ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1908

ROČNÍK XVU. OBZOR. HALLETSV1LLE, TEXAS, 1. ÚNORA 1908. ČÍSLO 1.1. Krmení prasat samotnou kuku- řici se nevyplácí. I mezi čtenáři našimi je dosti tvcli, kteří dosud mají za to, že jen kukuřicí lze ne|lépe a nejlevněji prasata vykrmili. Však kdyby si jednou spočítali, innoho-li kukuři- ce prasata spotřební! ku dosažení stoliberního přírůstku na váze, při- šli by jistí k jinému náhledu. Nej- lepší důkaz, že vykrmevánf prasat samotnou kukuřici se nevyplácí, podává nejnovější pokusný výkrm provedený na zkušební stanici iow- ské, kde krmeny byly čtyry skupi- ny velkých prasat a sice: Ve skupině prví krmné dávky prasatům podávané pozůstávaly z 50 procent kukuřice, 25 proc. ječ- mene a 25 procent pšeničných drob- A ných otrub. Prasata ve skupinu druhé krme- na byla výhradní jen kukuřicí. Ve skupině třetí krmné dávky pozůstávaly z 90 procent kukuřice a 10 procent Armourovy masové moučky. Ve skupině čtvrté dostávala pra- sata krmné dávky pozůstávající z <rfl procent kukuřice a 10 procent S...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1908

T v i ;i i | I | I • 1 Z ffiflmy iJiiia Blaiiiíil S; iJ. S. T.: Rozpočet na úmrtí čís. 137., 138., 139., 140. a 141. ' Ctění bratři a sestry ! 137. 1 Tímto se Vám oznamuje, že br. Ond. Křenek od řádu B Smetana, zemřel dne 15. pros. 1907, stár jsa 45 roků, na jaterni ne- moc. K jednotí přistoupil tg. března. 1905. Zaměstnáním byl rol- níkem. Číslo Certifikátu 4277 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce í 1000.00 138. Sestra Vincencie Širočka od řádu Prapor Magnolie, čís. 65., zemřela 24. pros. 1907 v stáří 36 let, na zápal plic. K Jednotě při- stoupila 15. července 1906. Číslo certifikátu 5036 a dle stanov oprá- vněna jestk podpoře v částce (1000.00 139. Br. Jan Žgarba od řádu Slovan, čís. 9., zemřel dne 10. ledna 1908, stár jsa 46 roků, na zápal plic. K Jednotě přistoupil 13. ledna 1901. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 936 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v Částce 81000.00 140. Sestra Františka Svoboda od řadu Hvězdnatý Prapor, čís. 55., zemřela Hne 8. ledna 1...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1908
Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1908

Obzor Hospodářský. Časopis vč/iavaný rolnicím, zahrad- nictvi, domácímu Íio,sft?tiář,stvi apříb-uztiým odvltvhn.. Vychází I. a 15. každého mésUť. , Předplatné rotné..,,.,... 6pctň. Zasílá se Jeti předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texasů A přece je dobrý a místě. 'Obzor Hospodářský," The orlj Agricultural and , HWienltural J Oiifnal jnthe Bohemian 1 angnagje in the South. PttMp semimonthly by F, Fabian. (Advertjsing rates on application. , Entered as secon^fcla^sjím/ler in lke Hallettsvillf, i Texas, fiosl - office. Koncem minulého roku 'odhy- • vala Jednota Amerických Lesníků' svůj sjezd, ve kterémž zasedal je- den zástupce na každých jeden ti- . sťc členů a navrhováno, aby byl je- den zástpuce na každých 2.000 čle- nů, ■ Jest li pak jste pozorovali to, že naše schůze většinou jsou navště- vovány těmi starými upřímnými; a horlivými členy, kterýmž Jednota k srdci přirostla a kteří 6 ní pečují. Ti mladí členové, z jichž přijímání se tak srdečně a upřímně těším...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1908

VYSLOUŽILCI. Napsal Tom. Kočí. Ve Lhotecké hospodě sejde se si- ■ ce často veselá společnost, ale do- staví- li se sem starý Karhan s ka. marádem Lufikem, tu bývá více šprýmů a smíchu než-li na té nej- povedenější merendě. Karhan je šafářem v blízkém dvorci, má už poctivých šest kříž- kň na zádech, k tomu šilhavou hu- batou ženu a ukrutnou "chroni- ckou" žízeň, od které mu již žádný na světí; nepomůže. Takto je ale pantáta šafář, velice hojným člověkem, jenž by s kaž. dým srdce pod vestou rozdčlil, do- vede li jen s náležitým respektem a pochopením vyslechnouti obsáhlé líčen! hrdiných činů a dobrodruž- ství, jimiž se byl v 66tém "felcu- ku" v Itálii proslavil. Hajný Lufík je stejného asi stá- ří, ale vdovcem a tudíž tak trochu více pánem vlastní vůle, která jej však daleko více vábí k "duté mí- ře" s narudlým mokem, než-li k syté zeleni jeho působiště. Prodělal co íelbébl od "Krene- ■vil" patálii u Hradce, ačkoli zlí ja- zykové tvrdili, že byl pouhým "fo« rejšicem" u kteréhosi akces...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1908

Výkaz roční zprávy R. V. 0. S. riijcm. Zbýtek v pokladně z roku jř' igo6 $1,240.04 Z pojišténí a připojištění členů za rok 1907 1,390.69 Za změnu certifikátů.... 22.50 Zbytek z 20. a 21. roz- počtu 10.21 Z poplatků 11a orgán... 405.70 Za notu od p. T. Char- buly .. ' 3-35 Celkem #3,072.49 Vjdlíni. Vyplaceno na Škody čle- nům za rok 1967....: ^'039.72 Na orgán 240.00 Tiskové výlohy 29.75 Řiditelům vydání 115.15 Tajemníku služné. Tajemníku expres, a po- štovní vydání Franchise Tax... Různé vydání 150.00 67.06 21.00 8.37 Celkem $1,671.05 Celkem příjem $3,072.49 Celkem vydání $1,671.05 Zbylo v pokladně dne 18. ledna 1908 $1,401.44 Opomenutím se stalo, že nebyla vyplacena služba předsedovi a po- kladníku U. S, V. za mimulý rgk, který končil po 20. září minulého roku. Bude jim tedy vyplacena po 20. březnu, celkem za rok a půl. S pozdravem Ant. Kulhánek, taj. Ú.S.V. KI)E JSOU i F. J. Nedbálek a Aug. Becker. Prvnější náležel k osadě Kenney, číslo 32. R,V.O.S., druhý k osadě Holík Čís! 18., ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1908

STEINEROVÁ vyučovací methoda anglické řeči jest v tomto oboru největším po- krokem tohoto století a triumfem Cechů- IMÍOF. IlUUO STEIXEIt, aul hor MVťtoztiámó mctlioily pro písemné vy litováni jazyka niígllckóho a majitel •Akademie anglické řeři v Chicago. STEINEUOVA akademie anglické řeči jest jedl* nou na svélf, kde žáci v 25 lekcích nu uč í se doko- nale mluvili a psáti anglicky a která ukazuje nej- jisUQňí česly k úspéchu v 2ivotř. Kdo by o lom pochyboval, vězte, pochyba tato je jako skála^ pkterá se Vám staví v cesiu ve Vaši ccBtě k úspěchu. Přijďte h plnou duvěruu vstříc Steincrovč akademii staňte se jejími žáky a podniknete tím krok, ku kterému Vám lze jenom blahopřáli, neboť Vaíc budoucí blaho bude lim zajiňténo. Žák pan Luku* píše: Kdo Vaší cestou se béře, ten roste. A jak by ne, Vy b každou lekcí vedete nás k tukovým ú.pichům, že lekce Vaše nejsou k zaplaceni. Pan Stehlík píše: Nyní vidím, jak mistrně vedete vyufování u proto za Vaši svědomitost jen mých vřelých díků a mé ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1908

Vrézovy spisy. K vynikajícímu, ale skromnému | jejich autoru, jehož význam neprá- Byli jste přec někdy na Vrázově ' vem a "rážhvž mA1° ie vyzdviho- ván nad globus všelikého českého smetí, jeStč se brzo vrátíme. Být přednASce. Jako čarovný proutek kouzlí vám jeho projekční stroj nád- herné kraje cizí, čarovné říše iropů i jejich obyvatelů lidských i živo- čišných v kouzelném rámci bujné- ho rostlinstva divných tvarů a krás. A zatím co oko poutají skvostné o- brazy na projekčním plátně, duch toulá se cizímí kraji nesen plyn- ným slovem nádherné lícní cesto- vatelovy, kterou svoje obrazy do- provází. Když pfed lety poprvé na pražském Žoííně vystoupil do té doby neznámý Vráz, překvapil nejen dokonalostí svých pokladů obrazových, ale i barvitým, glas tickýn stilem své lícně. Pak obje- vily se jeho cestopisy, v nichž opčl uchvacovalo toto nádherné líčení tropických krás, svědčící, že pisa- telova duše plna jest svěžících ješ- tě dojmů, z vlastního názorů získa- ných. A vedle uměleckého vy...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1908

c v-\* K'Hejtmánelc ZOR ROČNÍK XVII. HALLETSVIUE, TEXAS, 18. ÚNORA 1908. ClSLO 14. Ncmotf kopyta. Nemoci kopyta jsou tak četné a vědomosti o léčení jich proti tomu tak sporé, že Škody následkem to- ho ročně povstalé, dosahuj! ohrom- ných obnosů. Probereme tedy po- stupní léčení jednotlivých tčclito nemocí. Zťliváconi kopytu. Zchváceni je zánět (či zapálení) masitých částek kopyta, ukrytých v rohu, a protože při zchvácení kůň kulhá, tedy se v obecném životč ří- kává o každém kulhavém koni, že je zchvácen. Kůň touto ohorobou někdy nesmírní mnoho trpí, proto- že při každém zachvácení povstá- vá otok, kterýž se na kopytě pod tvrdým rohem rozšiřovali nemůže a je stisknutý se všech stran, z čehož tak velká bolest povstává, že kůň často ani státi nemůže a pořád leží. Kopyto je při tom také horké a o- byčejně má dobytče i horečku, to jest: střídavé horko a zimu; nežere, třese kůží, má zježenou srsť, hor- kou tlamu, žízeň atd. Nemoc ta povstává nčkdy proto, žc je kopyto od přirození neforem-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1908

Floresville, 25. ledna. — Bude ní, kdežto by měl každý český neb snad na čase abych z našeho jiho-1 moravský vlastenec viděti v povzne- západu také podal zprávu. j sení Jednoty také povznesení sama Zima byla dosud míroá, ale ob- I sebe a všech slovanských rodáků, časné mrazy poškodily trochu zele- Proto chtěl bych rád napsati pár ninu. Nyní dodáváme už do trhu ■ slov ohledně účelu naší Jednoty a zelné hlávky, 2c. libru. ' jak jest tento účel málo zachová- Těším se, že řádu "Vesmír" v ván. brzku několik nových členů přibu- Hlava II. našich stanov zní; Člá- de. nek 1. Pečovati o zachování slo- V poslední schůzi náš řád při- vanského jazyka v této zemi a o jal pravidlo o "častování", kte- j všeobecné povznešení spolurodáků réž tuto podávám. , našich jak v mravuím tak i dušev- Článek I. "Člen, kterýž by jiné- ním a blahobytoém ohledu. V čl. lio častoval v hostinci, ať člena a.!tointo )s0" obsaženy účely dva, a nubo také nečlena, též od jiného častováni přijal, vyjma od hostin- ského, po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1908

Výňatek z Týroční zprávy tajemníka Hlav. Řádu státnímu komisui l. Stav S. P.J. S. T. 31. prosince 1907 Obnos čistého příjmu dle hlavní knihy dne 31. prosince předešlého roku $34,085.71 Příjem. Úmrtní fond $25,093.71 rcsyrvní " 4449.12 na výlohy 3,732.62 533.275-45 Vydání. Na úmrtí $19,000.00 Fiat Cedníkům 555 *5 Cestovní a jiné výlohy úředníků 60.05 Poplatek odboru pro pojištění 7-00 Tisková práce 465.15 Poštovné, teleg. a teleí. výlohy I^4*45 Úřední tisk 1,678.20 Vydání na sjezd 1,096.00 Fxamchise tax 10.00 $23,056.00 Výkaz majetku. V pokladní H. Ř t 272.75 V bankách 2,121.70 Hotovost k vyplacení 18,789.4 Úmrtní fond u řádů. ..23,120.30 $44,305.16 Dluh. Počet pojistek oznáme- ných, dosud však neu- spořádaných, 5 $5,000.00 Přehled poetu členstva, pojišténi a úmrtnoc za rok 1907. nachází se velikánský salon pp. Viaclavský & Slíva —a opit mí* ' le dále nachází se druhý salon s Fondy v Celku úmrtní i $42,121.30 reservní '. 20,911.11 na výlohy 4,328.75 | velikánskou dupandou pana Ka...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1908

Obzor Hospodářský. Neochabujme v práci. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictvl, domácímu hospodářství a příbuzným odvitvim. Vychází I. o 16, každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctů. Zanilá se Jen předplatttelAn Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. Je zcela přirozeným zjevem, že po velkém, napjetí mysli a bouřli- vém nadšení naslává ochablost a jakási zmalátnělost nejen u jedno- tlivců, nýbrž i u spolků. Každý to snad vf a zná, a každý ze čtená- řů to bezpochyby prodělal nebo prodělávati viděl. Pro naši jednotu jako celek to avšak platiti nemá a my ani nesmi- 'Obíor Hospodářský," The only I ™e d°P''s,i"' fy l<;<Jy|u nis "asta; Agricultural and Horticultural' 10 nř,ak<! °Chabn"t( nel,° 2malátně" Journal in the Bohemian language in the South. PolMed semimontMy tiy F, Fabian. Advertising rates on application. U nás se musí pracovali se stá- lým nadšením a musí se pracovati bez ustání. Jsme jako lidé, tahají- cí za jeden provaz. Popustí-li ně- který z nich, mus...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1908

Zrádná komtesa. dospěli k poznáDÍ lidské povahy; to však, co dálo se v jejím nitru, Miloučká vesnička L. leží v úrod- í stžži hy dovedlo i nejobratnější pé- jehož zdech Eleonora tak ráda vs- távala Čackého. Při jedné z obvyklých švarného důstojníka návštěv, jež zdály se mu čarovnou zahradou nevýslovného blaha a zdrojem rajské rozkoše, za né krajině východních Čech; zahr-; r0 nejzkušenějšího znalce lidských nuje v sobě jen několik málo čísel, "rdci vystihnouti. Po těžkých bo- Tají se v syté zeleni nepřehledného j jích, jež probojovala za děsných ú- boru, jenž po celý rok skýtá téměř traP duševních, zbyla jí v srdci jen hrnula jej tak mocnými výlevy váš- úplné obživy nejchudším obýváte- trvalá nenávist k bytosti, jíž žila ně a důkazy náruživé lásky, že se lfini tohoto útulného hnízdečka, o- kdysi celým svým životem, a místo nesmírným opojením zachvěl v tě- brnzu to lidské spokojenosti a klid- i vroucí lásky k ní zžíraly ji duši pal- sném jejím objetí, úplně ztrativ 0 ného života. A sk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1908

-O 1 • I ly v itíd. Obuoi, I. í 825.37 a. 169.14 3- 351-25 4- 211.25 5- 243-45 6. 733-20 7- 56497 8. 639.06 9- 1112.59 10. 762.25 ji. 5'4;3° 11. 348-52 13- 386.10 14. 341.20 15- 225.80 16. 324.94 17- I332-25 18. 208.16 19. 707.70 20. 769.80 21. 431.60 22. 309.36 23. 340.90 24. 981.90 *5- 808.49 26. 126.90 27. ■ 559-65 28. 297.25 39. 318.60 3°- 4°2-75 31- 267.90 32- 224.40 33- 37183 34- 129.50 35- 194.79 36. 185-17 37- I38-93 38- 429-38 39- 33I.96 40. 174.70 41. 179.52 42. 126.85 43- 164.30 44. i33,oo 45- 179-25 46.. 111.40 47- 248.87 - 48. 130.88 A9- 152.13 50. 72.12 s*. • 183.02 52. 205.20 53. 58.57 54-' 124.18 55- 67.05 56. 75-73 57- 62.50 58. 60.50 59- 37-95 60. 51-41 61. 33-75 62: 25,00 63. 39.90 64. 60.08 65. 38.25 66. 8.00 67. 29.00 68. 59.00 69. 26.75 7°. 21.25 71- 14.25 72. 334- '9 Výkaz záloáwJio fondu 31. prosince 1907. . Jak ulolen, na pozemkovou notu na 6%. *70.62 půjčeno na 6%, ostatek v pokladní u 1 bratra zasláno na Hlavni Řád mezi členy řádu na 5% půjčeno na pozemkov...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1908

STEINEROVÁ vyučovací methoda anglické řeči jest v tomto oboru největšim po- krokem tohoto století a triumfem Cechů- I'ltOK. 111'HO STEINElt, autlior Hvřtoznáinó motJiody pro píscimiť vyučování jazyku anglického a majitel akademie anglické řeči v Chicago. STEINEROVÁ akademie anglické řeči jest jedi- nou na Hvčlč, kde žáci v 25 lekcích naučí ne doko- nale mluvili a psúti anglicky a která ukazuje noj- jistější cesty k úspěchu v životě. Kdo by o tom pochyboval, vězte, pochyba tato je jako skála, (j která ne Vám staví v cestu ve Vaií cestě k úspěchu. Přijďte h plnou důvěrou vstříc Steinerově akademii stuAte se jejimi žáky a podniknete tím krok, ku kterému Vám lze jenom blahopřát!, neboť VaSc budoucí blaho bude tím zajištěno. Žák pan I.ukaš píše: Kdo Vaíí cestou se béře, ten rosic. A jak by ne. Vy s každou lekcí vedete nás k takovým úspěchům, že lekce Vaéc nejsou k zaplacení. I'an stehlík píňc: Nyní vidím, jak mistrně vedete vyučovaní a proto za Vafii svědomitost jen mých vřelých díků a m...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 February 1908

v> Narkose. Narkosa jest vědeckým pojme- nováním umělého uspávání pacien- tů před těžkou a bolestnou opera- cí. Jest tomu 61 let, co provede, ná byla první narkosa. Každá lé- kařská a hlavně chirurgická pomoc jest dobrodiním trpícímu ětověku, ale okolnost, že odstraněna jest bo- lest při operaci, možno prohlásiti za nejzávažnější dílo 19tého stole, tí. Neboť bokst nemocného po- hádala k spěchu, zavinovala velké útrapy nemocného nejen tělesné ale i duševní, které prožíval strachem před bolestí a raději se operaci ne podrobil. O "uspávání" v utmocnicích mají lidé ještě nyní prapodivné předsudky, z nichž jeden a nikoliv poslední, zvláště zdá se důležitým. Lidé se totiž bojí, že se vůbec ne- probudí a proto strachují se narko- sy zbytečně. Proto není od místa, pak-li své čtenáře blíže seznámíme s tímto neobyčejným objevením i je- ho vynálezem. Zásluha o tento znamenitý objev náleží americkému medikovi Willia- mu T. S. Mortonovi. Morton na- rodil se 19. srpna 1819 v městě Charlstonu a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1908

OBZOR. ROČNÍK XVII. HALLETSVILLE, TEXAS, 15. BŘEZNA 1908. Příčiny mikažlivých nemoci do- bytčích a vysvětleni prostřed- ků ochranných. lidKl- řiť patliogenní čili choro- boplodné působí, jak známo, ve- škué nakažlivé nemoci dobylka i liili. Ozhfivka, tuberkulosa, chole- ra, červenka, mor, neštovice, tyfus a jiní nemoci jsou výsledkem jich života. Což divu, že lidstvo pá- tialo po prostředcích, jak omezili jich Itrjr/.ní' účinky. Znalost života bakterii ti mikro- bu pokračovala pozvolna; zdoko- nalením mikroskopu zdokonalova- ly se i názory o bakteriích, jelikož mohl se lépe poznati jich tajemný život. Slušno připomenouti dvě jména: Pasteura a Kocha, kteří nejvíce zásluh i i vo směru tom dobyli. K nim druží.se ovšem spousta praco- vníků jiných, z nichž největší po- zornost budí Kus, v Paříži use- dlý, Meřnikov a v tnlékařské ba- kteriologii proí. líackhaus. Očkování proti nákažlivým ne- mocem, poznáni léčivých ser a im- muuity, jsou výsledky prací bakte- riologii. Názory se stále zdo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1908

Z úřadovny taieraníKa Hlaynilio Ěádn. Rozvrh na limrti čís, 142., 148. a 144. Čís. I . . . ..$77 Čís. 37— $20 2. . . .. 17 " 38 • • • • 55 3>x 34 ■ -ffifi' .6 3 " 4... U .. 23 " .. 25/ 41 30 " 6. N v 7 42.... 26 ii 7... ■\ý 11 43.... 24 ii 8... 44.... 17 " 9... .. «7' " 45.... 32 ii 10.. -. -h " 46 20 " 11.. . ■ ■ 39 " 47... 52 " 12.. .. 34 " 48.... 25 " !3- • • • 43 " 49.... 3& ll 14.. • • 35 " 50.... II ii I5-- • • n 11 51-.. 46 ii 16.. • • 33 • 1 52.... . 40 ii 17.. " 53■ • 13 ii t8.. • • 7 11 54.... " 19.. .. 64 11 55 - • • • • 17 ii 20. . .. 79 " 56.... • j6 " 21.. .. 34 11 57•••• " 22.. .. 32 ti 5,8.... • 17 " 23. . • • 35 11 59.... • 13 " 24.. " • 19 " 25. . .. 117 ii 61.... 11 " 26.. 11 a II 27.. • •45 ti 63.... • 14 " 28. .• .. 42 ti 64.... • 13 " 29.- n 65..,.. • 13 " 30. . ■ • 37 " 66.... 6 " 3i- • ... 29 11 67.... . 18 ii 32.. .'v, '25 ii" 68.... • 36 " 3Í-• ... 29 11 69.... • 13 ii 34-• " 70.... " 35-- • •• 34 11 71... h " 36.. ... 23 11 72... • 33 11 73... • 3 t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1908

Jak dělá taj. H. Ř. rozpočet na úmrtf. Tajemník Hlavního Řádu dělá rozpočet dle obnosu úmrtního fon- du u jednotlivých řádů a ne dle počtu členů, jak se někteří domní- vají. Ku konci každého mčsíce se spočítá, kolik každý řád má (aneb má míti, když od členů nevybral,) peněz v úmrtním fondu. Takto ob- • ^Jřené obnosy sečtou se dohroma- dy a z této sumy pak vynajde se ptocento potřebné k zapraveuí roz- počtu na příští měsíc. Za příklad vezměme, že je na hotovosti v pokladnách všech řádů íio.ooo a rozpočet má.býti učiněn ku zaplacení $iooo, tu od každého řádu se požaduje 10 procent z ob- nosu jeho úmrtního fondu. Na příklad, když jeden.řád má $400 a druhý 1150 v úmrtním íondé, tak platí první na takový rozpočet $40 a druhý $15, atd. Nelsonvllle, 20. února. — Než mohu napsati několik poznámek o vvtknutém cíli, totiž "o zachování wwanského jazyka v této zemi", jest třeba poohlédnout! se ještě do jiných zemí, kde se jedná o tu sa- mou otázku, jenom jiné strán- ky, a sice utlačovaci od vyš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 March 1908

Obzor Hospodářský. Proč se máme pojlstitl? "V Časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvím. Vyohézl 1, a 16. každdho tuéglce. Předplatné Zašili r-éčně 60 ctů. Jen předplatitelům 1'Obzor Hospodářský", Hettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," Tlie only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PnlMei semimontlily by F, Fabian. Advettising rates on application. Entered as second-class mattcr in thr Hallettsville, Texas, post-officc. Praví se, že dobrý úd bratrstva je též vždy dobrým občanem. Ale možno tu průpověď zcela dobře o- brátiti, neb i dobrý obían udělá dobrého bratra. Dbejme účelu naší Jednoty a řá- du a hleďme ke skutečnosti jej při- vésti. Podejme sobě ruce 11 získá- vání řádných členů. Své syny a dcery uvádějme v kruh Jednoty a vychovávejme je> duchu jejím. Bratře, pohlíží li některý bratr tvůj na tebe s patra, poněvadž ne- popřál ti snad osud vynikajícího místa v životě, nepojímej proti ně- mu n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x