ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 June 1896

* f , , 'O ."S- <n 't ) TEXAS POSTEN. m-w?. I ÅRG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 5 Juni, 1896. tf5. :zXZ&Ki ' VOL. I. No. 8. Krönika. Det är jusr likasom litet kusligt att lt fva nu för t den. Och det är icke utan att det är riskablate också Noj; är det så, att nian ingen stund är säker förr än man liv ger med nä- san i vädret, kall och sundöd, men man har åtminstone i'en förhopp- in- gen ätt få 1 fva eoligt natur ns ord- ning, t ls man dör af ålderdomssvag- het tller m igvärk. Men nu går man "eke en dag säk' r för att i te en cykloi konvrer och vänder upp och r.ed på hela samhä1- let och tar ens eget lif till på köpef. Hvad vi ha s tt frukta näst cyklo- ner är bicykelåkare som troligtvis äro beslagtag e me • c.yk lönerna eller åt- minstone, enl gt hvad jag kan förstå, i tjenst hos r-ämde herre. Så att om inte cykl ner och bic\ k- lar icke lunnes kunde man allt känna sig litet tryggare. M =n skämt åsido. Und* r de se- naste vec...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 June 1896

-SRfe &GK- > 2 > f 1 J5r f t r ■ m Ti , u Sl\ ( Svenska Nyheter. STOCKHOLM. Landsfadern.—På för sta kammarens vid talmansmiddagen afsända telegram til konungen den 9, Vc Toilstois och fröken Westerlunds Belgien m. fl. länder studera mekani- ska anordningar vid förmedlande af skeppsfart pä floder och insjöar, med 650 kronor. ENKÖPING. En ny grevinna.—Gref- MaJ anlände följande svar: "Jag är tacksamt rörd öfver kammarens delta- gande. Näst Guds nåd har Jag att tac- ka drottningens ypperliga sjukanord- niugar härstädes för lättadt och på- skyndadt tillfrisknande. Bringa kam- maren min hjärtliga helsning! Oscar. Konungen skulle enligt St. D., inträf- fa i Stockholm som den 21 Maj. Konsulatet.—Till svensk-norska vice- konsuler har utrikesministern förord- nat: I St. Petersburg vid generalkon- sulatet F. Kemper samt 1 Rat Portage under konsulatet i Quebec A. C. H. He- lander. Prinsessan Bernadottes diamant.— Den diamant, som prinsessan Berna- dotte skänkte till K. F. U. M:s bygg...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 June 1896

OI f '4 i Odödlighetens blomster. För denna tidning. När sommardagen sänker Sin tidiga skymning ner, När sjön som en spegel blänker Och vågen ej sorlar mer, När rodna'n den sista svaga På guldmolnet dör sin kos; Dä mins jag en gammal saga Om sommarens sista ros. Det växte i Edens lunder Vid floden utaf kristall, Vid kunskapens träd, inunder Dess lummiga grenars svall, En blomma; dess rosenfägring Rann upp ur en ängels tår, Som föll under aftonhägring I skapelsens första vår. När ormen sin sttertunga Till smädeligt tal hof opp, Då föll på den plantan unga Hans gift pä den späda knopp. En droppe, en enda droppe, Och bladen de föllo af; En droppe, ännu en droppe— Så bäddades blommans graf. I tusende år och många Dertill hon i stoftet låg, Och åren de voro långa För sörjande mänskohåg, Dock se—der slumrade safter Ännu uti stamlös rot: Hon spirar med späda krafter På nytt invid korsets fot. En droppe af blod der qvälde, Af varmaste hjärteblod, Från korset och tyst sig fälde På marken, de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 June 1896

*" " - '" ./ ZJL. • . . 4-. PP1H I) ; " '■ / I "1 J i S ■• TEXAS POSTEN. f*yhets oeh flmnonstidning för svenskarne i Texas. ^r; - - - ; ^X^ÄT ' ' ' ' TEXAS POSTEN. (Till. TKXAS I-OST.) )'ul>lbln<l evcry wrtik. I11 Austln, Ti xiis. | by tli( SV.kiiikii AMKKIOAN I*I I«LIBHIN<1 < ni 1 Inie för att vi vi ia sk y a mfn nog tänka vi att Texas Posten gått fram- j åt förta e ä 1 någon -vei sk tidning i Amerika. Den ärtvft månader eam- mai. men redan h i vi eg<t tryckeri och se oss i stå-d att u'gifva en tid- ning, som i prisbil ighe och ini.e åll j k 11 mäta med hvi ken annan >om ivli(! only .swidisli p |ier In Texas, and tho i uaifc Hl våra k' lle«'0'. best advcrtiKliiK niudium to reacb thla Hhkh , ' «"• 1 rtI v,urt K of cltlsom. Piuii. V Knohtiiom . Edltor ind Man:i;.-i r '< 0090G ' i Q006000CG5C S ; Prenumerations-pris: Fli Är _ _ _ 1.00. Eu Ii al l'i Är K t är |'* kredit. - - - 1-50. Ku Iih 1 fr är på fcwili Ki t år 1 ili Bvcrico - K"ö hälft. "«r till '-1° Pronnnipr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 June 1896

jt Ih luts st. Ill o t o pa och Jiiljes för- gjord |)etal- Iterna löpet KYRKO - UNDERRÄTTELSER. Sr. Kr. Lutherska Kyrk an. Ilömei nf Congrt-ks Avrtnue v,ch 10: • srtilHn. SJti- ■dHftsslvO h hvhrjt* m"> d g Kl. 10 f. m Guds; j-nst liva i p sönrlair kl. 11 f. ni. och 8,30 e. m. siiiiii o:isrluir Qvullur ki 8.30. Unai1omsförcninL'ii! rr öl pr i kvrUan /ö>'Sta uuli trecii • torsU.iersqvä len i li varje månad. O. A. 1;orf, Försa n.linpens Pustor. ~ Bostad: 105 We-t 10;p j/utan. Sr. M. K. Hyr I. an. Hörnet af 15:e och Reed Riverjrai. Sömlnsfi-skoln hvarjp sön- dag kl. hall 11 1. oi. (Ju ls }pii*! hvaijp söndag kl. 3 och 8 e. ni, samt. onsdags- qvällar kl 8.15. N Kklund Försatillnjrpns Pasior. Bostad: 1503 R >ed River gal. Sv. Buptixtl.yrkan. dagsskola kl. Iiaif 4 ■ Söid isar: Prp Sön- gål - - _. "lii<aii kl. | Vi afT, 8 e. m. Tisda ar hibelliisni irkl.8e.rn. Torsdagar bön«möip kl. 8 p. m, H. .T Bengtson, Pastor. Bostad: 2004 Sabina uaian. PREDIKOTURER I DECKER. Sv. Meth. Ep. K...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 June 1896

I 1 I < i fe ■ Hr ] ,< . w i v v RJ v f PATRON JÖNSSONS MEMOIRER. Af Sigurd. (Forts. fr. föreg. nr.) III. Hurulcdcs jng Itlpf "handelsresande" vid fjorton ärs ålder. I rann af förmåga, en förmåga, som växte rätt fort vid trägen öfningoehen härdning utan all klemighet, fick jag hjälpa till vid nästan alla landtbruks- arbeten. Plogen, årdret och lien lera nades visserligen först det sista ä'.'ot af de tro, jag tillbringade hos Jösse i Nor- regiird, i mina händer; men med slagan, yxan, harfven, räfsan, "risbiten", röd- jt-knifven, spaden och hackan blef jag genast utider olika årstider mycket för- trogen. Jag hörde mycket väl, när Jösse klockan lialf tvä pä vintermorgnarna började tassa derinne på stugugolfvet, spotta och harkla sig medan han släng- de pä sig kläderna för att gå ut pa lo- gen oc!i "ottetröska." Men mina späda lemmar voro ömma och värkte af den föregående dagens arbete, och da jag sträckte ut handen mot skultunnan, min första termometer, var den ofta pansrad med e...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 June 1896

o ' . /fj - m * 1 v > t * Omslag. I vintras han lämpade "varma om- slag"— (Med rockärm) för flickan hvar dag. Men nu hon behandlas af hoaom r&tt kyligt— Med glacer med mera dylikt. Tralling. Allmogeoptimisni. Sitt ej å sucka För skyn är mulen. Lät bli å mucka— Var karlavulen! Skam den som klagar På vind och väder;— Nog gumman lagar Hans slitna kläder. Om mjölk på marken Du råkar spilla, Håll inne sparken— Och kon står stilla! Låt bli å kälta Om skral förtäring— Tills du får svälta Med barn å käring. Gå ej å grina, Var karlavulen. Nog sol ska skina, Fast dag är mulen. Tralling. Sista paret. Skizz af R. S—n, i V. L. Det var söndag-, och i dag skulle bar- nen "läsa i kyrkan". Den lilla landskyrkan af trä var af de unga prydd med löf och blommor. Pre- dikstolen och koret hade fatt sina kran- sar och slingor och altaret dessutom en mängd blommor., både vilda och i kru- kor, så att det lyste så grant i alla möj- liga färger. Midt genom qvalmet stack då och då i näsan den skarpa dof...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 5 June 1896

r, l! 'i ' r H V' i U i J v löpet ror U.U3C "Pangoif Bokhylla i antik Ek. Utmärict arbete. Den biista och mest bekväma bokhylla f!Vr bibliotheket sängkammaren eller Mid- dagsnimfnet, lir 3 fot och 10 tum hög, 24 tum bred. Arhitllee till tkEtiks di uppköp göres för $30.00. CWfor usc ii FLORA bokhylla af antik Ek, elegant och prydlig. Hvarje studerande, hvarje dam eller herre behöfver en eller flere. De kupna öppnas och slutas efter behag, samt äro varaktiga. 2 fot och 8 tum höga, 1 fot och 7 tum breda samt har 3 hyllor, lill skänks vid $15.00 uppköp. "Saratoga" Gungstol, antik Ek. Elegant, varaklig och bekväm. Kan re- kommenderas till hvarje familj. Ett par borde finnas i hvarje rum. För begagnande på resor eller som- marnöjen kunna de ej öfverträffas. Erhålles som present vid $30.00 uppköp. B dt T) C V rt > T3 a CO Co 'U rt C TD Jt CT O C- ö- ta I 3 u S w c w c bD O M rt Cm O. 3 Ur —> <v s *> 4-J c o P o w 4 g cc b: o f) e> "O .2 i 2 "*• O 5 11! <0 OQ cn fi Z3 U O ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 June 1896

c i ) l /t- K..\ h TEXAS *) 1 P~ - '-""-I BÉNM / POSTEN I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 12 Juni, 1896. VOL. I. No. 9. m VAR- OCH SOMMAR - KLÄDER för zmiJ^ust, gossar och: barit. Alla slags Silk-, Ylle-, Linnen- samt Bomulls-Tyger till mycket låga priser hos Härmed inbjudes allmänheten i Austin och Travis county för skåda ett det mest utsökta lager af ofvanstående varor någonsin införts i staden. Angående priserna äro de i jemförelsevis lagit ytterst låga. Gör ej några uppköp innan ni först har gjordt oss ett besök. Hattar af alla slag och demensioner hvarierande både i pris och mode. Lagret på hand är enligt nyaste mode. Prisena äro satta så ågt som möjligt. Högaktningsfullt. 1' <sÄ ( ach Imt. pad. Ista t* t-j 'S, iden. :as. fcorten. t ** * •V— Barbecuen i Manor TORSDAGEN 4 JUNI 1896. Ofta då jag i Chicagotidningarne läst om de nationalfester, som der- städes esomoftast anställas, har jag önskat, att en sådander tillställning,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 June 1896

\ 21 V/1 PATRON JONSSONS MEMOIREB. Af Sigurd. (Forts. fr. föreg. nr.) Så. gick tiden till mitt nittonde år. Det hade blifvit jag, om satt frarnmo på lasset och skötte tömmarna, och handlare Lars, som lag hopkrupen bak- om mig på koffertarna och sökte be- täckning mot blasten bakom min rygg, som blifvit ganska bred och stark. Det ■hade, utan att vi visste hur det gått till, Sblifvit jag som slog upp språklådan och skötte det hufvudsakligaste af kommer- sen då vi kommo in i stugorna, medan Lars satt tyst framme vid järnkakelug- nen eller delade ut sina sockerpinnar bland barnen. Ryggen böjdes alltmer pu Lars hand- lare, hår och skägg voro isgrita och han satt gerna q var på lasset i backarna,om -de ej voro allt för stora. Der hade kom- mit gråa hår i pannan på Pålle, han snubbade stundom pä ojämn väg, om han ej ständigt kärleksfullt hölls uppe - med vaksam hand, och han hade ej längre samma takt att klippa hafren 30m förr. Vi hade nu en rågmjölspåse på vagnen och sökte genom mjöldrick...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 June 1896

•X w u . a Lilla Elsa oeli hennes dockor. (öfversåtming af D. N.) Jag gick här om dagen pa visit tii Silvertons. Jag brukar gå dit ibland Gubbins säger—men jag vet inte att jag beköfver relatera hvad Gubbins säger Se, det frns en fröken Silverton, en rik tigt söt flicka, och naturligtvis tro Gubbins p.tt det är för hennes skull ja ? går dit. Men det är det inte alls! De vore löjligt af mig att tänka på nä got sådant. Rosa Silverton har hun dratals beundrare. Jag går helt enkelt dit för att tala med de gamla om et och annat, så att den idioten Gubbin —men låt oss inte tala om Gubbins! Jag gick på visit och fru Silverton var in te hemma. —Är fröken Silverton hemma? frä gade jag jungfrun. Hon försökte dölja ett leende och sa de, att fröken Rosa inte heller var hemma. —Men jag är hemma! hördes en lite späd röst från matsalsdörren. Kom in farbror Sammy, sä skall du få se aJla mina dockor! Det var Elsa som stod i dörren mecl famnen full af dockor ock amsigte strålande. Vi äro gamla vänner...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 June 1896

I 1 \ \ texas posten. Nyhets oeh Annonstidning föl svenskafne i Texas. TEXAS POSTEN. (TJIt: TEXAS POST.) Publiahed ovory weck, in Austin. Toxas. by tiie Swkdish Amkhican Fublibhinoi < o. Trio only swodlsh iiapur In Toxas, and the best advertising modluin to rcach tliis dass of citizeDK. Phil. V. Enqbthom Edltor. KiCHAiti Johnhon Manager. %OOCCCC*C- 0~C<X>OOC-^ tQQQOQQQC&OQQQG sOOGOC-CC C-<PCCC. Prenumerations-pris: Ett Sr - - - - - - - - - *100. Ett hälft år ------ - 00. Ett Sr pä kredit ------ 1.50. Ett hulft är på kredit - - - - 75. Ett år till Sverisre ----- 1.50. Ett hälft är till Sverige - - - 1.10 Prenumerationen ar betalbar i förskott obh penninjrar böra sändas medelst "Po- sta! Note", "Mon y Orders" eller i S-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, Tavlor Jlulldinu, AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Advertlsing Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - io.oo Six inche...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 June 1896

% ■> *g- É ?e- r *%■ * KYRKO - UNDERRÄTTELSER Sv. Ev. Lutherska Kyrkan. Hörnet af Coaeress Avenue och 10 :< gatan. Sön- dagsskola hvarje sönd:<g kl. 10 f. m. Gudstjenst hvarje söndag kl. 11 f. m. ooh 8,30 e. m. saint o:isdags,qviillar kl. 8,30. Ungdomsföreningen möter i kyrkan l:sta och 3.dje torsdagsqviillen i hvarje månad. G. A. Dok , Församlingens Pastor. Bostad: 105 West 10:e gatan. Sv. M. E. Kyrkan. Hörnet af 15:e och Reed River gat. Söndagsskola hvarje sön- dag kl. hall' 11 f. m. Gudsijenst hvarje söndag kl. 3 och 8 e. m. samt onsdags- qväilar kl 8,15. N. Eklund Församlingens Pastor. Bostad: 1503 Reed River gat. Sv. Baptistkyrkan. Söndagar: Sön- dagsskola kl. half4e. m. Predikan kl. 8 e. rn. Tisdagar bibelläsning kl. 8 e. m. Torsdagar bönemöte kl. 8 e. m. ( H, J. Bengtson, Pastor. Bostad: 9004 Sabina gatan. PREDIKOTURER I DECKER. Sv. Metli. Ep. Kyrkan. Söndagsskola hvarje söndag kl. 10 f. m. S. A. fjUNDELi., Föreståndare. Predikan kl. 11 f. m. och 8 e. m. hvar- je sön...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 June 1896

Svenska Nyheter. ' hvarl han bland annat uttalade den förhoppningen att bland den närvaran- ' de publ. skulle finnas personer,som vore STOCKHOLM. Konungen är hemma villiga blifva sällskapets missionärer i -Konungen, seende frisk ut, anländ Kina. Missionssekreterare J. Holm- vfi i l \ ?< till hufvudstaden den 21 Maj och möt teg vid central stationen af många ut af rikets honoriatories och en stoi människomassa, som med ljudliga hur- rah, helsade den älskade monarken väl kommen hem. VI ha på annat ställe dagens nummer infört ett sammanfat tadt utdrag om kungsmottagandet Malmö, hvarför vi endast behöfvc nämna, att konungen rönte de mes' storartade ovationer längs hela järn vägslinicn mellan Mulmö och Stock holm. Serafimerringning egde den 20 Ma, rum efter schaheu af Persien, som mör dades den 1 i samma månad. Schaher utnämdes til serafimerriddare den i Mars 1890. Sällskap åt Andree— Enligt Politiker ämnar hr A. de Pornisca starta en ve- tenskaplig expedition till Spetsbergen anledni...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 June 1896

,!>/• ■ -.'v . • t "f * Hr f £n skolhistoria. Berättelse från norskan. Rektorn hade genomläst den unge inannens betyg och lade ner dem pä bordet, under det att ett uttryck at tvekan lade sig öfver hans kloka an- sigte. —Era rekomjiiehdatloner äro visser- ligen mycket göda, herr Stenbuk, ja synnerligen goda, men... —Herr rektorn tycker, jag är för Ung för ett sä vigtigt uppdrag? —uppriktigt sagdt—ja! Tredje och fjerde klasserna bestå inte af nägra kycklingar, och särskildt har fjerde klassen namn om sig att vara nägra istadiga krabater. Efter ett ögonblicks betänkande tilla- de han: —Hyser herr Stenbuk sjelf inga be- tänkligheter för att öfvertaga sä stora pojkar? —Nej, herr rektor: att uprätthälla disciplinen har aldrig varit svärt för mig. För öfrigt är det ju blott ett kort vikariat, det är fräga om, sä att risken vid att anförtro de "istadiga krabater- na," som herr rektorn kallar dem, inte är så stor. Rektorn satt ännu nägra ögonblick villrådig. Derpåfi sade han med ett raskt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 12 June 1896

I Opea for USO "Paragoa" Bokhylla i antik Ek. Utmärkt arbete. Den bästa och mest bekväma bokhylla för bibliotheket sängkammaren eller Mid- dagsrummet, är 3 fot och 10 tum hög, 24 tum bied. Arhålles till skänks då uppköp göres för $30.00. C f OJ ^ Opcr^ for ' u 36 ii FLORA bokhylla af antik Ek, elegant och piydlig. Hvarje studerande, hvarje dam eller herre behöfver en eller flere. De kunna öppnas och slutas efter behag, samt äro varaktiga. 2 fot och 8 tum höga. 1 fot och 7 tum breda samt har 3 hyllor. Till skänks vid $15.00 uppköp. U5fc. "Saratoga" Gungstol, antik Ek. Elegant, varaklig och bekväm. Kan re- kommenderas till hvarje familj. Ett par borde finnas i hvarje rum. För begagnande på resor eller som- j marnojen kfinna de ej öfverträffas. Erhålles som present vid $30.00 uppköp. E o E a JO, .33 s ers! <=> PQ I !09 > a W jc o o *-> <2 N bX) p SO -G Xl (d ■"S cf A > * £ S" 5 rC O O u rS rQ O fl cd s 2 ¥ > rfl O ^ o o e Z. s "t 3 bX) :c3 £ *5 Xl o g <D r* o &l...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1896

... ..... vV. dt*r •** • • ••• • ••*■• r. ~~ C?, i) Sk t ' !\ TEXAS POSTEN. I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Lördagen den 20 Juni, 1896. VOL. I. No. 10. VAR- OCH SOMMAR - KLÄDER. POR IMIJLLT, GOSSAB OCH BARN". Alla slags Silk-, Ylle-, Linnen- särat Bomulls-Tyger till mycket låga priser hos Härmed inbjudas allmänheten i Austin och Travis county för skåda ett det mest utsökta lager af ofvanstående varor någonsin införts i staden. Angående priserna äro de i jemförelsevis tagit ytterst låga. Gör ej några uppköp innan ni först har gjordt oss ett besök. Hattar af alla slag och demensioner hvarierande både i pris och mode. Lagret på hand är enligt nyaste mode. Prisena äro satta så lågt som möjligt. Högaktningsfullt. PASTOR J. A. STAMLIN'S ÖPP- NINGSTAL Å BAliBECUEN IMANOR DEN 4 JUNI 1896. Refererat för Thxas-Posten. Vi Sveas ättlingar, som berömma oss af att tillhöra arbetets adel, hafva i dag samlats till en nationalfest, icke i en riddars il utan i...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1896

\ v ' v "•* - * v Svenska Nyheter. I i f.. J „ I' ! fl I A' ■ it ~ > STOCKHOLM. Kungadoktorns belö- ning.—öfverläkare Warfvinge, som re- Bte till Honnef och skötte konungen derstädes, har utnämts till kommendör af Nordstjerneorden första klassen. Beramadt prestmöte.—Sjette allm svensk-lutherska prestkonferensen sam- manträder i Stockholm 1—3 September och inledes med predikan i Jakobs kyr- ka af biskop Billing. Bland dem, som lofvat föredrag eller Inledningsanföran- den, märkas biskoparne Ullman och Charleville. Afslutad studieresa.—Majoren vid fortifikationen Bergelin har återkom- mit till hufvudstaden frän en fyra må- naders resi^ Inom Holland, Belgien och Schweitz, hvarunder han besett och ta- git kännedom om byggnadsverksamhet i fästningar, vid kaserner samt andra militära och civila etablissement. Afliden seraflmerriddare.—Den ny- ligen aflidne italienske generalen gref- ve Menabrea var italiensk ambassadör vid konung Oscar II:s kröning och ut- nämdes til seraflmerriddare de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1896

y 1 SjjÄ" > > ■ ^ > I . - \\ Högsta vinsten på lotteriet. Ett fint, snöblandadt regn föll öf- ver den vackra Seinesstaden och upp- löste sig pä Paris" gator och trottoarer i en smutsig sörja. Ocksä var der denna dag tomt på danörer och de personer, som måste vara ute, skyndade frysande, skälfvande och tätt insvepta, med an- sigtena piskade af den isiga nordost- vinden framåt för att fortast möjligt nä sina bestämda mål. Man kan då fatta, hvilken särdeles obehaglig öfverraskning det skulle va- ra för herr Monistrol, den store affärs- mannen, när han vid passerandet öfver en af de mest trafikerade platserna plötsligt hörde en obekant röst ropa sitt namn. Han vände sig om och befann sig ansigte mot ansigte med en liten skrumpen, kutryggig figur, hvars elän- diga, utmärglade gestalt talade för sig sjelf om hårda öden, om nöd och lidan- den, om ett långt, sorgligt lif med mot- gångar och svikna illusioner. Monistrol kunde ej låta bli att småle vid åsynen I af den olycklige, så k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 June 1896

ii i t i il Wi | i \ t Vv J \ TEXAS POSTEN. fiyhets oeh Annonstidning för svenskopne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlsbed every weuk, In Austin, Texas. t)V tlie SWEDIKH ÅMKKICAN POBI.I8HINO M>. ■nie only swedish paper in Texas. a"d 'he best advortlsini,' medium to reaeh thls class of cltlzenB. Phil. V. Editor. li i( >iai(ii Johnson Manager. Prenumerations-pris: Ett fir — — — — — - - - -*100. Ett hälft år ------- 00. Ett är på kredit - ----- 1.50. Ett hälft år på kredit - 75. Ett år till Sverige _ _ _ - - 1.50. Ett hälft år till Sverige - - - 1-1° Prenumerationen är betalbar i lörskott obh penningar böra sändas medelst "1 o- stal Note". "Mon y Orders" eller i 2 cents frimärken under adress: TEXAS IPOSTEIST, Taylor Buildina. AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Advertislng Råtes. One inch, one month, One inch, one year, Six inches, one month, Six inches, one year, $ i.oo io.oo 5.00 50.00 "The States...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x