ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 July 1938

V pátek, dne 15. července 1938. ČECHOSLOVÁK VŠELICOS Z NAŠEHO VANDRU PO MORAVĚ. Tak posledně jsme se rozešli v Břeclavě. U br. Podéště jsme byli hosténi po dva dny. V neděli jsme si trošku zaflámovali, to jako na rozloučenou a v pondělí se brali dál nejdříve k p. Poláškově soše "Radi- syn p. K. měl na sobě oblek jako te- xaský cowboy. To byla podívaná pro tamnější mládež! Pan K. je veselá kopa a frenštátský rodák. Všude v okolí dobře obeznámen. Cesta na Radhošť je dobrá, jen dobré auto a aby bylo v pořádku je zapotřebí, no a řidič No. 1, kterým p. Žárský, který nás vezl, je. V první chatě jsme se trošku posilnili a pak "get up" do vrchu. Na vrchu se přijede ku Zlínu. Tato část Moravy má rov- nější polohu nežli severní, úrody všude krásné, lid ponejvíc byl za- městnán děláním sena a okopává- ním bramborů. Otrokovice. Zde již vidět působení p. Batě. Má zde své letiště a továrny na různé výrobky. Přesednem na vlak ku Zlínu. Konduktéři mají u- niformy hnědé barvy a po pasu se nás ani ne...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku jj.oo Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. W É.Í ! AND WESTSKE NOVINY SECTION 1. W*L m ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU I Šířením tohoto llst '^ Mte prav- du, ktereu by . vědětL Pouze uvěd^ . svornsstí do- bude ^venský lid v Te- y.kaS -a a cti ROčNÍKJVOL.) xxvn. ČÍSLO (No. 29). Entered as second-clasa matter January 2, 1920, at the_Pggt <rffice at West. Texas, itnder the Act oř March 3, 1879. "~*~l — 22. ČERVENCE (JULY) 1938. Guvernér, kandidát McCraw v popředí Dallas, 16. července. — Čtyři "sla- měné" volby osob se zaplacenou da- ní a časopisů ukazovaly v sobotu, že McCraw je daleko v popředí. M. E. Foster, eminentní redaktor časopisu Houston Press, provedl sla- měnou volbu a tak objevil, že Mc Craw má- 47% hlasů, nejvíce ze všech kandidátů, jeho nejbližší opo- nen má jen 33%. Volba mezi veřejnými notáři, kt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

CmmOBLOVAK V pátek, dne 22. července 1938. DVA ŽIVOTY ROMÁN MARIE KIZLINKOVÁ Na chvíli se u nich zastavil, aby trochu uklidnil divo- ký tepot srdce, které mu v hrudi bušilo jako zvon, bijí- cí na poplach. Pak naklonil ucho ke dveřím a soustře- děné naslouchal, jak Jindra i Zdenička klidně oddy- chují ve spánku. Tělem mu střídavě probíhaly vlny žáru i mrazivého chladu. Byl konec září a noci už pozbyly tepla, jimž by- ly ještě prohřátý dny v hodinách, kdy svítilo slunce. Pavel se však chvěl víc rozčilením než skutečnou zi- mou! Stále ještě váhal, má-li provésti svůj úmysl, ale tentokráte bylo pokušení příliš silné! "Ostatně — je-li Jindra počestná, jistě jsou dveře zamčeny!" napadlo mu, když se už odhodlal sáhnouti na kliku. Do pokoje své dcerky nikdy nechodil těmito dveřmi, protože tam byl jiný, příhodnější vchod přímo z chod- by. Nevěděl tudíž, zdali Jindra na noc i přes den dveře zamyká, či jsou-li otevřeny. Ted' na tuto okolnost myslil jako člověk slabé, neroz- hodné povahy, který...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

V pátek, dne 22. července 1938. ČECBOSUJTAR Milí čtenáři! Nampa, Idaho. Některé ty domky jsou postavené pod velkými skalisky, trčícími mno- ho metrů do výše. Jedeme zase do výše, pod skalisky, a nékterý ten balvan kamene tak trčí nad cestou, že se vám zdá, že každou chvíli spadne dolů. Už jest večer, rádi by- Tak zase trošku vod nás Z Oma- 1 chom k Přenocování, ale hy jsme vyjeli 0 půl desáté hod.1 nejsou tu kabiny- musime zase dá" ráno, dne 5. července. Jedeme ko- le' , . lem ústavu Father Flanagan ° půl 9' hcď PreJlždime stat Wy- Boys Home. Jest to velký ústav pro oming a jsme ve státu Idaha Přes hochy. Jest při tom velká farma [celý stát Wyoming nebyl° nic než různé učebny, kde se hoši vyučí vše-1 hory' kopce kamení- celý den tak mu. Jeli jsme právě ve chvíli, kdy jedeme nahoru, dolů, hory objíž- tam byli herci z Hollywood, Calif., scénovali v zahradě. Hoši prý již mnohokráte hráli; mají též svoji hudbu. Kolem Fremont jsou roviny, krajina jest krásná, jako na dlani, všude kolem d...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

Čechoslovák V pátek, dne 22. července 1938. Starožitnosti. J. F. R. (Pokračování.) VYKOPÁVKY V EFEZU. Všecko co dosud v Efezu bylo na- lezeno, bylo úplně zastíněno neoby- čejným objevem v letech 1904-5, který učinil pan D. G. Hogarth. Když tento po nějaký čas zde kopal téměř bez výsledku, přišel v listo- padu 1904 na oltáři podobnou mra- morovou vyvýšeninu. Nemaje co dě- lati umínil si, že prozkoumá její se- stavení. K velikému svému překva- pení shledal téměř při první ráně špicí, že domělý oltář není z mramo- ru, ale mramorem jest jen obložen a že vnitřek sestává z nesčetných vápencových tabulí, mezi nimiž jest silná vrstva malty, ve které byly různé skvosty, šperky a drahokámy, v počtu celkem 4000. Byly zde ná- ramky, náušnice rozmanitých tva- rů, kusy nákrčníku, ozdobné špen- dlíky, electrum peníze, hvězdy, za- věsky a jiné předměty z bronzu, slo- noviny, křišťálu, skla, polévaného dřeva, železa a jiné, mimo více jak tisíce předmětů ze zlata a electra. Většina umělého díla byla ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

V pátek, dne 22. července 1938. CECHOS/OVAK JOHN DOLLINS za státního senátora JOHN DOLLINS John Dollins z Waco, přítomný poslanec do legislatury z okresu McLennan, uchází se do úřadu stát- ního senátora na uprázdněné mí- sto zesnulého senátora dra. W. R. Newtona. Pan Dollins jest dobře známý všem českým voličům v 13. senato riálním distriktu, skládajícím se z okresu Mc Lennan, Falls, Limesto- ne a Milam, a proto není třeba je s ním seznamovati. Chceme jen po^ dotknouti, že pochází z velice po> pulární rodiny Dollinsové, známé po celém středním Texasu. Pan Dollins jest veliký liberál, věřící v osobní práva svobodného amerického občana, která jsou mu zaručena ústavou této země a stá- tu. Pan Dollins jest pro co nejlibe- rálnější pensi starým lidem a věří, že může býti vyplácena, když se na- še státní vláda zreorganisuje a od- straní se řada zbytečných odborů a komisí. "Jsem pro to, aby pensi dostávali starci a ne mladí lidé, táhnoucí státní vysoké platy." Jako poslanec v legislatuř...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

_CgQRf)gU)VAg V pátek, dne 22. července 1938. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Publlshed every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jas. P. Holásek, Sec'y-Treas. D1RECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlptioa Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádáni. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. Guvernérské kandidát Clarence R. Miller z Dallas, továrník, vzdal se v minulém týdnu kandidatury. Nevíme, bude-li jeho jméno na vo- lební listině, ale to víme že každý hlas pro něho odevzdaný by byl ztracený. • • Z Československa se oznamuje, že henleinovci připravují velikou prů- myslovou stávku, a že zrádce Hen- lein byl zase na poradě u Hitlera. Také se oznamuje že ministr Černý, agrárník, příliš nadržuje henleinov- cům, a lid v Československu se tím rozčiluje a volá po změně. Dne...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

V pátek, dne 22. července 1938. CECHOt&OVAK T Taneční Zábava! bude uspořádána v síni S.P.J.S.T. v Ross v neděli 24.čer'ce Hudbu obstará Kohutův orchestr Každého uctivě zvou POŘADATELÉ. PAMATUJTE NA soudce D. W. BARTLETTA a zvolte jej znovu distrikt, soudcem 54. distriktního soudu okresu McLennan. Lepšiho soudce bylo by těžko najiti. VOLTE PRO NĚJ V SOBOTU! PŘEDPLAŤTE SI ČECHOSLOVÁKA (2.00 ročně. VOLTE PRO SOUDCE CHARLES A. PIPPENA —ZA— Soudce kriminál- ního odvolacího soudu Má šestnáctiletou zkušenost, co kriminální distriktní soud- ce v okresu Dallas. • • JEST PRAVÝ LIBERÁL A DEMOKRAT! (Pol. Adv.) JOE ALEXANDER odpovídá na politic- kou propagandu jeho oponenta. -VOLTE PRO- i ) n JOE ALEXANDER Abych vysvětlil politickou pro- pagandu mého oponenta, přeji si sděliti voličům v okolí West toto: Co se týče těch "Vánočních pre- ssntů", žádal jsem malé zvýšení platů pro moje assistenty, jak to dostali assistenti v některých ji- ných úřadech. Žádal jsem to na zá- kladě toho, že jsme v t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

Čechoslovák V pátek, dne 22. července 1938. TAK PO TROŠCE. Tak pěkný deštík nám ochladil ten horký vzduch, a tak možná že i ti kandidáti budou trochu lépe se cí- tit, neb ono v tom hicu chudáci vy- stáli. No však máte letos velký vý- běr, a zvláště za guvernéra si máte v čem vybrat. Já vždycky rozuměl, že kdo neplatí té hlavové daně, ne- smí ani politiku politisovat, ale teď vidím, že to vše jest humbug. Jsi-li bohatý, můžeš si dovolit vše. No však když to sebereme správně, ta hlavová daň jest nespravedlivá. A tak možná že ten p. Hillbilly ukazu- je, že jest to asi starý přežitek. Já myslím, že když je občan, tak ne- musí si volební právo kupovat. Časopisy píšou proti tomuto šu- maři, ale i cikán vyhouslil na jalové krávě tele, a možná že tento "Hill- billy-goat" sakulinsky dá tabáku těm politikářům. Ale tož ono by to měli udělat správně, letos tam dát mynáře, za dva roky pekaře, pak kováře atd. a pana Huntera až na- posledy, neboť on smrdí hodně o- lejem. Jó, je to ono na tom světě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

v pátek, dne 22. července 1938. 3gCH0SLQV_AK Voličům 3. komisař- ského precinktu okresu Hill! Odpovídaje na cirkulář, vydaný p. Ray Wallacem, v kterém se po- kouší odpovídat! na jisté výroky mnou učiněné v mém cirkuláři, do- voluji si vás upozorniti na to, že on ve svém cirkuláři poukazuje na okresní rekord, držený vaším okres- ním auditorem nebo okresním kler- kem, avšak ve skutečnosti poukazu- je v tom na své domněnky bez ja- kéhokoliv potvrzení. Proto dovolu- ji si upozorniti voliče na fakta, že každý odstavec v mém cirkuláři byl potvrzen okresními auditory, mi- mo jednoho, a to jest, kde p. Wallace ve svém cirkuláři v šestém odstav- ci praví: "Tato půjčka byla učině- na Cotonial Trust Company z Hills- boro a byla plně zaplacena 15. dub- na 1938." Toto může býti správné, poněvadž nechci ničeho nespráv- ného tvrditi. Chci však poukázati p. Wallace- ovi na paragraf jedenáctý, v němž udává, že nikdy nebyl volán ku kon- | Bryan za distrikt, návlad. okresu Hill Marčák ze Seaton s rodi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. ^^CHOSWViE V pátek, dne 22. července 1938. CO BYCH RÁD VIDĚL. První, aby byl zákon zhotovovati automobily s ne větší rychlosti než čtyřice mil v hodině. Druhé, aby každý majitel auto- mobilu neb trucku byl povinen dr- žeti pojistku proti nehodě. Na všech stranách se zakládají kluby a spolky pro tou lidskou bez- pečnost, aby nepřišlo tolik lidi k za- přehlížen jen tak. Až guvernér — Z cista jasna objevil se u nás přítel Karel Navrátil z Temple, kte- rý u nás dlel v zájmu senátora G. H. Nelsona z Lubbock, který se uchází o místo guvernéra, kterýž úřad je o- pomíjený, ač místoguvernér zastává větší úřad než guvernér. Místogu- vernér předsedá legislatuře neb se- nátu a má více vlivu na legislaturu než sám guvernér, a proto by neměl biti těmi automobily a truckami, ale to je všechno, jen ohlášení založení klubu a ohlášení v novinách, a to je všechno. Sám takový, který to propaguje a napíše, sedne do auto-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

V pátek, dr.e 22. července 1938. cechoblotak Cesty a objevy soudruhů Kolumbových Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. Colmenarez rozdělil mezi ně po- travu a zvěstoval jim, že přišel je u- vésti do krajiny úrodné a zlatem o- plývající. Jakmile Nicuesa uslyšel o osadě Darienské, jejíž obyvatelé po- slali pro něho, aby se uvázal ve vla- dařství, ihned byl jakoby byl z mrt- vých povstal. Všecek duch i všecka štědrota kavalíra opět se v něm vzbudily. Vystrojili' téhož dne jakou takou hostinu Colmenaresovi a vy- slancům ze zásob na lodi přiveze- ných, a předsedal při té tabuli se vší svou někdejší veselostí, při čemž jakožto někdejší královský kráječ dal důkaz tohoto umění svého, dr- že v ptáka v povětří a rozkrájev ho ku podivu obratně. Dobřeť bylo by pro Nicuesu bylo, kdyby náhlé horování jeho citů ne- bylo ho vedlo dále; neštěští však ne- naučilo ho prozřetelnosti. V rozmlu- vách s vyslanci o Darienské osadě již tvářil se jako vladař, počas vy- kládati politiku, jaké se m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 July 1938

— Cfc-HQgLOVAK V pátek, dne 22. července 1938. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Walter Huston Guy Kibbee —in— "Of Human Hearts" Also Charlie McCarthy SATURDAY — ONE DAY ONLY William Boyd — in — "Partner's of the Plains" POPEYE Also THE SAILOR SUNDAY AND MOříDAY The Greatest American Motion Picture " In Old Chicago" with Tyrone Power" Alice Faye Don Ameche TERRY Also TOONE CAKTOON BASCOM GILES of Travis County ... for Commissioner General Land Office 37 years of age...l7 years Iraining under J. T. Robison and J. H. Walker Capable Honest Tliorough . Efficicnt Stands fors Creation of Land Board Preservation oř Land Records Impartiality in Office Against: Vacancy Racketeering . • • Clouding of Titles . . . Gambling with School Funda. Restore Confidertce in the Admin- istration of the Land Office DR. T. J. REEVES Specialista v přehlížení defektlv- ních očí a správné přípravy brýlí. Naleznete jej ve West Drug Store KAŽDÉHO PONDĚLÍ. Má o něčem < kokrhati Nejvýšší ceny platíme za sm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 July 1938

i Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné Na půl roku Do staré vlasti $2.00 : $1.00 .... $3.00 Peněžní zásilky, Jakož i dopisy, tý-. kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. AND WESTSKE NOVINY Šířením tohoto listu, Síříte prav- du, kterou by každý mé" aMětL Pouze uvědomělosťá a sv- bude si českoslov-n xasu uznání r jt. odporučte Čechoslováka SVÉMU SOUSEDU! -u v Te- ROCNÍK (VOL.) XXVII. ČÍSLO Entered as seeond-class matter Janu ary at tte post office at Wrat Texas, iinder the Act ot March 3, 29. ČERVENCE (JULY) 1938 Chamberlain chce Nazisti "ohromeni" českoslov. plánem Berlín, 27. července. — Nazistický kontrolovaný tisk ve středu bezvý- jimečné odsoudil menšinový plán československé vlády jako vyhnutí se autonomním požadavkům sudet ského Adolfa Hitlera. Nadpisy zřejmě ukazovaly nála- du, s jakou přijaly menšinový sta- tut premiéra Hodži. Význačné mezi nimi byly: "Skan- dální nepovšimnutí německých po žadavků". — "Praha už začíná sa- b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 July 1938

Čechoslovák V pátek, dne 29. července 1938. i DVA ŽIVOTY ROMÁN MARIE RIZLINKOVA 1 -Musíte ihned opustit náš dům! Když si představím. *e| světé sama — opuštěná, osiřelá — bez rodiny, bez přá- vam mé nevinné dítě říkalo "maminko", zrovna byt!1 tel, bez domova a bez zaměstnání. zuřila." "Ale jsem bohatší o mnohou životní zkušenost," řek- -Vaše dceruška mě má ráda, ale o vás nic neví. Mile- la si hořce. nec vám byl milejší než ona a než její otec. Je to jen I XIV. vaše vina, že vás vlastni dítě ani nezná." Když se Zdenička toho odpoledne probudila, marně "Slečno Vacková, zakazuji vám, abyste tímto tónem volala "mámu". mluvila s mou pani," ozval se důrazně Pavel. "Jděte pro Lomcovala síti na postýlce a křičela tak dlouho, až se "Není schopna špatnosti!" říkala vytrvale sobě i ji- ným. Zato paní Zdeňka hned při prvním setkáni na ni u- činila nepříznivý dojem. Její povýšené vystupováni a řeč o "služebné" a o "panstvu" se tolik lišily od srdeč- nosti Pavla Buška a jeho matky, že to až 7ará ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 July 1938

V pátek, dne 29. července 1938. CRCHQBLOVAK I NAŠE POŠTA | Tulsa, Okla. Ctěný bratře redaktore a drazí čte- náři! Ačkoliv si nemohu ještě ani jak se patři sednout po těch primár- ních volbách v Oklahomě, které se odbývaly 12. července, nemohu si odepřít, abych něco nenapsal do mi- lého Čechoslováka. Předně, máte už po volbách, a tudíž trochu víc místa v novinách a za druhé, mám soustrast s těmi, kteří trpí tak jako já, a kteří dostali něco a toho něco tak hodně, že si taky asi nemohou sednout. Sledoval jsem vaše primárky dosti veliké dálky, bych mohl si u činiti úsudek ne o volbách, ne bah ně, které se sem tam kydá, ale o "psychose" davu, který Jest skuteč- ně nevyzpytatelným. Seděl jsem u radia do půlnoci v sobotu, držel jsem McCraw-ovi nejdřív jeden pa lec, potom oba dva a když v 10 ve čer to šlo do tuhého a Bili zase byl druhým, a byl jím až do 11ti, pak vzbudím ženu, a hlásím ji, že Bili vzbudím ženu, hlásím ji ,že Bili prohrává. Co mi řekla, to nepovím protože ženské se rychle ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 July 1938

(■Mm WĚĚĚ&iĚĚĚií i Čechoslovák V pátek, dne 29. července 1938. m Enniský Věstník POHÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. TT-TmnmiiiH'"^111' '|| y NEVYPLÁCÍ SE TO. Prohrál jsem ve svém hlasování, ač jsem to předvídal, že se tak sta- ne. Nevyhrál jsem ve volbě guver- néra Texasu, co jsem kdy volil, vždy jsem byl na straně, která to projela, a letos znovu. Byl jsem na tom "spí- čování" těch kandidátů a pozoro- val jsem kandidáty a účinek řečj je- jich na posluchače. Nevím zdali se lid mění aneb co, jindy lid měl rád, když jeden druhého pořádně seře- zal ve své řeči, a čím šťávnatější slova dával, tím více posluchači výskali. Jeden okresní kandidát le- tos u nás taky ostře kritizoval své- ho protivníka, který zase naopak když začal mluviti, tu ani nezavadil o svého protivníka a vyhrál to vel- kou většinou. Kandidát za guverné- ra Wm. McCraw, byl odsouzen k po- rážce před čtrnácti dny, kdy začal ostře mluviti proti kandidátu W. Lee 0'Danielovi, který málo m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 July 1938

V pátek, dne 29. července 1938. ČECHOSLOVÁK MODLENÍ ZA ŽIDY. Londýn, 22. července. — V Brita nii a v jejích koloniích byly v nedě- li pořádány zvláštní modlitby za ži- dy v Německu. V anglikánských kostelich to bylo žádáno arcibiskupem z Canterbury, a arcibiskupem z Yorku. Byly také odbývány ve svobodnýck a v kato lických kostelich. Zvláštní modlitba byla složena Dr. Joseph Hermann Hertzem, nejvyšším rabínem spoje- né židovské kongregace v Britické říši, a čtena ve všech synagogách. Eddie Cantor, americký filmový a radiový komedian, který v Anglii sbírá peníze pro austro-némecké ži- dovské děti, oznámil na schůzi vý- boru britických židů, že sebral 17,- 000 liber ($85,000.) Rabín Hertz prohlásil v přeplněné Oldgate synagoze: "Hnědý bolše- vism v Berlíně podniká válku proti všem tradičním náboženstvím, ale božské ideály Israele jsou nezniči- telné, a zničí toho kdo by chtěl zni- čit je." o —— MOBILISACE V RUSKU? Londýn, 23. července. — Zahra- niční úřad v Moskvě a Gestapo (ně- mecká ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 July 1938

Čechoslovák V pátek, dne 29. července 1938. * ) ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, -Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription. Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertlsing rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. Naši státníci už se ode davna chlubili, kolik lidi by se ještě veslo do Texasu. Nyní se to může uskuteč- nit, pohrnou-li se sem všichni ti přes 65 roků stáří z celých Spoje- ných Států. • • Vyšetřováním, na podnět presi- denta Roosevelta, bylo zjištěno, ze Dr. Sir Frederic Banting, spolu vy-' Po dvou létech federálního vyše- nálezce insulinu proti cukrovce, ny- třování bylo podáno 122 žalob proti ni řiditel university v Toronto, Ka- olejným společnostem, jejich úřed- nada, oznámi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 July 1938

V pátek, dňé 29. července 1938. CECH08L0VAK VŠELICOS VŠELICOS OD FRANTIŠKA. Oker.ičkou do světa. Ne, neříkejte, jak se děje, že po rad:sti, po kráse je, to na věci nic nemění, slet uplynul, však srdce svírá naděje v lepší, touha, víra a neochvějné nadšení. Nelze vše zapoměním sklenout', nl na vší krásu zapomenout', co slzící uviděl zrak, když viděl nepřehledné šiky, těch statných mužů republiky a prapory vlát' do oblak. Když jásot vřelý všady, ať v mužů šik, či sester řady, ve červném moři širokém a kam sdivené oko hledí, růž mužů končí sester šedi tak jak si jdou, krok za krokem. Co nadšených a milých lící jde náměstím, jde po ulici a hudba hrá, jak do kola, tep kroků slyšet', slávy znění, jak každý hrd je, jak si cení národa chloubu — Sokola —. A jak jdou statně pod prapory, těch odhodlaných mužů vzory a svorně, jeden na povel, to zřejmě všechno, jasně káže, v nich republika naše má že, nezbornou hradbu hrdých těl. Les celý statných hrdých paží, zor nadšený na věčné stráži, s myšl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x