ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 December 1898

TEXAS POSTEN, AUST1N, 1EXAS, T *SL>AQEN DEN i DECEHBER 1898 ■ É ■ 'Om il ■ I! ■ I f I xl/ Y Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. Jakob Ekelund. (Forts. fr. föreg. n:o.) Efter intagen frukost och sedan vi liqviderat vår skuld lade jag i jungfru Lottas hand som drickspen- ningar en tolfskillingssedel, något nött och nedsölad. Hon kastade sedeln på golfvet och trampade på den, blek af harm. "Ni gör orätt, jungfru lilla," anmärkte Ekelund; "denna gamla sedel, som ni nu så föraktligt trampar på, har en gång varit ny, hvit och vacker; men hur söndrig och befläckad den nu är, har den likväl sam- ma värde som förr gifve Gud man alltid kunde säga så om menniskan!" Den vackra värdshusflickan mätte med blicken den förträfflige skollärarens komiska figur från hjessan till fotabjellet och föll derefter i det vålusammaste gapskratt. "Niskrattar åt mi , och det var illa," yttrade rek- torn; "jag skulle gerna gråta öfver er, och det vore värre." Derpå togo vi våra h...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN i DECEriBER 1898 AUSTIN. Kyrkliga underrättelser. Första Svenska Baptistförsamlingen, hörnet af 18de och San Jaclnto gatorna, hålla Bina möten & följande tider: Pre- dikan hvarje söndag kl. 8 e. m. 8ön- _agHnkolu kl. 44 e. m. Ungdomsmöte en balf timme före predikan frän kl. i8 till kl. 8 e. m. Ungdomsföreningens van- liga möten hvarje lördagsqväll frfin kl. K till kl. ilO e. m. Predikan och böne- möte torsdagsqviillen 1(1. ^0. Till alla viessa möten ur bvar och en på det hjert-, tigas te Inbjuden och välkommen. O. F. Carlson, Pastor. Bostad: 1701 San Jaclnto str. Fråga efter koffertar i Key's butik, råga. Ostr • 17 Östra 6:te gatan. Egendomshandel. Mr P. A. John- son från Manor var i tisdags i sta- den och afslutade köp af mr G. C. Carlsons farm i Driakill Pasture. Mr Carlson kommer atl flytta in till Austin för att bosätta sig der. Specielt pris på barns skolskodon, hos Key^s 217 Östra 6:te gatan. Rättelse. Bland personliga nyhe- ter i ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 December 1898

T. TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING POR SVENSKARNE I AMERIKA. 3dje Årg. Löp. No. 141. Austin, Texas, Torsdagen den 8 December i8q8. Vol. III. No. 37fl 1 i 1 Uppätna af kannibaler. Posten från Sidney, Australien, har förra veckan bragt under- rättelse til San Francisco, at kapten Kohlshon, två hvita styrmän och fem af manskapet på tyska handels- fartyget "Sea Ghost" blivit upp- ätna af menniskoätare på Buka, en ö i närheten af Salamonsöarne. Skeppet lemnade i början af September Queensland på väg till Salomonöarne, der det skulle tago in last af kokosnötter. Kapten Kohlshon hade blifvit varnad för infödnigarne, som sades ej vara att lita på. Men han trode ej pa dessa berättelser, som satts i omlopp af kaptener och manskap på andra handelsfartyg, förmenande att de härrörde af afundsjuka och åsyf- tade at förmå honom at afstå från effärsföretag, som lofvade at in- bringa honom god vinst. Han seglade från Bismarck ögrouppen med två hvita styrmän och ett manskap, bestående a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 December 1898

6. TEXASdPOSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 8 DECEMBER 1898. STANDÄRET. Svensk historisk roman snapphanarnes tid. —af— PEHR SPARRE. från (Forts, från föreg. n:o.) TRETTIONIONDE KAPITLET Nätet brister. Det första König yttrade då han enligt aftal åter infann sig var: ♦ —Nu är anstalt fogad om båten och redan i skymningen ligger den på passande ställe; men hur går det med officeren? —Bra, vill jag hoppas, svarade ba- ronessan. —Hvarifrån har ni få t honom? Hur heter han? —Känner ni denna handstil? —Den liknar baron Rosenlantz'. —Ja, af helt naturlig orsak, eme- dan det är hans svar på min anhål- lan; var god och studera. —Här s'år ju ingenting om någon resa? Blott de få orden: med nöje skall jag efterkomma er begäran Dessutom saknar episteln utanskrift, datum, titulatur och namn. —Ni glömmer ju aldrig i.tt vara poliskarl till kropp och själ,eller med andra ord, tro alla menniskor hafv.i ondt uppsåt. —Visst icke, visst icke, min nådi- ga baronesst! Men i fall expeditio- nen misslycka...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, IEXAS, T<MISL aGEN DEN 8 DECEHBER 1898 \ I w v . / { Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föreg. n:o.) Vid Lidingöbro.* Axel Wendel hette en annan af mina skolkamrater. Stundom sluten ända till dysterhet och stundom vild anda till galenskap, var han föga omtyckt af den öf- riga skolungdomen. Han hade emellertid valt lakar- yrket och var välbestäld medicine kandidat, när vi åter sammanträffade. Han besökte mig ofta, mindre dock af några oss emellan rådande sympatier, än der- för att hyrkuskverket, vid hvilket jag var anstäld, låg halfvägs mellan hans bostad på norr och Garni- sonssjukhuset, der han tjenstgjorde som underläkare. Medan han vid sådana tillfällen en halftiinme hvilade på mitt kontor, sittande vid andra sidan af min pul- pet, brukade han vanligtvis icke yttra ett ord, men klättrade i stället ett ark papper fullt med idel hem- ska figurer, såsom likkistor, stympade menniskokrop- par med mera dylikt. De sena...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 December 1898

TEXASöPOSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 8 DECEMBER 1898. TEXASJPOSTEN. Nyhets- och Annonstidning för Sven skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, ln,,Au8ti"\7®x(^ b the Bwkdish Amkhicas 1 cblibhiho Oo. lie only swedlsh ytiper ln DBbt advertlslng medium to reach thls elan f cltlienB. J. M. OjERHOI.m, ........ E<5. tor. M. J. .Manager. Otto Kjjiapb Reseageni ^oeo*oeoooooooc<iocxx>oo!xxctx>oo<x>^>ccccooc<^ Entercd at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumeratlons-prls: Ett år - - Ett hälft ftr Ett &r till Sverige 1.00. 60. 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 forsij"",t Obh penningar böra sändas medelst I o- stal Note", "Mon y Oroers" eller 1 2-c frimärken under adress. m 11- ryr as postj^n", ISO Bast Ninth St. Austin, Texas. i-cents Advertising Rateo. op larger advertisements råtes will be made on application. Tyskland har beordrat en förök- ning af dess stående krigshär. Detta synes som ett ga...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 December 1898

TEXAS POSTEN, AU5TIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 8 DECEflBER 1898 AMERIKANSKA NYB^ V A o V t v Kånga giftermål. On> '^en ^öria ▼eckan, dagen före tac'agelsedagen' uttogo icke mindre * Par stånndsbevis för ir.ående af äkten* skap. Detta va- ett ovanliSt stort antal äfven fjjr^hicago. En svensk< uvernailt 'iar ^ Pre" s:dent CKeland anstä't för sina barn. Fen dertill utsedda är Miss Lena-^g som förut haft anställning sorp skollärarinna vid Salemsför- s?«Tiliiigen i Quincy, Ills. Mrs. George M. Fullmans regnliera inkomster äro $9,000 i månaden. Icke desto mindre hade hon nyligen dragit $83,733 extra, hvilket dom- stolen god kände förra vecka. Det tyckes dock att $9,000 i månaden borde räcka till, Under snöstormen natten mellan sisllidne lördag och söndag åstad- koms stor skaua och förlust af män- niskolif utefter New England kus- ten. Det tros att omkring 170 större eller mindre båtar förolyckats och att en massa människolif blifvit spilda. Gästabud för fåglar. Chicgo, den 30 nov. En Mr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 8 DECEHBER 898 SVERIGE. Stockholms. Olycksfallsför- säkrade arbetare. Byggmästaren N. J. Bengtson har för 100,000 kronor försäkrat sin arbetsperso- nal. —En Svedenborgsk kyrka. Nya ky rkans svenska församling har för en blifvande kyrkobygnad in- köpt en tomt vid Tegnérlunden. —Statyn öfver John Ericson kommer enligt stadsfullmäktiges nu fattade beslut att resas å Ny- broplanen. Staden har anvisat 4,000 kr. till grundläggning för stöden samt åtagit sig att bekosta ordnande af platsen och ansvara för stödens ffanitida vård. —Dr Sven Hedin reser på ny- året till Petersburg för att till k6jsar Nikolai öfverbringa den ryska upplagan af sin reseberät telso. Af denna resa väntar sig dr Hedin stor nytta för en blif- vande expedition till Central-Asien. Ett ord af zaren öppnar alla por- tar. —Höjda annonspris. Svenska tidningsutgif varef ören i n gen utta lade sig vid sitt sammanträde här den !) okt. för en allmän höjning af de i Sverige hittills i r...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 December 1898

TEXAS POSTEN, AUST1N. TEXAS, TORSDAQEN DEN 8 DECEflBER 1898 FRÅN ALLMÄNHETEN. BRUSHY-BREF. \/ ' t A Brushy i november 1898. Ärade red. af Texas Posten! När jag sitter här i min ensam- het och tänker på betydelsen af tacksägelsedagen, kan jag ej un- derlåta att meddela eder några af mina tankar, fast det kanhända blir på ett osammanhängande sätt. Låtom oss då stanna några ögon- blick och tänka tillbaka på det förflutna året och se om vi hafva något att tacka Gud för! Jo, sannerligen. Redan i timligt hän- seende hafva vi mycket att tacka Gud för, ty han har ju försett oss så rikligt både méd kläder och föda, helsa och krafter, och iifven en ganska ymnig skörd har han låtit uppspira ur jorden att kom- ma oss till del. Är icke detta nå- got att vara tacksamma till Gud för! Du kanhända invänder som så, att priserna äro så låga och du har haft så många motgångar, att du har svårt att se hvad att vara så tacksam för. Dyre läsare, tänk efter om du har förtjent att få framgång uti allt! Da h...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 8 December 1898

n TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN * DECEHBER 1898 ■ AUSTIN. Kyrkliga underrättelser. Första Svenska Baptist f örsarnlingen, hörnet af 18de och San Jaciuto galorna, hålla stna möten it följande tider: Pfe" dlkan hvarje söndag kl. 8 e. m. Sön- ^AgHgkola kl. i4 e. m. Ungdomsmöic en half timme före predikan från kl. till kl. 8 e. m. Ungdomsföreningens van- liga möten hvarje lördiitrsqväil från kl. till kl. 110 e. m. Predikan och böne " söte torsdagsqvällen kl. 19. Till alla va essä möten är hvar och en på det h)ert- ilraste Inbjuden och välkommen. 0. F. Carlson. Pastor. Bostad: 1701 San Jaclnto str. f FrSga efter koffertar i Key's butik, ■17 Östra 6:te gatan. Specielt pri på barns skolskodon, * Kcy's 217 Östra 6:te gatan. Administratör af boet. Mrs John #on i Decker blef förliden onsdag ut- nämd af "couiten" att ^sjelf förvalta boet efter sin aflidne make, John Johnson. Dr. Baxter, tandläkare, 600 Con- gress A ve. Öfver första] National- banken. Köp edra julpresenter från oss ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 December 1898

LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSK ARNE I AMERIKA. 3dje Årg. Löp. No. 142. Austiti, Texas, Torsdagen den 15 Decembér 1898. Vol. III. No. 38. f r 1' 1 \ mm & å I: nitt tycke. Man qvinnan prisat har på skilda sätten, I qväden på båd' jamber och troke: Den ena tycker mera om brunetten, Den andra föredrager en oendré. Ån lilla elfvan synes försteg ega, An s'år en ståtlig Juno högst 1 rop.— Om jag min blyga mening finge säga, Så håller jag utaf dem allihop. Då mörka lockar skymta under hatten, Då uti brons och koppar glänser hyn, Då ögat ter sig svart som sjelfva natten, Jag tycker att det är en härlig syn. Det kan väl icke just så mycke väga, Hvad smak och tycke mig Försynen gaf; Så mycket kan jag väl ändå få säga, Att mörka qvinnor häller jag utaf. När •mkring panna blonda lockar pråla, När skär och hvit och ren sig kinden ter, När blå som himlen tv nue ögon stråla, Ej någon härligare syn jag ser. Må andra gerna sina lyckeu ega, I slika fall man vareingen slaf.— Men för min...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 15 DECEflBER I8Q8 SVERIGE. Stockholm. I ar rest. Krigs ministern har låtit wlöma sig två dygns arrcst, därför att han en dag visat sig i blandad militär och civil drägt. —-Tillhaka från Klondike Do centen Norden k iöld anlände til Helsingborg den 11 nov. på hem- resa från Klondike. ■—På Aug, Iilanch's 30-åriga dödsdag den 30 november i år ämnar Stockholms Arbetareföre- ning på hans graf å Nya kyrko gården nedliigga en praktfull krans. —En svår olyckshändelse inträf fado den i! nov. vid Domnarfvets järnverk, då träarbetarna Anders Anderson och E Bergström, som voro sysselsatta med att förstärka ett bjälklager i valsverkstaket, ljöto döden. Olyckan tillgick på så sätt att kättingen, vid hvilken tackjernsbjälkcn var fästad, brast, under <iet arbetarna befunno sig nedanför densamma. Järnbjäl- ken nedföll från en fallhöjd af omkring 20 fot och träffade arbe- tarna, af hvilka Andersson dog nästan ögonblickligen. Bergström fördes till sjukstugan...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 December 1898

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAQEN DEN 15 DECEHBER 1898 1 FRÅN ALLMÄNHETEN. • V \ / 'i WACO-BREF. Waco den 1 dec. 1898. rade red. af Texas Posten! Ännu en gång innan årets slut ill jag skrifva några rader till H ©der, samt tala om några nyheter, som kanske voro intressant att ve- ta för många. Att Waco i en snar amtid kommer att gå framåt, för ivenskarne isynnerhet, ithy att ånga familjer hafva köpt land äromkring staden, och det vore glädjande om så vore, ty för när- varande finnes det ej många sven- skar här på platsen. Svenska tjen- Bteflickor äro mycket omtyckta ibland amerikanerna, men det fin- nes inga att få, och jag tänker 'det beror derpå att det ännu ej finnes i något settlement häromkring. Waco är en bland Texas vackra- ste städer och här finnes äfven många goda platser för både flic- kor och gossar. Hvad vill ni mer begära? Ty om ej flera komma hit, så synes det som om det ej komme att blifva många qvar. För något öfver en månad sedan afled, i sin bästa ålder, mr Alf...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 December 1898

UK I i i 11 I TEXASoPOSTEN, AUSTIN, TEXAS,-TORSDAGEN DEN 15 DECEMBER01898. TEXAS POSTEN. Nyhets- och Annonstidning för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. {THE TEXAS PUST.) Publlshed every week, >n Austin, Texas, bj tbe SWKDIHH ÅMKIilCAN PBBWBHINO UO. Tlie only swedlsh paper in oent lid vert it. In K medium to reach this c at* t cltlseuH. J. M. Ojkkiioi.m, ....Ed.tor, M. J. .Manager. Otto tteseagent. '9COG9CiOOOOCCGCCGCSOC>0CC&CCCGCC>C!OO^--"'^-~'^-~- Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. PreMumeratlotiH-prls: _ _ _ _ #1.00. _ _ - - 60. _ _ - - 1.50. Ett år - - Ett hälft år Ett år till Sverige Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "1 o- sta.] Note". "Mon y Oröers" eller i 2- -cents stal Note", "Mon y frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 120 East Ninth St. Austin, Texas. Advertising Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. Den ovanligt skarpa vinter som för några dagar seda...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 15 DECEHBER 1898 AMERIKANSKA NYHETER. v i v /> Postverk. Till postmästare ha ut- nämts bl. a. John Anderson i Reeds, Wabasha co., Minn., och Edward Johnson i Delmage, Lake county, S. Dak. En "svensk-stad" är Campello, Mass. Enligt hvad en brefskrifvare till Skandinavia upplyser om, finnes der i staden omkring 5,000 svenskar bosatta. För mord å en indianqvinna, för- öfvadt för ett par månader sedan, dömdes en Andrew Peterson i Port Townsend, Wash., nyligen-tilb-två- års straffarbete. En reformförening i Indiana vid nam White Temple Association har föresatt sig att inom sagda stat min- ska antalet äktenskapsskilnader samt att motarbeta okyskhet, sabbats- brott och hasardspel. Förlorade sitt ena öga. Minneapo- lis den 30 Nov. Aug. Olson, hvars hem är i dr 3432 Longfellow av., rå- kades i fredags under arbete å ett bygge i Reedsburg, Wis., ut för olyckanatt träffas i venstra ögat som måste uttagas. De tre sven-ka dykarne, bröderna Norin och ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 December 1898

•i i !• TEXASDPOSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 15 DECEMBER01898. STÄNDARET. Svensk historisk roman snapphanarnes tid. —af— PEHR SPARRE. frän (Forts, från föreg. n:o.) Med nedslagna blickar gick han närmare och kom in i köket, der hni lika förgäfves upprepade sna frågor, ända tills Jkocken Jvarsebltf att det var en andans man, bad hoiiom sitta ned på bänken oce lofvade om- tala hans önskan så fort lägenhet yp- pades. —Men jag har inte tid att v;int;i länge. Tusentals menniskors öde he- ror på utgången af den beskickning jag åtagit mig. —Då beklagar jag er. En i nästa rum varande herre har omedelbart löfte om audiens, hvilken torde kom ma att räcka flere timmar. —Bed honom afstå sn 1 ät t till mig. —Ni måtte icke varit vid hofvet tillförne och vet huru man ht ter sig, att låtala med kungen i eu>kildta an- gelägenheter. — Jag vill tala om allmenna. i—Lika mycket. När hans majestät bestämt i hvilken ordning h.m täcks mottaga underdåniga l>< sök,vågar in gen säga: jag öfverl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 December 1898

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, T®ÄSI>AQEN DEN 15 DECEHBER 1898 Bilder ur verkligheten, AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. (Forts. fr. föreg. n:o.) Det är klart, att ett sådant ord skulle uppmuntra mig till fortfarande öfningar. Jag känner icl<e, hu- ru Aurora-ordens dåvarande mästare, kammarrådet G**,, fått veta något om denna min förmåga, men en dag blef jag uppkallad till honom. "Herrn har länge velat in i Aurora-orden," sade han; "gör ingenting att herrn är hyrkuskbokhållare, ty talangen utjemnar allt. Herrn skall debutera uti melodramen till ett oratorium, som jag komponerat." Kammarrådet G**, duglig embetsman same för öf- rigt en af de hederligaste och mest humana menni- skor under solen, hade en obetvinglig vurrn för att komponera, isynnerhet operamusik. Sjelfva Mozart har säkerligen icke nedskrifvit så mycket notpapper som G**. I likhet med andra kompositörer ansatt af reminiscenser ur stora mästares verk, var han likväl ärligare än andra plagiatörer, ty när desse...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 15 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 15 DECEflBER 1898 l il!1 AUSTIN. |Gå till Rumpels lör leksaker och aiå ting för julklappar.^ Jag har <le bästa fjedervagnar Austin. Beaty, 417—419 Congress Ave. Julferier. De publika skolorna Stänger sina dörrar fredagen före julafton, på det att barnen skall få frihet. Dr. Baxter, tandläkare, 600 Con- gress Ave. Öfver förstaj National- banken. Köp edra julpresenter från oss och kalla lör "premium stamps". H. 11. Voss <£ Co. Mrs Ojerholms tillstånd är så be- tänkligt, att :öga hopp finnes för hennes tillfiisknande. Sjukdomen är lunginflamation. Reed och Cabaniss, foder, salu- stall ocb vagnsgård vid bron, Cong. Ave., Austin. Tex. Ni vill finna det mest eleganta la- ger af droskor, kareter och familje åkdon, hos Beaty^s. * Ny polis. Stadens nya poliskår skall den i jan. blifva insvurna. Sergeant sysslan vid kåren har af sparsamhet blifvit indragen. Rumpels har det vackraste lager al .leksaker och andra små goda saker för julpresenter i ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 December 1898

m f i -"W^r TEXAS POSTEN. ; ■ LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Wl3dje*Årg. Löp. No. 143. Austin, Texas, Torsdagen den 22 December 1898. Vol. III. No. 39. 3jMEn'IyckIig och i alla af- seenden god och treflig jul tillönskas Texas Postens många läsare. JUL! Det mörknar alltmer öCver haf, öfver land; H varhelst du ditt spanande öga än vän- der, • Der skådar du natten, som skuggor oss sänder Och breder dem ut med sin isande hand.— Men säg mig) hvad är det, du plötsligen ser Långt bortåt i fjärran, i östliga landen? Det ljusnar, det flammar alltre'n invid randen Af himlen;—en strålande stjerna der ler! Hel!, fridfulla stjerna! Du höjer dig snart. Allt sedan din första, din gryende strimma 8ig trängde igenom den nattiga dimma, Du tindrar emot oss så mildt och så klart. © fridfulla ljus, som blef tändt i det höga! Na. turen här nere du lifvar med hopp; Hon andas blott glädje, hon ler mot dig opp, Du blick från den Kviga Kärlekens öga. Den Eviges tankar, ja, dem att ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 22 December 1898

i fl TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 23 DECEflBER 1898 SVERIGE. Stockholm. Mjölk i stället för bränvin.—Från olika landsdelar förspörjes, att omsättningen den under detta år erhållna dåliga potatisen till bränvinsbrännereir hvarest priset bestämmes efter Btärkelsebalten, visat sig så litet lönande, att större fördel befun nit förenad med att uppfodra varan på mjölkkorna. —Bröllop vid hofvet. Förste hofmarskalken grefve August von Bosens och hotrriiken Maria Tamms bröllop kommer att för siggå på Stockholms slott i slutet afjjanuari nästa år. —"Svenska Morgonbladet" in nehåller en artikel rörande tjena- rinnefrågan. Denna torde kom- ma, säger tidningen, att lösas på det sättet, att föräldrarne få lära sina söner och döttrar att passa upp sig sjelfva. Tjenarinnornas löner torde snart vara så höga, att många familjer få lära sig vara utan jungfrur. —En 22-årig ung man af arbets- klassen i Stockholm, hvilken från födseln varit döfstum, har genom konung Oscars försorg satts i ti...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x