ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 July 1938

i —iUftnuJU Čechoslovák CUKROVÁ ŘEPA V TEXASU." Muleshoe, Tex., 23. července. — Delšími zkoužkami s cukrovou ře- pou, zavodňovanou z mělkých stud- ní. se ukázalo že cukrová řepa se hodí pro okres Balley. H. M. Balner, generální zeměděl ský agent od dráhy Santa Fe, i Amarillo, s H. E. Knapp-em, cuker- ním technikem Crystal Sugar Com- pany z Rocky Ford, Colorado, pře hliželi 18 akrů cukrové řepy, zaseté v Muleshoe letos na jaře, a vyslovil své uspokojení s pokrokem té úro- dy, která je velice slibná. Společnost ta míní tam postavit cukrovar. O ANGLIČAN PROTI STOU- PAJÍCÍMU ZBROJENÍ Londýn, 22. července. — Britický kancléř pokladu, Sir John Simon, varoval že svět musí najít nějakou cestu k zastavení ohromných vydá- ní na zbrojení. Obhajoval v parla- mentě nový rozpočet 5 bilionů do- larů, z čehož je $1,320,000,000 na le- tectví, a pravil že "když nebudeme mít úspěch, a když svět nebude mít úspěch ve snaze zastavit to stálé hromadění výloh na zbrojení, pak našim dětem připravíme budouc-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 July 1938

V pátek, dne 29. července 1938. 5ECH08LCFXK Cesty a objevy soudruhů Kolumbových Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. VASCO NUŇEZ DE BALBOA, OB- JEVITEL TICHÉHO OCEÁNU. Strany v Darienu. — Vasco Nuňez zvolen za velitele. (1511.) Vypravovali jsme o nešťastných příhodách Alonza de Ojede a Diega de Nicuesa; — nyní nastává nám vypravování příběhů Vasca Nuňeza de Balboa, dobrodruha rovněž smě- lého, mnohem více pověstného a ne- méně nešťastného, který takřka zá- hubou jejich se povznesl. Když bárka, která odnášela ne- šťastného Nicuesu od břehů Darien- ských, zmizela v dálce, osadnici zno- va rozstupovali se v strany ohledem na budoucího vladaře. Bakalář En- ciso zastával své právo k vladařství, měl však mocného odpůrce ve Vas- covi Nuňezovi, jehož přímost, ne- ohroženost a přívětiyá vlídnost by- ly mu získaly velikou lásku u lidu. On vskutku výborně se hodil ke spravování svých prchlých a odboj- ných, při tom však velikomyslných a šlechetným dojmům přístupných krajanů; neboť...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 July 1938

BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Jeanette MacDonald Nelson Eddy —In— "The Girl o£ the Golden West" Also OUR GANG COMEDY SATURDAY — ONE DAY ONLY Tim McCoy —in— "The Man From Guntown" Also THREE STOOGE COMEDY SUNDAV AND MONDAY Constance Bennett Ann Dvorak Tom Brown — in — i "Merrily We Live" with Patsy Kelly Billie Burke AND EXTRA SPECIÁL ISSUE March of Time Also CARTOON COMEDY Soudce Bartlett vzdává vřelé díky. Drazí voliči! Přeji si touto cestou poděkovati voličům okresu McLennan za tak vzácnou podporu, kterp se mi do- stalo minulé soboty. Jsem opravdo- vými díky zavázán těm, kteří mne podporovali. Proti těm, kteří volili pro mé protivníky, nemám žádné záští a upřímně bych si přál, kdjby mne podporovali v .příštích užších primářkách. Jsem Váš v úctě, D. W. BARTLETT, kandidát za distriktního soudce 54. distriktního soudu. Voličům okresu Hill. Přeji si poděkovati všem mým přátelům za tak veliký počet hlasů mně odevzdaných za šerifa. Vážím si této pomoci a .laskavosti a děku- ji V...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 September 1938

V pátek, dne 16. září 1938. Čechoslovák Z cesty do vlasti. Podává Jos. F. Holásek. West, Texas, 10. záři 1938. Ctěni přátelé! Z Vídně volili jsme cestu severní částí bývalého Rakouska, pres St. Poelten, a Linec Solnohrady, kde jsme zajeli do německé říše, dále přes Inšpruk a dolů do průsmyku Brenner a ocitli jsme se na hranici Itálie. Horní Rakousko jest zemí alp- skou a zároveň i podunajskou. Na severu nevysoké, lesnaté pohoří i ú- rodná rovina, na jihu hory a jezera Solné Komory. Celou zemí protéká řada řek, vhodných pro vodní spor- ty a rybaření. Hlavní město Linec na Dunaji je železničním uzlem drah do Prahy, do Německa přes Solnohrady, do Vídně neb do Št. Hradce u Lublaně. Jest zde krásné okolí s pozoruhodnými místy, staré kláštery barokní, starodávné to mě- sto, známé pro své jodové lázně. Právě když jsme město Linec projíž- děli, odbývala se zde slavnost, vý- značná část programu letní hudební sezony rakouské jako předehra k solnohradskému festivalu. Na jiho- západ od Lince t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 September 1938

Čechoslovák V pátek, dne 16. záři 1938. ČECHOSLOVÁK AND WESTSBÍÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák pubush. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jo6. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Joé. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A: Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. Ji Morris — Editor předplatné $2,<$v §ubscription Do Evrp^y, $.00 Ceny oznámek sdělí sé na požádáni. Advertising rates ori applicatlon. ŽÁDNÉ osobní útoký • á dopisy u rážllvého obsahu1 se neuveřejni. Odběrateli Fred Půr&r, Rhinland, Wisc.: Díky za předplatné a $1 na obranu Československa. Váš dopis Jest ale osobní a ptóto odpusťte, že jej nemůžeme uveřejniti. m V J * V jatkách v Kansas City ss zka- zilo za $72,000 mada, které bylo na- řízeno zdravotnínli' úřady vyhoditi a to jen proto, že jatkáři odepřeli zaplatiti černošskýrh dělníkům $21, a ostatní dělníci'Ipró" tuto příčinu vyšli na stávku. Také úspora pro jatkáře. >' •.i Věštci předpovídají, že Adolf Hit- ler bude usm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 September 1938

V pátek, dne 16. záři 1938. JECHQCLOVAg NAZISTICKÁ "KULTURNÍ" VÝ- CHOVA MLÁDEŽE. Natěrač Adolí Hitler, jenž si my- sli, že Jest postrachem celého světa, ve své řeči v pondělí prohlásil, že německý národ byl kulturním již před tisíci roky. Jak daleko jeho sebe vychvalova- ná kultura sahá, přinášíme článek, jenž byl uveřejněn v časopisu Hlasu pod ohlavením: "Bude trpéti kul turní svět další ďábelské řádění, připravené Německem?" článek tento zní: "Bratrský náš časopis "Štít" při- nesl tento článek: Oficielní list francouzských kato- líků uveřejnil 3. srpna t. r. "Oficiel- ní pokyny pro výchovu hitlerovské mládeže v Rakousku". Již čtení to- hoto dokumentu vzbuzuje hrůzu nad dnešní vládnoucí "kulturou" česko- slovenských sousedů, kam až zachá- zí tento ďábelský Jedovatý duch a jaké přinese následky. Dokument ale odhaluje clonu, Jak má býti cvi- čena mládež v Německu a připoje- ném Rakousku, pro něž duchovni směrnice výchovy, Jak níže uvádí- me, jsou určeny. Směrnice také u- kazují, v ja...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 September 1938

Čechoslovák V pátek, dne 16. záři 1938. Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Foj tašková ani se vzkazem na nás nevzpoměl. Co by nám tam také představoval starého, ušňupaného mládence, když je šťastným tatikem roztomilého _ klučiny. My mu všichni ze srdce k Rogers, Tex., 11. zari 1938 ^Qmu n0vému přirůstku gratuluje- Dnes, v neděli nam zde pěkné za- me j}0St možná, že ve své tátovské pršelo a tím se i též příjemně ochla- i pýje n^m příští zkoušky kluka dilo. Snad již nám ty parné dny po- přinese ukazat totiž jestli mu ho je- minou, což by se nám při sbíráni ba- ho drahá polovice svěri, o čemž vel- vlny líbilo. Ty horka ještě více tělo mi a nam nebude zbývat, znavují než práce sama. Letos však než se sami na néj přijetl podivat, nebyla ta horka tak nesnesitelná' jak sg má ČUe k světu jako jiná léta, snad ani nevystoup- j gratra Karla Navrátila, tajemní- la teplota přes sto, ač i tak to je dost; ka ^ sousedního řádu Český Pra- postačitelné teploučko, při kterém por na cyclone, stihla ten...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 September 1938

V pátek, dne 16. záři 1938. CECH1 BRATR KONGRESNÍKA OBŽALOVÁN Z VRAŽDY Bonham, Tex., 8. září. _ will Rayburn, bratr kongresníka Sam Rayburna, byl dnes obžalován vraždy ve spojeni s úmrtím Bliss Williamse, jenž byl zasažen auto- mobilem. Šerif Henry Chaney z okresu Fan- nin pravil, že Williams byl zasažen autem na cestě, když se pokoušel nakrenkovati své auto, a zemřel ve čtvrtek následkem zranění. Rayburn byl dříve propuštěn na svobodu po složení záruky v obnosu $750, která byla určena, že nezasta- vil a neposkytnul pomoci zraněné- mu. Nynější záruka byla stanovena na $2,500. O DVACÁTÉ DRUHÉ DÍTÉ POJMENOVÁNO 0'DANIEL Mexia, Tex., 8. září. — Israel Tá- tům, 691etý černošský zahradník, jenž minulý týden žádal své přátele, OBIPV, AK Z města a okresu. — Minulý týden navštívil nás Jo- sef Hegar ml. z Temple, český stu- dent na státní universitě v Austinu, jenž nám slíbil, že čeští studenti ob- časně budou podávati své zprávy a úvahy do Čechoslováka z klubu če- ských studentů, což jisté b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 16 September 1938

Enniský Věstník POÉÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. V TÉTO ZEMI NAROZENÍ. Ve čtvrtek večer minulého týdne, při sokolském cvičení objasnil jsem před šikem našich sokolíků a soko- lic — na co jdou naše sbírky, které nynější dobou pilně konáme na O- branný Fond pro naši Českosloven- skou Republiku. Poukázal jsem, že praotcové naši, bratři Čech a Lech, oba vojvodové kteří žili za Tatrami v rovinách při řece Visle, kde žil ná- rod který byl četný a proto mezi se- bou válčil o pole, a proto tito dva bratři Čech a Lech se usnesli, že o- pustí rodnou zem a vyhledali zemi, kde při hoře Řípu se usadili a na- zvali zemi Čechy po jednom z bra- tří. Naši předkové nic neukradli, zrovna jako my jsme nic žádnému nevzali, a proto žádný nemá právo nám co bráti. Největším zlem na- šich předků bylo, že sobě vybrali za sousedy Germány, národ neslovan- ský, národ výbojný a málo mírumi- lovný, Němce, se kterými náš národ jest nucen bojovati od založení naší české vlasti. A p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 September 1938

I Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHJNG CO. West, Texas. AND WESTSKE NOVINY ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDUI Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by ^aždý měl vědětL Pouze uvědor ' a svorností do- bude si č j/ oský lid t T - xasu v ,d. y ROČNÍK^(VOLJ^QCVIL^tS^_(^o^39J Entered^ ag^sei^>ad-class^matteir^J^uary^2^920^at^th^^Qst^rfflce^at^Wes^t, Teia«. itndTiMthT^íc^TMVlařcí^^gT*)^ Opět čachrují s osudem Československa v Chamberlain, Daladier, Mussolini a Hitler mají urovnati sudetskou otázku v Mnichově Mnichov, místo kde se zrodil fa- natický nacism, stalo se střediskem naděje a postrachu — naděje, že čtyři hlavy velmocí zachrání Evropu před novou strašnou válkou, obavy, že se jim to nepodaří. Pro Českoslo- vensko tato konference jest spíše o- sudnou, nežli by znamenala něja- kou naději na spravedlnost pro ma- lou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 September 1938

pátek, dne 30. záři MARIE KYZLINKOVA: ŽIVOT SE OPAKUJE ROMAN Jen na okamžik mu při těchto úvahách přelétl obli- čejem chmurný stín: když si připomněl její poznámku o Skalsku. — "Milena je její přítelkyně. Seznámily se asi teprve le- tos o prázdninách. Když si pomyslím, že sourozenci ze Skalska jsou pro mě bratrem a sestrou, je mně u srdce dost divně! Ale — raději na to vše nemyslit!" Při této myšlence se Jindra natáhl na zelený kobe- rec trávníků a zahleděl se vysoko k modré obloze, po níž pluly bílé závoje lehkých mráčků. Myšlenky na Mirku, na Milenu, na Toníka a na mat- ku se počaly v jeho hlavě mísiti a splývaly posléze v mlhavý obraz, v němž jasně zářily jen hnědé oči se zla- tými tečkami. Jindra usnul . . . Když po chvíli se sem dostavila Mirka v průvodu Mi- leny, zůstala nad neblahým spáčem stát jako uražené Veličenstvo. "Myslila jsem, že mé netrpělivě vyhlíží, jak by se slu- šelo na románového hrdinu, a on zatím spí jako o půl- noci," zašeptala zklamané. "Chtěla jsem se ti po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 September 1938

.v pátek, dne 30. záři 1938. ČECHOSLOVÁK Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková Zalke j národe československý! Zaplač Čechie nad zpupným tero- rem německé zběsilosti! Zem drahou trhat chtějí, neptají se, zdali smějí, a my čekat máme na milost', zda cizina nám k tomu práva přiřkne. Což může cizinec poznat, city svaté pro cizí vlast? Kdo zná citů slast', jež s národem svým cítí? Ano, nemožno cizině cítit pro cizí vlast', co vlastní národ pro svou matku otčinu cítí. Ten zná pouze lásku ke své vlastní vlasti a osud druhé jest mu lhostejný dotud, do- kud to nezasahuje jeho vlastní zá- jmy. Tak lkal český národ v den, kdy mu bylo jeho spojenci, ke kte- rým se obracel s důvěrou, že budou hájit práva a jejich zem proti u- chvatitelům, vnuceno vzdáti se své- ho sudetského území zrádným Su- deťanům. Tu probudil se v národu hlásal. Za shovívavost a ústupnost Jatky proti své vůli a proti svým bratrům Slovanům. V tuto těžkou dobu vzpomínáme všech těch, kteří zemřeli, by nám vykoupili svo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 September 1938

Čechoslovák V pátek, dne 30. záři 1938. Na to vjeli jsme do suchoparného údoli a tímto jeli až k hranicím Ca- lifornie, kam jsme přijeli ve čtvrtek kolem 4 hodin. Přehlédli nám káru a kufry a že nic nenašli, co nesmi Los Angeles, Califomia. Převážet, tak jsme zase upravm ku- Cténá redakce Čechoslováka! ^ a *ne<Lvjel! na ""Tu * Byl jsem vybidnut mými přátely Colorado. Tu už jsme byli na kali- a známými, abych zase néco napsal |°^nske pu ..^"Jv . t h di ' do Čechoslováka. Tak chci aspoň čá- Domů jsme prije stečně popsat naši cestu z Penelope ^ Dcera uc^y®.a , ', ° * , a West do Califomie. Z Penelope jsem odjel v sobotu po poledni dcerám na Cottonwood, a odtud jsme vyjeli v úterý ráno v sedm ho- din. V osm hodin jsme byli v, Hills boro a asi v 9:30 jsme byli ve Port Worth, a pak jsme se obrátili na zá- pad. Úrody mezi Hillsboro a Fort Worth byly velice bídné. Bavlny moc vyschlé a která nebyla suchá, tak byla housenkami sežrána a holá. Z Fort Worth na západ jsou většinou pastry až do...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 September 1938

V pátek, dne 30. záři 1938. J^CHOBLOVAK Houstonské Kapitolky (Opožděno z minulého týdne.) Věru, ty zvěsti přicházejici posled- ní dny z Evropy a týkající se naši staré otčiny nejsou pro nás příliš potěšitelný. Zdá se, že některé hod- né velmoci při vší své vychloubané demokratičnosti byly by ochotny Československo obětovati jako be- ránka na usmíření hněvu vševlád- ce Německa, potřešténého Hitlera, jenž vyšinutím se na diktatora ně- mecké říše byl nepochybně zachvá- cen mánii šílenství. Zdá se že v zákulisí diplomatické- ho vyjednávání kutí a vaří se něco jiného, než se lidstvu našeptává, zdá se, že se tam do krmě přimíchá- vá bolehlav a ta kaše není tak hlav- ně určena pro nás, jako pro někoho jiného. Metá se za témi kulisami los o naše roucho, o Československu ví- cv. než tisíc let patřící území a dání jej na pospas teutonskému furoru, zacpat jim hubu Hitlerovi a tím u- dělati Československo průchodní brankou pro vývoj na slovanský vý- chod, kde je država nedávno probu- zeného se ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 September 1938

foCBOSLQVAg V pátek, dne 30. záři 1938. ■i ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Publlshed every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President . las. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris— Editor předplatné $2.00 Subgcription Do Evropy $3.Q0 Ceny oznámek sdělí se na požádáni. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní Guvernér James'v' ÁUred ozná- mil minulého pátku, že doslouží svoji druhou lhůtu po guvernér stá. tu Texas a pak teprv^ ňastoujoí do- životní úřad distriktniho soudce v jižním texaském distriktu. Také o- známil, že nesvolá žádné zvláštní zasedání zákonodárný. Guv. Állred se netajil s příčinou,, proč doslouží svoji lhůtu, a sice ^oto; že Jako gu vernér dostane o $1<}7 ,měsíčně ví ce nežli jako feder^í soudce, je- hož roční plat jest $10,000, což jest dosti dobrá příčina. : ;ií Sen Ben...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 September 1938

v pátek, dne 30. září 1938. Čechoslovák _ děl ani neslyšel, až před 6 měsíci. Tuto sudetskou otázku vyvolalo ně- kolik naptaných holomků Hitle- rem, aby štvali. Lid sudetský chce pokoj a mír a skývu chleba." Dále p. Maudr pravil, že věří, že při záruce pokoje, Henlein by ne- dostal ani polovici hlasů při vol- bách. Sudetští nejsou Teutoni, ný- brž Slovani pod tíhou Němců po- němčení. Republika s nimi zachá- zela dobře a spravedlivě po celý čas, a nyní živí a stará se o tisíce jich, uprchlých do Prahy. Co se pak týče otázky polské, p. Maudr vysvětloval, že polský lid si nepřeje polskou nadvládu a že jed- nou vezme do rukou vládu a svrhne šlechtický režim, který jej udržuje v porobě. Jednou také přijde k sjed- nocení slovanských národů, kteří pak budou míti moc a sílu. "Jednou povstane muž, který spojí slovan- ské národy," pravil p. Maudr, "ja- ko spojil německé Bismarck". V Rakousku vidi p. Maudr vzbou- ření, jakmile by vypukla válka, po- něvadž "ten veselý Vídeňák byl u- vržen do bí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 September 1938

1 Enniský Věstník POŘÁDÁ Zprávy z Ennis a JOSEF VYTOPIL. okolí laskavá oznámte jemu. MY LITTLE LOVING COUNTRY. (Moje malá milující země.) Tak mluvil do radla Jan Masaryk, český vyslanec v Londýně, v pátek večer minulý týden. Ten večer mlu- vili přes rádio řečníci z Varšavy z Polska a z Budapešti z Uher, a oba řečníci mluvili na škodu naší Čecho- slováku, a tu jsem sobě přál, aby po nich přišel český řečník, který by obě tyto řeči okřesal, a tu o deváté hodině slyším, že bude mluvit Jan Masaryk, syn zemřelého prvního presidenta T. G. Masaryka, který v pěkné angličině a bez trhání svých nepřátel objasnil náš spor s Něme- ckem, které páchá násilí na naší malé milé zemi. Ku konci promluvil k nám česky, abychom se nebáli ( ně, abychom s nimi vytrvali k vítěz st ví, k našemu právu, že doba je vážná, ale že mají ještě naději dobro pro nás. Kéž by tomu bylo to- mu tak. Pravil ve své řeči, že mluví ve 4 hodiny ráno a že nespal mnoho hodin a bylo vycítiti z řeči únavu, kterou asi trpí každý s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 September 1938

V pátek, dne 30 září 1938. Čechoslovák Cesty a objevy soudruhů Kolumbovýeh Z angUčiny Washingtona Irvlnga přeložil J. Malý. Nehody španělských kralirů španělich statky své zadlužili, aby v Darienu. se mohli nákladně vypraviti na vla- Město Darien položeno bylo upro- ^ taženi, zahynuli nyní z nedo- střed hluboké kotliny, obklopené vy- statku pokrmu. Jiní dávali řízu ze sokými vrchy, které, nepřipouštějí- šarlatového hedvábí anebo drahé ce vánky tak příjemné v palčivém roucho ze zlatohlavu za libru indi- podnebi odrážely a soustředily pa- ánského chleba nebo evropského su- prsky sluneční v takové míře, že o charu; ještě jiní hleděli hlad svůj u- polednách bylo parno nesnesitelné, dojiti bylinami a kořínky polními, a reka údolím protékající byla mělká, jeden z nejpřednějších kavalírů v dno její bahnité a břehy jeden mo- P^ém slova smyslu hladem pošel na čal, lesy vůkolni též přispívaly ke veřejné ulici. všeobecné vlhkosti, a sama ta půda, na ktere město bylo vystavěno, byla takové pova...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 September 1938

i : | BARNEY BROS. CIRKUS BUDE VE WEST. Hřmící kapele, řvoucí divoká zví- řata, sloni, velbloudi, šašci, dívky, Ponco Bili a jeho tlupa cowbojů pří- mo z Hollywood, vycvičené koné, bu- dou ve West v neděli odpoledne i ve- čer s Bamey Bros. cirkusem. Cirkus tento přichází do West vy- soce odporučen jako prvotřídní a či- stý v každém ohledu. Představení bude na třech kolech a v ocelové a- réně. Mezi hlavními představeními bude Miss Attebery-ova v jízdecké trupě, Gomezova trupa ze starého Mexika, představeni s divokou zvě- ří, jakož i domácí. Vstupné pouze 25 centů pro kaž- dého. —O — Kostra ženy, která byla zto- tožněna co paní Kathleen Kendrick Cheshire-ová, pohřešovaná ze své- ho domova z Waco od 30. srpna, by- la nalezena v sobotu ráno v trávě na západním konci Colcord ave- nui. Mrtvolu nalezl Albert Peters, jenž barvil domek v 3600 bločku na Colcord ulici. Smírčí soudce, jenž držel inkvest nad mrtvolou, pravil, že pár střevíců, ženská taška s 55 centy, žádost o práci a brýle byly ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 October 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $100 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adrem: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. v; ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU I Šířením to* ->to listu, šíříte prav- du, kterei' aždý měl vědětL Pouze v ^ jatí a svornwtí do- bude xaf 4* / jslovenský lid v Te- A a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK <VOL.) XXVII. ČjSLO (No. 43.) Entered a5 sccoad-class matter January 2. 1920, at thfpost Office at West, Texas, ander the Act of Marcb 3, 1879. 28. ŘÍJNA (OCTOBER) 1938. A. A. A. jest jedinou Modelové farmy bu- nadějí farmářů dou zřízeny u Waco Waco, Tex., 25. října. — Odsoudiv rázně farmářský plán domácího pří- dělu, Edward A. 0'Neal, předseda A- merican Farm Bureau federace, ob- hajoval přítomný federální farmář- ský program, jako nejlepší naděje pro amerického farmáře zajistiti si paritní cenu za své plodiny a patřič- ný příjem. 0'Neal mluvil k několika stům te- x...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x