříže. Vsak ví také, proč. Když tak občas piovede něco, ct) je ve zřejmém odporu s para- grafy domácího zákonníka, vezme ho tatík stranou k velmi důvěrné- mu "ty a ty", přeměří mu s ne- > O D O Cl • Cl obyčejnou důkladností kalhotky pružným letoroste.u lískovky obe. cné, načež hrozí mu z pravidla hroznými slovy: "Počkej, darebo, až budeš cho- dit do školy. Z vej prasku nevy- jdeš." Tato perspektiva se nezdá To- níkovi ani dost málo vábnou. Před očima jeho vznáší se přízrak školy ukrutné, necitelné, přízrak čehosi hrozného, jemuž marnč se vzpouzí, jež strašnou silou ho uchvátí, zko- ve tvrdým, těžkým poutem. Teď odešli všichni jeho bratři a sestra do školy. Toník osaměl. Je mu smutno. Kdo bude s ním loviti jablka v potoce, kam padají se stromů mlynářovy zahrady? Kdo vysadí ho nyní na plot sou sedovy zahrady, na nejvyšší plot v celé vsi? Ostatní ploty sleze To- ník sám, bez pomoci a ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 June 1908

"Od psaní foršriltů a trestů" . . "Od suchého chleba" . . . Teď se Tonda odmlčel, nabral dechu a pokračoval zvýšeným hla sem, upíraje oři na Kačenu Hyko. vic, která na něj častěji žalovala .. "Od té hloupé Kačky" .... A jesič silnějším Masem: "Od rňgtly pana kantora" . Zástup cbtčl doložili obvyklé: "Vysvoboď nás'' • • ale v tom o. kamžiku rozlétly st dvéře, do třídy vletěl pan kantor « tvjifi Všecek zrudlý a skočiv přímo li Tondovi, přeložil ho chvatně přes koleno řka: "Od metly tentokráte, ničemo, jsi vysvobozen, ale trestu neujdeS". A rozpřáhnuv širokou pravici, jal se Tondu "hladili" dlaní na kal- hotech tak uptimně, že Tondovi "radostným" pohnutím až slzy do očljwstoupily . . . Také ostatním dostalo se zaslou- ženého trestu. Pan kantor nařezal špalíčků sladkého dřeva a vložil je uličníkům inezi čelisti s přísným rozkazem, že odevzdají je neporu- šeny panu kantorovil Byl to sladký a přece velm^ trp- ký trest! Sladké dřevo lechtalo na jazyku, dráždilo chuť, sliny se sbí- haly'— t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x