ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1907

ZOR ROČNÍK XVII. HALLETSVILLE, IhXAS, 1. LISTOPADU 1907. ČÍSLO 7. Traviny v pásmu bavlnovém. •( Pňdy a podnebí v americkém pásmř: bavlnovém nehodí se tak dobře ku pěstování štěpných travin jako kraje severnější s podnebím chladnějším. Mimo palečkovce (bermuda ^rass) a ěiroku vytrva- lého (Johnson grass) a ua půdách vlhkých pSinečkii (red top), neda- ří se v pásmu bavlnovém jiné uži- tečné traviny, jež trvalými zváti bychom mohli. Palečkovec skyiá v létě největší- ho uspokojení všude, kde bavlna se daří. Namnoze jest však dosti choulostivý, neb v řasném podzimu hyne až ke kořenům, kteréžto v pů- dě vytvořují hustou spleť, násled- kem čehož nekaždá travina mezi 5 ním vydrží. Směska palečkovce a tolice jetelové (burr clover) tvoří však dobrou, vytrvalou a celoroční pastvinu. Palečkovec převládá na ní od jara do podzimu, tolice pak od podzimu do jara. Čirok vytrvalý skýtá znamenité seno na bohatých vlhkých půdách, však semeno jeho snadně zanáší se na pozemky vzdělávané, kde čirok stává ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1907

Dejte mu přednost. Za 25 ctů. Sv. Nikodéma Chill Tonic vyléčil za jeden den mou ženu a jednoho chlapce. Oba trpěli zi- mnici po delší dobu. Uznávám, že Sv. Nikodéma Chill Tonic jest chvály hodný lék a odporučuji, aby mu byla dána přednost lidmi, kteří trpí zimnicí, protože ten lék vyléčí rychle, není drahý, a pak je to domácí výrobek. Viuc. Schindler, Williamsburg, Texas. Výše udané dosvědčení jest jedno z mnohých, jaké nás docházejí ka- ždý den. Sv. Nikodéma Chill Tonic se osvědčí v každém případu zim- nice, zvláště v Texas, neboť jest připraven pro zdejší podnebí. Po- věst1 tohoto vzácného léku je dale' ko rozšířena, ježto každý, kdo ho zkusil, uznává, že je to nejlepší a nejjistější lék na světě proti zimni- ci. Prodává se ve všech lékárnách za 25 ctíi. a vyráběn jest českou firmou St. Nicodemus Drug Co. Hailettsville, Texas. C. L. STAVINOHA, český próvtiik a pozemkový Jednatel, IIALLETTSVILLE, TEXAS. Výřizuje voSkeré soudní záležitosti nejen v okresu Luvncn, ule na požádáni jede...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1907

Kávovník. Objeví.li se ve výkladu lahňd- liařskélio krAmu nové ovoce, je hned poptávek u odborníkň po jíněno, domovině, péstení a 'upo- #třebeni nového zboží. Jinak s ovo- cem dlouho nám známým. Kávu zvykli jsme si denně třeba i třikráte v odvaru popíjeti. A přec málo ko- mu napadne podobné otázky o ká- vě třeba jen sobě samému přtd- ložili, afc potřeba odpovědi tím jc naléhavější, čím je nápoje tohoto hojněji užíváno. Netřeba vykládati, že káva je odvar ve mlýnku rozdrcených nebo správněji na jemnou moučku roze- mletých zrn, jež jsou semeny kávov- níku arabského, řidčeji několika ji. ných druhů kávovníku. Je to rost- lina z řádu niiinnovitých, tedy pří- . buzná na př. s naší známou mařin- Qfkou vonnou. Pochází původně z východní Afriky, tedy nikoli z Ará- bie, kdež se teprve v XV. století rozšířila. Nejčastěji keř, ale i strom až 13 111. (14 yardů) vysoký, s ko- žovitými lesklými, tmavě a vždy zelenými listy a bílými vonnými květy, po 3—7 v paží listů sesku. pěnými. Pěstovati, ba i...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1907

' F i l: V.; . Obzor Hospodářský. Zvolte si dopisovatele do orgánu časopis vřnovaný rolnictví, zahrad- ničiví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1. a 16. každého měsíce. Předplatné ročně 6o ctů. Zasílá so Jen předplatltclAm Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in the Bohemian language in the South. PoMislei semimonttily by F, Fabian, Advertising rates on application, Entered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Je lepším míti pojištěni a nepo- třebovati ho, nežli nemiti )e a po- třebovali ho. Obchodníci s lihovinami jsou po- važováni od některých bratrských podůrných jednot za "nežádoucí obéany". Poslední organizací bra- trskou, která dala hostinské a číš- níky v klatbu, byli Katoličtí Les- níci, kteří odbývajíce v první polo- vici srpna svůj sjezd v městě St. Paul, Minn., dvoutřetinovou větši- nou odhlasovali návrh, aby se od i. července 1908 do jejich ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1907

MřiWMMMlMN Cowboy laeger, tajemník "Orlů." V Omaze,Neb,, odbýván byl mi. nulý měsíc sjezd velké jednoty A- merických Orlů(Eagles), jemuž byl též přítomen jeden z typických Ne- braských synů divokých prérií, Bili, známy na celém Nebraském západě jako "Bili the bear." Bili je mrzák dokonalý a zdraví jeho věnováno bylo jeho povinno- stem jako pasák stád na prériích. Bili Bear se snad ani nedovede pamatovati, kdo a kdy jej pravým jmenem Wm. laeger pojmenoval. Pochází z Chadron, Neb., kte- réžto město jest jakýmsi středis- kem tohoto nárůdka synů pust v okolním kraji hojně.se nalézajících a mezi nimi nebyl jinak znáni, než jako Bili Bear. A laeger není znám jen v okolí svého domova, nýbrž ze San Franciska až do Chi- caga, a z Missouri až do Elpaso, všude znají hrdinu, Indianobijce a neohroženého pasáka "Bili Beara," nebo po řesku "Medvěda." Jako s patnáctiletým hochem se- tkáváme se s ním na rančích západ- ních, kde bil se s rudochy, činícími zlodějské výpravy na stáda, snášel všechny sv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1907

Piům, 21. října.— Z jiných mfst vidět dopisy v orgánu, ale od nás nic. Totnii se však nemusí žádný divit, že se teď nechce nikomu do psaní, neboť každý Spekuluje, jak by ten zbytek peněz z letoší skliz- ně bavlny, jež jest velmi skrovná, uložil. Avšak můj náhled jest do- cela jednoduchý. Těm, kdož ještě nejsou členy naší Jednoty, jsem ra- dou, že nejlepší jistota pro ně a pro jich dítky je, když se dají pojistit u Slovanské Podporující. Jednoty Státu Texas. Tam jim kjne mno- honásobný zisk a budou žiti v ji- stotě, že dříve neb později vložený kapitál užitek jim přinese. S.P. /. S.T. jest otevřena pro každého řádného občana mocného slovan- ského jazyka, kde nevytýká se žád- nému jeho vyznání. Každý njůže vykonávat své povinnosti nábožen- ské, jak mu jeho víra předpisuje. Když si to člověk rozváží, uzná, že by nikde lepší podporující spo- lek nenašel. Však doufám, že naše Jednota předčí všechny podobné spolky. Náš řád dosud pokračuje stejně a doufám, že krajané zdejší, kteří dosud ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1907

S. P. J. S. T. Rozpočet na úmrtí čis. 129., 130., 131. a 132. Bratři a sestryl 129. Tímto se Vám oznamuje, že sestra Anežka Kahánek od řádu Vlastenec, čís. 45., zemřela dne 24. záři 1907, v stáři 30 let na soucho- tě. K Jednotě přistoupila 24. července 1903. Čislo certifikátu 1473 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce $500.00. 130. Sestra M. R. Kučera od řádu Columbus, čís 58., zemřela 28. září 1907, v stáří 24 let na srdeční vá(ju. K Jednotč přistoupila 13. srp. 1903. Číslo certifikátu 2524 a dle stanov oprávněna jest k podpoře v částce $rooo.00. 131. Ur. Pavel Kráčela od řádu Vlastenec, čis. 45., zemřel dne 4. října 1907, stár jsa 40 rokfl, na zánět mozku, K Jednotč přistoupil 11. září 1904. Zaměstnáním byl rolníkem. Číslo certifikátu 1561 a dle stauov oprávněn jest k podpoře v částce í500.00. 132. Sestra Petrolina Petraš od řádu Jan Hus, čís. 57., zemřela dne 10. října 1907, v stáří 46 let na rakovinu. K Jednotě přistoupila 25. června 1905. Číslo certifikátu 1650 a dle s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 November 1907

«■ Neu( vejce jako vejce. Ačkoli se Fíkáví, že jest vejce ja- ko vejce, různí se přece jen slepičí vejcs mezi sebou podstatně neje- nom svou velkostí, barvou a výživ- nou cenou, nýbrž i chutí. Proto bylo by jak prodávajícím tak i kupujícím velmi prospěšno, kdyby se neprodávala vejce nadále na tucty, nýbrž aby se s nimi ob- chodovalo dle váhy. Kupující by se pak jistě neoši- dil, a chovatelům drůbeže by se tím zase lépe nahradilo zvýšené vydáni za lepší a dražší krmivo; neboť toto má nejen na váhu, ale i na chuť vajec dosti značný vliv. Po dusíkatém, krev tvořícím kr mivu snášejí totiž slepice větší a těžší vejce, po tučné krmi, jako na příklad po semenech slunečnice, mají zase výtečnou chuť. Při- dává-li se do krmiva kopr, kmín, petržel a pod., nabudou tím vejce zvláštní vůně. Protože obsahují vejce vše, če- hož k vytvoření a udržení našeho tělesného ústrojí potřebujeme, jsou výtečnou potravu lidskou. Vejce slepic starších mají příjemnější chuť nežli mladších; nejlepší jsou však ta ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1907

ROČNÍK XVII. HALLETSVILLI:, TEXAS, 15. LISTOPADU !y<i7. Posláuí venkovských škol. I 1 f . Ti, kdož o naše venkovské veřej- né školy se zajímají, často kladou si otázku, zdaž školy ty setkávají se s takovým výsledkem, jaký od nich očekávali hy se mohl. Na pr- vý pohled zdi se, že za stávajících poměrů dosti dobra vykonávají, než po bedlivější úvaze seznáme, že poslání a účelnosti své nevyho- vuj! dosud tou mírou, jaká se při založení jich vším právem očeká vati dala. Na či bedra máme vinu toho svalpvati? Snad na osadníky v tom školním obvodu, že nepo- starají se o dostatečné prostředky k tomu, .aby škola řádnč jiokračo- vati mohla? Či na malý zájem a nepravidelnou návštěvu žactva? Anebo konečnč na nedbalého a ne- schopného učitele? Nepopiratelným faktum jest, že zájem, jaký projevují osadníci, uči- tel i žáci o svoji venkovskou školu, patrným jest ve škole i kolem ní. Jest to s politováním, že velmi nrnt.hé naše venkovské školy jsou nevhodní umístněné. Někdy shle- dáváme se s nimi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1907

Otrava krve od pořezům'. Kůň pořezal se mi o ostnatý drát ale nebylo to mnoho, takže se brzy zahojil a ani při tom na nohu nena- padal. Až teprv když měl nohu za- hojenou, tak začal na ni napadat. Já jsem si myslel, že to zase samo vyjde, ale ono je to čím dál tím horší. Kůň nyní začal tak kulhat, že se nemůže na nohu ani postavit. Na noze není ničeho vidět, leč na- hoře nad pátkou ji má trochu za- puchlou a dole pod patkou tu má trochu tvrdé.—E. Z. Odp.—Je to otrava krve od toho pořezání. Něco cizího, nějaká ne- čistota, musela vráně zůstat a nyní se tam podebírá. To se velmi často stane při takovém poranění. Nej. dříve musíte mu na nohu přikládat kaši zvanou antiphlogistine, která je ale též v prodeji pod mnoha jiný- mi jmény, jako ku př. plasticum, terrine, tarraline a j. jména. Kte- rákoliv z těch je dobrá. Kaše na- maže se na půl palce silně na otok a tam, kde je to tvrdé, a nejlépe je ji namazat horkou a nechá se hodin. To se opakuje kolik dni, až se buď otok ztratí anebo až s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1907

Z iřaioyiiy itajeiia 'Hlavního JjggL Těchto d nň jsem rozeslal.na vše- cky řády forjnuláře pro.boudy řádů, které si přejjí zúročiti fondové pe- nízedoma. J 'okladníkkaždého.ří- du může dát záruku naší úřadovně a on nechť si podrží směnky-a jiné dlužní úpisy od členň, kterým řád půjčil peníze, Hondy jsou tištěny v obou řecích a jsou lehce srozumi- telný. * K( /]]un t lul linu tí ŤIH. 121)., 130., 131. a 182. Čís. 1.. . 79.90 Čís 37- " 2.. 38.. ■ 59 " 3- • • 35 " 39- " 4 • • .. 29 " 40. ... 23 " 5- .. 27 " 41 ■ ... 29 " 6.. 42. ... 27 " 7 • • ... 42 " 43- ... 24 " '8.. ... 44 " 44. " 9" 45- ... 32 " 10.. -- 73 " 46 ... 19 " 11.. ... 42 " 47- . . 48 " 12.. ... 24 " 48. " '3-• ••• 43 " 49. ... 36 " 14.. ... 35 " 5°. " I5-- ... 24 " 5i- ... 44 " 16.. ... 32 " 52- ... 40 " 17- 53- .... 14 " 18.. 8 " 54- .... 27 " 19... ... 68 " 55- .... 18 " 20. OO 56. ... 18 " 21.. ... 36 " 57- " 22.. ... 32 " 5«. ...15.10 " 23- • ... 36 " 59- .... 13 " 24.. ... 127 " 60. ... 18 " 25. ... n8 " 61 " 26.. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1907

Obzor Hospodářský. Časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvfívlm. Vychází I. a 15. každého mísíce. Předplatné ročně 60 ctů. Zasílá se Jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. •Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural J ournal in the Bohem ian language in the South. Foblished semiiHonthly by F. Fabian, Advertising rates on application. Rntered as second-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Prospěch celé Jednoty jest pro- spěchem každého jednotného tlena Pojišťovací certifikáty naší Jed- noty jsou tak dobré jako zlato. Proto každý člen rodiny by mři míti jeden. Spokojená mysl děla šťastný do- mov a žádný otec rodiny není v mysli své spokojenějším nežli ten, který je pojištěn na život a má své poplatky zaplaceny. Dovídáme se z bratrských časo- pisů anglických, že velikost nepo- važuje se již za tak důležitého či- nitele při pojišťování jako dříve. Ovšem nutno je dosáhnouti počtu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1907

ZÁSTUPCE. Bert Rothery byl muž popudu. Stalo se z jeho popudu, že jsme sdíleli společný byt, a nyní jiný je- ho nápad nás rozdělil. Sedm let jsme byli nejlepšími soudruhy, sdí- lejíce mnoho radostí a málo staro- stí v dobré shodě. Kde byl Bert, bylo vždy dosti žertu. Byl tak lás- £kav, že tikal totéž o mni":. Tak jsme celkem měli dobré časy. Nuže, ten pošetilý hoch, jednajíc! vždy jen podle svého, oženil se náhle z roz- tomilou malou choristkou z Jollity Theatru, a byl na cestě do Paříže, aby tam ztrávil líbánky. Přišel ráno ke mně a ptal se, zda- li bych mu neprokázal službu? Chtěl abych byl jeho svědkem na úřadě. Zmařil jsem tři čtvrti hodi- ny skvělou řečí o radostech stavu mládeneckélio a spoutanosti života manželského i všeobecném vyjá- dření o nerozumfiosti mnohých lidí, a pak jsem ho následoval pokorně na místo, kde měli býti lacino, do- jemně a bez ceremonií spojení, 0Connie — chytré děvče — čekala naň připravena a stala se paní Bert Rotheryovou s rychlostí, jež mne zdrcoval...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1907

Poznámky z úřadovny tajemníka li. S. V. R. V. 0. S. Waller, 30. října.—Na více do- tazů, kdy st/mají odbývali okresní schůze zástupců, kde mají býtizvo- leni poslanci do příštího sjezdu R. V. O. S., ustanovuji k tomu den 18. prosince t. r. Dle stanov připadají schůze okresní na třetí neděli v prosinci. Však na onu ne- děli připadají též schůze osadních spolků co schůze čtvrtletní a k to- mu jest schůze prosincová též schů- zí výroční, kdy. se konají volby ú- řadníků a vyřizuji se hlavní záleži- tosti. Z toho ohledu doufám, že to bude zcela v pořádku, když zástup- ci ony schůze budou odbývati až 18. prosince. V pádu, že by snad pro Spatné počasí dne 18. prosince okresní schůze všude odbývati se nemohly, dohodnou se zástupci v takových okresích mezi sebou a určí sami den k tomu. Zároveň žádám, aby mně byla oznámena jména všech zvolených výslanců do příštího sjezdu a osadní poslanci ať mně laskavě . oznámí jejich celé výlohy, které jim budou vyplaceny z pokladny Ú. S. V. dle článku 2.,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1907

-—-gjpt— v ✓ Pokyny ze školy. Hoši! Pilný žák je k radosti svým ro- čům a učiteli. Býti poslušným v pravý čas za- mezí mnohý výprask. K udržení vědomosti, kterou již máme, musíme více nabýti Hodina doma* s dobrou knihou stojí za tri na ulici. Nejlépe si poniii/.i m z nesnází, kd)ž se chráníme neplechy. * Nejlépe So zbavíme JMinuhavé nebo nemile- práce, když se do ní dáme s takovou chuti jako do hry v inič. Možná, že to máme za vyražení, když ueposlechneme svých rodiči! nebo učitele anebo dčláme jim nčco na vzdory; ale když hudeme dostá- vat za to výprask anebo jinak se dostáném do nesnaží, tu zase bu- dou z toho míti naši kamarádi vy- ražení. Poslušnost se lépe vyplácí. Kdo chce chutné jádro, musí roz- lousknouti otech, a tak jest i s u- meníin a vědomostmi. Myšlénka a včdomost v hlavě stojí za dvě v knize. Domáhejte se svého práva, neboť zasloužíte spravedlnost; ale nešla pejte na práva jiných. Dosti dobrý student je asi jako dosti dobré vejce. . Dělejme tak, abysme nebyli při stíž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1907

-\ [ li XilltT na limlovy ze xliirniióho mléka. Ze všech odporučovaných barev na razné výstavnosti farmerské je sbírané mléko nejlevnější a nejlep- ší. V časopisech hospodářských nejméně dvakráte do roka čisti můžeme vládní předpis na vápen- nou bílou barvu. Zkusil jsem bar- vu onu též, shledal jsem však, že jest hodné drahá a k tomu ještě není o nic lepší nežli obyčejný vá- penný nátčr. Po nějaký čas skvělá bělost onoho vládního nátěru až oči trhá, ale za rok nebo dva deště jej smyjí. Olej a běloba (white lead) jsou nyní velmi drahé než aby se jich ku barvení starých bu- dov z nehoblovaného dřeva použít! mohlo. Barvy takové též dlouho nevydrží, nejspíše proto, poněvadž vyrábí se jen proto, aby se prodá- valy a čím dřívo sejdou, tím dříve nové nutno kupovati. Následující však barva jest velmi levnou a tak snadno se ní budovy natírají, že každý jí dle potřeby po- užiti může. Ze zkušenosti však vím, že čím pozorněji se připrav! a ní natírá, tím jest trvanlivější. Bar- vu tu připravují...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1907

OBZOR. ROČNÍK XVII. HALLETSVILLE, TEXAS, 15. PfcOSINCE 1907. ČÍSLO 10. Jetel žlutý. Na takových půdách, na nichž žádná jiná jctelina sedafiti nechce, může s dobrým prospěchem zavésti se jetel žlutý čili úročník lékařský, (Awthyllia vulneraria,) též jetel úročník zvaný. Tento je dnes v některých krajinách na hubených a sušších půdách hlavní jetelinou na poli pastovanou, kde sta akrů rolí každoročně žlutákem se osívá a to skorém, přes 20 let s úplnou spokojeností hospodářů. Úročník jest jednou z rostlin motýlokvětých, vytrvalých, respe- ktive víceletých. Hluboce kořeni a prodere se svými kořeny i tvrdou spodinou do značné hloubky, čímž půdy i ve spodinách kypří a tím i špatné půdy se značně zlepšují; potravin si obstarává mnoho ze vzduchu, z ornice i ze spodiny, což zejména o vodě platí a snese z téže příčiny vytrvale dlouhotrvající su- cho; když i vojtěšky vypráhly, je- tel žlutý se částečně přece udržel. Tím, že dělá štěrbiny do spodiny, mohou do ni vnikati více různé plí- sně a bak...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1907

Jak by se měly ukládati peníze patřící S. P. J S T. Bratři! Pozoruji, že stává nedo- rozumění stran ukládán! peníz pa- třicfctťS.P.J.S.T. a proto se poku- sím podat vysvětleni, proč byl onen článek přijat ni posledním sjezdu a jak má mu rozuměno býti. Každý řád má visti účty proti třem rozličným fondům. První jest fond řádový. Do toho- to fondu patří všecky peníze jako jsou vstupné, řádové měsíční a do- brovolné poplatky, příjmy ze zábav atd. Věmito penčíi má každý řád vyplaccti své běžué výlohy jako jest plat úředníkň řádu a Hlavního Řádu, nájem síně, podpory nemoc- ným a k dobročiným účelům, jak který řád za dobré uzná. Za tento fond je každý řád zodpovědný "pouze sám sobě''. Druhý fond jest fond úmrtní. Do toho patři veškeré peníze na vý- platu úmrtí členů. Z tohoto fondu má každý řád míti čtvrtý díl (}{) na ruce a tři čtvrtě (2í) mají býti půjčené na dobré a zákonité záruky na 5 pro- cent anebo více úroků. Tyto pe- níze by měly býti tak uloženy, aby v pádu potřeby vyzdviženy být...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1907

i fiřaioyny \mm Hlaviiílio Ráda. Čís. ltozpocVt 1111 úmrtí cis. 133. ,1... . S32 Čís. 37 * 8 2. . . •• 7 " 38 23 3... .. 14 " 39 25 4... 4° 9 5- • " 41 *2 6 . .. 24 " 42 *.I 7... .. 17 " 43 9 8 •• 17 44 7 9.. . .. 36 " 45 <3 10... .. 29 " 46 .... 7 11... " 47... . '9 12... .. 9 " 48 'i 13... •• i? " 49 4 14... .. 14 1) 5° 4 15... •• 9 " 5i 18 16... •• 13 II 52 16 17... .. 46 " 53 6 18 . •• 3 " 54 11 19... .. 27 " 55 7 20... •• 32 II 56 7 21... ■ • '4 II 57 6 22... " 58 6 23- •• .. 14 II 59 5 24... •• 5i " 7 25... .. 4 II 4 26... 4 II 3 27... .. 19 " 63 5 28... II 64 9 29... II 65 5 30... •• 15 II 66 2 31... II 67 6 32... " 68 13 33- •• .. 14 >1 69.... 5 34.. 7 " 70.... 11 35- • .. 13 71.... 2 36.. .. g " 72. ... '4 iislo 7!l. Seymour, 2. prosince. — Milí bratři a sestry! Jest mi potěšením' že Vám mohu oznámiti, že opět přibyla nová ratolest naši milé Jed- notě. Dne 2. prosince uveden byl do Jednoty řád Sam Houston. Novf členové jsou: Jan Koláček, Jan Vala, Pavel Kovář, Jindřic...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1907

Obzor Hospodářský. časopis vlnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvltvím. Vychizl t. a 16. každého měsíce. Předplatné ročně 60 ctů. Znniíá se Jcu předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský" Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural T onrnal in the Bohemian 1 anguage in the South. PnlMefl semiraouttilv Dy F. FaWan. Advertising rates on application. F.ntered as sccond-cíass matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Pojištěni a spořitelna. Nenadávejte nikomu proto, že neodvalil balvan z cesty, dokud sa- mi jste na něm sílu svou nezkusili Dnes jsme živi, íilí a veselí, ale nevíme, co zítřek může přinésti. A smrť obyčejně přichází náhle a ne- nadále. Úřadníci by se měli seznámiti blížeji s každým novým členem. Tím vzbudí jeho zájem a lásku k řádu. Ve vlastním zájmu jednoho kaž- dého bratra jest pravidelní schůze svého řádu navštěvováti a přesvě- díiti se, zdali úředníci konají svoje povinnosti. Více bratrů ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x