ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 August 1907

Rätt sä! Ur resandebokeii har jag att anteckna herr A. J. Anderson | från Chicago, som oberäknadt kom att från Skottland ta' sig en tur till Stockholm. Där emottogs han af bl. a. disponenten Wirström, chefen för det berömda Carlstenska porter-bryggeriet, j hvars porter inom kort kommer att bli "The lung"- , blaud alla portersorter o. som enligt beräkningar skall komma att konsumeras i större kvantiteter i Amerika än i sj älfva Sweden. Äfvenså omhuldades hr Anderson, som är chef för den äfven här ansedda skandinaviska importfinnan A. J. Anderson & Co. i Chicago, af grosshandlaren Tegnér, han som brygger Tegnér & Wilckens härliga punsch, och ni må tro, att resenären från Chicago sent skall glömma den svenska gästfriheten. Hr Anderson reste härifrän till påfven i Rom. Kanske han med honom gör upp kontrakt om ensamförsäljning i Amerika af äkta påfvebullar. Vidare ha vi haft den gemytlige "Gus Broberg" som besökt sina gamla släktingar i hufvud- - sästaden. "Semper...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 August 1907

Marshall Evcre t I)cii bérönule skildrare ocli historikern. Tjuijo böckers visdom sammantriinKdt i en volym. litt fullständigt bibliotek af den värdefullaste undervisning som står tillbuds. Storlek 10 x 7Öfver 500 Klicheer från verkliga fotografier. MED KULLSTANDIG INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMT EN VÄRDEKULL SAMLING AF FRÅGOR FÖR HEMSTUDIER. litiken åi skrifven af Marshall Ivverett, erkänd alt vara en af de snillrika ste åif alla skildrare oeh liistorieker. Hans föregående arbeten, som innefattar "Life of McKinlcy"- , History »f the Japanese-Russian War,--'ocli andra, som ernått en spridning uppgående tiil hundratusentals exemplar. Detta bevisar haus märkvärdiga popularitet såsom författare. SVERIfiE-NYTT STOCKHOLM. Kräftfisket i Sverige. Enligt. uppgifter till landtbruksstyrelsen fånga i des under förra äret i 10 län samman-j lagdt 315,781 tjög kräftor. Högskolans nya byggnad. Styreisen för högskolan har af drätselnämnden medgifvits att af högskolans fonder i mån af behof utfå ett lån a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 August 1907

ångare, gOCH 0ESS SYSTER SKEFI' C&BOmA, (0ubbe,p,«i.„ «7«! i'ot l&nsiM. '4!),OOO ton, och t&\ af de Mtorsi ii i Do storartade dubbelpropeller-ångariie LUCANIA, CAWJPANIA, two r»l IlUHtkrafter. De snabbaste ångare ä N.Y.--Liverpool routen. De snabbgående express-ångarne UMBRSA, ETRURIA, fot lasigu, 5 hR«t kraffcer. Mammoth &ubbe!prope!!er-ångarnö IVERNIA, SAXONIA, fot långa, 14.15C» to». Trä if ds s'.ijfi'a ångare, oom aägoatla anluplt Boston. Snabba förbindelser med alla skandinaviska och finska hamnar. Se våra agenter angående speciella nya Tredje klasseus beqväniliffheter. F. Ii. WHS TI NU, Mgr. West. Dep't... 8. E. rOll.NKH DK.iKHÖKN AM» lUNJHJl.PH HTN , rillCtOO, NORGE. En "freimynt"- . 1 Singsus, Gnida* len, finnes, enligt norska tidningar, f-n fjorton Ars pojke, som är fjerrsynt i sällspordt hög grad. Sin "gäfva" upptäckte liaii en gang <1 fi lian "stod" vid knria gömma och liar sedan hjelpt folk att ffi K-en stuln...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 August 1907

C. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med FÄRSK FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR och RÄKOR. 840 VALENCIA ST., mellan 19th och 20th. San Francisco BAST AF ALLA HUSMEDICINER <0 SALUBRIN l> DR. P. HÅKANSSONS (pslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt ocli alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sär, inflammationer svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Tpalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas värd. Sändes med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor. , j Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 75 Cents. Skrif till The Saluforin La boi ratory, r)r. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. 1 Agent för California: Alex. Olsson, 30 Sharon st., San Francisco. i Ni böra placeraE- " dra besparingar i Sverige. 4}^ a 6% erhålles mot säkra inteckningar i Stockholmshus. Räntan betalas halfårsvis. Bemärk att Sverige ;ir ett framtidsland. Tillskrif eller besö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 August 1907

Boardinghus att öfvertaga på billiga vilkor på grund af resa till Sverige. 5 rum och nya möbler. Pris ^250. 4172 24th st. OAKLAND. !£ — Mc. Edward Peterson i Alameda, som nyligen a fr este till Sverige,'gaf löre sin afresa ett större kalas för ett 30-tal vänner i sin systers mrs Hansons hem. Pä onsdagskvällen lore afresan gåfvo ett 50-tal vänner.ett surpriseparty för mr. Peterson, då han erhöll fin kråsnål i present. U— En ny bank har i dagarne öppnats i nr 1225 Broodway under namn af Bank af Germany. Den bekante vinhandlaren Theo. (lier är president och bland direktionen märkas liera af stadens framstående affärsmän. Byggmästaren Ben O. Johnson är en af direktionsmedlemmarne. Dessutom äro läkare, advokater samt affärsmän (i alla brancher intresserade, och den nya banken väntas att göra stora affärer redan från början.1 — Massören C. J. Haglund har r jnt stor framgång sedan han i fjol s-log sig ner i Oakland och räknar bland sina patienter en hel mängd personer ur de bästa kretsar. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 August 1907

—- —c— 6. Vestkusten den 20 Ang. 1007. Urmakaren. Mn säng jas sjungit då och ilå Ati yrkesmannen prisa — Ifrmakaren i flag skall få En liten enkel visa. Och särskildt jag betona vill, lian visan gjort sig värdig, Han har ju tiden sjelf mätt till Att göra henne färdig. Naturen har blot; skillnad satt l'å dygnets tvänne delar Och konstaterat dag och natt, Och nog sin roll det spelar. Tillräcklig hjelp de icke ge Dock för beholven många, Och som man vet sä äro de Ej alltid lika långa. Man dagarna ju mäta kan Med mått från solen stulet, Och det i vackra dar går an, Men ej då det är mulet. Mun ock kan nattligt tidsmått få Från himlens hvalf det rika, Men hvem kan hela natten stå Och efter stjernor kika. Urmakaren det är ändå Som ordnat upp det hela, Ty tiden har han hittat på Att uti timmar dela. Han klarat brydsamheten all För stunderna som ila, Bäd' tid då man arbeta skall Och tid dä man skall hvila. Förutom honom föga vi Om måltidstimmen visste, Och finge vi oss finna i Om elfvatar'n ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 August 1907

OS'S Hro.idvuiv Koslymcr pa Ix\s(ii.llniog SLS upp l'an(iilon>j'('r Sf> upp. »Stöisla oeli linaslc la_;;rr af \i-k-ly^er ]>a S(i'llaha!sku;,lcn. i" . ' -v ^ " '- ■ SPHINXEN. ROMAN AF » DORIS, FHIH : INN A v. SpXeTTGEN. (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) — Nå, nå, menade Herbert, leende, Roberts är icke en man, som så lätt hissar flagg pä half stång. Såsom mig synes, känner han fullkomligt väl föremålet för sin stilla hängifvenhet ocl). hvad som är dpt. klokaste, han eger ett verkligen beundransvärdt långmod. Lä-tom oss hoppas, att han en gäng skall varda belönad derför. — Vet du hvad, Uosä. sade kaptenen. 1 det hitn plötsligt öfvergick till ett, annat iimne, det är i dag så vackert väder. låtom oss företaga en liten båtfärd! Har du lust? — ,1a visst! var det muntra svaret, under det att den unga frun gick fram till skrifbordet. och förvånad betraktade det derpå i ordning lagda postpapperet. — Vill du således hålla dig färdig om en ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 August 1907

* J 8. Vestkusten den 29 Aug. 1907. Nästa måndag är det "Arbetets dag" och dcuua dag koiuuier att fi- ! ras af härvarande fackföreningar 1 tncd en storartad parad, i hvilken dc flesta yrkesarbetare tleltaga och derpå eger en storartad utflykt ruin i till Shellmound park, der tal och musik omvexla med atletiska täf- ; lingar m. ra. San Francisco. SYKNSKA LUTII. KBKNHf lvH KYRKAN J5:dc ocli Dolores Jits., San Francisco. Sondagar: Höfrmcssa kl. n f. in., aftonsång kl S. Pöudaasskola kl. io f. in. Ungdotn smote hvar fredagskväll. Alla välkomna PfltLtr ANDRRFK. A. M. I* ASTOR. Bosta<l: 208 Dolores St. sira* intill kyrkan. Telefon Market 5305, 4ä§=- Kan träffas hvarie dag Kl. 9—10 f. in. s\ I.NSKA BAIM rsi KN KKAX haller si tia j T^oo 9 olrifkliot* ^Diil lllfnllci nil mötet» i lCmaiiuel Baptist Church. Bartlett St.. * OKlOIKJr, SOI11 lIlldlH.1 pa fö^an- "- ]e ti- "- r°ch -nHra Mission st * cu onsdag, kommer att högtidlig°^"UVr!rki- '- . 10:^ r. m. och ki. s nftoni'n hållas ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 September 1907

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskarhe A St'llahafsknsten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år ...$2.00 I Fjerdedels hr... $0 65 Halft år 1.25 | fttt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " Från alla kanter. Fisknät af spindelväf. Helt nyligen har en engelsman, A. E. Pratt, som är medlem af kungl, geografiska sällskapet i London, utgifvit en bok "Två år bland Nya Guineas kannibaler"- , hvari han skildrar sitt och sin sons vistelse på nya Guinea åren 1901— 1903. En af bilderna i boken, som äro efter fotografierna tagna af författaren sjelf, visar en inföding, som håller ett nät af spindelväf, medan fem af hans kamrater fiska i en damm med likadana nät. Pratt skrifver följande om dessa egendomliga fiskredskap: "Något af ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 September 1907

Marshall Evere t Den berömde skildrare och historikern. Tjugo böckers visdom sammanträngdt i en volym. Ett fullständigt bibliotek af den värdefullaste undervisning som står tillbuds. Storlek 10 x 7. Öfver 500 Klicheer från verkliga fotografier. MED FULLSTÄNDIG INNEHÅLLSFÖRTECKNING • SAMT EN VÄRDEFULL SAMLING AF FRÅGOR FÖR HEMSTUDIER. Roken är skrifveji af Marshall Everett, crkäiul att vara en af de snillrikaste af alla skildrare och historieker. Hans "föregående arbeten, som innefattar "'Life of McKinlcy"- , History of the Japanese-Russian War,- " och andra, som ernätt en spridning uppgående till hundratusentals exemplar. Detta bevisar hans märkvärdiga popularitet såsom författare. Fem hundra öfve"askande Illustt- De nyttiga Kunskapernas Bok AF SVERIGE-NYTT STOCKHOLM. Gick i sömnen och drunknade. Er värdebrefbärare J. F. Larsson var d 3 Aug. på resa med ångf. "Örebro II' neröfver. Vid 2-tiden på natten märk te ett fruntimmer L. resa sig upp frår bänken, der han låg, gå fram tili däc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 September 1907

Vestkusten den 5 Sept. 1907. 3. NORGE. Ryska revolutionära skrifter fråri Norge. Pä. senare tiden liar man flere gånger upptäckt, att ryska revolutionärer 1 nordliga Norge liemligen låta trycka flygskrifter och tidningar för att smuggla dem öfver ryska gränsen. Man har nu fått reda på att i Kirkened i Syd-Varauger utkommer en rysk socialdemokratisk tidning, redigerad af två ryssar, som tagit sin bostad hos traktens kvinnlige distriktsläkare. Likaledes ha myndigheterna fått underrättelse om, att den frÄn besla- * get i Vardö kände typografen Gudkoff i Vardö utger en rysk tidning, '•Murman"- , som sprldes längs Murmanska kusten. Polisen har fått order att företaga husundersökning. Det antages, att ryska sändebudet 1 Kristiania äfven denna gång ledt norska myndigheternas uppmärksamhet på ryska revolutionärers verksamhet \ Norge. Ny strejk. Jord- , sten- och cementarbetarne i Kristiania ha nedlagt arbetet. Arbetarne fordra en minimilön af 40 öre i timmen samt att endast organiserade arb...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 September 1907

Högaktningsfullt, 30 Sharon Street, San Francisco. ALEX, OLSSON, I Rntered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenstfärne på Stillah,'ifskusten. Utglfves Hvafje Topsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & l6tli, Church & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år J2.00 Ktt halft år 1.25 Ett kvarts år Ett år till Sverige Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fastes ingen uppmärksamhet vid desamma. V. . ZfL " _ ^ ALiE*. OLiSSOfl, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. I Dujuth arresterades nyl. en lurdag ett 20-tal personer representerande 11 olika nationaliteter. Trots det att svenskarna utgöra 20 proc. af stadens befolkning fanns ingen svensk bland de arresterade. På grund af prisfallet å aktier i Wall st. i Nev^-'York har en stor del af penningaristokratien börjat "dra in på staten" och följden häraf har varit, att många ha fått sälja ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 September 1907

Vestkusten den- .- 5 Sept. 1907. -5 ALBERT A. CAfllTZ & CO. Assurans '323 Fillmore St., S. F. Telefon West 8292 Assurans i alla förstklassiga amerikanska och utländsk bolag. Vårt kontor är i No. 1946 Post Street, S. F. Öppet alla dagar mellan kl. 10 och 3 och lördagar från 10 f. 111. till 8 på aftonen. R. FREDRIKSON, I. PETERSON, MAX VANZI. fort och säkert. Peterson Automobile Co. har efter sin stora förlust under branden inkorporerats med ett kapital af $50,000 i afsigt att återupptaga sin automobil affär, både tillverkning af nya autos såväl som ock att reparera och ombygga skadade sådana. Detta är en aftär som växer dag för dag. Vårt kompani har praktiska män som förstå sin sak och har vunnit förtroende både från enskilda såväl som från de firmor som handla med automobiler. Vi kunna försäkra alla som köpa aktier i vårt kompani en stor utdelning, många gånger större än någon bank kan betala- , och med lika stor säkerhet. Aktiernas pris är $io.öo per stycket. Detta är e...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 September 1907

6. Västkusten den 5 Sept. 1007. JunQfrutornet. Berättelse. i. i> En Juliafton i solnedgången satt Bkeppar Black, rustmästare på korvetten Claymore, pä en af skeppskanonerna i fören och berättade sina underbara upplefvelser i Indien för en skock matroser, dä man plötsligt hörde någon ropa frän utkiken: t — Land! Land! Skotska bergen! Skeppar Black tvärtystnaile, reste sig kvickt och drog upp ur sin ficka en kikare, som han riktade mot den punkt utkiken anvisat. — Nää mäster, har utkiken spått sannt? frågade på en gång matroserna. — Nä, nå, mina barn, sade gubben Black, det är som ett . svart moln derborta, det sHulle ju kunna vara.... — Skotska bergen! Skotska bergen! skrek man om igen från utkiken. — Ja, på min heder, är det inte Jättepikea, som våra högländare kalla den, sade den gamle sjömannen; då öro vi i Bdingburg i morgon. Nu måste vi höja ett lefve för gamla Skotland! Natten började falla, de kära berg, som uppväckt så många minnen hos sjömäunen, hade försvunni...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 September 1907

MRS KATE OLSON Agent för KURIKO och OLE OID iötli och Dolores Street, San Fran. Eöre eldsvådan i No. ioS}4 Sth st. —958 Broadway Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillaliafskusten. «f t. st. en to . Pontus Franklin Plumber 1409 Valencia Street, nära 25th. Mid t emot Valencia Street station. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. August Johnsons KRBCERI BUTIK 22nd & Capp Sts. Telefon Market 4909. Aflägg ett besök i det NYA "STORRT"- . "Vestyusten" till salu. Salubrin. DAVID FRANKLIN, M. D. Specialist i friintimmerssjukdomar. Kontor och Bostad: 3507 20th Street Timmar:—io till 12; 2 till 4; 7 till 8. SPHINXEN. • ROMAN AF DORIS, FRIH : INNA v. SPAETTGEN. (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) X. Redan under flere dagar hade Novemberstormen brusat vid New Jerseys kuster, och lotsarne i Hoboken hade en svår tid. Dag och natt foro ie små, starkt byggda farkosterna utmed de farliga klipprika ställena vid ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 September 1907

JOHNSON'S NS c a tvt t?D \ -VTr^Tcr1/"» bAJN r iv/vtNLilaL>UOm ni ej infinner er å Linnéas piknjk i Shellmound den 29 sept. koninier ni att ångra er ett helt år , värdefulla tombola-priser Många personer saknas ännu sedan den stora eldsvådan i fjol. Flera af B. Goldsmiths (en skandinav härstädes) vänner tro att han och hans hustru äro döda. Han bodde förr i 110. 309 3rd st., San Francisco. Hvem helst som lemnar hans närvarande adress erhåller belöning från Louisa Herrick, 972 Ilayes st. "Crystal Domino*' socker finnes till salu hos Aug. Johnson, 22nd & Capp sts. Tel. Market 4909. Ingen maltid är fullko- "- mlig utan godt kaffe. Grocerimannen August Johnson, 22nd- ^ och Lapp sts. säljer s godt kaffe, i cl. Market 4909. "The Crown"- , A. E. Hallbergs saloon, är belägen i 110. 154 East st. SkliköfHd P. E. Erickson, den bekante cigarrhandlaren, 108 East street, nära Mission st., San Francisco, tillhandahåller ständigt importerade Eskilstuna rakknifvar, fickkni...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 September 1907

AMERIKA. I fyllan och villan afsköt Henry A. Ericson i Viroqua, Wis., härom kvällen ett hagelskott mot sin syster mrs Freise, som träffades i ansiktet. Hon tros kunna lefva, men synen pä ena ögat får hon icke åter. Brodern var berusad vid tillfället. Sorg hos norska ministern. Frederik Joy, den norske ministern Chr. Hauges styfson och hans hustrus son i hennes första äktenskap, har aflidit i Bar Harbor, Me., efter en veckas sjukdom. Kort efter ministerns ankomst till Bar Harbor, där familjen brukar tillbringa somrarne, angreps ynglingen af nervfeber. Det kostade $50 för utskänkning på söndagen. Källarmästare Charles Olson i Rockford fick löfte af polischefen att låta "plumbers" reparera en del vattenrör i sin förfriskningslokal, men Olson missbrukade tillåtelsen samt insläppte dessutom ett antal vänner och bekanta. Polis varsnade dock ofoget och Olson kallades inför polisdomaren, där han fick erlägga $50 daler för sin gästfrihet. Sorglig olyckshändelse. Einar Larson, en 3-årig son t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 September 1907

2 Vestkusten den 12 Sept. 1907. SVERIGE-NYTT STOCKHOLM. Svår olycka under stensprängning. Den 9 Aug. på c. m. vid femtiden blef under sprängningsarbete vid Blommensberg i närheten af Hufvudsta två arbetare' så illa skadade, att de måste införas till Stockholm för erhållande af vård. Ett sprängskott braktes nemligen genom ovarsamhet att afgå för tidigt, så att de två männen fingo ansikte och öfverkropp ganska illa skadade. Den värst skadade heter Linderholm. Några stora stenblock, på, som det sades, väl en ton, kastades lyckligtvis åt en annan sida än der sprängarna befunno sig. Ett arabiskt a6trolubium i Stockholm. Bland de af major Wester till Stockholm hemförda föremålen från Marocko märkes en stor sällsynthet, nemligen ett arabiskt astrolubium, hvilket majoren förvärfvat sig i Fez. Ett astrolubium tjenar på en gång ■Bom en sextant och ett ur. På astrolu-j biet kan således afläsas sollängden för t hvarje dag, solhöjden och Stjernornas: höjder, dygnets timmar, solens uppoch nedgång...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 September 1907

Vestkusten den 12 Sept. 1907. 3. norge. Nordiska kirurgk^ngressen i Kristiania. Vid nordiskn kirurgkongrgasen inledde d. 9 Aug. professor Engström från Helsingfors och professor Tscherning frän Köpenhamn en diskussion om behandlingen af inflammatoriskt annexlidande. I diskussionen deltogo bl. a. professor Westermark, Stockholm, och docenten Forss- ' ner, Stockholm. Professor Engström höll föredrag om "För tidig förlossning af normalt belägen moderkaka" och doktor K. A. Rönnholm, Helsingfors, om ett med framgång opereradt fall af extrauterint fullgänget hafvandeskap med lefvande foster. Professor Berg, Stockholm, höll föredrag med ljusbilder om "Röntgenfotografiens betydelse vid blåssten 1 diagnostiskt och terapeutiskt hänseende"- . Följande dag kl. 2 e. m. hölls allmänt möte, och val förrättades. Helsingfors bestämdes som mötesort för nästa kongress, och till president for denna valdes professor Ali Krogius. Till medlem af styrelsen efter professor Krogius, hvilken med anledning af ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 September 1907

3? Västkusten den 12 Sept.- " Högaktningsfullt, 30 Sharon Street, San Francisco. AI,EX. OLSSON, Importerade Svenska Varor såsom ESKILSTUNA KNIFVAR af alla slag, PENNSTÄLL,. BREFPRESSAR, svenska kolorerade VYBREFKORT, från alla platser i Sverige. SNUSDOSOR, VESTERÅS, af messing med spegel i locket, NICKEE- och NÄFVER DOSOR, KORKSKRUFVAR, m. 111. finnes nu till salu hos undertecknad, som alltid håller lager af dessa varor. Varor sändas per post omgående. Bref och förfrågningar besvaras med största skyndsamhet. Förvissade om mina landsmäns gynnande, tecknar 1955 15th Street, Mellan Churcli och Dolores, Sua Francisco. D. S. BUTLER, "SANITARY PLUMBING AND GASFITTING"- . AU.A SLAGS REPARATIONSARBETEN UTFÖRAS SNABBT. Prisuppgift iemnas M. NEWMAN & CO. VINHANDLARE i parti ocli minut. 3150 24th St., mellan Howard & Folsom Sts., San Francisco. (Förut i 110. 254-256 3rd St.) Alla slags importerade svenska, norska ock danska likörer. Äro myggbett farliga? Mygg besöka oft...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x