ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
400.000 KAEVURIT JÄLLE STREIKIMAS ÜHENDRIIKIDES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

400.000 KAEVURIT JÄLLE STREIKIMAS ÜHENDRIIKIDES. Nelisada tuhat ''pehme.söe" kae vurit Ameerikas asusid möödunud neljapäeval streikima neljandat korda käesoleval aastal. Streikijad nõuavad uut lepingut kaevanduse omanikkudega, mis annaks kaevu reile paremaid tingimusi..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

Välispoliitikat ; Töölispartei. ehk sotsialistide lüüasaamine Uus-Meremaa asjastei valimistel on leidnud kogu_ maail mas elavat vastukaja. Üheltpoolt ( peetakse " seda poliitiliseks kursus etunnistuseks Uus-Meremaa valijas konnale,,^ püütakse sele ^ada, et valijad olid end lasknud demagoogilisest propagandast ajuti selt mõjustada. Igatahes voitsi natsionalistid nii maal kui linnas ia 14 a. vahetpidamata võimul ol nud Fraser'i pahempoolne valitsus peab maad andma senisele oposit : sioonijuhile Holland'iie. Peabi _ mar kima, et kuna Fraser i valitsuse sotsialistlikud tendentsid olid üsna mõõdukad, siis ei .pinud valimiste tulipunktis mitte niivõrd sotsialism, kuivõrd lihtsalt rahva soov uute nägude" järele. Muidugi mängis. 'seejuures teatavat osa ka senise valitsuse liialdatud kõhklemine riiklikult tähtsate otsuste langeta misel ja üldine võimetus teelt muutuvate poliitiliste ja majan - .duslike vajadustega sammu.^pidada. Mõlemad võistlevad parteid kasu tasid omapäraselt erinevat v^f1...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSAUSTRAALLASTE KONTSERT—JA TANTSUDEÖHTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

UUSAUSTRAALLASTE KONT SERT—JA TANTSUDEÖHTU. ■ •Uüsaustraalaste Kultuuriühing {The New Australians' Cultural As so ciatjan) korraldab Immigratsioo aiiministri Mr. Cälwelli j.t.- patro aiäazhi all Sydney Town Hall'is 10. ■detsembril kontsert—ja tantsu deõhtu. Esindatud on kaastege ■vaina bulgaaria, eesti, jugoslaavia, läti, leedu, poola, ukraina, valge yene ja austraalia rahvused. Eestlasi esindab Eesti Meeskoor Austraalias hr. Elmar Saarepere juhatusel. Ürituse sissetulek läheb Strathallan'i Ortopeedilisele Haig-\ lale Turramurras.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
285 MILJ. NAELA RELVASTUMISELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

285 MILJ. NAELA RELVASTU MISELE. Ühes Adelaides peetud kõnes sele tas Austraala kaitseminister Chambers, et Võimalik sõda ei taba Austraaliat ettevalmistamatult. Valitsus , on määranud 285 miljonit naela viieaastaseks , relvastumispe rioddiks, mis ön suhteliselt suur summa, arvesse Võttes Austraalia ainult 8-miljömlist elanikkonda. Valitsus ei poolda aga sundus likku sõjaväeteenistust ning asetab selle asemel suurema rõhu moodsate relvade väljäfirettdämiseie, ^ •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
E. V. TARTU ÜLIKOOLI 30. AASTAPÄEVA PUHUL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

E. V. TARTU ÜLIKOOLI 30. AASTAPÄEVA PUHUL. 3. detsembril tuli eesti akadeemi line pere .Sydnev's kokku kohvik ■"Elite'is," Pitt Št., et mälestada Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli 30. .asutamistähtpäeva. Aktusel pidas päevakohase kõne Anton Pank, kirjeldades eesti haritlaskonna ideoloogilist arengut ja saatusteed viimase kolmekümne .■aasta kestel. Kõneleja näitas, et meie rahva ja Tiigi saatus asetas meie haritlas konna korduvalt ebameeldivate ■valikute ette, kus oli mõnikord pa ratamatu valida halba, et vältida Teel halvemat. Kuid sellelegi vaata mata meie haritlaskonna rõhuv «enamus säilitas rahvusliku põhituu ma ja püüdlused, kus tahes leeri aiad ka väliselt kuulusid. ' Vahetu tuleviktiülesandena kõne leja tõi esile tarvet uustulnukatel õigesti sisse elada uuel kodumaal, mis võib toimuda ainult teatavate väärtuste ümberhinnangu läbi. Et leida hääd kontakti siinse pärisrah vaga ja varemsaabunud eestlastega, kes siin on juba aklimatiseerunud, on tarvis näidata üles arusaamist iiende m...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIIBUJUTTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

PIIBUJUTTU Käkö laagrit. Bonegilla ja Bath urst, Bathurst ja Bonegilla, need ota kaks laagrit, kiis mitmet tõugu migrantide hulgas elab ka visa eesti tõug. Need on tublid eesti mehed ja naised, kes elavad ülalmainitud laagreis, kuid nende maailmasuhtur mine mõnest küljest näib olevat 18Ö kraadi, erinev. Bathurstis olevat ainult 65 eestlast, kuid nende hul gas olevat' üle 50 "Meie Kodu" tel lija. Bonegilla eestlaste pete oma rõhuvas enamuses aga ei teadvatki, et Austraalias ilmub ka eestikeelne ajaleht. Et see nii on, seda tõen dab alljärgnev kiri Bonegillast: "Väga austatud Eesti Komitee. Käesolevaga pöördun Teie poole järelpärimisega, kas Austraalias ilmub esstikeelset ajalehte ? Kui jaa> siis millisel aadressil on võimalik tellida ja millise hinnaga? Austu sega J.K." Meil on siia vähe juurde lisada. Ainult ühe Väga soovi paneks siiski südamele Bathursti rahvale. Kas ei leiduks teie hulgas mõnda kerge jalgset noorukit, kes silkaks Bath urstist Bonegillasse, ja ütleks neile seal^...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLANE HAIGLA EKSAMIL ESIMENE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

EESTLANE HAIGLA EKSAMIL ESIMENE. : Vaimuhaiglates teenivale perso naalile N.S.W. osariigis korraldati hiljuti kutseeksamid mille tule mused selgusid neil päevil. Eksami tulemuste järele tuli Parramatta haiglas õena (trainee nurse) teeniv eestlane Inna Tago oma haiglas esi mesele kohale heade tulemustega, kuna NSW osariigi ulatuses sai neljandale kohale. Osavõtjate hulk eksameil ulatas mitmele sajale. /

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ILMUS VAIMULIK AJAKIRI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

ILMUS VAIMULIK AJAKIRI. Jõuludeks ilmus müügile Sydney lEesti Baptisti koguduse väljaandel ajakiri "Koidikul" nr. 2 mis on paljundatud rotaatoril. Ajakirja toimetajaks on V. Vink.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VEEGA SEGATUD PIIMA IMMIGRANTIDELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

VEEGA SEGATUD PIIMA IMMI GRANTIDELE. Bathursti kolms mõistis ühe ko haliku piimakaupinehele i75-naelase rahatrahvi, kuna ta varustas im migrantide läagfit veega segatud piiiü&ga. Samas karistati üht paga rit 20 naelaga immigrantidele mää ratud leibade mustades laoruumides hoidmise eest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLANE KADUS JÄLJETULT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

EESTLANE KADUS JÄLJETULT. Möödunud kesknädalal tõid Syd ney ajalehed (Daily Telegraph ja Daily Mirror) ära lühiteate, et immi grantide laevalt Skaugumilt on enne Neweastle'it jäljetult kadunud 39 aastane eesti "migrant" H. Sandur. Newcastle'i politsei on alustanud juurdlust selle salapärase kadumise kohta. Laev otsiti põhjalikult läbi, kuid tagajärjetult. Äratab tähelepanu, et on kadunud ka S., Sandur 'i päästevöö. Laeva ohvitserid arva Vftd, et mees on hüpanud üle parda idamerel 40—60 miili kaugusel New castle^ sadamast. H. Sandur'i kaassõitjad teavad kinnitada, et' mees on olnud rusutud meeleolus juba mõnda aega enne laeva randu mist. H. Sandur oli hariduselt metsa töadlane. Ta töötas viimati Tartu Botaanika Aias vanem-aednikuna. Saksamaal elas ta Memmingeni laa gris.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMETNIKUD KONTROLLIMA "PUNASEID IMMIGRANTE." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

AMETNIKUD KONTROLLIMA "PUNASEID IMMIGRANTE." "Daily Telegraph, 1. dets. 1949 avaldab järgmise sõnumi: Adelaidis, kolmapäeval — Immigratsiooniamet nikud kavatsevad otsekohe alus tada uurima väidete paikapidavust, et hästitreenitud kommunistid on saabumas Austraaliasse immigran tide laeviadel, ütles Immigratsiooni 1 Minister täna. I Läti pastor Kampe, kes vabastati töökohustusest, et töötada läti im migrantide seas, väitis, et kommunise itid on saabumas vale nimede ja Võltsitud dokumentidega. Ta ütles ka, et kommunistid, kes on saabu mas Austraaliasse on treenitud vas tavates koolides nende kodumaadel Ija saadavad informatsiooni Vene maale. | Minister ävaldas arvamust, et jkannatused, mida immigrandid on läbi elanud Euroopas, on teinud nad hirmujuttude kergeks ohvrak3 Fak i.tid, mida tema teab, ei toeta Pastor jKampe ja teiste väiteid kommunist likkude immigrantide suhtes.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TUULEHOOG TÔI TEATEID ÔEST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

TUULEHOOG TOI TEATEID ÕEST , Tugev tuulehoog Brest-Litovski jaamas käesoleva aasta 13. septem bril oli saatuslikuks kaasteguriks, et Rootsis, Örebros elutsev eesti daam sai teateid oma õe saatusest. Nimelt oli vene NKVD jaama piir konnas ~ põletanud paberihunnikut, millest aga tuul osa kandis laiali. Saatuse , kummalise juhuse tõttu kukkus üks selline põletamisest pääsenud paber, ühe inimese jalgade ette, kes oli just parajasti otsimas võimalusi läände põgenemiseks. See paber osutus ühe küüditatu kirjaks. Kuna sellel kirjal oli Rootsis asuva isiku aadress, siis saatis põgenik pärast läände jõudmist selle kirja edasi. Nagu selgus, olid õed Eestist põgenemisel sattunud lahku, kus juures teine Õde jäi sisse Poolamaal, kus ta hiljem vangistati, Kolmas õde pääses aga Saksamaale. Kummalisi teid kaudu sihtkohta jõudnud kiri paljastab järjekordset masstragöödjat raudse eesriide taga. Nimelt lasid venelased pärast lõikus tööde lõppu Ida-Poola provintsides' käiku laialdase küüditamisaktsiooni...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE SEPARAAT RAHULEPING IDA-SAKSAMAAGA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

VENE SEPARAAT RAHULEPING IDA-SAKSAMAAGA. Nagu Ühendriikide Riigi Depart mendi. bülletäänis möödunud nelja päeval teatatakse, on tõenäoline, et. Vene teeb separaat rahulepingu Ida Saksamaaga tuleval aastal. Vene tõmbaks siis tagasi oma väed Ida Saksamaalt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
POOLAS VAHISTATUD 16 PRANTSLAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

POOLAS VAHISTATUD 16 PRANTSLAST. , Vastukaaluks Poola Pariisi, saat konna puistamisele on Poola või mude poolt areteeritud 16 prants last, nende hulgas 4 saatkonna ja konsulaadiametnikku ja. 12. eraisi kut.. Prantslased, omalt Jpoolt on saat nud Prantsusmaalt välja 9 Poola kodanikku. Ühtlasi • on Prantsus maal ametlike teadete alusel avas tatud poola salakuulajate v5rk Põhja-Prantsusmaa tööstuspiirkon nas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AIR MAIL SERVICE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

AIR MAIL SERVICE. On December 9, 1934, the Eng land-Australia air mail service com menced. The first official Australian, air mail service was between Gerald ton and Derby, Western Australia. It was started in 1921. The service was later extended through Perth: At present there are more than 40 internal air mail networks linking all capital cities and hundreds of country towns. Overseas air mail services link Australia with all parts of the globe. j ■

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
N-LIIT RÜNDAB 1952.-1955. A. VAHEL? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

Sõjas Austraalia soomusüksustes võidelnud sõdurite organisatsiooni Austraalia Soomuskorpuse Seltsi aastapeakoosolekul esines Queens landi Tööstusbüroo direktor C. Clark tähelepanuäratava • kõnega Nõuko gUde-Liidu üle. Läänemaailmas on laialdaselt le vinud uinutav mugavus ja mõtte viis, nagu tegutseks N-Liit vasta valt poliitiliste teoreetikute optimist likkudele soovidele, seletas C. Clark. Tä. söövitas pigemini tõsiselt arvesse võtta nende hästiinformeeritud isi kute seisukohta, kes kardavad, et N-Liit ründab lääneriike 1952. ja 1955. aastate vahel. TJSA-s olevat eriti levinud arva mine, et venelased ründavad juba 1952. aastal. C. Clark ise on aga sei sukohal, et N-Liit ei ole enne 1955. aastät küllaldaselt ette valmistatud, sõjaks. : Nõukogude Liidu tugevus on tema türannias (hirmuvalitsus), mille tõttti ta on võimeline kõiki mõelda vaid jõude rakendama oma sõjalise võimsuse ülesehitamiseks. Sealjuures surutakse rahva elustandard väga. madalale ning allutatakse elu N Liidus järjes...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
POSTAL SERVICES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

POSTAL SERVICES. On December 10, 1837, the first overland mail left Sydney for Mel bourne. This speeded greatly the service between the two towns as. previously the mails had been car ried by sea. Australia's first post office was opened officially in Syd ney in 1809. Post offices were es tablished successively in Sydney, Hobart, Brisbane, Perth, Adelaide and Melbourne. For many years, Melbourne's post office was under control of the Sydney headquar ters. It assumed its own indivi duality when Victoria became a sep arate colony. With the coming of Federation in 1901, the postal ser vices of Australia became a Federal Department which to-day caters for the needs of the Commonwealth.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NATSID TÖSTAVAD SAKSAMAAL PEAD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

NATSID TÕSTAVAD SAK SAMAAL PEAD! Nagu New York Times'i korres pondent Drew Middelton ütleb, on autoritarism . võitmas ideoloogilist võitlust Saksamaal. Ta rajab selle väite ühele kõrgema Saksa ametniku repordile, mis avaldab: " Taas natsifitseerumine on annud Baieri suurelt osalt nende kätte, kes kon trollisid seda Hitleri all." Samuti ta toetub Ühendriikide SÕjaväevalitsuse andmetele, mille järgi 43 protsenti ametnikkudest Baieri ministeeriumides on endised natsid. Kohtunikkudest ja prokurö ridest on isegi 81 protsenti endised natsid. Antidemokraatne hoiak ei esildu mitte ainult etteotsa pääsenud en diste natside näol. Ka tuhandeid neid, kes varem: polnud Rahvus sotsialistliku Partei liikmed ja isegi olid vastuolus rahvussotsialismiga, on asunud nüüd opositsiooni demo kraatiaga.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

EESTIMAJAS 141 CAMPBELL ST., SYDNEY toimub pühapäeval 18. detsembril algusega kell 5 p.l. Eesti Seltsi korraldusel. TRADITSIOONILINE LASTE JÕULUPUU Neid lastevanemaid, kellede lapsed ^käivad emakeelses täienduskoolis, palutakse ilmuda 1 tund enne al gust. SYDNEYST IBesti kanafarm Sydney lähedal vajab abielupaari TÖÖLE , Kirjad: Rockdaie P.O. Box 30. Soovitame Agr. Erich Priksi "ÄRILINE KANAKASVATUS" -Hind 7/6. Posti kaudu tellimisel 3d juurde . lisada. Saadaval "Meie Kodu" talituses: 141. Campbell St., Sydney, N.S.W.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ettevaatust korrarikkumistega! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

f&evaatiišt korrarikkumistega! "Kuivõrd raskesti võib uustulnuk •vahel . sisse kukkuda Austraalias, Isui ei tunne kohalikke seadusi, iiäitab järgmine lugu Leigh Creek äst : Kaks r kohalikus söekaevanduses töötavat lätlast läksid pühapäeval linna ümbruskonda jalutama. Vähe maad eemal, ehitusel oleva jõujaama lähikonnas, silmasid nad tööstuse 10-tonnilist veoautot, mis oli sinna ilma valveta jäetud. Lätlastel tekkis liuvi lähemalt auto silmitseda ja kui selgus, et seda saab ka käima panna, ronisid peale ning puht lõbu huvides tegid sellega Umbes 200 yardilise sõidu, mille järele tõid auto vanale liohale tagasi. Autole ei juhtunud seejuures vähimatki viga. Kogu -vahejuhtum oli väldanud kõige enam 10 minutit. . Suur oli aga meeste üllatus, kui nad kolmandal päeval arreteeriti ja, järgneval päeval viidi kohtu ette. Neile määrati 6 kuud vanglakaris tust.. võõra auto loata kasutamise pärast, Mehed saadeti kohe Port Aügušta vanglasse "rootsi kardi nate" taha. Umbes • taoline lugu ' ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x