ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 September 1907

repareras, etnaljeras. "Japanning"- . Vulcanizing tires. Fullt lager af alla tillbehör. ALBERT A. CAHITZ & CO. Assurans — !323 Fillmore St., S. F. Telefon West 8292 Assurans i alla förstklassiga amerikanska och utländsk bolag. ERNEST A. WÖLLITZ, HENRY EVERS, Efterföljare. IJegrafningsentreprenör och Balsamerare liar flyttat till 1413 Webster St., mellan 19th och 20th Sts., Oakland. BUFFALO BOTTLING CO. Emu. Heinrich, Managkr. Buffalo Bohemian Lager och Porter, Albion Ale och Porter Tel. Oakland 458 87« WEHSTER ST., Oakland. Telefon Oakland 284 Sandelin Drug Co. Wholesale and Retail Druggists Hörnet af 7th & Willow Sts., Oakland, Cal. SALUBRIN tillliandahålles. FRED, SAlStBEI.m, Apotekare. Carl J. Jacobspn, Pres. & Mgr. pktkr I. Ramsky, Sekreterare. Robt. Gilbrrg, Kassör. STAP* CF*OCE^Y COttlPflNY FULLSTÄNDIG SPECERIHANDKL. Tillika med KOL, VED, HÖ, och alla sorters SÄD FRUKT och GRÖNSAKER Välsorteradt lager af Kokkärl och Kökssaker. Goda varor, är...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 September 1907

Iioi'i>feldt-Pi'0|)fe Co. Importörer samt Vin- och Likörhandlande En Gros Carnegies Porter, svenskt Bränvin, Punsch och andra svenska likörer på lager, 106-108 East St., San Francisco JOHN A. RENSTRÖMS Utskänkningslokal och Logihus. 3417 I Gth Street, San Francisco. Svenskt Bränvin, Punsch, norsk Aquavit samt andra Eikörer. Svenskt vSnus. SERVEAU BROS. Florister och Dekoratörer Kransar och dekorationer för begrafningar. 2110 Fillmore Street, San Franeisoo. Telefon West 590 C. F. Priest Förut Abuli, & Priest PRIEST Fotograf .- Dubletter kunna erhållas när som helst. 2532 Mission St., mell. 21st & 22nd Förstoringar i Olja, Vattenfärg, Pastel och Svartkrita. San Francisco. Assurera uti THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE INS. CO. 422 California Street, San Francisco. G. F. PALMER, Föreståndare för Stadsdepartementet. DR. E. THIELE, Den Tyske Speeialisten förKroniska och Privata sjukdomar hos MÄN och KVINNOR liar återväudt till s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 September 1907

958 B roa d wa y Kostymer på beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och Fmaste lager af ylletyger på Stillähafskusten. SPHINXEN. ROMAN AF DORIS, FRI H : INNA v. SPAETTGEN. / / (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) Amy Mansfield upplyfte händerna afvfirjande och utropade häftigt: — Nej, nej, det får ni icke begära, doktor Sexton! Efter allt, hvad som förefallit, vore det ogrannlaga att ställa en sådan begäran till henne och — och hon skulle ej heller någonsin göra det! — Ggdt, svarade läkaren lugnt, i det han med handen strök glättande sin hatt. Låtorn oss då hålla oss till porträtten! Det ytterligare kommer att bero af det resultat, som jag med dem åsyftar. Amy blickade frågande på läkaren och denne fortfor: — Vi måjste försöka att hos den sjuke återföra minnet till den punkt, hvarifrån sjukdomen möjligtvis utgick. Kanske förstår ni nu, hvarthän Jag syftar med mina antydningar? Försöket kan ju stranda, men det skall icke lemnas oförsökt; och om icke alla mina förhoppnin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 September 1907

3. Vestkusten den 12 Sept. 1907. San Francisco. SVENSKA LUTH. KBENEZKR-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. in. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andrekn, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St. strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, Kan träffas hvarje dag Kl. q—10 f. m. SVENSKA BAPTIST KYRKAN håller sina möten i Emanuel Baptist Church, Bartlett St., mellan 22nd och 23rd St., nära Mission St., på följande tider: »Söndagar kl. 10:45 f. m. och kl. 8 aftonen. Torsdagsafton kl, 8 bönmöte. Alla välkomna. John P. Rosquist, Pastor. qAdress: 2431 Mission St. Svenska Sällskapets exkursion! Mormonernas stora sångkör, 200 man stark, har i dagarne besökt Sacramento, San Francisco 111. fl. platser i California. Omkring 12,000 japaner lära under senaste året hafva anländt hit till staten påstås det. Vid Exclusion Leagues möte härom dagen beslöts det att söka genom pressen väcka befolkningen till be...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 September 1907

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å St'llahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusteu och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsuing 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år $2.00 j Fjerdedels år $0-65 Halft år 1.25 | tftt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " Prenumerera med snaraste! HVARJEHANDA. En tidsenlig häst. En man, som bor vid en af de stora stråkvägarna i Danmark, har en häst, som verkligen kan sägas följa med sin tid. Han åser med största lugn de ohyggligaste automo- [ bilvindundrens framfart, men när en fotgängare uppenbarar sig, blir han alldeles vild af skrämsel, så att han i regel hamnar med vagn och allt i diket. * * * Krig motlungsot. Följande regler gifvas huru att undvika sjukdomen: Bo, studera och sof ej i rum utan frisk luft. Vistas ej i dammfylld luft och sopa ej rum med ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 September 1907

Irinakeri. Vår katalog af ur, jurelerareartikiar, urmakare verk tyg och urdelar innehåller förklaringar och instruktioner huru att laga ur och kloekor. allt på svenska språket. Reparationer, för hvilka en och två dollars begäras, kan ni kanske utföra sjelf så snart ni låst dessa instruktioner. För att laga ett ur behöfver nf icke att tillverka någon del, ty vår katalog visar alla ett urs delar färdiga, såsom hjul, axlar, fjedrar m. m. och de kosta mycket litet. Vår katalog lemnar trppgift på de liigsta r>riser på ur och juvelerareartiklar och som det finnes så många olika slag meddelas hvilka som iiro äkta eller tillförlitliga ueli livilka som äro efterapningar. Det iir till eder egen fördel att hafva denna katalog, ty den skyddar er mot k lockskojare. Skrif pii edert eget språk, uppgifvande namn och adress tydligt skrifna och vi skola sända eder vår katalog fritt. Svensk Litteratur på lager eller till beställning . no. 30 Sharon St., mellan 15th och. 16th, Church &am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 September 1907

Vestkusten den 19 Sept. 1907. 3. NORGE. Arbetskonflikterna. De sedan nä' gon tid pågående underhandlingarna i Borregårdakor.flikten mellan ordföranden för arbetsgifvareföreningen och -ordföranden för arbetareförbundet ha nu resulterat 1 att enighet uppnåtts i lönefrågan. Ännu återstå förhandlingar om en del allmänna bestämmelser och förhandlingar med de norska jern- och metallarbetareförbundet och träarbetareförbundet för deras del. De eventuella öfverenskommelserna skola dessutom godkän nas af arbetsgifvarnas och arbetarnas huvudorganisationer. Senare meddelas: Norska arbetsgivareföreningens centralstyrelse hai godkänt förslagen lill öfverenskommelse 1 Borregårdsfcorrflikten och derefter genom telegram till alla vederbörande fabriker upphäft lockouten. En rysk tidning för det nordliga Norge. Från Vardö meddelas till "örebladet"- , att man nu der börjar be fara, att den ryska tidning, som star1 tats i Vardö och skall utkomma en gång i veckan, har ett helt annat syf te än att spridas...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 September 1907

Importerade Svenska Varor såsom ESKILSTUNA KNIFVAR af alla slag, PENNSTÄIJ.,, BREFPRESSAR, svenska kolorerade VYBREFKORT, från alla platser i Sverige. SNUSDOSOR, VhlSTERÅS, af messing med spegel i locket, NICKEL,- - och NÄFVER DOSOR, KORKSKRUFVAR, ni. 111. finnes 1111 till salu hos undertecknad, som alltid håller lager af dessa varon. Varor sändas per post omgående. Bref och förfrågningar besvaras med största skyndsamhet. Förvissade om mina landsmäns gynnande, tecknar Högaktningsfullt, 30 Sharon Street, San Francisco. AL,EX. OLSSON, Entered it the San Francisco, Cal., Post Office ' Second Class Rtattei Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne pä Stillahafskusten. Utgifves Hvanje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett halft år 1.25 Ett kvarts år 165 Ett är till Sverige 2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas al kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 September 1907

Vestkusten den 19 Sept. 1907. -5 Hoquiam, Washington. Andrew Strom har bekant att det var han, sam mördat Frank H. Todd. Det berättas, att samvetet inte lemnade Strom någon ro, så att han hvarken kunde äta eller sofva. Han beslöt därför öfverlemna sig i rättvisans händer. Han uppger, det två män förmått honom att döda Todd, och att han erhöll 239 doll. för brottet. Är detta riktigt, sä förtjenar visserligen Strom galgen, Los Angelea, Cal. R. Billum, boende å 9th nära Mateo st., besökte härom dagen San Francisco i affärer. Han hade $1,300 i kontanter, som han tänkte rädda undan tjufvar, rost och mal, hvarför han lade dem i en gammal bleckkanna, hvilken han begrafde i källaren. En person vid namn Lasaro, som Billum gjort väntjenster i det förflutna, tros ha försvunnit med skatten, ty Billum kunde vid hemkomsten icke finna sin bleckkanna, mycket mindre innehållet. — En betydlig sensation har orsakats i Los Angelei deraf, att doktor J. S. Owens, läkare med praktik, häktats under anklage...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 September 1907

The ELITE BAR and BILLIARD PARLORS Äkta importerade skandinaviska Likijrer såsom svensk Punch, Bränvin, Aquavit, Göteborgs Porter, Etc. O. J. *Jlleslol, ICjfarc. Axel Pililstrom, Föreställ claVc. 435 Duboce Avenue, vid början af Fillmore St. Telefon Page 8936 THE ELITE CIGAR STORE Alla ledande märken af Cigarrer tillhandahällas. Svenskt snns samt lösnummer af Vestkusten. W. E. BAMBER, Egare. 435 ©ntooce Ave., början af Fillmore. Telefon Paxe Duboee Cafe §<sh Bacjepi 708 I ttli Street, ofvanför Church, nära Market, nästintill Okerblads. Duboee Cafe §<sh Bacjepi TlfP6Telefon Page 6351. Vi haka vårt eget Bröd, Cake och Pastejer. Öppet hela natten. THE "AGAIN" SALOON 43 4th Street, hörnet af Jessie San Francisco. Fullständigt lager af inhemska och importerade svenska likörer såsom svensk Punch, svenskt Bränvin, Malörtbränvin, Carnegies Porter, Etc. O. E. ROKNERG, Egare. E/-\I Li DELSOn Svensk Saloon. Winer, JLikörer Cigarrer, Carnegies Porter, Punch, BRäisr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 September 1907

——958 Broadway— ■Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillaliafskusten. t ' SPHINXEN. ROMAN AF DORIS- , Fm H : INN A v. GPAETTGEN. (öfversättning.) fForts. fr. föreg. n:r.) Herbert Lee gTep krampaktigt eTter en i närheten stående stol. Den stora gestalten vacklade.- ' Var det blott vrede öfver den underordnades fria språk, som kom alla nerver i hans innersta djup att skakas- "? Blef det icke plötsligt natt — korpsvart natt för hans ögon? "Min matmoders hemlighet!" Alltså fanns det en sådan. Rosa, hans Rosa — lians tillbedda, afgndade maka, hade en mörk, oförklarad punkt — en skuld kanske från sitt yngre lif,vsqm hon sökte att förborga för sin make? Hennes ljufva blick, hennes leende, hennes kysa — allt var således endast lögn — nesligt-hyckleri! Med grym tydlighet trädde hvarje enskildt ord, som hans bror sagt om Rosa, åter fram för hans själ. Skrattat hade han åt li varje varning — hvarje råd! Hånade dä icke hennes stora ögo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 September 1907

PÅ STILLAHAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4°0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. ' Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till salu. Svenska talas och skrifves. GEORGE M. RUDEBECK, Bitr. Kassör. San Francisco. SVKNSKA I.UT1I. KBKNRZKR-KVRKAN i5:deoch Dolores Sis., San Francisco. Sönd-igar; Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. m. Ungdomsmötc hvar fredagskväll. Alla välkomna I Philip Andkkkn, a. m. Pastor. | Bostad: 208 Dolores St. strax intill kyrkan, 'i ( lelon Market 3305, Kan trätfäs hvarje dag Ml. 9—10 f. ni. SVKNSKA Bjtl'TIST KV8KAN llälld sina möten i l.maiiuel Baptist Chnrch, Bortlett St., j nu-ilan r_'iid och 23rd St., nära Mission St., pä 1 föjjande tider: Söudagal kl. 10:4s f. m. och kl. 8 aftonen Torsdagsafton kl. S bönmöte. Alla välkomna. JPR&am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 September 1907

Höst-bucolica. September nalkas re'n, och sommnrn skymmor — JDess gräns vi lyssna som ett fjerran brus Från vintervindars rike redan niira, Och gräset snyftar i dess vemodssus. Hvart kronhvalfs rond Med ängsladt löf står mörkt i kvällens vemodsstund. * * * Hiir sprang den gyllne blom vid blanka åar Till dans på gräsets i matta i april, Violen gick med doft i snår, och hvita hängen Har rönn och hägg i majkväll still. Syrenens blåa låga systerfromt I juni lyste jungfrudrömmen klar, Och guldregns lycka bar den öde tomt, Som nu står tärd af eld och öfvergifvet bar. Från ljum idyll i skygd af säd och viden Vi fördes snart af vakon sommar hän Till öde strand, där hafvet eldögdt larmar, Mot klippan smäkta öfvergifna trän, Och hafvets sång om horisontens land, Ktt land för unga drömmars paradis,- — Oss mäktigt drog från stenig strand Att slupens nötskal ge de vilsna vindarna till pris. Där sögos visst af öfvermäktig längtan Lif i det djupa ned, och vindens lots Till skyddad hamnfest förde v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 September 1907

MORRIS JEWELRY CO., 72 E. MADISON ST., CHICAGO, ILL. UNGDOMENS RÅDGIFVARE, en af oss utjrifvcn bok på 48 sidor, omhandlanrte lifvet* hemligheter, äktenskapet, mänga mIuus Njukitomnr. deras följder o n. v : den horde liiwnK af hvarjenu* man. Sändes »ritt i förseglat omsiaq till hvar och en som pä ett postkort eller 1 bref insänder sin adress till N. ROSENBERG CO., 80 Dearborn St., B26, CHICAGO, ILL Svensk Litteratur på lager eller till beställning i no. 30 Sharon St., mellan 15th och 16th, Church & Sanchez Sis. FRI b Halvor Jacobsen, 180 Church St., nära Market San Francisco. Telefon Market 5814. Önskar Ni sälja eder egendom? Om så är fallet aflägg ett bgsök pä vårt kontor. Vi skola snart skaffa en köpare. Landsmän kunna tryggt vända sig till oss i alla affärstransaktioner i stad som på land. % Kdb- % Korrespondens besvaras prompt. Vi hafva egendomar till salu i stad och på land som vi erbjuda på billiga vilkor och på rimliga betalningsvilkor. Skaffa Er ett eget hem! är d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 September 1907

Agent för det beryktade Castle Rock Mineralvatten Sand in beställningar pr post eller telefonera Pell 7976. PHOTO STUDIO 2308 Mission St., nära 19th, S. F. Ktt stort porträtt gratis vid beställning af Panel fotografier. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Daipy For vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera N S. NRWON, Foark, 143-145 Noe St,, mellan 14U1 & Henry. Orders mottagas och levereras Kalmar Hotell • > . Nelson & Anderson, Egare. Präktiga rum. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Svenska Likörer af alla slag. 563-565 6th St., S. F., nära Brannan Hiss §. Uris®» Artistic Dressmaking 3342 iOtli ST., nära Church. Sömnad utföres i hemmen. Hemma på a ft 11 alme. ALBERT BERGSTRÖM 718 I4th St., San Francisco. Liouis Liindst^öm Svensk Damskräddare 1304 Post St., liära Franklin' A.--acle landsmaninnor inbjudas att tfese mitt nya lager. LÄKARE SOM KUNNA BOTA OCH KURERA —— <x$ SJUKA MÄN |> Vid första tecken til...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 September 1907

Högaktningsfullt, 30 Sharon Street, San Francisco. ALEX. OLSSON, Kntered »t the San Francisco, Cal., Post Office | Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. • Utglfves Hvaxje Torsdag frän 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & iGtli, Cliurcli & Sancliez. Prenumerationspris: Ett år » Ktt halft är i-25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste åtföljas af 1 mtant likvid. I annat fall lustes ingen kontant uppmärksamhet vid desamma. AliBX. OliSSON, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. I Chicago får ibland passageraren på skallemejan af konduktören om man ej hastigt nog fiskar upp 5-centaren. Hos oss äi det oftast tvärtom. Alltid skall det då vara öfverdrift ät något håH! Under det vi nu för tiden läsa så mycket om "pånyttfödelsen" i Sverige, finna vi att en grosshandlare i Malmö behagat misshandla en brefbärare för det denne under tjensteutöfning uraktlåtit...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 September 1907

ALBERT A. CAHITZ & CO. ===== Assurans ===== 1323 Fillmore St., 5. F. Telefon West 8292 Assurans i alla förstklassis a amerikanska och utlän lsk bola>c. *»mi • •• sjfc-. Vid stranden. Du glittrande bölja, sjung för mig Din trollska, din söfvande sång. Vid stranden af doftande sjögräs acli tång Du vaggar ruin tanke till ro. Du sjunger om solen, som långsamt diir Och skänkt dig en glödande kyss, Ocli aftonvinden, som smekte dig nyss Har hviskande sagt dig farväl. Och månen smidde ett giilddiadcni, Alt smyckq ditt skummande hår, Och daggert fälde en skimrande tår Och sjönk uti vågornas famn. Vid minnet slumrar du stilla in Och hviskar din söfvande sång. Vid stranden af doftande sjögräs oeli tång Du vaggar min tanke till ro. EliBA GKNTZKI.. Distriktsmötet i Eureka, California. * Vid 25-årsifeslen i San Kranrjseo beslöto noria distr, of Cal. kotif. pastorer att möta i Kureka till möte den 11 och 12 sept. Vi voro alla glada öfver att återigen få helsa på ett kärt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 September 1907

6. Vestkusten den 26 Sept. 1907. Det brända repet. Vetenskapsmannen var den lugnat Bie i hela sällskapet. Hans namn var Leopold Kellett, en mycket (A-dentlig karl med glasögon hvilken gjorde lutryck af att hafva utstakat sin säkra bana här i lifvet — en bana, som hau aldrig vek en tumsbredd ifrän. Vi voro fem stycken på en feriere6a genom Schweiz, alla unga; vi hade slagit oss ihop för tillfället och skulle förmodligen aldrig träffas efteråt här i lifvet. Den muntraste af oss allesamman var Chartéris, och den tyste i sällskapet var den förut nämnde Kellett. I Luzem träffade vi p& en utmärkt treflig engelsk familj — en fru Horton och hennqs tvä döttrar Mabel och Claire. Mabel var en stillsam, behaglig ung dam, medan Claire hade litet af vildkatt i sig. M£n vacker var hon — vackrare än systern — och hon fick snart många uppvaktande herrar med sig, hvart hon gick. Chartéris var dock den af den unga damens kavaljerer som hade särskild tur. Under hans ledning blef hon snart e...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 September 1907

058 Broadway Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. , Största och finaste lager af ylletyger på vStillahafsl: listen. SPHINXEN. ROMAN AP DORIS, FRIH : INNA v. SPAETTGEN. (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) .J f XIV. Fru Everetts bostad befann sig i öfra delen ef New York, i närmaste grannskapet af Central Park. Visserligen kiknade det ena eleganta brunstijnshuset i trakten emellan Femte och Sjette avenyen alldeles det andra; men det oaktadt förrådde den stolta fasaden genast för främlingens blickar, att han befann sig i de kvarter, der Manhattansöns penningearistokrati uteslutande slagit ned sina bopålar. Fru Everett och hennes döttrar bebodde ensamma detta hus, det vill säga att de plägade endast tillbringa några vintermånader der, emedan det nu en gång hörde till goda tonen att största delen af året lefva vid badorter eller i Europa. Om Susy än skref till Rosa, att de i Berlin voro briljant t logerade, ote än flickornas anspråk genom moderns frikostighet under r...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 September 1907

# 8. Vestkusten den 26 Sept. 1907. San. Francisco. SVENSKA LUTH. KBKNKZKR-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., Snn Francisco. Söndagar: Högmessa kl. n f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 f. in. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip AnpIleex, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St. strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, Kan träffas hvarje dag Kl. g—10 f. m. SVKNSKA BAPTIST KYRKAN håller sina möten i Emanuel Baptist Church, Bartlett St., mellan 22nd och 231x1 St., nära Mission St., på följande tider: Söndagar kl. 10:45 f. m. ocli kl. 8 aftonen. Torsdagsaftyri kl. SbönmÖte. Alla välkomna. John P. Rosquist, Pastor. dMiiStq, Adress: 2431 Mission St. Rånare öfverföllo liärotn natten jernarbetaren Peter Hawkinson vid 5th och Mission sts., slogo ljonom sanslös och bestulo honom på $50. Hawkinson var rusig vid tillfället. Han fördes af polisen till Central hospitalet, der hans hufvud förbands, hvarefter lian fördes till sitt hem. % Flera tusen personer ställde i söndags till ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x