ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
ESIMINE STREIK AATOMIVABRIKUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

ESIMINE STREIK AATOMI VA BRIKUS. Esimene streik Ameerika ja kind lasti ka kogu maailma aatomitöös tuse ajaloos (sest Nõukogude aladel pole. streikimine mõeldav) toimus Ameerika aatomitööstuse tsentrumis Oakridge's Tennised.-' 250 ehitustöölist seistasid töö protestiks selle vastu, et üks all kontraktor kasutas ametühingusse mittekuuluvate tööliste tööd.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS ORGANISATSIOON MAAILMA AMETÜHINGUILE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

UUS ORGANISATSIOON MAAIL MA AMETÜHINGUILE. Maailma Ametühingute Kongress Öii peaaegu jõudnud lõpule uue ^nitte:kommunistliku ; rahvus vahe-j lise ametühingu põhiseaduse kavarL damišfel. ,-y liku demokraatia põhimõtetele, mis muuhulgas väljendub selles, et usk vabade , (s.o. mitteriigistatud) ette võtete võõrustesse pole välja sule tud. Uus Hahvusvaheline Ametühing haaraks enam kui 48 miljoni ame tühinglast enam kui 50 maal ja ta oleks rivaalorganisatsioon* Kom munistlikule Ametühingute Maailma Föderatsioonile. , Ta kavatseb proklameerida üksik isiku õigust ühiskondikule õiglu sele, tööle ja töövalikule.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNE'I EESTLASTELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

MELBOURNET EESTLASTELE. Melbourne'! Gliurch of England'i Peapiiskopi erilisel vastutulekul anti Eesti' rahvusgrupile kasutami seks kaunis St. Kilcla Ghrist Gliurch. (Ohureh of England'i Peapiiskopi ametlik nimetus on: His Graee the Archbishop of .Melbourne Dr. Josepli J. Booth, D.D.). Jõuluõhtul, laupäeval v 24. detsem bril on jumalateenistus Yictooria osariigis asuvaile eestlasile kell 7 õhtul. St. Kilda Christ Church'is, Äcländ St. Sõita südalinnast ^ tram-. niidega Nr. 15, 55, 67, 1 või 2a-ga kuni - peatuseni "Prinee of Wales." Jumalateenistusele järgneb .kogu duse jõulupuu lastele ja vanadele sama kiriku hall'is. Palun vanemaid, kes tulevad jõu lupuule teatada aadressil: Pr. E. JärVis, 58-' Cochrarie St., ' North Brighton, või telefonil XB 5487, laste vanadus ja arv, et Jõuluvanal oleks aegsasti olemas ülevaade. Victoria eestlaste õpetaja uus aadress on: 10 St. Leonards' Ave., St. Kil da, Vic. Rev. U. Stockholm.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HUKKUS EESTI MEREMEES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

HUKKUS EESTI MEREMEES. Inglismaal sai hiljuti surma eesti kaugesõidu , tüürimees Johannes Loorents. Ta teenis inglise aurikul "Maystone" mis põrkas 'kokku , len nukite emalaeva "Albion'iga" ja läks põhja mõne minuti jooksul. Seejuures suudeti hukkunud laeva 24-liikmelisest meeskonnast päästa ainult 4.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

Kiriklikke teateid Sydney .Eesti Ev. Luteriusu juma lateenistused 90. Goulburn St. kiri kus on järgmiselt: 4-dal Kristuse tulemise pühal, 18. dets. kell 4 p.l. Jõuluõhtul, 24. dets. on liturgiline jumalateenistus kiri kus kell 8.30 (pool üheksa) õh^ul. Esimesel jõulupühal, 25. dets. kell 7 õhitul jumalateenistus kirikus. Teisel jõulupühal, 26. dets; kell 2 p.l. juma lateenistus TMrlmereš. Vana-aasta õhtul, laup, 31. dets. on jumala teenistus kirikus kell 8.30. (pool üheksa) Õhtul. Uus-aastal, pühap. 1. jaan. on ki rikus kell 7 Õhtul jumalateenistus armulauaga. Armulauale võib kirju tada kirikus enne jumalateenistust kella 6 p.l. alates. Koguduse jõulupuu korraldatakse koguduse saalis, 760. George St., sissekäik "Parker Lane'st" (Cen tral Hall) Jõuluõhtul, 24. dets. kell 5 p.l. Öp. Pr. Stockholm.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI VIIKINGEID ARGENTIINASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

EESTI VIIKINGEID ARGENTII NASSE. Inglismaalt, Plymouthi sadamast asus oktoobri keskel teele Argen tiina suunas eesti .viikingipaat "Ilmarine," mille pardal 16 inimest. Eeisiseltskonna ja ühtlasi paadi juhiks on ins. Puskar. Paat oli tul nud Plymouthi juba hulk aega ta gasi, kuid jäi sinna peatuma, kuna juba pärast teekonda üle Põhjamere ilmnes, et see kahemastiline kala paat pole kõlbulik ookeanireisuks* Ulatuslik remont oleks läinud mak sma umbes £350. Siin tuli abiks aga ins. Puskari leidlikkus, kes sa dama ümbruskonnas vedeleva prahi hulgast leidis esemeid, millede abil sai paadi muuta sõidukõlblikuks. Kuna aeg venis ootamisega pikale, siis vahepeal loobus kaasa sõitmast 5 iiiimfest, nende seas ka paadikap ten. Viimase lahkumise järele võttis paadijuhi ülesanded oma peale Pus kar ja teekond algas. "E. Hääl."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAKENDUSKUNSTI, KÄSITÖÖ JA KUNSTI NÄITUS-JÖULULAAT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

RAKENDUSKUNSTI, KÄSITÖÖ JA KUNSTI NÄITUS-JÖULU LAAT. Pühapäeval 11. dets. toimus Eesti h Majas, 141 Campbell St. rakendus* kunsti, käsitöö ja kunsti näitus* jõululaat. Rakenduskunsti osakon nas äratasid tähelepanu Ragi Sum* baku ja J. Tohvi nahktööd. Puht naiskäsitöö alal olid väljapanekud piiratud. Mainimist väärivad veel A. Koolmeistri ja. K. Haupti tööd.. Kaunina torkasid silma ka N. Rät sepa filigraantööd. Kunsti osas oli esitatud^ Eestis tunnustatud kunstnike , E. Viiralti, J. Grünbergi, E. Kõksi ja A. Põllus sasaar-Kompuse tööde kõrval koha* likest eestlastest kunstnike välja* panekuid, kes esindasid peamiselt vänarealistlikku suuriida. Austraa liasse emigreerunud kunstnikest oli rohkesti väljapanekuid E. Lem* mitsalt. Näituse korraldajaks-hm* geks oli A. Jakobson,. kes kä ise esines väljapanekutega nii por treede kui ka akvarell-maastike alal. Näitusel müüdi A. Jakobsoni, E. Lemniitsa, H. Nurmeti j.t. töid» Näituse puhassissetulek läks Eesti Abistamiskomitee heaks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

Eesti Selts korraldab vana-aastä ärasaatmise ja ime-aastä vastuvõt mise Eesti Majas 31. dets. algusega kell 10 õhtul. Sissepääs 10 sh. Pääsmeid saab juhatusliikmetelt alates 18. dets.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT JA SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

SIIT JA SEALT. —100.000-de dipiina asus Bre merhavenis USA-sse minevale lae vale eestlane Eduard Kiisk koos abikaasa ja kolme pojaga. Temale korraldati saabumisel pidulik vastu võtt. —Lingiaadist on kirjutanud 2000 ajalehte ja ajakirja üle maailma, nagu on selgunud ajalehe välja lõigete läbitöötamisel saadud and metest. Ameerikas on ilmunud lühemaid märkmeid Lingiaadi kohta 58 aja^" lehes, kusjuures kõige tähelepanda vam on pildireportaazh ajakirjas "Life", mis on õige suure levikuga. Eestlasi on eriti esile tõstnud. Inglise ja Norra ajalehed, kuna Soome ajakirjandus on olnud taga sihoidlikum. i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Euroopa arstidele praktiseerimisôigus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

V /\ Euroopa arstidele praktiseerimisoigus Immigratsiooni Departmendi det sembrikuu bülletään toob teate, et Teale euroopa arstidele on antud praktiseerimisõigus Paapua ja TJus •Quinea aladel. Kaks euroopa arsti on lubatud praktiseerima Free inantle'i haiglas Lääne-Austraalias. Põhjusena, miks euroopa arste "tunnustati ametlikult nimetatud kohtades, on seal valitsev terav arstidepuudus ja asjaolu, et kli maatilistel ja muudel kaalutlustel austraalia arstid sinna ei lähe. Kuigi austraalia arstide medit siiniline standard pole kõrgem, vaid •üldiselt madalam euroopa arstide (Omast, on B.M.A. (Briti Arstide "Ühing) konkurentsikartusel näi danud üles äärmist tõõbust euroopa ^arstide suhtes, ja keeldunud neid jregistreerimaist vaatamata valitse jale arstidepuudusele .kõikjal Aus traalias ja vaatamata sellele, et uusaustrallaste seas on kõrge [kvalifikatsiooniga, suurte koge muste ja võimetega arste. Rida uusaustraallästest arste teot sevad aga registreerimata arstidena. INad ei tohi ette ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Poltergeist" kummitab farmis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

"Pöltergeist99 kummitab farmis Lawrenee Wilkinsonile kuuluvas farmis Tarcutta ligidal New South Walesis toimuvad juba 11 kuud kummalised nähtused, mis terrori seerivad farmi elanikke ja on moo dustanud peadmurdva probleemi teadlastele. Nimelt lendavad ühe koorelahutaja osad seletamatul kombel igas suunas ja raskeid me tallesemeid on nähtud liuglemas. õhus. Masin on leitud olevat tehnili selt korras ja poleösuudetud avas tada nimetatud nähtuste mehaani list põhjust. Riigi Teadusliku ja Tööstusliku Uurimust# Organisatsiooni esinda^ jäte veendumuse järgi, kGs külasta sid kummitatud farmi, polevat siin tegemist mingi uue energiaallikaga., i Nimetatud organisatsiooni summad olevat liiga väikesed, et teostada ulatuslikku uurimust, mis avastaks nähtuse tõeliku loomuse. Kaldutakse arvama, et siin on tegemist Austraalias vähetuntud, kuid mujal maailmas küllaltki levine nud n.n. "poltergeisti" nähtusega.. Selle.saksa päritoluga, kuid rahvus vaheliseks spiritistlikuks terminiks kujunenud sõna ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Tuljak" Austraalia propagandafilmis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

/ "Tuljak" Austraalia propagandafilmis Austraalia immigratsiooni jninis-, teeriumil on praegu valmimisel ulatuslikum propagandafilm dipii hnmigrantide elust ja tegevusest: See algab nende saabumisega Aus traaliasse ning jätkub elti-olu kuju tamisega kohapeal, uues kodus. Film on ettenähtud ülemeremaade jaoks, et seal tutvustada lähemalt iius asunike asumist Austraaliasse. Film on kujundatud ühe -pere konna eMst—seega areneb tegevus perekonnaelu taustal. Perekon naisa osa mängib filmis eestlane Erik Reiman, kes asunud Austraa lias paarkümmend aastat tagasi ning saavutanud Sydney teatrilavadel tubli näitlejakuulsuse. Tema abikaa saks filmis on leedulanna ning ; tütreks lätlanna, kuna pojaosa on noorel eesti, poisil Ivo Kaunistel, kes alles hiljuti saabus Austraa liasse Saksamaalt.: Film tuleb umbes pooletunnise kestvusega ning suur osa sellest on. juba valmis. Vahepalana esitatakse filmis ka rahvatantsu, milleks pa luti esinema Sydney eesti rähvä tantsutrupp pr. H. Kuusiku juhatu sel....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AATOMIPOMMID BRITILE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

< AATOMIPOMMID BRITILE. 4 ' Washingtoni ringkondade arvates poleks Britil otstarbekohane alus tada aatompommide produktsiooni ise. Aatompommide tootmine nõuaks eeltingimusena suureulatuslikke kulutusi tööstuse ehitiste ja masin ate näol. Otstarbekohasem oleks Ameerikal anda aatompomme Britf käsutusse sõja puhul. Arvatakse, et Vene toodab praegu 4-aatompommi kuus. Ta on ehitamas suurejoonelist allveelaevastikkur mille ülesandeks on aatompommide' viimine rünnatava koha ligidusse. Aatompommi kandjad Ve.nel on ka kõrgsfäärides lendavad suure tege vusraadiusega lennukid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TITO KARISTAS VENE SALAKUULAJAID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

TITÖ KARISTAS VENE SALA KUULAJAID. Hiljuti lõppes Jugoslaavias .'...sala kuulajate protsess, milles kaebealiis tena esinesid Nõukogude kodanikud, keda süüdistati salakuulamises, See oli esimene kord, kus kommunistil kui maal olid kohtu all Vene kodar nikud. Peakaet>ealusena figureeris .. vene õigeusu preester Aleksei Krizhkor kellele1 määrati üheteistkümne ja poole aastane vanglakaristus. Ühek sale teisele kaebealusele, nendehul gas üks nunn, määrati vanglakaris tused 3 kuni 20 aastani.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Canberrast EESTI RAHVATANTSIJAIL SUUR MENU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

Canherrast ^ EESTI ÄAHVATANTSIJAIL SUUR MENU. Kohaliku YMCA & YWCA kor raldusel toimus ./Albert Hallis 7. detsembril jõulukontsert, kus esine sid niihästi uusaustraallased kui ka pärisaustraallased. Kontsert oma kavalt oli segaeeskavaline, kus kontsert-osa kõrval esindati ka rah vatantse. Immigrantidest esinesid briti, eesti, läti, itaalia,, shoti ja iiri "migrandid." Erilise menu osaliseks sai eesti rahvatantsurühm abielupaar Saare juhatusel. Otse tormilist 'aplausi osaliseks said tuljak ja härjatants. Seekordne esinemine " tõendas, et abielupaar Saare väsimatu töö tant surühma Õpetamisel on vilja kannud ja meie võime ka tulevikus oma tantsurühmalt oodata oma rahvuse väärikat esindamist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Liberaalide valimisvöidu puhul [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

Liberaalide valimisvõidu puhu! Austraalia parlamendivalimised <on seljataga. Nad tõid suure üllatuse Tööliserakonnale, kes oli maa saa lust juhtinud kaheksa aastat. Se niste kokkuvõtete järgi on konser vatiivsed erakonnad—liberaalid ja agraarpartei (Country Party) saa vutanud üsna tähelepanuvääriva ülekaalu. Siin kerkib keelele "küsi mus: millest on tingitud need vali miste tulemused Austraalias, kus tööstustöölised moodustavad võrdle misi suure osatähtsuse rahvastiku koostises? Kui kodanliste erakondade poolt üldiselt arvatakse, et Tööliserakonna kaotuse peapõhjuseks oli valitsuse poolt käiku .lastud sotsialiseerimis poliitika, siis meie arvates ei olnud see siiski määravaks teguriks. Nii hästi pankade kui ka. suurtööstuse natsionaliseerimine riivab eestkätt jõukamaid kihte, s.t. rahva arvuli selt tähtsuseta vähemikku, jättes töölismassid ja väikekodanluse kül maks. Samal ajal ilmnes aga valit suse poliitika rakendamises tegelik kuses momente, mis mõjustasid lai dade hul...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

' KAUPLUSE RUUM ülies eluruumiga kahele ära andä, Bathurst, 185 George -St. . Mööbel olemas. Soodne kingsepaä riks või õmblustöökojaks. Üür 25/- nädalas. •Kirjalikkude järelpärimistega poö - rata Hr. E. Seeberg'i poole aadres sil; 39 Caroline Ct.,* Kingsgrove, Sydney. OTSITAKSE OMAKSEID: Marcei Ross, aadress: 17 Hampden Rd., Armädale, Melbourne, S.E.3, Victoria. • OTSIB Sven Elland 'i ja Helmuth ... ..... Joonuks't. Ella Hausenberg, address : 54 Jervais Ave., New Hindmarsli, nr. Adelaide,^ S.A. ii-: OTSIB JSlfriede Õunapuu 'd (sünd. Rässa) > ja Hilda Rässa't.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMINFORM MURES TAGASILÖÖKIDE PÄRAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

KOMINFORM MURES TAGASI; y LÖÖKIDE PÄRAST. Möödunud kuul Budapestis pee tud salajase! Kominformi koosolekul arutati kuuldavasti tagasilöökide küsimust, mis kommunistidele on. viimasel ajal osaks saanud. eriti ametühingut^ tegevuses. ' Suurimat tähtsust Jugoslaavia kommunistide '' reeturlikkuse" kõrval omistati sel . koosolekul, asjaolule, et katoliikli kud ja sotsialistlikud ametühingud kaldiuvad' eraldama kommunistide' poolt kontrollitud ametühingutest-.. Belgradis möödunud nädalal Ju goslaavia uue vabariigi rajamise 5 nda aastapäeva puhul toimunud \ riiklikul vastuvõtul Marslial Tita surus kätt Lääne-Euroopa diploinäa- , tidel. Vene' je Kominformi esinda jaid polnud vastuvõtule l.utsutuct.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS TÖÖJÖUD "MEIE KODUS." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

UUS TÖÖ JÕUD "MEIE KODUS.". Alates 1. dets. asus "Meie^ Kodu" juurde tööle toimetuse.. sek retärina Dr. Ilmar Tammelo. Dr. I. •tammelo on avalikkuses tuntud meie noorema generatsiooni silma-, paistvama õigusteadlasena-filosoo fina, kelle sulest on , ilmunud rida teaduslikke töid mitmes keeles.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI LAUL KÖLAB UUSMEREMAAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

EESTI LAUL KÕLAB UUS MEREMAAL. Uus-Meremaal, Aucklandis, kuhu on. koondunud umbes poolsada eest last, asutati hiljuti segakoor, mida juhatab Paul Okk. Harjutusteks on saadud -ruume kasutada kohalikult YWCA'it. 5. dets. oli kooril esimene esine mine uus-asunike (newslettlers) jõuluõhtul. Vaatamata lühikesele harjutusperioodile esines koor tubli kindlusega ning võitis publiku poolehoiu. Teiste rahvuste ühe hifäleliste laulude kõrval oli eesti mitmehääleline segakoori laul (hiil genumbriks. _ . Pärast oma esimest esinemist sai koor kohe kutsed esinemisteks Taani ja .Skandinaavia klubides ning sa muti on inglaste ringkonnast tulnud ettepanekuid esinemiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x