ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1907

• t Jedinká nepříjemnost • O •> D i. Abu-Nadia byl úplně Šťasten ve /svém žití. Ovšem mři, jako všichni lidé, drobné nepříjemnosti, ale tyto nepříjemnosti nemohly pokazili je- ho spokojenosti s osudem, byť i byl osud, jak známo, velmi podo- ben ženě: nikdo s ním není spoko- jen. Ale Abu-Nadia byl s osudem ú- plně spokojen, jakož i se svou že- nou. Třeba i nebylo na světě mno- ho lidí spokojených se svými žena- mi, ale jsou. Snad i čtenář má ženu, a — jsem o tom dokonce přesvěd- čen — je s ní velmi a velice spoko- jen, ale — každý je spokojen seže- nou svým způsobem. Abu-Nadia byl spokojen se ženou, ne že by by- la zvláště moudrá, či krasavice. Ne, on byl člověk nadmíru rozšaf- ný a věnovat u ženy hlavní pozor- nost rozumu, nebo kráse považoval by za ponížení sebe. Jeho žena byla dobrou hospodyní, pokorně plnila všecka přán! mužova a zvláště — to byla věc nejhlavnější — dařila muže samými syny, jenom syny. Abu-Nadia dokonce pevně věřil v to, že ho žena ani nemůže dařit ji- ným než...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1907

lil E1U, 6. jirosince. — Ve schůzi dne i. pros. osady Lysá Hora, čís. 50. R.V.O.S., následující členové byli zvoleni ku vyřizování spolko- vých záležitostí: Fred. ťecháček, předseda, F.W. Kubitza, tajemník, Ant. Bo/dovský, odhadčí, C. \'. /•''ámek, pokladník, Ant. B ••ajek, místopředseda, ?.W. Kubitza, taj. Bartlett, 1. pros. — Členové 0- sady Holland, č. 83. R.V.O.S., jsou žádáni, aby se dostavili do schůze, která se bude odbývati u Jos. Mikuše, 22. pros. a přinesli s sebou vysvědčení. Bude také odbý- vána volba úředníka. jan Žurek, taj. Frelsburg, 9. pros. — řtád Čes- ký Lev, č. 53., si zvolil následujíc úředníky pro příšti rok: L. Šimek, předseda, P. Nezhyba, dozorce, Jos. F. Ressler, tajemník, F. E. Zajíček, účetník, R. E. Pophanken, pokladník, A. Nožka, průvodčí, Fr. Zajíe, vnitřní stráž. Účetní výbor zvoleni jsou: P. Nezhyba, A. Nožka, J. F. Ress- ler. Zároveň se řád usnesl příští schů- zi odbývati druhou neděli v lednu, na místo neděle první. Jos. F. Ressler, taj. Novohrad, 8...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1907

Shlner, 27. list. —Do řádu Te- xaský Mír, ě. 10., byla ve schůzi v záři čekanka pí- Josefa Filipová 11- vedena a pí. Julie Pustě jovská po- dala žádost o přijmutí. V říjnové schůzi byla čekanka pí. Julie Pu- stějovská uvedena a p. Rud. Chum- chal a manželka Karolina Chum- chalová a p. lg. F. Janía podali žádost o přijmutí do naší jednoty. 0 Dále bratři a sestry: Ant. Dole- žal a manželka Julie, Jos. Tomek a manželka Anna, od řádu Svojan, č. 11., Vojta Vincík a manželka Ka- teřina, Václ. Vincík a manželka Te- rezie, od řádu Pokrok Moultonu, byli přijati k našemu řádu s pře- stupními listinami. Ve schůzi odbývané dne 10. list. podali p. Karel Mácha, p. J. Sta- glik s manželkou Františkou a pí' Aloisie Marková žádost o přijmutí do naší jednoty; br- Emil Fojtík od řádu Svojan, č. 11., a br. Václ. Krauskopf od řádu Pokrok Slovanů byli přijati k našemu řádu s pře- stupními listinami. Měli jsme tudíž v posledním čase dobré žnč na no- Qvé členy. Náš řád myslím, že přece po dlouhém brkání a ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1907

Nic nového pod sluncem. Staré pořekadlo "Nic nového pod sluncem" jest právě tak prav- divé v přítomné době vynálezů a pokroku, jako bylo vždy dříve. Theorie automobilu byla známa Solomonu de Coste z Normandie již roku 1641. Muž ten napsal knihu o poháněni kočárft parní silou a byl za to uvržen v Paří ži kardinálem Richetieum do blá- zince. Theorie telegrafováni pomoci drátu byla praktickým způsobem znázorněna roku 1775 Arthurem Youngem, dávno před tím, než pro- fesor Morse se narodil. Ačkoliv americkému vynálezci Robertu Fultonovi připisuje se kre- dit navigace pomocí páry, Španěl- ský námořní kapitán Blasco de óutrere poháněl loď parním stro jem před králem španělským roku 1543. Avšak věk tehdejší nebyl s to pochopiti jeho výkon a vynaléza- vý kapitán zemřel ve vyhnanství. Vzducholodi, z nichž jenom ně- kolik bylo částečně úspěšno, nazý- vány jsou novým vynálezem; a- však roku 1679 napsal Francesco Lana pojednání, v němž vysvětlo val theorii lodí, které pluly by vzduchem právě jako...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1908

OBZOR. ROČNÍK XVII. HALLETSVILLU, TEXAS, 1. I.EBNA 1908. Očkováni půdy. Mezi pokročilými rolníky zajisté íží nalezli bychom jednoho, jenž f dnes nebyl důkladní: obezná- men s vlasnotstf rostlin luštěnitých, iž se schopností jich dusík ze lucliu čerpali a v půdu ukládati. j stalet! vlastnost ona byla známa jetelů, hrachu a bobu, leč pravou plic inu toho objevil teprve v době poměrně nedávné jistý německý chemik, jenž seznal, žé toto pohl- cování a ukládání dusíku do země jest výsledkem činnosti jistých drobnohledných ústrojenců—bakte- terií, jež na kořenech rostlin těch se zdržuji, žij! a se rozmnožují. Objev tento v zápětí měl další zkou- mán! ve směru tom, až posléze po- dařilo se dr. G. T. Moorovi z naše- ho vládního zemědělského odboru ve Washingtoně vypěstovati čisté kultury ústrojenců oněch v tako- vém množství, že možno nyní pů- du na dusfk chudou jimi v pravém slova smyslu pohnojiti čili očkovati. Vládní zemědělský odbor ve Wash- ingtonu každému rolníku na požá- dán! zdarma z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1908

I Hra? taisnta fflanlo Mu 5. P. J. S.T. Rozpočet na úmrti čís. 13^., 135. a 136. Bratři a sestry! 134. Tímto se Vám oznamuje, že br. Emil Širocký od řádu Světlo, čís. 38., zemřel dne 24. listopadu 1907, stár jsa 21 roka. Příčina smrti: byl zavražděn. K Jednotě přistoupil dne 11. února 1906. Zaměstná- ním byl rolníkem; číslo certifikátu 4764 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce í 1000. 135. Jan Gerik od řádu Jaromír, čís. 54., zemřel dne 30. listopadu 1907, stár jsa 49 roků, na souchotě. K Jednotě přistoupil 1. července 1897. Zaměstnáním byl rolníkem; číslo certifikátu 3. a dle stanov oprávněn jest k podpoře Í1000. 136. Sestra Johana Vychopeň od řádu Čechoslovan, čís. 40., ze- mřela na souchotě dne 20. prosince igo7, ve stáří 33 let. K Jednotě přistoupila 3. října 1903; číslo certifikátu 2562 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce í 1000. \l S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Fayetteville, Texas, 1. ledna 1908. Sbratreiiým řádům! Řádu. V tomto čísle podávám ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1908

• * • ě dffistn f,.. ko ví* •talt .:1.: . by : . . J . Jo,- jo, neo ia z (řbavy,. :.c kdo je ■ ' ' soused-, co- tm: .Ir, i; bylí u nic í 1111) juStB .1 neuvodili 4-. c ných t:r. v . čemu Jv . E,?P'ť a.Jíli: pípI! jý-JHtfV U í«: Stáli mí /Slin;. v ic bav flůžli ... žít, ho : Ji. «!•";! i'-, p :os. — Texaská zde, a k ní ja- ii:i x xtovani pohoda • • . né''a'p"- kw** iéi-M ■ CbiWd pro ná: mé až r: skosí, kdo ul' ták- a. r >p • j%í*Tí v" fel'/*; " ■ S&ih ty- 1 •• i krásného napsat. • , > d v/.ít," když naši- ! 5 z do." iu vytáhnout i ; neutopil. A o tom, ■ • .crna, tiká jeden mňj ... " Anebo řeknu jen, :ý povídá: 41 Nikde ue- juvi';.:" Avšak přece, ko- n /.dibec rozumu docela cl, ml iijii: při podob-, ic h ho pouiiti k tomu, k : . t:emýMcní. A což ime celý rok? O, ano, pon tak se to jeví i - dohola rok po roku pře- i..',; bychum mohli co nej- j raSíti a có nejvic, více ;>•(' s'tijilit a co nejvíc str- y k:-piu'1 uložit. Avšak . ' •"'•i případně i kde r r. ho:*.:'nóho papíru...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1908

Obzor Hospodářský. Časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácimu hospodářství a přtbutnfm odvltvim. Vychází 1. a 16, každého městce. Předplatné ročně 60 ctfl. ZsbIIA fle J«n prvdplatltelAu Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural J otirnal in the Bohemian language in the South. FnMislisd semimonthly by F. Fatian. Advertising rates on application. Entered as sectnd-class matter in the Hallettsville, Texas, post - offi Modem Woodmen of America v naději, že sníží úmrtnost svého ílenstva, koupili tisíc akrů půdy u Colorado Springs a zřídí tam sani' tarium pro své členy, stížsné sou chotěmi. Rodiče by měli na to hledět, aby syn neb dcera dostali se do spolku co nejdříve, nejen k vůli pojistce, ale též za příčinou vzdělání, neb se nemůžs žádnv honosit úplnou vzdě- laností bez vzdělání společenského, Podpůrná jednota vydržuje roz- ličné fondy, aby mohla dostati jak dobročinným účelům tak zákoni- tým závazkům vůči...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1908

®'0 PAŠ A. ® Cl t i n Dle skutečnosti podává Félix Staviuoha, El ťuinpo, Tex. "Dovolte nám, pane starosto, poněkud odpočinku. — A zde vám představuju pana Havránka." Tak oslovil íetnický závodí! pana Pobi- ala, starostu obce, když jednoho březnového dne roku 1881 vstoupil ®'(l do jeho příbytku. — Bylo to asi před rokem 1850, když dle všeobecného branného zákona všichni mladíci ve stáří 20 roků byli povinni k odvodu se dostavit. Přiblížil se měsíc březen a s ním i den odjezdu. Rekruti byli vese- lí, ba mnozí a ž zbytečně, jen Ha- vránek byl mírný, ba až truchlivý. Již sedali na vozy, které za zpěvu: "ještě mne matička kolíbala a už mi o vojně vzpomínala," se hnuly, ještě poslední pozdrav— Havránek svou čepicí na posled svým přáte- lům pokynul a ujíždčli k Hranicím. Cesta ze severní Moravy do Hra- nic trvala dva dni. Den odvodu na- stal. Každý rekrut byl dle svého lo- su a jména vyvolán, před lékaře a komis postaven a tak svého osudu očekával. Los a jméno Havránkovo bylo vyvoláno. Ten...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1908

Caldwell, 20. pros. — Dopisy v "Obípru" ij, pros, mne přimě- ly k napsání těchto řádků. Zdá se mne, že bratři nerozumí, o co se jedná, nebo zúmyslně, ne bratrsky stěžují práci Hlavní úřadovny. Ne- byl jsem zástupcem na posledním sjezdu, ale byl jsem na dvou přede- šlých.. Když jsem byl na Fayette- ville, mluvilo se tam, že některé řády peuěz nemají leda na papíře. Opět jiní mluvili, že záložní fond nemohou uložit za žádnou cenu, a- ni na dvě procenta. Proto byl při- jat člájiek do stanov, aby každý řád byl povinen zaplatit nejméně 5 procent úroků ze záložního fondu. Letos tu v Caldwell celá řada bratři zpívala to samé, že peníze nikterak nemohou uložit, že jich žádný z členů nechce. Připouštím, ale letos přišla peněžní tíseň, proto ten křik. Prosím, ale mohli to také bratři vyMlancuvědět, že právě letos pe- 11:' žní tíseň přijde? Bratři rýpalo- vé vnjnobém ohledu jste až příliš bratrští-, ale v jiném až příliš ne- bratrští. Je tomu Hlavní úřadovna vinna, • že podobné stanovy byly př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1908

Sweet Home, 18. prosince. — Do okresní schůze R.V.O.S. v o- kresu Lavaca dostavili se následu- jící osadní poslanci: Jos. Dušek za osadu Bílá Hora, tis. 33.; Frank Sitta za osadu Vsetín, čís. 34.; J. J. Prášek za osadu Sweet Home, čís. 38.; Frank Technyk za osadu Moravia, čís. 41.; Hynek Božka osadu Shiner, čís. 84. Osady Radhošť, čís. 35., Vyše- hrad, čis. 37., Novohrad, čís. 39., Greive, čis. 40., a Yoakuni, čís. 74. zástupce neposlaly. Přitomní poslanci zvolili sobě za předsedu Jos. Duška a za tajem- níka J. J. Bráška. Předseda otevřel schůzi a při. kročeno ku probírání návrhů po. daných p. Aut. Kulhánkem ze dne 1. září 1907. Dodatek ku čl. 1. Hl. III. odpo- ručen k přijmutí. Dodatek ku čl. 4. Hl. IV. schvá- len s dodatkem, aby budovy k vy mítnutí z pojištění odporučené mo hly pojištění podržeti až do vyprše- fí certifikátu, ale aby v článku tom ytčeně věci nadále do pojištění brány nebyly. Dodatek ku čl. 5. Hl. IV. schvá- len a odporučen ku přijetí, až na poslední odstavec: "Čle...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 January 1908

Buckholts, dne 9. prosince.— Náš řád se jednohlasně usnesl, by H. Ú. dala do orgánu k odhla- sování všem řádům, co o tom jiné řády soudí, zdali mají býti záložní a úmrtní fondy ukládány do bank anebo chtějí-li sobě ony fondy do. ma podržet a je mezi bratry zúro- čit? Co o tom, bratři jiných řádů, myslíte? Peníze do bank dávat, proč to? Ponesou ony jaké úroky, když tam budou jen asi 11 yí měsí- ce ležet? Neponesou nic. A jakou záruku dávají banky? Zase nic. Máme prý si je nechat pojistit jako ku př. proti ohni. Lehce se to řek. ne, ale zase je tam též "háček", totiž zase platit ze svých peněz po. jistné a podporovat kapitalismus a vy, bratři, jděte do banky a oni vám půjčí na 12 'f,, úroků a k tomu je zaplatíte napřed. A jsem jist, kdyby banka měla vyplatit řiooo neb S2000 úmrtní podpory, že by je v nynější peněžní tísni nevypla- tila hotově. Jak to nyní jde, nedo- stane jeden ani na "deposit" v ban- ce uložené peníze. Pttjto, bratři, nahledněte do toho trochu hlouběji, možná že tam ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1908

OBZOR ROČNÍK XVII. HALLETSVILIJE, TEXAS, 13. LEDNA 1908. ČÍSLO 12. OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. | (iraiigcr, 22. pros. —Častokrá- te se dočtu, že jmaji někteřé řády jakési nedorozumění stran půjčo- vání loudových peníz, ale když vše uvážíme, jest to správné, po- něvadž máme být vždycky opatrní jak peníze půjčujeme. A kteří ne- mají v půjčku důvěry a záruka je nedostačitelnou, pak by se měli teprve obrátit na H. U. Jsem do- cela jist, že jste všichni četli dopis I. J. Gallie, který jest docela správ- ný, a nemusí být více o tom psáno, jenom ať každý jedná dobře, osta- tek se vše časem uvede do pořád- ku. Minulá schůze byla četně navští- vena. Bylo na pořádku nastolení úřadníků, načež uáš novč zvo- lený předseda udělal kratičký pro- slov. Potom se výbor vyjádřil, že umluvený pozemek zakoupil nazbu dování síně. Předložena listina, mnoho-li by se sešlo příspěvků. Bylo ujisáno hned na začátku asi Í600. jak jsem pozoroval, naši bratři se všichni o to zajímají, by- chom se dodělali své vlastní ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1908

Čtvrtletní zpráva tnjcniBll.il Ú.S.V., It.V.O.S., pdřílinjlci dnem 20. záři a koitřígí 20. prosince 1907. r ' PfttJEM. Celkem pojištěno od 20. září do Ur prosince za $90.331 majetku, z čehož-'připadl'do pokladny Ú. S. V *451.66 Za změnu vysvědčeni: Maiie Kudrnová; Ennis .50 Fr. Juříček, Ennis .50 Josef Hurta, Oakland .50 Jan Fabian, Oenavillé .50 ; Jos. Kotrla, Sliimek .50 Štěp. Kozlovský, Rosebud .50 Jos. Šebek, Rosebud .50 Matěj Báča, Rosebud .50 Na orgín za 1. čtvrtletí raplatili: Osada čís. t. tvrletí. Na 3 ;■ 4 5 6 7.... .. .... 8(zan. 2. 3.) 9 (za:3. J^letl) 10.. 11 ......■•• • 1 2 1 3 Na orgán za 3. čtvrtletí '4 v- 16. 17 1 8 i? 2 0 2 1 2 2 1 2 8 2 9 ' 3° ' 31 za 2. 3.%1. '34- " 3- " ' 35- " 3- 4- " ' 37. za 1, 2. a 38 4° •••• ' 41 1 4*" 44 ' 46 • 48 za4. Jíl.. ' 49■••• 5° " 51...... " 52....s. " 53...... " 54 gán za 3. J^letí: "55 56.. 58.. 59-• 60.. 61.. 62.. 63 • 64.. 6j.. 66.. '67.. ' 68.. I 69.. 70.. ' 7a.. ' 73" • 74" ' 76. ' 77- ' 79- ' 81. ' 83. ' 84. " 85. II 86. " 8...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1908

KONĚ ČNĚ. Když si tak někdy pomyslíte, jak historie některých lidí tak luzo za- číná a tak časně končí, málem dří- ve než růže uvadnou — povězte mi upřimně: býváte potom trochu šťa- stni? Věc je tolik záhadná a tolik pro stá. A na konec je v ni tolik nějaké nevylíčitelné surovosti a drzosti, až se nám smysly zatemní a pěstí se- vrou. Tady ji máte — tu mou historii. Otec tloukl se na vojně hezkou řadu let. Pamatoval ledacos a le- dacos přetrpěl. Ještě více bolestí však vytnyšlel si za letních rozho. vp:íi na návsi. Neboť všeliká chvá- stavost vždy imponovala. A tak jednoho dne zněl refrain písničky: Tři dni jsme nejedli! A za týden znělo to: Třicet dní jsme jen vodu pili. Zvláštní kouzlo lpělo asi pro mé- ho dědka na téhle písni. Naučil se jí tolik na zpaměť, že nepozoroval ani, že v rodné vsi nemá mimo čas válečný — také co jíst. Z kouta do kouta běhal, tu do- stal chléb, tam se napil, tam se u- pil do němoty —žil. A od chaloupky k chaloupce a od statku k statku to znělo: "Dě- dek o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1908

o Obzor Hospodářský.j Čtvrtletní zprava tiijomuíka Hlavního Ítiiílu 8.P, J. S. T. Časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvím. Vyohízl 1. o 1B. každého tuésluc. Předplatné ročně 60 ctů. Z.sité se Jtm předplatlt.lAifl Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. FnMislied scmimonttily by F. Fabian, Advertising rates on application. Entered as second-dass matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Bratřím tajemníkům— totiž tím, kteří to nevídí anebo na to zapo- měli— sloužiž k vědomosti, že po- řádatel orgánu nemá práva vylou- čené členy v listě oznamovati, do- kud H. Ř. vyloučení neschválí. Když H. Ú. shledá, že vyloučeni dělo se v úplném pořádku, oznámí tajemník H. Ř. vyloučení nepořád- ných členů ve své čtvrtletní zprá vě. Tím předejde se všemu nedo rozumění a po případě soudní ta- hanici. Již několik měsíců je čl. 3. H...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1908

Odkládám tuto přávě jeden tako- vý časopis, jenž dle všeho má ja- kousi přispívající autoritu v Texas, kteráž se nemůže i.brániti, aby;ob- čas neprozradila, že je jim účel Farmers Edufcational and Co-Ope- rative U. of A. milý jako pepř v oku. Mám za to, že povolaný pracov- ník dovede své věci velmi prospět vi prutivniVtím více ublížiti. Pro- to, kdyby onen pán byl skutečným přítelem rolnictví, snažil by se do- konale seznámiti s účelem F. U., a pak své schopnosti horlivě pou- žít k poučení a povzbuzen! čtenářů o nezbytné potřebě spojení se rol- níků v díle, F. E. and C. U. of A. započatém. Náš br. redaktor t. 1., si mne už zajisté v duchu představuje, že jsem asi sdědil hodnou porci té "nátury" po Kainovi, že si dovo luji tak "kantorovat." Protož, než mne tato nálada opustí, měl bych i k vám slovo. Především vám z hloubi srdce přeji v tomto nastáva- jícím roce stálé zdraví a Štěstí, a ^hodně trpělivosti nad takovouto škrábaninou. Jednota S.P.J.S.T. pozůstává takřka vesměs z rolníků....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1908

Kovář, 8. prosince. — Řád 0- světa, čís. 52., Š.P.J.S.T., zvolil následující úřadníky: Jakub Zimerhanzl, předseda. Jan Adamčík, star. předseda, Martin Šťastný, dozorce, J. A. Vyvjala, tajemník, Jan Holubec, pokladník, Jos. Mohel, účetník, Jan Kalina, průvodčí, Jan Sušen, vnitřní stráž, Jan Kubíček, venkovní stráž, Jan Adamčík, důvěrník, J. A. Vyvjala, taj. Bratli řádu Ennis mají peně/. zá- ložního fondu a úmrtního, pod ú- rok 81617.80 od konce prosince mi- nulého ruku. Frank Vila Uonzales, 24. prosince. — Zde podávám výsledek volby řádu Jan Hus, čís. 52., S.P.J.S.T. Frank Vrážel, předseda, Karel Tichavský, dozorce, Václ. Pátek, tajemník, Albert Mojler, účetník, Anton Klovaná, pokladník, Jakub Millstein, prftvodčí, Petr Bárta, vnitřní strážce, Jan Havel, starší předseda. Václav Pátek. West, 9. prosince. — Řád Mo- ravští Bratři, čís. 6., zvolili sobč za úředníky následujíc! bratry: Tom Motis, předseda, Jan Hegar, dozorce, Robt. Gerlich, tajemník, J. J. Holeček, účetník, F. D. Křížan, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1908

o STEINEROVÁ vyučovací methoda anglické řečí est v tomto oboru největším po- krokem tohoto století a triumfem Cechů- PltOF. 1IIH10 STEtNEK, aullim* svMoznáiiu'' iuHIkhIy pro písemné vyučovánijazyka anglického a majitel akademie anglické řeči v'Chicago. jinivjm nnij pochyboval, Ván 1'řualc h pli STEINEROVÁ ukndemie anglické řcél jeat jedi- nou nu Hvělř, kde iáci v 25 lekcích naučí ne doko- nale mluvili a psuti anglicky a která ukazuje nej- jiKtčjfti centy k ÚHpěchu v životě. Kdo by o tom vězte, pochybu tato jc jako ukála Vám Hlaví v cestu ve Vaší cesté k únpéchu. plnou důvěrou vstříc Hleinerově akademii Klaňte Hi- jejími žáky n podniknete tím krok, ku kterému Vám lze jenom blahopřáli, lieboť Vaše budoucí blubo bude tím zajištěno. Žák pan Lukáš píše: Kdo Vuší centou se bére, ten roste. A jak by ne. Vy a každou lekci vedete nás k takovým úspěchům, 2e lekce Vaše nejsou k uplaceni* *an Stehlík píše: Nyní vidím, jak mistrně vedete vyuřo|áni a proto za Vaši svědomitost jen mých ,'řelých di...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1908

Cnmeron,, 12. pros. — Ctěni redakce "Obzoru"! Řád "řokrok Jihu" ífs. 72., si zvolil následují- cí úřadníky na rok 1908: Anton Lešovský, předseda, J. H. Dušek, dozorce, F. A. Macek, tajemník, Josef Mondřík, pokladník, F. Kadleíek, prflvodří, Vine. Schiller, strážce dveří, Ant. Lešovský, důvěrník. Majetkový výbor; F. R. Kolba, J. Gurecký, a M. Vesmířovský. Účetní výbor: Karel Porubský, M. Matocha a J. H. Dušek. S přestupní listinou byl přijat dne 10. pros. od řádu Moravan, ěis. 42., J. J. Kadleěek. Též sděluji všem bratrům, že příště budeme odbý- vati vždy schůzi druhou nedfcli v měsíci v jednu hodinu odpoledne. S bratrským pozdravem F. A. Marek, taj. -vfe- Přestupní listinu od uašeho řádu si vyzvedl Jiří J. Mikeska k řádu Bratři Jihu, čís. 59. Pr. Schovajse. Skidntore, 14. pros. — Řád Slovan Jihu, Čís. 26., si zvolil úřad- nlky na rok igo8: Valentin Kubala, předseda, Fraut. Vavruša, dozorce, Henry Slíva, tajemník, Jan Nedbálek, úěetnik, Josef Boháč, pokladník, Karel Šuyarek, vnitřní ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x