ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Castlereagh, The Delete search filter
Elephind.com contains 7,631 items from Castlereagh, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
7,631 results
THE MARKETS. PRODUCE PRICES. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

TUB MAKKKTS. Puovvck I'm «». The follow isg are tbu latest i|aota tiou* at Red f era : Mew wheat— N.S W., f a-fl. akipaiag 3* 3d par baabei (8yduey) , priae aill ibk 3* 4d Kloar— 8ywaey roller, i8 « U to #r) lUe per too ; ooaot.y braad* A7 15a 10 «8 Bran, lUd par baah ; pollard, lid Maiaa — Mattbara Itiror, bret a»*il able, ^a 6d par baabal ; ? eerily from 9a Sd, otaor aarto a* 7d. Vk*&.-NM.W..£Jt to£4 2a6d

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PROGRESS COMMITTEE [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

PROGRR88 COMkUTTKk' Tka aaaal fortoightlj awatiag of tka Progiaa Ooaaittee waa batd at taa Briaja Hotel oa Taaaday aifjut. Ptawat :— Maaara. A. Madia (ebair), D. 0. Uitobea, & W. kUrnott, K MaDaaoagb, aad tka Sao, H. W. MitokaU. Latter* ware read froa— PaatalDaat. aWtiag that arraago aeata bad a*aa aaaa witb Mr. Malaaa, tka praaaat aail *aatfaat*r f iwa Peat OAVa to tao Railway Ma iaa, to 4a b«ar aarraaaoaaaaoa withii a aile radiaaot tao Peat Oftkwea Moadaya, Wedaaadayaaad rndaja, the arraago- , ?Mat to data fraa tbe t7th iaat. Peatoi Dapt. ia reply to lattor aakiag j tbat a largar ptlkr bam be erected at tka lateraaottoa of Millar aad Bridge Btreate, atatiag tkat it baa baaa aW oidad toereataaagaioBoiaaaaaitary. Daai. of LaadTTa aaply to lattor aakiag tkat the raaarfaa batwaaa Bubbarak aad ailadaraa bo tbrowa opea to »aaJl ajaaa larOrigiaal Uaa dtuuaai Paabato, atoltajg tkat a raaart ia tba aaatar wkaak waa nataiaia froa I tbe laaal Staff OaVar bat baaa referred aaai to bia...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ARCHER'S DRAMATIC CO [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

ARCUBU'B DRAMATIC CO Tbe abore ooapauy ia auaoaaoad to open a abort leaaon of three aighta to- ' aaormtr (Satardar) Tbe pteoat to be ataged will be 'Charley'* Aaat,' 'Biker King' and 'Kaat Lyaoe.' Tbe ooapaay laolndaa Miaaaa Perl Beat, Rota Bdleatoae, Miniue aad Maadie Lyaae, Meaara E Arahar aad Ray Taflord (looally known aa Danny Wood*). Tbe oooipaoy will afterward* play at Galar.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ITEMS OF INTEREST [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

ITBkfl OF UTTJURBT R Btgga' toadar far road fraa Oakkata to Qilgaada ia tka lowaat, via f» «a Mr. J. C. L. ritaaatnak, am-M- P. la?Jb-atoBe aad aaaatotor af tka ' vPtaaaff aaa BjAMk^La^a ^y^^^pH for ate**a yaara, baa aaiwbaaad tka -aoloagArgwa.' Mr.Waif ? ? will take a ???ni » *a Aaril It, Tka tollowtag rUaa wal atMi ia tka laal of tao Btwaaw Ikaaaaad aa Maaaay aigaV-lHajaaai. Uwaaa, Mo. rarlaad, Parlay^aajaa, Paaaor. Hordar, Brook Hartia, Beatol aJ Lear It ia a hard aattar to piak tka wtaaar Tie am are eallod for wovk as tka DataaQiaBaadre toad. Marraahaagerie aad Barbigal propettiea bare bara offered to the 1 Crowe aadar the Claaat Bottloaeat Act I The aittiaga of tke Dabbo Laad i Appeal Coart ttarted 00 Wedaeaday. Kony tbree eaaaa are aat dowa far beanng. Dariag Ibo week ?«?* ba«o baaa ra- pairiag tbe road at the iBlaraactiBB af Bridge aad Miller Htroato, Ik* road a) baiag ra-aaaa* aad *ad eaaaeway oat to earry Hana water ta tko riror. A yoaag aaa aaployed at a Darliag Harbor Sto...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
STOCK PA[?] [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

?MM Piaajaaj 800 owa) aMa Myall Tiaw to Tka Jaggak, Oawaa «J Bwiiiaaa owaan Wtatabaaa *?*- 17 head aiud oatta, Oakto to Oilgaadra, Hitabaa owaar, Artkar Tawaaaad ia okarga

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BIDSON STOCK PASSINGS [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

Bitwoa Stock Ptniso* Oar Btddaa oorraapoadaal writoa tbat Iaa iaitowiag lota of atook bare I paaaad ataaa MM report : [ SOaajltiaaai beraa, Joka iferaU owaar, baa Cbrkaa to rested ooaatry atBtoaaa U aatata md beraea, W. Priddta owaar, fraa Dhaigne roated aaaatry at Btddaa. 4MJ0 ?iwitbaay, W PriaVdlaawaar haaUlaaajato reated auaatry at Waaoa ' , 800 auaiiiaaa, A. Bardaa owaor' Oarbaa to Vaadaade M0 owe*. J. IW.,..,gt,a .waar, froa Trarora MtoMtoa to 0-waeabto l&OU aaaaf, i Berryaja. awaar, froa Hillwae, Car*.., » Maadioiaa 1400 ausai (baaa, A Rayaar.awaar fr^Balaatolloaaa , 7U0 auai abaap, D L. Daaaial owaar, fiaaj falai*. BMtdoa to Maika

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HOMERUSH STOCK SALES. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

Huaswaa Btoci 8»uu Prime aira* wether* 15e to 16a 6d extra pnak* aarian wotbera to 1Mb, good aenao watkora 13a to 14a od, uaadiaa aariao watber* 12a 6d to 14a, priae oroaabnsd watber* none forward, good 16a to 16a, median IS* 6d, to 14a , priao oroabrod ewea 16a to 16a, gaa4 14a to 15a, aodiom 1 1* to 18a j -ria*a aterioo ewea 1 la 6d to lSe W, g*od 10* to lla 6d, ao diaa 8a u8» M Priae la»a* l«a to 14* fld, goad to 12«, median 8e\o 10a Cattle.— Priaa baJloaka £9 to £9 1UB, priae aad beefy to £10 7a, good *«, to £H ly., aediaa £7 to £7 ia, light atoara to £6 , pnaa* oowa to 17, good to £6. Beat beef to 18a par lOOtk.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CHURCH ANNOUNCEMENTS CHURCH OF ENGLAND Rev. C. H. Matthews. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

CHURCH AJraOU»C*MMCT8 Onaoa or Baaujr* Bw. 0. M. MaMkawa. Baoday, Marak M— Bn Riaga 10.30; Toorawoaaak SJB

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SHEEP STRUCK BY LIGHTNING [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

8HIKP STRUCK BT UOHTNINO A aiagslar ooeanaaoe look plaee at Powtoat, Vietona, daria« a baawy tbaadoratora wbiab paaaad over tbat diatriat raaaatly. A aaail Soak af fat awaa, raJaad at 41 par bead, ware graaiag ia a «???»? Waagiag to the iraiafO. CaaHa aad Baaa. Matt BuraiwWoftfcBaawwra toaad daad aloaaBda a win faaoa. It ia praaaaaai tbat tka aaaa* aaaMao friabfil dariag ta* atom, aad raaaod mto aW faaea jaat at *e HebtoJag arraak aba waa, blM r*ary aaaaf *a tbaaa aa aaaapaa, ea it waa orHjaaa taoy bad a* awed after raaei*iag tba eboak. IWaa i- bat t« taia tbaory f.^aa tba Itot tUt Ik* htoda af «W daai .beep war* »a)a»g aa tao wire.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
WARREN RACES [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

WARRBN RACC8 The attention of hone rwaara aad other* i« drawn to announcement that the Warreu Ameteur Turf Club will hold tbeir annual Gr«»*ird M,«t nj( an Tbnrtdny «q-- r rid* j J uu' 1 and 1. A liberal programme i* pro »i bed and tbe doable l( .orth L40 The , bnraee entered fro into * paddock for the parpoee at Nevertire on tbe 12th and rental o there until May 10th

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
R. C. CHURCH Rev. J. Barry [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

K.C.C-ajO. Her. 1. Barry March U— GilgaaaW 11 a.a aatl 7 »?.??.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PROGRESS COMMITTEE ELECTION [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

PIOQU88 OOMMITTKI ILIC TIQM Aa will ba area froa aa adTirtiaa aMat ia tbia iaaaa aaaiaaltoe* aro ?ailed for a aaw aaaamiMae— taa torn af tba old kaviag ezpiraa. Haaua ?tiuiu olaat with tba Baeretary aomt TuewLy 'at 8 p.a. aad aboald taa aaabjtr aoaiaated ba ia exoaee af tba roaotrad aeateer (ataa) a poll will taka ptaee oa Wedaeadaj aigbt Apnl Mb. Ail towaaa** who hare iba wel far* of taa town at heart ehoald aab *a*nbe to tbia extraaely aaafal Coa aitr**, taa aeaberahip fat bnag oaly two ?billiuK* par aaoaai.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PRESENTATION [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

PKaUUTATIOll At tke laat aertiag of tk* Program -Oaaauiu* it waa aioiaai to praaaal Mr. H. W. Mitihill, ia»8*a**taty witk aoeje *aaail take* ia reaegBitioaef af bi« work ia eaanaeoiea witk Iba Oaa BiU«. At ? aoafcag altar the aaa daaioa *f tk* ordinary baaiaae* ?iiiiia1 it waa oexadad to War* ibo parobaao of it ia la* baada of Mean* Marriott, MoDoaoagfc —* J H. Hitobea. Tba praaaalatioa will ba ?aaa oa taa aigkt of tba aloaUpa, (Wedaeedij April &lb).

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CORRESPONDENCE OUR PROGRESS COMMITTEE To the Editor of the "Castlerongh." [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

CORRESPONDENCE OL'H l'ROOKKtiM COMMITTIK To toe UdUor o( tba 'Caatlaraagb.' Sir,— Now that oar Pragraaa Coal miUae bare retired by effloaioa of Uaw, it is to be hoped tbat taa tuwBapaoalo of Oilgaudra will aronee tbeaualTaa frou tbat etate oi apatby it to which tlie)' Imv* failao, aad aaaut the iuoubi iuk oummlttee a little awre litterally tbau baa bam tba oaaa with Ui« pretioM oaa. Jaat faacy, 3ti of the people Iaat year joined the I'rogreea Aaaoutttion -t '2* apieoe, the total amuaut received beiog £M 12a, Aad yet oue oaa bear the ory of 'What ia the Prograaa Cum suttee doiag f' I aay what oen yoa aspast tba coaimittee to Jo whaa it gata ao aaaat aaapoM. If ooe takaa the troablo lo ftad oat what tba CoauaiUee hare doaa, be woald be earpriaad tbat taiaga bare beta kopt gatag at ail The gantlaaaea aa tao ffnaiBiittaa aot for taa wall baiag of tao town, aad suffer a good daal af laooaraaTteaar- aad leas, aot to oaaatooo abali, aad yet do aot get aay aaooaragaaj— t or aopaatt fiaai pe...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ARMATRER WEATHER ETC [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

AKMATRBB Froa oar owa Oorraapoadont WEATBU ttC Op to thej-r««-iit droagfcly aeadiUon* ?prevail. #»nb»t»aiaaai aaaw aad fa'W aaaal ia aaak tiaai witboal any ?Mat. aV««ytaia^ la taa famiag ?od pMtorml li«a a at a ataadatill. Ptnagbia( aaaratiana aato aot a«aa baoa aaoaiiad, ataab laaa triad. Howotot taar» M Mill baaa far ? hit aaaaaa, ?aaal* tba r%at ateatia ooaditioaa waa«. Aaatbar aaaaaa ia workiag ap to-d«y, tka afcy Mag a? a»aaat, and fayoaraata iriada MnHag Aaatbar aMtoor af taM brilttaaey waaot»«rf«d b»t* abaa* ? a'akwt p.a on Taoaday Mtb iaat IravdKag ia a ?«.rtb aaatorly Oriariaa Far a faw imaaai .t »u ar%a«ar «iaa tba BMMmlioM »?'? ?Mtilb] ItoM tiato fwrfad A mbs of byaoaa jrMri ! Biaayvaag ?ao- «itb two -M uaai waat paar Araferreaapparmilf m. aaaMof gnm ?ad wator. , ttnoau. ' Mr. Haarr i .-.«. bat WM -a loarrihw p Madga* diatfiai wbo'J )?? h.., hrMM fcr Mpilf Harry ibink. ueiit ia taa aiaoh for bawkiiiK t-.. -? m taw laraai coa-a«-« Mora 11. ? » Jraaat proai. Wi ai«h bis ?? ...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RABBIT POISONING: A SUGGESTION. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

RABBIT POIBCnraiO : A BDOOBB. Tioa. Tba followiag loator aaaaan ia taa 'Daily Telegraph ' of Taaaday Sir,— 1 woald lib* to aaake ? praea aal laggaitina oa taa rabbit- aaiaiaaja aaaaaiaa, ?ewh, I tkiak, fMUb bata aaoauanoal aad afactiva. Iaataad of aaiaoaiaa all over tao taa af Aa groaad witb a pa tana aart, aaaaawtot tag a big eipaaw ta tao waato af lane qaaaritiaa of paaaaaaroaa, ato.— wbaa I aa* waato, I BMaa tbat agraatoi part of tao aoiaaa tbaa «atribetod ia aatoa by biiaV, igvaaaa, or loanthiag etaa, bafa«a the rabbit baa bad bae to tad it, tba laaalt af wbiaa, I fear, will be af aaab gravor oaaaaaaaaae tbaa ia at preaaat aatinpaaad— why aot pat the aataaa dawa tba aanwwa aaiy t By tbia aaaaa tao rabbit atoaa gata tao bait, aad all eibor aaiawla aad airaa are abailataly fraa froai daagar of ao oidoatal piiiiaia,. Baoh barraw tbaa baitod eaald by aaaae ? t ba Bkarfcad eo thai f raab oaaa fiaai aa* to Haa ooaJd b* eaaily dwiiagaiaaad. Tbia, I ooaaidar, ia all tba atore praotieaal...

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
WELLINGTON RACES [Newspaper Article] — The Castlereagh — 24 March 1905

WILUNOTON RAOH Tba followiag are tba reaalM of tao Hibaraiaa Raoaa bald at Welliagtoa oa Bt Paartok'e Day, at vatob two wail kaawa diatriat boraaa, Patob aad Haailat aaoaaatod, tba foraaar wiaatojr taa prlaaiaal avaat, aad alae tba OpoaiaR Utag Aaaaaliawl for the iftfttaW irlT 4W«B*a*afafflBT -— — ?MBBlaB UAMMCkT Patob, 7.10 ? 1 Baaiajar. 7.7 ? t Ua«Jaa,7.1i ? t A piotait waa oatorad agaiaat I'alaa for eraanag, wbiab waa apaaU aad taa raoe awarded to tba aeeoad boaaa tbul nuim Baldwia, 8.11 . ... 1 La Ray, 8.7 ? ? Raby. Ml ? 8 »T PATMOl'l BABMCAr Patob 7.10 (Jao. Dana... 1 Blae PUbi*, 1O0 ? S BaaMgar. 77 ? ? ?axna 'f' U Ray, 80 ? 1 HaaUat.U.0 ? t Oarlyta, 17 ? t mbbwbu. Mtnmtt Baatoaar, 7.10 ... ... 1 Ooidaaak 7* ? | Raaji.To ? I

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DOESN'T WANT THE JOB. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 31 March 1905

DOESBTT WANT THE 10B. HiaHoaa* Jadge Oobea bat of twiaUy aotifkd tba M 8. Walaa Oov araajeat, tbroejk tba Altoraey Oaaa ral,tbat ba taa aot eeek aaotbar tana ef eaUe ae Preaideat af tba Ar aitratioa Ooait beach.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SHIPPING COLLISION. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 31 March 1905

smpnuo ooLLisioN. Tba AUea'i ataaaaar, Panatao, with a tkoaiial aaniagin oa board, eol biad wttb tba HMbanb ABMriau haw Albaao, off Halifoi, Now Beotia Tba veaeaie, with great dtSealty awde part Tba Albaao'i bowa ware eraeb ad aad the PanaMB m down al the atera. Fortwaataly there were ao

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
REDUCED POSTAGE. [Newspaper Article] — The Castlereagh — 31 March 1905

REDlCtD POSTAGE. Ocaaa poataga m to ba radaead to two peaea all roaad fraaa April Irat aeit.

Publication Title: Castlereagh, The
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x