ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
ALASKA — JÄRGMISE SÖJA PEARL HARBOUR. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

ALASKA — JÄRGMISE SÕJA PEARL HARBOUR. Alaska kuberner Ernest Gruenmg teatas neil päevil New Yorgis antud intervjuus, et Ühendriigid võivad ühel ilusal päeval kaotada Alaska oma süü läbi. Praegu ön Alaskas ainult 7.0Ö0 ameerika sõdurit ja üks Nõukogude parashütistide diviis' võiks juba homme Alaska yallutada välkrünnäkuga. • Alaska võib kuju neda kolmanda maailmasõja Pearl Harbouriks. Ühtlasi tegi kuberner Grruening etteheiteid, et USA kulutab liiga palju Euroopa kaitseks samal ajal kui ."meie tagauks jääb kaitsetuks."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PRANTSUSE POLITSEI HAA RANG POOLA SAATKONNALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

PRANTSUSE POLITSEI HAJ&t RANG POOLA SAATKONNALE; Möödunud neljapäeval tepstä|J prantsuse julgeolekupolitsei hiaa| vangu poola Pariisi saatkonnale ja ppöla diplomaatide erakorteritel^ kusjuures põhjalikult läbi puistati kõik. ametlike päberitö panipaigad*; JHaarang; tabäsiuinbes,; 40 passiga olid poetanud end Pariisi. Kõik Poola Pariisi ..saatkonna ametnikud võeti põhjaliku ülekuula mise alla. See haarang järgnes poola sõjaväelise attashee koosseisu kuu luva ohvitseri leitn. Myszkowski ar reteerimisele möödunud teisipäeval.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜLESKUTSE LUGUPEETUD RAHVUSKAASLANE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

ÜLESKUTSE LUGUPEETUD RAHVUSKAAS LANE. Kodumaalt põgenenud eestlaste - emigreerumine Saksamaalt on ületa nud oma haripunkti. Sealsetest laagritest on lahkunud või lahkumas kõik, kellel see võimalik. Kahjuks aga peavad paljud ineie rahvuskaas lastest tõenäoliselt jääma Saksa maale, kuna neid ükski riik ei soovi vastu võtta. Nende hulgas 011 ras kete vigastustega ' noorimehi — sõjainvaliide, kes " kõik anmid oma kodumaa eest, kuid kelledel nüüd pole ühtegi toetajat. Seal ok ema sid lastega, raukasid vanaemasid — isasid alaealiste lastelastega, kuna nende vanemad 011 sõjakeerises Hukkunud või kadunuks jäänud; seal on sõjaolukorras karmidel tal ■ vetel peavarjuta oleku tõttu tiisiku sehaigeid lapsi ja täiskasvanuid. Nende tuleviku vaated 011 lootuse tud. Senini toetasid neid Saksamaal viibivad rahvuskaaslased, kuid mainitud abistajate emigreerumisel on muutunud abivajajate, seisukord Saksamaal üha raskemaks. IRO toitlusolud jätavad soovida ja on karta, et see organisatsioon lõpetab tegev...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄBI SIBERI JA HIINA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

*ri« ■ • r tv'»*'Ä® Hiljuti Hiinast evakueeritud põ genikkude tränspoTioli^a saabus -filipiinidelt Aüstraaliässö 30 aasta eest kodumaalt lahkunud eestläne, „ "keš aastaid1 kömmuüistide käes van glais'ištlinud: Söe lihtne mees, kes "emakeele kõrval vähe Vene ja mõned sõnad hiina keelt Väidab, jutustas oma elamustest järghe valt. Lahkusin 1918. a. talvel kodu maalt Tartust just 6nne saksa oku ;pj$tsiop)ii üksuste -linna ' jõudmist, ^ödumaal oli toiduga ilapp ja löot ;sm \SibeHs, kus tpitu veel küllalt 'jpjfli*' olema, lahedamini ära elada. JEfa oli enne sakslaste saabumist Tartus segane olukord ning sakslas teltki 'polnud midagi hääd loota. , Sõitsin jSfberisse*: Tomski kuber . mangu. Sääl olid küll juba punased võimul, aga nende mõjuvõim oli vaike ja neil puudus rahvä poole lioid. Šäma aastä'' mais Vallutas iJIoltsak Siberi. Yalgette võim ipüsis ligi 2 aastat ning*r siis saabusid uuesti punased. •'Võitaude' vahetusele järgnes ko hutav segadus. Raha kaotas oma rv||iffuše ja elu muütüš...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Pildikesi kodumaalt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

Tartu maakonna rahandusosa kond võttis miõni aeg. tagasi oma shefluse alla Haapsipea, Pusi 3a Ajasoo küladest moodustatud kol hoosi. Kuid sellest polnud mingit tulu kolhoosile. Nüüd pöördus lehe kirjasaatja rahandusosakonna ju hataja K., poole arupärimisega mis jutuajamisena on edasi antud järg miselt : ' . "Kuidas olete abistanud oma shef lusalust kolhoosi ?" "Vaadake, see kolhoos asub kau gel sinna ei pääse ligi. Aga me ka vatseme võtta shefluse alla teise kolhoosi, siinsamas Tartu külje all, seal hakkame tegema sheflustööd. Koidula kolhoosile tahame* lasta teha sildi, aga kolhoos pole senini saanud kuskilt sildi jaoks plekki osta. Noh ja ilma plekita muidugi silti ei saa, eks ole!" "Kuidas_on lood kolhoosi raama-j tukoguga ?" -' "Kuulge, meil pole endalgi raama-1 tuid, kust neid siis veel kolhoosile võtta?" v Keegi A.„ Välja jutustab kuidas tema katsunud ennast 8. augustil fjisse registreerida Jõhvi vallas: '' Selgus, et täitevkomitees polnud, registreerimisblankette. Pidin mi ne...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ettekanne Marie Underist Pen-Klubide Kongressil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

MaHe Under* • iM fferir Ktmgressil Meie lehe toimetusele saabus suure hilinemisega teade, et sep I tembri keskel Veneetsias peetud 21. PEN-Klubide rahvusvahelisest kon gressist võtsid osa 2 eesti delegaati ■—professorid Ä. Aspel Ühendrii kidest ja A. Rannit Freiburgist, Saksamaalt. Äsjane PEN-Klubide kongress pälvib suuremat tähelepanu selle poolest, et eesti delegaat, kunstia jaloo professor, Ä. Rannit, esines kongressil pikema prantsuskeelse; ettekandega Marie Underist kui eesti rahvusluuletajast. Andes Marie Underi kõrgetasemelisest luu lest tühjendava läbilõike, tutvustas referent ühtlasi koosolejaid ka eesti üldkultuurilise tasemega. Ette kanne võeti vastu suurte kiiduaval dustega. Kongressist võtsid osa pea kõigi maade kirjanike esindajad, eesotsas rahvusvaheliselt tunnustatud nime dega. Väärib märkimist, et eesti luuletaja Marie Ünder on PEN Klubide auliige 1937. a. alates. Tra ditsioonikohaselt valitakse 'selle maailmakirjanduse parnassi auliik meteks, vaid rahvusvahelise ka...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISMAAL "DUNKERQUE'I KRIIS." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

INGLISMAAL ' 'DUNKERQUE'1 KRIIS." Londonis äratas suurt tähelepanu Yorki peapiiskopi Dr. Cyril Gar- > betti sõnavõtt, kes osutas Inglismaa praegusele, äärmiselt raskele majan duslikule olukorrale. Dr: Garbett väitis muu hülgas. "Kui lähemal ajal ei teostata Radi kaalseid muudatusi, siis ei jätku Britil raha ülemere toitainete ja toormaterjali ostuks. Teised rah vused ei julge Inglismaaga kauba vahetusse astuda, kartes, et kõik, mis nemad meile saadavad nad või" väd 'kaqt.ada üldises suures kokku varisemises. /'Iga 'riigimees, ükskõik missugu selt' parteist, teab, et ineie praeguiie kriis" 011 võrreldav ainult Selle krii siga, mis ilmnes meil Dunkerque,i ^aeva^ei."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEADUSLIKKE AZTIKLEID DR. I. TAMMELOLT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

TEADUSLIKKE AZTIKLEID DR. I. TAMMELOLT. Adelaidei ajakirjas " Luther an QuarterlyV' ilmus hiljuti dr. Ilmar Tammelo essee "Experience, Rea son, Faith and Seepticism." Lähe mal ajal ilmiib sarna autori sulest ühes Schweitsi õigusteaduslikus ajakirjas essee "Archiv für Rechts und Sozialphilosophie." —USA—ala Eestlaste Keskesin duše andmetel on kuni käesoleva ajani emigreerunud XJSA tsoonist [iile S|000 essatlase.Neist suurem osa, ligi I40Q0 on siirdunud USA'sse, kjä^gnei)- Austraalia, kuhii r ä&ülmd. [üle 1900, siis Kanada 1600, Rootsi on läinud ümmargiišelt 500, inglismaale üle 400, kuna mujale vähem. Üldse on eestlasi emigreerunud 25 maale. 'l^epatHeiBri^imd 'on jl7 isikut.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JAAPANLASED TAHAVAD BAASE, [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

JAAPANLASED TAHAVAD BAASE, Jaapani peaminister Yoskida, kes hiljuti kuulsaks sai öma nõudlike väljendustega tulevase rahulepingu suhtes, üllatas neil päevli maailma avalikkust järjekordse sõnavõtuga rahulepingu küsimuses. Yoshida teatas, et ^Jaapan tahab tulevases rahu kokkuleppes näha punkte, mille alusel ta saaks oma valdusse praegu venelaste poolt okupeeritud Kuriilide saared ja praeguse Amee rika baasi Okinaval. Mõlemaid eelnimetatud saari tahab Jaapan kasutada baasidena.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VERISED VÖITLUSED FILIPPIINIDEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

VERISED VÕITLUSED FILIP PHNIDEL. Filippiinide saarel, Bataiigä pro vintsis, mis asetseb lõunapool.pealin nast Manilast, on puhkenud verised , võitlused mässuliste ja valitsusvä gede vahel. Äratab tähelepanu, et mässulistel on kasutada ka suurtü kivägi. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti meeskoori kontsert [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

Eesti meeskofm kontsert "Eesti Meeskoor Austraalias" kontsert Syclney Eesti Majas 26. novembril kujunes meelejäävaks muusikaliseks sündmuseks. Kontserdi avas V.^Juurma. Esi mese vaheaja järele -võttis sõna koori auliige.A. Lond, kelle huumo riga pipardatud mõttekäik võeti, vastu tugevä aplausiga. Esitatud.kava oli võrdlemisi mit mekesine, andes põgusa ülevaate eesti koorilaulu loomingust vii maste aastakümnete kestel. Alates romantilise K. Türnpu 'ga,. heroilise Miina Härmaga ja lõpetades ürgees tilise Mart Saare ja Eduard Tubi naga, sisaldas kava kõigi meie .täht samamte heliloojate — koorijuhtide loomingut. Tulvil täis saal võttis varjundis rikkalt esitatud laulud vastu suurte kiiduavaldustega. . Erilist tähelpanu äratasid Mart Saare "Leelo," Juhan Simm'i "Oma saar," Tudor Vettik'u "Kuu" ja Eduard Tubin'a "Karjaselaul." Olgu alljärgnevalt toodud, mõnin gad arvustuslikud märkmed kont serdi kohta muusikahuvilise poolt, kes ei pretendeeri ilmeksimatusele. Kõigepealt pälvib märkimist ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKA LAEV HIINLASTE TULE ALL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

AMEERIKA LAEV HIINLASTE TULE ALL. 1 Ameerika kaubalaev ''Lendav Pilv" võeti hiljuti Yangtse suudmes hiina sõjalaeva tule alla, kusjuures laev lasti mitmest kohast läbi. Lae val .õnnestus põgeneda avamerele. Tulistamist põhjustas asjaolu, et laev väljus Shanghai sadamast, mis ön rahvusliku Hiina sõjalaevade blokaadi all. Ameeriklased saatsid terava protesti rahvusiku Hiina valitsusele. ,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

PHILIPS RADIO Kaunis jõulukink , (HINNAD ALATES £18/15/-. AGENTUUR—Ü. LAUBE 116 Glenmore Rd., Paddington. Ostke järelmaksuga—20$ . ' sissemaks. KAASMAALASTEID _ SOODUSTUSED.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AATOMPOMMI TAGAVARAD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

AATOMPOMMI TAGAVAHADi Ameerika ajakiri "United States News" avaldab artikli aatompommi tootmisvõime kohta Ühendriikides ja Nõukogude Venes. Artikli autori arvates toodab Ameerika 1952. aastaks 850 aatompommi, kuna Nõukogude Vene võib selleks ajaks toota kõigerohkem 100 atoompömmi,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

KIRIKLIKKE TEATEID. Teisel Eristuse tulemise pühal, I pühapäeval, 4. dets. kell 7 õhtul oii 90 Goulburn St. Lutheriusu kirikus jumalateenistus. Sydney Eesti Ev.—Lutheriusu Jaani koguduse koosviibimised on koguduse saalis 760 George St., sis sekäik "Parker Lane'st laup. 3. dets., laup 10. dets. ja pühap. 18. detsembril algusega kell 3 p.l. ~ Pastor Fr. Stockholmi aadress õn i 96. Sailors Bay Road,' Flat 2. Northbridge, Sydney. Sydney Filadelfia koguduse ju malateenistused on igal pühapäe val kell 4 p.l. St. Phillips HalTis York St. 1, suure sadamasilla juures. Koguduse pühapäevakooli välja j sõit National Parki toimub laupäe val, 3l. dets; Lapsed ja lastevanemad, kes soovivad, sellest osa võtta, ko gunevad kell lOrll National Park'i raudteejaamas, kust ühiselt min nakse mänguplatsile. I Laste jõulupuu peetakse koguduse saalis, York St. 1 pühapäeval, 11. dets. kell 3 p.l. ■ v TEADAANNE : * Sydney Eesti Seltsi RUUMID JA EINELAUD ON SULETUD jõululaupäeval, 24. dets. kella 4-st pl. kuni ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CONDUCTED TOURS FOR FOREIGN VISITORS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

tyutfyardly life in the hotel. pro ceedseiactly as usual with the dif f^enee. that anybody inquiring for rioom^ or wishing to eat in the res taurant. is; politely told by, a com missionaire resplendent" for the oc casion that there areno vacant i;ooms and the restaurant is closed for a couple of days "for repairs." Only people with a special pass are admitted. • The visitors can, of course, detect nothing unusual. Most of the, rooms are occupied, halls and restaurant open ancT peopled by quite a crowd, everybody is most willing to enter into conversation witji themi knows at least a few words of their lan guage or gesticulates in a friendly manner, the Avomen present are glad to dance with them and the bill for anything they eat or buy is considerably lower than it would have been ■' in. their home country. Being tired from their long journey, the delegates usually undertake no thing the first evening. Discussing the programme for the next day with the "interpreters'.' accompany ing...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SITE OF ADELAIDE CHOSEN. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

I SITE OF ADELAIDE CHOSEN*. On December 31, 1836, the present site of Adelaide, capital of South Australia, was chosen by an English surveyor, Colonel William Light. Col. Light, who also drew up the. basic plan of Adelaide, was bitterly * opposed in his day. To-day, however, his foresight is warmly praised for Adelaide is the perfect example of the town planner's art. It is con sidered by many to be Australia's most beautiful city. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
S.A. PROCLAIMED A COLONY. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

PROCLAIMED A COLONY. Oil December 28, 1836, South Aus tralia was proclaimed a colony by its first Governor, John Hindmarsh. South Australia's population then numbered 546 newly arrived British migrants. The colony grew rapidly, however, and to-day it is one of Australia's most important and rapidly growing States. December 28 is known as Proclamation Day and is a public holiday in South Australia. 1 v

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EARLY DISCOVERIES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

; EARLY DISCOVERIES. One of Australia's earliest ex plorers was an English surgeon, named George Bass. He arrived in Australia on H.M.S. Reliance and with another famous Australian ex plorer, Lt. Matthew Flinders, R.N.r made several voyages of exploration along the east coast. On December 3, 1797, Bass set out in a small whaleboat manned by six seamen and sighted and. named the Shoal h'aven River (on Dec. 7), Bateman's Bay (Dec. 14), and; Twofold Bay (Dec. 19). In conjunction with Flin ders, he discovered that Tasmania was separated from the Australian mainland by a strait which to-day bears his name—Bass Strait. George Bass also made several journeys of exploration on land; once he at tempted to cross the Blue Moun tains.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE CRUISE OF THE ERMA (Continued.) Funchal, Madeira, October 10. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

TOE CRUISE OF THE ERMA By Voldemar Veedam with Carl B. Wall. (Continued.) Furichal, Madeira, October 10. Early this morning, after, 17 days I . of sea and sky,- Harry and Arvid made a perfect landfall. At one moment there was nothing, and then the lovely green hills of Ma deira rolled slowly up from the horizon. - Harry and Arvid, as co-captains, are the only ones allowed ashore by the Portuguese authorities. The latter think we are, of all things, Communists! Estonia, they say, is under Soviet domination. We have Estonian passports. Ergo, we are Communists. Harry is cabling his father in; America, for money. We are in des perate need of fuel oil and sup plies. Even Harry is beginning to think it might be too late in the season for a small-boat voyage across the Atlantic. At Sea, Oetober 20. We lef,t Madeira harbor in a dead calm to-day and have already used ten gallons of our precious I)iesel oil. This leaves us with but five gal lons, which Harry says we must save for running thro...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x