ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 November 1898

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAGEN DEN 17 NOVEHBER 1898 BREF FRÄN ALLMÄNHETEN. I O- ( Bref från Sverige. Jularp, Anehy, <1. 20 okt. '98. Red. af Texas Posten! Efter jag lof vade att låta höra af mig längre fram, wå vill ja<r här- med infria mitt löfte, äfven om det har dröjt, men det är bättre sent än aldrig, och då vill jag börja med att tala om något om vår resa. Vår första motgång på jernvägen, under resan till Galveston, han 1 redan läst om i Texas Posten; se- dan kommo vi ej från Galveston förrän på söndagen, då vi af segla- de på Colorado, en af Mallorylini- ens båtar. Redan första dagen fin- go vi känning af sjösjukan; min hustru var sjuk i tre dagar och Eric i en dag, men sedan blefvo de ganska krya. Vädret var temli- gen varmt och vi måste det oak- tadt hålla oss under däck hela da- garne, ty vi hade ingen skugga från den brännande solen ofvan däck. När vi kommo till Key West, gingo 75 soldater ombord der. Dålig kost hade vi förut, men sedan lingo vi knappast någo...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 November 1898

TEXAS PQ5TEN, AUSTIN, TEXaS, TORSDAQEN DEN 17 NOVEMBER 1898. iEXASJ>OSTEN. Nyhets- och. Annonutidmng för Sven- skarne i Amerika. TEXAS POSTEN. (THB TEXAS PUST.) Publlshed every week, ln Austin, Texas, by the Swkdibh Amkrican Poblibhino Co. tfbe only swedish paper ln Texas, and the oest advertlslng medium to reach thls elans ( cltlzens. J. M. Ojekholm, Ed 1 tor, M. J. Knape Manager Otto Knai-e Reaeagent •^OOCOCX>CZ<XXCCXXOCXXXGC&CCGCCOOC<&OGGCSCGOC. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett &r - -- -- -- - - $1.00 Ett hälft år - -- -- -- 60. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar I förskott obh penningar böra sändas medelst Po- stal Note", "Mon y Orders" eller i 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 120 Bast Ninlh St. Austin, Texas. Advertlslng Råtes. Op larger advertisements råtes will be made on application. orub^adt bo, och så länge <le sköt > sina emheten oklanderlig...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 November 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN 17 NOVEflBER 1898 AMERIKANSKA NYHETER. } \ r 1 ♦ ¥ i Beser till Texas. Marinetfe den 11 nov. George Falk, en medlem af Co. I., har rest till Texas, der han kommer att arbeta på sin faders farm. När slutet är godt. Duluth den 8 nov. Peter Nordeen, som i söndags försökte taga lifvet at sin hustru och derefter hoppade i sjön, har nu bedt sin hustru om förlåtelse och lofvat blitva snäll vid henne i framtiden. Den kalla duschen har afsvalnat hans heta blod. Af en liten gnista. Boulder, Col., den 10 nov. Ett litet barn, som lek- te med spånorna i E. Lundborgs snickeriverkstad, antände dem med en tändsticka med den påföljd, att hela huset snart stod i ljusan låga, och Lundborg förlorade alla sina ma- skinerier och största delen af sina verktyg. En ny riddare. Chicago den 10 nov. Riddare är nu Andrew Peter- son, president för Western State Bank och f. d. dansk konsul i Chi dago, 111. Den 4 ds blef han näm ligen officielt underrättad om att ko- nung...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 November 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 17 NOVEMBER 1898. STANDARET. Svensk historisk roman från snapphanarnes tid. —Ar— PEHR SPARRE. (Forts, från föreg. n:o.) Det förekom honom såsom ha inträdt på en ry lefnadsbana, de han, segrande öfver ödet, b .rde v Ar da sitt rykte och hedra sin osvn ijja skyddsängels minne. M-dstu -'em belåtenhet blandade s g en sorglig men ljuf erinring om Am lia. Ha 1 hon nu lefvat, tänkte h.m, nkullt? j 11 rågat framstå och öpp- t b gar t h«-i nes hand, uliin alt Iiukta någon tm d täflarrs hö^re anspråk. Den husliga lyckans himmel är stäng ; ">< n mitt hjerui hor en s^ön bild, ^om al drig föiåldras och kall utvör.i mi trogna sällsk.ip på de k> na hv 1 !•. stunderna mellan krig ts mödor. TRETTIOSJ ETTE KAPITLET. Ringen. Medan den nye ryt mästaren del tog i glädjen öfver Kri-tianStads er öfrin ; samt derefter bevistade fl'n lyckliga mindre anfall mot danska - ne, satt den gam'e, < i e' Ro a-nlanlz, nästan bortglömd 1 Karlshamn. Väl trodde h n ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 November 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, TäRSL,aGEN DEN 17 NOVEflBER 1898 t 4 fA Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. Spanska svarten. (Forts, fr: föreg. n:o.) "Hit nu med en skorpa, ty det kun ditt lif vara värdt," fordrade han af inig vid framkomsten. Jag gaf honom ett helt dussin, dels af tacksamhet och deisför att visa att hau alldeles for lågt uppskat- tat min vårda person. Ofta och äfven på nykter ka- luf föreföll det mig, som om han frågade och svara- de lika tydligt som en inenniska, men med den skil- naden likvål, att det alltid låfif mera tankar än ord- svammel i hans anföranden. Ungefär ett år liöil Spanska svarten ut. En afton hemkom han, efter att, jernte en annan olycksbroder, hafva till nya begrafningsplatsen utom Norrtull slä- pat församlingens tunga likvagn, sjelf kanske den mest lidande och sörjande af hela sorgtåget. Införd i spiltan, sträckte han genast benen ifrån sig och föll ned. Sedan jag med drängarnes tilihjelp lyckats få under honom ny ha...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 November 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 17 NOVEMBER 1898 AUSTIN. Kyrkliga underrättelser. Första Svenska Baptist lövsamlingen, hörnet af 18de och San Jactnto gatorna, hålla sina möten å följande lider: Pre- dikan hvarje söndag kl. 8 e. m. Sön- dagsskola kl. i4 e. m. Ungdomsmöte en half timme före predikan från kl. 18 till kl. 8 e. m. Ungdomsföreningens van- liga möten hvarje lördagsqväll frän kl. 19 till kl. ilO e. m. Predikan och böne möte torsdagsqvallen kl. -J9. Till ull a dessa möten är hvar och en på det hjert- Ugaste Inbjuden och välkommen. O. F. Carhon, Pastor. Bostad: 1701 San Jaclntostr. Baptistpredikanten pastor O. F. Carl- Bon predikar 1 Gecg.-iow • Usdagsqväl- len den 22 dennes och i Hutto söndags- förmiddagen den 27 november. Frflga efter koffertar i Kcy^s butik, 217 Ös r;i 6:te gatan. Telefonnätet. Enligt uppgifter hemtade från kontrollörens departe ment finnas i Texas ej mindre än io,49S telefoner i bruk. Specielt pris på barns skolskodon, hos Key^s 217 Östra 6:te g...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 November 1898

TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NY TTETS-TIDNING POR SVENSK ARNE I AMERIKA. gjjf 3dJe"Årg. Löp. No. 139. ■I Austin, Texas, Torsdagen den 24 November 1898. Vol. III. No. 35. Sgj&tj i. u • IjH ITT TAFVELQALLERI. Af Mat k l'U W 6 -Öjerhoim. Prolog. Med 4tiS"n ftt ir^p Is po"si I mlnnet< le 1 p l<rinl ja hägnar Ett dyrbart lafve «rul!<" l, å«yn ofta lin rnijr fäirrar. När för min inre blick i r .<1 De k ii'-Ii *C" er :i 11 rl r .1 skif f>n, Jiig f ö| las. <-om nä'' fot sk irn glad Betrakta nötta runeskr t' n. NOVEHBERBILD. Sköna noT -m b r. m*• barfrost t lert"n SkriilnU 0OI1 i- fiimlrsrn* karn-val! lie. har de na I- n.i. a Hö T va i- t ti (i c o feii sta 1 K K 0tt. pnd'*r af rimfrost kristall! &öuni<:>')'ii ylöilii, Dltuil rimfrost (le locka; Domherrar 'ö lit Af fäpnaden plocka. -Hejsan! hva I lulten är vintria och kall; Dammen är istäcki, ett b äukamle iVa I! Skridskorna skärpta nu s ändas pä nac ken; Nu skall de- åka*, och d-t med b"sked. Jublande storn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 November 1898

\ TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 34 NOVEflBER 1898 SVERIGE. C 1 Stockholm. 40 millioner kro- nors öfverskott lär redan finnas i statskassan för nästa riksdag att disponera. —Till föreståndare för Diako- •issanstalten efter aflidne hofpre dikanten J. C. Bring har kyrko herden i öfveds pastorat af Lunds stift Ernst Frith. Lönngren blifvit utsedd. —Några Stockholmsingeniörer ha uppgjort ett förslag att efter schweiziskt mönster anordna elek- trisk brefbäring i hufvudstadens mångvåningsh js. Brefvet inläg- ges i en liten låda på nedre botten, hvilken med hjelp af en elektrisk ledning genast flyger upp till ve- derbörande våning. Då brefvet uttages, upphör don elektriska kontakten och breflådan sjunker genast ned till sin förra plats. Man hyser stora förhoppningar om, att denna nyhet snabbt skall vinna utbredning i hufvudstaden. —Af hittills inkomna under- rättelser framgår att icke mindrö än ett femtiotal fartyg strandat, gjort haveri eller till och med all- deles förstörts u...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 November 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 34 NOVEflBER 1898 Y A .) 11 Landtbrukaren som af- färsman. Otvifvelaktligen ville det vara till stort gagn om vårt lands landt- brukare ville lära sig värdet af en grundlig affärskunskap. Landt- bruksskötsel måste i våra tider be- traktas både som en affär och ett yrke. Genom den högre organi- sationen af nutidens kommersiella system börjar det visa sig allt mer och mer nödvändigt för landtbru- karen att förstå sig på affärsverl- dens olika metoder, för att sätta honom i stånd till att på finansiell väg vara framgångsrik. Jorden är, bokstafligen att säga, ursprun- get till all vår rikedom; men i an- ledning af brist på organisation, affärsförutseende och affärsmeto- der, är det olyckligtvis ett fakta, att nästan allt af denna rikedom går förlorad för brukaren af jor- den, hvilken rikedom, åtminstone större delen, i annat fall ville haf- va blifvit till hans kredit.—Bland våra landtbrukare finnas dock mån- ga män, som äro begåfvade med medfö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 November 1898

TEXAS POSTEN, AUST1N, TEXAS, TORSDAQEN DEN a4 NOVEMBER 1898. s l c l S 0 1 0 ä D k n g i h si ej Vi TEXAS POSTEN. ■ytkat - och AnnoBitidnisg för Sven- ikirne i Amerika. < < iim 1 urrrrrrrr ~ TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Fabllahed erery week, in Austin.Tex^ tm he BWBDIBH AM«BICA« PDBI1I8BIKO OO Ka only swedlsh p per in Texat.andth ' imI &dvertlaing moaium to reach thifl cl f il Lisen*. J. M. Ojkkholm, ....Ed.tor. M. J. ..Manager. Orro Rewagent. > mp r ffrv^^vnooaooooeeoooooooooo^000000000^ Entered at the post office in Austin, Tntiiii as second-class mail niatter. prenumerations-pris: SM år 10°- Mit hälft år ------- 00. ■n år till Sverige - - - - - 150 Prenumerationen är betalbar 1 förskott «bh penningar böra sändas medelst Po Stal Note", "Mon y Oröers" ellerl 2-oenU frimärken under adress. TEXÄS POSTEN, 1ÉO Mast Ninth St. Austin, Texas. Advertislng Råtes. O laiger advertisements råtes will be made on application. Tillkännagif vande. VI äro befultmäktigade att tillkän...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 November 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 34 NOVEriBER 1898 AMERIKANSKA NYHETER. *u A ti i iii Lefnada rött åldring. John P. Lindwall, en 60 år [gammal svensk, bryggare till yrket, begick i tisdags sjelfmord genom att intaga stryknin. Den döde efterlemnar enka och en sm. Orsaken till hans förtviflan var sjukdom. Elden oförsynta _framfart. New York den 17 nov. Verkstäderna, der Ericsons Monitor bygdes, "The Continental Iron Works", Calyer och West st., hemsökses nyligen af •Id&vAda, som förorsakade bolaget •n pekuniär förlust af $75,000 och (jorde 200 arbetare syssolösa. Lefnadstrtitt landsmaninna. Brok- lyn den 17 nov. Mrs Hilda Nyleen, boende i N:o 555 Broadway, Long Island City, beröfvade sig lifvet den 7 dennes genom att fästa en gutta- perka slang till en gasbrännare och sticka slagens andra ända i sin mun. Ingen orsak till sjelfmordet är känd. Mrs Nyleen var 45 år gammal. Grufror, som åter börjat bearbetas. Leadville den 17 nov. Adelaide P.rk grulvorna i Leadville distrik-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 November 1898

i i ..i TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS. TORSDAOEN DEN 24 NOVEMBER 1898. C 1 A C STANDARET. Adalbert gått bort, hvarefter han fat- tade sin hatt oeh begaf sig till kom- mendanten. Svensk historisk roman snapphanarnes tid. —AF— PEHR SPARRE. från (Forts, från föreg. n:o.) Nästa ögonblick tyckte jag mig stå inför kung Karl. Res till Ble kinge, sade han, för att rädda Ro- senlantz från den öfverhängande fa ran; men just som jag frågade hvaruti den bestod, upphörde drömmen. Följande dag blef jag kallad till hög- qvarteret, der jag knappt hann in träda förr än monarken började: 'Ledsamma underrättelser äro it ed- delade från Karlshamn; danskarne gjorde en påhelsning der i går och brände halfva staden. Enligt upp gift lär Rosenlantz hafva slagits så godt han kunnat, för att uppehålla dem tills förstärkning ankom. Be- gif er dit, efterhör noga huru man burit sig åt; tag kännedom om såväl invånarnes som garnisonens behof och lemna mig sedan en fullständig rapport Hos riksrådet Gyllenstjer- na få...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 November 1898

n n Bilder ur verkligheten. AF AUGUST BLANCHE. HYRKUSKENS BERÄTTELSER. Den sofvande kusken. (Forts. fr. för eg. n:o.) ijelf bar för mycken aktning för sömnen att vilja itöra den äfven hos andra, så tillstängde han varsamt dörren och återvände till sin kuskbock för att afvak- fe kammarrådets uppvaknande. Det var det vackra- ste månsken, och Jan Andersson njöt deraf på sitt vanliga sätt, d. v. s. han somnade. Hästarne stodo orörliga, lutande sina hufvuden mot hvarandra lik- gom hade månskenet haft samma verkan på dem. Med ett ord, sömnens milda gudom slöt i sin famn kela hyrekipaget. Buller af vagnshjul och ropande röster väckte sent omsider den sofvande kusken. Han hof upp sina ögon och fann gatan uppfyld af åkdon samt hörde iere personer skrika till honom, att han skulle köra ur vägen. "Hvad är det för väsen?" frågade kammarrådet, edsläppande vagnsfönstret och tittande ut. "Hvad i Herrans namn!" ropade en herre i öfver- rock, som i detsamma kom ut ur porten till det hus, vid hvilket...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 November 1898

J i i' 8 TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAQEN DEN 24 NOVEriBER! C 1 AUSTIN. Kyrkliga underrättelser Förita Sv en k a Baptintiörsamlingen hörnet af 18d<; och Sun Jaointo gatorna hålla sina möten si följande llrler: Pre dlkan hvarje söndag kl. 8 v. m. Son agsskola kl. ii c. rn. Uiigdomsmöie en half timme 1 öre predikan från kl. 18 till kl. 8 e. m. Ungdomsföreningens van- liga möten hvarje lördairsqväll från k). 10 till kl. ilO e. in. Predikan och böne möte torsdagsqvnllfn kl. ^9. Till alla dessa möten är livar och en pil det hjert Igaste Inbjuden och välkommen. O. F. CarUon. 1'antor. Bostad: 1701 San '.lacinto str. KrSga efter koffertar i Key's butik *17 Ö>ira 6:te gatan. Dedeus skörd. Tisdagen den i< dennes fl g Wille G mmel, en 8 årig son till mr och mrs H. 1*. N. G m mel. Begr.1 fiiingen egde lUin på följande torsdag. 1 Bpacielt pris på barns skolskodon, hos Keyys 217 Östra 6:te gatan. Vigde. Miss Alma Anderson och mr Walter Johnson sammanvigdes af pastor O. E, Öländer fö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 December 1898

/fl {> / / * t" L 'l L- "vmM. T, A V I 5. B ' A TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TID!'. IN G FOR SVENSKARNE I AMERIKA. 3dje Årg. Löp. No. 140. Austin, Texas, Torsdagen den 1 December 1898. Vol. III. No. 36. 1 \ ör mycket och för litet skämmer allt. dog är de* konstigt här p& jordens ring, 3m rätt förhållandet man tänker öfver: Den ena men'skan egnr Ingenting, Den andra eger mer än hon behöfver. Mig synes llfvet fä en skef gestalt, Om differenserna ma: sammanställer .... Por mycket och för litet skämmer allt, Det är en gammal sats, som alltid gäller. För Ingen del 1ag nfigon afund när Mot demn.som äro hviid man kaliar rika, Ty väiy^g vet att det omöjligt är, Att alla men'skor kunna ha det lika. Jag tror ej heller just att lyckan bor Uti gemaket hellre än i skrubben— Jag tycker blott att klyftan är för stor Emellan Vanderbilt ooh tiggargubben. Man ko mmer till den tanken ganska lätt Att m|ra jemt Guds gåfvor kunnat falla, Att oth det delats på ett annat sätt, Det riipkt fö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 December 1898

TEXAS POSTEN. AUSTIN. TEXAS TORSDAGEN DEN i DECEHBER 1808 SVERIGE. Stockholm. Nästa stora nykter- hetskongress skall enligt den för dess anordnande tillsatta komitens beslut hållas i Stockholm den 5—7 febr. 1899. De olika nykterhets- samfunden ega att utse till den- samma ott ombud för hvar tusen- de medlem. —Slöjdläraren Justus Sjöö har från Stockholm afrest till Santia- go för att efter den nyligen der- städes allidne slöjdläraren August Pehrson förestå en slöjdskola i den chilenska hufvudstaden. —Redaktören af tidningen "Fä- dprneslandet" Fritz I lagström ha- de för någon tid sedan af en polis konstapel tillhällits för det han misshandlat en qvinna. Förbitt rad häröfver, tilldelade han kon- stapeln tvä slag i ansigtet. liåd husrättens tredje afdelning dömde den 2 nov. den morske bläcksud- daren till en månads fängelse för våldet samt 20 kr. böter för fylle- ri. Hr II. anmälde missnöje med domen. Tacka för del! —Ett sällsynt minne från inqvi- sitionens dagar har nyligen af en i ut...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 December 1898

■i' v TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN i DECEflBER 1898 FRÅN ALLMÄNHETEN. Bref från soliga Kansas. Chanute, Kans., d. 22 nov. '98. Om än ingenting af vigt finnes att tala om, så dock för ombyte skull kan man väl låta höra af siff' hvar man lefver och huru allt ge- staltar sig i det eljest "soliga", dock nu snöiga, Kansas. Vintern har nu börjat visa sig, i det att han har lagt sitt hvita täcke öfver dal och höjd,till stor fröjd för Nim- rods jägare, som nu kunna spåra sitt villebråd. Kansas har haft en temligen god skörd i år på sina platser (dock ej hvad det såg ut till att blifva), till stor glädje för landtmannen såväl som stadsman- nen. Och nästa år hoppas vi det skall blifva bättre för alla. Som amerikanska och spanska kriget är öfver (vi hoppas att freden nu är afslutad) till för oss amerikaner, är det ej att undra på om vi nu känna oss med glädje kunna fira en högtidlig "Thanksgiving" föl- en vunnen seger öfver det gamla hersklystna, tyranniska och ka- tolska Spanien...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 December 1898

TEXASOPOSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN i DECEMBER 1898. TEXAS POSTEN. Nyhets- och AnnonBtidning för Sven- skarna i Amerika. TEXASPOSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlahed every week, ln Austln, Texas, b the SWBD18H ÅMBBICAN POBI.18IIINO Oo. "Ae only swedlsh uaper ln Tex.^,\ oest udvertLsing mouium to reach this cla*s t CltllUIlb. J. M. Ojbhholm, Editor. M. J. Knapk Manager. Otto Knapk Reseagent. •QOOOOOOOCOGOOOOCOOOOOOOOGCOOOCGCOOGQCCOOCCK. Entered at the post office in Austin, Texas as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett &r - - - - - - - - - 1.00. Ett hälft &r ------- 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar 1 förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon' y Orders" ellerl 2-cents frimärken under adress. TEXAS POSTEN, 110 Bast Ninth St. Austin, Texas. Bigae, att en man, hvars familjelif Står i strid med jhela landtts lagar, icke riktigt passar till representant i landets krongress, och det är hvad många kongressmän mena...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 December 1898

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN i DECEnBER 1898 AMERIKANSKA NYHETER. IV IA l\ Y ti v Väldigt med julgranar. Peshtigo den 25 nov. Huggande och skep- pande af julgranar har börjats i det- ta county. Man väntar, att 100,000 träd skola sändas härifrån till Mil- waukee och Chicago. Lefnadstrött landsman. San Fran- cisco den 18 nov. John P. Lindwall, bryggare till yrket, begick i tisdags sjelfmord genom att intaga stryknin. Den döde efterlemnar enka och en son. Orsaken till hans förtviflan var sjukdom. Sänd till dårhuset. Salt Lake City den 25 nov. E. O. Oisen, en nordbo härifrån, har såsom vansinnig blifvit. sänd till dårhuset i Provo. Han blef för en tid sedan utskrifven som frisk trån nämda inrättning, men återföll i sin sinnesförvirring. Också en utställning. Chicago den 23 nov. Chicago kattklubb, hvars president är en af stadens mest fram- stående societetsdamer, mrs Leland Mot ton, har beslutat att i den sna- raste framtiden anordna en kattut- ställning, i hvilken icke mi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 1 December 1898

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, TORSDAQEN DEN i DECEMBER 1898. STANDÄRET. Svensk historisk roman frän snapphanarnes tid. —AF— PEHR SPARRE. (Forts, från föreg. n:o.) —Jo, jag vill nästan ge mig katten på att det är fullt af diamanter. —Lät så vara,men då ha de blifvit stulna eller löfvade och måste åter- lemnas til rätte egaren. —Det äro vi begge så länge. I alla fall släpper j g t-j en enda sten ur mina klor förr än hederlig hittelön ligger uppiäknad. Se bara hit, herr ryttmästare, känner ni igen detta si- gillet? — Är locket för>egladt, synes mig skrinet vara undangömdt i lod g af sigt, måhända af fruktan lör snapp- hanarne. Låiom oss nu uppsöka våra iyttare; sedan v> 11 jag närmare betrakta sigillet, ställa min klädsel i ordning och väcka borgmästaren lör attomtal 1 händelsen, som skall utgö* ra ett förträffligt skäl till min hem- komst. Ehuru föga belåten, måste korpra- len lyda. Mumlande för sig sjelf, 'gick han efter på e't litet afståml, men följde icke med ända fram till s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x