ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

Sydney Eesti Seltsi ruumides toimub pühap. 11. dets. eestlaste. KUNSTI, RAKENDUSKUNSTI JA KÄSITÖÖDE NÄITUS algusega kell 12 päeval. Samas kell 6 p.l. kohviõhtu tantsuga. Näitusel on rikkalik müügiosakond, kust on sobiv võimalus väär tuslike eestlaste töid jõulukinkideks, osta. Palutakse kõigi eestlaste lähket osavõttu ja arvukalt külalisi kaasa tuua. V KORRALDAV TOIMKOND. Sydney Eesti Baptisti Koguduse JÕULU-JUMALATEENISTUS /. peetakse 17. detsembril kell pool seitse Õhtul ' ' « Central Baptisti Kiriku alumises saalis 619 George St. (ligi Goulburn st.) . ; Esinevad:-lapsed, segakoor, koor keelpillide saatel. , * Kõik kaasmaalased teretulemast !

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

Järjekpr.d^e ■ .transport Euroopa immigmite; šäab.us\;;;'Biath\irsti. laa grisse' 24'.' nov. Need olid eelmisel päeval jõudnud Sydneysse trans portlaeval " General St. Heinzel männ." Üldse oli seekord 1301 im migranti, neist 12 eestlast. Teekond algas' Napolist ning vahepeatused toimusid Port-Saidis ja Colombos. Vahejuhtumeid; teel ette . ei tulnud. IRO esindajana tegi reisi kaasa eiestlane.< Herman. ;Mälvet, kes samal laeval on sõitnud kaasa juba iapril list 1948 a. alates. Muide olgu mär kida, et "General Heinzelmann" täpsalt kaks aastat tagasi tõi Aus traaliasse esimese transpordi dipii sid. ★ '• Bathursti labikäigulaagris käivad praegu hoogsad ettevalmistused suurema hulga sisserändajate vastu võtmiseks, kuna laagri senine mahu tavus—umbes 5000 inimest—on juba ammugi ületatud. Uutele saabuja tele püstitatakse praegu peavarjuks telkisid. Esialgselt on kavas püsti tada 400 telki 1600 inimese jaoks. Senine Bathursti eestlaste rah vusgrupi esindaja Peeter Lindsaar lahkus ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Bathurstist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

Bathurstist ... Neil .päevil külastas Bätliursti laa grit Immrigration Department'i ^ülesandel selle asutise juures Cati ■^erras töötav J. Netliv, kes kogus kohapeal. andmeid eestlaste rahvus - kunsti jä, käsitöö kohta valitsuse poolt, jaanuari lõpul Canberras kor raldatava näituse organiseerimiseks, r&aagris korraldati sel puhul segaees ikayaga õhtu , ja väike . ülevaatlik -näitus laagri käsitöökoolis valminud . esemeist. Canberras korraldatavale näitu sele koondatakse ainult paremad ■eksponaadid, kusjuures kohapealse eelvaliku teostaks kohalik eesti rah vusgrupp. . . v. \ . Viiendal detsembril saabus- Syd neysse üks väiksemaid IRO käsu ..tusies / olevaid laevu ' 'Hellenic rPrinee." Tulles Napolist ja peatu ndes teel; Port-Saidis, Adenis ja Free Viü^ntie'is, ta tõi kaasa 1Q21 immi granti, kes toodi järgmisel hommi kul Bätliursti laagrisse. Eestlasi selle transpordi hulgas oli- 29, kellest kuus olid tulnud Taai^i põgenikelaagreist. * Peale .■ülalmainitute oli üks eesti noorm...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEADAANE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

TEADAANE. Trükikoja pühadevaheaja tõttu ei ilmu "Meie Kodu" 29. detsembril ja 5. jaanuaril. Viimane number enne pühi ja ühtlasi pühadenumber . ilmub 22. detsembril. Järgmine number pärast pühi ilmub 12. jaanuaril.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uuaustraallaste kontsert [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

UuauslraallaMe kontsert , Laupäeval 10. dets. toimus Syd . riey Town Hall'is Uusaustraallaste Kultuurühingu korraldusel kont -.sert, millest tegelastena võtsid osa " 9 rahvust. .iKontserdi juhatas sisse bulgaaria • 'bass Harold Tichoff, kes laulis Me • fisto aariat' Gounod ooperist .'/Blaust." H. Tiehoffi baritonaalne bass kõneles rahuldavast laulukoo list. Segavalt mõjus vaid Mefisto ikostüüm, mis oma roosa-punases meenutas rohkeni akrobaadi dressi. : " Üksikuist osalisist püsisid oina võimetelt rahuldaval tasemel val igevene pianist Dr. Igor Taran ja poola viiuldaja Eugene Ostromen ski. Sama võib öelda läti mezzoso Vpran Magda Vitansi ja rahvalaulude .esitaja Olga Pijolsi kohta. ; Kaunis keskpärase mulje jätsid jugoslaavia rahvalauljatar Blanka Topel ja valgevene naissolist Lud milla Serge. Üksiksolistidest pälvis teenitud .kiitust ukraina bariton Basil Matjash, kes omab tenoritämbrilise kõlava baritoni. Kahjuks ei suutnud gelle laulja esinemine sammu pidada tema vokaalse tasemega...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Important Aspects of Nutrition [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

Important Aspects of Nutrition The nutrition is a very complex problem, about which our- know ledge is far from being complete. Especially during the recent years, as a result of quite an extensive systematic scientific study of nu tritional problems, many facts were discovered which form the basis of the modern conception about nutrition. We know a great deal about the physiqlogy of nutrition and the food requirements of man, but there are still many things of which we are ignorant. Nonethe less, if the knowledge available could be got to the public, and acted on, the general level of the health of tlie community would rise to a remarkable degree. Con trary to popular opinion, the hu manity has little natural instinct for correct feeding. The only ' noticeable natural' instinct in man is for salt, whereas many ani mals have strong cravings for al most all essential substances. The (following example! will Jllustrate this point: . Th,ere is a striking difference between two adjacent...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOME MEDICAL PROBLEMS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

SOME MEDICAL PROBLEMS By Dr. Felix Ruut, Ashfield. Ill a-series of articles I shall at tempt to discuss some of the cur rent and actual problems of medi cine encountered in everyday life. The extent of those will be such as to be easily understood by a lay man. Their purpose is to present some important aspects of medi cine to the general public for helping them to understand these problems properly and to _ -apply (the information obtained in the practical life. ' Especially I shall point out to medical questions which will turn up in connection with resettling in our new coun try. Last but not least I hope to clear up some of the very deep footed popular medical fallacies which sometimes interfere with the good understanding between pa tient and doctor.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FORMOOSA ÜHENDRIIKIDELE MITTE "ELULISE TÄHTUSEGA" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

FORMOOSA ÜHENDRIIKIDELE MITTE "ELULISE TÄHTUSEGA" New-York HeraTcl Tribune'i järgi on Ühendriigid valmis nägema For moosat kaotatuna Hiina. Kommunis tidele. Korrespondendi andmeil ei pea; Ühendriikide Peastaap v Formoo sat "eluliselt tähtsaks" strateegili sest, vaatekohast. Peastaabi arvates on Filipiinid ja Okinawa lcülladase.d sõjaliste baasi dena, vastavas piirkonnas. Korre spondent lisab aga, et terve, rida kõrgemaid ■ sõjalisi autoriteete, nende hulgas Kindral MacArthur, ei jaga Peastaabi seisukohta.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE CRUISE OF THE ERMA (Continued.) [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

In the afternoon, Harry and Ar vid shoot the sun with the sextant and compute our position. We have no regular navigation charts, only a large map of the Atlantic. Each day, Harry makes our progress with a zig-zag line. When the sun is ob scured the navigation is done by dead reckoning. So many hours this way, so many hours that way. Harry guesses our speed by glancing at the water. "Erma," h6 says, is a very steady old lady. In this/ per fect wea.ther she will do her four knots—no more, no less. His love for "Erma" is' as constant as her speed. At Sea, ■ November 23. For the past 48 hours two whales have been swimming escort for us, one on either side, less than 30 feet away. Wheii they spout, the fine mist of the one to winoward sprays THE CRUISE OF THE ERMA Bv Voldemar Veedam with Carl B. Wall. (Continued.) gently over our decks. The children have given the whales names: the one, to tgarboard is Grumpy; the one to port, Sneezy. Arvid says whales are notoriously timid. I hope so, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HIINA RAHVUSLASED ORGANISEERIMA PARTISANILIIKUMIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

HIINA RAHVUSLASED ORGA NISEERIMA PARTISANILIIKU - MIST. Hiina rahvuslaste delegatsiooni esimees LRO juures väljendas, et Hiina Rahvuslik. Valitsus ei muutu kunagi pagulasvalitsuseks. Rahvus lased peavad vastu määramatu aja, -ja kui nad 011 . sunnitud lahkuma Hiina mannermaalt, organiseeri takse partisanideliikumist sinna Fjormoosa saarelt. : \ • ' ''■:

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Concerning the Victory of Liberals in the Elections [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

Concerning the Victory of Liberals \ Vin. the Elections By J. VIIDANG. The elections' of the Australian Parliament are over. They brought • a big surprise to the Labor Party, -who was leading the country for eight years. According to the in formation available at this moment the Conservative parties—the Lib ■erals and the 'Country Party—have achieved quite a considerable ma jority. Here the question arises : ! "What factors caused the results of • these elections in Australia, in which the industrial workers con stitute a; large part of the popula tion? • It is a general opinion in the • Conservative circles that the main reason for the defeat bf Labor was the policy of socialization set in motion by the Labor Government. In our opinion, however, this was not a decisive factor. The nationali sation of banks as well as of big v industry concerns mainly wealthy people, i.e., a minority unimportant in .number. It leaves the workers . ancj the middle class indifferent. More important th...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

TEADAANNE Sydney Eesti Seltsi RUUMID JA EINELAUD ON SULETUD jõululaupäeval, 24.' dets. kella 4-st p:l. kuni 28. dets. hommikuni. ' : ■ : EESTI MAJAS 141 CAMPBELL ST., SYDNEYJ toimub pühapäeval 18. detsembril , algusega kell 5 p.l. Eesti Seltsi korraldusel. TRADITSIOONILINE LASTE • v" ! Neid lastevanemaid, kellede lapsed käivad emakeelses täienduskoolis, palutakse ilmuda 1 tund enne al gust. MEIE EODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidangv Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus, ja talitus: Estonian House, lil; Campbell St., Sydney, N.S.W. . Telefon MA 8009. . Ilmub kord nädalas. Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sli 10/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallifn. Omaste—ja töö.otsimise, hing korteri j otsimise ja korteri pakkumise kuulu ' ' tused 6 d. sõna. , I Publicity' (1938) Press Pty. Ltd., Regent St., 71-7^ Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAKS ENDIST POLIITBÜROO LIIGET SUNNITÖÖLAAGREISSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

fKAKS ENDIST POLIITBÜROO, -LIIGET SUNNITÖÖLAAGREISSE. | Ühe Shveitsi ajalehe andmeil, on ''kaks endist Vene Poliitbüroo liiget : •Lazar Iväganõvitsh ja Nikolai Yoz nesenski areteeritud ja saadetud Isunnitcölaagrisjse TJjurali mägedes. 'büroos. »

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Teateid kodumaalt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

1 Teateid kodumaalt —Tallinna linnanõukogu otsusega . avatakse turuplatsil 30 uut kolhoo sikioskit, kus kolhoosnikud saavad müüa oma normide täitmisest üle jäänud saadusi. —Viljandi tuletikuvabriku näite ring saafb ajakirjanduses tublisti kiita ühe Stalini laureaadi näite mängu esitamise eest "Ugala" saa lis^ ^avastajaks ^ on olnud £>ostibyi nimeline isik ja samuti teised märgi tud tegelased kannavad venepära seid nimesid. Sellest võib oletada, et tikuvabriku tööliskond koosneb nüüd suurelt osalt yenelastest. —Lehtede teatel pidid käitiste ja asutuste kollektiivid sõitma "vaba tahtlikult" sfeflosalustesse kolhoo sidesse appi kartuleid võtma. Seega oli töölistel jälle järjekordne püha päev orjatööd "punases tööliste para diisis,' ' kuhu ametlike teadete järgi mindi suure rõõmu ja vaimus tusega. . -—Tallinna niarksismi-leninismi ülikooli direktori Jevgenia Larkina andmetel 011 tänavu selles "ülikoo lis" õppimas 1106 inimest, nende hulgas 246 kooliõpetajat, 27 arsti, 25 teaduse alal...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ISRAEL NÖUAB AINUÖIGUST JERUUSALEMMALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

ISRAEL NÕUAB AINUÕIGUST jeruusalemmale; Israeli parlament võttis vastu ot suse/ et ta ei nõustu mingi kom promisslahendusega Jeruusalemma küsimuses. ' ; Jeruusalemma suhtes on esitatud LRO-le kaks ettepanekut. Esimene ettepanek esitati Austraalia poolt ga selles nõutakse LRO kontrolli kogu Jeruusalemmale. Teine ette panek esitati Rootsi ja Hollandi poolt ja selle järgi tuleks anda Israelile ja Jordanile kontroll nende vastavate . tsoonide . üle Jeruusa lemmas ja hoolitseda pühade paikade eest linnas. ! Neid ettepanekuid puutuvalt Israeli Peaminister David Beji Orurion ütles: '' Me oleme valmis võitlema .Jeruusalemma eest nagii ameeriklased võitleksid Washing toni, inglased Londoni ja venela sed Moskva eest."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KIRJUTIS EESTI KOHTA LÄÄNEAUSTRAALIA AJAKIRJAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

KIRJUTIS EESTI KOHTA LÄÄNE AUSTRAALIA AJAKIRJAS. Lääne-Austraalia ajakirjas "The Western Mail" ilmus äsja kirjutis Eesti üle pealkirja all "Eesti varju tuses" ("Estonia in Eclipse"). Kirjutis annab hästisõnastatud lühikese informatsiooni Eesti ajaloo, eestlaste, Eesti iseseisvuseaegse ilme ja möödunud sõjaga alanud Eesti ning ta raliva kannatuste kohta.. *

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BERTRAND RUSSELL SOOVITAB SÜNNIKONTROLLI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

BERTRAND RUSSELL SOOVITAB SÜNNIKONTROLLI. Briti väljapaistvaima filosoofi ja matemaatiku Bertrand Russell'i ar vamuse järgi peaks viima rahvas tiku juurdekasv inimkonna kõrgele surevusele, kohutavasse viletsusse ja alandusse Tjmbes 50 aasta pärast. Russell soovitab rahvastiku juurde kasvu kontrolli valitsuse kaasabil. Sünnikontrõllile seisavad aga vastu natsionalism ja usundid (eriti kato liku kirik). Temale omase Jiuumoriga . tä hendab Russell, et sõjad on senini valmistanud pettumust rahvastiku juurdekasvu pidurdamisel. Kui katk laastaks maailma üks kord iga inimpõlve kestel, võiksid ellu jääjad sigineda vabalt kartmata täita maailma üleliia. ' Bertrand Russell sai hiljuti Ku ninga eriauhinna teenete eest- tea duse ja filosoofia alal. Tä on in glise -lord (Earl), kuid ei armasta lcanda seda tiilit. Ja seda !põlijenda: tult, sest Bertrand Russell'i suuru sele ei lisa midagi lorditiitel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI INVALIIDIDE ÜHING. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

EESTI INVALIIDIDE ÜHING. Oldenburgis, Briti tsoonis, asutati hiljuti Eesti invaliidide ühing, mille eesmärgiks on koondada kõik eesti invaliidid ühiseks pereks nende kultuuriliste ja majanduslike hu vide viljelemiseks ja kaitsmiseks. Ühingul on Õigus avada kapitale ja fonde, ettevõtteid ja töökodasid, vastu võtta annetusi ja toetusi, määrata stipendiume ja toetusi ning organiseerida kultuurilisi üritusi. Ühingu juhatusse kuuluvad: esi mehena Artur Tiido ja laekuri ning sekretärina Feliks Sepp. Esindajaks BNKK Eesti Esinduse juures on valitud Maniväld Tamm.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÖÖLISPARTEI KAOTAS VALIMISLAHINGU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

Äsjased Austraalia rahvaesinduse valimised >tõid kaheksa aastat või miüpüsiimd " tööliserakonnale suure kaotuse. Kui -sehirii arvati, et libe raalid saavutavad valimistel üle kaalu vaid kohaliku Agraarera konna (Country Party) kaasabil,:siis näitavad viimased andmed, ei. libe raalid ka üksinda on ülekaalukalt võitnud Tööliserakonda. Seniste kokkuvõtete järgi on liberaalid saavutanud 55 kohta parlamendis Tööliserakonna 46 koha vastu. Ar vestades Agraarerakonna koalit siooni Liberaalidega oleks kodan listel parteidel 72 kohta töölisera konna 49 koha vastu.: seega 23 hääleline ülekaal, Seda pilti; ei: muuda. enam„.rolulis(elt kahtlusalused 3 saadik^iijohta parlamendis. Teatavaks üllatuseks avalikkusele oli ka, et n.n. Langi Töölispartei sai valimistel hävitavalt lüüa,; kusjuures ''partei" juht J; T. .Lang jäi val mistel ukse taha. Mainitud rahva saadik on immigrantide peres endale võitnud isevärki7 kuulsuse seeläbi, et ~ta on üks neid väheseid Austraalia parlamendis, kes on . eitava...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 December 1949

Välispoliitikat Parempoolsete parteide selge võit Austraalia parlamendivalimistel tähendab hoopis rohkemat kui tava list valitsuse vahetust, ja ainult Austraalia sisemist asja. • See oli ühtlasi valiku tegemine eramajan dussüsteemi ja sotsialismi vahel. .Teiste sõnadega ■— Austraalia rah vas eemaldus tollelt libedalt poliiti liselt teelt, mis paratamatult oleks viinud sotsialistliku riigi sissesead miseni ja tema senise sügavalt de mokraatlku eluvormi likvideerimir seni. Seepärast on. äsjaste! Austraa lia, valimistel ka Õige- suur välis poliitiline tähendus. Nüüd on peat selt oodata Kommunistliku Partei keelustamist Austraalias ja " Aus traalia ävaliMu elu puhastamine kommunistlikust elemendist. Ja natsionaliseerimise "tont," mille alaline ähvardus halvavalt • mõjus pea kõigi majandusharude tegevu sele, on nüüd hajutatud. Aga peale kõige muu on need valmistülemu sed veel austavaks ' poliitiliseks küpsustunnistuseks Austraalia vali jaskonnale, kes osutus võimeliseks õieti hindama pol...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x