ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1908

SAMSON. {jeho rodáků, nechápajících, jak ně- kdo může přemoci mistra Samsona! Mistr zrudl ve tváři, vyrazil z hrdla bojovný vzkřek, opřel se ru- kama o tělo obra, nadzvedl jej hroznou silou do výše, že dotýkalo se téměř nástropní lampy a mrštil jím do zadní opony jeviště tak moc- ně, že plátno se protrhlo a nebohý Ani nevím, jak se vlastní jmeno- al. My hoši nejmenovali jsme ho ji- ak než-li Samson. Byl řezníkem vyprávělo se tolik o jeho síle, že sme naň hleděli vždy s úctot lé- ítř posvátnou. A věřili jsme do-, ,, , . , ' , v , ,, .. T.', i obr sletěl jako hruška kamsi pod lova vyprávěni klempíře Halka,1 . . , , , , ... „ v „ ,, prkna jeviště, kde bolestně zahekal tery tvrdil, že řezník Samson za-|f. ,, , . . . .. J t 1' jako rozlámaný anston. A mistr Samson stál tu vzpřímen, v póse ije vola pěstí. Ale byl to vskutku člověk velmi ilný. O zábavách,'které se pořá- laly pravidelně v hostinci "na sá- e", bylo vždy s dostatek postará- 10 o] bezpečnost, byl-li přítomen nistr Samscn. Sedě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1908

Granger, 5. března—Jato se nám probouzí a tak každý s chul! spěchá po své práci, aby dílo své vykonati mohl. Každý se přičifluje všemožně. Také jest Jednota naše jak zahrádka dítek; v ní se dobře daří s přičiněním naším. Pěstujíce lásku plevel odstraňme a budeme za to odměněni. , + ~ - — Rolníci jsou již^s oráním nějaký ěas hotovi a maLrvše přichystáno k setbě. Vím, v jižních okresích už mají kukciřjci zasetou, ale zde ponejvíce sejí kol 10. března; že prý je dost čas.U. Bavlnu tu začí- nají sázet až začátkem dubna, ne- boť v březnu jest ještě pro ni moc chladná půda a puk také škodí jar- ní větry. Nynějším časem sázejí rolníoi zemáky, zelí a drobnou ze- leninu vůDec. Také nyní při do brých cestách vozí dříví na topení, aby se zásobili na letní čas, kdy bude pak v poli pilná práce. Ně- kteří se také jižnadrželi 15 centové bavlny a vozí ji nyní za ny&. Ne- jeden se nyní zaříká, že vícekrát bavlnu držet nebude, neboť-mají z toho místo užitku značnou škodu. Bavlna se na venku pokaz...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1908

1 Nejdokonalejší výběr drátěných plotů, ohrad a to jak polnícli tak i pro iibež a dobytek vepřový i kopový naleznete u nás. Kvitance a plnomocenství do Ra- kousko-Uherska správně vyhoto- vuje firma F. Brodský & Sovak 1389 2. Ave., New York; poplatek $4.00 i s konsulátním ověřením; ro- vněž vymáhaj í podíl v * pr h ledávky. Severovy Rodinné zdraví a ušetřil Obrázek tento představuji'náš dnibežnl- r.kv plot zhotovený z iiHlleiiSiho ocelového, dobře ualvanizovanéhodrntu. Hližšl popis jeho Jakož i v3''<;h ostatních naších plotft. laťkových l drátěných naleznete v našem katalogu na stránkách a 110. Mate-li v úmyslu kupovali nějaký hospo- dářský utroj, vuz, buj«y nebo koíár, ne- čiňte tak dříve, dokud jste si neprohlédli náš kutaloK. Hučíme vám zn to, že vém u- J^řime značnou čáMtku peněz, |M'ol<l/C wse ceny vSwli hospodářských po- třeb jsou daleko nižšími 110/ 11 kteréhokoli jiného zasylatelskóho /ÚVodlU Totéž platí i o naSem zboží upa- dajícím do odděleni sedlářského. Nezapomí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1908

Granger, 5. března—Jaro se nám probouzí a tak každý s chuií spěchá po své práci, aby dílo své vykonali mohl. Každý se přičiňuje všemožně. Také jest Jednota naše jak zahrádka dítek; v ni se dobře daří s přičiněním naším. Pěstujíce lásku plevel odstraňme a budeme za to odměněni. - . Rolnici jsou již/dásně jsou žlutavě zbarv nuť k žrádlu buď chybí neb je jak ve zdravém stavu, ča Njtovi a maji Vím, • ,p'Ji kašle. Za krátký ěas dostaví sí; u pacienta horečka, teplota snad vystoupí až na 105 stupňů Faren heita, srdce bije 70 až iookrát in minutu, sliznice v hubě, v nozdrách a očích je barvy silně červené, uši a nos jsou horké. Obyčejně mívá kůň velikou žízeň ale malou chuť ku žrádlu. Někdy se k této chorobě přidruží chřípěcí a zánět oěí. Jsou-li plíce silně za- chváceny, dýchá kůň namáhavě a velmi rychle; rozšiřuje při tom sil ně nozdry a nelehne si ani v noci. Klepá-li se mu na žebra, projevuje bolest'. Často onemocní žaludek i střeva, a tu se dostavují bolesti ko- likeré, kůň se ohlíží ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

ROČNÍK XVII. HALLETSVILLE, TEXAS, 1. DUBNA 1908. ČÍSLO 17. Outiuvllle. Jelikož málo kdy se nijaký dopis z našeho okol! v or- gánu vyskytne, umínil jsem sobě nějakou správu podati, ač je zde dosti bratrů, kteří by dovedli lépe psáti než.li já. Přítomní máme zde špatné poča- sí, už třetí den nám severák fouká a v přestávkách prší, takže je vlá- hy nazbyt. Poslední deští, které jsme měli začátkem března, nadě- lali značných škod, neb včtšinou byla kukuřice zaseta, a která byla na nížinách, shnila. Někteří rol- níci mají i hodní! bavlny seté a ta tomu mokru dovedla lépe vzdoro- vali než kukuřice. Ovsy a zele- niny si stojí dosti dobře, vyjma bramborů, které též zhnily. Za- hrádky se drží znamenitě nad čimž naše maminky mají radost; i já se raduji ze změny, neb jsem tak tro- chu také vegetariánem. Jest nyní žádoucno, abysme si my rqlníci hleděli více i té zeleniny a nespo- léhali jen na tu bavlnu. Náš řád Hvězda Texasu, pokra- čuje zdárné. Když jsem před 4 lety'přistoupil k tomuto řádu, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

«ř Galvcsťon, 10. březpa.—Ruské děvče chtělo život svůj skončiti v mořských vlnách, jelikož immigra- ční úředníci Spoj. Států zdrželi je pro delší prohlídku na lodi Severo německého Lloydu Kóln, která při- plula dne 9. března ráno z Brem. Při prohlídce bylo dívce sděleno, že musí se kratší čas zdržeti na lodi. Poněvadž viděla, že družky, které s ní cestovaly, byly propu- štěny, kdežto ona měla čekat, dala na jevo nelibost. Ale zákon se ne- táže, co se komu líbí, a dobré jest vše, co se děje tak dlouho, až se přikročí k prohlídce; tu se všeli- cos vynajde. Tak bylo i v tomto případu. Hned když první úředník vstoupil na loď, seznal, že s tou Ruskou něco křivého jest a pochy- boval, že bude připuštěna na ame- rickou půdu. A tak se i stalo. Když přišla na ni řada, řekl jí úře- dník, aby šla na své obvyklé místo si odpočinout po tak dlouhé cestě. Porozuměla brzy, co se tím "odpo- činkem" míní a celá rozrušena ubí- hala na druhou stranu lodě, veške- ré své papíry a listiny, které měla u s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

Nejdokonalejší výběr drátěných plotů, ohrad a to jak polních tak i pro drůbež a dobytek vepřový i skopový naleznete u nás. Obrázek tento představuje náS drňbežnl- rtký plot zhotovený 7. nojlcipBiho ocelového, dobře uiilvuni/.ovunélioarntti. HližSí pup'? jelui jakož i vSeuh ostatních niiAioh plotu laťkových í drátěných luilemiele v míčem katalogu na stránkách-tOU. a 110. Mate-li v úmyslu kupovat! nějaký hospo- dářsky stroj, vuz, hugKy nebo koíár, ne- činit' tak dříve, dokud jste ni neprohlédli náš katalog. Hučíme vám za to, že vám u- šetríme značnou částku peněz, |iro1o/C mise ceny vsceli liospiulářskýcli po- liVbjsou daleko nižšími lit1/, u kteréhokoli jiného ziisylnlelského /Úvodu. Totéž platf i o naftem zboží spa- dajícím do oddělení sedlářského. Nezui omíiiejte laké, žcJsmo tím jediným zasílatelským velkoobcho- dem v relé Americe, Jenž dává svým odkiipuíkům prémiové ku- pony. Veškeré naše zboží je zaručeno, že je takové, jak je popsáno v katalogu. Xuoži nehodlej --e vvměniinu neb...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

3* Obzor Hospodářsky. Časopis v fno vany rolnictví, zahrad- nictví t domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1. a 15, každého tučnice. Předplatné ročně 6o ctů. Zašili ne )on předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský*', Halletlsville, Texas. •Obíor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural ] ournal in the Bohemian language in the South. PiMAci seminjonltly by F. Fabian, Advertising rates on application. F.ntercd as second-class matter in tht Halletlsville, Texas, post - offict. Které sestry orgán nemají v do mě, měly by na každý pád sif jej předplatiti. | Musí mezi námi nastati méně o- mluv, méně odkazování na málo volného ěasu. Často na zbytečné zábavy máme času dosti, ale pro kousek vážné práce a práce jen přece pro sebe, nám času nezbývá. Pokrok je krásná věc, ale musí to být skutečně pokrok od méně dokonalého k dokonalejšímu, niko livopáčdě. Jestliže se však staré ubíjí a nenahražnje lepším, není v tom pražádný pokrok, nýbrž ú| dek. Bratry tajemníky upozor...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

OTEC MARTIN. Vypravování to nás dojalo a již ; jsme pro jistotu chtěli jít na lože, /.<• řprfiifcistiiiy i>ffioiii a. 1'ikimrt. | když strýc Castillo, buď že si tro- "Strýče Salvadore, to jsou saméchu více přihnul, nebo že chtěl dě- třesky plesky a nikdo, kdo to vypra- lat hrdinu, počal se strašlivě zaklí- vuje, toho nezažil a — inu, nevě- nati, že ho nikdo nezastraší, že se řím, že se lidé%po smrti zjevují." 1 postaví sám třeba stu mnichům, že "Ba synu, ba, všechno co pra- kdyby nebyli pohltili jmění chu- víš, je pravda jako evangelium." j dých lidi, nebyli by je pobíjeli, že Víte, co připravilo do hrobu nej- půjde do poustevny, a tam si na statečnějšího muže z naší vsi, strý-1 otce Martina počká a ukáže mu, a ce Castilla, o kterém jste slýchali, řádil tak, že jsme se báli, že nám a co mne stálo nemoc, že jsem už něco vyvede za to, že jsme mu říka- měl na kahánku? Nuže, povím li, že jej Pánbůh za to potrestá, vám to, a pamatujte, že to je pra Mamy byli naše domluvy, nedbal vd...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

i BÉ S. P. J. S. T. Rozpočet na úmrtí čís. 145., 146. a 147. Ctění bratři a sestry: 145. Tímto se Vám oznamuje, že br. Jan Šabršula od řádu Osvěta, čís. 52., zemřel dne 17. února, stár jsa 40 roků, na souchotě. K Je- dnotě přistoupil 11. srpna 1902. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 1290 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce <500.00 146. Br. Jan Vítek od řádu Komenský, čís. 20., zemřel dne 28. února 1908. stár jsa 32 roků. Přičina smrti: byl přejet vlakem. K Jednotě přistoupil 13. list. 1904. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 4152 adie stanov oprávněn jest k podpoře v částce (1000. 147. Br. Vladimír Charbula Od řádu Nová Ratolest, čis. 41., ze- mřel dne 7. března 1908. stár jsa 21 roků, na zápal plic. K Jednotě přistoupil 12. května 1907. Zaměstnánínť byl rolníkem. Číslo certi- fikátu 5523, a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce *iooo. S bratrským pozdravefn, j. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, 1. dubna 1908. | stav pokladny f>, s. v. V...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

Caldwell, 17. března. — S ne- malým zájmem pozoruji, že ta voj- na mezi nespokojenými údy a Hlav- ní úřadovnou pomalu, alejisto pře- stává. Chladná rozvaha nabývá vrchu. Pomalu i ten zbytek nespo- kojenců přijde k rozumu. Bylo to nutným pro upevnění naší Jednoty, jen ty spolky, které budou se ho- nosil velkým záložním fondem, ma- jí trvalou budoucnost. Dnešní ulo žení íondu, jestli není praktické a spravedlivé, nechť někdo navr- hne nčco lepšího. Do příštího sje- zdu není tak daleko, tam se to mů- že opravit. l*<ád Nový Tábor se usnesl v mi- nulé schůzi pořádati malou zábavu v síni na pondělí Velikonoční. Bu- de to něco nového. Těším se již nyní na to. Každá z našeho krás- nějšího pohlaví přinese košík na- plněný vybranými jídly, které se budou prodávat veřejnou dražbou. Kdo dá nejvíce, dostane košík, při tom ale musí majitelku košíku také pohostit. Jeu se maminky a děv- čata držte, raděj aby ty košíky by- lly plnější a něco dobrého v nich. My již pochvalou nebudeme skrblit. Už n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

) r z HlavDibo Kain Rozvrh na íinirlt fis. 116., 14tl. a 147. Čís. i $ 76 Čís. 37 Í21 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. li','. 18.. 1 I9-- 1 20. . '21.. '22.. ' 23. . • 24.. ' 25- ■ ' 26.. ' 27., ' 28.. " 29 • '30. 31 • " 32. " 33- " 34- " 35- " 36- 17 29 " 16 1 35 ' 62 ' 41 ' 42 ' 86 ' 76 ' 38 22 43 35 24 33 111 7 64 79 34 32 35 127 116 10 44 4J 40 ■ 37 ■ 30 • 25 . 28 20 • 34 • 23 38.. 39-- 40.. 41, 42. 43- 44. 45- 46 47- nemoci, neb jakýmkoliv způsobem 1 obzvláště kdo naší předkové byli? 1 všech školních distriktech a zejmé- V. neblahých pomčn ch se octnou-1 Tu otázku lehko zodpovím.—Nic, I na ve všech českých osadách, kde čího; abychom hleděli na to, by i I pranic. Máme sice už hodní če- siroty po zemřelých členech netr-1 ských knih přeložených do angli 49.. 50.. 51 ■ • 52.. 53- 54. . 55-• 56.. 57-- 58.. 59-• 60. 61. 62. 63.. 64.. 65- 66. 67. 68. 69. 70. 71- 72. 73- 55 63 ^4 30 26 24 '7 32 21 53 26 37 11 46 40 > 14 24 17 16 "7 pěly úbytkem, by i ony byly v pří- pravách ži...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

Ze schůze Hlavní Úřadovny. Dne 5. t. in. odbývala naše Hl. úřadovna čtvrtletní schůzi na Fayet- ville, j'ž se také pisatel těchto řád- ků súčastni). Přítomni byli: jos. Dušek, předseda, Josef Mikeska, dozorce, J. K. Kuběna, tajemník, J. J. Frnka, pokladník, Jan Ku- čera, jos. F. Iiessler, Jos. Hejl, účetní výbor. Musím doznali, že členové Hl. úřadovny pracuj! svorně a s roz- vahou, ani nejmenších věcí nepře- hlížejíce. lir. Dušek vyhlížel z rá- ha sice trochu utrmácen následkem nočního bdění a špatného spojení železničního, ale když zasedl k prá' ci, jako by oživl —jeho obyčejná energie a ráznost se mu vrátila. Na prvním místě přikročeno ku prozkoumání záruk řádíi za úmr- tní a záložní lond. Dle těchto zá- ruk může si nestranný pozorova- tel učinit! nejlepší ponětí, jaký zá- jem ten který řád má o prospěch a trvání Jednoty. Některé řády za- slaly záruky skutečně cenné, z kterých lze poznati, že máme v Jednotě lidi vládnoucí značným majetkem a při tom pro dobro cel- ku obětavé. Členo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

-p. Obzor Hospodářský. Čtvrtletní zpráva •r časopis vřnovaný rolnictví, zahrad- nictvi, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvlm. Vychází 1. a 16. každého mísíce. I Předplatné ročně 60 ctů. ZmIU se Jen prcdplntltclám Adresa: "Obzor Hospodářský" Hallettsville, Texas. | lujminfku lllavniliu íltiilu S. 1*. J. S. T. ud 1. ledna do 31. bteina 1908, noví Členově. Řád čís. 1. Jan Beran. 7. F. B. Dušek a Jan Holubec. 8. Jan Zajíček. 9. F. J. Fojt. 10. Josef Staglik, Alb. Turek, Matěj Pešek a Rudolf Celman. 15. Vine. Hořelica, Jos. Zajíček Jos. Novotný, Jos. Haška, Frank •Obzor Hospodářský," The only £ . "J, • • , , . ' . ' Stali a Tom. Blinka Agrjculmral and Horticultural Journal in the Bohemian I anguage in the South. Poblisheil mmrni by F, Fabian. Advertising rates on application. tr'a- 16. Jos 17. Fr, 19. Ed. Mladčnka a Val. L Gallia. 20. Ant. Kuběrský, Jind.J. Ko. Koňařík. Marek ml. Mladčnka Entered as second-class matter in thr \ Hallettsville, Texas, post -1 Dnešní doby už ani není ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

> r i NEDOROZUMĚNÍ. i Cl Humomtku. Přeložil Václav Novák. Poručík 1 lič seděl zadumaně v le- nošce u krbu. Jeho hlavou honily se velice neuctivé a předpisům se příčící myšlenky. S největší chutí byl by hlasitě nadával všem svým představeným a panu plukovníko- vi zvláště. Ale nešlo to. V před- síni jako na stráži sedčl Jánoš, víř- ný jeho sluha a leštil již dvě hodi- ny nové poručíkovy boty. A Já- noš by se byl cítil asi uraženým, jak stalo se již častěji, když jeho pán ulevil svému rozhorčení a ob- myslil nřkoho nepřítomného svým žehnáním. "Jánoši!" V rámci dveří objevila se malá, sražená postava vyjádřeného liun- ského typu. Setník vybíral jeu ta- kové, pro front se nehodící chlapy za důstojnické sluhy. "Jánoši," řekl poručík a vhodil zbytek cigarety do ohnč, "mám pro tebe úkol, vlastně rozkaz," opra- voval se, "velmi přísný rozkaz.' Burš stál nehybní, s palcem na švu kalhot a nehnul atii brvou. "Víš, kde je nádraží?" "Mašina?" tázal se Hun. "Ano tam, co jsou mašiny." "Prosím, p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

i Rwísarí. ^ ^p." Honba no řellitl. Pťvním příznakem houby na čeli- sti (lump jaw — actiůomycosis) ja buď zduření sanice nebo zvětšení zláž Irčních, které nalézají se pří- mo zá sinicí a z počátku snad od kosti odlínají, avšak pozdji pevné k ní se připojují. Tyto naduřeniny sanice anebo žláz, když se proříznou nebo pro píchnou, odměšují žlutavý, lepivý hnis, jenž obsahuje tvrdá žlutá zrn ka nebo-li částečky kosti. Násled kem otoku mohou i zuby býti vysu- nuty z přirozené své polohy, tak že pak dobytče nemůže náležitě píci rozžvý kati a následkem toho hub ne. Hnitím kosti často zuby ztratí pevný základ a vypadají. Jakmile oteče zvířeti sanice, měli bychom na případ pohlíželi jako na možný příznak houby na čelisti, ne máme-li pro to jiného vysvětlení Otoky někdy po dlouhou dobu neje ví žádného velkého zvětšení, avšak dříve nebo později nastane zánět následkem něhož otok se zvětši. Nemoc tato zavinována jest na kažlivým zárodkem. Když pak hnis, vytékající z nádoru, potřísní tráv- ník n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

Nejdokonalejší výběr drátěných plotů, ohrad a to jak polních tak i pro drůbež a dobytek vepřový i skopový naleznete u nás. 1 m Obrázek tento |>FedHtiivn|enáS (Irjíbofcni- éký ulot. /.hotovený * n Jl«>,s l"' ďobh'U"lviini/.iiVHnčliodriit«i. IMIMi P'M'1" Jeho tuk už. i vweeli ostatmuh nu^icli plotu laťkových i ilriin'n><-h nul. /.iw t'- v uiwciu katalogu na stránkách li)'.', a IH • Mate-li v úmyalu knpovati nějaký Iiomiio- dařsk> Htro.i, víiz. hu««y nebo koCár. ne- čiňte tak dříve, «h kii<l juta ai neitnihlcdl1 náš kataloK. Kučlme van. za t . 2c vániu šetříme značnou řaatku pentz, p| olO/t li use ceny všcťli hospodu řskýťliJM)" lír li jsnii <1ulck nliSimi «;z " kttwliokull jiného ziis>Tlnt<lsk«'li« 7,á volili. Tutéž platí i o našem zboží spa- dajícím do odděleni sedlářského. Nraiiioiiiíwjli' luk.', žcisinc Jim íimIíiivin zuKÍlutolskym tlťlll V ťoló AiIHTÍWS ,|ť / UHVtl svým otlUiipníkřiHi inemiovc kii- l ony. Veškeré na«e ubozí je takové, jak je popsáno v ka...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 April 1908

K demokratické konvenci v Denver. Za velevyslance za celý stát Te- xas k nár. dem. konvenci v Den- ver jmenováni byli státní demokra tickou konvenci následující demo- krati. ]. W. Bailey z okresu Cooke. , M. M. Brooks z okresu Dallas. J. L. Storey z okresu Caldwell. A. J. Barker z okr. Tom Green. Za náhradníky jsou jmenováni: B. F. Looney z okresu Hunt. J. R. Kuběna z okresu Fayette. J. R. Bowman i okresu Potter. C. L. Brachfield z okresu Rusk. Za presidentské elektory byli jme- nováni: H. A. 0'Neal z okresu Cass. H. Gary z okresu Smitli. Tento lístek odporuěuje demo- kratická stiana v Texas demokra tům k podpoře v demokratických primárkách, dne 2. května odbý- vaných v každém volebním pre- cinktu státu Texas. Proti lístku tomuto postaví šlváěská klika po- pulisticko - socialisticko - hearstov- ská svůj vlastní lístek a volič pře- škrtnutím tohoto bude hlasovali pro lístek první, demokratický, se sen. Baileym v čele. Jmenováním p. J. R. Kuběny z Faytteville dostálu se nám skvělé- ho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1908

OBZOR. ROČNÍK XVII. HALLETSVILLE, TEXAS, , KV ĚTNA 1908. ČÍSLO I). Průtrže vnitřní 11 dobytka. Průtrž neb kýla povstane, když 'útroby ležící v dutině břišní pobři- knici protrženou se vyhrnou, jsouce ak jen zevnější koží pokryty. Tím ,e rozeznovají príitrže od výklopů. Dle místa, kde průtrže jsou, rn- -zuáváme jich více druhů, z nichž ejdůležitější jsou: 1'i'fitrže ]>ii|>kn. ryto bývají nejčastěji u mladých koní, skotů a psii a záležejí v tom, že střeva se vyhrnou z dutiny bli- žní kroužkem pupkovým. Z ven- ku pozorujeme v okolí pupku měk- ký, okrouhlý, pružný otok, mající pe zevnější koží stejné teplo, kte- týž se dá tlakem prstu do dutiny břišní zpět vtlačiti. Průtrž pupku může býti veliko- sti ořechu až i dětská hlavy. Léčení průtrží pupku může se díti rozličnými spůsoby. ! Předně: Položivše zvíře na zá- da a vtlačivše průtrž zpět do duti' kiy břišní, položíme na jeho místo Ipeřinku z koudele, nebo co ruka široký kus podešvu aneb desku o- ilověnou neb plechovou ovinutou kou...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 May 1908

J~v Z Milí taillia Hlffll tón S. f. L S. T. Rozpočet na úmrtí čis. 148. a 149. Bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že br. Fr. Mik od řádu Pokrok Jihu zemřel dne 2. dubna 1908, stár jsa 45 roku, následkem spáchání samo- vraždy. K Jednotě přistoupil 13. pros. 1903. Zamžstnáním byl rol- níkem. Číslo certifikátu 2667 a dle stanov oprávněn jest na $1000, avšak následkem spáchání samovraždy podpora snížena na *250.00. Jan Hubeňák od řádu Pokrok Texasu, čís. 1, zerr.řel dne 4. dub. 1908, na zápal plic. K Jednotě přistoupil 6. břez. 1902. Zaměstnáním byl rolníkem. Čís. certifikátu 2135 a dle stanov oprávněn jest k pod- poře v ěástce $1000.00. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Fayetteville, Texas, 1, května 1908. Kozrrli na úmrtí (i*. 148. a 149. Čís. 1... ..$38 Čís. . *32 " 2... .. 8 II " 3-- • .. 17 II 41... • '5 " 4... .. 14 II " 5- • • II 43... " 6... .. 31 " 44... , " 7... " 45 - • • " 8... " 46 .. . ti " 9... .. 43 II 47... • 27 " 10.. .. 38 II 48... .. 13 " 11... ....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x