ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

V pátek, dne 27. května 1938. ftBCH06LQVA> NAŠE POŠTA mi si to tvoje pivo, já si vezmu mo- mů" jsem napočital jen pét, ač je to hlasujte sucho! je a sedneme si tamhle v koutě, já hlavni linka a "train" je tak zvaný Pr<>jíždím Baxter Springs, pak už jsem starej, abych "pracoval v Red Balí", který jede jako express Galena, Kansas, kdež jsou velké o- stoje", a tam si to projednáme. Se- a rovnou do St. Louis, Mo. Jezdim lovéné huté, ale dělnictvo bydli v | děli jsme tak dobrou hodinu, ob- tady často a pamatuji, že za dob Missouri, jen asi tři míle na vý- Tulsa, Okla., 22. května 1938. chocl ^sme uJeclnali. napsal mi ček Hooverovy administrace moje man- chod, neb když tak ten dělník musí Ctěná redakce a milí krajané čte- na dvě sté tolarů> a Jelikož íako vši- želka napočítala na takovém "trej- stat osm hodin denně u těch žha- náři! chni stoprocentní pije dvě láhve za nu" těch bumms pětaosmdesát. Inu . vych pecí, kde to olovo teče, tak ten Ne samým slovem ale i chlebem kažciou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

C*CH06L0VAK V pátek, dne 27. května 1938. Když se sokoli vraceli z Taylor, tak se dostali do kraje jako je tento, při Refugio a Skidmore. Z Corpus Christi. Dnes je neděle 22. května a v no- vinách zprávy, že Němec posílá voj- sko k československé hranici, kde včera, když dva němečtí občané Re- publiky při neposlechnuti zákazu naších úřadů, že cesta je zavřena. byli od hlídky zastřeleni, což asi bude Adolfovi záminkou, aby šel svc krajany hájit. Neb bych se nedivil docela nic, že zítra aneb v příštích dnech po dnešní volbě tam Henlein se prohlásí za diktátora a bude žá dat o uznáni od české vlády. A když naši na ně půjdou s vojskem, tak bude křičet, že Němci jsou vraždě- ni a bude volat Hitlera na pomoc. To všechno je děláno, aby naši do stali scrach a dali jim co chtějí. Oni nestojí o žádné zlepšení v re- publice, oni chtějí býti přivtéleni k Uémecku na útraty naší země. Naše vláda měla to dávno udělat, pro- hlásit volbu, aby každý, který není spokojený u nás, dostal za svoje za pla...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

V pátek, dne 27. května 1938. Čechoslovák Cesty a objevy soudruhů Kolumbových Z angličiny Washington a Irvinga přeložil J. Malý. (1509) Ojeda uchází se o velitelství. — Na- lézá soka v Diegovi de Nicuesa. — Zdar jeho. Na několik let po jeho zhoubné ale vítězné právní při tratí se vše- cka stopa Alonzo de Ojeda, krom chatrné zmínky o nové plavbě do o- kolí kokibakoánského, vykonané r. 1505.0 té výpravě však nestává žád- ných zpráv, i zdá se, že byla tak ne- prospěšná jako předešlá, neboť i. 1508 nacházíme ho na ostrově Hi vé považováni jsou za lidojedy. Na štěsti všeobecné mínění za našich osvícenějších dnů činí jen malého rozdílu mezi lidojedem a lidokup- cem. Alonzo de Ojeda radostně uvítal příchod svého dávného druha a bu- doucího náměstka u vladařství, cti- hodného Juana de la Cosa; při tom všem ale nemohl zataj iti mrzutost nad skrovností své vlastní výpravy i u srovnání s výpravou soka svého vj pínaly, zakotveny jsouce v přísta- vu San Domingském. Uznával také, že prostředky je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 May 1938

CKCB06LOVAK BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Gerta Garbo Charles Boyer Z města a okresu. -in— V "Conquest Also "DRUG STORE FOLLIES" SATURDAY — ONE DAY ONLY EPIC DRAMA OF THE BIRTH OF TEXAS Heroes of the Alamo With a Cast of Famous, Hisbcrical Characters Davy Crockett Col. James Bowie Sam Houston Stephen Austin Gen. Santa Anna SUNDAY AND MONDAY Alice Faye Tony Martin — in — "Sally, Irene and Mary with Joan Davis AND OTHERS Also CARTOON & NOVELTY TUESDAY AND WEDNFSDAY BIG BARGAIN DAYS "Charlie Chan at Monte Carlo" with Warner Oland V pátek tento týden si oddech- lo sta žáků westských škol po skon- čení vyučování a zahájení prázdnin, které pro né znamenají odpočinek od studií, ovšem na venkově to zna- mená pro děti polní práci. Z vyšší ! školy graduovalo 39 studentů, mezi nimiž jest 17 českých, jichž jména 1 naleznete na jiném místě tohoto li stu. Z katolické školy graduuje ze sedmé třídy 26 studentů, kteří po- ; kročí do vyšší školy. Jsou to násle- dující: Harry Bezděk, Rober...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 June 1938

I ^ I ■* Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně 52.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Penéžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECťjpSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. fl s •• .Ns>. odporučte Čechoslováka svému sousedu 1 & V# .v> listu, šíříte prav- by každý měl vědětL oze uvédomélostí a svorností do- bude si československý lid v Te- xasu uznání a CÍL AND WESTSKE NOVINY ROČNlK (VOL.) XXVII. ČÍSLO (No. 22) Entered as sečond-class matter January 2, 1920, at the post offjce at West, Texas, ander the Act of March 3, 1879. 3. ČERVNA (JUNE) 1938. Hull připoměl míru Washington, 28. května. — Vláda Spoj. Států snažila se udržeti ev- ropské centrální mocnosti od ucho- pení se za krky, připomenutím je- jich vážných slov před skoro 10 ro- ky, na odvrácení války. Sekretář Hull svolal zvláštní konferenci no- vinářů a mluvil o vládní snaze vy- voditi morální vliv za účelem smír- né dohody. "Se zřetelem ku kritické situaci ve střední...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 June 1938

Čechoslovák V pátek, dne 3. června 1938. DVA ŽIVOTY ROMÁN MARIE mZ LINKOVÁ l Bylo jistě psáno v knize Osudu, že Jinda Va- cková, profesorka moderních jazyků, prožije podivné dobrodružství, o jakém se jí ani nesnilo, když opouštěla s dobrým prospěchem pražskou universitu. Jindra pocházela z malého městečka ve východních Čechách. Měla už jen matku — vdovu po poštovním zřízenci. Protloukala se těžce na studiích, zvlášť pak v Praze, ale přece jen dosáhla po velkých zápasech a po velkých obětích kýženého cíle. Její zdraví bylo vskutku neobyčejně pevné, neboť zů- stalo neotřeseno i po vysilujícím bděni, při špatné výži- vě a při všech nepříznivých životních podmínkách, kte- ré jsou údělem chudých studentů, odkázaných na sti- pendia a na skrovné příjmy ze soukromých vyučovacích hodin. Jinda veškerou bídu sice nadané, ale chudé student- ky poznala až do dna. Byly dny, kdy trpěla hlad a kdy její nedosažitelnou tužbou byl talíř polévky a krajíc chleba. Byla hezké děvče, vysoké, trochu pohublé...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 June 1938

V pátek, dne 3. června 1938. CEtflOffl£VAK Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Foj tašková. Než tento dopis přijde do tisku, to již bude tiskárna Čechoslováka přestěhována do nové budovy. Dou fám, že jste to vše šťastně, bez po' křápání, br. Morrisi, odstěhovali, přeji vám v nové budově hodně ště stí a hlavnř, hodné nových odběra telů. Lituji, že než jste se stěhovali, že jsem vám neporadila Kráčmerči nu zaklínači formuli pro štěstí. Tři krát plivnout na práh, pak ho rov nýma nohama přeskočit a křiknout Vše dobré sem a špatné nechť vez- me čert! Až se budete zas někdy stěhovat, tak to zkuste a pak mé povíte, jaký to mělo účinek. Já to sama totiž nikdy nezkoušela, proto to nikdy za nic nestálo, totiž to stě- hování. Tak čekám, až to někdo ji- ný zprubne a tu jsem měla dobrou příležitost se o tom při vašem stě- hování přesvědčit, ale zas jsem to propásla, ovšem nevím, zdali byste té mé rady byl poslechnul a to vy- zkoušel. Přesto vám však tam přeji hodně úspěchu, hodně úspěchu. (Poz. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 June 1938

CECHOSlOVAK V pátek, dne 3. června 1938. KDYŽ SE NEZADRŽITELNÁ SÍLA lovici, já se vezmu severní — a o SRAZÍ S NEHYBNÝM TĚLESEM. 1 Madrid rozhodneme kostkami." Mussol/ni — "Ale, tady jsou kom- plikace, co Velká Britanie?" Hitler — "Donnerwetter! Když se Adolf Hitler a Benitol Mussolini při své schůzce konečně1 dostali k tomu, proč se sešli, tu se samosebou rozumí, že kromě nich dvou nikdo neví, o čem ve skutečno- sti mluvili. Ale velmi málo obrazo- tvornosti stačí k překlenutí tohoto "otvoru". Zapálíme si tedy dýmku, zavřeme oči, nu — a tu je co si my- j slíme: Hitler — "Heil Hitler". Mussolini — "II Duce". i _ DHitl« - "Máš Pěfou armádu' mluvím o biznysu." Ben. Vidím ze pochoduji po neme- Mussolini _ -n Duce! cku dosti dobře." Velká Britanie! Mein Gott, Ben, všecko co jsi jednal s Chamberlainem bylo jen slíbení něčeho, ne V Mussolini — "To je pravda, Dolí, ale já jsem to slíbil na papíru." Hitler: "Tááák? A to je co jsi u- dělal se starým kaiserem ..." Mussolini — "Sapristi! Béreš m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 June 1938

V pátek, dne 3. června 1938. flCHOSLovAB. n VŠELICOS Píše F. J. Morávek na parníku "Břemen". Že jsme z New Yorku odjeli, to už víte, a že jsme každý na tu loď oči otvírali, si domyslíte. Cák to je, ta- ková lodička, která váží jen 51,731 tun. Ale naše pí. N. měla, ještě nežli jsme v N. Y. z hotelu oďešli, malý malér. Oni ti lidé tam nechtěli s ní česky mluvit. Na vodě však je chla- pík. Několik dam z našeho kroužku onemocnělo, ale pí. N. se nemoci jen směje. Na lodi jídla, obsluha a či- stota jsou prvotřídní, jen že jsou tuze lakomí, nechtějí zdarma nalé- vat. Svastiku vidíte všude, i na ta- lířích je, a to vám ji postaví pěkně naproti, aby, kolikrát pohlédnete do talíře, jste ji pokaždé viděl. O zába- vu jest také dobře postaráno. Dopo- ledne 1 odpoledne hraje chvíli ka- pela o 14 mužích na poslech, večer se tancuje nebo jde do "kina" (mu- síme se učit), aneb na dostihy ko- ňů, na "bock bier party" a jiné. Mo- ře bylo stále tiché až teprve dnes, v sobotu, vidět velké vlny, které vš...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 June 1938

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 3. června 1938. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIKECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, f. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. žádné osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. PRESS Clayton zase prohlásil, že rolníci mají pěstovati lepší bavlnu a laci- něji. Po kolikáté už? • * Z Washingtonu bylo oznámeno, že odbor pro sociální zajištění stu- duje plány na rozšíření starobního pojištění pro dalších šestnáct mili- onů osob. • • Liga národů nemá moci, jen de- batuje. Místo její zaujala Liga pro- národů, která řinčí zbraněmi, stří- lí v jiných zemích lidi a boří domy, a řve jako podrážděná gorila. • 9 Švýcar představil jednoho Něm- ce svému příteli, o kterém řekl....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 June 1938

V pátek, dne 3. června 1938. Cbchoblovak OZNÁMENÍ KANDIDÁTŮ Ceny: Státní úřady $25.00 Okresní úřady 15 00 Komisařský úřad 10.00 Jiné precinktní úřady 7.50 All political advartisements must be paíd in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vás žádají o hlas a podporu v demokra- tických primářkách v "sobotu, dne 23. července 1938. všeho do času. Ani diktátoři nemají tolik ener- gie, aby se mohli den co den, měsíc WILLIAM McCRAW Za guvernéra. WM. H. McDONALD za státního komisaře pozemku. okres McLennan D. W. BARTLETT za Distriktního Soudce 54. Distriktního Soudu. (O znovuzvoleni.) CLAUDE SEGREST Za distriktního soudce 54. distrikt- ního soudu okre i McLennan srážky mezi němci . i j v . , v Cechách L města a okresu. Praha, 29. května. — V pohranic- j ním městě Elbenbergu srazili se v, — Kandidáti za státního senáto- za měsícem a rok za rokem od rána neděli Henleinovci s německým1 SQ- ra z našeho distriktu, na místo ze- až do ulehnutí na lože, bez přestání cialisty, při čemž jeden Henlei...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 June 1938

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 8. června 1938. ŽH I ' Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. KRITIKA NAŠICH CEST. TÝDENNÍ ZPRÁVY. Po přečtení letáku, který vydal — V sedmdesátém věku zemřela doktor Tom White u nás, ve kterém v úterý minulý týden o půl desáté poukazoval na naše cesty, k čemu hodině večer ve zdejší nemocnici byly zbudovány, z čeho jsou zbudo- pani Ferd. Petrášová, manželka pa- vány a za co jsou zbudovány, počal na Ferd. Petráše. Byla narozena ve Jsem uvažovati. Prvně, když nastaly Lhotce na Moravě u Mor. Ostravy ty automobily, tu se hledělo aby by- 9. ledna 1868, rozena Kuchařová, ly lepší cesty, neboť s tým automo- Do Ameriky přijela 12 roků stará se bilem v té černicové cestě lehko u- svými rodiči a usadili se při Wei- vázl a nemohl se dostat ven. Hned mar. Roku 1889 se provdala za Ferd. se odhlasovaly různé cestovní bon- Petráše v Dubina, Tex., takže za dy, které budou platit ještě naši po- rok a 5 měsíců se chystali slaviti to...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 June 1938

V pátek, dne 3. června 1938. Čechoslovák Cesty a objevy soudruhů Kolumbových Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. Sedmdesát Indiánů zajato jest a až všickni druhové jeho kromě jedi- posláno k lodím, a Ojeda, nedbaje ného padli. Tu i jej přemohl útlý domluv Juana de la Cosa, dále stí- hal utíkající do lesů. Za večerního soumraku přišli k jedné vesnici na- zvané Jurbako, jejíž obyvatelé byli utekli do hor i s ženami a lepším jed v jeho ranách, takže klesl k ze- mi. Cítě smrt na blízku zvolal k jed- nomu bratru tovaryši, který byl je- ště na živě: "Bratře, poněvadž tě zachránil Bůh, vzchop se a uteč nábytkem. Španělové domnívajíce pryč, a spatříš-li kdy Alonza de Oje- se, že Indiáni úplně jsou zastrašeni da, pověz mu o mém osudu." a rozptýleni, roztrousili se pátrají- Povšimnutí hodno, že ani při ce po kořisti. V tom se všech stran těchto bojích neděje se žádné zmín- lesa vyrazili na ně s divokým křikem ky o palné ruční zbrani Španělů, zástupové divochů. Rozptýlení Špa-1 k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 June 1938

.rfWWS-ÍWí.*'-v. v.' Čechoslovák V pátek, dne 3. června 1938. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY BIG BARGAIN DAYS "Walking Down Broadway" Also Cartoon "HIS OFF DAY" and " BEGINNING NEW SERIÁL The Painted Stallion with Hoot Gibson AND OTHERS Z města a okresu* Minulý týden manželé John Knapkovi byli obdařeni hezkou hol- čičkou ,z které mají rodiče velikou í radost a my jim blahopřejeme. • • _ Pí. C. W. Šmajstrlová st. po- drobila se menší operaci v nemocni- ci ve Waco minulého týdne, a nyní se rychle pozdravuje. Manželé Pavel S. Škrabánkovi z West a pí. Pavel Škrabánková z i Perry, podíleli se v neděli v Snook í na oslavě Zdobení hrobů. Matka na- šeho p. Škrabánka byla pohřbena na hřbitově ve Snook před 48 roky, a proto zajeli se podívati na její rov. Vrátili se domů v pondělí. SATURDAY — ONE DAY ONLY Buck Jones In His Newest-Biggest Thriller "Hollywood Roundup" Also ANDY CLYDE "JUMP, CHUMP, JUMP" SUNDAY AND MONDAY Shirley Temple —In— "Rebecca of Sunny- brook Farm" Also Comedy "JIT...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 June 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Penéžnl zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: Čechoslovák publishing co. West, Texas. > • \>s AND WESTSKE NOVINY du, kterou by každ* Pouze uvědoměle ^ bude sl čes'- xasu U7- -j. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, V*' v- % .etL -ostí do- lld t Te- ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČÍSLO (No. 23.) Entered as second-class matter January 2, 1920. at the pogt Office at West, Texas, *nder the Act oř March 3, 1879. 10. ČERVNA (JUNE) 1938. Dva letci z Hillsboro uhořeli v aeroplánu Hillsboro, 7. června. — Jim T. Moody, 351etý, a Raymond Taylor. 241etý, uhořeli dnes při pádu aero plánu. Jednomotorový aeroplán, ří zený Moodym, přeletěl přístaviště, a když v druhém pokusu přistávacím se vznesl do výše 125 stop, aeroplán pozpátku padl na zem a hned počal hořeti. Svědkové soudí, že oba byli při pádu omráčeni. Jejich ohořelá těla byla vytažena až hasiči o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 June 1938

DVA ŽIVOTY ROMÁN MARIE KIZLINKOVÁ "Je vysoká, štíhlá, je jí dvacetdva roky, má černé vla- sy, tmavé oči a krásné čistou pleť. Je zdravá, hodná a skromná. Bude z ní právě proto dobrá žena, že vyrostla v nedostatku. Nebude mít přílišných nároků a bude mně vždycky vděčná za zabezpečený, pohodlný život." "A o ten jí asi hlavně jde!" poznamenala paní Buš- ková. Syn jí prudce vytrhl z ruky Zdenčinu fotografii a schoval ji v kapse. "Budoucnost tě přesvědčí, maminko, že jsem dobře volil!" zvolal pobouřeně. "Nejsem chlapec a nedal bych se zlákat nějakou vypočítavou koketou! Cožpak ne- jsem k světu?" Pochybuješ, že mne má nevěsta může mít ráda?" Při těch slovech protáhl Pavel své štíhlé, pružné tělo a zdvihl obličej pevně a určité řezaných rysů, v němž planuly šedomodré oči nezkrotnou odvahou i vítězným sebevědomím všemohoucího mládí. "Tebe může mít každé děvče rádo, Pavle," řekla mat- ka. "Ale jsou různé druhy lásky a různé druhy žen! Věr, že se na světě moc změnilo od našich mladých let! Lá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 June 1938

V pátek, dne 10. června 1938. ctchoswjvak Enniský Věstník POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskavě oznámte jemu. MŮJ PRVNÍ ČERNOCH. Byl to černoch černý jako uhlí, kterého jsem jako kluk prvně uvi- děl a to zrovna u nás v naši vesni- ci, v Lovčicích na Moravě. Jednou k nám přijela divná párka siláků délati představení. Byli to takoví komedianti, kteří jezdili od vesnice k vesnici a představení pořádali za vstupné 2 krejcary osoba. My kluci jsme hleděli míti vstup zdarma, proklouzli jsme jako úhoři. Tenkrá- te také přijel velký, silný černoch se svou ženou běloškou a děvčát kem černým jako černá barva. Že prý jsou manželé, ale až později jsem se dozvěděl, že žili spolu "na hromádce", totiž jak tam se říkalo když muž žil se ženou neoddani. Ta- to žena pocházela z Prahy a děvče její bylo tak černé, že zdejší nej- černějši černoška by se za něj ne- musila stydět. V Lovčicích se jim jaksi zalíbilo. Po představení siláka měl černoch některé přípravy ku zvedání, zvedal strašně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 June 1938

Čechoslovák Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Zdejší Templovský časopis Tele- gram přinesl tento týden ve svých sloupcích krásné pojednání o Če- skoslovensku, o což velkou zásluhu měl Templovský ev. p. farář Jos. Hegar, veliký vlastenec, který re- daktoru toho listu dal ku přečteni brožurku s patřičnými obrázky, po- jednávajícími o desátém sokolském sletu v naší matičce Praze. Pan re- daktor ve svých článcích popisuje co Sokol je, že jest to národní tělo- výchova a mravní organizace, která ve svém středu vychovává jak mravně, též i tělesně, pracujíc o to, by národ československý byl silný jak mravně tak i tělesně, by se učil sebekázni, by dovedl pro svůj národ pracovat nenáročné. Jeho heslem jest: "Ni zisk, ni slávu!" Mimo jiné- ho též psal, že Československo je celkově krásnou zahradou, v níž ne- ní místa pro válku, též se vyslovil pochvalně o jeho lidu. Jest to velmi krásné a záslužné od p. far. Jos. He- gara, že přispěl o poučení Američa- nů v jejich časopisu o naší...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 June 1938

V pátek, dne 10. června. 1933, CECH06LOVAR Seymour, Tex., 29. května. Vážená redakce a milí čtenáři! Tak jsem zase na cestě na "Plains". Vyjel jsem z Tulsy ráno, a jelikož rád den načínám zpěvem, zpíval jsem si. Ale ne aby vy ženatí jste si mysleli, že si zpívám proto, že jedu sám, Búh uchovej!'Můj sedmej sakrament jezdí se mnou často a zpívám si také. Minulý týden jsem se vypravil na cestu do Texasu, a manželka že prý pojede také. Abyste věděli, jak to u nás je zařízené, tak vám řeknu: Ka- rolínka řekne: jedu a žádný na svě- tě nemá tu moc aby ji odvrátil od jejího předsevzetí, ani Hitler, a ten si myslí že je nějaký pašák. No tak jsme tedy jeli. Já abych ji odvrátil od zlého úmyslu, řekl jsem že vyjedeme v 5 hodin ráno, v naději, že spánek jí bude milejší, než cesta do Texasu. Ale "gdepak", jela "anyhow". Jak už víte, všecky cesty do Texa- su vedou přes Sapulpa, Okla., kte- réžto město, v roce 1904, když Tulsa měla jen 120 obyvatel, mělo již teh- dy 27,000 lidí. Byla to konečná st...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 June 1938

7 CBCH06L0VAK V. pátek, dne IQ. června 1938. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Publlshed every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DLRECTOKS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Geny oznámek sdělí se na požádáni. Advertislng rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivébo obsahu se neuveřejni. Ti suší v našem okresu, jak se zdá, 41]i pen pro tu prohibici, jakoby ne- bylo Jiných, stokrát důležitějších problémů. • • V novém Orleansu na sjezdu ka- tolických novinářů byla přijata re- soluce proti nemravným obrázkům v některých magazínech. • • Z Washingtonu se oznamuje že president Roosevelt přijede v létě do Texasu, kde se mu při minulém zájezdu velmi líbilo. • • Hoover má stále veliké starosti o příštího presidenta. Může se za kan- didáta přihlásit sám, Maine a Ver- mont by ho...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x