ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 February 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 22 FEBRUARI 1906. Stillahafskusten* LOS ANGELES- AFDELNINGEN. — Svenska goodtemplarlogen Oscar II hade en animerad och talrikt besökt fest på Victoria hall, 125j^ So. Spring st., sistl. lördagsafton. Tal höllos, musik och sång, och slutligen serverades kaffe med dopp. Det hela var intressant och trefligt och den talrika ungdomen, som alltid är hygglig och proper, var treflig att iakttaga. Man ser ej ibland den sådana fjantar bland gossarne, eller gummituggande jäntor, som äro så vanliga bland den amerikanska ungdomen. Må vår svenska ungdom alltid bibehålla sin sjelfrespekt och visa med sitt uppförande att den härstammar från jordens ädlaste folk, svear och göter i gamla Svithiod. — Washingtons födelsedag, den 22 Febr., kommer att firas af de svenska ungdomsföreningarne här i staden med en gemensam s. k. basket social i hallen på hörnet af Washington och Griffith ave's. Det är glädjande att se att vår ungdom följer med sitt adoptivlands historia och tillbörl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 February 1906

Dr. Gibbon Denne gamle tillförlitlih gf^e och välkände speciaist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhse, Gleet, Striktur, Syfilis i alla dess former. Hudsjukdomar, Nervösa åkommor, Allmän svaghet, förlorad könskrafl ra. m., vare sig sjelflorvållad eller ej, och hvilkas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet, mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelftillit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Francisco i 44 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmet. Dr. J. F. GIB BON, 62 9Rearuj St., San Franeiseo, Cal. När ni skrttver nämn annonsen, Under hutgisbms tyranni. IR/u-texiisls: Roman af 8EMÉNE ZEMLAK. (Forts. fr. föreg. n:r.) — Så snart han vaknar, tänkte hon, skall ha...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 February 1906

FRED. FABER Specerihandlare 3893 24th Street, S. F TEL. BLUE 476. THE SHASTA 246 THIRD STREET, mellan Howard och Folsom. 200 ljusa och luftiga rum. Läsrum. 25c., 35c., 50c. till $1 per dag. $1.25 till $4 per vecka. Öppet hela JULIUS ISELE, Mgr. natten. Tel. Green 405. KUR I KO OLE-OID samt linimentet finnes ständigt pé lager å Vestkustens kontor 535 CALIFORNIA ST. SPECIELT ANBUD! $1.25 för endast 29 cents. bks. För att bekantgöra våra varor bland allmänheten och för att visa att vi göra precis hvad vi annonsera, vilja vi göra Eder ett anbud, liberalt och frikostigt och enastående i sitt slag. Sänd oss 29 en-cts. frimärken och vi skola sända Eder 6 ark skrifpapper och kuvärt med svenska flaggan tryckt i tre kulörer, 30c., 6 ark skrifpapper med blomma och vers, 15c., 1 Svensk-Engelsk Brefställare, 25c., 1 Svensk Sångbok af Ivar Stahl, 15c., 5 Vy-kort från olika städer, tryckt i kulörer, 15c., 1 ex. af Napoleons Marsch, 25c. Summa $1.25. Allt Detta för 29 cents! Ett så liberalt anbud k...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 February 1906

Central Trust Company of California F. J. SYMMES, Pres. H. BRUNNER, Kassör CHÄS. NELSON, Vice Pres. OTTO OTTESEN, Bitr. Kassör GEORGE M. RUDEBECK, Föreståndare för Sparbanksafdelningen. San Francisco* California-konferensen af AugustanasynodeD valde i torsdags embetsmäa för innevarande år som följer: Dr. C. M. Esbjörn, ordf., pastor A. M. LioVeau, v. , ordf., pastor A. J. Rodell, sekr., A. P. Rudolphi, kassör. P4 kvällen höllos predikningar på engelska af dr. iä. Nelander, som nu ånyo) upptagits i synoden, och på svenska af pastor A. M. Nordström. Pastor Magnuson i Eureka har resignerat från prestembetet och ny pastor jkommor att kallas för Eurekaförsamlingen. Lutherska kyrkan invigdes under storartade högtidligheter i söndags e. n». och var, trots dat starka regnet, fullsatt till sista plats. I invigningsceremonierna deltogo alla konferensens pastorer samt dr G. Andreen och paetor G. J. E. Haterius samt pastor Sandström. Invigningspredikan hölls af dr. C. M. Esbjörn, som behandlade...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 March 1906

UTLANDET. rra on, om ae. ni n fel cm A. gs ie, s r , t , d f a . t t d e a SVERIGE. Från Stockholm telegraferas den 16 Febr., att konung Oscar skulle d. 21 s. m. afresa till Cap Martin i södra Frankrike, der han på sina läkares tillrådan skulle stanna i två månader. Under nedrssan ämnar konungen aflägga en kort visit hos kejsar Wilhelm i Berlin. — Europas äldste monark till lefnadsåren är nu konung Oscar. Närmast honom kommer, endast ett år yngre, kejsar Franz Josef af Österrike Ungern. — Kronprinsessan Victoria afreste den 4 Febr. från Karlsruhe till Rom för att vistas der en tid. — Prins Wilhelm har af turkiska sultanen tilldelats storkorset af Osmaniorden i briljanter samt medlemmar af den svenska beskickningen och en del personer af prinsens uppvaktning olika ordensutmärkelser. För prins Wilhelm af Sverige hade tyske envoyén i Konstantinopel den 3 Febr. anordnat en festmiddag, till hvilken äfven inbjudits avenska beskickningens medlemmar samt officerare från "Freja"- . — Arbetsl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 March 1906

Andrew Jacobsen Specerihandlare. 2500 Folsom St., hornet af 21st, S. F. VINER OCH LIKÖRER till afhemtning"Trading Stamps"- . g .G. HYDEN Grocerier och Likörer 965 MISSION ST., nära 6th Street San Francisco, California. Miss Anna Anderson, Svensk Retouchörska. PHOTO STUDIO 1380 1V1ARKET ST., mellan Jones och QUy Hall Square. Siiii Francisco. Farmare, Observera! Sänd edert smör, ägg, höns och fjäderfän till oss o. ni erhåller snabb expedition, bästa priser och betalning med omgående. BRYAN COMMISSION CO. a Scandinavian Commission House 65 Tehama St., San Francisco. Hotel- och Restaurant-orders i staden önskas. Innehållande öfver 175 sidor samt inånga illustrationer och färglagda planscher, sändes fritt på begäran. Denna bok är skrifven pä ett enkelt och lättfattligt sätt, så att hvem som helst kan förstå den. Den har redan räddat många lif och kommer att rädda tusentals menniskor från en förtidig graf. Den visar vägen till lycka och hälsa. I denna bok beskrifves alla sjukdomar som hem...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 March 1906

James A. Sorensen Co. Urmakare, Juvelerare och Optiker. 103-111 Sixth St., nedanför Mission. Ögon examineras iritt Alla slags reparationer å ur garanteras 2 år. Tel. Jessie 2821 Jarne* 31. Sorensen, "SVet. and Grea*. SPECIELT ANBUD! $1.25 för endast 29 cents. tt bknts. För att bekantgöra våra varor bland allmänheten och för att visa att vi göra precis hvad vi annonsera, vilja vi göra Eder ett anbud, liberalt och frikostigt och enastående i sitt slag. Sänd oss 29 en-cts. frimärken och vi skola sända Eder 6 ark skrifpapper och kuvärt med svenska flaggan tryckt i tre kulörer, 30c., 6 ark skrifpapper med blomma och vers, 15c., 1 Svensk-Engelsk Brefställare, 25c., 1 Svensk Sångbok af Ivar Stahl, 15c., 5 Vy-kort från olika städer, tryckt i kulörer, 15c., 1 ex. af Napoleons Marsch, 25c. Summa $1.25. Allt Detta för 29 cents! Ett så liberalt anbud kommer aldrig åter och Ni gör klokt i att genast sända 29 cents" i en-cents frimärken Sänd efter katalog. J. LEACH MAN & SON, Minneapo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 March 1906

AUBRY & TELLEEN, Real Estate & Insurance Ägts., 2245 Mission st., nära 19th st. San Francisco, Cal. Hem för skandinaviska Jungfrur. FRIDHEM, 505 Devisadero Street nära Fell St., San Francisco, erbjuder skand'naviska jungfrur ett godt hem, der de kunna stanna för ett moderat pris. Förmånliga platser kunna och der erhållas fritt genom hemmets föreståndarinna, Miss Charlotta Palm. Helsa den största rikedom. De som lida af KRONISKA SJUKDOMAR eller andra åkom mor af hvad slag de vara må hänvisas härmed till "NEW METHOD CURE"- , hvari ingår den stora upptäckten af Prof. Finsen, känd under namnet FINSEN-STRÅLAR, X-STRÅLAR, VIOLETT-STRÅLAR, ELEKTRICITET, och VIBRATION. Botande af reumatism, njur- , mag- , lefver-och lungsjukdomar, orent blod, nervsjukdomar jemte särskilda mans- , kvinno- och barnsjukdomai. 45 års erfarenhet. 250,000 hotade. Rådfrågning o. undersökning gratis Drs. KERGAN & KERGAN'S Electric Sanitarium Hörnet af Market och Mason Sts., ingån...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 March 1906

Scandinavian Bakery, 758 JEFFERSON ST., Oakland, Cal. J. E. DAVIDSON Tandläkare Hörnet af 14th St., och Broadway, Rum 1. Oakland. y, Oakland. Allt arbete garanteras. Midt öfver Garret & Taggars apotek. Telefon Vale 692. Öppet Söndagar. Svensk Fastighetsaffär CHAS. A. ARMSTRONG 3108 Putnam St., midtemot stationen. Enda fastighetsaffär på platsen. Fastigheter, köpas, säljas och utbytas. Fruitvale, Cal. Branch E. 14th nära Hige Årligt bemötande, billiga vilkor. Tel. Red 4555. Nedsatta priser för helgdagarne. gEagle, Reading Standard, och Tribune Bicycles. Reading Standard Motors $210.00 och $225 äljill dh $2säljas nu till nedsatta priser för att bereda rum för nästa lager: Från $5 till $10 nedsättning å hvarje I I maskin. Allt slags reparationsarbete utföres och maskindelar tillhandahållas Svenska Rakknifvar, Saxar, Fickknlfvar, m. m. tillhandahålles. Fickur, Klockor, Juveler Etc., säljas och repareras. CFSlC. F. Salomonson, I2th och Franklin St. Oakland. ERNEST A. WOLLITZ ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 March 1906

MAN! 811 Dr. Gibbon Duller Mw\m tyranni. R/utenisls Roman af 8EMÉNE ZEMLAK. (Forts. fr. föreg. n:r.) — Tror ui det verkligen? frågade Ju rl. Och nu flög en glädjestråle öfvei hans afslträckande fula ansikte. — Vet väl jag, arma kvinna, hvad Gud beslutit öfver oss? Allt är möjligt. Vänta blott, svarade hon. t tankarne tillade hon: — Han är i stånd att mörda henne, denne bandit. Domna har talat om sådana saker för mig. O, den förskräcklige karlen! Högt tillade hon: — Du ser, att du måste ha tålamod Juri. Flickorna äro nu en gång såda na. De afvisa er, pojkar, och rifva tanske ut ögonen på er, men se'n gåi allt som af sig sjelf. Du måste vänta. — Jag skall göra det, men blir det Ingenting af det, så skall ni få se pä annat, svarade han i hotande ton. .- — Ack, hvarför ätrypte inte Simeon •honom, tänkte hon, då han nu gick derifrån. Det är en ryslig menniska! Och så ful som han är! — Fråga Oliana hvad hon tänker härom. Om hon vill ha dig, så är det godt. — Men om hon nu är så dum och In...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 March 1906

Prenumerera! SKÖN ELLEN ELLER FOSTERBARNET. SvensK OrlQinalroman af J. IJrun. (Forts, från föreg. n:r.) Komministern i församlingen, som hade en flicka ungefär vid hennes ålder, hvilken han sjelf undervisade i hemmet, erbjöd nemligen Nordins, att deras Ellen skulle fä deltaga i dessa lektioner. Han hoppades, ptt en täflan med en Jemnårig skulle njs hans eget barn alstra mera håg för läsning och egga det till större flit. Naturligtvis antogo föräldrarne med tacksamhet ett sådant erbjudande, ty Ellen kom på så sätt i tillfälle att inhemta betydligt mera vetande, än om hon fortsatt i folkskolan. Och presten ångrade ej heller, att han antagit sig denna elev. Hans egen dittills skäligen tröga och likgiltiga flicka rycktes med en förundransvärd hastighet upp ur sin dåsighet af sin lifliga, glada kamrat. Och i och med detsamma visade hon också sin gladt förvånade far, att hon Ingalunda var så klent utrustad på förståndets vägnar, som han dittills befarat. Hennes dittills visade slöa likgil...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 March 1906

San Francisco. Kol har upptäckts i San Francisco påstås det. Det nya fyndet lär ha gjorts vid Corbett road och Falcon av©, ute vid foten af Twm Peaks, der en firma f. n. är sysselsatt med tegelbränning -och stenapr&ngning. Huruvida koKidran är af tilläckligt omfång för att betala sig att bearbeta återstår att se. Som en tjuf cm natten kom en person in i Hjalmar Eriksons rum i no. 160% 3 st. under det han sof i söndags och stal $20, ett fickur samt en plånbok. Man har ingen idé om hvem ■tjnfven var. Stölden egde rum tidigt på morgonen. Builders Exchange gaf i lördags en storartad bankett i St. Francis hotell, som bevistades af nära 200 personer. Den 10 Mars kommer som bekant den svenska banketten att gå af stapeln på samma ställe. Har ni satt ner edert namn på listan ännu? Skjuten af våda blef i söndags under hemvägen från en jagttur Carl Jorgensen å 9th ave, So. Den jinge mannen, som endast är 18 år gammal, erhöll ett skott i ankeln då hans kamrats bössa af våda brann af...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 March 1906

wrcTl/l IQTFNJ " ^beral Politisk Veckot.dning för svenskarne å Stillahalskusten. Utgifves hvarje torsdag från 535 California st. San Francisco, Cal. vestkust k n är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör défför ettwäktfgt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bl. läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år. .... .$2.00 I Fjerciedelsår....- '- . $.65 Halft år 1.25 | Ett år till Sverfge 2.50 Gratis kartan öfver Skandinavien o. Finland. Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 535 California St. San Francisco, Cal. - Tel. Black 5234 Frisinnad Literär och Politisk Veckotidning får Svenskarne på Stillahafskusten. piBt . «É» X/FQTKI IQTFM The ^®ST Coast. v clo 1 r\uo I LIN Weekly Swedish Journal devoted Literature, Politics and General News. "Vestkusten" has the Largest Circulation of any Scandinavian Newspaper published on the Pacific Coast and isan Unrivaled Advertising medium. Rates: ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 March 1906

Skämtlynne. Konkurrens. Ene profryttaren: — Här i den här lilla småhålan sålde jag i går för 20,000 kronor! Den andre: — Ah, det var väl ingenting. Jag sålde häromdagen för så mycket, att bara provisionen gick till samma belopp! — Det här är ingen täflan i lögn, ska ja' säja dej!! — Jaså, det trodde jag! 25-örlngen. Den rike grosshandlaren Adolf Andersson tappade häromdagen sin plånbok, innehållande fem ovikta hundrakronosedlar. En fattig arbetare hittade plånboken, och som han var en ärlig man, gick han genast och lemnade den tillbaka. Den rike grosshandlaren blef mycket glad, tackade arbetaren hjertligt, tog upp en 25-örIng ur sin portmonnä och sade: — Min gode man, här har ni för er ärlighet! Var så god och behåll plånboken! Telephone, Capp 2696. PONTUS FRANKLIN PLUMBER 1409 VALENCIA ST., nära 25th St. Midtemot Valencia St. Station. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. NIEMI, Svensk-Finsk Urmakare Guld- och Silfversmed. 1439 JTInrket St., mellan io:de och n:te. Juvele...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 March 1906

Prenumerera! i los angeles. Sjukhjelpforeningen "LYRAN" sammanträder hvarje onsdags afton kl. 8 e. m. I Liberty Hall. 107^ N. Main st. Logen Oscar II, No. 217 I. o. G. T. möter hvarje Lördag kl. 8 e. m. 1 Metropolitan Hall, 12«;« So Spring Street, Los Angeles. Inträdes- och kvartalsafgill: $1.00 for man och 50 Cents for kvinna. i oakland. svenska sällskapet möter andre och fjerde tisdagen i Pythian Hall, I2th & Franklin Sts. politiska klubben håller regulära möten första t sdagen i mån. Knights of Pythias Hall, 12th & Franklin. svenska g. t. logen "viking" möter hvarje lördag kl. 8 i Giers Hall, 511 14th st., mellan Wash. & Clay, då nya medlemmar kunna vinna inträde. Ernest Freedlund, l. Dep. i san francisco. svenska sällskapet afhållet regulära affarsmöten andra och fjerde fredagsaftonen i månaden i Seandia Hall, 161 City Hall Avenue. Anmälningar för medlemskap kan göras hv. fredags afton. svenska damsällskapet afhåller regulärt månadsmöte tredje...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 March 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 8 MARS 1906. Entered at the Sar Francisco, Cal., Post Office Second Class & <uer.- . ^- vestkustenT Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stilla hafs-kusten. Utgifves Hvarje Torsdag. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett hälft år 1.25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Annonspriser: Klterfrftgomgar.pr gång 50c. "Önskas,- " "Att Hyra" etc 25c. Dödsannonser med ram 75c. Födelse- och Vigselannonser 50c. AffHrsannonser 50c. pr tum pr g&ng; för fortsatt annonsering rabatt. Professionela annonser pr mAnad $1.50. Annonser för baler, teatraliska föreställningar, pllcniknr, etc. $3 pr gäng om 5 tums utrymme. Låsnotiser 15c. pr rad, med rabatt för längre tid Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fastes ingen uppmärksamhet vid desamma, adressera: "VESTKUSTEN,- " 535 l vlifornia St., San Francisco. Telefon: Black 5234. Branchkontor 608 Larkin. Tel. East 745. All prenumeration är bind...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 March 1906

The POPULAR JOHN ECKLUND 125 FIRST STREET PORTLAND, OREGON. Förstklassig Bar .Biljards Stillahafskusten* LOS ANGELES- AFDELNINGEN. Fru pastorskan E. Nelander, som de tre sista veckorna varit nedlagd på sjukbädden, är fortfarande mycket sjuk, och dr Nelander sjelf, hvars hel- , sa ej är den bästa, har genom det ständiga nattvaket vid sin hustrus sjukbädd blifvit mycket öfveransträngd. Vi önska och hoppas att helsans och lifsglädjens ängel må snart återtaga herraväldet i Angelica församlingens prestgård, och att både pastor och mrs Nelander må snart med styrkta krafter och ny energi blifva i tillfälle att fortsätta sina respektiva arbeten i försam lingsverksam heten. — Rev. Emanuel Rydberg, pastor vid svenska lutherska Zionsförsamlingen i Salt Lake, är på besök i Los Angeles och södrx California. Sistlidne söndagsafton besökte han Angelicakyrkan och höll dervid skriftetalet vid nattvardsgången. Pastor Rydberg har sitt arbetsfält midt ibland mormonerna och hans församling i sjelfva der...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 March 1906

— VESTKUTEN, TOHDAGEN DEN 8 KASS 1906. Under M te tyranni. IR/irtenisls Roman af SEMÉNE ZEMLAK. (Forts. fr. föreg. n:r.) — Du skall ej mera vara det, sade Oliana Ifrigt. Jag har med mig del nödvändigaste till dig. Med feberaktig brådska plockade hon fram ur knytet de klädesplagg hon haft med sig till honom. — Sandalerna vill jag sätta på dig, sade hon. Låt mig göra det. Jag vill knyta remmarna. Hon lade sig på knä på marken, satte sandalerna på hans fötter och snörade Ihop och knöt remmarne. Derpå gick han in i sin håla ocb bytte ut sina paltor mot de skyddande kläder hon medfört. Då han kom ut Igen, bar han ej längre den förhatade uniformen, utan en sådan dräkt, som den ruteniske bonden brukar bära. Oliana kastade en lång kappa med breda veck och stor kapuschong öfvei hans axlar och såg derpå med den största beundran på honom. — Du är så skön! sade hon. Du äi ej mer någon moskal — de ruteniske böndernas benämning på en rysk soldat. Derpå plockade hon upp ur den lilla säcken ett brö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 March 1906

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE, 1 Broadway, NEW YORK. HALVOR JACOBSEN, Agent Kontor: 306 Pine St., Rum 10 Telefon Private Exchange 555. SKÖN ELLEN ELLER FOSTERBARNET. Svbiisk OrlQlnalroman Rf J. Brun. 4Q f- - -.1 Kommér Siri att gräla, så det förslår. Och när hon nu såg kammarjungfrun ligga försänkt 1 ljuf slummer, ruakade hon henne 1 armen och utbrast: — Skynda sig upp, menniska! Se p& klockan och tro mig, då jag säger, att här kommer att vankas ovett, så det haglar om öronen! Flickan rusade förskräckt upp och kastade 1 en hast på sig de nödvändigaste klädespersedlarne. Sedan ville hon skynda ut, men fick ej upp dörren; den var reglad. Förvånad utbrast hon: — Hvad vill det här säga? VI ä' Ju Innestängda. — Innestängda? upprepade gumman. Dermed skyndade hon till dörren för att sjelf öfvertyga sig. — Det ä' Siri, som spelat oss detta spratt. Hon har stigit upp före oss och har då fått den dumma Ingifvelsen •tt regla dörren. Hur ska' vi nu bär» •m åt? >— Ja, säg...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 March 1906

Central Trust Company f of California F. J. SYMMES, Pres. H. BRUNNER, Kassör CHÄS. NELSON, Vice Pres. OTTO OTTESEN, Bitr. Kassör GEORGE M. RUDEBECK, Föreståndare för Sparbanksafdelningen. San Francisco* Spiritismen afslöjad. öfver detta ämne häller pastor J. Daniels föredrag i missionskyrkan i San Jose tisdagen den 13 mars, i Turlock den 20, i missionskyrkan i Fresno den '27 mars, i Kingsburg den 3 april och i Los Angeles den 10 april. Två falla soldater, Theoder Thorensen och Will.Roberts, inträdde här om aftonen i en spårgvagn. Efter en stund sträckte den ene af dem ut sig på golfvet, och då konduktören, Fred Goddy, Tille rycka honom ur denna beqväma, men olämpliga ställning, öfverföllo soldaterna honom med knif och tilltygade honom rätt allvarsamt. De båda soldaterna häktades och konduktören sändes till hospitalet. Öfver 20,000 lärare, skolföreståndare o. andra i undervisningsväsendet intresserade personer väntas komma »tt bevista det möte, som National Educational Association sk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x