ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 January 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, IfcXAS, TÄÄSLaQEN DEN 5 JANUARI 1899. I Bilder ur verkligheten, AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föreg. n:o.) Snart visade sig en liten nu ger gubbe med sträft, nästan jernhårdt aneigte, svart frack, stöfvelkragar- nu uppdragna öfyer pantalongerna samt en guldkryc ku i banden. Det var assessor Carlander, vanligen döddoktorn kallad, emedan han, till följd af sitt sträf- va sätt att vara och tala, sällan tillkallades förrän i sista st jnden, då naturligtvis läkarens sätt att vara upphör att vara en hufvudsak. Jag hade dock min särskilda anledning att med välbehag betrakta detta sträfva ansigte, fast jag al- drig behöft anlita honom såsom läkare. Han bruka- de nemligen öf ver vara examina i skolorna och satt då sugande på sin guldkrycku, utan att tilltala någon. En gång och när jag gick i secunda dummade jag mig på en dylik examen. Tillfrågad hvem det var som vann slaget vid Narva, uppgaf jag, alla häfdeteckna- re till trots, att det var Gust...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 January 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 5 JANUARI 1899. ■ AUSTIN. Profnummer af Texas Posten andes fritt på begäran. B [Specielt godtköp af oinlöst pantgods os Austin yewelry it Loan Co. Till El Campo afrckte i f. v. mr Henning LundquUt, som ämnar att der köpa land. Specielt godtköp i ringar för män hos Austin yewelry & Loan Co. Jag har de bästa fjedervagnar i Ar stin. Beaty, 417—419 Congress Ak. Helsar på bekanta, j Mr Ture Bengtson från Galveston är f. n. i Austin på besök. Specielt godtköp i ringar för män hos Austin Jc-welry & Loan Co. Alla fotografier, gjorda i Marks ati- lier, garanteras frän nu att ej ble kna. Har rest igen. Mr S. A. Carlson, som vant på besök i sitt hem i Au stin ett par veckors tid, afreste till- baka till Standart, Texas, sistlidne lördag. Specielt godtköp af oinlöst pantgods hos Austin yewelry & Loan Co. Dr. Baxter, tandläkare, 600 Con gress Ave. Öfver första National- banken. Tillbaka från Porto Rico. Mr Al bert Peterson, Manor, Tex., återk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 January 1899

iX TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4dje Årg. Löp. No. 146. Austin, Texas, Torsdagen den 1a Januari i8qq. Vol. IV. No. aj Krönika. För Texas Posten. Som nog litet hvar lade märke till, hann jag i förra numrets rim- krönika aldrig komma längre än till inledningen; derföre får jag söka ersätta detta i dag i stället. Och då slå vi oss väl allra först på litet politik. Först något om de nyförvärfvade besittnfngarne. Det är näppeligen någonting, som så sysselsätter alla politicii tankar, ingenting de så mycket tala om som—imperialism o. den nuvarande j regeringens benägenhet att utvid- ga landets gränser, synnerligast genom att med ondt eller godt gö- ra Filippinerna till en Förenta Sta- ternas koloni. Om Porto Rico och de öfrige småöarne är mindre tal. Det är knappast annat än tal för och emot denna annektering. Den ena parten framhåller förmånerna af denna utvidgning, hvilka tillfäl- len för handel och industri det skall blifva på dessa outvecklad...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 January 1899

t TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXAS TORSDAQEN DEN ta JANUARI 1S09. SVERIGE. \ a ii Stockholm. Tjugufyra nya jern vagar, alla enskilda, ha byggt vårt land under de senaste åren e ler bli färdiga före utgången år 1900. —Den femte Swedenborgspre ten i Sverige, hr. J Rosenquist har nyligen anländt hit från Ame rika och bosatt sig i Stockholm Härom Böndagen höll han nykyrk lig predikan i Arbetareinstitutet, —För färden till det fjärran lan det i vester - om den nu blir af har fröken Fägerskiöld afklädt sig det baronliga adelskapet och anta git det amerikanskt klingande namnet Farret. —De svenska skogarne beräknas ha en areal af 18,884,421 hektar under det landets hela utmark ut gör 36,168,738 hektar. Statssko garnes areal är 5,753,690 hektar och de enskilda skogsegarnes ut mark 23,730,824 hektar. —Fri snusutdelning bestods ny- ligen å Ljunglöfska kontoret vit St. Badstugatan en mängd gubbar från olika inrättningar i StocR- holm. Försedda med respektabla dosor, som torde inrymma hela veckans be...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 January 1899

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAQEN DEN la JANUARI 1899. FRÅN ALLMÄNHETEN. V v Till allmänheten. För att under det nya året upp- muntra våra brefskrifvare, hafva vi beslutat att utdela ett första, två an dra ocfrtre tredje pris åt dem som insända deJlesta och bästa brefven om hvarjehanda, särskildt om hvad som händer oc i sker bland svenskar ne i den trakt skrifvaren bor. Vilkoren att deltaga i täflingen äro: Man måste hafva prenumererat på Texas Posten och betalt för 1899; hvarje bref får ej innehålla mer än högst 500 ord och vara skrifvet så tydligt som möjligt. På statningen fästes mindre afseende, om innehål- let är godt. Täflingen varar de tie första må- naderna, hvarpå redaktionen väljer två utomstående personer att till- sammans med en tredje, som dessa två valt, utgöra den komite, som ut delar prisen. Första priset utgöres al boken "Kriget med Spanien" i fint maroc- coband och guldsnitt; andra priset kokboken "Hemmets Drottning'' och tredje priset en bok af öfverste Matt-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 January 1899

TEXAS: POSTEN, AUSTIN, TEXAS,(TORSDAGEN DEN 12 JANIJARI01899. TEXAS POSTEN. | VyheU- och Ånnnniti^^iwg för BV0H- ak&me i Amerika. TEXAS POSTEN.] (T HIC TEXAS POST.) FubUihed ever weeW, ln Autln, Tex *. | the Hwiiuku Ambuicab Pcblisbira Oo. Nyåret** fester och känslorus I äro val nu i det närmaste öfver. Låtom oss då försöka att minnas de goda l>enlut, som vi vid årsskif- tet gjorde och med ens börja sträf- va efter att lefva såsom bättre män och qvinnor. Intet nytt år skulle börja, utan att vi konimo SS I «fverens med oss sjelfva att un- T«5t,l^eT^l*ln,, " 40 re*cb th" I der de kommande dugarne försöka nå ett högre mål, vinna en äd- lare karakter och använda all vår inflytelse att på samma sätt höia våra medmenniskor ur gruset, Den menniska, som endast tänker på föda och kläder och endast an- vänder sin tid och kraft härför, är endast ejt djur; och ehuru vi alltid i detta lifvet måste offra mer eller mindre tanke och tid för det lekamliga lifvets upphåll, böra vi ej förglömma...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 January 1899

!l TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 13 JANUARI 1899. AMERIKANSKA NYHETER. \/ v Kusin till presidenten i häkte. Chicago den 4 jan. En sjöman, som i följd af brist på arbete och föda in- togs en dag f. v. på Rogers Park polisstation, säger sig vara kusin till president McKinley. Dödad af ett sprängskott. Quin- sigamond den 30 dec. En beklaglig olyckshändelse inträffade den 24 dec., då John Hedfors från 4 Thenius st., Quinsigumond, blef ihjälskjuten vid stensprängning å Millstone Hill. H, slungades flera fot upp i luften. Nyvald svensk sheriff, Marinette, Wisc., den 6 jan Bernad C. Nelson, vår framstående landsman och ny- valde sheriff flyttade in i County- fangelset i måndags, der han kom- mer att bo under sin tjenstetid som county sheriff. Vi önska vännen Nelson med familj lycka och trefnad i deras nya hem. Ovälkommen julklapp. Marinette, Mich., den 6 jan. Mr Ole Westin råkade julafton ut för olycka i Lie- ber & Noels takspånsfabrik. Ena fingret kom på något vis i kolis...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 January 1899

. iWPBUUMfcj TEXAS[]POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN la JANUARI 1899. II J STANDARET. Svensk historisk roman frän snapphanarnes tid. —AF— PEHR SPARRE. (Forts, från föreg. n:o.) —Ingen kan hindra mig, att i lån gifvarens namn begära den oinlösta panten, och likväl afhålles jag af nå got som jag aldrig känt, eller fruk- tan. Om han lefver, om han kan bestrida min rätt, skail jag ega mod att försvara den? Hu! Hvad är det? Han reser sig upp! isan inbillnin- gen dåra mina ögon? Nej, der står han helt tydligt. Hörde jag ej rö- ster bakom mig, skulle jag tro att det vore en dröm. Man nalkas; se han flyr! Jag måste göra detsamma. Med ilande fart sprang han tillba- ka, undvek en mot honom komman de beväpnad styrka och kastade sig in i skogen. Här stannade han att hvila ut, eller åtminstone besinna hvart han borde ställa kosan. Detta senare ville ej lyckas. Tusen grubb- lerier hopades i hjernan; tiden flydde fort, och tjocka^ dimmor om- töcknade nejden. Ändtligen hörde han tunga steg af e...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 January 1899

Bilder ur verkligheten, AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föreg. n:o.) Jag gick och såg icke på länge Evelina. Men jag hörde, att bon under tiden blifvit förlofvad med cn revisionssekreterare Aldheim, en man i sina bästa år och med stort anseende både som menniska och em- betsman. Jag tyckte, att allt det der var i sin behö- riga ordning. Fattiga och hederliga embetsmän bor- de alltid få gifta sig med rika flickor. Snart följde Evelinas bröllopsdag. Drifven af oemotståndlig ny- fikenhet, blandade jag mig i folkströmmen som skal- le se bruden, och jag iick se henne. Omgifven af en mängd uniformerade herrar, visade hon sig strålan- de som en drottning, men blek och dyster, liksom hade drottningen nyss flyktat från en störtad tron. Med ett styng i hjertat aflägsnade jag mig. Senare på aftonen, eller rättare natten, infann jag mig ånyo utanför bröllopshuset, ty alla min princi- pals vagnar voro der till hemtning, sjelf dessutom pådrifven af en olyckssalig lust att ä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 January 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 13 JANUARI 1899- AUSTIN. Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran. Ny verldsmedborgare. Mr och mrs Robert Wallin hade i torsdags förra veckan den glädjen att i sitt hem fä mottaga en välskapad dotter, TexasPosten beder att få gratulera, Specielt godtköpaf oinlöst pantgods ho Austin fewelry <& Loan Co. (Hårdt sjuk. Mr Alfred Björkman har varit ganska allvarsamt sjuk en längre tid och synes blifva sämre hvarje dag. Vi hoppas dock att mr B. snart må blifva återstäld till hel san. Specieltgodtköp i ringar för män hos Austin Jewclry & Loan Co. £Ute på embetaresa. Pastor O. E. Öländer kommer att i slutet af denna och början af nästa vecka vistas San Antonio att der hålla qvartals- konferenser i de amerikanska M. E. kyrkorna. Specielt godtköp i ringar för män hos Austin Jcwelry & Loan Co. Fjäderfä utställningen. I tisdags öppnades utställningen af fjäderfä, förnämligast höns. Denna utställ- ning hålles i Brueggerhoff bygnin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 January 1899

v i v i $ XAS POSTEN. v4de Årg. Löp. No. 147. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Austin, Texas, Torsdagen den iq Januari i8qq. Vol. IV. No. 3 Ny Följetong! I och med detta nummer påbörjas en ny och mycket intressant följetong, Slafskeppskaptenen. Denna följetong är mycket, lättläst, ut:in lånsra företal och tråkisa inlednin- gar; redan i första kapitlet och från bör- jan är den mycket Spännande och fängslande. Den skildrar lifvet i Italien säväl som Spanien och Cub:t, ner oss en inblick i slafhandeln och huru de stackars neg- rerna i Afrika fångades, röfvades från sina hem och såldes som boskap. Äf- venså beskrifves Cuba och dess folk, huru det förtrycktes af sp mska ämbets- män och flera gånger gjorde uppror. Den visar huru ondska och intriger kun- na hafva framgång till en tid, men att den dag förr eller senare intr ffar. då Synden straffas och dygden be- lönas. Det goda segrar öfver det onda, kärle- ken öfver hatet och rroheten får sin väl- förtjenta lön. D...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 January 1899

HMNMMflMNflMlMMHMI 5VEKIGE. Stockhol m. Brän vinstil I ver k- ningsskatten för i fjol stiger till nära 20 mil!, kr. —Statsinkomster nu för UMMj be- räknas till icke mindre än 111' millioner kronor. ■—Kronprinsen lar, enligt livad ryktet vill veta, i (lagarne komma att utnämnas till general i svenska och norska armeerna. —Konungen har af artisten (Ja- limander i Göteborg för kr. hestält tvä fönster för att skänka dem till Vesterås domkyrka. —En ovanlig exportvara afgick härom dagen till Ryssland, dä ett parti hemlutad svensk jiiltisk, af- sedd för skandinavernas i Moskva julbord, afsändes från Stockholm. —Totalvärdet af fjolårets sädes- skörd beräknas till 272 millioner kröner och höjer sig åtskilligt öf- ver medeltalet för de 10 närmast förflutna åren, h v i 1 k et beräknats 217 millioner kr. —Baptisterna* jubileumsfond har nu b I i f vit känd till sin storlek. Den uppgår till omkring 50 tusen kr. och af denna summa har Stock- holms första baptistförening in- samlat nära 15 tusen kr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 January 1899

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAGEN DEN 19 JANUARI 1899. * /is f A ? FRÅN ALLMÄNHETEN. Till allmänheten. För a t under det nya året upp- muntra våra brelskrifvare, hafva vi beslutat att utdela ett första, två an- dra och tre tredje pris åt dem son insända de flesta och bästa brefven om hvarjehanda, särskildt om hvad som händer och sker bland svenskar- ne i den trakt skrifvaren bor. Vilkoren att deltaga i täflingen ä'o: Man måste halva prenumererat på Texas Poeten och beialt för 1899; hvarje t ref får ej innehålla mer än högst 500 ord och vara skrifvet så tydligt som möjligt. På stafningen fästes mindre afseende, om innehål- let är godt. Täflingen varar de tre första må- naderna, hvaipå led.iktionen väljer två utomstående personer att till sammans med en tredje, som dessa två valt, utgöra den komite, som ut- delar prisen. Första priset utgöres af boken "Kriget mtd Spanien" i fint maro:- coband och guldsnitt; andra priset kokboken "Hemmets Drottning" och tredje priset en bok af öfv...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 January 1899

TEXASOPOSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN iq JANUARi[]i899. TEXAS POSTEN. Nyhets- och Annonstidning för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) PublUlied every week, In Austin, Texas b the Bwbdihh Amkkican Pcblihhing tio The only swedlsli puper ln Texas, and tlie oest adverttsluK medium to reacb thls cla*« t cltUens. J. M. Ojbhqolm, —. EiV.tor. M. J. Knapjs Mana«er. Otto Knai-e Reseagent. geöOOOCCOCOOCOSCCCCCCCCCCCCC^CCOOC^XJC^SCCCac Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumeratlons-prls: ■ti år - - - - - - - - - ®1W>. Ett halfi år - -- -- - - 00- Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Ori.ers" ellerl 2-Cents frimärken under adress. TEXAS rPOSTE^ST. JSO Bast Ninth Ht. Aunlin, Texas. Advertising Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. Af stor<- män är den störst, sorn ej yf- ves öfver slu eget jair. Eit godl ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 January 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN ■« JANUARI AMERIKANSKA NYHETER. 4 t \ Omdöpt tidning. Boston, Mas ., den 3 jan. Den här utkommande tidningen "Arbetarens Viin" har bytt om namn och kallar sig nu"Nya Fäderneslandet". Tidningen skall dock behålla sin gamla tendens. Sydvestern byter om manager. Kansts Citv, Mo., den 7 Jan.—Hr A. Excell, som sedan den första Maj lörl. år varit affärföreståndare för den här i staden utkommande tid- ningen Sydvestern afgick förl. fre- dag från nämda befattning och ef- terträddes al A. B. Olson från Savon- burg Kan. Bränd till döds. Otho Iowa, den 12 jan. Bränd till döds blef den 7 d:s 8 åriga Agnes, dotter till inr och mrsjohn Petterson, bosatte på en farm i närheten af Otho, en liten station på M. & St. L. jernvägen Den stackars flickans kläder fattade eld från en glödhet ugn med nämda sorgliga resultat. Hädangången svensk tidningsman. Chicago den 13 jan. Sent i tisdags afton ingick underrättelse att "Sven- ska Tribunens" mångårige medarbe-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 January 1899

TEXASCPOSTEN, AlJSTIN, TEXaS,' TORSDAGEN DEN ig JANUARIQ1899. Slafskeppskaptenen. FÖRSTA DELKN. Ert OBETÄNKSAM HEiT. L Obetänksam heten. Marco Bruno, bosatt i Genua, var en oförvägen koffeidikapten, som aldiig velatjutölva eller ens erkänna som hederligt något annat yrke än sjömannens. I hans ögon var en man, som ej gjort ett par resor till Ametika och trotsat ett par orkaner på öppna hafvet, minst sagdt onyt- tig i verlden. Sam han ville, att hans bäda söner skulle lära samma yrke, ha^e han, innan de voro torra l akom öronen> fört dem ombord på ett handelsfar- tyg att der som skeppsgossar från tjenstens lägsta trappsteg inhemta sjömannens ingalunda iätta yrke. Den äldre af de båda sönerna (.in- kom genom drunkning under den stora jordbäfningen julnatten 1821. Förlusten af son, fartyg och last—ty allt hade gått till bottnen i (iolfe du Lion—smärtade till den grad den gamle sjömannen, att äfven han et ter en kort tid gck hädan och efter lemnadeen ej obetydlig summa pen- gar åt sin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 January 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1 EXaS, T ä5uaQEN DEN ig JANUARI 1899. ■ \ A Bilder ur verkligheten, ▲F AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föreg. n:o.) "Det var just för att meddela mig det som min stackars far nyss var här. Den nådiga resolutionen innehåller, att som planeterna sedan urminnes tider haft rättighet att heuita både ljus och ved från solen och det dessutom vore en gång för alla bestämdt, att solen skulle tillhandagå sina planeter med råd och upplysning, så kunde å kronofogdens och vasaridda- rens underdåniga ansökan intet af seende fästas, hvar- jemte kronofogden och vasariddaren förständigades att hädanefter hvarken sjelf eller genom sina läns- män flacka kring i rymden, enär de sol- och månför- mörkelser, som genom ett slikt kringflackande af fog- dar och länsmän uppkomme, lätt kunde vilseleda astronomerna vid deras vetenskapliga beräkningar på jorden. Herr Höglund inser nog, att en sådan resolution icke kunde vara angenäm för min välme- nande far. Men som i r...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 19 January 1899

texas posten, austin, texas torsdaqen den 19 januari 1899. I AUSTIN. Profnummer af Texas Posttn sändes fritt pa begäran. U ställningen ;if fjäderlii i Brufg- gerhoff-hygnaden var i alla afseen- den en metess. Specielt godtkop f oinlöst pantgods ho> Au st in Jcwclry i£ Loan Co. Pastor O. F. Carlson t lån Au lin predika' i (i< o getoA-n ti-dags afton den 24 dennts kl. 8. Spi cielt godtkop i ringar för män hos Au st in Jcwclry <£• Loan Co. Soldater på besök. Ganska mAng < gOld itt-r sfiv;«I som officerare al fjei- de Tex s volo; tärn-gementet hafva de sista daganie varit på besök h;ir i staden. B Specielt godtkop i 1 ingår för män hos Austin Jcwclry it Loan Co. Bestulen på sina instrument. Dr J Gasser opponerade i fitnags till polisstationen ntt nAgon pas-at pA ;«11 stjäla en låda med kirugiska instiu- ment från lians lwggy, som stod utanför lians mottagning-lokal i apoteket i 1111 Östra Elfte gatan. Specielt godtkop :if oinlöst pantgods hos Austin Jcwclry Jc Loan Co. För b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 January 1899

I I t v Mil flfe ' TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4de Årg. Löp. No. 148. Austin, Texas, Torsdagen den 26 Januari 189Q. Vol. IV. Den tjusande drömmens land. Af Fila W h et ler tti/cox. (Auktoriserad öfv-rsultntng af Aron Ing vall ) No Kom, luta ditt hufvud mot skuldran min, Ditt huivud likt guldrossiam, Ty vi skola s> <;!a vår v;i'" dit in I ljusande drömmens land. Och hvif je bekymmer, som lifvet rym- mer, VI lem na för himlens blå; Vi se^la med gamman, dli upp tillsam- man, Der eviga rosor så. Just då dina händer och ikon slut; Likt ros, som godnait har sagi. Till lockande nejder det se'n bär ut— Till landei rj ka ibelagdt, Ett håll, må du iro, h.ir <mi gräns af ro, Eli annai af morgonglans, Det är idealet, 1'asl s.IIl är galet, Och ingenting verkligt fans. Så sänk då o<i skymmande tät ridå För öga likt blåklocksUuik Och segla ned mig till elt sjernsiröilt blå— Till hemmet fiir alf och skalk. På seglaren god Iö'jeg Drömmens flod,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 January 1899

ill TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXA* TORSDAGEN DEN 26 JANUARI SVERIGE. Stockholm. Anda till 3 kr. tjo- get har i december liegurtt för egg i hufvudstaden.' —Drottningen hur under de se- naste veckorna ofta varit illamå- ende och tilltals mast intaga sim gen. —Marinförvaltningen har anvi sat en summa af 10,000 kr. för pansar båten "Thors förseende med s. k. sliugerkölar. '—Ångaren ''Tellus" hitkom den '22 dec. med en dyrbar, till om- kring 2 milllioner kr. värderad last af viner och sydfrukter. —En lungsotsasyl beslöto Stock- holms stadsfullmäktige att för 207,000 kr. låta uppfora på sjuk- huset St. Görans tomtområde en asylbyggnad med 108 sängar af- sedd för lungsotspatienter i längre framskridet sjukdomstillstånd. —En af de största affärer, som väl någonsin uppgjordts, åtmin- stone inom svenska allärsverlden, afslöts här om dagen i Jierlin af Gellivarebolagets verkställande di- rektör E. E. Broms för bolagets räkning. Affären gäller leverans under tre års tid och betalnings- summan härf...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x