ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN m DECEJ1BER 1898 ' I I K. il 1 1 m i I 1 I S v v En kurtisörs missöde. En i Paris väl bekant kurtisör vicomtade. A. S. har nyligen gjort en särdeles obehaglig erfarenhet. Då han gick och flanerade på gatan Saint Germain såg han en mycket vacker qvinlig cyklist, i hvilken han blef allt mer förälskad och som, säger "Figaro," rakt icke tycktes ha något emot hans närm- ningsförsök. Vår vicomte fick utan svårighet hennes adress— hon visade sig vara hustru till en tandläkare i ett af de fashionabla- ste qvarteren i Paris—och började nu gå fram och tillbaka utanför hennes hem användande hvarje tillfälle att gifva henne de mest glödande blickar och lyckades så slutligen att få tala med den sköna. I sinom tid begärde han att få aflägga ett besök hos henne, hvar- till hon samtvekte. Hvarje dag tillbragte han några minuter i sin tillbeddas sällskap, men då han blef allt för efterhängsen och när- gången invigde den unga frun, som nu insåg, att hon begå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 22 DECEMBER 1898. br fö dt Pt st lö ni V! h fl 1 b: a D r B å B V 1 ( l TEXAS POSTEN- Nyhete- och Annonstidning för Sven- Bkarne i Amerika. TEXAS POSTEN (TUS TEXAS PUST.) Pabllshed every woek, in Austin, Texas b the Swbdihh American Pcbushino Co. iWonlj swedlsh paper ln Texas, and tbu oent iidvertlsInK uiodluui to reach thls elans t cltliens. J. M. OJEHIIOI.M, .. M. J. Knafk Otto Knaph Editor, Manager Reseagent Entered at the post office in Austin Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ittir - - - - #10° Ett hklfl ir ------- ö0- Ett år till Sverige 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 forskott ,}bh penningar böra siinrtstu medelst lo- atal Note". "Mon y Oröers" ellerl 2-cc -cents stal Note", "Mon y frimärken under adress. TEXAS POSTEN", lt0 Katt Ninth St. Austin, Texas. Advertlsing Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application Lycka till en god och treflig jul! Ja, nu är julen Aler för dörren. Redaktionen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 December 1898

EXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN aj DECEnBER 1898 AMERIKANSKA NYHETER. W ► V Högg af sin hand gjorde härom tia- gen under skogsarbete John Magnu- son i Manistique, Mich. Sjelfmord begick C. A. Anderson, ft 13 Milton ave., natten till i lördags af okänd anledning. Sjelfmördaren rar 30 är gammal och hade inga lägtingar i staden så vidt är be- kant. Eric Nelson å 1018 51 ave. blef i tisdags qväll öfverlallen å Miiwau- kee ave. och rånad af en liten sum- ma pengar, som han hade på sig. En Charles Jensen häktades, misstänkt för rånet. Dödade. Johan Alfr. Johnson, en Sfven^k grufaibete, blef häromnatten då han gick på bannan meilan Buck- ley och Burnett, Wash., öfverkörd af ett tåg samt krossad och ögonblick- ligen dödad. Han var 35 år gammal. Bränd tills döds blef den 9 dennes en 4 årig dotter till William Colway, gom eger en farm 4 mil norr om Kingston, Des Moines county. Kläderna hade fattat eld och innan räddning han anlända, var flickan död. Skarp xinterkyla. Några dagar änd...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 33 DECEMBER 1898. STANDARET. Svensk historisk roman snapphanarnes tid. —af— PEHR SPARRE. från k (Forts, från föreg. n:o.) —Har jag på något vis förgått mig, svarade Adalbert, är det åt minstone icke af bristande god vilj att i allt vara herr Ascheberg till nöjes och visa mig värdig den ut märkta ynnest—den faderliga huld het hvarmed jag alltid blifvit hed rad. Hvarje befattning fordrar vana; men om det ligger inom möj lighetens gräns-er, skall jag snart förväriva en ännu bristande skick lighet. —Du missförstår mig. Det är icke skicklighet, men ett godt lynne som fattas dig. Mulen panna betyder tungt hjerta, sade alltid min första läromästare i krigskonsten, hertigen af Welmar. Så länge du bråkade med olycklig kärlek, var det natur- ligt att du hängde läpp och du hörde mig aldrig fälla ett klandrande ord deröfver, ty jag hoppades på, hvad som sedan inträffade, eller att tiden skulle hela såret och äran blifva din enda älskarinna. Muntert stö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, T «SL.aQEN DEN 33 DECEflBER 1898 Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föreg. n:o.) "Prat!" inföll Sandström; "tala om väder och vind som en väderspåman, och far ut, som en profoss, mot allt som är skönt, ädelt och stort.... Beröm aldrig någon annan än den du talar med, så framt du vill vinna sympatier... .Tala illa så bra som möjligt om allting, och du har genast verlden på din sida." "Det var en hisklig lära," anmärkte jag. "Sant, men den är den klokaste en varelse kan föl- ja, som i första rummet ser på sin egen fördel Vill du en gång bli din egen hyrkusk, så måste du följa den." Men jag hai hört att sanningen varar längst." Sanningen vaiar, men dess bekäunare förgås; de tömma giftbägaren med Sokrates, de korsfästas med Kristus." "Du blir aldrig din egen, Sandström, aldrig ordi- narie embetsman i staten." "Aldrig ordinarie embetsman i staten måhända," svarade han, "men alltid, alltid min egen. Lägga armarna i k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 December 1898

31 I j® *% ■ • TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN aa DECEflBER 1898 AUSTIN^ God jul och god fortsätt- ning! 7 Jag har de bästa fjedervagnar Austin. Beaty, 417—419 Congress Ave. Dr. Baxter, tandläkare, 600 Con- gress Ave. Öfver första. National- banken. Julotta i svenska Central M. E. kyrkan kl. 5 på juldagsmorgonen Alla äro hjerligen inbjudna att när- vara. Köp edra julpresenter från oss och kalla för "premium stamps". H. H. Voss dc Co. Koed och Cab&niss, foder, salu- stall ocb vagnsgård vid bron, Cong. Ave., Austin. Tex. £ Ett strålande sommarväder råder nu om dagarne. Vägar och gator hafva till stor del torkat upp efter regnvädret, att det lofvar blifva rik- tigt vackert julväder i år—om det fortfar så här. Ni vill finna det mest eleganta la ger af droskor, kareter och familje Åkdon, hos Beaty^s. För det nyaste i porslins och glas- varor, såsom middags- och the sätt, - gå till H. 11. Voss <& Co. Bröllop. Dr W. N. Murphy, den- tist, 612 Cong. Ave., blef den 21 ds....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 December 1898

TEXAS ■ " X POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 3dje Arg. Löp. No. 144. Austin, Texas, Torsdagen den 29 December 1898. - t* v Vol. III. No. 40. Ett godt nytt år tillönskas Texas Postens alla läsare! Anmälan. Yi hafva den äran att härmed åter en gång anmäla Texas Po- sten och fästa allmänhetens upp- märksamhet på densamma. Det är med synnerlig tillfredsställelse vi omnämna den ökade spridning tidningen fått nnder .det gångna året, den välvilja, hvarmed den omfattats oeh den uppmuntran den rönt från våra landsmän, isynner- het i Texas. Det skall också blif- va vår uppgift, att under det kom- mande året göra tidningen så läs- värd som möjligt. En ny, spän nande och i alla afseenden utmärkt följetong, kommer att inom kort påbörjas. Af nyheter, så väl från Sverige som skilda håll här i lan- det, skola vi alltid söka meddela de vigtigaste och sista. Afvenle- des komma vi att, så långt tidnin- gens utrymme medgifver, intaga artiklar om hvarjehanda, såväl ur de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TÉXAS TORSDAGEN DEN 39 DECEflBER 1898 Qc FJ Au Avi gre bar J kyi All var B kal Vo B stal Av feE nu haf regi tigt fort N ger flkd Fi var< - gå I Bi tist, sam stia till t och krir B kan än 1 P dici LEV F< dag attl tillfi de t Det mer 2 jp Al. sor < 619 TJi nedf 619 Dc med dog en f egd< des i Post sorg Ga går< 1F. 1 Kc af fi för j west Co." ave. blitv der dess för t dess Di förd håll. sake Ni J Am räcl och om for -ni < * ti- SVERIGE. J Stockolm. Prinsessan Ingeborg har en längre tid till följd af opass- lighet måst hålla sig på sina rum. Man går i s. k. väntande dagar. —Den Stadlineska undsättnings- expeditionen telegraferar den 30 november från Jenisejsk, att den ej funnit något spår efter Andree. —Prins Eugen, som är major vid Lifregementets husarer, afgår in- om kort som aktiv ofHcer för att heltegna sig åt sitt konstnärsskap. ' —Styrman Öberg å lotsångaren "King" har uppfunnit en apparat, hvarmed lifräddningsbåtar kunna sättas i sjön på en ha...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 December 1898

. EXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 39 DECEHBER 1898 FRÅN ALLMÄNHETEN. -t \ RESE-BREF. I forna Jagar var det ett mycket djerft företag att resa öfver den stora Atlantens vildt brusande böl jor, men i våra dagar är det helt annorlunda,man marscherar ju helt enkelt ombord på en utaf våra sto- ra palats ångare "Campania" eller * 'Lucania", på hvilka man befinner sig lika trygg från olyckor som på landbacken. Allt är rent, snygt och ordentligt såväl i salonger som i matservering. Uniformkläd- da uppassare nästan flyga rundt omkring för att stå alla till tjenst med att servera olika rätter, och efter man har spisat, går man opp och tar sig en promenad och inan- das den friska sköna sjöluften i ful- laste drag; men man behöfver icke gå många hvarf på det mer än sex hundra fot långa däcket, innan man känner sig helt belåten med att slå sig ned på en bänk och samspråka med sina medpassagerare om ett och annat. Ofta bildas äfven sång- körer .för att' bland andra skö- na sånger äfven ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 39 DECEMBER 1898. IEXASPOSTEN. Nyhets- och Annonstidning för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THK TEXAS POST.) Publlshed everv week, ln Austin, Texwi, b* the öwkdish Amikioan S?b Ae only swedlsh paper ln oest advertlslng mealum to reach tbl clann t cltliens. J. M. Ojkkholm,. Editor M. J. Knai-e Manager Otto Reseagent. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett är - - Ett balft &r Bit &r till Sverige - - 1.00. 00. 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 obh penningar böra sändas medelst ^o- stal Note", "Mon y Orcers" ellerl 2-oents frimärken under adress. texas ^ostelsr, ISO East Ninlh St. Austin, Texas. Advertlslng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. ÖODT NYTT ÅR! Grindsystemer, hvarigenom pas- sagerares biljett undersöktes och klipptes innan man fick stiga ombord på tåget, har nu slopats af M, K. & T. jernvägen här i Texas. Derige nom hafva ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 December 1898

. EXAS POSTEN, AU5TIN. TEXAS, T0R5DAQEN DEN 19 DECEnBER 1898 AMERIKANSKA NYHETER. V / A i V Sex sönerj bära sin far i grafven. Rio, Wis., den 10 Dec. John John- son, en af de äldste norskarne i nej- den, 81 år gammal, afled i lördags i sitt hem i Otsego. Vid begrafningen, som försiggick på måndagen, tjer.st- gjorde den aflidnes sex söner som likbärare. Få ej spotta på trottoaren. Seattle, WasH., den 16 dec. I onsdags, den 15 dennes, trädde den nyligen antag- na "Spottlagen" i laga kraft. Nu, gossar, då det således är förbjudet att spotta på sidewalken, fån I nöp er med att spotta uppåt väggar- ne eller—i taket! Olyckshändelse under arbete. Supe- rier-dcii 2-? dee.- William Anderson, anstäld vid Daisy elevator, råkade i måndags få sin ena arm indragen i en maskinrem och fick den dervid illa tilltygad. Han led svåra plågor, men läkarena hoppas kunna bota skadorna, så att ingen amputation blifver nödvändig. Efterjclang från Luetgertmålet. Chicago den 21 Jec. Kapten W. F. Knoch, en af d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 December 1898

.—i ——... J: f 7 TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 39 DECEMBER 1898. r STANDARET. Svensk historisk roman från snapphanarnes tid. AF PEHR SPARRE. (Forts, från föreg. n:o.) Nästan hvartenda ansigte bar li dandets prägel. De fordom friska, fylliga kinderna voro bleka och af magrade; ur ögonen ljungade en stum förtviflans blixt eller framvälde sorgens tår. Slutligen uppreste sig den yngsta mannen i hela laget och sade: —Solen sjunker. Vi måste antin- gen snart fly vid skenet af våra brinnande hus eller stupa i strid, se- dan vi nedskjutit våra qvinliga an- höriga. —Tala icke så, svarade en gubbe. Ännu kan han komma tillbaka med hugsvalelsens evangelium på sina läppar, och i alla händelser har du icke mod att mörda din egen hustru om det gäller. Betänk, att ett skott lika ofta sårar som dödar. Dessutom ha vi lofvat kyrkoherden att lida allt med undergifvenhet? —Dertill blef jag narrad genom fagra ord. Ja, i samma stund min gård uppbiännes är löftet brutet. För att kunna skjuta r...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS. T««SI>AQEN DEN Bilder ur verkligheten AF AUGUST BLANCHE. K1' HYRKUSKENS BERÄTTELSER. EVELINA. |4åna förrän jag haft den äran att tala till punkt." fcltern hvarken skrek eller dånade den gången, (Förts. fr. föreg. n:o.) Mor och dotter, som, vid första anblicken af min >erson, på en gång häftigt rest sig från soffan, stir- ide.på mig med stora, nästan orörliga ögon. , "Särskildt får jag be mamsell," fortfor jag, "att :ke D01 anske just till följd af det burdusa i mitt framställ jfffftan, min herre!" ropade modern; "det är i hög- tft gTad förvånande att...." "Javisst," inföll jag; "men det är egentligen jag om bör förvånas. För ungefär sex månader sedan ade f|ag den lyckan eller kanske rättare den olyckan tt draga mamsell ur sjön vid Lidingöbro." "Men ni har då inte det ringaste medlidande,, min erre!" utropade med skäl modern, i det hon tog ett teg ipärmare mig. "Medlidande!" upprepade jag; "jag skall hysa med- dando med hela verlden, jag, det förstå...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 29 December 1898

MBgMIF ■ • , • _ „ ' 'il <1 m- Pl ml TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 29 CEOEflBER 1898 AUSTHN. Lycka till ett j?odt nytt år! |Jag bar de bästa fjedervagnar Auhtin. Beaty, 417 — 4*9 Congress Ave. Månförmörkelsen kom riktigt nog, i tisdags qväll, som förutsagdt var. Många bevittnade fenomentet på qvällen. Dr. Baxter, tandläkare, 600 Con gress Ave. Öfver första National banken. Hemma på julbesök. Mr Carl Ericson, son till den här i staden väl kände brefbäraren, mr Ericson, är dagarne hemkommen för att helsa på och jula hos föräldrar, syskon cch vänner. Beed ocb Cabaniss, foder, salu stall ocb vagnsgård vid bron, Cong Ave., Austin. Tex. Tack så mycket! Texas Posten beder att härmed få sända sitt tack till pastorerna af de svenska försam- lingar, som sände fribiljetter till de- ras fester. Det var hederligt gjordt, och vi skola hafva det i minne fram deles. Ni vill finna det mest eleganta la ger af droskor, kareter och familje åkdon, hos Beaty^s. Något bättre. Mrs Malhilde O...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 January 1899

TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYKETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 4<fje Arg. Löp. No. 145. . I- J—U Jt *1A1 Auslln, Texas, Torsdagen den 5 Januari 1899. Vol. IV. No. il Profnummer af 1 exad Posten sAndes fritt på begAran. Anmälan. Vi hafva den ärai> att härmed åter en gång anmäl i Texas Po- sten och fästa allmluhetens upp- märksamhet på detsamma. Det är med synnerlig tillfredsställelse vi omnämna den öki.de spridning tidningen fått nnde det gångna året, den välvilja, hvarmed den omfaitate «>eh den uppmuntran den r' DJ. från våra landsiuän, isynner- L?t i Texas. Det ska 11 också blif- va vår uppgift, att u-ader det kom- mande året göra tids ngen så läs- värd som möjligt. ?in ny, spän- nande och i alla afset nden utmärkt följetong, kommer «tt inom kort påbörjas. Af nyhet r, så väl från Sverige som skilda b.ill här i lan- det, skola vi alltid öka meddela de vigtigaste och si ta. Afvenle- des komma vi att, så långt tidnin- gens utrymme medgifver, intaga artiklar om hvarje...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 January 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 5 JANUARI 1899- •ock ej SVERIGE. Stockholm. I)r Ellen Anckar svärd, född Nyström, särskiidt kund genom sin verksamhet för höjande af qvinnuns ställning, har aflidit, 65 år gammal. —Fröken Fägerskiöld, är som nämts, förlofvad och rest till Arne rika. Fästmannens namn uppgif ves icke, men en Gotlundstalning uppgifver, att hun är lots och hem- ma på Öland. —Prins Eugen har för en tid- ningsreferent, som besökt honom med anledning af en del i pressen nyligen meddelade rykten, förkla rat, att han icke ämnar utträda ur armen, hvaremot han hädanefter icke kommer att 'deltaga i några regementsmöten. —En tilldragelse, som sänkt en familj i djupaste sorg, timade den 7 dec. härstädes, då civilingeniör W. K. L. Ilesse, som sedan öfver ett år lidit af svår neurastheni, i döden sökte befrielse från sitt li- dande. Han var vid sin död 26 år gammal. H., som var ovanligt rikt begåfvad och bland annat haft anställning vid jernvägsbyggnader i Norrland, sörjes ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 January 1899

TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 5 JANUARI 1899. FRÅN ALLMÄNHETEN. k Till allmänheten. För att under det nya året upp muntra våra brefskrifvare, hafva vi beslutat att utdela ett första, två an- dra och tre tredje pris åt dem som insända d'Jlesta och bästa brefven om hvarjehanda, särskildt om hvad som händer och sker bland svenskar- ne i den trakt skrifvaren bor. Vilkoren att deltaga i täflingen äro: Man måste hafva prenumererat på Texas Posten och betalt för 1899; hvarje bref får ej innehålla mer än högst 500 ord och vara skrifvet så tydligt som möjligt. På stafningen fästes mindre afseende, om innehål- let är godt. Täflingen varar de tre första må- naderna, hvarpå redaktionen väljer två utomstående personer att till- sammans med en tredk-, acra dessa två valt, utgöra den komite, som ut- delar prisen. Första priset utgöres af boken "K'iget med Spanien" i fint moroc- coband och guldsnitt; andra priset kokboken "Hemmets Drottning"och tredje priset en bok af ölverste Mattson....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 January 1899

TEXASuPOSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 5 JANUARI 1899. H Å TEXASPOSTEN. Nyhets- och Annonatidning- för Sven- skarue i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) PublUhed cverj week, in Amtln, Texas bj tbe Hwedihh A Tbe only awedlitb ©eetadverC ' t cltlsens. _ . the HWCI>IHIi AmEHIOAN PDSI.IBHIM) Co. ' ' u&per it advertialDK medlutu In Texas, and the to reacb tbl* cla* J. M. OJBWIOLM EdllOf. M. J. Knafk Manager. Otto KnaI'K Regeagenl. Entered at the po«t office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ettlr - - - - - - - - - 1.00. Ett hälft Ir - -- -- -- 60. Ett ftr till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen ärbet&lbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- ltal Note", "Mon' y Orcerg" eller 1 2-cents frimärken under adress. * TEXAS POSTEN, ItO Bast Ninth Bt. Auttin, Texa , Advertlslng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. hvalfvet, en summa, som nog mån- ga andra och äldre täter skulle tycka om att ega. Tysk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 January 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS. TORSDAQEN DEN 5 JANUARI 1899. AMERIKANSKA NYHETER. \/ H V /N V Svenak brottare. New Britain den 28 dec. En brottningskamp kommer inom kort att utkämpas emellan Alex Swanson härifrån staden och John Kelley från Waterhury. Båda männen väga 130 pounds och äro skickliga brottare. Swanson är elev under Alfred Anderson, den välkän de svenske atleten. Hon blef frikänd. New York den 28 dec. Vår olyckliga landsmanin- na, Hilda Peterson, hvilken den 4 sistl. mars tog sitt 3 åriga barn af- daga, blef i torsdags f. v. frikänd af domstolen. Vid rättegången fram- gick nemligen att hon vid förbrytel- sens begående var vansinnig. Hon har sändts till dårhuset, men kommer antagligen att snart lössläppas. Rik vakt mästare. Minneapolis den 27 dec. Thorne Dahl, vaktmästare ie.iflat vid Seventeenth gatan söder, säges hafva fått ärfva $ieo,ooo efter sin fader, som aflidit i Christiania, Norge. Dahl är 27 år gammal och föddes i Scotland, och det påståsl att hans i Norge boende ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 January 1899

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 5 JANUARI 1899- STANDARET Svensk historisk roman snapphanarnes tid. —AF— PEHR SPARRE. frän (Forts, från föreg. n:o.) —Aro de många? —Ett hundra ungefärligen, men deribland en hel hop qvinnsper o ner och barn. —Huru långt härifrån tror du man nu strider? —På en fjerdedels mils afstånd. —Det var bra. Farvéil med dig, Så lort den lilla sjuktransporten aftågat yttrade Ascheberg till de sina: —Der framme ligger ett torp Begif er dit och låt eskorten formera sig kring huset. Troligtvis bli ni ej oroade; men man kan aldrig vara nog förs:gtig. Jag sjelt, åtföljd af Borkhusen samt ett par ryttare och mina ridknektar, skall lemna er på en stund. —Nej, älskade pappa! ropade frö ken Sofi. Tag oss med dig eller ock- så blif qvar! —Ar ditt ridderliga mod redan uttömdt? —Låt mig göra dig sällskap, så skall du få se, huru mycket jag har qVar. —Du är en liten toka. Mamma behöfver någon som kan försvara sig; derför nödgas jag afslå din be gäran. Hvad hon ytt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x