ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 June 1938

V pátek, dne 10, června 1938. f^CHOSLOVAlf OZNÁMENÍ KANDIDÁTŮ Ceny: Státní úřady $25.00 Okresní úřady 15.00 Komisařský úřad 10.00 Jiné preclnktní úřady 7.50 A1I political advartisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vás žádají o hlas a podporu v demokra- tických primářkách v sobotu, dne 23. července 1938. WILLIAM McCRAW Za guvernéra. WM. H. McDONALD za státního komisaře pozemku. okres McLennan D. W. BARTLETT za Distriktniho Soudce 54. Distriktniho Soudu. (O znoytyzvolenl.) CLAUDE SEGREST Za distriktniho'admftíé 84. distrikt- niho souďtr olerí tu Mt&ennari HOLVEY WILLIAMS za distriktniho návladniho ORVILLE M. JOBE za distriktniho návladniho. JOHN W. DUNCAN za šerifa. C. O. MOORE za šerifa bul SURRATT za šerifa BEN N. ADAMS za odhadčího-výběrčího daní. W. J. (BILL) GIRARD za komisaře, 3. precinktu AUGUST DULAK za komisaře, 3. precinktu M. J. (MIKE) MAZANEC (o znovuzvolení) za komisaře, 3. precinktu HENRY POCHYLA za komisaře, 3. precinktu P. F. LEDNICKÝ za ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 June 1938

CfcČHrwLOVAK V pátek, dne 10. června 1938. te-? VŠEM KRAJANŮM V TEXAS vřele odporučujeme kandidaturu p. rnmmm mm w za Guvernéra My, níže podepsaní občané českého původu, vřele odporučujeme všem našim krajanům v Texas p. Tom Hunter-a, kandidáta za úřad guvernéra. Známe p. Huntera, co muže nanejvýš schopného, liberálního a našemu lidu nanejvýš příznivého. Od něj můžeme s jistotou očeká- vat! uznání našeho lidu v plné míře. Jeho upřímný zájem a boj pro obyčejný lid nasvědčuje o jeho ryzím karakteru. ...HUNTER je pro Spravedlivé vyplácení starobní pense. Zlepšení postavení rolníka v Texas. Zrušení zbytečných komis a úřadů. Rozumné šetření státních fondů. ... IIUNTER je proti: Monopolu v jakémkoliv obchodě. Zvýšení neb uvedení jakékoliv nové daně; nerozumnému a zbytečnému plýtvání státních fondů. V roku 1934 v užší volbě Tom Hunter obdržel 457,785 hlasů. Letos může obdržeti ještě víc. Spojme se všichni pro nám nejbližšího a našim zájmům nevíce příznivého kandidáta a tím je jedině TOM HUN...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 June 1938

V pátek, dne 10. června 1938. Čechoslovák Cesty a objevy soudruhů Kolumbových Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. Divorhové se domnívají, že Alonzo de Ojeda má okouzlený život. — Zkouška jejich, aby se o tom přesvědčili. Po relý ten čas nepřestávali In- diáni znepokoj ovati posádku, činíce zálohy picovníkům, zaskakujíce o- pozdilce a někdy u zjevném vzdoru přibližujíce se až k samým hrad- bám. Při takových příležitostech či- nil na ně Ojeda výpady v čele svých lidi, jsa pak nad jiné hbitý, býval valy všem vůkol něho dobré mysli ne-li důvěry. Jediná naděje přichá- zela od moře, a již i ta bezmála by- la udušena, když jednoho dne k ne- výslovné radosti Španělů ukázala se na obzoru loď. Vepluvši do pří- stavu zakotvila se u paty návrší San Sebastianského, i nebylo déle po- chybnosti, že to jest slíbená posila ze San Dominga. Loď skutečně přicházela z Hispa- nioly, avšak nebyla vypravena od první v dohánění nepřítele. On sám bakaláře Ensica. Jméno jejího veli- jediný pobil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 June 1938

Čechoslovák V pátek, dne 10. června 1938. — Úroda kukuřice a krmiva v na- šem okolí West jest již takřka úplně zajištěna vláhou, která spadla ve středu a pak ve čtvrtek ráno, kdy pěkně pršelo bez jakéhokoliv větru. Dešť, který se dostavil v sobotu rá- no, byl by postačil na nějaký čas, ale další vláha, která se dostavila ve středu a ve čtvrtek, zajistila úrodu krmiva úplně. Farmáři si nyní pře- jí na chvíli pěknou pohodu, by moh- li bavlnu vyčistiti od plevele a obo- rati. DR. T. J. REEVES Specialista v přehlížení detektiv- ních očí a správné přípravy brýlí. Naleznete jej ve West Drug Store KAŽDÉHO PONDĚLÍ. BESTTHEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY "Prison Nurse" Also "SALT SHAKERS" and The Painted Stallion with Hoot Gibson and others Z města a okresu — Výprava rybářů z West, sklá- dající se z W. A. Zátopka, Jana Zá- . topka st., Rud. Stanislava, Roberta — pi. Metnod ťazdralová dlela v piška a Louis Urbanovskýho, odjela SATURDAY — ONE DAY ONLY Gene Autory —in— Čerstvé namíchané bohaté vi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 July 1938

r i Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné 12.00 Na půl roku $i.« Do staré vlasti $3.00 Penéžní zásilky, Jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listí' PW- du, kterou by Pouze uvěd^' bude f>' .. x?' - védétt. . jmostí do- -iský lid ▼ Tb- . ctL AND WSSTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČJSLO (No. 26) Entered xs second-class matter January 2, 1920, at th« «fice at West. Teras, under the Act of March 3, 1879. 1. ČERVEINCE (JULY) 1938. Armáda a loďstvo proti špiclům Rolnické přebytky škodí městům Pro úpravu Aquilla potoku Rolníci usazení podél tohoto poto- ku v severní části okresu McLennan se pravděpodobně obrátí na federál- ní vládu pro kontrolu záplav, jak bylo v pondělí dne 27. června sděle- no. Representanti z té části, ohro- meni sedmi nedávnými velmi niči- vými záplavami, dostavili se před korr.isařský soud se žádostí o pora- bezpečí v Německu, a 4 jsou při...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 July 1938

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 1. července 1938. DVA ŽIVOTY ROMÁN MARIE KIZLINKOVÁ VII. Od této rozmluvy uplynulo několik dní. Jindra mar- né čekala, že Pavel s ni promluví o onom svém tajem- ství a že jí konečné dovolí, aby odjela. Hledala si už v novinách nové zaměstnání a pomalu si skládala své věci, aby byla včas připravena k odjez- du. Hodlala se uchýliti do Prahy, nebo do jiného větší- ho města, aby mohla dávati hodiny, než se někde uchy- tí trvale. V Libišanech si zašetřila skoro celý svůj plat, takže se nemusila pro první čas báti bídy. Ve větším městě spíš sežene žáky a žákyně a vydělá si aspoň tolik, aby se svou hotovostí hodně dlouho vystačila. O hmotnou stránku své budoucnosti se tedy už ne- musila tak bát jako při svém odjezdu z domova. Pro první čas byla zabezpečena a snad se jí přece jen poda- ří sehnati místo, přiměřené jejímu vzděláni a jejím dlouhým studiím. Ale v duchu si upřímně doznávala, že se bude těžce loučit s Pavlem, s jeho dceruškou i s laskavou paní An- nou. By...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 July 1938

V nótplf rin® 1 APH'O ,',O V pátek dne 1. července 1938. Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila FoJ tašková. Tak jsem dnes jaksi radostně na laděna. Blíži se 4. červenec, kdy se maji sejít v našem domově všichni naši drazí. Z Houstonu má přijeti bratr Sláva Studničný, se švakrovou Pavlínkou a neteř Jindřiška s jejím manželem a roztomilou dceruškou Marylin a z Fort Worth opět mat přijeti naše děti, Laura a Mařenka s jejich manželi Jan a Edou Pošíva li a syn Anton s jeho ženuškou AI mou. Tak se všichni pěkně sejdeme a vespolek se potěšíme, jen si přeji aby bylo také pěkné počasí, jako je nyní. Místami jsou sice přeháňky, ale nyní v létě to není tak hrozné vysvitne-li slunko, cesty brzo obe schnou a já doufám, že to pěkné po časí vydrží, neb zde v červenci pře vládá spíše suché počasí, ovšem ne ní to pravidelně a obzvlášť tento rok jest jakýsi výstřední. Musela jsem se smát, při čtení dopisu švakrové Pavlínky z Houstonu, že jsem ji asi pěkně poplašila v posledním čísle Čechoslováka, kdy js...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 July 1938

JPCHoqlíjVAK V pátek, dne 1. července Z Corpus Christi. Naše sousední městečko Rob- stown je v největším bavlněném kraji Texasu, neb má více bavlně- ných čistíren než kterékoli jiné mě- sto a které si dává titul "Největší malé město v Texasu". Město toto je domovem našeho krjana Morávka, jenž se právě nalézá na návštěvě v Čechách a kterému posílám onen obrázek, aby mohl říci tam těm na- šim; "tohle je moje hnízdo, a tak- hle vypadá ta naše bavlna "králov- na jihu". A s oním bálem též 3 dív- ky z Robstown, které budou zastu-, vat ono město na slavnosti tam po- řádané ve dnech 18. — 28. červen- I ce, kde prostřední dívka byla zvo- j lena královnou, a druhé dvě co je-1 jí společnice, *by to vypadalo jako1 královská družina na slavnosti zva- né "Cavalcade of Cotton", kde bu- dou vystaveny různé rolnické plo- diny, vše co se vypěstuje a zde se daří. Zkrátka rospodářská výsta- va s různými zábavními podniky ja- ko rodeo, ukázka to bývalého kro- ceni divokého dobytka, karneval a různé jiné...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 July 1938

V nótplr r)rw> 1 řp Z cesty do vlasti. Podává Jos. F. Holásek. I NAŠE POŠTA éeto?Uymi muškáty- V dolíku te lích >-■'lítri® ^est zac}ržena do ma :>bnté rybníčků. Ve vodě se p-rohání. '«múže a kačeny, a ani ta havěť se spolu snést. Hedy chtěla si Tak zas - vTií ^ ritay cnreia Omaha, Nebr- lednu na památku, tedy jsme trošku od nás z OmaW- cekat až si některá labuť stu na Moravu, dleli jsme 10 dní v I Praze, kterou jsme si důkladně pro- I hlédli. Také tam jsme navštívili Ná- rodní divadlo společně se sl. Ellou I Koemlovou a viděli jsme operu "Ru- Moravská Ostrava, 5. června 1938. salka". Byl to pro nás skutečný po- ctění přátelé a čtenáři Čechoslo- žitek neb divadlo samo jest skvost- _ _ _ „ „ „wlcra muut vákal ne. Také jsme se sucastnil večírku Dne 16 června jsme jeli za panem «Plave hezky na sluníčko, a tak Musím se omluviti, že jsem se o- Americkeho Klubu, kde mluvil pro- charvátem do tiskárny "Národní J«ne viděli zápas malé kačeny s vel- pozdil se zprávami z naši cesty. A- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 July 1938

.ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 1. července 1938. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. y OFFICEKS: Aug. J. Morris, President Jas. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. PRESS Národní svátek Čtvrtý cervenec. Rakousko ztratilo svoji neodvis- lost úplně, ve Španělsku z ní zbývá jen poslední písmena, Čína o ní zá- pasí, v Československu se jen čekalo na povel "pal". Americký národ to má za sebou už 162 let. Cizí, vzdálená vláda se o jeho po- třeby vůbec nestarala, její úředníci a dobrodružní šlechtici přijížděli jen s rozkazy o peníze, zakazovali výro- bu potřebných věcí, vnucovali svoje špatné a drahé zboží, zabraňovali lo- dím jiných zemí přivážeti zb...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 July 1938

V pátek, dne 1. července 1938. ČECHOSLOVÁK OZNÁMENI KANDIDÁTŮ Ceny: Státní úřady $25.00 Okresní úřady 15.00 Komisařský úřad 10.00 Jiné precinktní úřady 7.50 All political advartisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vás žádají o hlas a podporu v demokra- tických primářkách v sobotu, dne 23. července 1938. W. R. POAGE Za kongresníka 11. kongresionelní- ho distriktu v Texas. WILLIAM McCRAW Za guvernéra. ERNEST O. THOMPSON Za guvernéra. CHARLEY LOCKHART Za státního pokladníka. WM. H. McDONALD za státního komisaře pozemku. SAM DARDEN Za senátora. OKRES McLENNAN D. W. BARTLETT za Distriktního Soudce 54. Distriktního Soudu. (O znovuzvolení.) CLAUDE SEGREST Za distriktního soudce 54. distrikt- ního soudu okre*i McLennan HOLVEY WILLIAMS za distriktního návladního ORVILLE M. JOBE za distriktního návladního. JOHN W. DUNCAN za šerifa. C. O. MOORE za šerifa BILL SURRATT za šerifa BEN N. ADAMS za odhadčího-výběrčího daní. W. J. (BILL) GIRARD za komisaře. 3. precinktu AUG...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 July 1938

V pátek, dně 1. července 1938. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu TŘICET ROKŮ. Třicet roků prožitých zde v této zemi jest doba dlouhá, jest delší než třicet roků prožitých ve staré vlasti, protože tam žijí lidé mezi sebou od pokolení do pokolení a jsou doma mezi svými. Ne tak zde, kde jsme Rendl, zástupce župy, v pěkném do- jímavém proslovu uvedl 22 mladých sokolíků do Americké Obce Sokol ské, kteří jeden po druhém slib r rukou br. starosty naší Jednoty slO' žili. Následující byli do Americké Obce Sokolské uvedeni: sestry Libu še Žaludek, Libuše Lážnovský, Libu- prijeli a zde se usadili, vlastně jsme §e Petrova, Evelyn Bobalík, Evelyn hledali ten koutek, kde jsme koneč-1 paVelka, Libuše Pavelka, Milada ně zakotvili. Ne však všichni, někte- [ Brožek, Jiřina Brožek, Alyne Šebet- ří našli domovy u svých bratrů, se- ster, strýčků a podobně, kterým ta cizina se nezdála taková jako mno- ha jiným, kteří jsme se stěhovali z místa na místo. Naše...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 July 1938

V pátek, dne 1. července 1938. Čechoslovák Cesty a objevy soudruhů Kolumbových Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. Nicuesa i s lidem svým na pustém ostrově. Položení Nicuesovo a jeho lidí by- lo nanejvýše smutné a zoufalé. Na- cházeliť se na pustém ostrové po- blizku bařinatého břehu, v moři vzdáleném a opuštěném, kamž ne- plavila se žádná loď za obchodem. Druhové jejich v ostatních lodích, byli-li živi a jim věrni, bezpochyby již za ztracené je pokládali; i mo- hloť uplynouti mnoho let, nežli by sem náhoda přivedla bárku něja- kého dobrodružného plavce. Do těch dob musel býti dávno vyplněn je- jich osud, a toliko jejich kosti na písku se bělající mohly vypravovati jejich příběh. V tomto beznadějném stavu ode- vzdali se mnozí šílenému zármutku i běhali po ostrově rukama lomíce a žalostivě naříkajíce a úpějíce; jiní volali k Bohu o pomoc, mnozí pak seděli v němou zoufalost pohříženi. Konečně trýzeň hladu a žizně po- vzbudila je k činnosti. Nenalezliť ji- né potravy krom...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 July 1938

ČECHOSLOVÁK [- BEST THEATRE West obdrží od WPA. program $31,257 na ulice. tqday—thursday ''International with Dolores Del Rio Kongresník W. R. Poage, jenž se vrátil právě z Washingtonu, přinesl nám dobrou zprávu, že administrace WPA. povolila městu West $31,257 jeillClUCIU na opravu uiic, příkopů, chodníků odvodňování a podobné opravy. Tato jest asi největší suma peněz, jakou dostalo nebo dostane které- koliv město velikosti našeho města West. Za to se již dá něco vykonati a mnoho dělníků bude míti na dlou- hý čas zaměstnání. Za to můžeme děkovati nejvíce našemu komisaři a městskému právníku Geo. E. Kacířovi, který ví, I kde má "uhoditi", aby něco vyzískal pro naše město. n OVER MILLION LIVE IN FOREIGN AREA f; friday and saturday Wallace Berry -in— "The Bad Man of Brimstone Also OUR GANG COMEDY SUNDAY — ONE DAY ONLY Joan Crawford Spencer Tracy w — in — (i Mannequin" Also CARTOON & NOVELTY MONDAY — JULY 4th Francis Lederer "The Lone Wolf In Paris" Also CHARLIE CHASE COMEDY All of...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 July 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $i.i!S Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. UŤ1,/, .. SECTION 2. ČÁST Z r<&> ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU1 >>> v * Šířením tohoto listu, šíříte praT- du, kterou by každý měl vědětt Pouze uvědomělostí a svornosti do- bude si československý lid v Te- xasu uznáni a ctL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVH. ČJSLO (No. 28.) Entered as second-class matter January 2, 1920, Apel k českému lidu v Texasu! , Státní primární volby se rychle blíží a tu každý československý vo- lič asi uvažuje, kdo by byl nejlep- ším mužem za guvernéra, a to prá- vem, neboť jest nutně třeba nápra \y ve státní vládě. Uchazečů za guvernéra jest celá řada, ale na předním místě mezi těmi stojí náš státní generální ná vládní WILLIAM McCRAW, o němž vime ,že pro stát a lid vykonal mno- ho d:bra, a že může vykonati ještě více,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 July 1938

vBcroSLOVAK V pátej^_dne^l5. července 193fl. Enniský Věstník POflÁDÁ Zprávy z Ennis a JOSEF VYTOPIL. okolí laskavě oznámte jemu. ZLACINÍ PENÍZE? Kdysi člověk šel do banky a dostal půjčku hned beze všeho, ale dnes to Již nejde. Proč? Protože tenkrát každý, jak rolník tak řemeslník, ob- držel za svoje produkty slušnou ce- nu a tak mohl zaplatit! to, co sobě vydlužil. Dělník dostal slušnou mzdu za svoji práci a proto mohl dluh ta- ké lehko spláceti. Až do roku 1929 tomu bylo tak, ale roku 1929 kapitál začal zpívat jinakou, Jednoduše my musíme z vás dostati to, co Jste sobě ušetřili, a začal stahovat peníze. Ne- vzalo to dlouho, protože ten střední lid těch peněz neměl nikdy mnoho a proto se brzo vyčerpal a vytáhl z banky co tam měl a nastala ta "de- ílace", kteréž slovo znamená dobře pro věřitele, neb deflace znamená, že zvyšuje dluh dlužníka a zvyšuje, zdražuje příjem věřitele, čili činí pe- níze drahé, čímž dluh se násobí ně- kolikrát vyšší, protože cena za vý- robky a mzda neodpovíd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 July 1938

V pátek, dne 15. července 1938. CEOHOflLOVAlt I | Vím jak si ^ udnjdiýclAcuripQ ^ CELÉ, léto/ Sfiaiil bolet, Dra. Petra Hoboko je t *a em yyzkouiený ftludečni lék. který pomohl během posledních péti pokolení milionům trpících: nervosou, neziiivností. jicpou a .kmitným áaludkem. sitlcdlcem (patného tráveni m vyměšování. Prividliije ř Wfeva. Pomáhá trávení. Opatřte ti dnej • ▼•Ikou 1* uncovou Zkuiebni Láhev za pouhý $1.00, ponorné vyplaceno 1 Dra. Petra Léčivý Olej Liniment iií rychlou utiiujíci úlevu znaveným a *tivým svalům. Po 50 rok& pKnáiel vítanou úlevu tisícům trpících rcvmattckýml a Muialnckými boUatml. bolMtmi v zádech, obví^pfai bolením hlavy, aamoienýml a bolettirymi ivaly. boulemi, odfenínaal a vraknutlnaml. Poálete ai dne* pro 2 pra- bídné 604 lahvi za pouhý $1.00, poštovné vyplaceno 1 ( , I Dra. Petra Žaludeční SOitel Tndkajic! alkalický "oeloroíni" léíivý pro- I fltředek proti jistým prudkým žaludečním poruchám jako jsou: páleni šáhy, kyselost f*lttdku. • jisté druh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 July 1938

Čechoslovák V pátek, dne 15. července 1938. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková Právě dnes jsme naslouchali zprá- vám přes rádio zasilané z Wichita Falls, kde z vlaku jenž tam stavěl, mluvil náš pan president F. D. Roo- sevelt k tamějším obyvatelům a by- lo slyšet, že mu tam dělali velké o- vace. Pan president udělil našemu guvernéru Allredovi jakýsi vysoký a významný úřad, což pana guver- néra mile překvapilo a potěšilo. Hned se panu presidentu za něj po- děkoval. Jak je vidět, všude kam náš p. president zavítá, těší se velké ob- libě, všude mu činí velké ovace, to by znamenalo, že kdyby se za 2 ro ky ucházel o úřad presidentský, byl by opět zvolen, zvláště náš drobný lid chová k němu velkou důvěru. Včera v neděli se dost pěkně vy- dařil piknik na Cyclone, pořádaný tamějším řádem Český Prapor čís. 24. Ovšem na tak silný řád mohlo tam být členů více, neb je to jeden z nejsilnějších řádů a byla-li by se Jen polovina členů dostavila, mimo druhých návštěvníků, mohla být ú- č...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 July 1938

V pátek, dne 15. července 1938. ČECHOSLOVÁK Volte pro DOSS HARDINA, zo státního senátora. Žádám všechny našince, aby vo- lili Doss Hardina za státního sená- tora, 13. distriktu, skládajícího se z okresů McLennan, Limestone, Falls a Milam, neb Doss Hardin jest na- rozen a vychován na farmě a jeho otec jest chudý farmář, a on vy- studoval za svoje mozoly. Jsou je- diní úřednici, kteří pochází z chu- dých rodičů, kteří pro náš stát a Ameriku něco udělali. — (Tato o- známka jest placena českým far- mářem John Andrlem od Waco.) (Pol. Adv.) )o( NOVÁ SPOTŘEBA PRO BAVLNU. Jak se píše, bylo už uvedeno asi 1000 způsobů pro větší spotřebu ba- vlny, ale ta spotřeba k tomu jen vel- mi malá. Pozemků a rolníků je pří- liš mnoho, produkce zmodernisova- nými způsoby neustále stoupá a hrozí stále většími přebytky. Rolní- ci ve Spoj. Státech nemohou úspěš- ně čeliti produkci v jiných zemích s lacinou prací a nižším způsobem životním. Během světové války a po ní bylo rozšířeno pěstění bavlny v Japon- s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 July 1938

e*JB06L0VAK V pátek, dne 15. července 1938. Cesty a objevy soudruhů Kolumbových Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. Příchod bakalářův do San Sebasti- zarazilo se v tom místě, jemuž baka- anu. — Jeho tamější nehody a lář na splnění svého slibu dal jme- vítězství v Darienu. í no Santa Maria de la Antigua del Ne bez svrchované obtíže a jenom Darien. s důrazným použitím své moci ja- Bakalář Enciso přejme velitelství. kožto alkade mayor podařilo se En- cisovi přivésti lid Pizarrův k návra- tu na nešťastné pobřeží San Seba- stianské. Konečné spatřil žádoucí sídlo své moci a úřadu, jehož tak dychtiv byl; avšak, jako principála jeho Ojedu, mělo i jeho potkati tam jen samé neštěstí. Když vcházel do přístavu, loď jeho vrazila na skalis- ko u východního výběžku. Draví proudové a bouřlivé vlnobití rozko- taly ji, s velikou těží uchránilo se mužstvo na brigantinu Pizarrovu; něco mouky, sýra a sucharu, pak ně- jaká částka zbraní jsou zachovány, než koně, vepřový dobytek a všeliké os...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x