ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

1581 ~ Honím nn divoké vepře v Indii je anglickým sportsmauům jednou ! z nejmilejších zábav. Lov takový j vyžaduje zručnosti a vytrvalosti vj jízdě na koni, bystrého oka, jistého zacílení a pevné ruky, neboť podo- gpbná honba je mnohdy spojena s velkým nebezpečím. Jako ve všech | sportech, Angličany vynalezených, j spočívá také v tomto jistá míra su j rovosti, ale pro vášnivého sport- j suinna je nanejvýš poutavý a roz-! čilující. Myslivci vypátrají místa, | kde se Černá ve větším počtu Uka- zuje. Vyskytují se tu velmi statná, žlutohnědá zvířata s nebezpečnými tesáky. Hlava jest mnohem delší a špičatější než u našich kanců, štěti- ny jsou silnější a řidší. K výzbroji myslivce náleží pouze dřevěne kopí s železným hrotem a dobrý lovecký nůž, který vězí v holince boty; aby byl stále po ruce, kdyby jezdec •spadl s koně a mus.l hájiti svůj ži- vot. Jezdí s.í pravidelně na ponny, poněvadž drahý kun ušlechtilého plemene snadno by mohl býti kan- cem nebezpečně zraněn a způsobe- na by byla t...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 July 1905

3Ba Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. ■ Vychází 15. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctO. L 1 iiá H3 je n předplatitelů m Adresa: "Obzor Hospodářský, Hallettsville, Texas. 40bzcr Hospodářský," Th«. only Agric.iltural anJ Horticultural Journal in lbe Bohemian language in the South. PublisM sciaimonthly by F. Fabian. Advertising rates on application. Entertd as second-class matter in the fla/h ttsvHle, Texas, post - office. Krmení čerstvým nenem. Sklep na zeleninu. Sklep má býti především stejno-1 měrně chladný a také vzdušný; ná- sledkem příliš velké teploty a jejího I značného kolísání pučí ve sklepě j chované rostliny, hlízy a kořeny j brzo a ztrácejí brzo na své chuti, j Takový sklep má býti dále i úplně 1 suchý. Jest lépe, když se v něm chovaná zelenina raději dle potře by častěji zalévá, nežli aby bylo ve sklepě tak vlhko, že by následkem toho zelenina hnila nebo plesnivě- la. Proto musí takový sklep dos...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

o ZOR. ROČNÍK XV. HALLETSV1LLE, TEXAS, 1. ZiŘÍ, 1905. Na prodej itt> ku pronajmutí. 1 Obchodní dúm a obydelnl Rovněž mám na prodej Lavaca a Karnes. 1 80 akrovou farmu, černi 100 akrů, 40 vzděláno, pl 49 akr. farma, 2 míle zál 136 akr. farmli čtyry mílq Mám též několik dob na prd WM. BLAKEí 5tjí v Hallettsville. rozličných velikosti ' okresích |íli od Hallettsville. jbod soudní síně. |)d města. ně od města. pydelních domků v Hallettsville | pronajmutí. Hal2ettsville,Tex. ~==MJ PEVNÉ A Newton a Bucl stroje od $16. | druhy zar^ PRODEJ = ,EDNÉ VOZY isi^ " l* sekací stroje, Šicí i f) $40.00, všechny | ceny mírné. IROSENBpíG BROS., HALLE1 VLE, TEXAS. $ Dr. F. G. Daehne + český lékař a ranhojič, + West, Texas. I Ochotni- obslouži každého vc dne i v noc). Úřadovna v obekodě Kotár & Syn slou2i2 k vědomi, lc nato firmu Matula Broa.vlce neexistuje, povedu obchod na své Jméno. Moji snahou bude, ka2détio otalouiiti k Jebo spokoje- nosti. iiudu miti úplnou Kiocerii. něco zboži střiž- ního,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

34 První pomoc. | vě dří\e ponořiti do roztoku síranu j ammonatéhó (ammonium sulfuric.) 1U- j a pak teprve sušiti, žehliti a síti; H. Vymknutí I chytnou-li někdy ohněm, nevzpla-, kloubu (po pádu atd.) žádá klid, j nou plamenem, nýbrž doutnají pou-1 než lékař přijde, studené obklady,! ze jako hubka, takže nemohou ni- obvazy nebo zavinování(tkanicenVi,; j<0j10 popáliti! deskami, obvinovadly) a vhodnou; w, *• , . y. . , s Když by se ale někomu šaty dopravu l< lékah. • 1 . . ' v. . .. . , . , •• i ,, , v . , . . , , . .1 vzňaly, nemel by nikdv behati; nu- i Aby končetina b> la ve klidnépó-1/-. • , . , . , , , ř tné je, bv hned padl na zem A se loze zachována, l y ue iwmohlii pó- . , ' , , , ít , , , * , 1 i zde obracel, by plameny tlakem u-1 hubován nebo poiiftoVuti, k čemuž , •. ... , , , - ., . , „ dusil. Kdo lu je spolu přítomen je- slouží obvazy tez při *lámánin4ch, ,• ... , .3 - diny, nesmi bcžeti pro vodu; vezmi dávají se -j.zii\\ zvolnily Četní?<i ohatr*? '■Y> . &g...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

35 - Žena -advokátova. hedvábných šatech elegantního | Dokud vedl život hýřivý rozptý-j barona Montevitiho, jehož jsi si střihu, jež ladně obmýkaly pruž-1 lený, cítila se dosti silnou vflči ně- přála poznati." I. I nou postavu její, jak pozorně sle- I Celý Milán znal advokáta Giorda- niho a obdivuhodné jeho výkony právnické. Sláva jeho rostla každým novým procesem a stupňovala se každičkou jeho řečí ve prospěch obviněného pronesenou. Tak důmyslně nanesených proti- duvodfi žaloby, tolik obratů řečni- ckých, na cit posluchači* vypočte- ných a takové množství vhodných frásí nedovedl užiti žádný z jeho kolegii. Obhajovací řeči Giordaniho uve- řejňovány doslovně a pročítány s takou pozorností, jako každé nové dílo oblíbeného básníka. "Jak skvostně podáno," "brilant- ní řeč" a podobně vyznívala chvá- la veřejnosti. Kdyby však veřejnost byla tušila, kdo je původcem vší řečnické slávy doktorovy! Jestliže někdo si vzpoměl, že ú- spěchy jeho se datují z dob, kdy advokát sobě přivedl krásnou B...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

- 3tí — "Rozuměla's, Marietto, dobře?" tázala se ke konci rozmluvy s děv- četem, celou duší jí oddaným. "Ano, velitelko, stane se!" Za chvíli Beatrice opět usměva- vá, pohybovala se zas mezi hosty svými. Rozmar její dostoupil vrcholu, když Giordani přišel jí vyřídit, že má odpustit baronovi, který se jí nemohl poroučeti, jsa náhle domů odvolán, ježto choroba jeho choti se značně zhoršila. 14Ubožáček baron, jak něžný to manžel," podotkla soustrastně, do- pustí přátele, zábavu, vše. Jak tu svou choť musí milovat, asi tak,ja- ko tv mne, že?" Advokát se usmál a políbil vřele 1 uučku inu podanou. ."f: Co v paláci Giordaniho bujná J masopustní noc pokračovala ve j svém holdu princi Karnevalu, spě- j ehal baron k domu svému. Zarazilo jej nezvyklé ticho a tma, I když mu vrátný otvíral. "Nu, jak je paní?" tázal se ne- trpělivě. "Poslalo se pro lékaře? A co ta tma zde?" Vrátný udiven naň vzhlédl. "Pán se mýlí, vždyť signoře daří se dobře, dovolila služebnictvo k zábavě, nepotřebujíc již pro d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

Osudný žert. Odzváněli poledne. Bylo to o žních. Na polích většinou utichnul ruch — někteří z pracujících se inodHli "Anděl Páně". Kdo se ne- modlil, byl donucen aspoň mlčeti. Všude bylo více lidi zaměstnáno, In na skromném políčku chalup- nika Bárty pracoval on sám. První snad z celé vesnice se ubírával z rána na pole a poslední se vracíval domů. Říkalo se o něm, že jevsl- ký lakomec, který by se raději u- dřel, než by dopřál chuďasovi ně- jaký skrovný výdělek. Ani sobě Bárta nepřál. Sklenice piva octnu- la se v jeho chalupě pouze o po- svícení. Do hospody nikdy necho- dil. Bárta byl starý mládenec, čí- tal padesáte roků,avšak jeho ohnu- tá šije a bezznbá ústa dodávaly mu vzezření Člověka staršího. Zvonek již hezkou chvíli cinkal, když Bárta, zanechav práce, smekl čepici. Aby mnoho řasu neproza- hálel, polohlasitě odříkával modlit- bu a krokem hápavým se soudobně t) ubíral k blízké studánce, kdež hli- něný džbánek s uraženou obrubou čerstvou vodou naplnil. Z jiných polí zavzníval k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

Pánbůh, snažil se Kalina jednoho dne na mezi se povalujícího Bártu ku bývalé činnosti povzbuditi. Bárta na souseda vypoulil své zarudlé oči. "Pánbůh to ví — ale čert to čuje," rozchechtal se di- voce. "Povídal mně to tady na me- zi —jste hlupáci — dřete se a ne- cháte tu všechno," odsekl a roze- smál se opět nějak příšerně. "Zase je opilý," šeptaly si ženy vybírající brambory. "Pije kořalku jako vodu — Izák Štern to vypravuje," vypravovala f jedna z nich. • I Barta na zemi usnul až chrápal. / "To jej zavádí lakota. Věří, že / bude konec světa, a chce užit z to- ho, co mu patří. S tím člověkem to špatně dopadne," pomyslil si a soucitně se na spícího Bártu zahle- děl dobrák Kalina. "To by byl trest Boží", soudila stará Doležálka. "Jeho sestra, ne- božka BarČa mnoho od něho zakuř sila." 4,A lakota ten člověk je až běda! Měřil mně loni brambory na mírku, ale stále odhazoval. Vršíčku chu- dému nedopřál!" přidávala na oheň polínko stará Buřilka. "Tuhle hospodáři podřezal zdra- vou jabloň"...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

o 39 Z tratoTiiy tajemníka Hlavnilio Cl lto/|)ii(*c( im úmrtí fis. Ml). a H4. Bratři a sestry! Tímto se Vám oznamuje, že lir. Fr. Nešetřil od řádu Dubina, čís, 12., zemřel dne 23. července 1905, tár jsa (ii roků, na souchotě. K ednotě přistoupil i. července 1897, zaměstnáním byl učitelem. Číslo certifikátu 282 a dle stanov oprá- vněn jest k podpoře v částce $1000. Br. Jos.Mikeska od řádu Hvězda Míru, čís. 33., zemřel dne 22. sr- pna 1905, stár jsa 27 roků, na ma- larii. K Jednotě přistoupil dne 10. června 1900, zaměstnáním byl rol- níkem. Číslo certifikátu 836 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $1000, avšak tento rozvrh jest udělán jen na $500, podíl to je- ho manželky. V měsíci září bude placen pravi- delný poplatek úmrtní, poplatek čtvrtletní na výlohy úřadovny H. Řádu v obnosu 20 ct. na mužské a 5 ct. na ženské členy, a pak také poplatek záložního fondu v obnosu Í1.00 na Í1000 pojistky, 5oct. na *500, a 25 ct. na £250. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

- 40 — Co stojí pojištění. Ve sborníku Worlďs Work pan Sereno S. Pratt podává úřední da- ta o pojišťování na život v Něme- cku, Anglii a ve Spojených Státech. Vysvítá z nich, že ve většině ame- rických pojišťujících společností pojištění je značně dražší, než by býti mělo. Mr. Pratt poukazuje k tomu, že v Německu v odboru in- dustriálního pojišťování 1)3 procen- ta všech příjmů vracejí se držite- lům pojistek. V Anglii industriální pojištění vrací pouze 60 procent, ale obyčejné pojištění limitní yo.b procent. Ve Spojených Státech tři hlavní industriální společnosti vra- cejí pojištěným 66 procent; jedéna- dvacet společnosti s olnčejuým po- jištěním 82.6 procent; dvě hlavní společnosti, které pojišťují proti úrazu, nemoci, a /odpovědnosti za- městnavatelů, vracejí pouze 52 pro- centa. Německá a americká soustava pojišťování jsou ovšem od základů rozdílný, podotýká k tomu chicag- ská Tribune V Německu pojišťo- vání je v rukou vlády, ve Spojených Státech však je v rukou soukro- mých sp...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

41 - - Engle, 12. srpna. — Byl jsem požádán několika bratry S.P./.S. 7'., abych vynašel někde v méně o- bydlené části Texasu kus pozem- ku, který by se hodil k rolničení. Takový pozemek by mohl býti kus několik tisíc akrň, na němž by se dala založit Česká osada. Kdo by z tnašich českých obchodníku aneb členů S.P./.S. T. věděl o takovém pozemku, rád bych od nich měl ú- plný popis, t.j.: kde leží, jak dale- ko od dráhy, jaký pozemek, co se pěstuje na nejbližších farmách, ja- ká voda a les, cenu pozemku a jiné koupní podmínky. Pak ti i oni čle- nové, kteří by sobě přáli podíl vzíti v onom podniku, nechť mi laskavě dopíšou, kolik akrň by chtěl kdo držet do #5 za akr, a kolik do $10 a výše. Vím, že v mnohých okre- sích jsou veliké pastry,které nejsou k prodeji jinak než v celku a jak- mile je dostane ten některý pozem- kový agent do ruky a nechá na na menší kusy rozměřit, tu hned také neopomene s $5 pozemku vy- hnati cenu na $10— 15 a výše. To- mu všemu bysme předešli, kdyby- ' choin moh...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

DOSVĚDČENÍ, Moravia, ig. srpna. — Timto dosvědčuji, že řády čís. 19., 23. a 41., mi zaplatily dle červencového rozvrhu na úmrtí. S bratrským pozdravem V. Gallia, důvěrník. Kovář, 15. srpna. — Již nám zase nastaly veselejší časy — piko- vačky. Ani lidé nedbají, že tak slu- níčko praží, jen každý co nejvíce spěchá, aby mohl o některý ten bal být zpředy a dobře bavlnu prodati. Při ceně, která se nyní platí, io'/( centů za libru, zdá se, že lidé už bavlnu doma držet nebudou, neboť lo mnohé ošidilo. Jeto letos po- divné, že bavlna nestejně puká. Někteří už pikují asi dva týdny, ji- ní tuprv začínají a přece jest to v jednom okolí. Řad Osvěta, číslo 52., odbýval schůzi jak obyčejně druhou neděli v měsíci, a co mohu říci vždy je četně zastoupena. Musí se, jak vše dokazuje, o Jedno- tu naši zajímat, čímž působí všem velkou radost. 4a lameron, 19. srpna. — Ctění j bratři a členové S.P.J.S. T. vůbec!' V naší minulé schůzi řádu Svornost Jihu, čís. 15., dne 13. srpna měli jsme debatu ohledně mě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

43 - tc 11 m K A S A V A. Kasava pěstuje se pro škrobnaté kořeny své, jichž používá se zvlá- ště v tropech jako potravy, mimo i toho jako píce dobytku a ku výrobě škrobu. Kasava patří do druhu ro- stlin pryšcovitých a z původního j omovu svého v Brazílii rozšířila I se clo všech teplých krajů světa. ; Nejznámější dva druhy kasavyjsou kasava hořká (Manihot utilissima) a kasava sladká (M. aipi). Rozdíl mezi nimi jest jen nepatrný, takže n3 prvý pohled zdají se oba tyto druhy přináležeti rostlině jen jedi- né. Kasava roste jako hustý keř 4 až 10 stop vysoký, s větvemi roze- klanými, jež po opadání listů jsou drsné a nad každým květným pu- pencem rýhovité. Listy jsou tři až j^denáctiklané, tři čtvrti až \]/2 palce Široké, 5 až 10 palců dlouhé, hladké, světle zelené a tvaru velmi různého. Květy barvy zelenavě 'purpurové až světle zelenožlutavé tvoří chomáče na konci větevek. Semena velkosti semene skočce (castor bean)nalezají se v kulatých šešulkách, kteréž obsahují tři se- mena světle a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

— 44 — Praktický hospodář. tak zvané hospodáře novinářské, domnívajíce se, že všechno, co oni Slovo praktický hospodář bývá [ počínají, pochází z novin aneb z různě pojímáno,/ čehož vychází na ! knih, ale při tom nepováží, že jsou jevo, že mnozí skutečně nevědí, ja- j to též lidé zkušení, kteří si dají tu kého hospodáře si pod tímto ná- ! práci, aby svoje náhledy a zkuše- představiti. Mnozí mají za j nosti do uovin sdělovali. Noviny praktického hospodáře takového, | tedy nejsou v pravém smyslu zdro- který pracuje vlastníma rukama, který pracuje pouze jako dělník, aniž by při tom spekuloval, vedl ú- čty, počítal aneb se mnoho staral o theorii hospodářskou, je to u nich takový farmer, kterýž pracuje sám a kterýž nepotřebuje čisti časopisu, aniž je mu zopotřebí jakého poučo- uČování. Člověk, kterýž nechává práci na své farmě vykonávati zjed- naným dělníkům aneb nájemníkům, jem, z kteréhož farmáři dle nich se řídící vědomosti berou, nýbrž jsou pouze prostředkem, kterýž jim ji- ných zkuš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

í hunis, 22. srpna.— Řád Ennis, čís. 25., se usnesl jednohlasně v pravidelné schůzi dne 13. srpna, a- by se br. tajemníku H. řt. zvýšilo služné, neboť jest každému pově- domo, že při tak rychlém vzrůstu naší milé Jednoty, záležitosti téže yžadují mnutiem více práce a po- rnosti, tedy náš řád bude vždy uhlasit s většinou řádň. Dále upozorňuji členy našeho řá- du, aby lépe navštěvovali schňze. V září nám připadá placení záložní- ho fondu, tedy jest žádoucno, by se všichni dostavili. První balík nové bavlny byl pro- dán v Ennis dne 16. t. ni. Bavlna se již pozvolna začíná otvirat. Pří toinně nám panuje suché počasí. Zděná budova, vlastněná Gid- dingsem, v které vedl obchod náš český obchodník, Josef Nový, se předešlý týden sesypala a taktéž vedle parní prádelna. K úrazu ne přišel nikdo, ale p. Nový utrpěl škodu, neboť ještě dosud má v ssu- tinách nějaké zboží. Posledních 14 dni zde panoval olejový "bum". V Ennis jest z or- ganisována společnost se značným kapitálem, která zde hledá ole...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

-- 46 -- Odpovědi k dotazům (Zvřrolékařské dotazy v hovorní •■Obzoru" zodpovídá I)r. lt. Ilcllcr. - Kdo bude ahtltl ry- chlou poradu, ať s« obrali přímo liu I>r. Hcllern, 555 ISlut! Island Ave,, Cldea^o, III., zároveil 1 dol. nechť za poradu znSlo, a obdrží Ji obratem poSty.) East Bernard, Texas. — Mám hříbč 15 měsíců staré, jemuž asi před 3mi týdny narostla malá bradavka na nose, a nyní jich má tolik, že to tvoří velký strup. Cím bych to mohl sebnati? Jan Ovesný. Odp. - Kupte si v lékárně za někoiik centu kouřící kyselinu du- sičnou (smoking nitric acid). Ob- točte kousek dieva vatou, kterou suk,čte v oné kySeline a leptejte bradavicí;" j<duou denní tak, aby lék ten okolní místa nenažíral. Hrada.vice, jež ťnají úzkou.dlouhou ťopku, lze nejsnáze odstranit pod- vá/.ánún režnou nebo hedvábnou nití. U hříbat zmizí bradavice z pysku a z nosu obyčejně samy,, bě- hem několika měsíců. Dr. Iieller. « Vleklý zánM ledvin. Mám Hletou kobylu od jara, a když jsem ji koupil, tak těžko mo- ř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

i . ^ jest ■I SlP1 - p0l; s> 0) I I Neplodnost stromu. Zhusta se stává, že bujně rostou- cí strom jest neplodný, ač často i ( bohatě kvete, ale květ ten opadne j a strom bujně roste: dále. Má-li strom podobný nésti ovoce, j jest niuno ve vzrttstu jej poskoditi. ! ěkteří staří stěpaři přetínali srd-j ý kořen (kul), čímž se -též ne-! dnosti předešlo, ale to bylo tro- j ii příliš barbarské a proto se to-1 Sto zpťisobu nyní zřídka kdy jen používá a za náhradu toho prová- díme kroužkování; * V době .první mízy, íisi v květnii,! na jihu ovšem dřívej vezmeme o-{ strý nuž a na stromě vybereme so- j bě v různých ; polohách asi jednu i třetinu větví, které kroužkovati ho- ■ dlánie: - Na sílo větví nezáleží,! možno kroužkovali i třeba celý pen, ale z pravidla nekroužkují tfětvo silnější než 2 palce v průměru, ra- ději slabší. Kroužek na pni neb, silné' větvi nutno učinili široký,; čímž,se ale /ase, zdraví stromu pof škoziije. Na vybraných větvích asi 4 palce o i. hlavní větve nebo pně učiní...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 September 1905

— 48 Časopis věnovaný rolnictví, zahrad• \ nictvi, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Předplatné ročně 6o ctfi. Zlftlá M jen p icdrlatitclum Adresa: "Obzor Hospodářský, Hallettsville, Texas. Obzor Hospodářský. Ikách od s|arSich hus by|0 pozoro- . _ vati rohaté kousíčky vápna tak ce- listvé, jak se stěn odštípány byly. Přičítali jsme tento velký počet va- jec mimo hojnou potravu, kterou husy každodenně dostávaly, také tomuto důstatku vápna. — V. Proti nosatťi (brouku hriuliovému) Nosatce možno vodou z hrachu vypuditi. Chce-li tedy hospodyně vařiti hrách,ať namočí ho přes noc do vody, aby oplynul; ráno plavou broučci na povrchu. Vyseje-lise nosatci nakažený hrách, vylezou brouci z vlhké pňdy na povrch,zde zůstávají a když pak rostlina kvete, kladou vajíčka. Aby se škodě pře- dešlo, třeba nakažené semeno dříve 12—24 hodin vt- Voděmočiti. Jistý prostředek ku zničení brouka hra- chového je také roztok ze soli, ze- lené skalice, a popela připraven...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

OBZ ROČNÍK XV. HALLETSVILLE, TEXAS, 15. ZÁŘÍ, 1905. ČÍSLO 4. J. H. APPELT, obchodník smíšeným zbožím, Hnilotaville, 'í>xa8. SIM M slil, Mfa, oHi, siiii, Sni jakož t zboží železného a plechového. Zásoba čerstvého zboží potravního stále na ruce. Platí vždy nejvyšši tržní ceny za bavlnu a farmářské výrobky. * MAME NA PRODEJ 1PEVNE Á l)HLIDNÉ VOZY,| ! Newton a Buckeye sekací stroje, Šicí ! f stroje od $16.50 do $40.00, všechny | druhy zaručené, ceny mírné. é ROSENBERG BROS j HALLETTSVILLE, TEXAS. Léky sv. Nikodéma. ! S . Nlkodenm Odiildkí Chlll Tonlc | Jest zaručen, že vyléči tnularii, horečku č j neb zimnici za jeden deu. Peníze se vrátí, q | jeétli nepotnftže. Cena 25 eentft. i Sv. Nikodriua Halsaniia Jest proslavený lék pro každý druh knSle. léči nastydnuti a nemoee prsou. plic a hrdla. j Jest vSuae k dostáni. Cena 50 eentft. Sv. Nikodéma ( actol. Výtečnjr prostředek pro žaludek, ueřiléVj slřevn a játra. NejlenSí lék pro zatvrzelou | zácpu. Cena 75 centu. Sv. Nikodéma Iron Tonic. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 September 1905

— 50 -- První pomoc. i teplými, zavádí jiný na povzbuzeuí j Víte, že ku každému čistění pa- | činnosti srdce, což vždy je hlavní!tří větší dávka "elbow grease?" j Žádný lékárnický prostředek jemu IV. I věcí při každé nehodě, též umělé 9. /mrznuti nastává mnohdy již dýchání tím, že oběma rukama svý- při mírné zimě, ale veliké únavě, ; mg pohybuje tlakem v tempu útro- tiladem, chftzí neb ospalostí (v o-, bami břišními. Mezi tím kryjeme pilosti). Sněhem zapadlé lze snad-; tělo vlněnou pokrývkou nebo ko- něji vzkřísiti. Zmrzlý buď opatrně j bercem a třeme ]e pod tím dále, (by se údy ztuhlé nepolamaly) dán ! konajíce též pohyby pro zvýšen! do zavřené studené místnosti a zde j činnosti srdcej při tom potíráme a odstrojen pozorným rozřezáním ša- \ třeme nos, spánky, prsa, záda.illa- tfl; na to budiž celé tělo pokryto a I ně, chodidla teplým octem, teplou třeno sněhem, a není-li sníh, stu-! kořalkou. Též vytáhněme utopen- denými mokrými šátky, nebo budiž j cův jazyk z úst, držíce jej v před...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x