ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 November 1907

VESTKUSTEN — TJberal Politisk Veckotidning rör stfenskarneå StUlnhafskusteti. Utgifves hvarje torrlag. VkktkubtjRn är spri,dd utmed hela StiJlahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 500. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS Helt Ar $2.00 j Fierdedels Ar $0.65 Halft år 1.25 I h.tt år till Sverige 2.^0 Agenter erhålla liberal kommission. Alltsom rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Stref.t, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN —• The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. " Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sh...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 November 1907

HEM TILL SVERIGE. Prima jord till salu! Under Marsvinsholms Gods lydande hemman från 20 till 60 tunland stora, utbjudes\ill salu. Läget: intill landsvägen samt 15 minut, väg från Marsvinsholms station på Malmö-Ystads järnväg, och 6 klm. från Ystad. Till hvarje hemman är prima jord och goda åbyggnader. Skrif direkt till Godsförvaltuingeil Marsvinsholm, Sverige. KÖP! Elegant Brefpapper, Svenska Fickknifvar, Svenska Rakknifvar, Eleganta svenska Vykort, Svensk Litteratur, SAXONIA, IVERNIA, ä14150 t- , «00 fot längn, 14.150 ton. Nov26Dec10Två il it ittfnt» ångare, som någonsin anluplt Solton. FrAn new york Nov. 9, Nov. 30. Mammoth Dubbelpropeller-ångarne new york Nov. 5, Dec. 7» De storartade dubbelpropeller-ångarne LUCANIA, CAMPANIA0!«0 fot länen, 30.OW* IiliNtkraftor. LUCANIA, CAMPANIA, 30W* Ilitkft- carmania; d(Tre propeller, turbin.) ; Den största existerande tre-propeller-ångare. new york Nov. 16, Dec. 14. Den jättestora, snabba, nya ångaren "LUSITANIA,- " HAFVETS KONUNG, 790 fot lå...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 November 1907

■LEISHER'S — Plagg gjorda eisher garnsorterna kft blJk JtedT egarsorterna BB äro varma, komfort abla Jgttp och varaktiga. De reta icke huden och gifva med sig för hvarje rörelse af kroppen. Deras behagliga mjukhet och elasticitet motstå de I svåraste prof af slitning och tvätt. Föihjdg docka garn Ni köper är försedd et. Det är cn personlig kvalitetsan vara liktydigt med ett misssjält se det Fleisherska yggo sorter i hvarje färg—en garnsort för hvarje bruk: Knitting Worsted Shetland Floss Spanish Worsted Dresden Saxony Ice Wool Germantown Zephyr Shetland Zephyr Spiral Yarn Pamela Shetland Cashmere Yarn er handlare ej har Fleisher's garnsorter pä lager, går, att han rekvirerar dem åt er. Det är hans ghet att'tillfredsställa sina kunder. ing and Crocheting Manual" är värdefull både för håller många illustratio] t: iämte UDOelfter om c för porto. B. W. FLEISHER, Dept. 43. Philadelphia BJÖRCK & BÖRJESSON, Antikvariat Bokhandel och Bokförlag, 62 Drottninggatan, Stockholm. Cont...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 November 1907

RUH ATT HYRA. Ett stort fint frontrum $15 i månaden, hos Mr. Johnstons, 3681 16th St., nära Castro, San Francisco ATT HYRA. Ljust och trefiigt frontrum, passande för tvenne ungherrar, billigt, i i svensk familj. 231 A California i ave., närå 29th st. EFTERLYSNING. Mr Edvard Pettersen, svensk, och hustru Martha Pettersen, född Laughelle, norska, efterlysas af släktingar i Norge. Möjliga upplysningar och adress bedjas insända till denna tidnings expedition, märkt: "H. S. 1906"- . RUM OCH BOARD kan erhållas hos mrs Robert Larson, 378 Hill st., mellan 21th och 22th samt Church oc ^Sanchez. OBS.! Ljusa rum. ETT LJUST, ELEGANT RUM, passande för tvenne ungherrar, kan nu erhållas i no. 2057c 15th st., nära Market st., San Francisco. Hyra $15. Svensk familj. RUM OCH BOARD. En eller två ungherrar kunna erhålla rum och board i privat familj. 45 19th street, nära Castro. TILL UTHYRNING: Stort soligt rum och kök, egen iugåug, bad och öfriga bekvämligheter. 830 Noe st., nära 22:dra gatan. Pris 12...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 November 1907

Vestkusten den 7 Nov. 1907. 5. DR. PETER'S KTJRIKO Jo, emedan det går rakt till roten af det onda, orenheten i blodet. Det beredes af helsogifvande rötter och örter och har varit i bruk i mer än hundrade år—en tillräckligt lång tidrymd att grundligt pröfva dess förtjenster. I olikhet mer] andra mediciner kan den icke erhållas å. apoteken, utan tillhandahållcaallmänhetcndlrektaf de ende tillverkarne ochcgarno DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.. 1111-112-118 So. Hoyno Ave.. CHICAGO. ILL. Hur k Jet sig ommer I att så många sjukdomar, hvilka kommit de mest berömda läka.- ' res skicklighet på skam gifvit vika för inverkan af ett så enkelt husbotcmedel som Svensk Litteratur på lager eller till beställning i no. 30 Sharon St., mellan 51th och 16th, Chrehu & Sanchez Sts. DAVIS STANDARD BREAD CO., 532 So. MUNDRY AYENUE, Los Angeles, California, BAST AF ALLA HUSMEDICINER -ur°<1 SALUBRIN V> DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige),- - stora uppfinning,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 November 1907

PRIEST Fotograf Dubletter kunna erhållas när som liclst. 2532 Mission St., mell. 21st & 22nd Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel och Svartkrita. San Francisco. M. NEWMAN & CO. , ViNH VNDl.ARi; i parti och minut. 3150 24th St., mellan Howard- ' & Folsom Sts., San Francisco, (Förut i no. 254-256 3rd St.) Alla slags importerade svenska, norska och danska likörer. To Contractors and Builders Having recently connected myself with the Usona Mir.r, and Manufacturing Co., I am now in position to furnish estimate [full mill bid] 011 any si/.e contract and carry out the work 'promptly. Also special mill work such as Sash, Doors and interior fittings, Stores and Officers —either hard or soft wood. Home Office: lil Carmn, 2560 Mission St. Mill: 106: Brannan St.. S. F r. €>. PETERSON. San Francisco. Svensk Porter samt alla andra svenska och amerikanska likörer. Rum med fria bad för herrar finnas äfven till uthyrning. JOHN A. RENSTRÖMS Utskän...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 November 1907

Vestkuatén ?fan 7 Nov. 1007. 7. Skall du sända efter Hustru och Barn, syster och broder, fader och moder eller andra slägtingar, sä kom ihåg- , att Scandinavian-American Liniens nya 10,000 tons dubbelpropeller-ångare ''Oscar II" "Heilig 01av"oeh "United States" befordra passagerarne från Skandinavien till Amerika på 9>£ till 10 dagar, utan cml.yet under resan Chäs. Anderson 8VENSK SKOHANDLARARE 1633 Devisadero Street Mellan Post och Sutter, San Francisco. Utmärkta skor för gossar och män. Reparationer Ulforas väl ocli till resor.abla priser. Dppot: 1971 15th Street, mellan Dolores och Church, San Fran. Eureka Dairy A. FURRIER, Egare. Snabbleverans i parti och minut. INOIANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRT KR ANVÄNDAS. Telefon Market 5343 JACOB PETERSON. - Egare. Gm Ni önskar få reda på hur det är med edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante flismeda Cafe 7 Market Street San Francisco. 963 Broadway, Oakland Telefon Oakland 907 13th & Missi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 November 1907

S. Vestkusten den 7 Nov. 1907. San Francisco. SVKNSKA 1,1' i H. KBKNF.Z^R KYRKAN ift:de och Dolores Sts., san Francisco. Söndaga r: Högmessa kl. 11 i. m;> aftonsång kl 8v Söndagsskola kl. io f. ni. Ungdomstnöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andrkicn, a. m. Pastor. . Bostad: 208 Dolores St. strax intill kyrkan. Te le fon M a rket 3305, 4®* Kan träffas hvarje dag Kl. q—10 f. ih. SVENSKA BAPTIST KYRKAN håller sina möten i Immanuel Baptist Church, Bartlett St., mellan '22nd och 23rd St., nära Mission St., på följande tider: Söndagar kl. 10:45 f. m. och kl. 8 aftonen. Torsdagsaftori kl. 8bönmöte. Alla välkomna. JPRPJohn P. RosgyiST, Pastok. gyAdress: 2431 Mission St. "Svenska Damsällskapet" gifver Grahparty och aftonunderhållning i Lutherska kyrkans hall, 15th och Dolores st., tors lagen den 21 nov. kl. 8 c. in. Förfriskningar fritt. Rättkriget har inbringat närmare 13.000 "fallna" råttor. At dessa hafva endast 30 befunnits vara smittade. Kil talrik familj är K. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 November 1907

sades. Frankrike. Fem af ledarne i en internationel spionförening hafva häktats i Toulon. De olika medlemmarne hafva för en läng tid skaffat sig kontanter genom att sälja militära hemligheter till olika länders regeringar. , —Ryktet att grefvinnan Castellane, f. d. Anna Gould, skulle i Paris hafva ingått äktenskap med i en annan äfventyrare vid namn j Pnns Helie de Sagan, har sysselsatt pressen de senaste dagarne, ömsom förnekadt, ömsom bekräftadt. ; ANDERSON & MEYER tillhan1 dahälla skorp0ri knäckebröd, pep- : parkakor, Södertelje-kringlor samtalla första klassens specerivaror och delikatesser, glas,- - porslins och lerjrods samt emalierade kokkärl och Jentochsnyggt i väT btitilc. 3500 22nd st., hörnet af Dolores st., San Francisco. The A and M Bar, 13th & Howard, Utlandet. Tyskland. Inom svenska kolonien i Berlin göres kanske mer för att bevara svenskheten än i någon annan af våra kolonier i utlandet. Det svenska föreningslifvet är högt utveckladt. Ett ener...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 November 1907

UNGDOMENS RÅDGIFVARE, en af oss utgifven boK på 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, mångå slags njiikdomar, (leras fifljder o. b. v.; den borde läna* af hvarje ung man. Sändes fritt i förseglat omslag till hvar och en som på ett postkort eller I bref Insänder sin adress till ppN. ROSENBERG CO., 80 Dearborn St., B26, CHICAGO, ILL BLUECHER ... December 7 AMERIKA, (25,000 tons) - - - 12 Särskildt låga priser till EUROPA $21.00 tredje klass $26.00 III Cabin. Hamburg-American Line, 908 Market St., San Fran. eller deras agent HALVOR JACOBSEN, 180 Church St., San Francisco. Chäs. Schmidt E. Westelius VIENNA COFFEE PARLOR och RESTAURANT Denna skandinaviska restaurant, spin hålles öppen dag och natt, j eger privat afdelning för damer och familjer. Godt kök, gad servering. 24 Geary Street, San Francisco. DEN GAMLA, BERÖMDA LÄKAKKANSTALTEN, ROSENBERG CDEN GAMLA, BERÖMDA LÄKAKANS, N. ROSENBERG CO., O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. . O Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. är de...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 November 1907

Vestkusten den 14 Nov. 1907. 3. ... ' öh • iv- .. ör h .<• tiv OTAD. ru .- och ktmti;i bota r som vi hotat och A>n, •' DuDvu uiiiga mt'' - •> a om genom trän ;er h ia s> .- 'lem l d säkert och fraingängsfulit. Telei' ni O k lane i , <101 nd SURGEONS ffice: 719 Van Ness Ave. nära Eddy Street79 nära Eddy Street. Tivoli Cafe Kafé och Lunch House. Öppet li; ! 1 11 ätten. 5« Edd> St., bi.ii I'laudsi •». Färska ä.icg direkt frän farmen hvarje dag. Carl G. I akskn, E re. r «in i.i ton . .!«• mm u 1 ' ' i m ' ' i m pi ;lpi ;l! .ärande l.ikare nr fri behandling. ällig v'.K r krön..,! «<morrlt«-vli-k. Sårllflder, QCli .ilicliaitda hudsjuk- BJÖRCK & BÖRJESSON, Antikvariat Bokhandel och Bokförlag, 62 Drottninggatan, Stot i, holm. EtaMerad 5 Jan 1871;. Svenska Böcker direkt från Sverige! Undertecknades lager hestår af c:a million volymer i alla ämnen och från alla tider. Vi föra s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 November 1907

MERCHANTS NATIONAL BANK CHRONICLE BUILDING Market St., San Francisco Kapital och öfverskott $360,000. Totala tillgångar $2,300,000 4 procent å termiitinsättningar. 3^ å vanliga dito. Penningar hemsändas till de skandinaviska länderna till lägsta priser. CHARLES NELSON, President. LEWIS I. COWGILL, Vick Prks. L. M. MacDONALD, Kassör. Åmnar Ni resa till "Gamla Landet" eller sända efter slägtingar? Jernvägs- och Ångbåtsbiljetter med Alla linier REHFELD & SCHWARTZ, 2644 niSSION STREET, SAN FRANCISCO. Hur NI försökt hvilket underverk en annons i Vestkusten utför? "Board" och rum. kallad i Yolo ekanar"- , f. ! G. ANDERSON, förut i 422 3d St. är nu bosatt i 114 Silver st. nära 3d, der rum finnas till uthyrmusi- ning som förut. Arbeta ej för andra. mland, ty af de omkring 800 ar på platsen äro 2/i-delar nningar. Som jag själf är reed" g väl hemma Vi etablera Eder i egen affär genom att sända Eder på kredit från $100.00 till 500.00 värde af hushållsartiklar, såsom vermläniling kä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 November 1907

Vestkusten den 14 Nov. 1907. 5. GUS BROBERG, 67 E. Kinzie St.; Chicago HAVERFORD och MERION, 11,63st. hvardera samt "FRIESLAND"- , "WESTERNLAND" och "NORDLAND"- , De bästa och mest moderna bekvämligheter å alla klasser och de billigaste priser till och från olika platser i Sverige och Norge. För närmare underrättelser hän vänd eder till värt kontor "D°r flen Svpdrk?» svalar!*' Besök BELLE-OUDRY'S FOTOGRAFIATELIER . American Line — WhiteStir Line I OAKLAND 13th St. nära Washington, för godt arbete. Öppet söndagar. 36 ICllii S., nära Market, S. F,, Cal. AGENTER ÖNSKAS. AMERBCAN LINE SKANDINAVIEN New York—Plymouth—Southampton Ruten med följande linier: ALLAH LINE, AMERICAN LINE, ANCHOR LINE, CANADIAN PACIFIC LINE, CUNARD LINE, DOMINION LINE, HAMBURG-AMERICAN LINE, SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE och WHITE STAR LINE. Skrif efter pris- ocli seglingslista. Fribiljetter till lägsta priser. PHILADELPHIA 10,629 t. ST. PAUL 11,6291. NEW YORK 10,7981. ST. LOUIS 11,6291. DUBBELPROPELLERÅNGARE AF Phi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 November 1907

JOHN A. RENSTRÖMS Utskänkningslokal, 3417 16th St., San Francisco. Svensk I'orteV samt alla andra svenska oeh amerikanska likörer. Rum med fria bad för herrar.fmnas Jifven till uthyrning. P. O. PETERSON. EL . RELiSOF? Svensk Saloon. Wisser, Ukörtr Cigarrer, ldiköCarnkoiks PÖRTKR» l'!i 'ii, Brun vin 111. fl. importerade likörer. .- '{01 Till lil) NTKKET, Na» Franeittco. TELEFON TH.M.I'OKA kVl ^77. M- THE "AGAIN"- . SALOON 43 4th Street, 'hörnet af Jessie San Francisco. Fullständigt lager af inhemska och importerade svenska liköter Msom svensk Punch, svenskt Bränvin, Malörtbränvin, Carnegies Porter, Etc. " K. ROsiJKRO, Egark. The ELITE . BAR and BILLIARD PARLORS Akta importerade skandinaviska Likörer såsom svensk Punch, Bränvin. Aquavit, Göteborgs- " Porter, Etc. O. ,|. I.illi'Hlo!, Kgnre. Axel I'ililMlroili, PiirMt indarc. 435 Öubocc Avenue, vi(l början ut' FiHmöre St. Telei'on Page 8936 I Svenska Bokhandeln 30 Sharon Street, 5 , tillhandahållas ständigt följande svenska importerade ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 November 1907

Eagle Saloon C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna S.F. Norg*. Sverige. Danmark. Scandinavian-AmericanLiae JULafgår från New York ined d. 30 November och MRS KATE OLSON Agent för KURIKO och OLE OID 16th och Dolores Street, San Fran; Förp eldsvådan i No. 1081/2 Stli st. Pontus Franklin Plumber 1409 Valencia Street, nära 25th. Midtemot Valencia Street station. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. 22nd & Capp Sts. Teleion Market 4909. Aflägg ett besök i det NYA "STORET"- . Salubrin. "Vestkusten" till salu. August Johnsons Groceributik t SVERIGE, VIGDE: Pastor Sven Alf och Gerda Jlallberg i Haus kyrka. — Godsegaren Ejnar Johansson och Olga Mauritzon pä, Kinne- ; kulle — Kassören Aug. Norén och KerI stin Bylund i Örnsköldsvik. — Agronomen Gustaf Ekvall och Ebba Busck i Göteborg. — Musikläraren Viktor Lundquist och Mia österberg pa Kalhyttan. — Ingeniör Gustaf Lindqvist och Doris Kihlbom i Nyköping. Edvard Milton och Hi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 November 1907

8. Vestkusten den 14 Nov. 1907. SVENSKA LUTH. KBKNKZKRKYRKAN, i5:de och Dolores Öts. i -»öndngar: Högmessa kl. ii f. ni., I Aftonsång kl. ». Söndagsskola kl. I f. in. Ungdomsniöte hvar fredags- ' kväll. Alla välkomna. Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad :2o8 Dolores St., strax intill kvrkan. Telefon Market 3305 Kan träffas hvarje dag Kl. Qr-io f. 111. SVKNSKA BAPTIST KVRKAN håller sina möten i Emanuel Baptist Church, Hartlett St., mellan 22nd och 23rd St., nära Mission St., på följande tider: Söndagar kl. 10:45T. ni. ocji kl. 8 aftonen. Torsdagsafton kl. 8 bönmöte. Alla välkomna. PRPJohn P. Rosquist, Pastor. qAdress: 2431 Mission St. San Francisco. Stanford vann i fotbollspelet mot Berkeley i lördags 21 mot 11. Ny roman. I dageris nummer påbörjas den berömda romanen ' 'Under skilda fanor" af den allmänt omtyckta italienska författarinnan Oui'aa och sotn den är både lång och intressant, hoppas vi att ingen försummar läsa den frän början. Barken Servia, tillhörände Alaska Packers Ass...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 November 1907

Utlandet. England. Tyske kejsaren och kejsarinnan liafva afrest från London efterlemnande $10,000 i drickspengar, hvadan man icke kan säga, att ingen blef glad öfver hans besök. Han skall nu hvila sig i slottet Highcliftes omgifningar. Kejsarinnan afreste till Holland på besök hos drottning Wilhelmina. — Drottningen af Portugal vistas f. 11. i London, som det påstås för att begära hjälp af kung Edward. Det börjar bli hett för den kungliga familjen i Lissabon o. en revolution hotar. Den nye tronpretendenten är hertigen af Braganza och äfven han lär vara en personlig vän till konung Edward, hvadan denne får en ny diplomatisk knut att lösa. Kung Carlos i Portugal är opopulär öfverallt i sitt land och hotas med afsättning när som helst. Italien. Jordbäfningarne i Calabrien fortfara. Flera af dem, som återvändt till sina hem efter jordbäfningen den 27 okt., hafva ånyo flytt efter senaste jordbäfningeri, som egde rum den 17 nov. Ryssland. En välklädd 18-årig flicka i Petersburg begick i t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 November 1907

FRAMGÅNG I LIFVET BEROR VÄSENTLIGEN AF Frisk Vilja och Hurtigt Mod. Kroppslig värk och vånda, äfven små krämpor, kunua förstöra jemvikten i lynnet och dermed försvaga både vilja och mod och hindra framgången af vårt arbete; men glöm ej att tandvärk, hufvudvärk, bröstvärk, ryggvärk, magvärk, fotvärk, samt eu hel hop andra åkommor for hvilka vi tidt och ofta äro utsatte, nästan alltid kunna botas med Salubrin. Gå ej och pinas, tills cd ra plågor blifva olidliga, innan Ni skaffar Er Salubrin. Köp det nu genast, äfven om Ni är fullkomligt frisk. (Salubrin behåller sin kraft i alla väder, så länge en god kork sitter i flaskan.) Haf det alltid till hands, och använd det för att mota krämpor, sä snart de infinna sig, innan de liuunit att skada edert humör. Den, som följer detta kloka råd, kan påräkna större framgång i lifvet än den, som försummar det. namuteckEndast den äkta varan bär ning på etiketten: Pris per fla- ' 1t ska cts eller (för en större flaska Toilett-Salubrin) 75 cts. En Inh...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 November 1907

Vestkusten den 21 Nov. 1907. 3. Den enda hank soLördags eftermiddThe Market Street Bank Handels- ocli VAlla slags bankafiärer . f Intresse ä sparbanksinsättningar \ Utfärdar vexlar, och resekreditiv tilIlar ett af de mest fullständiga och bkassalådor uthyras från #2.50 pr år. Mottager penningar på npp- och afskkorporationer, klubbar, firmor eller indiSydöstra hörnet af 7th & Ma- NORGE. Flottans "regleringskommiseion" har I dagarna haft sammanträden och be- 1 handlat frågan om marina nybyggnadsföretag för kommande budgetar, som på grund af den förändråde stortingstiden (höstcessionernas afskaffande) kommer att omfatta tiden d. 1 April 1908—1 Juli 1909. Kommisalonen har särskildt behandlat frågan under förutsättning af en bevillning för nybyggnader på 1%—2 mill. kr. Hwu- ' vida kommissionen kommer att före- 1 slå påbörjandet af ett pansarskepp vid Carl Johans varf, lär ännu vara obestämdt. Emellertid skola ritningar iöit en ny pausarskeppstyp utarbetas af flottans stab. Et...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 November 1907

ter. 5ch1^^dro3.&< Fine CTot hes Maken; b Bästa arbete. Senaste mode. FBaltimore .4nd Nen Y«rb Entered »t the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillaliafskusten. Utgifves Hvafje Torsdag från ' 30 Sharon st. San Franciscomeiian 15U1 & 16th, Church & Sanchez, Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett lialft är 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste atföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. ALiEX. OliSSOfl, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. Market 4851. ar:CARL E. LUNN, - - RESEAGENT. ar: Vänskapen mellan Sverige och Norge har nu blifvit såpass återstäld, att Norge beställer sina kanoner i Sverige. Eller kanske är 3et endast egennyttan, som talar. Den här penningkrisen var en svår knäck för alla börsjobbare såväl som deras kunder. Det var en "chance" som ingen beräknat skulle infin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x