ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 March 1933

-ČECHOSLQVA K V pátek, lne 3 března 1933. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Pnblišhed every Friday by CECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICEES: Aug. J. Morris, President Jor. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIEECTOES: Ang. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris —Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evrepy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Aávertising rates on application, ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého obsahu se neuveřejní. NASTÁVAJÍCÍMU NEJ- VYŠŠÍMU. Ve'jménu občanů — amen! Otče náš, jenž jsi ve Washingtonu, proslav se jméno Tvé, přijď k nám dobrá vláda Tvá, bud' vůle Tvá pevná jak v zemi tak i k ciziijě, ať chléb vezdejší všu<jte je dnes, a odpusť předchůdci jeho viny ale neodpouštěj hlavním vinníkům, a zbav nás jejich vlivu ■ zlého — Amen. Zdráv bud' a silen, milostiv, Tys naděje naše, k Tobě voláme , ujařmení občané Tvoji, k Tobě vzdycháme v tomto slzavém údolí, obrať k nám své milosrdné oči, a ne k ulici zv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 March 1933

V pátek, dne 3 března 1933. —ČECHOSLov^k "TECHNOKRACIE". POKROK VĚDY V ROCE 1932 ... I "Science Service'' řadí ná- 2 e**na společnost nalez- sledující vynálezy a objevy ne ,S1 5'ce.Jn^ nějaký pojem meZj nejdůležitější úkazy po- a s o ví c 'o, jez se diouho udr- kroku, učiněného v různých zuje jako diskusse. Takovými oborech vědy v roce 1932. hesly poslední doby byla na př. "psychoanalyse", nebo Letectví zrada \ztiélanců". Dnes se Profesor Auguste Piccard S \a S- S 0VíčKem "tech- dosáhl nového světového re- no racie , pojem pro diskuse kordu, když se vznesl do vý- 1 aPart,nL ,0Č vlastné Jde? še 53,153 stop (16,201 me- ovo e.hnokracie ' vzniklo trfl) ve svém zvláštním, stra- v merice. Bylo původně spi- toferickém baloně, se žertovným, než vážné mí-| James H Doolittle dosáhl nenym názvem skupiny in- největší rekordní rychlosti ve ženyru a národohospodářů, Spojených státech> když ule. kten se scházeli v místnostech ^ tél za hodinu 294 m0e ye o um ijs e university v No- svém monoplánu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 March 1933

—Čechoslovák— V pité!', dne 3 března 1933. H i Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. STRACH. Znáte to přísloví. "Blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se kam to schová." Hnedle je lépe tomu, který nic nemá tneb se nemusí obávat žádných gangstrů a neb míti strach o své dítky že mu je někdo u kradné a neb že člověka une^ sou a budou požadovat velké výkupné. Jako ku příkladu Lindbergh. Co jsou mu platné ty jeho miliony, když musí žiti ve stálém strachu, ve stá- lém napjetí, že mu ukradne druhé jeho dítě. Jestli pak jste měli někdy opravdovský strach někdo z vás? Zajisté že ano. Tak so- bě jen představte, jaký ten bohatý člověk s sebou nese, a to vše jen proto, že byl šťastnější na ty hromské pe- níze, ale není nad spokojenost. Ten se nemůže přirovnati k tomu nejchudobnějšímu člo- věku, neb chudobný člověk takového strachu, že mu ně- kdo ukradne jeho dítě, nemá. Chuďas má strach jen jak by uhájil živobytí, ale takový strach ten není ničím proti s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 March 1933

V pátek, dne 3 března 1933. -CECHOS ?ák— Houstonské kapitolky. Jen co je pravda, ti naši o- chotníci opětně dokázali, že něco zmohou a že si plně za- slouží uznáni a pochvaly jež se jim od našeho divadla mi- lovného obecenstva dostává. Kusem "Vesnická čarodějka" přivili si opét nový lístek do svého vavřínového věnce. Slo- vo mluvené a slovo psané u- držuje národ v duševním ži- votě. To co dnes víme o životě starých Babyloňanů, Assyřa- nů, Egypťanů. Reků a Říma- nů dochovalo se nám písmem, «iacna ueia- záznamv « osvětlilo tu ieiich kovs ý, Halek, Bezruč, Sova, zdařilými znázorněními růz- ných výjevů z jejich života; nejstarší člověkem psaná a do .ílneíirt; doby zachovaná Jii- storie. Náš český národ má také svou literaturu, ovšem, že ne tak ctného stáří, jako řím ská. Ale od doby našeho o- brození česká literatura dohá- něla cizí kroky mílovými a dnes ji mnoho nezadá. Poměr- né malý český národ honosi •e velkým počtem spisovatelů veršem i prosou, spisovatelů, kteří tomu českému lidu ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 March 1933

—CECHQSB)VÁK pžtck, dne 3 března 1933. í jj i 1 I Z města a okresu. — Naše osada West ve středu odpoledne opět ztrati- la dalšího českého pionýra kteří jeden po druhém od- cházejí, aniž bychom pozoro vali, kolik jich již nyní po- strádáme. Odchází nám české duše, které zakládaly, budo- valy a zlepšovaly naše české West a okolí v potu tváří a strádání, aby nám zbudovaly osadu, na kterou jest každý hrdým. — Tentokrát byl to velice dobře známý náš osad- ník, pan Jan Stanislav, jenž tiše skonal asi v jednu ho- dinu odpoledne. Pan Jan Stanislav st., narodil se ve Štramberku, na Moravě, dne 7. března, 1851, — za několik dní býval by se dožil 82 let. Když dospěl mužství, nechtělo se mu sloužiti co voják pro sprá^hnivělé Rakousko, a pro- to, jako to udělala celá řada krajanů, ujel do Ameriky před odvodem a přijel přímo do Te- xasu, usadiv se u Frelsburgu. Později se oženil v Dubině, okresu Fayette, pojav za man- želku sl. Marii Marákovou. V roku 1882 přistěhoval se do West, kde si zakoupil ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1933

Vycliázf každý týden předplatné: Ročně |2.0U Na půl roku |100 Do staré vlasti 53.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tato adresa: ČECHOSLOVÁK PUBLISHINtí CO. West, Texas. & <5~ ÍT 9É> ..1 .ot velmi mírné, oznámek sdělí se na 07* v Čecb<- výjr P1 yV P oíéhujete-li se, sdělte nám hned NOVOU I STAROU adreso, aby- chom potřebnou změna mohli ihned učiní ti. Články, úvahy a dopisy neehť jsou redakci zaslány nejpozději de úterka každého týdne. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXII. ClSLO (No. 10.) Entered u second-ciass matter Jaauary 2, 1920. t the post Qffice at West, Texas, nnder the Act oí March 8, 1879 10. BŘEZNA (MARCH) 1933 President nařídil zavření všech amerických bank, Washington, 5. března. —! ky v New Yorku, jež daly ti- Precident Roosevelt dnes ve-ísknouti své .vlastní náhraž- čcr vydal proklamaci, kterou ky za vládní peníze. národní vláda převzala ab- 5. Prozatímní zastavení vy- soiutni kontrolu nad' veške- placení zlata,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1933

—ČECHOSLOVÁK- V pátek, dne 10. března 1933. A ZEMAN: Toněa Madonna ROMÁN DÍL I. "Parcelace? Regulace?" šeptali si jejich zkřivená ústa. "Jaká parcelace? Vždyť má- me místa najatá na pět let. A ujišťovali nás, že máme na ně právo i dále a že nám bude ponecháno právo předkupní." A pak přišly další tajemné zjevy a po- věsti. Komise stíhala komisi, úřední pro- hlídka za prohlídkou. Tu začali zakazovat držet si drůbež a králíky, stíhali pokutami vylévání splašků, nařizovali úpravu chodní- ků, zakazovali míti podnájemníky a mnoho jiných věcí. A co chvíli museli zaslechnou- ti skryté tajemné narážky, které zněly jako vyhrůžky. "Nu, však to nebude už dlouho trvat, to zlobení se s vámi! Všechen ten ne- řád budete musit zbořit. Je to ostuda celé- ho města, ty vaše pelechy tady. Je nejvyš- ší ča3, skončit už jednou s těmi barákový- mi koloniemi." Nebylo ovšem všechno v pořádku v ko- lonii a rozhorčení úřadů nebylo bez příčiny. Mezi kolonisty byla řada lidí řádných, kte- ří byli šťastni, že si ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1933

—ČECHOSLOVÁK- V pátek, dne 10. března 1933. g NASTOLOVÁCÍ ŘEČ . PRE- SIDENTA ROOSEVELTA. Washington, 4. března. — Inaugurační řeč presidenta Roosevelta jest následující,: "Js®m jist, že všichni ame- ričtí občané žádají ode mne, abych v této chvíli, kdy nastu- puji úřád, mluvil k nim co možno otevřeně. Nyní jest právě čas, abychom si pově- děli pravdu upřímně a neza- střeně: Musíme se bez obavy podívati tváří v tvář skuteč- nosti a nesmíme se báti od- krýti zlou situaci tak jak sku- tečně jest. Náš veliký národ přežije tyto zlé' doby tak, ja- ko přežil jiné obtíže až dosa- váde, zase se vzkřísí a zase bude prospívati. Proto mi do- volte, abych vám řekl, že ni- čeho se nemusíme" báti více jako zbytečného strachu, ja- ko paniky, která nám způso- bila nejvíce zla. "V každé zlé době, jakou náš národ prodělal, osvědči- lo se, že se poctivému vůdci dostalo vždy vydatné a účin- né podpory. Proto očekávám, že se mi této podpory do- stane i nyní v těchto dobách krajně kritických. Obtíže, kte-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1933

V pátek, dne 10. března 1933. -Čechoslovák-- jjpliiilll Místní Obchodníci Projevuji svoji duvěru v Banky Města West Banky města West spolu se všemi jinými po celé zemi, dodržují přítomné mo- ratorium, nařízené prvně guvernérem státu Texas, pí. Miriam Fergusono- vou a později spolkovou vládou Spojených Států. — Zavření všech bank je pouze dočasné a obchod bude znovu zahájen, banky znovu otevřeny, hned jakmile důvěra lidu bude navrácena. « Tento extremní krok NEMÍNÍ ŽÁDNOU paniku . . . . ani že banky ne- jsou v dobrém stavu . . . Bankovní obchod bude znovu zahájen v nejkrat- ší době a další úvěr patřičně bude poskytnut tomu, komu patří, čeky budou jako v minulosti vypláceny za vše co bylo za tyto koupeno. Každý z níže podepsaných obchodníků pokládá zakročení naších bank za správné neb zájmy všech vkladatelů MUSÍ BÝTI PROTEKTOVÁ- NY! My Vás všechny žádáme o všeobecnou co-operaci, jsme jisti, že vše se v nej- kratší době vrátí k úplné normalitě. Krátké jen strpení, neb co nejdříve skonč...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1933

V pátek, dne 10. března 1933. -ČECHOSLOVÁK' Slovo v Čas. Jak je možno zajistit si ptcdeir výhodnější sedadla v So!dier's Field na neděli 20. srpna, kdy se koná velkolepá manifestační s'avnost Čechů a a Slováků o Československém výstavním Dnu. Předseda finančního výboru chicažské Československé Sku- piny Století Pokroku p. J. J. Salát, požádal o upozornění našich čtenářů na jisté výho- dy, jež získají ti, kteří si zav- dle pořádí jak se o ně budou Valentin. Katajev: hlásit. — A proto čím dříve, VOUSATÝ CHLAPEČEK. ta která organisace učiní při- hlášku, tím lepší sekci sedadel Když před rokem začínal si pro svvoje členstvo zajisti, redaktor illustrovaného týde- Tato výzva a upozornění níku vydávati, byl bodrý, měl platí přirozeně pro všechny radost ze života a naivní byl naše české i slovenské organi sace po celých Spojených Stá- tech, jejichž členové se chy- stají na návštěvu Chicaga. Je- likož je nutno správě výsta- jako začátečnice—stenografi stka. Redaktor byl zachvácen blahými vzr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1933

• ! —Čechoslovák— V pátek, dne 10. března 1933. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by CECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. officees: Ang. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. dibectobs: Ang. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris —Editor vanou inflaci a zavedení do-!ro šestistaletou minulost a je mácíhttípřídělného plánu, jest třetí nejstars, universitou sve- pro revisi zemědělského cla ta, proslule lazné Karlovy Va- a udržování domácí ceny nad|ry a Marianske Lazne které zahraniční úrovní. Jest pro'nemají soupere co do lecivych rozšíření trhu obilí, zvláště! účinku svých pramenu, vystav- kukuřičného trhu a to tím nosti, hotelu a pnrodnich způsobem, že by vláda nařídí-1 krás, lakaji k navsteve cestu- la míchání alkoholu s gaso-!J!CÍ ze všech konců světa, línem. Jest pro snížení dluhů, Český porcelán a sklo se dav- jestli kontrolovaná inflace ne-'no těší skvěle pověsti a po- mohla'by býti zavedena. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1933

v T>átek, dne 10. března 1933. BANKOVNÍ SVÁTKY. Dnešního dne v celé naší zeni nemluví se o jiném, než- li o penězích. Kde se hnete, slyšíte otázký, co se stane s bankami, s penězi a jaký vý- sledek nám situace přivodí* Od občanské války «e něco podobného nestalo, aby všech ny banky ve Spoj. Státech by- ly zavřeny. Měli jsme peněž- ní paniku v roku 1907, za presidenta Theodora Roose velta, ale tehdy banky nebyly zavřeny ,nýbrž vkladatelé mohli si z banky vytáhnouti jen jistou část peněz. Možná, že až opět bankovní obchod vejde do pravidelného běhu, stane se totéž, to jest ale těž- ko předvídati. Do Washingtonu dochází denně celé spousty dotazů, co se stane, zdali vláda vydá no- vé peníze a kdy tvto přijdou do oběhu, jestli tyto budou mííi plnou hodnotu, jestli no- vé peníze, neboli "scrips" bu- dou dobré k placení daně z pí jmů, jestli bude možno za ně koupiti poštovní známky, jestli morkýče po dobu ban- kovních svátků mohou býti dány do dražby, jak dlouho to bude trvati a podobně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1933

-Čechoslovák^ V pátek, ! I ř '4' Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. dne 10. března 1933. MIZERIE. Tož tak, co tomu říkáte? Ze prý ta nynější deprese má jednu dobrou stránku a sice tou, že prý naučila lidi šetři- ti. Ano, naučila lidi šetřiti, ale jen že takové nucené šet- ření nejde lidem pod nos, neb nic nemít a ještě šetřit, to je proti srsti. Byli lidé, kteří když přijeli ze staré domoviny mě- li moc více spokojenosti tře- ba též peněz neměli, ale kaž- dý se s osudem rval a každý hleděl by měl svůj vlastní krov nad hlavou. Zde, v této zemi vší mož- nosti a největšího prý i bo- hatství, stále se však žilo a dosud žije v nespokojenosti. Ten mamon se stal životním cílem a každý chtěl co nejví ce zbohatnoutí, a v této hon- bě se zapomínalo na všech- no druhé. Člověk se stával sobeckým a neohlížel se na své spolublížnfl. Žádný člo- věk prací svých rukou nena- dělal miliony; práce poctivá dává člověku slušné živobytí, ale ne vysněného vel...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1933

V pátek, dne 10. března 1933. „ČECHOSLOVÁK— VAŠE STRAVA A ZDRAVÍ. Praktická Hospodárnost v ku- chyni. (Píše Shirley W. Wynne, M. D., Dr. P. H„ komisař zdravotnictví města New Yorku.) V této době, kdy rodinná peněženka se následkem neu- těšených hospodářských pomě- ru značné ztenčila, je mnohá hospodyňka vlivem okolností donucena k tomu, aby svá vy- dání na domácnost omezovala na ony věci, z nichž by její rodina měla největší užitek. Odborníci v otázkách, týkají- cích se výživy, předložili ve- řejnosti nesčetně různých plá- nů, jimiž chtějí dokázati, že CO VYPÁTRAL RAKOUSKÝ; vlezla za ním, vlastně za tím TAJNÝ | rumem; cikán jí podal láhev, kterou vyprázdnila na ráz. Je mnoho důkazů že Ně- Dílo bylo dokonáno; cikán vi- mecko se již od svojí poráž- dél že opice má dost, vyšel z ky připravuje k opětnému ná- klece, jejíž dveře dobře uzav- vratu k monarchii, pod Ho- řel. Opice se nebránila, měla henzoierny. Kuje pikle s Ita- dost. Cikán se divil jak to šlo líí, Maďarskem, a s Rakou- vše ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 March 1933

-Čechoslovák- V pátek, dne 10. března 1933. I Z města a okresu. — Jak seznáte z finanční zprávy naší Westské Banky, tato je3t na ^zdravých zá- kladech a příznivci této ban- ky mohou úplně klidné spáti, že jejich úspory jsou v bezpeč- ném místé. Situace, která se v posledních dnech vyvinula, ale to jen na krátko, neboť všeobecně se uznává, že to by- la nutnost a jen k vůli dobru země, hlavně k vůli státům se- verním. Westská Banka jest a byla řízena muži spolehli- vými a schopnými, kteří vždy měli na zřeteli chrániti pe- níze svých příznivců. West State Banka úspěšně překona- la již mnohé krise a dnes, jak možno viděti z výkazu, jest úplně na pevných nohou, sto- procentně solventní. West si může gratulovati, že naše pe- něžní ústavy byly vedeny ro- zumnými, prozíravými muži, neboť překonaly krise mno- hem vážnější, nežli jest pří- tomná. Proto přátelé a příz- nivci West State banky obdr- ží, až viáda povoií pravidel ný obchodní běh bankám, o- pět další ochotnou a bezpeč- nou službu. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 April 1933

Vychází každ; PŘEDPLATNÉ Ročně .. Na půl roku ... Do staré vlasti Peněžní zásilky, kajíeí se redakce, baďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. . West, Texas. AND WESTSKE NOVl^V A \ . OZN> * * Čeehoslo1*' veúni mírně, výhodné i ^ ° .aám^k sdělí se na požádání. \ ^ • Přestěhujete-li se, sdělte nám hned NOVOU I STABOO adresu, aby- chom potřebnou směna mohli ihnod učiní ti. Články, úvahy a dopisy nechť jsou redakci zaslány nejpozději do úterka každého týdne. ROČNÍK (VOL.) XXII. ČÍSLO (No. 17.) Entered as second-class matter January 2, 1920. t the post ofřice at West, Texas, ňader the Act oř March 3, 1879 28. DUBNA (APRÍL) 1933- ZHOUBNÉ KRUPOBITÍ A DEŠT V DALLAS. Dallas, Texas, 25. dubna. VOLBA O PIVĚ TAK- ŘKA ZAJIŠTĚNA. Austin, Tex., 24, dubna. — — Zhoubné krupobití, které! Bez jakéhokoli argumentu a zastihlo Dallas v úterý odpo- bez záporného hlasu, senátní ledne, způsobilo asi za milion! výbor na státní záležitosti DAŇ Z CIGARET Pftl- \ DRUHÉ MORATORIUM i F. D. ZÍ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 April 1933

—ÍECHOSLOVAS— * V pátek, dne 28. dubna 1935 A ZEMAN: Tonča Madonna ROMÁN DÍL I. XXVI. igvém mládí a v nichž přišla do styku se Ska- Pavlína prožívala poslední dobou těžké lickým. Všechna její bolest se znovu rozjitři- dny- Večer po oné trapné příhodě, kdy ji la- Ale v té chvíli nepociťovala již více k nému Borel našel takřka v obětí dra Pavlíka, a hněvu. Již od oné doby, kdy Skalický zapře: kdy se svěřila svému muži se svým tajem- íám sebe jako Pilát Krista, vyrůstal v ní sou- stvím, Borel odešel, aniž jí dal na jevo, co vánému muži. A dnes, když se dověděla, že se vlastně v jeho nitru děje a vrátil se do-kit k tomuto nebohému, osudem pronásledo- mú teprve pozdě v noci. Od té doby zavláď jzemřel tak tragickou smrtí a za okolností tak mezi nimi zvláštní poměr. Oba cítili, že na-josudných, bylo jí smutno a bolno. Ale vědo- stalo mezi nimi jakési hluboké odcizení ale nr, že navždy odešel ten, který snad jedi- oba snažili se zakrýti tento stav sami přediný znal její tajemství, které odn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 April 1933

V natek, dne 28. dubna 1933. „ČECHOSLOVÁK— o— sokoiIahli^a-0 Míst° nejvyšší^o vzrušení na světové výstavě v Chicagu 1933. O —O—O—O —o—O—O—o Ctitel Tyršův, Dr. Jiří Páz- dia!, z West, Texas, napsal, nálevem opatřil a Texaské- mu Sokolu věnoval "Sokol- skou Hymnu", která plně vy- stihuje krásu a velikost So- kolské myšlenky. Přičiníme se o její rozmnožení: "Sokolem jsem duší, tělem, s láskou, v srdci smělém, které nezná strachu, bázně, a okřikne škůdce rázně. V zdravém těle, zdravá mysl, pro věc svatou, pravý smysl, neláká nás zisk ni sláva, há- jíme jen naše prává. Sokoliee i káňata, v jeden celek s námi spjata; za- chovej si dcero synu, Češkou mateřštinu. Jízda v oblacích, anglicky Sky Ride, bude jednou ze zvláslnífit zabavnyeh novinek na mezinárodní Kdo se za SVU) jazyk stycil, světové výstavě "A Century of Progress Exposition" v Chicagu, jež brnle otevřena 1. června 1933. Jízda bu- hoden potupy všech lidí, I de mezi dvěma ocelovými věžemi zvýši 623 stop, z nichž jedna bude na pevn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 April 1933

—Čechoslovák— V pátek, dne 28. duhna 1933. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by CECHOSLOVÁK PCBLISH. CO. West, Texas. OFFICEES: Aog. J. Morris, President Job. F. Holásek, See'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Bedaktor — Aug. J. Morris —IMitor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 bude asi stanovena volba, ve které lid rozhodne o 3.2 pivě. snad o 18. dodatku a po při- padá i o o státní prohibici. Je zjištěno,, že jak v nižší sně- movně, tak i v senátu jest většina pro nařízení této vol- CESTA K INFLACI NASTOU PENA. Odstraněním zlatého stan-'zpět lidu, neb jinak řečeno, dardu president Roosevelt za-looskytla by úlevu v okresních hájil první krok ke kontrolo- 3 městských daních. vané inflaci ve světovém mě-i )°( by, a jest v obou domech i vět-J řítku a podepsáním zákona, CO JE INFLACE? šina pro uzákonění prodeje a dávajícího mu velikou moc k daň z prodeje, přáli bychom SENSACE S TECHNOKRACIf si přijetí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 April 1933

V pátek, dne 28. dubna 1933. —ČECHOSLOVÁK— Sensačnísoudní proces pro v v T chtěly a měly býti osvoboze- ny. Proto vládce fašistické I- talie netouží nikterák po tako- véto zásadní revisi, provádě- v ^ vll^i Ifl světem podle jednotných pra- zrušení manželského slíbu. videi, nýbrž chce v přítmí vel- ===z=============e==: mocenského konventiklu pro- | Padesát tisíc dolarů poža- vést "opravý" na docela ur- dnem, kromě ve výjimečných duje jedna prominentní dáma čitých místech ve prospěch přrpadech, zaviněných ohněm z West jako náhradu za zlo- gvUj a svých přátel- Za tím povodní, nebo jinou nepředvi- mení jejího srdce na promi- účelem potřebuje se zbaviti danou okolností, ohrožující nentním zdejším muži, jenž veřejného fora ženevského, lidské životy nebo majetek, jí sliboval lásku a věrnost, ale kde jsou si všechny národy Pennsylvánská předloha povo- na konec svůj manželský slib rovny před zákonem a hodlá luie dvě hodiny práce přesi zrušil a nešťastná žena nale-' Dřenést jednání do uzavře...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x