ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Marssal Paulus Hiinas? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Marssal Paulus Hiinas ? •Saksa välimarssal von Paulus, kes ühes ariüee riismetega andis encl vangi Stalingradi all 1943 aastail, 011 Frankfurti "Abend Posti" andmetel Nõukogude poolt "lähetatud Hiinasse, kus ta ühes vene staabioh-. vitseridfega on külastanud kommu nistliku Hiina juhi Mao Tse Tangi peakorterit. Üldse on välimarssal v. Pauluse kohta liikunud palju kuuldusi. Mõni aeg tagasi teatati välisag-entuuride poolt, et Paulus 011 organiseerinud saksa sõjavangidest suurema armee, kus allüksuste juhid on teinud läbi süstemaatilised poliithariduse kur sused. Neid andmeid pole aga välis vaatlejail õnnestunud kontrollida. Välimarssal •- Paulus komandeeriti Nõukogude võimude poolt ka Nürn bergi protsessile tunnistajana, kus ta tembeldas oma endiseid kaasvõitle jaid-natsikindraleid sõjakurjategi jaiks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSA VALIMISTEL VÖITSID KRISTLIKDEMOKRAADID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

SAKSA VALIMISTEL VÕITSID . KRISTLIKDEMOKRAADID. ! Xaöane minust: saatan^,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BALTI NAISTE LAAGRID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

BALTI NAISTE LAAGRID. Turinskis, Uuralite idaküjel, oli ühes laagris 3.000 naist Balti Riiki dest ja ühes teises laagris-üle 5.000 . Baltimaade mehe. Üks suurimaist töölaagreist asus Sverdlovskis, Uuralite idaküljel, kus vangid töötasid vabrikus, mis too dab niihästi tanke, ^taiigitõrje "kahu reid kui - ' rasketööstuse : varustiist. Laager, mille pindala pn, 6 ruutmiili,, ciii ümbritsesid " Jö liijaila1'' korduse : •pkastraataiäga, millel asetsesid kuuiif; pilduja Mtornid .... iga 50v jardilise hemaa järgi/^iM/^D (endine JStKVDf ' patrullid,! jieist' 1 palj-ud... lid,. liiguvad,, öpd kui päevad ümber laagri. Laagri keskkohas on 12. ja lase läbimõõduga betoonist vahi torn,- millel samuti asub valve nii päeval kui ööl.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LAPSED JA NAISED ORJALAAGRITES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

LAPSED JA NAISED OB JALA A GRITES. Londoni Daily Telegraplii korres pondent tõi .hiljuti uusi andmeid vene orjalaagrite võrgu kohta. Need andmed on hangitud endistelt läa griinimestelt, kellel õnnestus põge neda läände. Meeste ja; naiste laagrite kõrval on olemas ka laste laagreid, kus üm ber kasvatatakse endiseid "kodan-" laste lapsi.'' Ühes laagris Uurali mägedes on 2.000 poissi ja tüdrukut, 7-20, eluaastani. Poisid ja tüdrukud on enamikult venelased, olles äras.j võetud vanematelt, keda kahtlus-' tati kodanliku hoiaku pärašt. Kõik J poisid peale 10. eluaasta peavad te gema tööd. Paljud tüdrukuist tegut sevad laagris relvastatud valvuri tena. Kõigile lastele jagatakse kont' sentreeritud poliitilist dotriini Õpetust, Ainult peale poliitkursuse rahuldavat lõpetamist vabastatakse nad laagrist. On olemas ka rehabilitatsiooni laager vene sõduritele, kes tulid ta gasi garnisoniteenistuselt Euroopas. Sõdurid peavad tegema sõjavaelist õppust. Üks osa teotseb laagrival vuritena. Peale sell...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LEINATEATEID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Albury haiglas suri 2. juunil Aleksandsr Veski, kes alles 15, mail oli jõu cl mul Austraaliasse ning asus Bonegilla laagris. Kadunu õli pärit Tartust ning töötas pikemat aega> Tartu telefonivabrikus. Sün dinud oli 6. 'juunil 1897. aastal. A. Veski maeti Albury- kalmistule. Kadunut jäid leinama lähematest omastest abikaasa ja kaks tütart. Adelaide lähedal, Kent Townis sai teenistuskohuste täitmisel raud teel/õnnetut surma 16. juunil Heino Künnapuu, 23 aastat vana;' Ta oli - saabunud Austraaliasse esimese, transpordiga' 1948. a. lõpul: H. Kün napuu oli .kohapeal ERF organisee rija ja esimesi raudkaarti omanik ke. Pooleteise aasta jooksul kogus K. summa, mis võimaldas temal Sak samaalt ära tuua . oma invaliidist sõbra. . ■ • ■

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti Ev.-Lutheriusu Kirik Austraalias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Meie rahval ei ole praegusel ajal poliitilist iseseisvust, kuid maailma suuremad .kultuurrahvad Briti ja TJŠ>A tunnistavad meie eluõigust ja õiglust. Luterliku Maailmaliidu (Lutheran World Federation) hea-, "tahtlikul tu|uiiustus$l ja kristlikl <• demokraatliku mõtteviisi järeldu sel ning ka toetusel on püsimas Eesti Ev.-Lutlieriusu Kirik i (EELK) igal pool maailmas, kus meie rahvas on karmi aja olude sunnil laialipillatuna elamas. Meie Kirik on olnud esindatud täisõi guslikult rahvusvahelistel Kirikit konverentsidel (Lmidis 1947. a. ja Amsterdamis 1948. a). eesotsas meie auväärt kirikujuhi Piiskop Dr. . Johan Kõpp'uga, kes asub Stockholmis, Rootsis. Meie püha kohus on säilitada oma vanemate kiriku ühtlus, et võiksime seda edasi anda järeltulijatele tervena ja ühise kirikuna, Kuuludes Lu terlikku Maailmaliitu (LWF). on iiueie Ee^i Ev.-Luthfer<iusu Jiirik (EELIC) täisõigusline iseennast korraldav Kirik oma õpetuse ' ja korra alusel teiste Ev.-Lut. Kiriku te k...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEATEID KODUMAALT Tallinn "punases paradiisis" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

TEATEID KODUMAALT Tallinn „punases paradiisis ' Mis sünnib praegu meie kodu maal .ja üldse Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Balti' riikides, selle' kohta puudub meil selgem ülevaade. Mõnevõrra selgust 011 se nini aidanud tuua nende üksikute eestlaste jutustused, kes imekom bel on pääsenud läbi raudse eesriide välja ning teiseltpoolt, nende sak sa sõjavangide jutustused, kes vii binud viimastel aastatel Eestis ja sealt vabastatud. Need kõik teavad rääkida ainult masendavast ja raskest elust meie kodumaal, kus korduvad alatiselt vangistamised ja inimeste kadu mised. Neile lisanduvad aeg-ajalt ulatuslikumad massküüditamised, mis haaravad väikseid imikuid ning vanu rauku koos. kõigi perekonna liikmetega. Edasi toimub sundkihutamine kolhoosidesse, mis vastavad umbes tvarjatud vangilaagritele, kus inimesed, vaatamata raskele tööle, peavad kannatama nälja käes. . Alamal toome ühe saksa sõjavangi jutustuse, kes mõni kuu tagasi pääses koju, Saksamaa läänetsooni. Mees' asus kogu aeg Tallinna...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi vôôrsil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

HHilasi võõrail Eduard: Viiralt, kelle tööde ^iiäi |tus torati&s; hiljuti Itaalias, tegjeljeb viihiäsel;äjal tarbegraafika alaj^dl .J.u^tceeiideš • "iljSte-'' ^.sügišelv^ilniu^at ipraiitsiise Bibliogra afilist luksüsväl .. jaäfeigtV. ;• V Raainatu illustreerimisel :^Wšjitalii Bduayd Viiralt hoogis u^d life|^l.öliifiltät, 'küid ;samät~'-ägai^o|e lita,} i^ojbriiitid.-, tõelisfi^wkunstist^jäti. kätes uute graafiliste tööde viimist lemist. Eva Hangelaid, kes oli Saksa maal _ üldtuntud. noorema generat siooni andekaima pianistina,' siirdus mõne aja eest Venezuelasse Nagu nüüd kuulda,, on pianist oma esi nemistega saavutanud suurt tähel panu selle eksootilise Lõuna-Amee rika ' maa kunstipubliku. juures. Kujur Karl Pehme,, kes siirdus möödunud aastal Saksamaalt Pa riisi, et jatkata oma Eestis pooleli jäänud õpinguid skulptuuri alal, on Pariisis korraldatud Kunstiakadee mia vahelistel ateljee võistlustel tul nud korduvalt esikohale oma skulp tuuridega. Kunstnik-graafik Salome Trei o...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uusi eesti immigrante. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Uusi eesti immigrante. ' Fremantle sadamasse saabus iaü£ gusti esimesel poolel ' 'Oxfordshire:^ kus teiste immigrantide seas oli 16" eestlast. 18. augustil jõudis Syd ney'sse transportlaev "Goya" dipii dega Napolist. Umbes 800 saabuja seas oli 42 eestlast. Samal päeval jõudis' Newcastle sadamasse trans portlaev ' 'Fair Sea,'' millel oli- üle 1800 immigrandi, neist 46 eestlast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE ORJALAAGREIS ON ENAM KUI 10 MILJONIT OHVRIT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

VENE ORJALAAGREIS ON ENAM KUI 10 MILJONIT OHVRIT. See 011 põhjus, miks Venemaa "sundtöölaagrid" on kaetud sala duslooriga. Venemaa andis välja ise gi erimäärused sunnitöö kohta. Se da tõsiasja oleks LRO saadikuil raske uskuda, kui Briti poleks 22. juunil avaldanud fotokoopiaid neist mää rustest. "Kui Nõukogude Venel poleks midagi häbeneda, milleks ta siis hoiab seda saladusloori, seda raud set eesriiet oma vangilaagrite üm ber? Kas on see seepärast, et nad ei tohi paljastada tõde, ku,r^..u£^r. kisuks^ .viimased usutavuse' räbalad partelt, .~et' nehäe maa on edumeelne "maa, kus koheldakse töölisi õigla selt f' Edasi lisas Corley Smith: "Mõned nõndanimetatud "töökolooniate" saavutused on mõjuvõimsad, kuid seda on ka Egiptuse püramiidid, mis . ehitati sarnaste meetoditega nagu neid kasutab praegu Nõukogude Vene." Edasi ütles Corley Smith, et vene sunnitöölaagrid on levimas ka Ida Eurooja satelliitriikides, • põhjus tades miljonite inimeste põgenemist läände. See on ilmne tõend, et rah ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ta otsib korterit [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Ta otsib korterit Joonas Kasekänd käis ringi mure pääs ja muhk otsas. Juba enam kui aasta oli möödunud päevast, mil ta algas oma hoogtööd korteri otsimise alal Sydneys. Kuid seni olid kõik ta ilusad lootused Varisenud tuhaks ja põrmuks. Ja ometi oli ta oma teada kjiiku lasknud . kõik võimalikud abinõud. Ta oli kuulutanud ajaleh tedes ja kulutanud agentide uksi. Ta oli otsinud abi oma rahvuskaas lastelt ja pihtinud oma südainemu ret- tuttavaile austraallastele. Kuid miski ei aidanud. 'Hoolimata kõi gist püüdlustest, tal ei õnnestunud leida toanurka oma perele, kes asus 550 miili eemal — Mõuran quinty perekondade -laagris. See oli seda kummalisem, et selles poolteisemiljonilises linnas näis lei duvat ulualust kõigile elava looduse esindajaile. Koerad -ja kassid, kuked ja, kanad, kanaarialinnud ja papa goid, kilpkonnad ja kuldkalad — kõik. nad olid eeskujulikult majuta tud neis üheperekonna elamuis, kus leidus külluses ruumi niihästi kahe —kui: neljajalgseile. Ulualuse leid mine väikel...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUTLAADI ORJUS Inglise esindaja katsus kiskuda saladusloori vene orjalaagritelt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Teatavasti toimus käesoleva,; aastä märtsis ulatuslikum küüdit&nüne Balti; riikidest, kus muuhulgas küüditati Siberi jääväljadele küm neid tuhandeid eestlasi. Esimesed teated selle raske kurblooluse kolida tabasid valusalt. - :igaf.. Väliseestlase südanjfc,;;■;Eestii Rahvusiiõu^ sis' esitas''šeW^kõIita"pikema ette kande'* Liitunud Rahvaste- Organi satsioonile (UNO), lisades ligi tõen davaid dokumente toimunud mass kuritöö kohta. ■ . -I " Nagu nüüd' ilmneb, ori- see asi siiski suuremat vastukõla leidnud LRO-s (UNO-s). Sellekohta võttis hiljuti pikemalt sõna LRO Majandus —ja. Sotsiaalnõukogu koosolekul in glise esindaja, Corley Smith, üteldes kokkuvõtlikult järgmist: ."Maailm tögeleb uutlaadi orjusega, mis on organiseeritud masstoodangu alusel. Meil on andmeid, et orjust sellisel kujul harrastatakse laialda selt Nõukogude Liidus. Meie ei käsitle siin harilikku karistusprob leemi, vaid midagi, mis oma ulatu selt pn määratult suurem, erinedes ühtlasi ka oma iseloomult ja ots tar...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Confirmation of Estonian Young Lutherans in Sydney

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Austraalia kingitus Britile [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

Austraalia kingitus Britile Austraalia , valitsus otsustas tänavu kinkida Britile 10 milj.- nae la. See -summa kantakse läbi Aus traalia 1949-50 a. riigi eelarvest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID Ilmutuslik ujumis rekord [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

SPORDITEATEID Ilmutuslik ujumis rekord Esimestel pealesõjaaegsetel uju misvõistlustel jaapanlaste ja amee riklaste vahel püstitas noor jaaMni. ujuja Hironosliin ... Furuhashf'^TiõiT Angelesis uue naaiimarekordi 150Q 3neetri"'ujuniiseš7^^"paran9.ades_ senist yefeörciit" 39/8 . sekun.dj. võri&J Ta iijus 1500 meetrit 18 minuti ja 19 sekundiga,- saavutades 200 meetrilise •edumaa parema ameeriklase ees. Austraalia Ujumisuniooni esimees "W. Berges Philips nimetas šeda kõigi aegade fenomenaalsemaks njumisrekordiks. Sellega võib teatud määral võrrelda ainult rootslase Arne Borg-i saavutust 1927. aastal. Bologna (Itaalia) võistlustel, kus Borg parandas senist' 1500 meetri maailmarekordit 23,2 sekundi võrra. (20 minutilt 44 sekundilt 19 minu tile 7,2 sekundile). Toodud saavutus • tõendab, et jaapani pikamaaujujad on klass omaette.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BALKANIS LÔHNAB SÔJA JÄRELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 August 1949

BALKAN1S LÕHNAB SOJA JÄRELE Viimased teated Balkanilt kõne | levad, et Moskva pole piirdunud v mitte ainult teravate nootide saat misega Titole, vaid provotseerib juba mõnda aega piirivahejuhtu meid. Nii kõneleb briti vaatleja, et Transsilvaania piiriribas käib ker gete üksuste võitlus vene ja jugo slaavia väekoondiste vahel. Moskva on saatnud Jugoslaaviale järje kordse ähvardava noodi, mis on kolmandaks noodiks kolme nädala jooksul. Seekordse noodi sisu mee nutab üllataval kombel omaaegse Hitleri noodi sisu Tšhehhoslovakkia valitsusele, enne Tshehhi okupeeri mist sakslaste poolt. Vene süüdistab Jugoslaaviat Nõukogude alamate ebainimlikus kohtlemises. Ühtlasi' ähvardatakse võtta tarvitusele mõ juvõimsaid abinõusid Nõukogude kodanikkude Õiguste kaitseks, ja ' 'ülbete jugoslaavia juhtide" kor ralekutsumiseks. Tito on seni võrdlemini külmave reliselt suhtunud Nõukogude ähvar davaile nootidele, hoides aga samal ajal oma sõjajõud lahinguvalmis. Kui siia juurde arvata veel Nõuko gude lahi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUGUSTIS SAABUS KOLM TRANSPORTI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

AUGUSTIS SAABUS KOLM „ TRANSPORTI. Napolist 30. juunil teekonda alustanud "Wooster Victory" (kolmas reis) 88.5 IRO emigran diga", neist eestlasi pardal 63, saa bus Sydneysse aa 31. juulil, kust saabunud 2. augusti hommikul Bathursti laagrisse toodi. 'Napolist 6. juulil teekonda alus taiiud " Castelbianeo'' (kolmas reis) 9Q0 IRO emigrandiga, neist eestlasi pardal-76, saabus Sydneysse 3. äugustily kust saabunud järg misel-4. augusti hommikul Batlmr-^ sti laagi'isse toodi. Tulejad olid Saksamaalt je Austriast. 19. juulil Napolist teekonda alusT taimd "Goya" 900 IRO emigrandiga, neist ' eestlasi pardal 50, jõudis Sydneysse 18. augustil, kust saa-, bunüd järgmisel 18. augusti hom mikul toodi Batliursti laagrisse. Eestlaste isetegevusest märgiti laeval—eesti laulu esitamist laeva valjuhääldaja kaudu ja rahvus grupi juhi Yeimanni akkordeoni soolot. Saabunud olid Saksamaalt ja Austriast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ALGASID KÄSITÖÖKURSUSED. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

ALGASID KÄSITÖÖKURSUSED. Neljapäeval 18. aug. algasid Batlmrsti laagris naiskäsitöö kursu sed. Osavõtjaid—150. Kursuste juhatajaks on Mrs. Moon, põline Austraalia lätlanna. Õpetajaid on kaks. Töötavad moejoonistuse, ilu tilcanduse, juurdelõikuse ja Õm blemise grupid. Kursused töötavad päeva jook sul kolme vahetusega, hommikul, peale lõunat ja Õhtul, umbes 2-3 tunnilise kestvusega, et ka tööl käijad neist osa võtta saaksid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTI LAAGRIST UUSTULNUKATE KUNSTI-JA KÄSITÖÖNÄITUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

BATHURSTi LAAGRIST UUSTULNUKATE KUNSTI-JA KÄSITÖÖNÄITUS. 13. augustil avas laagridirektor, ET. G. Guinn, uustulnukate. kunsti ja käsitöönäituse. Näitusel esinesid kolm balti v rahvust, peale selle ungarlased ja ukrainlased. Tsheh hidel olid välja pandud ainult mõ ned nnoevisandid .ühelt kunstnikult. Viimase, jaanuaris peetud näitusega võrreldes olid käesoleva näituse väljapanekud ühtlasemad. Baltlas tel oli võrdselt esitatud naiskäsitöid, püunikerdusi ja peennahatöid. Kuna kohalolijate hülgas kujutavkunst nikke polnud, oli seekord ka kun stitööde väljapanekuid vähem. Skulptuuri alal oli eestlastel esi tatud kaks kujur Lindsaare büsti, šavi ja gips. (Kujur Lindsaare asus ise mõne kuu eest LÕuna-Aus traaliasse, Adelaide lähedale Wood side 'i laagri). Rikkalikult oli eest lastel raamatuid esitatud, peamiselt paguluses ilmunud kirjandust. Aus traaliastest näituse külastajate tähelpanu köitsid eriti meie ilme kad lasteraamatud. Osteti naiskäsitöid ja puuniker dusi. Kahjuks polnud eestlas...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"VAIMUTOIT" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

"VAIMUTOIT" Meie "vaimutoidu" eest hoolitseb omajagu meie ettevõte PWD, mis j on asetanud telgid otse hotelli vas tu ja vanad ex-diipiid, kes kunagi " Swalbarde'i," "Protea" voi. "Cas telbianco" pardal unistasid rik kaks ^saamisest, on nüüd jõudnud veendumusele, et ka raskelt teeni tud raha on kerge veerema. RÖÖBA. |

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x