ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 October 1907

Vestkusten den 17 Okt. 1907. — • Cti (C , .5 $^-3 ^ J a - C « V $ rt ti O.E .C v I ioS'2 be S 5-1 trrn v- :- P. i B I c :ca ^,5 Z ■ ca 7^ "C ¥ u — • :0 .3 -o 3 Cti ^ W Ä (C (C , £- *>.5 ^ O .EJ 6 .- •O C.JT B ^ *n - £ ^ eo v M 0 el c n •©. *3 ^ VM M tu u. o H »- , di (ti <i» cö Cv *~3 O 5-1 tr- • £ t, J3;?Ä *>■" C C .9^ c n . *3 M X g OJJ c - 2 ~ « 5 B tä ■" M ^ Vu. »- ,- <i» O Vp a a a"3 ° 1 T5 I ■6 M l-sjp •sj'c- " 3 ' C. ftiiu >■£ c/j Q ° 1 T5 I 3 £ sjc3 ' C. ft.ii ht' ® ^ ^ sa bokal^genter önskas. Förekomma blott i "Härolden"- . Läs berättelsen om Dr. Nei.anm<:rs färd å Kamel-rygg från Jerusalem till Damaskus ni. fl. städer. Dessa resebref torde blifva årets mest intressanta svensk-amerikanska litteratur-alster. Doktor Nelanders PalestinaBref. Prenumerationspris: 75c. per år. men 0111 penningar skickas innan d. 1 jan. erliållesden till 1909 för 50c. Sänd den till bekanta i Östern och Sverig...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 October 1907

M. NEWMAN & CO. MNHANltl.ARE i parti och minut. aiöo 24lh St., mellan. Howard & Folsom Sts., San Francisco. (Förut Lno. 254-256-3«! St.) Alla slajjs importerade svenska, norska och danska likörer. To Contractors and Builders Having recently connected myself with the Usona Mill and Manufacturing .Co., 1 am now in position to furnish estimate [full mill hid] on any size contract and carry out the work promptly, Also special mill work such as Sash, Doors and inte rior fittings, Stores and Officers —either hard or soft wood. Home Office: lil Carmo, 2560 Mission St. Mill: ioft: Brannan St., S. F. P. O. PETERSON. Huset med de tusen ljusen. ROMAN af MEREDITH NICHOLSON. (Forts. fr. förg. n:r.) — Ja; du finner troligen platsen bokstafligen packad med skatter, sade han och skrattade. När du hittar någonting* måste du telegrafera till mig. Han skrattade ännu en gång; idén tycktes roa honoin. — Xr du säker på, att ingenting mer finnes? frågade jag. Int£t förordnande — in...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 October 1907

Depot: 1971 15th Street, mellan Dolores och Church, San Fran. Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON. - Egare. tuagrle Salooia c. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna S. F. Telefon Market 5343 John A. Halpin, Attorney Ät Law, Rådfrågningar fritt. Bi handlar skilsmessomål. Fastighets- och inteckniiij;sfrågor, fastebref, testamenten etc. uppsättas. Köpebref granskas. 1720 Fillmore St., mell. Post & Sutter RUM 4. San Francisco. (Förut i Kxamnier Bldg.) Pontus Franklin Plisraber 1409 Valencia Street, nära 25th. Midteniot Valencia Street station. Allt till yrket hörande arbete .föres noggrant. MRS KATE OLSON Agent lör KURIKO och OLE OID 16th och Dolores Street, San Kran, Före eldsvådan i No. loS!4 Stli st. August Johnsons OCERI 22nd & Capp Sts. Telefon Market 4909. Aflägg elt besök i det NYA "STORKT"- . ''Vestk listen" till salu. Salubrin. 4 procents intresse betalas å sparhanksin* sättningar. 2 proce...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 October 1907

78?) Market St., nära 4:de Telefon Temporär)»2[36 Res. ni5CastroSt. Res. Tel. Market4835 Koutorstipiuiar: 9 f. ni, till 5 e. m. Telefon Temporary 26 P. R. POULSSON Alla slags ASSURANS 510 Kolil Hldg., Montgomery & California Sts. Telefonera eller sänd postkort och jag skall infinna mig. Philip Englund F. G. Englund ENGLUND BROS. Svensk Skräddarefirma. 1247 (lolden Gate Ave.,, nära Fillmore. San Francisco. 11. Brunell Svensk Urmakare N. W. hörn. 19th & Mission. Reparationer af Fick- och Väggur fort, väl och billigt. Om ni behöfver ett nytt ur, esök mig. Svensk rockskräddare kan erhålla stadig plats hos C. J. Relin, 1028 N.arket st., rum 27. Kana], Svenska konsulatet Montgomery Block, hörn. af Montgomery & Washington Sts, S. F. HENRY LUND, Jr., t. f. KONSUL. VEXLAR OCH POSTANVISNINGAR På SVERIGE och NORGE säljas och ARK INKASSERAS af HENRY LUND, Montgomery Block, hörnet af Montgomery och Washington Sts, San Francisco. K. A. LUNDSTRÖMS hattar ?YKA Wi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 October 1907

No. 43. 22:a ärg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 24 Oktober 1907. YESTKUSTEN — J.iberal Politisk Veckotidning för svenskarne å Stillahafskusten. Utgifves hvarje toiMtag. Vfstkdsten ar spridd utmed hela Stillahafskusten och itlgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt kr $2.00 I Fjerdedels år $0.65 Halft år 1.25 1 P.tt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vest kust en.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, san Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VE8TKUSTEN — The West Coast. IndependeSwedish Journal devoted to literature, Politics and Gene- " Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publisPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Lcount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communicati...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 October 1907

Halvor Jacobsen, 180 Church St., nära Market San Francisco. Telefon Market 5814. Ett tillfälle att få ed ra besparingar att växa fort och säkert. •- -T'» Peterson Automobile Co. har efter sin stora förlust under branden inkorporerats med ett kapital af $50,000 i afsigt att återupptaga sin automobil affär, både tillverkning af nya autos såväl som ock att reparera och ombygga skadade sådana. Detta är en affär som växer dag för dag. Vårt kompani har praktiska män som förstå sin sak och har vunnit förtroende både från enskilda såväl som från de firmor som handla med automobiler. Vi kunna försäkra alla som köpa aktier i vårt kompani en stor utdelning, många gånger större än någon bank kan betala och med lika stor säkerhet. Aktiernas pris är $10.00 per stycket. Detta är en affär som skulle understödjas af våra landsmän. Vårt kontor är i No. 1946 Post Street, S. F. Öppet alla dagar mellan kl. 10 och 3 och lördagar från 10 f. m. till 8 på aftonen. R. FREDRIKSON, I. PETERSON, MAX VANZI. DEN ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 October 1907

5 ' u 5 u u och kunna bota. som vi botat och som andra nser. n kati icke betviflas och vår äker som cu regeringsobligaTRE PROF] säkert och framgåvgsfullt. Teleton Oakland 7901. d SURGEONS ice: 710 Van Ness Av KddSice: 710 Vara Kddy Street. Den enda bank sLördags eftermidHandels- ocAlla slags bankafiärer . . f Intresse å sparbanksinsättningar Utfärdar vexlar, ocli resekreditiv Har ett af de mest fullständiga ockassalådor uthyras från #2.50 pr år. Mottager penningar på upp- och afkorporationer, klubbar, firmor eller inSydöstra hörnet af 7th & NORGE. Kung Häkon demonstrerar. Framlidne öfversten Georg Stang, f. d. krigsminister, senast kommendant för Oskarsborg, "gränsfästningarnes fader" ofta kallad, begrofs häromdagen tinder slör högtidlighet. Vid'detta tillfälle visade kung Håkon på nytt sitt egendomliga sätt att hedra landets högst förtjenta militärer och patrioter; denna gång, likasom vid general L'Oranges begrafning för någon tid sedan, lyste nemligen högstdensamme med...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 October 1907

AMERICAN LINE New York—Plymouth — Southampton Ruten PHILADELPHIA 10,629 t. ST. PAUL 11,629 t- NEW YORK 10,7981. ST. LOUIS 11,6291. DUBBELPROPELLERÅNGARE AF Philadlephia—Queenstown—Liverpool Ruten HAVERFORD och MERION, 11,635 t. hvardera samt '"FRIESLAND"- , "WESTERNLAND" och "NORDLAND"- . De bästa och mest moderna bekvämligheter å alla klasser och de billigaste priser till och från olika platser i Sverige och Norge. För närmare underrättelser hänvänd eder till vårt kontor American Line — WhiteStar Line 36 Kllis £*., nära Market, S. F., Cal. AGENTER ÖNSKAS. Entered n the san Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. UtgHves Hvofje Tofsdog från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft är 1.25 Ett kvarts är 65 Ett är till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste atfoljas af kontant likvid. I annat fall fästes ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 October 1907

BOARD och RUM för män kunna erhållas i 110. 569 Ilaight st. Allting rent och snyggt. Oakland, Alameda och Berkeley. — Rep. klubben gaf i söndags piknik i Shellmound park Trots det att vädret var vackert infunno sig de flesta icke forfan sent, | men vid 7-tiden var parken be- ... , , . . _,.Ar sokt af omkring 600 personer, - som roade sig på bästa sätt och mot de närvarandes städade upp' förande kunde ingenting anmär kas, hvilket för restan sällan kan göras vid våra svenska fester. En tombola med storartade vinster förestods af C. J. Larson och Albin Johnson och öfriga komiterade voro ordf. C. T. Peterson, hvilken jemte kassören W. Gustafson skötte finanserna vid iingången biträdda af öfriga medlemmar inom klubben. Först vid 11-tiden blåstes det till uppbrott. Byggnaclsföreningen i S. F. beslut att bistå svenska föreningarne i Oakland har väckt allmän tillfredsställelse på denna sidan viken och kommer att göra mycket fcr att påskynda teckningen af aktier i det nya företaget. Man önsk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 October 1907

6. Vestkusten den 24 Okt. 1907. i Huset med de tusen ljusen. ROMAN af MEREDITH NICHOLSON. (Forts. fr. förg. n:r.) — Jaså. ja, jag kunde väl tro, att det. ej var pA damen, du tittade, anmärkte han torrt. Jag är ledsen att Jag ej kunde se föremålet för ditt intresse. Åh, dessa karlar! Jag skrattade obesväradt nog, men Jag återkallade redan i mitt minne den svartklädda unga flickans allvarliga anlete <— hennes sorgsna ögon, hennes gnldskimrande hår. Pickering hade utan tvifvel skådat djupare in i denna tårehärd, och hjerta. Det gör Icke godt att se en man, som man aldrig kunnat med, ha framgång på ett område, der man sjelf misslyckats. — Hvarför presenterade du mig Inte? Jag skulle gerna vilja bli bekant med några framstående amerikanare — jag kan kanske behöfva några som gå i borgen för mig. — Pickering såg mig inte för det första; och för det andra är han ej den, som skulle gå i borgen hvarken för dig eller mig. Han är ej af det slaget. Ivarry skrattade menande. — Du b...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 October 1907

INDIANDOKTORN 2476 Howard St., S, F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. vtgop-■> CHÄS. LYONS SKRÄDDÄRBN NYA ADRESSER: 731 Van Ness Aye. 1432 Fillmore St. 771 Market St. (Bulletin Iildg.) San Francisco. OAKLAND BUTIK: 958 Broadway--—-Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillahafslcusteii. SPHINXEN. ROMAN AF DORIS, FRIH : INNA v. SPAETTQEN (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) XVIII. Der borta i det stilla och tysta hu set i Hoboken, der Rosa under långa ensamma månader väntat d,en älskade maken, hade det nu blifvit ännu ty stare och ödsligare. Herrn i huset var mycket sällan hemma. Om än Herbert redan föra den sista resan inlemnat sin afskeds ansökan, sä väntade han dock ännu förgäfves på dess beviljande. Det sjöfartssällskap, för hvilket han segla de, ville icke så lätt lemna ifrån sig en af sina bästa kaptener. Herbert . var derför nästan hela dagen syssel satt på sin ångare, som behöfde en grundlig reparation. Herber...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 October 1907

8. Vestkusten den 24 Okt. 1907, San Francisco. SVRNSKA I.UTH. KBfiNRZER KYRKAN 15.de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 t. in. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor, Bostad: 208 Dolores st.1 strax i »»till kyrkan. Telefon Market 3305, 49"* Kan träffas hvarje dag Kl. g—to f. m. SVKNSKA BAPTIST KYKKAN häller sina möten i KmannH Baptist Church, Bartlett fit., mellan 22nd och 231'd St , nära Mission St., på följande tider: Söndagar kl. 10:45 t ni. och kl.--8 aftonen. Tor.-dagsafton kl. 8 bönmöte. Alla välkomna. JP RPJohn P Rosquist, Pastok. qAdress: 247,1 Mission St. Fastän <let ti nues lika många tjufvar och andra raikare i .San Fran cisco som annorstädes ha vi dock här mindre antal poliskonstaplar än någon annan stad i Unionen i förhållande till folkmängd. Hall of Justice kommer att rifvas i grund. Det troddes först att en tlel af byggnaden kunde användas, men som den ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 October 1907

Han jemnställer tiden — Dess kraft och dess anda — Med Molock och dennes Förskräckliga gap ... Ja sjelfve den grymme Herodes prästanda Han söker försona Med taskspelarskap! Men Tiden, I1011 rodnar Afharm öfver prästen, Han rister sin skuldra Och klöser sitt hår. . Och Solen, som ler Åt prelaten för resten — Kj inedeltidsgubben I^Månberga når! Vi svenskar bli aldrig, Som Knox puritaner, Vi hurra för Kulher Med gladelig min; Den mannen förgät ej, 1 Schartauaner, Att egna sin hyllning Åt flickor och vin! Ja, barnen må leka På festliga dagar I solljus och skumrask Det är vår paroll! Yours very truly Carlo Enrico., Amerika. Modershjärtat och domaren.1 En ung man vid namn Siegfried Anderson stod,inkallad i polis-dom-stolen i Minneapolis häromdagen att svara för störande och opassande uppträdande pä gatan under rusets inflytande. Medan domaren förhörde den anklagade bröt en bland de närvarande kvinnorna ut i högljudd grät. Det var Siegfrieds moder, som grät under skamkänslan för sonens sku...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 October 1907

UNGDOMENS RÅDGIFVARE, O en »f oss utgifven bot pä 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, UUteuHkapet, många Mlaffg sjukdomar. (lera» fliljiln- o. m. v. ; <len borde Itiwaw af hvarje ung: man. Sandes fritt i förseglat omslag till hvar och «11 som på ett postkort eller i bref insänder sin adress till ROSI ROSENBERG CO., 80 Dearborn St., B26, CHICAGO, ILL N. ROSI ROSESvensk Litteratur p*|»^euer<M bestallning i no. 30 Sharon St., mellan 51 th och 16th, Chrchu & Sanchez Sts. Halvor Jacobsen, 180 Church St., nära Market San Francisco, Telefon Market 5814. Ett tillfälle att få ed ra besparingar att växa fort och säkert. Peterson Automobile Co. har efter sin stora förlust under bran* den inkorporerats med ett kapital af $50,000 i afsigt att återupptaga sin automobil affär, både tillverkning af nya autos såväl som ock att reparera oeh ombygga skadade sådana. Detta är en aflär som växer dag för dag. Vårt kompani har praktiska män som förstå sin sa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 October 1907

Till VAG aMaN Ett kort, allvarligt samtal af hufvudläkIANS AND SURCEONS, alister för Män E- LÄKARE SOM KUNNA BOTA OCH KURERA o<| SJUKA MÄN Vid första tecken till nägon smittosam eller annan sjukdom bör ni alltid genast söka läkarehjelp af en TILLFÖRLITLIG SPECIALIST. 0m ni icke gör detta löper ni stor fara och detta kan ni icke ha rad att göra. Dåligt behandlad eller försummad gonorrhoea leder snart till den kroniska åkomma som kallas gleet och detta leder inom kort till att försätta edra adlade organ i OBRUKBART skick. Ni blir en gammal, utlefvad man i förtid när ni skulle vara full af vigör och mannakraft. Vi bota dessa åkommor ibland pä endast 10 dagar. Vi erbjuda oss att utföra en speciel behandling, uteslutande vår egen, för mäns sjukdomar, de må nu vara hvilka som helst. Hvarje nian å vår stab har blifvit utsedd for sin skicklighet i just sin branch. Alla medlemmar å vår stab äro välkända inom Oakland och dess grannskap. Ingen utom lagligen praktiserande läkare ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 October 1907

Mrs. Anderson. Rum och "Board"- . En eller två herrar kunna erhålla rum och board i no. 1193 York st. nära 24th. Entered *t the San Francisco, Cal., Post Office £ecoii<! Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillahafskusten. UtglJves HvoPje Totfsdag från 30 Sharon st. San Francisco 3mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år p.oo Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. 1 annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. flUEX. OUSSOri, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. I den pågående kompanjon har Vestkusten icke intagit någon partisk ståndpunkt. Vi ha låtit de olika partien framhålla sina resp- åsikter och principer eller de olika kandidaternas företrä den och det ser ut som flera an- 1 dra tidningar gjort likadant. Svenskarne veta nog lika väl som : de öfriga röstande hvad de vilja och ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 October 1907

— Vestkusten den 31 Okt. 1907. Åtgärder vidtagas f. n. för förbättrande af staden Berkeleys hamn och en komité är tillsatt för att inrapportera hvad som erfordras tiil statens hamnstyrelse. — Frågan om en sammanslagning af de tre städerna Oakland, 1 metoder sökt besmitta dess goda namn. Genom att välja McGowan till distriktsadvokat kommer staden att för alltid bel'ria sig- för den lö.jeväckande position- det nu intager inför verlden. Låt staden erhålla enman, som JOHN H. NELSON. ning af de tre stära Oakland, är en man af folket, som kommer Alameda och Berkeley häller änatt arbeta- . för folket och som ' kommer att genom sin ärlighet nu p;f att diskuteras och förslaget tros komma upp ännu en gångnu p;f att diskuteras och förslaget tros komma upp ännu en gång inom den närmaste- ' framtiden. — Kapten Lutgens i Alameda har återvändt efter sin resa till Alaska, der hans skonare Bender Brothers står på grund vid Kuskoquimfloden. Under det kaptenen var i land uppstod en häfticl storm och f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 October 1907

6. Vestkusten den 31 Okt. 1907. Huset med de tu¬ sen ROMAN af MEREDITH NICHOLSON. (Forts. fr. förg. n:r.) IV. En röst från sjön. .Tag sprang till fönstret, odi tittade ut ! mörkret. Huset tycktes vara omgifvet af skog på alla sidor. Grenarlie af rtt stort träd gingo ända in till rutan. Jag höll på att öppna fönsterhakarne, när jag märkte att Bates stod bredvid mig. — Är det någonting, som har händt, frågade han. Hans orubbliga lugn retacje mig. Någon hade fyrat af ett skott på mig ocii jag hade nätt och jemnj undgått ait bli träffad. Det låg något upprörande i det sätt på hvilket ,denne tjenare uppfattade situationen. — Ingenting värdt att nämna. Endast någon som försökte mörda mig, det är allt, svarade jag i en ton, som ej uteslutande var lugnt ironisk. Jag f umia de ännu med fönsterhaken. — Tillåt mig att göra det, sade han och slog upp fönstret med en lätthet, aorn ytterst retade mig. Jag lutade mig ut och försökte finna något spår efter min angripare Bates öppnade ett annat föns...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 October 1907

Skall du sända efter Hustru och Barn, syster och broder, iader och moder eller andra slägt ingar, sä kom ihåg, att Scandinavian-American Liniens nya 10,000 tons dubbelpropeller-ängare "Oscar II" "Heilig 01av"och "United States" befordra passagerarne från Skandinavien till Amerika pä B1- /, till 10 dagar, utan ombyet under resan v Vestkusten den 31 Okt. 1907. SPHINXEN. ROMAN AF D0RI8, FRIH: INNA v. SPAETTGEN. (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) — O, Gud, var barmhertig! framstänkaile lion, i det hon tryckte armarne mot det högt böljande bröstet. Nej, det var änu icke dödt derinom, såsom hon nyss hade trott! Heta blodvågor strömmade från det oroliga hjertat, brusande, upp till tinningarna och fördunklade hennes synförmåga. Och likväl ljöd det klart och tydligt fram till henne: — Rosa! Det var för mycket — det var mer än Rosa kunde bära! Kom han verkligen, för att säga det otänkbara: "Rosa, jag kan icke uthärda lifvet utan dig! Kom till mitt hjerta och bikta för mig! Jag vill tål...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 October 1907

PÅ STILLAHAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4"- ,, från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%, v Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till salu. Svenska talas och skrifves. (iEORGE M. Rl'DERECK, Bitr. Kassör. San Francisco. SVKNSKA I.UTH. V, B K N K X K R KYRKAN i5:deoch Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. in., aftonsång kl 8. Suihlagsskola kl. to !'- . ni. Ungdomarn o t r livar fredagskväll. Alla välkomna Pmijp Anuki.k.w a. m. Pastor, Bostad: 208 Dolores St. strax intill kyrkan. Telefon Market 3.^05, Kan tiärtas livarjedag Kl. <; 10 f. m. SVKNSKA BAPTIST KYKKAN liflller sina möten i Kmanm-I Baptist Church B:irtlett St.. mellan -n.1 och ni St., nära Mission St., på följande tider: Söndagar kl. 10:45 f. m.och kl. 8 aftonen. Torsdag atton kl. 8 V)«- "- ,nnn- "- »...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x